Orienteringsmøde FVD Skattesager om skattemæssige indgangsværdier December 2013 Revision. Skat. Rådgivning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.pwc.dk Orienteringsmøde FVD Skattesager om skattemæssige indgangsværdier December 2013 Revision. Skat. Rådgivning."

Transkript

1 Orienteringsmøde FVD Skattesager om skattemæssige indgangsværdier December Revision. Skat. Rådgivning.

2 Agenda Baggrund Processen i skattesagerne Sagsforløbet Forløbet i prøvesagerne Problemstillinger Anbringender Forventninger De økonomiske konsekvenser Konsekvenser Eksempel Indregning af skat i prisloftet SKATs materialeindkaldelse og behandling heraf Overholdelse af frister og muligheder for påklage Konsekvenser af SKATs afgørelse 2

3 Processen i skattesagerne Revision. Skat. Rådgivning.

4 Baggrund Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Sikre en vandforsyning, der drives på en effektiv måde Omfatter vandselskaber, der leverer mindst m 3 vand årligt og forsyner mindst ti ejendomme Loven medførte tillige ændringer i en række andre love - Disse ændringer skete i medfør af konsekvensloven 4

5 Baggrund Konsekvensloven Vandværker var tidligere undtaget fra skattepligt, såfremt: - Adgang til leverance fra værket stod åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder og - Værkets indtægter ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værket formål (omfatter ikke normal forretning af eventuel indskudskapital) Konsekvensloven indfører ny bestemmelse om skattepligt for vandforsyningsselskaber, der leverer mindst m 3 vand årligt og forsyner mindst ti ejendomme - Skattepligten gælder uanset organisationsform (f.eks. a.m.b.a., andelsforening og lignede) 5

6 Baggrund Betydning af skattepligt Fastsættelse af skattemæssige indgangsværdier - Driftsmidler indgår med deres handelsværdi - Bygninger indgår med ejendomsværdien efter den seneste vurdering forud for det indkomstår, der er grundlaget for den første skatteansættelse (Grundlag for skattemæssige afskrivninger) Indgivelse af selvangivelse (6 måneder efter indkomstårets udløb) Overvejelser om indbetaling af acontoskat 6

7 Processen i skattesagerne Sagsforløbet Det typiske sagsforløb i en skattesag 1) Materialeindkaldelse fra SKAT 2) Indsendelse af materiale 3) Eventuel anmodning om yderligere materiale fra SKAT 4) SKAT fremsender forslag til afgørelse 5) Kommentarer til SKATs forslag til afgørelse 6) SKAT fremsender afgørelse 7) Påklage af SKATs afgørelse til Landsskatteretten 7

8 Processen i skattesagerne Forløbet i prøvesagerne Agterskrivelse SKAT udsendte den 1. maj 2011 forslag til afgørelse (agterskrivelse). Endelig afgørelse SKAT udsendte 21. september 2011 den endelige afgørelse, som ikke blev ikke ændret markant i forhold til det tidligere forslag. Klage Afgørelsen blev påklaget til Landsskatteretten den 20. december Skriftvekslinger Kammeradvokaten indtræder på vegne af SKAT og der indleveres replikker og duplikker. Kontormøde Kontorindstilling Retsmøde Den 22. oktober 2012 afholdtes kontormøde med Landsskatteretten, SKAT og Kammeradvokaten. Landsskatteretten har fremsendt kontorindstilling, som er Landsskatterettens forslag til afgørelsen. Kontorindstillingen giver SKAT medhold. Der vil blive afholdt et retsmøde i Landsskatteretten. Tilstede vil være parternes repræsentanter samt panel af dommere (såkaldt juridisk panel ). Endelig kendelse Landsskatteretten vil afsige endelig kendelse i sagen. Evt. anke Kendelsen vil inden 3 måneder efter den endelige kendelse kunne ankes til domstolssystemet, dvs. Landsretten og efterfølgende Højesteret. 8

9 Processen i skattesagerne Problemstillinger Hvordan skal aktiverne i et vandselskab værdiansættes skattemæssigt i forbindelse med indtræden i skattepligt? DCF? POLKA (DANVA)? Kostpris? Kan SKAT ændre praksis med tilbagevirkende kraft? 9

10 Processen i skattesagerne Anbringender : Aktiver i et vandselskab skal værdiansættes til nedskrevet genanskaffelsesværdi som et udtryk for markedsværdien. En ændring af dette er en praksisændring med tilbagevirkende kraft og dermed ulovlig. DCF-metoden er grundlæggende uegnet til værdiansættelse af et hvile i sig selvselskab. Grundet hvile i sig selv og forsyningspligt giver sammenligning med almene investorkrav ingen mening. Kammeradvokaten: Aktiver i et vandselskab skal værdiansættes til værdien af de tilbagediskonterede cash-flows i selskabet (en DCF-værdi) Der er ikke tale om en praksisændring, da der aldrig har været en fast praksis på området. Nedskrevet genanskaffelsesværdier er udtryk for unaturligt høje værdier. En uafhængig investor vil ikke betale denne værdi, idet det ikke er muligt at opnå en tilstrækkelig høj forrentning. Orienteringsmøde December 10

11 Processen i skattesagerne Forventninger Tidshorisont Landsskatteretten har primo december oplyst, at sagerne er tilstrækkeligt belyst. Derefter venter retsmødet og den endelige kendelse. Vi forventer retsmødet og den endelige kendelse i første halvår af Forventninger til resultatet Det kan næppe forventes, at Landsskatteretten vil give skatteyder fuldt medhold. Hertil er sagen formentlig for politisk. Landskatteretten kan eventuelt tænkes at lande mellem SKAT og skatteyder. Landsskatteretten er ikke forpligtet til at vælge. Kammeradvokaten har tilkendegivet, at sagen må forventes at blive indbragt for Landsretten. Der er 3 måneders frist til at indbringe Landsskatterettens kendelse for domstolene. Orienteringsmøde December 11

12 De økonomiske konsekvenser Revision. Skat. Rådgivning.

13 Igangværende skattesagerne Konsekvenser Lavere skattemæssige afskrivninger Ingen sammenhæng mellem de reguleringsmæssige afskrivninger og de skattemæssige afskrivninger Udlignes efterhånden som POLKA-værdien afskrives og der reinvesteres i nye anlæg..\..\..\..\desktop\fvd møde\beregninger.xlsx 13

14 Igangværende skattesagerne Konsekvenser Første års kontakte skattebetaling Antal selskaber - SKATs afgørelse - 25% afskrivning på distributionsnettet år Efter 2014 Antal selskaber - SKATs afgørelse - Nugældende afskrivningsregler anvendt for har foretaget indikative beregninger over konsekvenserne af SKAT s afgørelser for de kommunale selskaber Opgørelsen viser, at 7 ud af 12 selskaber stiftet i 2007 vil betale kontant skat inden 2014 dvs. inden for 4 år efter vandsektorlovens ikrafttræden. Når det ikke er flere selskaber, hænger det sammen med, at selskaberne er stiftet i 2007, hvor afskrivningsreglerne var mere fleksible end tilfældet i 2008 og efterfølgende år. 9 ud af 12 selskaber skal betale kontant skat inden 4 år efter stiftelsen med de nugældende regler. Dette giver en indikation om skatteforholdene i de mange selskaber, der først er stiftet i

15 Igangværende skattesagerne Konsekvenser Potentielle konsekvenser for branchen (alle) Den samlede kontante skattebetaling i de berørte selskaber udgør ifølge beregningerne ca. DKK 78,4 mio. for perioden , baseret på de nugældende afskrivningsregler anvendt for 2007 (alene 7 % afskrivning på infrastrukturanlæg) Selskaberne udgør 5-6 % af den samlede branche målt på størrelse af indtægtsramme og værdi af polka-aktiver. Skaleres resultatet op på den samlede branche vil skattebetalingen udgøre ca. DKK 1,4 mia. for perioden , svarende til ca. DKK 280 mio. årligt i de første 5 år efter stiftelsen Baseret på indtægtsrammen udgør de private vandværker ca. samme værdi som de 12 selskaber fra 2007, og skattebetalingen udgør således også ca mio. for en 5-årig periode. 15

16 Igangværende skattesagerne Konsekvenser Potentielle konsekvenser for branchen (de private vandværker) Baseret på indtægtsrammen udgør de private vandværker ca. samme værdi som de 12 selskaber fra 2007, og skattebetalingen udgør således også ca mio. for en 5-årig periode Dette skøn er dog underlagt stor usikkerhed og afhænger af mange individuelle forhold 16

17 Igangværende skattesagerne Eksempel HTK Vand A/S Selvangivet DKK mio. SKAT s afgørelse DKK mio. Distributionsanlæg, indgangsværdi 18. dec ,5 36,2 Produktionsanlæg, indgangsværdi 18. dec ,3 3,3 Ejendomme, indgangsværdi 18. dec ,3 0 Underskud til fremførsel 31. dec ,0 9,9 17

18 Igangværende skattesagerne Eksempel 18

19 Igangværende skattesagerne Eksempel bemærkninger til DCF-beregningerne SKAT s DCF-model tager udgangspunkt i de opgjorte netto pengestrømme for de eksisterende distributionsanlæg. Dette betyder i praksis at de frie pengestrømme opgøres uden hensyntagen til reinvesteringer. SKAT beregner dernæst en gennemsnitlig levetid for distributionsanlæggene (benævnt henfaldsperioden) og foretager efterfølgende en lineær reduktion af pengestrømmene over den beregnede levetid. I de detaljerede beregninger er i alle modeller anvendt en beregnet henfaldsperiode på 54 år. De beregnede frie pengestrømme tilbagediskonteres efterfølgende med den beregnede WACC (diskonteringsfaktor). I beregningerne er WACC en fastlagt til 6,6 %. 19

20 Igangværende skattesagerne Eksempel bemærkninger til DCF-beregningerne Herefter beregnes et værditillæg (TAB) som er udtryk for den tilbagediskonterede skattefordel ved skattemæssige afskrivninger på de materielle anlægsaktiver. Afslutningsvist sammenlægges den tilbagediskonterede værdi af de frie pengestrømme og det beregnede værditillæg. Herved fremgår den værdi som SKAT reducerer selskabernes selvangivne værdier til. 20

21 Reguleringsmæssig behandling af skattebetalinger November Gå-hjem-møde 21

22 Igangværende skattesagerne Indregning af skat i prisloftet Skat er en indregningsberettiget 1:1 omkostning Skat skal som udgangspunkt indberettes (budgetteres) i forbindelse med indberetning af budgettal til brug for følgende års prisloft (15. april) - Forsyningssekretariatet har dog accepteret en praksis hvor en skattebetaling godkendes som 1:1 omkostning selvom den ikke har været budgetteret Kontant skattebetaling til SKAT skal i reguleringsregnskabet indberettes som 1:1 omkostning Forbrugerne vil opleve større prisstigning som følge af at skatteudgiften opkræves med tillæg af moms (og med skat af skattebetalingen) 22

23 Igangværende skattesagerne Indregning af skat i prisloftet Timing Som udgangspunkt kan skatteudgifter indregnes på tidspunktet for betalingen - Forsyningssekretariatet tillader indregning af en omkostning f.eks. i prisloftet for hvis omkostningen vedrører dette år og er afregnet senest 15. april i det efterfølgende - Kan anvendes til at opnå hurtigere finansiering af skatteopkrævninger vedrørende tidligere indkomstår - Større skattebetalinger som følge af SKAT s korrektioner af åbningsbalancer kan efter aftale med Forsyningssekretariatet indregnes over en længere periode (f.eks. 3-5 år) for at undgår store takstudsving 23

24 Materialeindkaldelse m.v. Revision. Skat. Rådgivning.

25 SKATs materialeindkaldelse og behandling heraf Hvad indeholder SKATs materialeindkaldelse? Redegørelse for principper, som er anvendt ved opgørelsen af de skattemæssige indgangsværdier - Bekg. om prisloftregulering af vandsektoren Fastsættes på grundlag af standardpriser og standardværdier i pris- og levetidskataloget (såkaldte POLKA-værdier ) for komponenter i vandforsyningen Lang- og kortsigtede budgetter (udarbejdet på tidspunktet for indtræden af skattepligt) 25

26 SKATs materialeindkaldelse og behandling heraf Hvad indeholder SKATs materialeindkaldelse? Årsrapporter for 2010, 2011 og 2012 Skattemæssige årsregnskaber 2010, 2011 og Viser korrektioner for resultat før skat til skattepligtig indkomst - Specifikation af skattemæssige afskrivninger 26

27 Overholdelse af frister og muligheder for påklage Hvad skal man være særligt opmærksom på? Materialeindkaldelse og SKATs forslag til afgørelse - SKAT skal afsende varsel senest 1. maj 2014 for indkomståret 2010 SKATs endelige afgørelse - Ansættelse skal ske senest 1. august 2014 for indkomståret Klage over afgørelsen skal være Landsskatteretten i hænde senest 3 måneder fra modtagelsen af SKATs afgørelse - Anmodning om ændring af afskrivning skal indsendes senest 3 måneder efter at SKAT har fremsendt afgørelse 27

28 Overholdelse af frister og muligheder for påklage Hvad skal man være særligt opmærksom på? Klage til Landsskatteretten - Overholde formalia - Indbetale klagegebyr Klage til domstolene - 3 måneders frist 28

29 Konsekvenser af SKATs afgørelse SKAT fremsender endelig afgørelse(r) SKAT udsteder nye årsopgørelser - Ændring af de skattemæssige indgangsværdier kan medføre restskat Påklage af SKATs afgørelse til Landsskatteretten har ikke opsættende virkning - Restskat, som ikke indbetales forrentes - Renterne er ikke fradragsberettiget 29

30 Tak for i dag... Michael Bak Telefon: Mobil: l: Henrik Bech Nielsen Telefon: Mobil: l: Michael Bak er statsautoriseret revisor og har gennem de seneste 6 år været en del af s industrigruppe inden for energiog forsyningsområdet. Han har medvirket til etablering af mere end 20 kommunale aktieselskaber og flere fusioner mellem kommunalt ejede forsyningsselskaber. Michael fungerer i dag som revisor og økonomisk rådgiver for en række forsynings-virksomheder. Henrik Bech Nielsen er cand. jur. og har i mange år arbejdet med skatterådgivning indenfor energi- og forsyningssektoren, og han har derfor et solidt kendskab til de mange særlige skatteregler, som gælder for regulerede virksomheder. Henrik rådgiver løbende virksomheder om skatteforhold og han er samtidig involveret i sager med SKAT og Landsskatteretten om skattemæssige indgangsværdier. Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2014

Energi & Forsyning. September 2014 Energi & Forsyning September 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Udkast til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Høringsudkast til ny vejlov 3 4 5 I denne udgave af Energi & Forsyning

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge 1 Hvad er retssikkerhed? Begrebet retssikkerhed Svaret afhænger formentlig af, hvem man

Læs mere

Fondshåndbogen 2014. Overblik. Inspiration. Viden

Fondshåndbogen 2014. Overblik. Inspiration. Viden Fondsret for erhvervs- og ikke-erhvervsdrivende fonde, regnskab, fondsbeskatning, moms, lønsumsafgift og ejendomsskatter i overbliksform Introduktion s17 / Fondsret for erhvervsdrivende fonde s23 / Fondsret

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

2013 nye veje for vandet

2013 nye veje for vandet 2013 nye veje for vandet Herning Vand holding A/S Hoved- & nøgletal tkr. 2013 2012 2011 2010 2009 Hovedtal Nettoomsætning 129.254 139.586 135.731 127.897 26.705 Bruttoresultat 19.455 19.700 17.472 3.669

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

Kom godt fra start med din virksomhed

Kom godt fra start med din virksomhed Kom godt fra start med din virksomhed 18. november 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Program 1. Velkomst 2. Forretningsplaner 3. Valg af virksomhedsform 4. Finansiering og investorstrategi 5. Skattemæssige

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

Andelsselskabet Ørbæk Vandværk

Andelsselskabet Ørbæk Vandværk CVR-nr. 17 41 70 10 GENERALFORSAMLING DEN 27. APRIL 2015 KL. 19.00 PÅ ØRBÆK KRO DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere