Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde"

Transkript

1 Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2014 Ryesgade 5, 2.th København N SE Nr Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2014 Medlemsadministration Indberetning til Skattemyndigheder Åbent hus 15. juni 2014 Abonnement Naturlig Energi Regnskab 2013 og budget 2014 Produktion og drift Referat af I/S møde den 18. marts 2013 Prisen for el Prøvestenens vindmøller Fremtiden for Lynettens vindmøller Adresser for ledelsen Skema til selvangivelsen Indkaldelse til I/S-møde Lynettens ordinære interessentskabsmøde afholdes mandag den 17. marts 2014 kl i Indre By Medborgerhus, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1. sal, 1359, København K.. Dagsorden for I/S-mødet 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetæller 3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens beretning for det forløbne år 4. Fremlæggelse og godkendelse af: Revideret regnskab for 2013 Driftsbudget for Indkomne forslag Ledelsen foreslår at den får bemyndigelse til at indgå aftale med HOFOR om opstilling af 3 nye møller, hvilket indebærer nedtagning af vore møller med udgangen af En beslutning herom skal efterfølgende godkendes på et I/S møde. 6. Valg af ledelse: 2 medlemmer (Sussanne Blegaa og Jørn Rasmussen) og 2 suppleanter (Alena Løvenfeldt, Knud Johnsen) er på valg. 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter 2013 blev det første år, hvor vi ikke kunne udbetale aconto udbytte i efteråret. Årsagen hertil er, at vi i marts måned 2013 fik et nedbrud af hovedlejet på mølle 7. Prisen for denne reparation beløb sig alene til mere end kr. (uden moms). Desuden var 2013 et relativt dårligt vindår, idet vinden for Sjælland kun har været 90% af et normalår. Vi har derfor trods havariet af hovedlejet i mølle 7 med en lang tids stilstand opnået den produktion, der kunne forventes uden uheld. Prisen for el har været lidt højere end sidste år godt 35 øre/kwh og kombineret med vores konservative budget er indtægten fra vindmøllerne en anelse større end budgetteret. Resultatet for 2013 ender som følge af havariet med kun at give et overskud på ca kr. Udbetaling af overskud Allerede i foråret 2013 kunne vi vurdere, at der kun ville blive et begrænset overskud, og besluttede at droppe udbetalingen af overskud i september. Da der er tale om en ekstraordinær stor reparation indstiller ledelsen, at halvdelen af omkostningerne ( kr.) tages fra henlæggelserne. På denne måde bliver det muligt at udbetale et udbytte på 175 kr./andel for Det er ledelsens opfattelse, at vi trods denne disposition alligevel vil have tilstrækkelig reservekapital.

2 Lynettens Vindkraft 2 februar 2014 Hele udbyttet for kr. pr. andel vil blive udbetalt i perioden 25. til 27. marts 2014, hvis generalforsamlingen godkender ledelsens indstilling. Herefter kan der gå et par dage før pengene er på din konto. Er der ændringer i din adresse eller dine bankoplysninger bedes du hurtigst muligt kontakte Jørn Rasmussen og meddele de nye oplysninger. Hvis du ikke modtager udbetalingen på din konto, skal du også kontakte Jørn Rasmussen så vil vi straks sætte en eftersøgning i gang! Se kontaktoplysninger bagerst i nyhedsbrevet. Regnskabet kan hentes på nettet Vi har i år valgt ikke at medsende det fulde regnskab. Det kan downloades fra vor hjemmeside Til I/S mødet medbringes et sæt regnskaber. Budget for år 2014 Indtægterne for år 2014 er sat som i budgettet for 2013 dvs. vi budgetter el-produktionen som 90% af et normalt vindår. Vi skal også i 2014 sælge strømmen på det frie marked, og vi budgetterer med 0,34 kr./kwh som er lidt under middelprisen for 2013; se senere afsnit om priser. Vi antager, at produktionen fordeler sig ligeligt i 1. og 2. halvår, hvilket har vist sig at være rimeligt de seneste års lave vind niveau taget i betragtning. Det giver en forventet indtægt fra elsalg på 3,9 mil. kwh á 34 øre/kwh; i alt 1,322 mil. kr. Vi fastholder i store træk omkostningsniveauet til drift af møllerne fra 2012/2013 bortset fra reparation af leje. Forsigtigt antager vi omkostninger til vedligeholdelse på kr. Budgettet lægger op til et overskud på kr. efter service- og administrationsomkostninger. Derfor forventes en udbetaling på 225 kr. pr. andel, med en a conto udbetaling på kr. 100 i september måned. Sidstnævnte sker dog i tilfælde af normale driftsforhold da det er en forudsætning, at der er optjent tilstrækkeligt til at udbetale beløbet. Medlemsadministration Vi er pr. 1. januar 2014 præcis 896 andelshavere. Salg af andele ligger meget stille. De fleste salg af andele foregår mellem familiemedlemmer og i vennekredse. Ventelisten er på 30 personer. Er Du interesseret i at købe andele i Lynettens Vindkraft skal du henvende dig til Jørn Rasmussen. Når man er kommet på ventelisten, skal man forvente, at der kan gå flere år inden man bliver tilbudt andele. Alt afhænger selvfølgelig af, hvor meget salg af andele der vil være i fremtiden. Indberetning til skattemyndigheder Vi har nu færre end 10 andelshavere, der har valgt at lade sig beskatte efter erhvervsmæssige regler. Vi skal derfor ikke længere indberette disse personer og virksomheder til anpartskontrolsystemet under Skat. Vi har i februar 2012 afmeldt ordningen overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I maj bad Skat om oplysninger angående vores andelshavere for årene 2011 og Vi sendte derfor navn, adresse, antal andele og hvornår de var erhvervet, om andelshaveren benytter skematisk eller erhvervsmæssig ordning samt indtægten pr. andel. Grundlæggende er der tale om samme oplysninger, som vi tidligere har sendt. Men nu sender vi dem bare ikke af egen drift, fordi vi ikke længere indberetter til anpartskontrolsystemet. Abonnement på Naturlig Energi Lynettens Vindkraft er medlem af Danmarks Vindmølleforening. Igennem Lynettens Vindkraft kan du også blive personligt medlem af Danmarks Vindmølleforening, og modtage månedsbladet Naturlig Energi. Dette medlemskab koster 293,75 kr. inkl. moms om året. Vil du være personligt medlem af Danmarks Vindmølleforening, uden at modtage bladet, koster det 50

3 Lynettens Vindkraft 3 februar 2014 kr. inkl. moms om året. Indmeldelse foregår gennem Medlemsadministrationen: Jørn Rasmussen. Vi har hidtil trukket udgifterne til Naturlig Energi fra de omhandlede medlemmers udbetalinger. Men med de mindre udbetalinger er det for nogle af disse medlemmer svært at dække udgiften til abonnementet. Vi vil derfor fremover sende en opkrævning til de medlemmer, som abonnerer på Naturlig Energi. Regnskab 2013 (før afskrivninger/eksordinære poster) og budget Budget Regnskab % af budget Budget 2014 Driftsindtægter: Elsalg MWh* % Andre indtægter I alt % Driftsudgifter: Drift af møllepark Serviceaftale % Vedligeholdelse og reparation % Drift, el mm % Honorar tilsyn møller % I alt % Administration Kontor, gebyr og porto ledelsen % Telefon og hjemmeside % Møder % Nyhedsbrev - alle udgifter % Revision % Bogholder, advokat, konsulent % Forsikring % Kontingenter % Gebyrindtægt Diverse % I alt % Renter/Finansielle indtægter Renteindtægter % Renteudgifter, gebyrer % 0 I alt % Henlæggelser Henlagt til vedligehold % 0 I alt % 0 Resultat før afskrivninger % Udbetaling til medlemmer % pr. andel % 225 a'conto september Overførsel næste år *Afregnet med DONG Energy. Tal næste side er baseret på el-målerne i møllen, hvilket giver MWh I afregning for el er indregnet efterregulering for året 2012 på kr..

4 Lynettens Vindkraft 4 februar 2014 Mølle 4 Mølle 5 Mølle 6 Mølle 7 Vind Budget Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Mølle Mølle Mølle Mølle Vind Budget Produktion 2013 Parkproduktionen frem til og med den 31. december 2013 er på MWh, hvilket er 89,5 % af budgettet på MWh. Vinden for Sjælland har været 90,3 % af et normalt år. Ikke så dårlig, når vi tager i betragtning, at mølle stod med havareret hovedleje fra 14. marts til 9. april, en periode med god vind. Produktionen er vist grafisk på figuren. Søjle 5 Vind/Stat viser den produktion, som vi kunne forvente med den vind, der har været på Sjælland baseret på vindstatistikken (gengivet i Naturlig Energi, og en budgetteret produktion på MWh. Havari af Hovedleje mølle 7 Den 14. marts stoppede møllen med fejl 01 vibrationsføler aktiveret, ved lav vind. Jens Anker tog ud og inspicerede møllen, herunder kobling mellem gear og generator m.m. Alt så normalt ud, kvitterede for fejlen og møllen meldte system fejlfri, men gik ikke i drift pga. svag vind. Efter et par timer kom der lidt vind og møllen meldte igen fejl 01; Siemens blev tilkaldt; de observerede lav olie niveau på gearet (olie niveau vagten kan også give fejl 01) og efterfylder med 7 liter olie, men der var ingen vind, og de måtte derfor køre uden at se møllen i drift. Da der den 16. marts kom lidt vind stoppede møllen igen med fejl 01. Siemens kom igen og konstaterede kraftig støj, da rotoren begyndte at dreje rundt, og de stoppede omgående møllen. Årsagen var sandsynligvis et defekt hovedleje, en kostbar reparation. De foreslog at hidkalde eksperter for at få en sikker diagnose. Jens Anker kontaktede Vindmølleforeningen, som anbefalede, at vi straks bad om et tilbud på skift af hovedleje. Vi fik teknisk konsulent Strange Skriver til at besigtige møllen, når han den 20. marts alligevel skulle til København. Den 20. marts om morgenen var Jens Anker ude ved møllen, da Strange Skriver prøvede at starte møllen. Det gav nogle fæle lyde, nærmest som når en lastbil med stållad tipper nogle store sten af; først en kraftig skurende lyd efterfulgt af kraftige knald, næsten som sten, der først skrider hen over en stålplade og derefter begynder at rulle. Diagnosen var klar hovedlejet var defekt.

5 Lynettens Vindkraft 5 februar 2013 Figur 1: Det havarerede hovedleje mølle 7. En dyr reparation ca. kr Rotoren skal ned, skift af hovedleje kæver speciel værktøj og meget renlighed; ikke just noget man gør på stedet; man skifter hele navet. Spørgsmålet var naturligvis: Kan vi nå at tjene reparationen hjem inden lejekontrakten med Havnen udløber den 1. marts 2018? Er der flere dyre reparationer på vej? Vi blev hurtigt enige om, at der var tilstrækkelig økonomi i at få skiftet hovedlejet. Reparationen forløb nogenlunde som forventet, dog drillede demontering af hovedakslen noget. Den 9. april var møllen i drift igen. Vi anmeldte skaden til forsikringen. Nu var det spændende om skaden kunne anses som pludselig opstået, eller om den var forårsaget af længere tids slid. Formanden og Jens Anker besluttede sammen at tage til Siemens i Brande for at være med, når forsikringsselskabet skulle vurdere skaden. Desværre var der ikke tvivl om, at skaden havde været undervejs et godt stykke tid. Vi har efterfølgende med Siemens og Vindmølleforeningens tekniske konsulent Strange Skriver drøftet mulighederne for, om vi kan gøre noget for at undgår flere hovedlejer havarier. Vi

6 Lynettens Vindkraft 6 februar 2014 fandt ikke nogen brugbar løsning. Selv om skaden sandsynligvis har været undervejs i et års tid, er det meget svært at konstatere før havariet er en realitet. Drift generelt Strange Skriver Teknisk konsulent Dansk Vindmølleforening har tjekket oliefiltrene. Ifølge hans rapport er der ikke noget unormalt slid i vore gearkasser. Krøjesystemet har heller ikke i år givet anledning til store problemer, selv om det udsættes for hård belastning, når en mølle står delvist i læ af en foranstående mølle ved en vindhastighed på omkring 8 m/sec. Tårnet vrides et par centimeter og krøjebremsen skrider med et kraftig ryk, så det må være hård belastning på grund af turbulens fra de andre møller. Da vi anvendte Dan Service, fandt de masser af knækkede bolte i krøjegearene. Det holdt op, da Siemens tog over! Interessant. Figur 2: Det er en større sag, at skifte hovedleje på mølle 7.

7 Lynettens Vindkraft 7 februar 2013 Samarbejdet med Siemens Windpower Det foregår i en god atmosfære præget af gensidig respekt, tillid og god vilje til at holde vore møller i fin form. Desværre har de ikke længere en vogn i Brøndby det betyder vi bliver belastet af større kørsels omkostninger. Men hvis vi trækker hovedleje havariet ud af regnskabet, er udgifterne i virkeligheden på et rimeligt niveau. Drift for specialister: Mølle 4: 16½ års eftersyn: Ved skift af en defekt tyristor, blev der lavet en fejl, der forårsagede at andre komponenter desværre stod af. Det blev en større sag, bl.a. blev styrecomputeren defekt, og der gik nogen tid med at få de rigtige reservedele frem og få dem skiftet. Men Siemens tog fejlen på egen kappe; regningen var kun på, hvad vi normalt skulle betale for at få skiftet den defekte tyristor. Den 25. juni kunne Jens Anker ikke hente data fra parken, tog derind og konstaterede at mølle 4 stod stille, med fejl 63 parameterfejl krøjning. Han kvitterede for fejlen, systemet meldte fejlfri og møllen startede op helt normalt. Jens Anker tog hjem og prøvede at ringe parken op, men det fungerede ikke. Ind til møllerne igen, konstaterede at telefon forbindelsen var OK, satte mølle 4 på lokal betjening og fik Jørn til at ringe møllerne op, nu virkede det. Jens Anker prøvede så igen at sætte mølle 4 til fjernbetjening, hvorpå systemet døde. Jens Anker ringede til Siemens og forelagde dem sagen. Reaktion: det var mærkelig, den fejl kunne de ikke huske, de før havde hørt om. Siemens tilbød straks at sende en vogn ud for at se på det, men da møllen jo kørte, så syntes Jens Anker ikke det hastede så meget. Det var mere vigtigt, at de forberedte sig således, at der var en god chance for at kunne lokalisere og udbedre fejlen, når de kom. Efter et par ugers tid kom Siemens forbi og fandt ud af, at backup batteriet på styrecomputeren, som blev skiftet ved 16½ års eftersynet var defekt. Det var formentlig en strømafbrydelse den 25. juni, som havde forårsaget, at data for fjernovervågningen var gået tabt. Da de havde indlæst de rigtige data og fungerede systemet igen. Siemens havde dog bestilt en ny styrecomputer, som de ville komme og skifte ved lejlighed. Da Siemens kom for at skifte den, ringede de og meddelte, at de havde problemer med at få den nye computer til at virke, og spurte om de måtte prøve den i mølle 5, det sagde Jens Anker OK til. Efter en times tid ringede Siemens og sagde, at den nye styrecomputer var defekt, og at de havde bestilt en ny. De ville skifte den uden beregning, og da de kom for tredje gang lykkedes det. Den reparation var Siemens ikke særlig heldig med, men vi synes, det var flot, at de lavede det uden beregning. Mølle 5: Den 26. april: fejl 07 bremsevæskestand for lav. Siemens blev kontaktet, og vi bad dem om samtidigt om at se på oliekøleren på mølle 5 og 7, da den ikke virkede på disse 2 møller. Efter at Siemens havde været der, fungerede oliekøleren på mølle 7, men den virkede stadig ikke mølle 5. Jens Anker besluttede at bruge mølle 5 ved næste fremvisning. Da han kom op og kikkede på afbrydere for oliekøleren, blev han meget ked af det, for den var fuldstændig smadret: stumperne hang i ledningerne. Han tog nogle billeder og sendte dem til Siemens og bad dem udbedre det ved lejlighed. Det blev lavet og vi fik en kredit nota på 10 timers arbejde. Den 5. december: fejl 01 vibrationsføler aktiveret, se mølle 4. Mølle 6: Den 6. marts: fejl 02 motorer termisk udkoblet. Vinden var omkring 8 m/sec og vindretning således, at møllen stod delvist i læ af mølle 7. Det belaster krøjesystemet kraftig; efter nogle timer kvitterede Jens Anker for fejlen og møllen startede op igen. Den 10. marts var der kraftig østenvind, og møllen stoppede med fejl 33 overproduktion, produktionen var over 660 kw/h. Efter en lille times tid, kvitterede Jens Anker for fejlen og møllen startede op igen. Den 21. marts: fejl 27 generator udkoblet pga. bremsefejl. Jens Anker kvitterede for fejlen og møllen gik i drift igen.

8 Lynettens Vindkraft 8 februar 2014 Den 1. april: fejl 02 motorer termisk udkoblet. Jens Anker kvitterede for fejlen, men møllen startede ikke op, selv om der var rigelig med vind. Siemens var derude i forbindelse med hovedleje havariet på mølle 7, og de konstaterede, at bremsen havde sat sig fast i bremset position. De motionere bremsen og møllen kunne køre igen. Den 2., 30. og 31. maj samt 4. juli: fejl 02 motorer termisk udkoblet. Jens Anker kvitterede for fejlen og møllen gik i drift igen. Den. 23. juni: fejl 84 overspeed lille generator; møllen kørte videre på den store generator. Jens Anker kvitterede for fejlen og system var igen fejlfrit. Den 28. oktober og 5. december: fejl 01 vibrationsføler aktiveret; se mølle 4. Mølle 7: Den 3. januar: fejl 02 motor termisk udkoblet. Jens Anker kvitterede for fejlen, men systemet blev ikke fejlfri. Siemens blev tilkaldt. De resatte motorværn for off-line filteret, og fandt ikke nogen fejl. Den 14. marts: fejl 01 vibrationsføler aktiveret. Se hovedleje havari. Den 18. maj: fejl 20 hydraulik pumpetid for lang. Siemens blev tilkaldt: de konstaterede at drejeunionen var defekt. De havde desværre ikke en med i bilen, bestilte en og kom og skiftede den. Den 7. juli: fejl 24 forsøgt krøjning over max tid. En fejl vi normalt får, når vindfanen er overiset og om sommeren, hvis der har været vindstille i en længere periode. Årsagen om sommeren er formodentligt, at insekter laver spind. Jens Anker kvitterede for fejlen, og møllen gik i drift igen. Den 11. juli og 9. oktober: fejl 02 motor termisk udkoblet. Som den 3. januar. Den 9. oktober talte Jens Anker herom med Siemens, som var i gang med 17 års eftersyn. Vi blev enige om at udskifte motorværnet. Der måtte være en grund til at vi gentagne gange fik denne fejl. Under stormen den 5. december: fejl 70 parkeringsbremse. Jens Anker kontaktede Siemens. Vi blev enige om, at han skulle prøve at kvittere for fejlen, når han skulle ud og inspicere mølle 4 og 6. Jens Anker kvitterede efterfølgende for fejlen, fik system fejlfri og møllen begyndte at starte op, men inden den kom i produktion var fejlen der igen. Sagen blev overgivet til Siemens, som den 9. december, justerede hydraulikolie trykket i en pressostat, og møllen gik i gang. Åbent hus 15. juni 2014 I år er der igen mølleklatring den 3. søndag i juni, dvs. den 15. juni 2014 kl Tilmelding skal ske på til Jørn på eller på telefon: Møder du op uden tilmelding risikerer du, at der ikke er nogen ved møllen. Vi har i år valgt at gøre det på samme måde som sidste år, da besøgstallet de seneste år har været meget lavt. Medlemmerne er, som altid, velkomne til at tage familie og venner med på besøg i møllerne. Af sikkerhedshensyn kan vi desværre ikke tillade børn under 12 år at kravle i møllerne. For personer på 12 år og derover gælder, at klatring i møllerne sker på eget ansvar. Der skal skrives under på en blanket om ansvarsfraskrivelse inden opstigning kan påbegyndes. Særlige arrangementer Besøg i møllerne på andre dage end Store Mølledag kan arrangeres ved kontakt til ledelsen. Retningslinjerne for opstigning i møllerne er de samme som beskrevet ovenfor. Ledelsen forbeholder sig i øvrigt ret til - efter et konkret skøn - at opkræve 500,- kr. i timen for denne ydelse svarende til en af vore vindmøllers maksimalproduktion. Derved mister lauget ikke indtægter ved fremvisning af møllerne. Hertil kommer ofte betaling for tabt arbejdstid, typisk 500 kr. /time pr. mølle. Referat fra Interessentskabsmødet den 18. marts Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetæller 3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens beretning for det forløbne år 4. Fremlæggelse og godkendelse af: Revideret regnskab for 2012 Driftsbudget for 2013

9 Lynettens Vindkraft 9 februar Indkomne forslag 6. Valg af ledelse: 3 medlemmer og 2 suppleanter er på valg. 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt 1. Valg af dirigent Kim Birkholm Frederiksen blev valgt til dirigent og konstaterede at I/S mødet var lovligt indkaldt. 15 interessenter var fremmødt. 2. Valg af referent og stemmetæller Sussanne Blegaa blev valgt til referent. 3. Ledelsens beretning fra det forgangne år. Formanden konstaterede, at samarbejdet i bestyrelsen stadig fungerer godt. Formanden gav herefter ordet til de bestyrelsesmedlemmer, som har særlige ansvarsområder. Ledelsens beretning er aftrykt i Nyhedsbrevet fra februar Der var diskussion om evt. at lave en forældelsesfrist for udbetaling af udbytte på andele, hvor andelsejerne ikke kan opspores. Bestyrelsen gav udtryk for, at det godt kan fungere med den nuværende procedure hvor vi indtægtsfører ikke-udbetalt udbytte som er mere end 5 år gammelt. Jens Anker fortalte om at mølle 7 har fået beskadiget hovedlejet for nogle få dage siden. Vi afventer et bud på reparation fra Siemens. Der er også taget kontakt til vindmølleforeningen og forsikringsselskabet. Det bliver derfor måske svært at overholde årets budget. Der blev spurgt til, hvor store beløb det kan betale sig at bruge på reparation. Der blev svaret, at det skal vurderes i forhold til, at en mølle producerer for ca kr om året, og at møllerne kan forventes at producere 6 år endnu. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 4. Fremlæggelse og godkendelse af - Revideret regnskab for Driftsbudget for 2013 Hans Chr. gennemgik regnskabet for Det fulde regnskab kan ses på hjemmesiden. Regnskabet blev enstemmigt godkendt herunder udbetaling af 280 kr. pr. andel som det fulde udbytte for Budgettet forudsætter elpris på 34 øre/kwh. Spørgsmål om negative afregningspriser i juledagene: Lynetten mistede kr på den konto. Der kan monteres en dims i møllen, som via nettet kan afbryde møllen. Dimsen koster 5000 kr plus en opsætningsafgift på ca kr plus etablering af internet. Det kan nok ikke betale sig. Bestyrelsen undersøger om der er andre muligheder. Vi må ikke selv lukke møllerne ned, når priserne bliver negative. Den elektriske energi går ikke tabt, når prisen er negativ. Den sælges typisk til Norge, hvor der så skrues ned for vandkraften. Budgettet for 2013 blev enstemmigt godkendt. 5. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 6. Valg af ledelse Hans Chr. Sørensen, Kim Birkholm Frederiksen og Jens Anker Hansen blev valgt til ledelsen uden modkandidater. Alena Løvenfeldt blev valgt til suppleant og Knud Johnsen blev valgt som 2. suppleant uden modkandidater. 7. Valg af intern revisor og revisor suppleant. Erik Brandt blev genvalgt som intern revisor uden modkandidater. Hans Christian Fink blev genvalgt som revisorsuppleant uden modkandidater. 8. Eventuelt. Spørgsmål: Ingrid har forgæves prøvet at melde sig til elselskabet Vindstød og samtidig afmelde sig fra Modstrøm. Problemet blev ikke opklaret. Det er svært at sammenligne priser på Vindstød og Modstrøm, da de har forskellige bindingsperioder. Men prisforskellen er meget lille. Vindstød er et andelsselskab, som er stiftet af Vindenergi.dk. Jens Anker fremlagde problemet om fastfrysning eller ej af elpriserne. Vandstanden i de

10 Lynettens Vindkraft 10 februar 2014 norske magasiner er lav for øjeblikket, det tyder alt andet lige på, at priserne vil stige. Interessentskabsmødet sluttede kl og Kim takkede for et godt møde. 18. marts 2013 Signeret: Referent: Sussanne Blegaa Dirigent: Kim Birkholm Frederiksen Prisen for el Markedsprisen (inklusive kompensation for balance omkostninger) på el har gennem 2013 været ret konstant omkring 27 øre/kwh bortset fra december måned, hvor megen vind kombineret med en mild vinter i Norge og Sverige resulterede i, at prisen droppede ned på under 20 øre/kwh. I oktober og december måned oplevede vi negative elpriser, som påvirkede prisen med henholdsvis 0,2 øre/kwh og 0,9 øre/kwh. For os kostede de negative el-afregningspriser omkring kr. Totalt over året har vi fået 35,3 øre/kwh for vor el, idet vi når markedsprisen er under 36 øre/kwh får tillagt 10 øre pr.kwh i form af CO 2 kompensation, dog ikke mere end at afregningsprisen maksimalt kan bliver 36 øre/kwh med tilskud. I april måned får vi yderligere nogle øre ekstra/kwh, når Vindenergi.dk har opgjort overskuddet for salg af grønne beviser. Vi har undersøgt muligheden for at få etableret et system, så vindenergi.dk kan stoppe vor produktion i timer med negative elpriser. Det har imidlertid vist sig, at være meget kostbart for ældre møller, så vi har i ledelsen vurderet, at vi blot må leve med den risiko jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Fig 3. Afregningsprisen for el inklusivt fradrag for negative prise og balanceomkostninger. Prøvestenens Vindmøllelaug Medlemmer fra ledelsen har som beskrevet i sidste års nyhedsbrev deltaget i opstarten af et nyt vindmøllelaug: Prøvestenens Vindmøller. Projektet er startet af HOFOR (tidligere Københavns Energi (KE), som jo også i sin tid var med i gennemførelsen af Lynettens møller. Vi deltog i arbejdet frem til andelstegningen startede, hvor vi desværre følte os tvunget til at

11 Lynettens Vindkraft 11 februar 2014 trække os ud af projektet, da vi ikke var enige i de økonomiske beregninger. Dette forhindrede os ikke i at medvirke aktivt i promoveringen af projektet, hvilket kom til udtryk ved, at vi åbnede vore møller i forbindelse med startskuddet for byggeriet den 6. oktober Det blev lidt af et tilløbsstykke. Vi havde omkring 65 personer oppe i 3 møller. Møllerne - 3 Vestas 2 MW møller blev opstillet i november/december 2013 og er nu i drift. Hvis du er interesseret i at få mere information kan du enten skrive til eller holde øje med laugets hjemmesiden Fremtiden for Lynettens vindmøller Københavns Kommune har den 20. september 2012 vedtaget en kommuneplan, der giver mulighed for at opføre 3-4 store møller på det område, hvor Lynettens Vindmøller står i dag. I ledelsen er vi gået i dialog om et fælles projekt med HOFOR (Københavns Energi), der gerne vil stå som bygherre for de nye møller. Projektet skal ses som del i kommunens klimaplan. Vi har fået oplyst, at der maksimalt vil blive opstillet 3 møller, der hver kan være op til 125 meter høje. Tidsmæssigt forventes de tidligst opstillet i 2017 og HOFOR er indstillet på at kompensere laugets medlemmer for 4 års manglende produktion, altså som om møllerne kunne stå på deres nuværende plads frem til år Et sådan projekt er ikke helt let at gennemføre, da HOFOR som bekendt ikke selv er ejer af de eksisterende møller. Herudover kommer at møllerne står på to forskellige ejeres jord (Lynettefællesskabet I/S (2 møller) og By & Havn I/S (5 møller), og at de af samme årsag har forskellig levetid for deres lejemål. Vor lejekontrakt med By & Havn I/S udløber Slutteligt har kommunen vedtaget, at den gamle B&W grund skal udlægges som boligområde fra omkring Dette indebærer, at møllerne ikke kan stå for tæt på B&W grunden. Vi ved endvidere, at de 3 nye møller skal nedtages i år Ledelsen har bedt Danmarks Vindmølleforening give os en vurdering af den model, vi har fået skitseret. På I/S mødet håber vi at kunne gøre mere rede for sagen. Formelt kan naturligvis intet foretages, før et I/S møde har vedtaget et beslutningsforslag. Som anført ventes en nedtagning først at finde sted et år før vor aftale med Lynettefællesskabet udløber i Adresser for ledelsen Formand Kim Remme Birkholm Ryesgade 5, 2.th., 2200 Kbh N Mobiltelefon , Drift Jens Anker Hansen Rhodesiavej 2, 2770 Kastrup Telefon , mobiltelefon , Økonomi Hans Chr. Sørensen Buresø 4, Jørlunde Overdrev, 3550 Slangerup Telefon , mobil , kontor , Medlemskartotek og hjemmeside Jørn Rasmussen Kongshvilebakken 18, 2800 Lyngby Telefon , Ledelsesmedlem Sussanne Blegaa Bispebjerg Park Alle 25, 2400 København NV Telefon , mobil Suppleanter Alena Løvenfeldt Lyneborggade 16, 2.tv., 2300 København S Telefon , mobil Knud Johnsen Kastelsvej 10, 5.th., 2100 København Ø Telefon Dette nummer af nyhedsbrevet er redigeret af Hans Chr. Sørensen Hjemmeside:

12 Lynettens Vindkraft 12 februar 2014 Lynettens Vindkraft I/S Ryesgade 5, 2.th København N SE-nr: Skema til selvangivelsen for 2013 Kan kun anvendes ved den simple metode, hvor der ikke ejes andele i andre vindmøllelaug. Vær også opmærksom på om reglen kan anvendes, hvis du har anskaffet solceller. Uddybning findes i regnskabet udsendt i forbindelse med interessentskabsmødet. Telefon til H. C. Sørensen: / Nøgletal: Elsalg pr. andel (inkl. renter): 387 kr. Personlig indkomst: (1). Andele á kr kr. (2) Minus bundfradrag maksimalt 7000 kr kr. (3) I alt (skriv 0, hvis negativ)... kr. (4) Minus nedslag 40 % af (3) kr. (5) Under Personlig indkomst anføres: kr. (almindelig selvangivelse, punkt 20) Renteindtægter: Renteindtægter opgives ikke længere, er indregnet i el-salg. Dette skema kan udfyldt vedlægges selvangivelsen Navn: CPR-nr...

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Økonomi. Indhold. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetæller. 3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens beretning for det forløbne år

Økonomi. Indhold. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetæller. 3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens beretning for det forløbne år Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2007 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2007

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde. Dagsorden for I/S-mødet

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde. Dagsorden for I/S-mødet Februar 2017 Lynettens Vindkraft I/S Rhodesiavej 2 2770 Kastrup SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet Budget for år

Læs mere

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2010 Teglholm Alle 9 B, 1.th. 2450 København SV SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Produktion over årene og indtægterne

Læs mere

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2016 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Formanden siger tak for godt samarbejde Økonomi

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev marts 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101

Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev marts 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev marts 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 INDHOLD: Indkaldelse til I/S-møde...1 Dagsorden for I/S-mødet...1 10 år med Lynettens Vindkraft...1

Læs mere

Indkaldelse til I/S møde. Beretning 2004. Indhold. Hermed indkaldes til ordinært interessentskabsmøde

Indkaldelse til I/S møde. Beretning 2004. Indhold. Hermed indkaldes til ordinært interessentskabsmøde Lynettens Vindkraft 1 Lynettens Vindkraft I/S Høgholtvej 22-2. th. 2720 Vanløse SE Nr. 1866 1101 Hermed indkaldes til ordinært interessentskabsmøde onsdag den 16. marts 2005 kl. 19.00 Mødet finder sted

Læs mere

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2012 Teglholm Alle 9 B, 1.th. 2450 København SV SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2012

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev, november 2005 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N Indholdsfortegnelse: I/S MØDE... 1 ØKONOMI... 1 UDBETALING SEPTEMBER... 2 PRODUKTION... 2 DRIFTSFORSTYRRELSER...

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS 2014. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 12, MARTS 2012 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller.

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Bornholm. 2 Formål

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller.

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. 1 Interessentskabets navn er UHRE WINDPOWER I/S Interessentskabets hjemsted er IKAST-BRANDE KOMMUNE Interessentskabets formål er at producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og sælge elektriciteten

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Invitation Lynettens Vindkraft & markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller lørdag den 2. september

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2012 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat generalforsamling 21. juni 2017

Referat generalforsamling 21. juni 2017 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger som dirigent. Der var ingen modkandidater Henrik Fenger blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet har været i ugeavisen den

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Vilsbæk Møllelaug I/S

Vilsbæk Møllelaug I/S Beretning til Generalforsamling i Vilsbæk Møllelaug I/S den 22. april 2009 på Holbøl Landbohjem kl. 19.30. Møllelaugets 3 møller har i 2008 produceret 3.432.681 kwh. Vindmæssigt er vi dermed tilbage på

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet 1 Foreløbigt anlægsbudget: 1 stk. N60/1300 KW... 6.750.000 Fundament... 650.000 Nettilslutning... 350.000 Nettilslutning Østkraft kniv og måler... 40.000 Andel af fællesomkostninger, gamle møller m.m....

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB)

Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) 1: Navn og hjemsted. 1. lnteressentskabets navn er Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) 2. VÅB's hjemsted er Århus Kommune. 2: Formål. 1. VÅB's formål er at medvirke

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Referat af det stiftende interessentskabsmøde 29. november 2004 for Københavns Solcellelaug I/S. VEDTÆGTER for Københavns Solcellelaug I/S

Referat af det stiftende interessentskabsmøde 29. november 2004 for Københavns Solcellelaug I/S. VEDTÆGTER for Københavns Solcellelaug I/S Referat af det stiftende interessentskabsmøde 29. november 2004 for Københavns Solcellelaug I/S 1. Valg af dirigent. Erik Christiansen blev valgt som dirigent. Indledningsvis redegjorde han for baggrunden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE BRAMMING FJERNVARME Juli 2015 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 i auditoriet Tirsdag, den 25. august

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Vedtægter for Alsvej Vindmøllelaug I/S

Vedtægter for Alsvej Vindmøllelaug I/S Vedtægter for Alsvej Vindmøllelaug I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Alsvej Vindmøllelaug I/S. Hjemsted 2 Interessentskabets har hjemsted i Randers Kommune. Formål Interessentskabets formål er at skabe

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2014 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a.

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mou Kraftvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl Eng- og Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl. 10.00 12.00 OBS! NYT STED : På: NYKØBING Idræts Forening ( klubhuset ) Egebjergvej 46 4500 Nykøbing

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Februar 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 - Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 Indholdsfortegnelse 1 Selskabet 2 Formål 3 Andelshavere 4 Andelskapital 5 Udtrædelsesvilkår 6 Generalforsamlingen 7 Bestyrelsen 8 Selskabets ledelse 9 Regnskab 10

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A.

Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig Kommune.

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

GASSUM HVIDSTEN KRAFTVARMEVÆRK A. m. b. A. Vedtægter

GASSUM HVIDSTEN KRAFTVARMEVÆRK A. m. b. A. Vedtægter GASSUM HVIDSTEN KRAFTVARMEVÆRK A. m. b. A. Vedtægter Stiftende Generalforsamling 24. august 1993 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Gassum Hvidsten Kraftvarmeværk A. m. b. a. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VALLENSBÆK FJERNVARME NORD A.M.B.A. 1.1 Selskabets navn er Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a., i det følgende kaldet selskabet.

VEDTÆGTER FOR VALLENSBÆK FJERNVARME NORD A.M.B.A. 1.1 Selskabets navn er Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a., i det følgende kaldet selskabet. VEDTÆGTER FOR VALLENSBÆK FJERNVARME NORD A.M.B.A. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a., i det følgende kaldet selskabet. 1.2 Selskabets hjemsted er Vallensbæk Nordmark,

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Mødereferat Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Tid: Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19:00 Sted: Friskolen, Aabybro Deltagere: I alt 36

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere