Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knallertuddannelsen for unge under 18 år"

Transkript

1 Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 2. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver

2 KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under 18 år, Kategori AM (lille knallert) Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver Udarbejdet af Rådet for Sikker Trafik efter forhandling med Rigspolitiet Ikrafttrædelse: 19. januar 2013 Januar 2013 / 2. udgave Layout: Manometer Visuel Kommunikation Illustrationer: Tue Volder Rådet for Sikker Trafik Lersø Parkallé København Ø Tlf: Web: Mail: 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Det overordnede mål med køreuddannelsen Undervisningens omfang og tilrettelæggelse Undervisningens emner oversigt over emner og delemner Eksempler på undervisningsforløb...13 Undervisningens emner og delemner...17 A. Risikoforståelse...17 B. Knallertens og førerens udstyr...23 C. Knallertens funktioner, håndtering og indledende manøvrer...31 D. Placering, orientering og tegngivning...36 E. Manøvrer i kryds og rundkørsler...41 F. Møde, kørsel forbi og overhaling...47 G. Kørsel i tæt og blandet trafik...52 H. Teoriprøve...56 I. Praktisk prøve...58 Repetition og evaluering...62 Udstyr til den teoretiske undervisning...62 Udstyr til den praktiske undervisning...63 Lukket øvelsesområde...64 Øvelseskørsel på offentlig vej...64 Øvelsesstrækninger...65 Mørkekørsel...65 Underviserne...65 Procedure ved udstedelse af kørekort til lille knallert Elever, der ikke består...66 Forældreinvolvering...66 Elever med særlige behov...67 Klager over prøveresultat...67 Bilag Paragraffer i færdselsloven relevante for afsnit A-G Skematisk oversigt over præstationskravene Typiske ulykkessituationer Relevant vejafmærkning Ulempe, Unødig ulempe, væsentligt ulempe og fare definition Manøvreøvelser

4 INDLEDNING Kørekort kategori AM (lille knallert) Fra den 19. januar 2013 skal alle, der er 16 år og 17 år og ønsker at køre på lille knallert, have erhvervet et kørekort kategori AM (lille knallert). Unge under 18 år i Danmark tager kørekortet til lille knallert i ungdomsskolen. Ungdomsskolernes undervisning med henblik på erhvervelse af kørekort til kategori AM (lille knallert) skal foregå i overensstemmelse med disse Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver. Personer, der fylder 18 år efter 19. januar 2013, og som ønsker at tage kørekort til lille knallert og ikke allerede har kørekort til stor knallert, motorcykel eller bil, skal tage en teoriprøve hos politiet. Personer over 18 år er selv ansvarlige for at tilegne sig den viden, de færdigheder og den forståelse i forhold til at kunne køre på lille knallert, som fremgår af disse retningslinjer. Teoriprøven er den samme, uanset om man tager den på ungdomsskolen eller hos politiet. 4

5 INDLEDNING Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver Retningslinjerne definerer mål og rammer for køreuddannelsen til lille knallert. De beskriver køreuddannelsens overordnede mål og de emner, som eleverne skal igennem for at nå det overordnede mål. Hvert emne har detaljerede delmål, og det er nøje præciseret i præstationskravene, hvad eleverne skal vide, kunne og forstå efter endt undervisning i emnet. Disse præcise beskrivelser er således styrende for både undervisningen og indholdet i henholdsvis teoriprøven og den praktiske prøve. Undervisningen skal i høj grad orienteres mod det overordnede mål med køreuddannelsen og ikke snævert mod beståelse af køreprøven. Det er vigtigt, at eleverne forstår, at selv om de har bestået køreprøven og dermed har fået ret til at føre lille knallert, så mangler de stadig den erfaring og rutine, som er med til at gøre dem til dygtige trafikanter. Risikoen for at komme ud for en trafikulykke er særlig stor for dem, der lige har fået kørekort til et køretøj, hvad enten det er til lille eller stor knallert, motorcykel eller bil. Det skyldes netop den manglende erfaring og rutine, som kan betyde, at de nye trafikanter indenfor en kategori er tilbøjelige til at overvurdere egne evner og undervurdere risikoen. Det er vigtigt, at eleverne forstår, at de første år som motoriseret trafikanter kræver, at de kører mere forsigtigt end mere erfarne bilister, så de gradvist udvider deres erfaring om risikoforhold og faremuligheder. Trafikken kan være en dårlig læremester. For især unge mennesker er der en tendens til, at de hurtigt vænner sig til en risikobetonet køremåde, fordi den ikke nødvendigvis får ubehagelige følger. Det handler ikke om dygtighed, men om heldige omstændigheder. Det er vigtigt, at undervisningen bidrager til, at eleverne bliver gode til realistisk selvvurdering. God køreuddannelse kan forebygge ulykker Den knallertlov, som disse retningslinjer bygger på, betyder at ungdomsskolernes undervisning er blevet udvidet, så der er mere risikoforståelse i undervisningen, og undervisningsforløbet afsluttes med en teoretisk og en praktisk prøve, som skal bestås. Samme knallertlov skærper sanktionerne for at køre ulovligt på knallert. Hovedformålet med disse to ændringer i knallertloven (krav om grundigere køreundervisning og skærpede sanktioner for ulovlig knallertkørsel) er at forbedre færdselssikkerheden og minimere antallet af unge, som kommer til skade i trafikken på knallert. 5

6 DET OVERORDNEDE MÅL Det overordnede mål med køreuddannelsen Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår sikkerhed i at færdes på lille knallert i trafikken uden risiko for sig selv eller andre. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne bliver opmærksomme, hensynsfulde og ansvarlige trafikanter. Eleverne skal forstå, at deres adfærd i trafikken er led i en sammenhæng, som giver dem muligheder, men også medansvar og forpligtelser. eleverne kender, forstår og handler korrekt efter de færdselsregler og anvisninger, som har betydning for, at de kan færdes sikkert på knallert. eleverne opnår færdighed i kørsel på knallert. eleverne tilegner sig viden om og forståelse for de farer og vanskeligheder, som de møder i trafikken. eleverne opnår færdighed i at bedømme trafiksituationer og handle sikkert ud fra dem. eleverne opnår en realistisk selvvurdering af egne evner i forhold til risiko ved forskellige manøvrer. 6

7 UNDERVISNINGENS OMFANG OG TILRETTELÆGGELSE Undervisningens omfang og tilrettelæggelse Undervisningen til kørekort kategori AM (lille knallert) for unge under 18 omfatter i alt mindst 30 lektioner a 45 minutter, som er fordelt på mindst 16 teoretiske lektioner (inklusive teoriprøven) og mindst 14 lektioner i praktisk køreundervisning (inklusive den praktiske prøve). Af de 16 teoretiske lektioner afsættes 1 lektion til teoriprøve, og 5 lektioner afsættes til almen risikoforståelse. Af de 14 praktiske lektioner afsættes mellem 2 og 4 lektioner til øvelser på lukket øvelsesområde, mellem 8 og 10 lektioner til manøvrer på vej, og 2 lektioner til praktisk prøve. Eleverne skal deltage i mindst 23 af de 27 undervisningslektioner, og kan kun gå til prøve, hvis følgende betingelser er opfyldt: En elev, der er fraværende i højst 4 teoretiske lektioner, skal selv gennemgå den manglende teori, og underviseren skal sikre sig i den efterfølgende undervisning, at eleverne har gjort det i et tilfredsstillende omfang. Hvis fraværet sker under de praktiske lektioner på lukket øvelsesområde, skal underviseren enten tilbyde eleven at følge timerne på et andet hold eller kræve, at eleven skal starte forfra på et nyt hold. Hvis det er de praktiske lektioner på vej, som en elev mangler, skal underviseren sørge for, at de manøvrer, som de mangler undervisning i, bliver gentaget i et tilstrækkeligt omfang i efterfølgende lektioner, eller at eleverne modtager undervisningen i de manglende emner på anden vis. Underviseren har ansvaret for at føre protokol med elevernes fremmøde og dermed indstille dem til køreprøve. Såfremt det fremgår af protokollen, at en elev har været fraværende i op til 4 lektioner, skal underviseren notere i denne, hvilke lektioner det drejer sig om, og han skal beskrive, hvordan han har taget hånd om det, i forhold til de gældende regler som beskrevet ovenfor. Risikoforståelse Emnet risikoforståelse er dels et selvstændigt emne på 5 lektioner, dels indgår det som et væsentligt element under alle de øvrige emner. At risikoforståelse fylder forholdsvis meget, skyldes, at menneskelige fejl (overvurdering af egne evner kombineret med undervurdering af risiko ved for høj fart, alkohol i blodet, manglende anvendelse af styrthjelm, vanskelige vejforhold, andre trafikanter mm.) spiller en afgørende rolle ved størstedelen af alle ulykker med lille knallert (i ca. 8-9 ud af 10 ulykker med lille knallert). Regler, forhold og manøvrefærdighed er vigtigt at kunne, men det skal altid sættes i relation til risikoforståelse. Det er handling, der tæller Når vi færdes i trafikken, er vi aktive medspillere i et socialt samspil. Vores adfærd kan få konsekvenser for andre mennesker, ligesom andres adfærd kan få konsekvenser for os. En vigtig del af undervisningen handler derfor om, hvordan eleverne undgår at bringe sig selv i farlige situationer. Det betyder, at de skal 7

8 UNDERVISNINGENS OMFANG OG TILRETTELÆGGELSE lære at træffe deres egne forholdsregler, at være forudseende og handle hensigtsmæssigt. Adfærd og holdninger skal være i fokus i køreuddannelsen. Det er det, vi gør i en konkret valgsituation, der får konsekvenser for os selv eller andre. Og det vi gør, afhænger bl.a. af vores holdninger. Det, der har indflydelse på vores adfærd, er blandt andet: Viden om regler, udstyr og teknik. Færdigheder om vi behersker køretøj, teknik, os selv, og om vi er i stand til at analysere trafiksituationer og handle hensigtsmæssigt herudfra. Risikoforståelse om forståelse for og holdning til risiko, konsekvens og ansvar, og om vi kan omsætte denne forståelse til hensigtsmæssig handling. Begrebernes relation til undervisningen og prøverne (præstationskravene) Undervisningen er opdelt i 7 emner fra A til G. Hvert emne er inddelt i tre til fire delemner. Se oversigt på side 12. Den viden, de færdigheder og den risikoforståelse, som eleverne skal tilegne sig i løbet af undervisningen inden for hvert emne og delemne, og som de skal kunne til henholdsvis den teoretiske og praktiske prøve, er yderligere beskrevet gennem nogle uddybende præstationskrav (præciseret med beskrivende verber). Præstationskravene, som relaterer sig direkte til teoriprøven, beskriver, hvad det er eleverne skal vide, kunne opfatte og bedømme, vurdere, angive årsager til, angive indholdet af og angive betydningen af. Præstationskravene, som relaterer sig direkte til den praktiske prøve, beskriver, hvad det er eleverne skal kunne udpege, kontrollere, aflæse og forstå betydningen af, beherske, opfatte og bedømme, genkende og reagere hensigtsmæssigt på. Præstationskravene, som relaterer sig indirekte til prøverne, beskriver, hvad det er eleverne skal have kendskab til og opnå færdighed i. Det er et kendskab og en færdighed, som eleverne ikke vil blive testet i direkte, men som de skal benytte i de øvrige præstationskrav. De præstationskrav, som hvert delemne er inddelt efter, er præciseret på følgende måde: Viden Eleverne skal: vide: vil sige, at eleverne skal være orienteret om emnet i en sådan grad, at de kan finde de korrekte svar blandt flere mulige på spørgsmål om de pågældende emner. (Direkte prøverelevant i den teoretiske prøve) have kendskab til: vil sige, at eleverne skal kunne stoffet på en måde, så det kan understøtte og lette forståelsen af en efterfølgende undervisning. (Indirekte prøverelevant) 8

9 UNDERVISNINGENS OMFANG OG TILRETTELÆGGELSE Færdigheder Eleverne skal: opnå færdighed i: vil sige, at eleverne under kørsel på knallert på lukket øvelsesområde skal kunne udføre manøvrer korrekt. (Indirekte prøverelevant) kunne udpege: vil sige, at eleverne i praksis skal kunne lokalisere bestemte dele ved knallerten (betjeningsudstyr, instrumenter mm.). (Direkte prøverelevant i den praktiske prøve) kunne aflæse og forstå betydningen af: vil sige, at eleverne i praksis skal kunne anvende instrumenter og kontrollys på køretøjet, forstå betydningen af disse og reagere hensigtsmæssigt på indikationerne. (Direkte prøverelevant i den praktiske prøve) kunne kontrollere: vil sige, at eleverne i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til, om kravene til knallerten er opfyldt, og de skal kunne forklare, hvordan kontrollen udføres. (Direkte prøverelevant i praktisk prøve) kunne beherske: vil sige, at eleverne i praksis skal kunne orientere sig kritisk, håndtere knallertens betjeningsudstyr korrekt, udføre manøvrer fejlfrit samt udføre andre færdigheder korrekt. (Direkte prøverelevant i praktisk prøve) kunne opfatte og bedømme: vil sige, at eleverne skal kunne bemærke bestemte forhold i en færdselssituation eller på billeder, forstå forholdenes betydning og i praksis vise, hvordan de reagerer hensigtsmæssigt på dem, eller finde de korrekte svar blandt flere mulige på spørgsmål om de pågældende forhold. (Direkte prøverelevant i både teoretisk og praktisk prøve) kunne genkende: vil sige, at eleverne i praksis skal kunne genkende betydningen af anvisninger for færdslen, og efterleve dem. (Direkte prøverelevant i praktisk prøve) kunne reagere hensigtsmæssigt: vil sige, at eleverne i praksis skal kunne føre knallerten og ændre hastighed, placering eller kørselsretning i overensstemmelse med færdselsreglerne, hensynet til sikkerheden og trafikafviklingen. (Direkte prøverelevant i praktisk prøve) Risikoforståelse Eleverne skal kunne: vurdere: vil sige, at eleverne skal kunne vise, at de har forståelse for sammenhængen mellem en trafikal handling og dennes konsekvens, ved at kunne finde de korrekte svar blandt flere mulige på spørgsmål om handling og konsekvens. (Direkte prøverelevant i teoretisk prøve) angive årsager til/angive indholdet af/ angive betydningen af: vil sige, at eleverne skal kunne finde de korrekte svar blandt flere mulige på spørgsmål om lovgivning, vejafmærkning, politiets funktion samt andre forhold af væsentlig betydning. (Direkte prøverelevant i teoretisk prøve) Præstationskravene have kendskab til og opnå færdighed i er ikke direkte relevante i forhold til prøverne, men har den indirekte betydning, at de beskriver noget viden og nogle færdigheder, som eleverne skal benytte i de øvrige præstationskrav. Præstationskravet opfatte og bedømme er relevante for begge prøver. Det vil fx sige, at eleverne både kan få teoretiske spørgsmål indenfor dette præstationskrav og kan blive bedømt på dem i praksis. 9

10 UNDERVISNINGENS OMFANG OG TILRETTELÆGGELSE De øvrige præstationskrav er enten direkte relateret til teoriprøven eller til den praktiske prøve. Det betyder imidlertid ikke, at der i undervisningen skal skelnes skarpt mellem teoretisk og praktisk undervisning. Underviseren kan fx vælge at gennemgå betydningen af vejafmærkning i forbindelse med nogle stop under øvelseskørslen i trafikken, men eleverne kan også få spørgsmål i vejafmærkning i teoriprøven, selvom det er indlært i en praktisk situation. Det er præstationskravene, som afgør, om eleven vil blive prøvet i stoffet i teoretisk prøve, i praktisk prøve eller i begge prøver. Der kan være eksempler på, at flere præstationskrav kombineres. Et eksempel fra Ligeudkørsel i kryds : Eleverne skal kunne genkende og kunne angive betydningen af de forskellige færdselstavler, kørebanestriber, færdselssignaler mv., som har betydning for deres placering i kryds og for deres vigepligt. Her er både brugt præstationskravet genkende, som relaterer sig til praktisk prøve, og præstationskravet angive betydningen af, som relaterer sig til teoretisk prøve. Det betyder, at eleverne skal vise, at de kender betydningen af fx vigepligtstavlerne både i teorien og i praksis. Læring over tid Al læring er en proces, der foregår over tid. Og det tager tid, når ny viden skal blive til nye kompetencer. Derfor er det vigtigt at give eleverne et undervisningsforløb, hvor de får mulighed for at tilegne sig den nye faglige viden, de nye færdigheder og den nye forståelse for risiko, i et tempo, som rummer mulighed for, at det de lærer, kan modnes og omsættes til reelle kompetencer. Undervisningen skal derfor tilrettelægges således, at eleverne har maximalt 4 lektioner på en hverdag og maximalt 6 lektioner på en fridag/weekenddag. Dog må undervisningen på én enkelt hverdag forlænges med op til 2 lektioner. Der skal minimum være 14 kalenderdage fra og med første undervisningsgang til og med den praktiske prøve. Samtidig skal kravet, om at teoriundervisningen skal følges af relevant praktik, tilgodeses. Vekslen mellem teori og praktik Undervisningen skal tilrettelægges, så der i størst muligt omfang finder en integration sted mellem teori og praksis. Det øger de fleste elevers forståelse væsentligt, når teori følges umiddelbart af relevant praktik. Teoriundervisning finder ikke nødvendigvis sted i et teorilokale, men kan sagtens foregå foran knallerten, på det lukkede øvelsesområde eller på udvalgte sikre steder i trafikken. Underviseren vurderer ud fra elevernes forudsætninger og undervisningssituationen i øvrigt, hvornår det er relevant at bringe de forskellige emner og delemner ind i undervisningen, under ansvarlig hensyn til progressionen. Progression I undervisningsemnerne ligger der implicit en naturlig rækkefølge: Eleverne bliver nødt til at kunne de helt elementære regler for kørsel på knallert, før de kan modtage praktisk køreundervisning i trafikken. Eleverne bliver også nødt til at kunne manøvrere knallerten på en sikker måde (på det lukkede øvelsesområde), før det er forsvarligt at køre med dem i trafikken. 10

11 UNDERVISNINGENS OMFANG OG TILRETTELÆGGELSE I undervisningen af de forskellige emner ligger der også en progression fra det konkrete til det mere abstrakte. Det kræver abstraktionsevne at kunne overføre læring fra én situation til en anden, eller at kunne overføre læring fra en teoretisk situation til en praktisk situation. Det er vigtigt, at underviseren hele tiden er bevidst om at hjælpe eleverne med at bevæge sig fra den konkrete trafiksituation, altså det som eleven faktisk kan registrere, til det som situationen kan udvikle sig til (forudseenhed), og endelig til at kunne handle hensigtsmæssigt herudfra. Altså en bevægelse fra: Hvad kan jeg registrere? Hvad er mine handlemuligheder? Hvilke konsekvenser kan handlingerne få? Hvad gør jeg så? Denne bevægelse skal være et gennemgående element i undervisningen, så elevernes evne til at forudse trænes. Eksempel 1 Hvor trafikanten selv har direkte indflydelse på sin risiko: Jeg har glemt min hjelm 1. Jeg henter min hjelm 2. Jeg trækker 3. Jeg kører alligevel 1. Jeg bliver forsinket 2. Jeg bliver forsinket, og det er besværligt. 3. Jeg kan slå hovedet alvorligt. Jeg henter min hjelm - og kommer for sent Eksempel 2 Hvor trafikanten har indirekte indflydelse på sin risiko: Et barn står mellem to parkerede biler og skal til at krydse vejen 1. Jeg sætter farten ned 2. Jeg fortsætter med samme hastighed 1. Giver mig tid til at sikre, at barnet bliver, til jeg er kørt forbi 2. Jeg kan risikere, at barnet går lige ud foran mig Jeg sætter farten ned - og stopper helt op om nødvendigt Alle undervisningens emner er obligatoriske Den enkelte underviser kan vælge at undervise i emnerne/delemnerne i en anden rækkefølge end den, der umiddelbart er lagt op til i disse retningslinjer. Fx vil nogle måske vælge at lægge nogle af risikoforståelseslektionerne imellem de øvrige lektioner, eller der er udvalgte delemner, som det måske falder underviseren mere naturligt at inddrage under et andet emne, end hvor det fremgår af undervisningens emner. Dette hører under underviserens metodefrihed, men det er dennes ansvar, at eleverne kommer igennem samtlige obligatoriske emner i en rækkefølge som tilgodeser progressionen (se ovenfor) og tilegner sig den viden, de færdigheder og den risikoforståelse, som er præciseret gennem præstationskravene under hvert emne. Det er også underviserens ansvar, at fordelingen mellem teoretiske og praktiske lektioner bliver overholdt. 11

12 UNDERVISNINGS EMNER Oversigt over undervisningens emner og delemner Undervisningen er opdelt i 7 emner fra A til G (hver inddelt i 3-4 delemner) samt teoriprøve og praktisk prøve, H og I. Under hvert delemne er det præciseret gennem præstationskravene, hvad det er eleverne skal vide, kunne og forstå. A. Risikoforståelse A1. Ansvar og forsikring A2. Knallertulykker og årsager A3. Lovgivning og sanktioner A4. Holdninger og adfærd B. Knallertens og førerens udstyr B1. Styretøj, bremser og belæsning B2. Lys og reflekser B3. Horn, lyddæmper, udstødning og motor B4. Styrthjelm og beklædning C. Knallertens funktioner, håndtering og indledende manøvrer C1. Trækning af knallert, korrekt kørestilling og spejlindstilling C2. Igangsætning og standsning, tænding, gashåndtag og koblingspunkt C3. Styreteknik, bremseteknik og undvigelsesmanøvre C4. Reaktionstid, bremselængde og standselængde D. Placering, orientering og tegngivning D1. Placering D2. Orientering D3. Tegngivning E. Manøvrer i kryds og rundkørsler E1. Ligeudkørsel i kryds E2. Højresving E3. Venstresving E4. Rundkørsel F. Møde, kørsel forbi og overhaling F1. Møde F2. Kørsel forbi F3. Overhaling G. Kørsel i tæt og blandet trafik G1. Kørsel i tæt trafik G2. Kørsel foran og efter andre G3. Kørsel i trafiksanerede områder og opholds- og legeområder H. Teoriprøve I. Praktisk prøve 12

13 EKSEMPLER PÅ UNDERVISNINGSFORLØB Eksempler på undervisningsforløb Forløbene på de følgende sider er eksempler på, hvordan undervisningen kan gennemføres ud fra kriterierne om, at der maximalt kan læses 4 lektioner på en hverdagsundervisningsdag (dog må undervisningen på én enkelt hverdag forlænges med op til 2 lektioner) og maximalt 6 lektioner på en fri-/weekendundervisningsdag. Der skal være minimum 14 kalenderdage fra og med første undervisningsgang til og med den praktiske prøve. Samtidig skal kravet om, at teoriundervisningen skal følges af relevant praktik, tilgodeses. I skemaet nedenfor fraviges dette princip dog under emnet D, da en stor del af den teori, der hører til dette emne relaterer sig meget til den efterfølgende kørsel i trafikken. 13

14 EKSEMPLER PÅ UNDERVISNINGSFORLØB Dette forløb består af 8 undervisningsgange i alt: UNDER- VISNINGSGANG EMNE LEKTIONER/ TEORI LEKTIONER/ PRAKTIK FØR TRAFIKKEN I TEORILOKALE OG PÅ LUKKET ØVELSESOMRÅDE 1 Hverdag/fridag A. Risikoforståelse 4 2 Hverdag/fridag B. Knallertens og førerens udstyr og C. Knallertens funktioner, håndtering og indledende manøvrer: Teori gennemgås 2 B. Knallertens og førerens udstyr og C.Knallertens funktioner, håndtering og indledende manøvrer: Kontrol af udstyr, Igangsætning og standsning 2 3 Hverdag/fridag D. Placering, orientering og tegngivning: Øvelser på lukket øvelsesområde D. Placering, Orientering og tegngivning: Teori gennemgås 2 2 I TRAFIKKEN I TEORILOKALE OG I TRAFIKKEN 4 Hverdag/fridag E. Manøvrer i kryds og rundkørsler: Teori gennemgås E. Manøvrer i kryds og rundkørsler: Krydsøvelser, placering, højrevigepligt, højresving, venstresving og rundkørsler mm. på vej Hverdag/fridag E. Manøvrer i kryds og rundkørsler: Teori gennemgås E. Manøvrer i kryds og rundkørsler: Krydsøvelser, placering, højrevigepligt, højresving, venstresving og rundkørsler mm. på vej Hverdag/fridag F. Møde, kørsel forbi og overhaling og G. Kørsel i tæt og blandet trafik: Teori gennemgås 2 F. Møde, kørsel forbi og overhaling: I praksis i trafikken 2 7 Hverdag/fridag G. Kørsel i tæt og blandet trafik: I praksis i trafikken A. Risikoforståelse: Repetition forud for teoriprøven 1 2 PRAKTISK PRØVE I TRAFIKKEN H. Teoriprøve 1 8 Hverdag/fridag I. Praktisk prøve

15 EKSEMPLER PÅ UNDERVISNINGSFORLØB Dette forløb består af 6 undervisningsgange i alt: UNDER- VISNINGSGANG EMNE LEKTIONER/ TEORI LEKTIONER/ PRAKTIK FØR TRAFIKKEN I TEORILOKALE OG PÅ LUKKET ØVELSESOMRÅDE 1 Hverdag A. Risikoforståelse 4 2 Fridag B. Knallertens og førerens udstyr og C. Knallertens funktioner, håndtering og indledende manøvrer: Teori gennemgås 2 B. Knallertens og førerens udstyr og C. Knallertens funktioner, håndtering og indledende manøvrer: Kontrol af udstyr, igangsætning og standsning D. Placering, orientering og tegngivning: Øvelser på lukket øvelsesområde Fridag D. Placering, orientering og tegngivning: Teori gennemgås 2 I TRAFIKKEN I TEORILOKALE OG I TRAFIKKEN E. Manøvrer i kryds og rundkørsler: Teori gennemgås 2 E. Manøvrer i kryds og rundkørsler: Krydsøvelser, placering, højrevigepligt, højresving, venstresving og rundkørsler mm. på vej 2 4 Fridag E. Manøvrer i kryds og rundkørsler: Teori gennemgås E. Manøvrer i kryds og rundkørsler: Krydsøvelser, placering, højrevigepligt, højresving, venstresving og rundkørsler mm. på vej 2 2 F. Møde, kørsel forbi og overhaling og G. Kørsel i tæt og blandet trafik: Teori gennemgås 2 5 Fridag F. Møde, kørsel forbi og overhaling : I praksis i trafikken G. Kørsel i tæt og blandet trafik: I praksis i trafikken 2 2 A. Risikoforståelse repetition forud for teoriprøven 1 PRAKTISK PRØVE I TRAFIKKEN H. Teoriprøve 1 6 Hverdag/fridag I. Praktisk prøve

16 EKSEMPLER PÅ UNDERVISNINGSFORLØB Dette forløb består af 5 undervisningsgange i alt: UNDER- VISNINGSGANG EMNE LEKTIONER/ TEORI LEKTIONER/ PRAKTIK FØR TRAFIKKEN I TEORILOKALE OG PÅ LUKKET ØVELSESOMRÅDE 1 Fridag 2 Fridag A. Risikoforståelse 4 B. Knallertens og førerens udstyr og C. Knallertens funktioner, håndtering og indledende manøvrer: Teori gennemgås B. Knallertens og førerens udstyr og C. Knallertens funktioner, håndtering og indledende manøvrer: Kontrol af udstyr, igangsætning og standsning D. Placering, orientering og tegngivning: Øvelser på lukket øvelsesområde D. Placering, orientering og tegngivning: Teori gennemgås 2 I TRAFIKKEN I TEORILOKALE OG I TRAFIKKEN 3 Fridag E. Manøvrer i kryds og rundkørsler: Teori gennemgås E. Manøvrer i kryds og rundkørsler: Krydsøvelser, placering, højrevigepligt, højresving, venstresving og rundkørsler mm. på vej 2 2 E. Manøvrer i kryds og rundkørsler: Teori gennemgås 2 4 Fridag E. Manøvrer i kryds og rundkørsler: Krydsøvelser, placering, højrevigepligt, højresving, venstresving og rundkørsler mm. på vej 2 F. Møde, kørsel forbi og overhaling og G. Kørsel i tæt og blandet trafik: Teori gennemgås 2 F. Møde, kørsel forbi og overhaling: I praksis i trafikken 2 5 Hverdag/Fridag G. Kørsel i tæt og blandet trafik: I praksis i trafikken A. Risikoforståelse repetition forud for teoriprøven 1 2 H. Teoriprøve 1 PRAKTISK PRØVE I TRAFIKKEN I. Praktisk prøve

17 UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER A. RISIKOFORSTÅELSE Undervisningens emner og delemner A Risikoforståelse 5 teoretiske lektioner Delmål for emnet Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, færdigheder og forståelse, der sætter dem i stand til at: kende, hvad der er knallertførerens ansvar, og hvad der er knallertejerens ansvar. kende og vurdere de særlige risikoforhold ved kørsel på lille knallert og vise, at de ved, hvordan de kan handle hensigtsmæssigt herudfra. afkode andre trafikanters adfærd, forudse de andres mulige fejl eller tankeløshed og reagere hensigtsmæssigt over for dem. udvikle en realistisk forståelse af egen formåen. udvikle en færdselssikker holdning og adfærd. undgå at bringe sig selv og andre i kritiske situationer pga. hastighed, alkohol, narkotika og trafikfarlig medicin eller anden ulovlig kørsel. udvikle en forståelse for, at færdselsloven er et regelsæt, som skal være med til at skabe effektiv fremkommelighed og sikkerhed for alle trafikanter. Derfor er alle forpligtet til at overholde loven. respektere, at bøder og frakendelsesregler er metoder, der kan være med til at regulere trafikanternes adfærd i en ønskelig retning. forstå og respektere, at politiets rolle er at sørge for, at loven bliver overholdt. Hvis alle overholder loven, er det med til at sikre, at alle trafikanter kan færdes sikkert i trafikken. kende hvilken betydning de sociale relationer og psykologiske faktorer (normer og gruppepres) kan have i forhold til at træffe de mest sikre valg i trafikken. 17

18 UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER A. RISIKOFORSTÅELSE A1 Ansvar og forsikring Eleverne skal vide: Betingelsen for at køre lille knallert er at, de er fyldt 16 år og har taget kørekort til kategori AM (lille knallert). Det tager de ved at deltage i ungdomsskolens knallertundervisning og bestå først den teoretiske prøve, dernæst den praktiske prøve. De kan først gå til prøve, når de har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Undervisningen er fastsat til mindst 30 lektioner, hvoraf 3 af lektionerne er teoriprøve og praktisk prøve. De skal deltage i mindst 23 af de 27 undervisningslektioner, der går forud for prøverne. (De nærmere kriterier, som skal være opfyldt, fremgår af Undervisningens omfang og tilrettelæggelse side 7) Undervisningen forbereder dem på at blive opmærksomme, hensynsfulde og ansvarsfulde trafikanter generelt og knallertkørere i særdeleshed. Det er lovpligtigt at tegne en knallertansvarsforsikring. De kan vælge at tegne en kaskoforsikring og en ulykkesforsikring. De skal altid have kørekortet på sig, når de kører knallert. Hvis de kører på en ikke-registreringspligtig knallert, skal de altid medbringe kvittering for, at deres ansvarsforsikring er betalt. Eleverne skal kunne vurdere: At køre på knallert betyder, at de kommer til at høre blandt de motoriserede trafikanter. Det betyder, at de har et særligt ansvar for at passe på sig selv og andre. Særligt følger der et stort ansvar over for de gående og cyklende på fællesstier, delte stier og cykelstier. Hvis de har en ansvarsforsikring og kommer ud for en ulykke, fordi de kører ulovligt på knallert, kan de risikere, at forsikringsselskabet kræver, at de alligevel skal betale alle omkostninger. Har de ikke en ansvarsforsikring og bliver involveret i en ulykke, kan det blive meget dyrt. Det betyder, at de selv skal betale alle omkostningerne og erstatninger til de tilskadekomne. Eleverne skal angive indholdet af: Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker de skader, som de kan komme til at påføre andre ved en færdselsulykke. En kaskoforsikring dækker knallerten, hvis den bliver beskadiget eller stjålet. En ulykkesforsikring dækker, hvis de selv kommer til skade. Hvem der har ansvaret, hvis der sker en ulykke på deres knallert, som de har lånt ud til en ven. Eleverne skal angive betydningen af: De skal altid kunne dokumentere, at de har kørekort til at føre den knallert, de kører på, og at knallerten er forsikret. 18

19 UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER A. RISIKOFORSTÅELSE A2 Knallertulykker og årsager Eleverne skal vide: Knallerten er det farligste transportmiddel, vi har. Hvis man ser på antal ulykker pr. kørt kilometer, er det mere end 10 gange farligere at køre på knallert end det er at køre på cykel. Det er mere end 100 gange farligere at køre knallert, end det er at køre bil. De fleste ulykker med knallerter er eneulykker. Det vil sige, at det går galt for knallertkøreren, uden at der er en anden trafikant involveret. Hovedskader er de skader, som har de mest alvorlige konsekvenser. En tredjedel af alle knallertulykker skyldes, at føreren har været alkoholpåvirket. Eleverne skal kunne vurdere: De kan selv gøre meget for at mindske risikoen for selv at komme til skade eller skade andre i en knallertulykke. Det kan de gøre ved aldrig at køre for stærkt, aldrig at køre, når de har drukket alkohol og aldrig at køre uden hjelm, for det er faktorer, der har betydning for, hvor galt det går i ca. 7 ud af 10 knallertulykker. Hvad de selv kan gøre for at forhindre, at andre kører fulde eller stofpåvirkede på knallert. De kan mindske risikoen væsentligt for selv at komme til skade eller skade andre i en knallertulykke ved at være realistiske og særligt forsigtige i bedømmelsen af egen hastighed i forhold til et svings skarphed, vejgreb og trafikken i øvrigt. Hvis man blander alkohol og euforiserende stoffer eller medicin, kan virkningen være uforudsigelig, og risikoen for trafikulykker er stærkt forøget. Eleverne skal kunne angive årsager til: Eneulykker sker, fordi føreren mister kontrollen med knallerten - for det meste pga. for høj fart, at føreren er fuld, er uopmærksom eller overvurderer egen kørefærdighed eller knallertens fysik. Trafiksituationer og manøvrer, hvor det oftest går galt for knallertkøreren. Eleverne skal kunne angive betydningen af: Alkohol og euforiserende stoffer påvirker evnen til at køre knallert (påvirkning af reaktionstiden, koordinationen, balancen, synet, opmærksomheden, trætheden, virkelighedsopfattelsen) samt dømmekraft, risikovillighed og vurdering af egne evner til at køre knallert. 19

20 UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER A. RISIKOFORSTÅELSE A3 Lovgivning og sanktioner Eleverne skal vide: Det er forbudt at benytte håndholdt mobiltelefon under kørsel. Promillegrænsen for at køre på knallert er 0,5 promille for alkoholkoncentration i blodet/0,25 mg. pr. liter udåndingsluft. De kan også blive straffet for spirituskørsel ved en lavere alkoholkoncentration. Det sker, hvis politiet vurderer, at de ikke kan køre forsvarligt. De må ikke køre knallert, hvis de er for trætte, syge eller påvirkede af medicin, alkohol og stoffer til at køre sikkert. Selv små mængder alkohol påvirker opfattelsesevnen og evnen til at reagere hurtigt og sikkert i trafikken. Der er nulgrænse for ulovlige/euforiserende stoffer i trafikken. Det gælder fx hash, amfetamin, kokain, ecstasy, heroin, morfin, LSD, visse svampe mv. Politiet kan til enhver tid kræve, at en knallertkører blæser i et alkometer, afleverer en spyt- eller svedprøve, eller får undersøgt øjnene for tegn på påvirkning af ulovlige stoffer. Det er strafbart at overlade sin knallert til en person, der er påvirket af alkohol eller ulovlige stoffer. Det er strafbart at overlade sin knallert til en person, der ikke har førerret til knallerten. Politiet kan bruge et såkaldt rullefelt til at måle knallertens maximale hastighed. Resultatet fra målingen på rullefeltet kan bruges som bevis i retten. Eleverne skal kunne vurdere: De kan miste retten til at føre lille knallert, enten betinget eller ubetinget. Det sker, hvis de kører ulovligt og/eller uforsvarligt. De får udskudt tidspunktet, hvor de må tage kørekort til bil, hvis de får en ubetinget frakendelse af førerretten til lille knallert, inden de er fyldt 18 år. Første gang, de bliver stoppet på en lille knallert, der kan køre 43 km/t eller mere, får de en bøde. Anden gang bliver knallerten konfiskeret. Knallerten kan også konfiskeres, hvis de overtræder loven groft flere gange. Hvis de ejer en ulovlig knallert og låner den ud, får de selv en bøde for at eje et køretøj, der ikke er i lovlig stand, hvis personen, der har lånt den, bliver stoppet. Det er ulovligt at køre mere end én på en knallert, fordi det påvirker vægtfordeling, styreegenskaber og bremselængde. Hvis de kører ulovligt på knallert (fx for fulde, for stærkt eller uden hjelm), inden de fylder 16 år, kan det have store konsekvenser for dem selv og andre, både på kort og lang sigt: Risikoen for at blive involveret i en trafikulykke er højere, de risikerer at skulle betale store bøder, de kan miste både knallerten og kørekortet, og de risikerer samtidig at ødelægge deres mulighed for at tage kørekort til bil, når de fylder 18 år. Man kan stadig have for høj promille til at køre næste dag, hvis man har drukket meget aftenen før. Hvem der har ansvaret, hvis de har lånt en vens ulovlige knallert og bliver stoppet af politiet. 20

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Trafikal adfærd 4 Ulykkeshåndtering 5 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 6 Trafikal adfærd 6

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 28. november 2011. Nr. 1420. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte A B C D E F Risiko og konsekvens Side 4 Knallertens udstyr Side 12 Køreteknik Side 15 Placering, orientering og tegngivning Side 18 Kryds og rundkørsler Side 21 Andre trafikanter

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

foden på egen pedal for første gang

foden på egen pedal for første gang foden på egen pedal for første gang Nogle af de første store skridt ud i livet foregår på to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1. LOGBOG, 1.udgave, 1.oplag 2006/4 Redaktion: Morten Rud Johansen og Jacob Ditlevsen ISBN 87 7241 126 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 2006 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype Tryk og indbinding:

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1086. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter bemyndigelse

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Du skal kunne dette udenad:

Du skal kunne dette udenad: 1 Du skal kunne dette udenad: Ansvar for køretøjet Ejeren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i lovlig stand - dvs forsikring m.m. Føreren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i forsvarlig

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

Aars skole, Kirkegade 4, 9600 Aars, lokale 50 Tirsdag den 26. nov. kl. 17.00-21.00 Færdselsrelateret. Færdselsrelateret førstehjælp.

Aars skole, Kirkegade 4, 9600 Aars, lokale 50 Tirsdag den 26. nov. kl. 17.00-21.00 Færdselsrelateret. Færdselsrelateret førstehjælp. Aalestrup den 15. nov. 2013 Hej Knallertelev Du har tilmeldt dig til knallertkørekort i Ungdomsskolen. For at få kørekortet udstedt skal du have deltaget og gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus,

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Teori Østermarkskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars, lokale 205 Tirsdag den 15. september kl. 17.00-21.00. Færdselsrelateret førstehjælp

Teori Østermarkskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars, lokale 205 Tirsdag den 15. september kl. 17.00-21.00. Færdselsrelateret førstehjælp Aalestrup den 31. august 2015 Hej Knallertelev Du har tilmeldt dig til knallertkørekort i Ungdomsskolen. For at få kørekortet udstedt skal du have deltaget og gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus,

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Manøvreprøver (motorcykel)

Manøvreprøver (motorcykel) Side 1 af 7 Manøvreprøver (motorcykel) I henhold til EU-direktiv 2006/126/EF skal der i den praktiske prøve til motorcykel (kategorierne A1, A2 og A) indgå 5 særlige manøvrer (manøvreprøver). Disse manøvreprøver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Når kørekortet skal fornys

Når kørekortet skal fornys Når kørekortet skal fornys Når kørekortet skal fornys Dit kørekort skal fornys, inden du fylder 70. Det foregår dels hos lægen og dels på Borgerservice. Du skal selv sørge for, at dit kørekort bliver fornyet,

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Gåprøven består af tre moduler, der med fordel kan afvikles i følgende rækkefølge, og afsluttes med, at du giver diplomer til eleverne. 1 2 3 4

Læs mere

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse Minihjelm, lærervejledning Indhold: Mål Forslag til aktiviteter Involvering af forældre Inddrag politiet Mere om cykelhjelm Mål At eleverne får en forståelse for sammenhængen mellem valg og konsekvens

Læs mere

Sådan cykler vi i Korinth Cykel Motion

Sådan cykler vi i Korinth Cykel Motion Sådan cykler vi i Korinth Cykel Motion 1 I KCM cykler vi i grupperne M, T og R. (mountain, tur og race). Grupperne er opdelt efter gennemsnitshastighed og køretid. Vi sætter sikkerheden i højsædet. Af

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013 HJULER s Kørebog november 2013 Personbil 1 Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B 1. at give dig indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder,

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Påfyldning af olie. Kontrol af olie

Påfyldning af olie. Kontrol af olie Motorrummet Påfyldning af olie Kontrol af olie Beholder til sprinklervæske Beholder til kølervæske Beholder til bremsevæske Hovedcylinder til bremsen Beholder til servovæske Støddæmper Bremseforstærker

Læs mere

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke!

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke! SIKKER SKOLETRAFIK Netværksmøde i Tønder 31. oktober For mange børn og unge kommer til skade i trafikken DERFOR! Børnene er fremtidens trafikanter og fremtidens borgere De hårde fakta Der er en ung involveret

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen Små passagerer på cyklen En nation af cyklister 2 Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer

Læs mere

Sikker senior - bag rattet

Sikker senior - bag rattet Sikker senior - bag rattet Side 1 Side 2 Sikker bag rattet Bare fordi du er kommet lidt op i årene, har du ikke nødvendigvis problemer som bilist. Men det kan være rart at vide, hvad du kan gøre for at

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 10. september 2009. Nr. 873. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E (almindelig bil med stort påhængskøretøj) 1) I medfør

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 7. klasse Reaktionstid 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk Hjælp os med

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Læserbrevsbesvarelse for marts 2008.

Læserbrevsbesvarelse for marts 2008. Læserbrevsbesvarelse for marts 2008. Der er til denne gang kommet adskillige skriftlige henvendelser. Når jeg bruger udtrykket skriftlige henvendelser, så er det fordi de 5 af henvendelserne er konkrete

Læs mere

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Sikre børn i trafikken side 3 Fælles ansvar side 4 Udskolingen en særlig udfordring side 5 Gratis materialer til undervisningen side 6

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI D 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.... 1-3 1.1 Styreapparatet... 1-4

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI B 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.... 1-3 1.1 Styreapparatet.... 1-4

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012

Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012 Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012 Høringssvar vedr. sagsnr. 2011-802-0004 Kære Stinne Andersen Hermed Motorcykel-Forhandler

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 5. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 5. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 5. marts 2009 13. februar 2009. Nr. 164. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B (almindelig bil) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Faktorer Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har på 15

Læs mere

Nyhedsbrev til Rådets repræsentanter i politiet Nr. 1/2012. Årsmøde og Politiseminar. Evaluering af Kør bil når du kører bil.

Nyhedsbrev til Rådets repræsentanter i politiet Nr. 1/2012. Årsmøde og Politiseminar. Evaluering af Kør bil når du kører bil. Til Rådets repræsentanter i politiet Samt kolleger i forebyggelsesafdelinger, som har kontakt med skolerne Nyhedsbrev til Rådets repræsentanter i politiet Nr. 1/2012 Februar 2012 Årsmøde og Politiseminar

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Til nye medlemmer. Vel mødt og god fornøjelse. Med venlig hilsen CK DJURS. CVR-nr: 31133599. Bilag

Til nye medlemmer. Vel mødt og god fornøjelse. Med venlig hilsen CK DJURS. CVR-nr: 31133599. Bilag Til nye medlemmer CVR-nr: 31133599 Velkommen i CK DJURS. På generalforsamlingen d. 19/1 2012 blev der vedtaget, at Thorsager Motions Cykling, TMC, skifter navn til Cykel Klubben Djurs, CK DJURS. Vi håber,

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene

Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene Jesper Mertner, Gruppeleder - trafiksikkerhed og -planlægning, COWI A/S 1 Baggrund og formål EU er i gang med arbejdet med en

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort

Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort I fremtiden bliver vejen til kørekort for unge med ADHD måske kortere. Et nyt studie konkluderer, at unge med ADHD ikke er så farlige i trafikken

Læs mere

Håndbog til motionsryttere i ØCK

Håndbog til motionsryttere i ØCK Håndbog til motionsryttere i ØCK 1. Færdselsloven for cyklister 2. På landevejen 3. Holdkaptajnens rolle 4. 10 gode råd om gruppekørsel 5. Træningsdage i sommerperioden. 6. Træningsdage i vinterperioden.

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Når du skal til at tage kørekort, dukker der sikkert en masse spørgsmål op. På denne side finder du svar på de mest typiske.

Når du skal til at tage kørekort, dukker der sikkert en masse spørgsmål op. På denne side finder du svar på de mest typiske. Når du skal til at tage kørekort, dukker der sikkert en masse spørgsmål op. På denne side finder du svar på de mest typiske. Kom godt i gang med dit kørekort Hvad skal du have med? 1. Lægeerklæring med

Læs mere

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer Test din viden! Velkommen til sikkertrafik.dk/skole På vores portal finder du alt, hvad du skal bruge til færdselsundervisningen. Alle materialer er

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere