ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009"

Transkript

1 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009

2 Kjaer Group Head Office

3 CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2009 Forretningsenheder Forventninger til 2010 Corporate governance Risikoforhold Samfundsansvar Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Koncern- og årsregnskab Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse, moderselskab Egenkapitalopgørelse, koncern Noter til årsrapporten Anvendt regnskabspraksis Beregning af nøgletal Selskabsoplysninger Managements review Kjaer Group at a glance > 5 The Kjaer Group way of doing business > 7 Long term financial targets > 9 5 years key figures > 11 Development in 2009 > 12 Business units > 15 Outlook for 2010 > 17 Corporate governance > 18 Risks > 19 Corporate Social Responsibility > 19 Reports Statement by Management on the annual report > 21 Independent auditors report > 22 Group and parent accounts Profit and loss account > 25 Balance sheet > 26 Cash flow statement > 28 Statement of changes in equity, parent company > 29 Statement of changes in equity, Group > 30 Notes to the annual report > 31 Accounting policies > 40 Calculation of Key figures > 46 Company details > 47

4 Presentation of the Grand Levina in Vietnam

5 Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group at a glance Kjaer Group er etableret i 1962 og har siden 1977 leveret automotive services i topkvalitet i udviklingslande. Baseret på omfattende know-how inden for bildistribution i Afrika syd for Sahara samt Vietnam leverer Kjaer Group Market Expansion Services til bil- og motorcykelproducenter med interesse i at opnå adgang til nye salgskanaler eller udbygge de eksisterende. Market Expansion Services omfatter identifikation af den rette salgskanal, sikring af kompetent, effektiv distribution og logistik samt professionalisering af nye og eksisterende salgskanaler inden for områder som virksomhedsledelse, marketing, salg, værkstedsdrift og eftersalg. Et andet forretningssegment er servicering af slutbrugere inden for International Aid and Development (den internationale nødhjælp og udviklings sektor dvs. NGO er, FN, EU og andre statslige organisationer) over hele verden, som tilbydes fleksibel og nem adgang til kvalitetsbiler, motorcykler, montering af udstyr, tilpasninger, logistik, forsikring, lokal service og vedligeholdelse, garanti samt administration af kunders totale bilflåder. Mens International Aid and Development opererer overalt i verden, fokuserer Market Expansion Services på Vietnam og Afrika syd for Sahara, og er repræsenteret i de fleste af disse lande, enten direkte eller gennem udvalgte partnere. Kjaer Group was established in 1962 and since 1977 has delivered top quality, world class automotive services in emerging economies. Based on extensive know-how within automotive distribution in sub-saharan Africa and Vietnam, Kjaer Group provides Market Expansion Services as the preferred partner for vehicle and motorcycle manufacturers interested in gaining access to new sales channels or improving existing ones. Market Expansion Services encompasses identifying the right sales channel, ensuring efficient and effective distribution and logistics, and professionalizing new and existing sales channels in areas such as business management, marketing, sales, workshop and after-sales effectiveness. Another business segment is the servicing of end-users worldwide in the International Aid and Development sector (NGOs, UN, EU and other government organisations) with flexible and convenient access to high-quality vehicles, motorcycles, fitment of accessories, conversions, logistics, insurance, local service maintenance, warranty and fleet management services. While International Aid and Development conducts business worldwide, Market Expansion Services is focusing on Vietnam and Sub-Saharan Africa, and either directly or through appointed partners has a physical presence in most of those countries. Market Expansion Services International Aid & Development Vietnam Sub-Saharan Africa Worldwide Product & services Customers and clients Access to new sales channels or improve existing channels, efficient and effective distribution and logistics, professionalisation of new or existing sales channels in areas such as business management, marketing, sales, work-shop and after-sales effectiveness. Vehicle and motorcycle manufacturers. Flexible and convenient access to high quality vehicles/motorcycles, fitment of accessories, conversions, logistics, insurance, local service maintenance, warranty and fleet management services. NGO s, GO s, expatriates & commercial companies in the A&D sector Sales 55% of total 45% of total Development In 2009 significant investments were made in developing a platform for increased business presence in Vietnam. Through the majority owned company, Nissan Vietnam Co. Ltd, the first of initiatlly three models of locally assembled Nissan vehicles is now ready for launch in early With a population of 88 million, growing by a million a year, and an econmic development only rivalled by China over the past few years, Vietnam represent significant business potential for the Group in the coming years. Kjaer Group is present in 22 countries in Sub-Saharan Africa and has distribution rights for a total of 38 markets. An expected sluggish second half of 2009 has been used to consolidate postions in key markets. Intensified management focus on promising opporunties to expand in existing as well as new markets. A focus on complete solutions resulted in large and complex projects with leading international organisations, projects which were successfully completed thorughout the year. In 2009, partnership and integration with leading vehicle and motorcycle manufacturer s networks were further strengthened. With the developments in 2009 the sector can be even better serviced increasing the expectations for continued growth in this market segment. According to Fleet Forum (an interagency organization) their members alone operate a combined humanitarian fleet in excess of 80,000 vehicles with an estimated operating cost of more than US$ 800 million annually. Ledelsens beretning / Managements review Kjaer Group kort fortalt / Kjaer Group at a glance 5

6 PROFESSIONALISM Fact-based and competent in everything we do. This is how we conduct our business and how we interact with each other HONESTY We are reliable and keep our promises RESPECT Mutual respect between colleagues, partners, customers and other stakeholders with whom we interact is fundamental to us DEDICATION The success of every customer and partner is the key to our success

7 Kjaer Group s forretningsmodel Ledelse i Kjaer Group For at sikre vækstgrundlaget har Kjaer Group valgt at antage en værdibaseret holdning til ledelse og derigennem skabe en kultur baseret på omsorg og anstændighed i kombination med selvstændig beslutningstagning og vilje til at finde løsninger. For at sikre en ensartet kommunikation og forståelse er der i 2009 udviklet Kjaer Group Way of Management som beskriver gruppens mission og vision, væsentlige politikker og processer samt adoptering af Triple Bottom Line. Disse principper sikrer at beslutninger træffes med lige vægt på finansielle resultater såvel som socialt og miljømæssigt ansvar, kortsigtede såvel som langsigtede mål, aktionærinteresser såvel som andre interesser. Koncernen blev i 2003 en del af FN s Global Compact, som, sammen med FN s 2015 udviklingsmål, udgør væsentlige rammer for koncernens aktiviteter. Uafhængig finansiel revision, gennemgang af forretningseffektivitet (processer, procedurer, kompetencer) og et årligt People Survey (som kæder forretning og organisation sammen) er grundlaget for den opfølgning, som skal sikre overholdelse og, om nødvendigt, sørge for nødvendige ændringer til måden forretningen drives på. Den årlige status rapporting (Communication on Progress) til FN s Global Compact kan findes på The Kjaer Group way of doing business The Kjaer Group way of Management To ensure a platform for growth, Kjaer Group has chosen to adopt a value-based approach to management and through this create a culture of caring and decency combined with independent decision making and drive to find solutions. To facilitate consistent communication and interpretation the Kjaer Group Way of Management has been developed in 2009 and includes a description of the Group s mission and vision, values, key policies and processes as well as the commitment to the Triple Bottom Line. These principles ensures decision making balances financial results with social and environmental responsibilities, short-term with long-term goals, and shareholder versus other interests. The United Nations Global Compact was adopted in 2003 and, together with the UN 2015 development goals, establishes an important framework for the activities of the Group. Independent Financial Audits, Business Effectiveness Audits (processes, procedures, competencies) and an Annual People Survey (linking business and organization) form the follow-up framework to ensure compliance and, where necessary, corrective action. The annual Communication on Progress to UN Global Compact can be found on Vores virksomhed Vores virksomhed leverer høj kvalitet automotive service ydelser i udviklingslande. Vi tilbyder omfattende know-how inden for bildistribution i Afrika, herunder professionalisering af nye og eksisterende salgskanaler samt fleksibel adgang til kvalitetskøretøjer og motorcykler, eftersalgsservice og flådeadministration. Det er vores ambition at være den foretrukne partner for producenter, der har interesse i at opnå adgang til eller styrke en eksisterende forretning i Afrika syd for Sahara og at være den verdensomspændende foretrukken partner og serviceleverandør til alle væsentlige aktører i den internationale nødhjælps- og udviklingssektor. Vi vil få vores virksomhed til at vokse på en bæredygtig og forudsigelig måde og derigennem øge den samlede værdi af virksomheden. Our business Our business is top quality and world class automotive services in emerging economies. We offer extensive know-how within automotive distribution in Africa, including services to professionalise new and existing sales channels as well as flexible access to high-quality vehicles and motorcycles, after-sales service and fleet management. Our ambition is to be the preferred partner for manufacturers with an interest in gaining access to or improving their existing business in Sub- Saharan Africa, and to be the preferred partner and services provider worldwide to all key players in the International Aid & Development sector. We will grow our businesses in a sustainable and predictable manner in order to increase overall enterprise value. Ledelsens beretning / Managements review Kjaer Group s forretningsmodel / The Kjaer Group way of doing business 7

8 MotorCare Uganda

9 Langsigtede finansielle mål Long-term financial targets Den overordnede ambition er at være den foretrukne partner for vore kunder og partnere og herigennem sikre en stabil og bæredygtig forøgelse af virksomhedens samlede værdi. For at afstemme de kortsigtede og langsigtede overvejelser og sikre fokus på værdiskabelse for aktionærerne, tjener tre langsigtede mål som rettesnor. De to første mål blev introduceret i 2006 og det tredje kom til i % vækst i driftsoverskud. Målet er at nå gennemsnitligt 15% vækst i resultatet før renter og skat med behørige hensyn til udsving fra år til år, hvis disse er berettiget af eksempelvis forretningsmuligheder og valuta- og markedsfluktuationer. 20% egenkapitalafkast. Målet er at opnå et særdeles konkurrencedygtigt afkast på investeret kapital sammen med en attraktiv udbytteprocent. 30% soliditetsgrad. Forretningsomfanget forventes en væsentlig udvidelse i de kommende år og for at sikre den nødvendige operationnelle og finansielle fleksibilitet er målet forøget fra 20% til 30% i The overall ambition is to be the preferred partner to our customers, partners and through this ensure a predictable and sustainable increase in overall enterprise value. To balance short-term and long-term considerations and to ensure a focus on shareholder value creation, three long-term goals serve as guidance. The first two were introduced in 2006 and a third added in % growth in operating profit. The goal is to average 15% growth in Earnings Before Interest and Tax, with due consideration to fluctuations in individual years if warranted for example by business opportunities and currency and market fluctuations. 20% Return on Equity. The goal is to generate a highly competitive return on capital invested combined with an attractive dividend payout ratio. 30% Solidity Ratio. The businessses are expected to grow significantly over the coming years, and to ensure necesary operational and financial flexibility the goal was therefore increased from 20% to 30% in EBIT Return on Equity Solidity % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% m.dkk Ledelsens beretning / Managements review Langsigtede finansielle mål / Long term financial targets 9

10 Vietnam

11 5 års nøgletal 5 years key figures m.dkk Nettoomsætning Net Turnover Bruttoresultat Gross profit Resultat før renter, skat Earnings Before Interests, og afskrivninger Tax and Depreciations EBITDA Resultat før renter og skat Earnings Before Interests and Tax EBIT Resultat af finansielle poster Net financial items Resultat før skat Earnings Before Tax EBT Årets resultat Earnings After Tax EAT Anlægsaktiver Fixed assets Varebeholdninger Inventories Tilgodehavender fra salg Trade receivables Andre omsætningsaktiver Other current assets Aktiver i alt Total assets Leverandør- og anden kortfristet gæld Current liabilities Investeret kapital Capital Employed Egenkapital Equity Minoritetsinteresser Minority interests Ansvarlig kapital Total capital base Udskudt skat Deferred tax Netto rentebærende gæld Net interest bearing debt Investeret kapital Capital employed Udbytte Dividend m.dkk Investeringer i materielle anlægsaktiver Investments in tangible fixed assets m.dkk Ratios: Ratios: Bruttomargin Gross margin 17,1% 16,0% 15,7% 17,3% 18,6% EBIT-margin EBIT-margin 4,1% 3,4% 4,3% 6,0% 4,5% Vækst i EBIT Growth in EBIT -28% -1% 16% 83% -40% Egenkapitalforrentning Earnings to Equity ratio ROE 13% 9% 14% 38% 21% Afkast af invisteret kapital Return on Capital Employed ROCE 12% 12% 14% 24% 18% Egenkapitalandel Solidity ratio 30% 30% 24% 17% 36% Total egenkapital inkl. minoritetsinteresser Solidity ratio on total capital base 30% 30% 24% 17% 39% Finansiel gearing Financial gearing 1,1 1,1 1,7 1,9 0,6 Indre værdi af nom DKK aktie Equity value of nom. 1,000 DKK share DKK Korrigeret indre værdi til aktiepris Adjust. equity value for share pricing DKK I redegørelse for anvendt regnskabspraksis er alle nøgletal defineret. In the description of accounting policies all key ratios have been defined. Ledelsens beretning / Managements review 5 års nøgletal / 5 years key figures 11

12 Udviklingen i 2009 Development in 2009 I 2009 omsatte Kjaer Group for DKK 761 mio. hvilket svarer til forventningerne for året og er på trods af udfordringerne i den globale økonomi på niveau med de foregående 5 år og anses således for tilfredsstillende. In 2009, Kjaer Group realised a turnover of DKK 761 million which is in accordance with the expectations for the year and is, despite of the global financial challenges, in line with the last 5 years and is as such considered satisfactory. Net turnover Market Expansion Int. Aid & Development Gross margin 1,200 1, % 18% 17% 16% 15% - m.dkk GM (%) 14% I 2009 fortsatte væksten i bruttomarginen fra 15,7% i 2007 til 17,3% i 2008 og nu 18,6% i 2009 en stigning i forhold til sidste år på 1,3 procentpoint. Denne vækst er realiseret ved fortsat at have fokuseret på forskellige initiativer der har haft til formål at styrke og sikre koncernens bruttoresultat. I december 2008 annonceredes etableringen af Nissan Vietnam Co. Ltd. som et selskab ejet 74% af Kjaer Group og 26% af Nissan Motor Co. Ltd. Dette selskab skal varetage Nissan distributionen i Vietnam herunder ledelsen og styringen af de lokalt samlede Nissan biler i Vietam. I 2009 har koncernen afholdt DKK 15 mio. til opstart af selskabet samt udvikling af procedurer samt DKK 14 mio. i anlægsinvesteringer nødvendig for lanceringen af den første lokalt samlede Nissan bil i Vietnam. In 2009, the gross margin continued to grow from 15.7% in 2007 to 17.3% in 2008 and reaching 18.6% in 2009, a growth compared to last year of 1.3 percentage points. This growth has been realised by continued focus on various initiatives undertaken to strenghten and secure the gross profits of the company. In December 2008 the founding of Nissan Vietnam Co. Ltd. was announced as a company, owned 74% by Kjaer Group and 26% by Nissan Motor Co. Ltd. This company will manage the Nissan distribution in Vietnam and the management and control of the locally assembled Nissan vehicles in Vietnam. In 2009, the Group invested DKK 15 million in the start-up of the company and in the development of procedures as well as DKK 14 million in capital expenditures necessary for the launch of the first locally assembled Nissan vehicle in Vietnam. EBIT EBIT EBIT excl. investment in Vietnam EBIT-margin EBIT-margin excl. investment in Vietnam m.dkk % 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% EBIT (%) 12 Udviklingen i 2009 / Development in 2009 Ledelsens beretning / Managements review

13 Resultatet før renter og skat (EBIT) blev DKK 49 mio. eksklusive DKK 15. mio. opstarts og udviklings omkostninger afholdt i Vietnam. EBIT-marginen blev 6,4% eksklusive investeringerne afholdt i Vietnam mod 6,0% i Inklusive investeringerne afholdt i Vietnam blev EBIT-marginen 4,5% på niveau med de foregående år. Earnings Before Interest and Tax (EBIT) was DKK 49 million excluding DKK 15 million start-up and development costs incurred in Vietnam. The EBIT margin was 6.4% excluding the investments in Vietnam compared to 6.0% in Including the investments in Vietnam the EBIT margin was 4.5% in line with previous years. EAT Earnings After Tax EAT excl.investment in Vietnam m.dkk Finansielle poster beløb sig til DKK 7 mio. på niveau med Skatteomkostningen udgør DKK 9 mio. mod DKK 17 mio. i 2008 hvilket svarer til en effektiv skatteprocent på 32% mod 34% i Kjaer Group s konsoliderede resultat efter skat (EAT) blev DKK 21 mio. mod DKK 33 mio. i Det lavere resultat på DKK 12 mio. kan væsentligst henføres til investeringerne i Vietnam. Justeret for investeringerne i Vietnam blev resultatet på niveau med rekordåret Financial items amounted to DKK 7 million in line with Tax expenses amounted to DKK 9 million compared to DKK 17 million in 2008 which corresponds to an effective tax rate of 32% compared to 34% in Kjaer Group s consolidated earnings after tax (EAT) was DKK 21 million compared to DKK 33 million in The lower earnings of DKK 12 million is mainly attributable to the investments in Vietnam. Adjusted for the investments in Vietnam the result was on the same level as the excellent results achieved in Capital Employed Capital employed Return on Capital Employed Return on capital employed excl. investment in Vietnam % 25% 20% 15% 10% 5% - 0% m.dkk ROCE (%) Afkastet af den investerede kapital blev 22% eksklusive investeringerne i Vietnam på niveau med Inklusive investeringerne i Vietnam blev afkastet af den investerede kapital 18%. Return on capital employed excluding the investments in Vietnam was 22% in line with Including the investments in Vietnam return on capital employed was 18%. Ledelsens beretning / Managements review Udviklingen i 2009 / Development in

14 Koncernens samlede aktivmasse beløb sig ved udgangen af 2009 til DKK 341 mio. hvilket er DKK 211 mio. lavere end ved udgangen af Denne reduktion skyldes væsentligst lavere tilgodehavender fra salg på DKK 98 mio. samt lavere varebeholdninger på DKK 123 mio. Herudover har koncernen igennem 2009 fokuseret på at optimere såvel kredit- som indkøbsprocesser for herved at reducere koncernens penge-bindinger. Koncernens anlægsaktiver er forøget med DKK 11 mio. væsentligst relateret til investeringer i anlæg og udstyr til samling af biler i Vietnam til lancering i begyndelsen af Koncernens egenkapital ved udgangen af 2009 er DKK 109 mio. svarende til en stigning på DKK 21 mio. og en forretning på 21% henholdsvis en egenkapitalandel på 36%. Årets pengestrømme udgjorde DKK +104 mio. hvilket reducerede koncernens netto bankgæld fra DKK 161 mio. ved udgangen af 2008 til DKK 57 mio pr. 31 december 2009 svarende til 1,4 gange resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) for Denne markante reduktion af bankgælden er gennemført på trods af de markante investeringer i Vietnam og væsentligst forårsaget af reduktionen af koncernens aktiv masse som beskrevet ovenfor samt de forskellige initiativer der har haft til formål at styrke og sikre koncernens bruttoresultat og indtjeningsevne. By end of 2009 the total assets of the company was DKK 341 million which is DKK 211 million lower than at the end of This improvement is mainly due to lower trade receivables of DKK 98 million and the fall in inventories of DKK 123 million. Furthermore, during 2009 the Group focused on optimising credit as well as purchase processes in order to reduce the Group s working capital. Fixed assets have increased by DKK 11 million, mainly related to investments in tools and equipments to assemble vehicles in Vietnam for the launch at the beginning of Group equity at end of December 2009 was DKK 109 million corresponding to an increase of DKK 21 million and a return on equity of 21% and a solidity ratio of 36%. Cash flows for the year was DKK +104 million which reduced the Group s net bank debt from DKK 161 million at the end of 2008 to DKK 57 million as at 31 December 2009 corresponding to 1.4 times the result before interests, taxes and depreciations (EBITDA) for This significant reduction of the bank debt, despite the significant investments in Vietnam, has mainly been achieved by reducing the total assets of the Group as described above and the various initiatives which have been put in place to strenghten and secure the Group s gross profit and earnings performance. 14 Udviklingen i 2009 / Development in 2009 Ledelsens beretning / Managements review

15 Forretningsenheder Market Expansion Services Den globale finanskrise havde som forventet en negativ indvirkning på ordreindgangen i de fleste markeder. Omsætningen for året blev DKK 420 millioner sammenlignet med DKK 595 millioner i rekord året Forretningsenheden tilbyder bil- og motorcykel producenter et indgående kendskab til og expertise indenfor distritribution og drift af salgskanaler (marketing, salg, værksted og service effektivisering) i Vietnam og i landene syd for Sahara. I Vietnam, gennem majoritetsejerskabet i Nissan Vietnam Co. Ltd. (74%), er der foretaget betydelige investeringer til udvikling af processer, procedurer og ydelser, ligesom der er investeret i installering af udstyr og værktøjer nødvendige for lanceringen af den første lokalt samlede Nissan bil i Vietnam i begyndelsen af Investeringer i udstyr, værktøjer beløb sig til DKK 14 millioner og øvrige opstarts- og udviklingsomkostninger til DKK 15 millioner alene i Markedet for lokalt samlede køretøjer voksede med mere 30% i 2009 og estimeres at blive fordoblet over de kommende 3-4 år. Lokalt producerede og samlede køretøjer har fordel af betydeligt lavere afgifter end på importerede køretøjer. I landende syd for Sahara, er Kjaer Group repræsenteret i 22 markeder og aktiv i totalt set 37 lande. I Mozambique, Uganda og Sierra Leone driver Kjaer Group egne forhandlere. Den globale finanskrise forårsagede i nogle markeder et fald i salget af nye køretøjer på op til 30%. International Aid & Development Forretningsaktiviteterne forsatte med at udvikle sig gunstigt i løbet af 2009 og omsætningen for hele året nåede DKK 341 millioner, samme niveau som i 2008 som var på DKK 360 millioner. Fokus på totalløsninger resulterede i deltagelse og færdiggørelse af store, komplekse projekter med ledende internationale organisationer. Nøglen hertil har været omfattende erfaring samt kendskab til de relevante markeder hvilket har muliggjort at alle aspekter forbundet med levering, eftersalgsservice og styring af processer er blevet klaret for kunden. De opnåede resultater har styrket foroldet til ledende organisationer og væsentligt forbedret evnen til at servicere denne kundegruppe. I løbet af året er partnerskabet med ledende bil- og motorcykelproducenter og deres netværk blevet yderligere udviklet for at sikre kunderne den bedst mulige service. Business units Market Expansion Services As expected, the global financial crisis had a negative impact on order-intake in most markets. Turnover for the full year was realised at DKK 420 million compared to DKK 595 million in the record year The business unit offers automotive manufacturers extensive know-how within distribution and sales channel management (marketing, sales, workshop and after sales effectiveness) in Vietnam and Sub-Saharan Africa. In Vietnam, through the majority ownership of Nissan Vietnam Co. Ltd (74%), significant investments were made to develop proccesses, procedures and offerings as well as the installation of equipment and tools necesary to launch the first locally assempled Nissan vehicles in early Investment in equipment, tools amounted to DKK 14 million and other start-up and development cost to DKK 15 million in 2009 alone. The market for locally assempled vehicles grew with more than 30% in 2009 and is projected to double over the coming 3-4 years. Locally produced and assempled vehicles benefit from significantly lower duties than imported vehicles. In sub-saharan Africa, Kjaer Group is present in 22 markets and active in a total of 37 markets. In Mozambique, Uganda and Sierra Leone Kjaer Group operates fully owned dealerships. The global financial crisis caused new vehicles sales volumes in some markets fell by up to 30%. International Aid & Development Business activitiy continued to develop favorably throughout 2009 and turnover for the full year reached DKK 341 million at the same level as in 2008 which was DKK 360 million. The focus on complete solutions resulted in participation in, and completion of, large and complex projects with leading international organisations. Key to this has been extensive experience and understanding of the relevant markets, which has enabled the handling of all aspects of delivery, aftersales service and project management for customers. The performance has strengthened the relationship with leading agencies and considerably improved the ability to service this particular customer group. During the year partnerships with leading vehicle and motorcycle manufacturers and their networks was further developed to secure the customers the best possible service. Ledelsens beretning / Managements review Forretningsenheder / Business units 15

16 Kjaer Group Head Office, Beowulf

17 Forventninger til 2010 Outlook for 2010 Kjaer Group har i mere end 30 år drevet forretning i udviklingslande. Ifølge IMF (Januar 2010, World Economic Outlook) er det nu udviklingsøkonomierne i Asien som fører an i den globale fornyede vækst og mange af udvilklingsøkonomierne i landene syd for Sahara er kun blevet påvirket relativt mildt i 2009 og er nu godt positionerede til fornyet fremgang i Kjaer Group has been doing business in emerging countries for more than 30 years. According to IMF (January 2010, World Economic Outlook) it is now the key emerging economies in Asia that are leading the global recovery, and many developing countries in sub-saharan Africa who only experienced mild slowdowns in 2009 are well placed to recover in Global GDP Growth (percent; quarter over quarter, annualized) Emerging and developing economies Source: IMF staff estimates World Advanced economies Omsætningen forventes i 2010 at stige med 6-8% baseret på følgende. I Vietnam er der foretaget betydelige investeringer igennem 74% ejerskab af Nissan Vietnam Co. Ltd., som i begyndelsen af 2010 lancerer den først lokalt samlede Nissan bil i Vietnam. I landene syd for Sahara forventes markedsandele fastholdt i nøglemarkeder og disse forventes igen at vokse i omegnen af 6-10%. Forventningerne til resultatet efter skat i 2010 er på niveau med resultatet for 2009, da forretningen i Vietnam også i 2010 er under opstart. Sales are expected to increase in 2010 with 6-8% based on the following. In Vietnam significant investment has been made through the 74% ownership of Nissan Vietnam Co. Ltd., which in early 2010 is launching the first locally assempled Nissan vehicles in Vietnam. In sub-saharan Africa market shares are expected to be maintained in key markets where growth is projected to resume to 6-10%. Expectations for 2010 on earnings after tax is on level with 2009 as the operation in Vietnam also in 2010 is under development. Ledelsens beretning / Managements review Forventninger til 2010 / Outlook for

DBB JACK-UP SERVICES A/S

DBB JACK-UP SERVICES A/S DBB JACKUP SERVICES A/S Årsrapport 2014 Annual report 2014 Vision Offshore renewables are the preferred future source of energy. Mission To provide secondtonone solutions to the Offshore Renewable Industry

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

Making hydrogen happen

Making hydrogen happen ÅRSRAPPORT 2013 Annual report 2013 H2 Logic A/S H2 Making hydrogen happen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 26. maj 2014 The Annual Report has been presented

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

McDonald's Danmark ApS

McDonald's Danmark ApS McDonald's Danmark ApS Falkoner Alle 20, Frederiksberg CVR No. 24 21 40 87 Årsrapport for 2013 Annual report for the year ended 31 December 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 CVR-nr. 34 08 67 96 / Central Business Registration No. 34 08 67 96 MARINE & OFFSHORE INDUSTRY OIL SPILL RESPONSE DEFENCE & FUEL UTILITY PROVEN TECHNOLOGY Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR no. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Denmark Phone +45 58558200 Fax +45 58558201 www.deloitte.dk Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Affitech A/S c/o COBIS, Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N, Danmark CVR No. 14 53 83 72 Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Annual report for the year ended 31 December 2012 23rd financial year Godkendt

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79 ÅRSREGNSKAB 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 GODKENDT AF BESTYRELSEN 3. MARTS 2015 APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS 3 MARCH 2015 CVR-nr. 26 56 17 79 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Fondens

Læs mere

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007 The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007 Baltic Property Trust 1 Hjemstedsadresse Registered address Investeringsforeningen

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Indholdsfortegnelse / Contents

Indholdsfortegnelse / Contents Indholdsfortegnelse / Contents Side / Page Roblon i tal / Roblon in Figures 4 Idégrundlag, mål og forretningsgrundlag / Concept, Objectives and Business Areas 6 Bestyrelsens og direktionens årsberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Forretningsområder Business areas SHIPMANAGEMENT Selskabet teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Annual Report for 2012/13 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapportener fremlagt og godkendtpåselskabets ordinæregeneralforsamling den 30/9 2013 The Annual Report was presented and

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 Overblik Overview Resultater i 2007 Koncernens samlede årsresultat blev på 15.102 tdkk, hvilket er en stigning på 39% sammenlignet

Læs mere

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010 Nordsøfonden Årsrapport for 2010 Danish North Sea Fund Annual Report for 2010 Indholdsfortegnelse / Contents Side Oplysninger om Nordsøfonden.................................................... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR: 20921897 Indhold Ledelsesberetning 03 CEO-letter 04 Hoved- og nøgletal for koncernen 05 Første halvår i hovedtræk 06 Finansiel udvikling 12 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

Indhold. Året 2005 side 3. The year 2005 page 3. Ledelsesberetning side 4. Hovedtal side 6. Nøgletal og pengestrøm side 7

Indhold. Året 2005 side 3. The year 2005 page 3. Ledelsesberetning side 4. Hovedtal side 6. Nøgletal og pengestrøm side 7 ÅRSRAPPORT 2005 Indhold 2 Året 2005 side 3 The year 2005 page 3 Ledelsesberetning side 4 Hovedtal side 6 Nøgletal og pengestrøm side 7 Anvendt regnskabspraksis side 8 Ledelses- og revisionspåtegning side

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere