ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009"

Transkript

1 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009

2 Kjaer Group Head Office

3 CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2009 Forretningsenheder Forventninger til 2010 Corporate governance Risikoforhold Samfundsansvar Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Koncern- og årsregnskab Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse, moderselskab Egenkapitalopgørelse, koncern Noter til årsrapporten Anvendt regnskabspraksis Beregning af nøgletal Selskabsoplysninger Managements review Kjaer Group at a glance > 5 The Kjaer Group way of doing business > 7 Long term financial targets > 9 5 years key figures > 11 Development in 2009 > 12 Business units > 15 Outlook for 2010 > 17 Corporate governance > 18 Risks > 19 Corporate Social Responsibility > 19 Reports Statement by Management on the annual report > 21 Independent auditors report > 22 Group and parent accounts Profit and loss account > 25 Balance sheet > 26 Cash flow statement > 28 Statement of changes in equity, parent company > 29 Statement of changes in equity, Group > 30 Notes to the annual report > 31 Accounting policies > 40 Calculation of Key figures > 46 Company details > 47

4 Presentation of the Grand Levina in Vietnam

5 Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group at a glance Kjaer Group er etableret i 1962 og har siden 1977 leveret automotive services i topkvalitet i udviklingslande. Baseret på omfattende know-how inden for bildistribution i Afrika syd for Sahara samt Vietnam leverer Kjaer Group Market Expansion Services til bil- og motorcykelproducenter med interesse i at opnå adgang til nye salgskanaler eller udbygge de eksisterende. Market Expansion Services omfatter identifikation af den rette salgskanal, sikring af kompetent, effektiv distribution og logistik samt professionalisering af nye og eksisterende salgskanaler inden for områder som virksomhedsledelse, marketing, salg, værkstedsdrift og eftersalg. Et andet forretningssegment er servicering af slutbrugere inden for International Aid and Development (den internationale nødhjælp og udviklings sektor dvs. NGO er, FN, EU og andre statslige organisationer) over hele verden, som tilbydes fleksibel og nem adgang til kvalitetsbiler, motorcykler, montering af udstyr, tilpasninger, logistik, forsikring, lokal service og vedligeholdelse, garanti samt administration af kunders totale bilflåder. Mens International Aid and Development opererer overalt i verden, fokuserer Market Expansion Services på Vietnam og Afrika syd for Sahara, og er repræsenteret i de fleste af disse lande, enten direkte eller gennem udvalgte partnere. Kjaer Group was established in 1962 and since 1977 has delivered top quality, world class automotive services in emerging economies. Based on extensive know-how within automotive distribution in sub-saharan Africa and Vietnam, Kjaer Group provides Market Expansion Services as the preferred partner for vehicle and motorcycle manufacturers interested in gaining access to new sales channels or improving existing ones. Market Expansion Services encompasses identifying the right sales channel, ensuring efficient and effective distribution and logistics, and professionalizing new and existing sales channels in areas such as business management, marketing, sales, workshop and after-sales effectiveness. Another business segment is the servicing of end-users worldwide in the International Aid and Development sector (NGOs, UN, EU and other government organisations) with flexible and convenient access to high-quality vehicles, motorcycles, fitment of accessories, conversions, logistics, insurance, local service maintenance, warranty and fleet management services. While International Aid and Development conducts business worldwide, Market Expansion Services is focusing on Vietnam and Sub-Saharan Africa, and either directly or through appointed partners has a physical presence in most of those countries. Market Expansion Services International Aid & Development Vietnam Sub-Saharan Africa Worldwide Product & services Customers and clients Access to new sales channels or improve existing channels, efficient and effective distribution and logistics, professionalisation of new or existing sales channels in areas such as business management, marketing, sales, work-shop and after-sales effectiveness. Vehicle and motorcycle manufacturers. Flexible and convenient access to high quality vehicles/motorcycles, fitment of accessories, conversions, logistics, insurance, local service maintenance, warranty and fleet management services. NGO s, GO s, expatriates & commercial companies in the A&D sector Sales 55% of total 45% of total Development In 2009 significant investments were made in developing a platform for increased business presence in Vietnam. Through the majority owned company, Nissan Vietnam Co. Ltd, the first of initiatlly three models of locally assembled Nissan vehicles is now ready for launch in early With a population of 88 million, growing by a million a year, and an econmic development only rivalled by China over the past few years, Vietnam represent significant business potential for the Group in the coming years. Kjaer Group is present in 22 countries in Sub-Saharan Africa and has distribution rights for a total of 38 markets. An expected sluggish second half of 2009 has been used to consolidate postions in key markets. Intensified management focus on promising opporunties to expand in existing as well as new markets. A focus on complete solutions resulted in large and complex projects with leading international organisations, projects which were successfully completed thorughout the year. In 2009, partnership and integration with leading vehicle and motorcycle manufacturer s networks were further strengthened. With the developments in 2009 the sector can be even better serviced increasing the expectations for continued growth in this market segment. According to Fleet Forum (an interagency organization) their members alone operate a combined humanitarian fleet in excess of 80,000 vehicles with an estimated operating cost of more than US$ 800 million annually. Ledelsens beretning / Managements review Kjaer Group kort fortalt / Kjaer Group at a glance 5

6 PROFESSIONALISM Fact-based and competent in everything we do. This is how we conduct our business and how we interact with each other HONESTY We are reliable and keep our promises RESPECT Mutual respect between colleagues, partners, customers and other stakeholders with whom we interact is fundamental to us DEDICATION The success of every customer and partner is the key to our success

7 Kjaer Group s forretningsmodel Ledelse i Kjaer Group For at sikre vækstgrundlaget har Kjaer Group valgt at antage en værdibaseret holdning til ledelse og derigennem skabe en kultur baseret på omsorg og anstændighed i kombination med selvstændig beslutningstagning og vilje til at finde løsninger. For at sikre en ensartet kommunikation og forståelse er der i 2009 udviklet Kjaer Group Way of Management som beskriver gruppens mission og vision, væsentlige politikker og processer samt adoptering af Triple Bottom Line. Disse principper sikrer at beslutninger træffes med lige vægt på finansielle resultater såvel som socialt og miljømæssigt ansvar, kortsigtede såvel som langsigtede mål, aktionærinteresser såvel som andre interesser. Koncernen blev i 2003 en del af FN s Global Compact, som, sammen med FN s 2015 udviklingsmål, udgør væsentlige rammer for koncernens aktiviteter. Uafhængig finansiel revision, gennemgang af forretningseffektivitet (processer, procedurer, kompetencer) og et årligt People Survey (som kæder forretning og organisation sammen) er grundlaget for den opfølgning, som skal sikre overholdelse og, om nødvendigt, sørge for nødvendige ændringer til måden forretningen drives på. Den årlige status rapporting (Communication on Progress) til FN s Global Compact kan findes på The Kjaer Group way of doing business The Kjaer Group way of Management To ensure a platform for growth, Kjaer Group has chosen to adopt a value-based approach to management and through this create a culture of caring and decency combined with independent decision making and drive to find solutions. To facilitate consistent communication and interpretation the Kjaer Group Way of Management has been developed in 2009 and includes a description of the Group s mission and vision, values, key policies and processes as well as the commitment to the Triple Bottom Line. These principles ensures decision making balances financial results with social and environmental responsibilities, short-term with long-term goals, and shareholder versus other interests. The United Nations Global Compact was adopted in 2003 and, together with the UN 2015 development goals, establishes an important framework for the activities of the Group. Independent Financial Audits, Business Effectiveness Audits (processes, procedures, competencies) and an Annual People Survey (linking business and organization) form the follow-up framework to ensure compliance and, where necessary, corrective action. The annual Communication on Progress to UN Global Compact can be found on Vores virksomhed Vores virksomhed leverer høj kvalitet automotive service ydelser i udviklingslande. Vi tilbyder omfattende know-how inden for bildistribution i Afrika, herunder professionalisering af nye og eksisterende salgskanaler samt fleksibel adgang til kvalitetskøretøjer og motorcykler, eftersalgsservice og flådeadministration. Det er vores ambition at være den foretrukne partner for producenter, der har interesse i at opnå adgang til eller styrke en eksisterende forretning i Afrika syd for Sahara og at være den verdensomspændende foretrukken partner og serviceleverandør til alle væsentlige aktører i den internationale nødhjælps- og udviklingssektor. Vi vil få vores virksomhed til at vokse på en bæredygtig og forudsigelig måde og derigennem øge den samlede værdi af virksomheden. Our business Our business is top quality and world class automotive services in emerging economies. We offer extensive know-how within automotive distribution in Africa, including services to professionalise new and existing sales channels as well as flexible access to high-quality vehicles and motorcycles, after-sales service and fleet management. Our ambition is to be the preferred partner for manufacturers with an interest in gaining access to or improving their existing business in Sub- Saharan Africa, and to be the preferred partner and services provider worldwide to all key players in the International Aid & Development sector. We will grow our businesses in a sustainable and predictable manner in order to increase overall enterprise value. Ledelsens beretning / Managements review Kjaer Group s forretningsmodel / The Kjaer Group way of doing business 7

8 MotorCare Uganda

9 Langsigtede finansielle mål Long-term financial targets Den overordnede ambition er at være den foretrukne partner for vore kunder og partnere og herigennem sikre en stabil og bæredygtig forøgelse af virksomhedens samlede værdi. For at afstemme de kortsigtede og langsigtede overvejelser og sikre fokus på værdiskabelse for aktionærerne, tjener tre langsigtede mål som rettesnor. De to første mål blev introduceret i 2006 og det tredje kom til i % vækst i driftsoverskud. Målet er at nå gennemsnitligt 15% vækst i resultatet før renter og skat med behørige hensyn til udsving fra år til år, hvis disse er berettiget af eksempelvis forretningsmuligheder og valuta- og markedsfluktuationer. 20% egenkapitalafkast. Målet er at opnå et særdeles konkurrencedygtigt afkast på investeret kapital sammen med en attraktiv udbytteprocent. 30% soliditetsgrad. Forretningsomfanget forventes en væsentlig udvidelse i de kommende år og for at sikre den nødvendige operationnelle og finansielle fleksibilitet er målet forøget fra 20% til 30% i The overall ambition is to be the preferred partner to our customers, partners and through this ensure a predictable and sustainable increase in overall enterprise value. To balance short-term and long-term considerations and to ensure a focus on shareholder value creation, three long-term goals serve as guidance. The first two were introduced in 2006 and a third added in % growth in operating profit. The goal is to average 15% growth in Earnings Before Interest and Tax, with due consideration to fluctuations in individual years if warranted for example by business opportunities and currency and market fluctuations. 20% Return on Equity. The goal is to generate a highly competitive return on capital invested combined with an attractive dividend payout ratio. 30% Solidity Ratio. The businessses are expected to grow significantly over the coming years, and to ensure necesary operational and financial flexibility the goal was therefore increased from 20% to 30% in EBIT Return on Equity Solidity % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% m.dkk Ledelsens beretning / Managements review Langsigtede finansielle mål / Long term financial targets 9

10 Vietnam

11 5 års nøgletal 5 years key figures m.dkk Nettoomsætning Net Turnover Bruttoresultat Gross profit Resultat før renter, skat Earnings Before Interests, og afskrivninger Tax and Depreciations EBITDA Resultat før renter og skat Earnings Before Interests and Tax EBIT Resultat af finansielle poster Net financial items Resultat før skat Earnings Before Tax EBT Årets resultat Earnings After Tax EAT Anlægsaktiver Fixed assets Varebeholdninger Inventories Tilgodehavender fra salg Trade receivables Andre omsætningsaktiver Other current assets Aktiver i alt Total assets Leverandør- og anden kortfristet gæld Current liabilities Investeret kapital Capital Employed Egenkapital Equity Minoritetsinteresser Minority interests Ansvarlig kapital Total capital base Udskudt skat Deferred tax Netto rentebærende gæld Net interest bearing debt Investeret kapital Capital employed Udbytte Dividend m.dkk Investeringer i materielle anlægsaktiver Investments in tangible fixed assets m.dkk Ratios: Ratios: Bruttomargin Gross margin 17,1% 16,0% 15,7% 17,3% 18,6% EBIT-margin EBIT-margin 4,1% 3,4% 4,3% 6,0% 4,5% Vækst i EBIT Growth in EBIT -28% -1% 16% 83% -40% Egenkapitalforrentning Earnings to Equity ratio ROE 13% 9% 14% 38% 21% Afkast af invisteret kapital Return on Capital Employed ROCE 12% 12% 14% 24% 18% Egenkapitalandel Solidity ratio 30% 30% 24% 17% 36% Total egenkapital inkl. minoritetsinteresser Solidity ratio on total capital base 30% 30% 24% 17% 39% Finansiel gearing Financial gearing 1,1 1,1 1,7 1,9 0,6 Indre værdi af nom DKK aktie Equity value of nom. 1,000 DKK share DKK Korrigeret indre værdi til aktiepris Adjust. equity value for share pricing DKK I redegørelse for anvendt regnskabspraksis er alle nøgletal defineret. In the description of accounting policies all key ratios have been defined. Ledelsens beretning / Managements review 5 års nøgletal / 5 years key figures 11

12 Udviklingen i 2009 Development in 2009 I 2009 omsatte Kjaer Group for DKK 761 mio. hvilket svarer til forventningerne for året og er på trods af udfordringerne i den globale økonomi på niveau med de foregående 5 år og anses således for tilfredsstillende. In 2009, Kjaer Group realised a turnover of DKK 761 million which is in accordance with the expectations for the year and is, despite of the global financial challenges, in line with the last 5 years and is as such considered satisfactory. Net turnover Market Expansion Int. Aid & Development Gross margin 1,200 1, % 18% 17% 16% 15% - m.dkk GM (%) 14% I 2009 fortsatte væksten i bruttomarginen fra 15,7% i 2007 til 17,3% i 2008 og nu 18,6% i 2009 en stigning i forhold til sidste år på 1,3 procentpoint. Denne vækst er realiseret ved fortsat at have fokuseret på forskellige initiativer der har haft til formål at styrke og sikre koncernens bruttoresultat. I december 2008 annonceredes etableringen af Nissan Vietnam Co. Ltd. som et selskab ejet 74% af Kjaer Group og 26% af Nissan Motor Co. Ltd. Dette selskab skal varetage Nissan distributionen i Vietnam herunder ledelsen og styringen af de lokalt samlede Nissan biler i Vietam. I 2009 har koncernen afholdt DKK 15 mio. til opstart af selskabet samt udvikling af procedurer samt DKK 14 mio. i anlægsinvesteringer nødvendig for lanceringen af den første lokalt samlede Nissan bil i Vietnam. In 2009, the gross margin continued to grow from 15.7% in 2007 to 17.3% in 2008 and reaching 18.6% in 2009, a growth compared to last year of 1.3 percentage points. This growth has been realised by continued focus on various initiatives undertaken to strenghten and secure the gross profits of the company. In December 2008 the founding of Nissan Vietnam Co. Ltd. was announced as a company, owned 74% by Kjaer Group and 26% by Nissan Motor Co. Ltd. This company will manage the Nissan distribution in Vietnam and the management and control of the locally assembled Nissan vehicles in Vietnam. In 2009, the Group invested DKK 15 million in the start-up of the company and in the development of procedures as well as DKK 14 million in capital expenditures necessary for the launch of the first locally assembled Nissan vehicle in Vietnam. EBIT EBIT EBIT excl. investment in Vietnam EBIT-margin EBIT-margin excl. investment in Vietnam m.dkk % 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% EBIT (%) 12 Udviklingen i 2009 / Development in 2009 Ledelsens beretning / Managements review

13 Resultatet før renter og skat (EBIT) blev DKK 49 mio. eksklusive DKK 15. mio. opstarts og udviklings omkostninger afholdt i Vietnam. EBIT-marginen blev 6,4% eksklusive investeringerne afholdt i Vietnam mod 6,0% i Inklusive investeringerne afholdt i Vietnam blev EBIT-marginen 4,5% på niveau med de foregående år. Earnings Before Interest and Tax (EBIT) was DKK 49 million excluding DKK 15 million start-up and development costs incurred in Vietnam. The EBIT margin was 6.4% excluding the investments in Vietnam compared to 6.0% in Including the investments in Vietnam the EBIT margin was 4.5% in line with previous years. EAT Earnings After Tax EAT excl.investment in Vietnam m.dkk Finansielle poster beløb sig til DKK 7 mio. på niveau med Skatteomkostningen udgør DKK 9 mio. mod DKK 17 mio. i 2008 hvilket svarer til en effektiv skatteprocent på 32% mod 34% i Kjaer Group s konsoliderede resultat efter skat (EAT) blev DKK 21 mio. mod DKK 33 mio. i Det lavere resultat på DKK 12 mio. kan væsentligst henføres til investeringerne i Vietnam. Justeret for investeringerne i Vietnam blev resultatet på niveau med rekordåret Financial items amounted to DKK 7 million in line with Tax expenses amounted to DKK 9 million compared to DKK 17 million in 2008 which corresponds to an effective tax rate of 32% compared to 34% in Kjaer Group s consolidated earnings after tax (EAT) was DKK 21 million compared to DKK 33 million in The lower earnings of DKK 12 million is mainly attributable to the investments in Vietnam. Adjusted for the investments in Vietnam the result was on the same level as the excellent results achieved in Capital Employed Capital employed Return on Capital Employed Return on capital employed excl. investment in Vietnam % 25% 20% 15% 10% 5% - 0% m.dkk ROCE (%) Afkastet af den investerede kapital blev 22% eksklusive investeringerne i Vietnam på niveau med Inklusive investeringerne i Vietnam blev afkastet af den investerede kapital 18%. Return on capital employed excluding the investments in Vietnam was 22% in line with Including the investments in Vietnam return on capital employed was 18%. Ledelsens beretning / Managements review Udviklingen i 2009 / Development in

14 Koncernens samlede aktivmasse beløb sig ved udgangen af 2009 til DKK 341 mio. hvilket er DKK 211 mio. lavere end ved udgangen af Denne reduktion skyldes væsentligst lavere tilgodehavender fra salg på DKK 98 mio. samt lavere varebeholdninger på DKK 123 mio. Herudover har koncernen igennem 2009 fokuseret på at optimere såvel kredit- som indkøbsprocesser for herved at reducere koncernens penge-bindinger. Koncernens anlægsaktiver er forøget med DKK 11 mio. væsentligst relateret til investeringer i anlæg og udstyr til samling af biler i Vietnam til lancering i begyndelsen af Koncernens egenkapital ved udgangen af 2009 er DKK 109 mio. svarende til en stigning på DKK 21 mio. og en forretning på 21% henholdsvis en egenkapitalandel på 36%. Årets pengestrømme udgjorde DKK +104 mio. hvilket reducerede koncernens netto bankgæld fra DKK 161 mio. ved udgangen af 2008 til DKK 57 mio pr. 31 december 2009 svarende til 1,4 gange resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) for Denne markante reduktion af bankgælden er gennemført på trods af de markante investeringer i Vietnam og væsentligst forårsaget af reduktionen af koncernens aktiv masse som beskrevet ovenfor samt de forskellige initiativer der har haft til formål at styrke og sikre koncernens bruttoresultat og indtjeningsevne. By end of 2009 the total assets of the company was DKK 341 million which is DKK 211 million lower than at the end of This improvement is mainly due to lower trade receivables of DKK 98 million and the fall in inventories of DKK 123 million. Furthermore, during 2009 the Group focused on optimising credit as well as purchase processes in order to reduce the Group s working capital. Fixed assets have increased by DKK 11 million, mainly related to investments in tools and equipments to assemble vehicles in Vietnam for the launch at the beginning of Group equity at end of December 2009 was DKK 109 million corresponding to an increase of DKK 21 million and a return on equity of 21% and a solidity ratio of 36%. Cash flows for the year was DKK +104 million which reduced the Group s net bank debt from DKK 161 million at the end of 2008 to DKK 57 million as at 31 December 2009 corresponding to 1.4 times the result before interests, taxes and depreciations (EBITDA) for This significant reduction of the bank debt, despite the significant investments in Vietnam, has mainly been achieved by reducing the total assets of the Group as described above and the various initiatives which have been put in place to strenghten and secure the Group s gross profit and earnings performance. 14 Udviklingen i 2009 / Development in 2009 Ledelsens beretning / Managements review

15 Forretningsenheder Market Expansion Services Den globale finanskrise havde som forventet en negativ indvirkning på ordreindgangen i de fleste markeder. Omsætningen for året blev DKK 420 millioner sammenlignet med DKK 595 millioner i rekord året Forretningsenheden tilbyder bil- og motorcykel producenter et indgående kendskab til og expertise indenfor distritribution og drift af salgskanaler (marketing, salg, værksted og service effektivisering) i Vietnam og i landene syd for Sahara. I Vietnam, gennem majoritetsejerskabet i Nissan Vietnam Co. Ltd. (74%), er der foretaget betydelige investeringer til udvikling af processer, procedurer og ydelser, ligesom der er investeret i installering af udstyr og værktøjer nødvendige for lanceringen af den første lokalt samlede Nissan bil i Vietnam i begyndelsen af Investeringer i udstyr, værktøjer beløb sig til DKK 14 millioner og øvrige opstarts- og udviklingsomkostninger til DKK 15 millioner alene i Markedet for lokalt samlede køretøjer voksede med mere 30% i 2009 og estimeres at blive fordoblet over de kommende 3-4 år. Lokalt producerede og samlede køretøjer har fordel af betydeligt lavere afgifter end på importerede køretøjer. I landende syd for Sahara, er Kjaer Group repræsenteret i 22 markeder og aktiv i totalt set 37 lande. I Mozambique, Uganda og Sierra Leone driver Kjaer Group egne forhandlere. Den globale finanskrise forårsagede i nogle markeder et fald i salget af nye køretøjer på op til 30%. International Aid & Development Forretningsaktiviteterne forsatte med at udvikle sig gunstigt i løbet af 2009 og omsætningen for hele året nåede DKK 341 millioner, samme niveau som i 2008 som var på DKK 360 millioner. Fokus på totalløsninger resulterede i deltagelse og færdiggørelse af store, komplekse projekter med ledende internationale organisationer. Nøglen hertil har været omfattende erfaring samt kendskab til de relevante markeder hvilket har muliggjort at alle aspekter forbundet med levering, eftersalgsservice og styring af processer er blevet klaret for kunden. De opnåede resultater har styrket foroldet til ledende organisationer og væsentligt forbedret evnen til at servicere denne kundegruppe. I løbet af året er partnerskabet med ledende bil- og motorcykelproducenter og deres netværk blevet yderligere udviklet for at sikre kunderne den bedst mulige service. Business units Market Expansion Services As expected, the global financial crisis had a negative impact on order-intake in most markets. Turnover for the full year was realised at DKK 420 million compared to DKK 595 million in the record year The business unit offers automotive manufacturers extensive know-how within distribution and sales channel management (marketing, sales, workshop and after sales effectiveness) in Vietnam and Sub-Saharan Africa. In Vietnam, through the majority ownership of Nissan Vietnam Co. Ltd (74%), significant investments were made to develop proccesses, procedures and offerings as well as the installation of equipment and tools necesary to launch the first locally assempled Nissan vehicles in early Investment in equipment, tools amounted to DKK 14 million and other start-up and development cost to DKK 15 million in 2009 alone. The market for locally assempled vehicles grew with more than 30% in 2009 and is projected to double over the coming 3-4 years. Locally produced and assempled vehicles benefit from significantly lower duties than imported vehicles. In sub-saharan Africa, Kjaer Group is present in 22 markets and active in a total of 37 markets. In Mozambique, Uganda and Sierra Leone Kjaer Group operates fully owned dealerships. The global financial crisis caused new vehicles sales volumes in some markets fell by up to 30%. International Aid & Development Business activitiy continued to develop favorably throughout 2009 and turnover for the full year reached DKK 341 million at the same level as in 2008 which was DKK 360 million. The focus on complete solutions resulted in participation in, and completion of, large and complex projects with leading international organisations. Key to this has been extensive experience and understanding of the relevant markets, which has enabled the handling of all aspects of delivery, aftersales service and project management for customers. The performance has strengthened the relationship with leading agencies and considerably improved the ability to service this particular customer group. During the year partnerships with leading vehicle and motorcycle manufacturers and their networks was further developed to secure the customers the best possible service. Ledelsens beretning / Managements review Forretningsenheder / Business units 15

16 Kjaer Group Head Office, Beowulf

17 Forventninger til 2010 Outlook for 2010 Kjaer Group har i mere end 30 år drevet forretning i udviklingslande. Ifølge IMF (Januar 2010, World Economic Outlook) er det nu udviklingsøkonomierne i Asien som fører an i den globale fornyede vækst og mange af udvilklingsøkonomierne i landene syd for Sahara er kun blevet påvirket relativt mildt i 2009 og er nu godt positionerede til fornyet fremgang i Kjaer Group has been doing business in emerging countries for more than 30 years. According to IMF (January 2010, World Economic Outlook) it is now the key emerging economies in Asia that are leading the global recovery, and many developing countries in sub-saharan Africa who only experienced mild slowdowns in 2009 are well placed to recover in Global GDP Growth (percent; quarter over quarter, annualized) Emerging and developing economies Source: IMF staff estimates World Advanced economies Omsætningen forventes i 2010 at stige med 6-8% baseret på følgende. I Vietnam er der foretaget betydelige investeringer igennem 74% ejerskab af Nissan Vietnam Co. Ltd., som i begyndelsen af 2010 lancerer den først lokalt samlede Nissan bil i Vietnam. I landene syd for Sahara forventes markedsandele fastholdt i nøglemarkeder og disse forventes igen at vokse i omegnen af 6-10%. Forventningerne til resultatet efter skat i 2010 er på niveau med resultatet for 2009, da forretningen i Vietnam også i 2010 er under opstart. Sales are expected to increase in 2010 with 6-8% based on the following. In Vietnam significant investment has been made through the 74% ownership of Nissan Vietnam Co. Ltd., which in early 2010 is launching the first locally assempled Nissan vehicles in Vietnam. In sub-saharan Africa market shares are expected to be maintained in key markets where growth is projected to resume to 6-10%. Expectations for 2010 on earnings after tax is on level with 2009 as the operation in Vietnam also in 2010 is under development. Ledelsens beretning / Managements review Forventninger til 2010 / Outlook for

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284

Læs mere

Carlsberg International A/S

Carlsberg International A/S Carlsberg International A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Kjaer Group. årsrapport Annual report

Kjaer Group. årsrapport Annual report Kjaer Group årsrapport Annual report 20 CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2010 Forventninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CARLSBERG FINANS A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CARLSBERG FINANS A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/03/2015 Christian H. Vang Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Inpay Holding ApS Bredgade 25 2. H, DK-1260 København K Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 35 05 22 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014 Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report for 1 July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 25 84 15 49 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011

KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011 KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE CONTENTS Ledelsens beretning Om Kjaer Group Hoved- og nøgletal Resultater 2011 Triple Bottom Line Samfundsansvar Risikostyring Corporate Governance

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Yderligere oplysninger fås hos Steen Bødtker, adm. direktør, på tlf. 20 80 88 00 eller pr. email steen.bodtker@expedit.dk.

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2012

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2012 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 Enalyzer First North Meddelelse nr. 93, 25. august 2016 Enalyzer First North Announcement no. 93, 25 August 2016 RESUME RESUME Enalyzer s bestyrelse har behandlet

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

WESTEX TRANSIT INCORPORATED K/S

WESTEX TRANSIT INCORPORATED K/S WESTEX TRANSIT INCORPORATED K/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/09/2013 Phiip Burwell Dirigent Side 2 af 8 Indhold

Læs mere

31 127 Regnskabsforståelse

31 127 Regnskabsforståelse 31 127 Regnskabsforståelse HA, HA (int.), HA(it), HA (jur.), BA(int.) studiet, 1 del. Reeksamen den 23. februar 2010 09:00 12:00 Varighed 3 timer Alle hjælpemidler tilladt Dette opgavesæt består af fire

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma Advisor-Revision Statsautoriseret Revisionsanpartselskab Att.: Jahn Thorup Jernbanepladsen 1, 1 sal 2800 Lyngby Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2013 for Periamma Denne regnskabserklæring

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

CISCO LINKSYS KISS ApS

CISCO LINKSYS KISS ApS CISCO LINKSYS KISS ApS Lautrupsgade 7, DK-2100 København Ø Årsrapport for 1. august 2014-31. juli 2015 Annual Report for 1 August 2014-31 July 2015 CVR-nr. 14 01 64 81 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014 Yderligere oplysninger fås hos Steen Bødtker, adm. direktør, på tlf. 20 80 88 00 eller pr. email steen.bodtker@expedit.dk.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ejerforeningen Alkale apt E Blok Owners' Association Alkale apt E Blok Sükrü Kaptanogla cad. 07400 Alanya / Antalya Tyrkiet

Ejerforeningen Alkale apt E Blok Owners' Association Alkale apt E Blok Sükrü Kaptanogla cad. 07400 Alanya / Antalya Tyrkiet Ejerforeningen Alkale apt E Blok Owners' Association Alkale apt E Blok Sükrü Kaptanogla cad. 07400 Alanya / Antalya Tyrkiet Årsrapport 1/9 2011-31/8 2012 Annual report 1/9 2011-31/8 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

International Airlaid A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2012/13 Annual report 2012/13

International Airlaid A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2012/13 Annual report 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk International Airlaid

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DYNAMIC ENERGY APS ØSTERGADE 23, 3 TH, 8000 AARHUS C ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY APS ØSTERGADE 23, 3 TH, 8000 AARHUS C ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf.: +45 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR no. 20 22 26 7020222670 DYNAMIC ENERGY APS ØSTERGADE 23, 3 TH, 8000 AARHUS C

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Kjaer Group A/S. Årsrapport 2006. Annual report 2006. CVR-nr. 81 31 72 16

Kjaer Group A/S. Årsrapport 2006. Annual report 2006. CVR-nr. 81 31 72 16 Kjaer Group A/S Årsrapport 2006 Annual report 2006 CVR-nr. 81 31 72 16 Indholdsfortegnelse Contents Side/Page Koncerndiagram Corporate structure diagramme 1 Selskabsoplysninger Company details 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Kjaer Group. Årsrapport Annual report 2012

Kjaer Group. Årsrapport Annual report 2012 Kjaer Group Årsrapport Annual report 2012 Light Commercial Vehicles on a car carrier ready for delivery. Vehicles and aftersales services are provided to customers where required according to the needs

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

East-West Denmark ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

East-West Denmark ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 East-West Denmark ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 27 34 86 45 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere