Skat Rejseudgifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skat 2013. Rejseudgifter"

Transkript

1 Skat 2013 Rejseudgifter

2 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring 2.3 Standardsats for logi 2.4 Dokumentation og bogføring 2.5 Indberetning 3. Udlæg efter regning %-godtgørelse 4. Fri kost og logi 5. Fradrag 6. Transportudgifter 7. Uddannelse og kurser 8. Specielle erhvervsgrupper 2

3 Dette nyhedsbrev beskriver de regelsæt, der gælder fra og med 1. januar 2013 for medarbejdere, der er på rejse for deres arbejdsgiver eller ansættes på en midlertidig arbejdsplads. Rejseudgifter omfatter eksempelvis måltider, småfornødenheder, lokaltransport, overnatning mv., og udgifterne kan dækkes efter følgende regelsæt: 1. Udbetaling af skattefri godtgørelse med standardsatser uden hensyn til de faktiske udgifter 2. Udlæg efter regning, herunder evt. udbetaling af 25%- godtgørelse. 3. Fri kost og logi Arbejdsgiver og medarbejder kan frit aftale, efter hvilket regelsæt rejseudgifter skal dækkes, og regelsættene kan frit kombineres ud fra, hvad der er mest gunstigt for medarbejderen. Logi kan f.eks. dækkes efter regning, samtidig med at fortæring godtgøres med standardsatsen. For udgifter til kost og småfornødenheder kan der ikke skiftes princip/regelsæt for samme rejse. Arbejdsgiver kan derimod dække udgifter til logi efter forskelligt dækningsprincip fra døgn til døgn, og et rejsedøgns logiudgift kan derfor enten dækkes som udlæg efter regning eller godtgørelse med standardsats eller ved at stille frit logi til rådighed. 3

4 Hvis rejseudgifterne ikke dækkes af arbejdsgiveren, har medarbejderen mulighed for at tage fradrag på selvangivelsen. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet Reglerne gælder for medarbejdere og lønnede/ulønnede bestyrelsesmedlemmer samt medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lign. Personer, der modtager honorar som B-indkomst, kan ikke modtage skattefri rejsegodtgørelse. 1.2 Rejsebegrebet I skattemæssig forstand anses en medarbejder for at være på rejse i følgende situationer: Tjenesterejse Hvis arbejdsgiver midlertidigt udsender medarbejderen til et andet arbejdssted end det sædvanlige, og medarbejderen ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl. Selvvalgt rejse Hvis medarbejderen på grund af afstand mellem bopælen og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl. Medarbejderen har ikke en anden sædvanlig arbejdsplads og har ofte selv valgt at arbejde på den midlertidige arbejdsplads. I begge situationer er det således et krav, at medarbejderen har både en sædvanlig bopæl og en midlertidig bopæl til rådighed. 1.3 Midlertidighed og afstand Vurderingen af midlertidighed skal ske på baggrund af hver enkelt medarbejders individuelle ansættelsesog arbejdsforhold, herunder arbejdstid, og som udgangspunkt uden hensyn til arbejdets varighed. 4

5 Ved ophold på mere end 12 måneder samme sted vil der alene på grundlag af den tidsmæssige dimension være øget krav til bevisbyrden. Det skal vurderes individuelt, om afstanden mellem den sædvanlige bopæl og den midlertidige arbejdsplads ikke gør det muligt at overnatte på den sædvanlige bopæl. Ved en selvvalgt rejse er det et krav, at afstanden i praksis gør det umuligt at overnatte på den sædvanlige bopæl. Ved vurdering af afstandskriteriet indgår bl.a. transporttiden. Ved en tjenesterejse foretages en samlet vurdering af afstandskriteriet, og her indgår ud over transporttiden bl.a. også arbejdsgiverens arbejdsmæssigt Begrundede instruktioner. Selvom afstanden mellem bopæl og arbejdsstedet ikke er større, end at medarbejderen kan nå hjem og overnatte, anses medarbejderen fortsat for at være på rejse. 2. Skattefri rejsegodtgørelse Standardsatser 2013 Fortæring 455 kr. Logi 195 kr. 2.1 Betingelser Rejsen skal være med overnatning og have en varighed af mindst 24 timer. Der kan højst udbetales skattefri godtgørelse (for fortæring) i op til 12 måneder for samme arbejdssted. I visse situationer vil et skift af arbejdssted dog afbryde 12-måneders reglen, f.eks. hvis lønmodtageren har arbejdet i en sammenhængende periode på mindst 40 arbejdsdage på et andet arbejdssted før tilbagevenden til det tidligere midlertidige arbejdssted. Modregningsforbud Fra og med 20. september 2012 er der indført skærpede regler om modregningsforbud. Skattefriheden har også tidligere været betinget af, at der ikke skete modregning i en forudaftalt bruttoløn, men det har dog været muligt at aftale en generel lønnedgang. For aftaler, der indgås eller ændres fra og med 20. september 2012, er det nu en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen ikke ved lønomlægning har kompenseret arbejdsgiveren i forbindelse med udbetaling af skattefri godtgørelse. Hvis der samtidig med udbetaling af godtgørelse er indgået aftale med medarbejderen om, at han/hun skal gå ned i løn, udvise løntilbageholdenhed eller der blot aftales en lavere 5

6 løn ved ansættelsen, vil den udbetalte godtgørelse være skattepligtig. 2.2 Standardsats for fortæring Standardsatsen dækker alle udokumenterede merudgifter til fortæring ved rejse i Danmark og udlandet. Standardsatsen er på 455 kr. pr. døgn og 18,96 kr. pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag (hjemrejsedagen). Modtages der samtidig hel/delvis fri fortæring, reduceres godtgørelsen med: Morgenmad: 15% af satsen Frokost: 30% af satsen Aftensmad: 30% af satsen Der kan således altid udbetales op til 25% af satsen skattefrit til dækning af småfornødenheder. 2.3 Standardsats for logi Standardsatsen dækker alle udokumenterede merudgifter til logi ved rejse i Danmark og udlandet. Standardsatsen er på 195 kr. pr. døgn og kan kun udbetales pr. fulde døgn. 12-måneders reglen gælder ikke for logi. 2.4 Dokumentation og bogføring Det er en forudsætning for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse, at arbejdsgiver fører den fornødne kontrol af de opgørelser, der ligger til grund for udbetalingen. Skattefri godtgørelse kan kun udbetales på baggrund af bogføringsbilag, som indeholder: modtagerens navn, adresse og cpr-nr. rejsens erhvervsmæssige formål rejsens start- og sluttidspunkt rejsens mål med eventuelle delmål de anvendte satser og beregning af rejsegodtgørelsen Kravet til arbejdsgivers kontrol betyder, at man skal være omhyggelig med at udfylde bogføringsbilagene og sikre, at bilagene indeholder alle nødvendige oplysninger. Efter vores opfattelse må betingelserne anses for at være opfyldt, hvis ovennævnte punkter kan identificeres via et løn-/medarbejder-nr. Det vil sige, at dokumentationskravene anses for opfyldt, hvis navn og cpr-nr. samt satser og beregning blot fremgår af den lønseddel, hvor udbetalingen sker, og de øvrige oplysninger om dato, formål og adresse m.m. er registreret i et it-system. 6

7 Egentlige fejl er kritisk, men også blot sjusk og mangelfuld dokumentation eller kontrol kan betyde, at de udbetalte godtgørelser skal anses for skattepligtige og arbejdsgiver risikerer også en bøde for manglende/forkert indberetning m.m. 2.5 Indberetning Udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er omfattet af indberetningspligt, og arbejdsgiver skal således indberette de beløb, der er udbetalt for året, i felt 48 til eindkomst. 3. Udlæg efter regning Rejseudgifter, som arbejdsgiver dækker ved udlæg efter regning, er skattefri for medarbejderen. Der skal være tale om udgifter forbundet med rejsen og ikke indkøb af privat karakter. Ved refusion af udgifter efter regning vælger medarbejderen ofte selv logi og spisested. Ved refusion af rejseudgifter som udlæg efter regning er der intet krav til rejsens varighed eller krav om, at den skal være forbundet med overnatning %-godtgørelse Hvis arbejdsgiver dækker medarbejderens rejseudgifter som udlæg efter regning, kan arbejdsgiver herudover udbetale op til 25% af standardsatsen for fortæring (113,75 kr.) til dækning af småfornødenheder. De generelle betingelser for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse skal være opfyldt. Det betyder, at der ikke kan udbetales 25%-godtgørelse ved rejser i Danmark eller udlandet uden overnatning og under 24 timers varighed, og godtgørelsen kan ikke udbetales ved modregning i en forudaftalt bruttoløn, jf. afsnit Fri kost og logi Ved fri kost og logi er der ofte tale om et samlet arrangement, eksempelvis kursusafgift inkl. forplejning, som medarbejderen ikke selv har kunnet påvirke eller sammensætte indholdet af. Fri kost og logi, stillet til rådighed for medarbejderen i forbindelse med en rejse, er skattefrit, og der er intet krav til rejsens varighed eller krav om overnatning. Udgifterne skal dokumenteres ved originalbilag. 7

8 Udgifter til småfornødenheder vil typisk ikke blive dækket, når der stilles fri kost og logi til rådighed, og arbejdsgiver kan udbetale op til 25% af standardsatsen for fortæring (113,75 kr.) efter samme betingelser, som anført under punkt Fradrag I de fleste tilfælde hvor medarbejderen har udgifter, som ikke på den ene eller anden måde er dækket af arbejdsgiveren, kan medarbejderen fratrække udgifterne på sin selvangivelse som et ligningsmæssigt fradrag. Også i de tilfælde hvor betingelserne for skattefri udbetaling er opfyldt, men medarbejderen enten ikke har modtaget skattefri godtgørelse eller har modtaget godtgørelse, der er mindre end de skattefri satser, kan medarbejderen fratræk- ke differencen på sin selvangivelse som et ligningsmæssigt fradrag. Hvis arbejdsgiver ikke udbetaler den ekstra 25%-godtgørelse, kan medarbejderen selv tage fradrag med samme beløb og der er ikke en bundgrænse for beløbets størrelse, så blot ét rejsedøgn giver mulighed for fradrag. Fradragsbegrænsning Fradraget kan i alle tilfælde højst udgøre kr. pr. indkomstår pr. person (2013). 6. Transportudgifter Transportudgifter kan dækkes med de faktiske udgifter (udlæg eller regning), men kan ikke dækkes med skattefri standardgodtgørelse. Transportudgifter omfatter medarbejderens udgifter til fly, tog, billeje, taxa mv. i forbindelse med ud- og hjemrejsen fra hjemmet/det sædvanlige arbejdssted til rejsens bestemmelsessted. Udgifter til lokaltransport er dækket af standardsatsen for fortæring, jf. afsnit

9 Har medarbejderen erhvervsmæssige udgifter, f.eks. til broafgifter, færgebilletter mv., kan udgifterne dækkes som udlæg efter regning (mod aflevering af original dokumentation). Benytter medarbejderen egen bil til erhvervsmæssig kørsel, kan kørselsudgifterne til gengæld ikke refunderes efter regning, men alene med standardsatser. For en nærmere gennemgang af regler for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil henviser vi til DeJonghe Nyhedsbrevet Firmabil/Egen bil. 7. Uddannelse og kurser Det er muligt for arbejdsgiver at dække rejseudgifter og udbetale skattefri godtgørelse i forbindelse med uddannelsesog kursusaktiviteter. Skattefriheden forudsætter, at uddannelsen ikke udelukkende er af privat karakter. Skattefriheden gælder også uddannelse og kurser, der er aftalt i forbindelse med ophør af et ansættelsesforhold. I stedet for at udbetale skattefri rejsegodtgørelse med standardsatsen, kan arbejdsgiver vælge at dække udgifterne til fortæring, småfornødenheder og logi efter regning. Dette er særligt aktuelt ved kurser/uddannelse, der har en varighed på under 24 timer, og som ikke indebærer overnatning. Hvis arbejdsgiver ikke udbetaler godtgørelse i forbindelse med uddannelse og kurser, kan der dog ikke tages differencefradrag med standardsatser, herunder heller ikke den særlige 25%-godtgørelse. 8. Specielle erhvervsgrupper Studerende på studierejselegater Personer, der opnår skattefrihed for studierejselegater efter ligningslovens 7K, kan anvende standardsatserne for fortæring og logi samt småfornødenheder. Selvstændigt erhvervsdrivende Dokumenterede rejseudgifter kan fratrækkes som en almindelig driftsomkostning i den erhvervsdrivendes regnskab. Den erhvervsdrivende kan i stedet vælge at tage fradrag med standardsatserne. Flyselskabers flyvende personel Udgifter til logi kan kun dækkes efter regning eller som frit logi. Dækning af udgifter til kost og småfornødenheder mv. kan ske med udbetaling af skattefri standardsatser. 12-måneders reglen er ikke en begrænsning, da arbejdspladsen (flyet) skattemæssigt anses for en midlertidig arbejdsplads. 9

10 Eksportmedarbejdere Ud over de almindelige fradrag kan eksportmedarbejdere under visse betingelser tage et yderligere standardfradrag på: 55 kr. pr påbegyndt døgn for arbejde i Vesteuropa 140 kr. pr påbegyndt døgn for arbejde uden for Vesteuropa Langturschauffører Udgifter til logi kan kun dækkes efter regning eller som frit logi. Dækning af udgifter til kost og småfornødenheder mv. kan ske med udbetaling af skattefri standardsatser. 12-måneders reglen er ikke en begrænsning, da arbejdspladsen (bilen) skattemæssigt anses for en midlertidig arbejdsplads. Turistchauffører Udgifter til logi kan kun dækkes efter regning eller som frit logi. Til dækning af fortæringsudgifter kan der udbetales følgende: 75 kr. pr døgn ved overnatning i Danmark 150 kr. pr døgn ved overnatning i udlandet 12-måneders reglen er ikke en begrænsning, da arbejdspladsen (bilen) skattemæssigt anses for en midlertidig arbejdsplads. Ansatte påmønstret skibe Ansatte, påmønstret skibe, og ansatte, der arbejder i fartøjer eller installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning eller udnyttelse af naturforekomster, kan bruge standardsatsen for fortæring, hvis de ikke kan bruge de særlige ordninger i ligningsloven eller sømandsfradragsloven. De kan ikke bruge standardsatserne for logi. Hvis erhvervsfiskere vælger at bruge havdagsfradraget, kan de ikke bruge de almindelige regler for standardfradrag. Valget gælder for et helt indkomstår ad gangen. Gæsteforskere fra udlandet For udenlandske gæsteforskere ved danske forskningsinstitutter gælder den særlige praksis, at de kan modtage skattefri godtgørelse til dækning af kost og logi med standardsatserne, hvis opholdet i Danmark ikke overstiger 3 måneder. Herudover kan de få dækket rejseudgifter til og fra Danmark. Lægdommere og vidner Der kan udbetales skattefri godtgørelser til hotelophold og befordring til vidner og lægdommere, som har været ind- kaldt for at afgive forklaring til politiet. 10

11 Kontaktinformation Vil du vide mere om rejseudgifter, eller ønsker du et uforpligtende møde, er du velkommen til at kontakte os: De Jonghe Administration ApS Holbergsgade 10, 1 th 1057 København K Telefon Mail 11

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ændringer i forhold til året før er markeret med >> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år.

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til Medlemmerne af Dansk Komponist Forening Lautrupgade 9, 5. 2100 København K SELVANGIVELSEN FOR 2014 Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til skatteydere, der ikke

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere