ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING PRÆSENTATION AF FORSVARETS INTERNE REVISION GENEREL BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET FINANSIELLE RESULTAT GENEREL BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET FAGLIGE RESULTAT VURDERING OG FORVENTNINGER TIL B-ÅRET MÅLRAPPORTERING GENEREL OPFØLGNING PÅ SAMTLIGE RESULTATMÅL ANALYSE AF TRE UDVALGTE RESULTATMÅL IKKE OPFYLDTE MÅL REGNSKAB DRIFTSREGNSKAB BEVILLINGSAFREGNING PERSONALEREGNSKAB PÅTEGNING...12

2 1. Beretning 1.1 Præsentation af Forsvarets Interne Revision Forsvarets Interne Revision er en selvstændig institution under Forsvarsministeriet, der reviderer myndighederne under Forsvarsministeriet Mission Forsvarets Interne Revision skal gennem revision, vurdering og analyse af virksomhedernes styring, interne kontroller og forretningsgange bidrage med rådgivning om måling og styring af risici med henblik på at bidrage til koncernens samlede styring og værdiskabelse. Forsvarets Interne Revision er Forsvarsministeriets sparringspartner i forbindelse med økonomistyringen i koncernen; institutionschefernes fortrolige rådgiver og Rigsrevisionens samarbejdspartner omkring revisionen af regnskaber for institutioner under Forsvarsministeriet Vision For visionen henvises der til Forsvarets Interne Revisions resultatkontrakt på Hovedopgaver Institutionens hovedopgaver er at varetage revisionen af Forsvarskommandoen, Forsvarets Bygningstjeneste, Hjemmeværnet, Farvandsvæsenet herunder Lodsreguleringsfonden og Forsvarets Auditørkorps. Forsvarets Interne Revision skal endvidere påtage sig opgaver af revisionsmæssig karakter for de reviderede institutioners chefer samt bidrage til den samlede økonomistyring på Forsvarsministeriets område. Forsvarets Interne Revision varetager primært følgende opgaver: Finansiel revision, Materielrevision og IT revision, samt rådgivning om regnskab og økonomistyring 1.2 Generel beskrivelse og vurdering af det finansielle resultat. Forsvarets Interne Revision har i 2003 ikke anvendt hele bevillingen. Det har flere årsager: For det første skete der i 2003 en del omrokeringer i ledelsen, hvilket medførte vakancer det meste af året. For det andet blev udgifterne til husleje lavere end forventet. For det tredje tog det længere tid end antaget at rekruttere og fastansætte to nye medarbejdere. Omvendt betød udbetalingen af ekstra pensionsår til afgåede medarbejdere, et større forbrug end først antaget. Samlet set var der dog tale om et mindreforbrug i Samlet set har mindreforbruget betydet, at der har været færre mennesker til at løfte flere arbejdsopgaver. Der har således i 2003 været ekstra travlt og alle tilstedeværende ressourcer er blevet kanaliseret over i revisionsarbejdet. Det finansielle resultat vurderes samlet set tilfredsstillende, men på længere sigt kan procedurerne omkring rekruttering og ansættelse optimeres så perioder med uønskede vakancer minimeres. 2

3 Tabel 1 Oversigt over virksomhedens finansielle resultat (mio. kr.) Indtægter 0,0 Udgifter 8,0 Resultat, brutto -8,0 Bevilling (nettotal) inkl. TB 9,1 Resultat, netto 1,1 Til videreførelse 1,1 1.3 Generel beskrivelse og vurdering af det faglige resultat Ligesom i 2002 har Forsvarets Interne revision haft svært ved både at nå den revisionsmæssige løsning af kerneopgaver og de mere udviklingsmæssige og administrative opgaver. Og ligesom tidligere har prioriteringen været på de revisionsmæssige mål på bekostning af andre mål. Set i dette lys vil Forsvarets Interne Revision i år bestræbe sig på i højere grad at løfte de udviklingsmæssige opgaver. Forsvarets Interne Revision har haft travlt i På de revisionsfaglige områder er der opnået gode resultater, selvom der er anvendt mange ressourcer på administrative opgaver, primært implementeringen af DeMars. Ud af de tolv mål der er opstillet i resultatkontrakten, er 3 tre mål opfyldt, 5 mål er delvist opfyldt, mens 4 mål ikke er opfyldt i tilfredsstillende omfang. Samlet set betyder det, at resultatkontrakten ikke er opfyldt i et tilfredsstillende omfang på grund af den manglende målopfyldelse af de udviklingsprægede og personalepolitiske mål. Det vurderes dog, at Forsvarets Interne Revision gennem indsatsen i 2003 og inden for den ressourcemæssige ramme, på tilfredsstillende vis, har opfyldt selve missionen om at varetage revisionen af de i 9-aftalen nævnte institutioner på en sådan måde, at der kan afgives erklæring om den foretagne revision og dens resultater. 1.4 Vurdering og forventninger til B-året Forsvarets Interne Revision forventer sig meget af Først og fremmest har vi nu den medarbejdersammensætning, der er ønskelig. Der er med to nyansættelser opnået en styrket faglig profil, samtidig med at de erfarne medarbejdere fastholdes. Det forventes, at den personalesammensætning der nu er opnået, vil sætte os i stand til i endnu højere grad at opfylde vores mission, specielt med hensyn til økonomistyring og rådgivning. Der er flere store spændende projekter, der vil lægge beslag på ressourcer i Specielt er der en analyse af Nyløn. Denne opgave, som Forsvarschefen har ønsket at Forsvarets Interne Revision løser, skal give indsigt i hvordan Nyløn er blevet implementeret i Forsvaret hele vejen ned gennem systemet. Dernæst en gennemgående analyse af sammenkoblingen mellem materielanskaffelser og materieldrift, med henblik på at finde sammenhæng mellem anslåede driftsomkostninger og faktiske driftsomkostninger. For det tredje skal Forsvarets Interne Revision understøtte resten af koncernens forberedelser til overgangen til omkostningsbaserede regnskaber fra Dvs. regnskabsprincipper, værdiansættelser, afskrivninger og udarbejdelse af åbningsbalance. Og endelig skal vi, ligesom resten af Forsvarsministeriets område, omstille os til resultatet af det kommende forsvarsforlig. 1.5 Oversigt over hovedkonti Årsrapporten aflægges for hovedkonto Forsvarets Interne Revision. 3

4 2. Målrapportering Resultatanalysen er opdelt i tre afsnit. Første afsnit skitserer samtlige resultatmål og resultatkrav i skematisk form. Andet afsnit går i dybden med tre strategisk vigtige resultatmål, mens afsnit tre behandler resultatmål, der ikke blev opfyldt i Generel opfølgning på samtlige resultatmål Skema 1. Oversigt over mål og krav jf. resultatkontrakt Resultatmål Resultatkrav Pris (kr.) 1 Status 2 1. Forøge samarbejdet, Møder med institutionscheferne rådgivningen og værdiskabelsen Promovere og sælge rådgivningsfunktionen 2. At arbejde mod på sigt at blive den bedste offentlige interne revision 3. Frigive ressourcer fra finansiel revision til forvaltningsrevision 4. Udføre finansiel revision ifølge 9-aftalen, så regnskaberne under FMN er retvisende. 5. Udføre revision af Materielkommandoerne og byggeprojekter. 6. Udføre IT revision overfor myndigheder med selvstændig ITforvaltning 7. FIR skrivelser, rapporter mv. skal efterleves i koncernen 8. Påbegynde implementeringen og anvendelsen et revisionsværktøj 9. Udarbejde en intern revisionsmanual 10. Den aktive revisionstid udgør 60 % af nettotiden 11. Gøre Forsvarets Interne Revision til en attraktiv arbejdsplads Udarbejde plan for medarbejderes specialområder Opgørelse af direkte revisionsomkostninger Sammenligning med andre interne revisioner Revisionsrapport afsendes senest 2 uger efter besøg 5 % af nettotid til rådgivning og forvaltningsrevision Der foretages 10 uanmeldte beholdningseftersyn Der foretages 16 revisioner af forretningsgange Der foretages afsluttende revision ved 9 myndigheder Udarbejdelse af revisionsmatrix Der foretages 10 revisioner af materielanskaffelser Der foretages 2 revisioner af byggeprojekter Udvikling af nøgletal Forsvarets IT styring forankres i Forsvarets ledelse Revisionsværktøjet i SAP, AIS implementeres Rådgivning i forbindelse med lovgivning Der foretages 20 IT revisioner Der foretages selvevaluering af effekten Justering af forretningsgange mhp. effektopfølgning Revisionsværktøj implementeres i organisationen Der udarbejdes en intern revisionsmanual Krav om 60 % aktiv revisionstid Opdatering af tidsregistreringssystemet Den aktive revisionstid diskuteres på ledermøder Den aktive revisionstid indgår i MUS Afholdelse af én MUS med hver enkelt revisor Politik om god kontakt mellem ledelse og medarbejdere Sygefravær lavere en statens gennemsnit Medarbejdere har fornødne kompetencer Rekruttering og fastholdelse af værdifulde medarbejdere Der udarbejdes en lønstrategi Der fremsendes selvangivelse til FMN inden jan Selvangivelse sendes til Forsvarsministeriet Note 1: Prisen er kun udtryk for de direkte henførbare omkostninger. Overheadsats mm. er ikke medregnet. Note 2: : Opfyldt : Delvist opfyldt : Ikke opfyldt 4

5 2.2 Analyse af tre udvalgte resultatmål Strategisk analyse af den finansielle revision. Målsætning Den finansielle revision udføres for at påse, at regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler, dvs. revisionen er afgørende for om regnskaberne under Forsvarsministeriets område kan opfattes som rigtige. Den finansielle revision omfatter 7,6 mia. kr. (bruttotal, 2004-niveau, jf. revisionsmatrix der tager udgangspunkt i Finansloven 2003 og 2004), og er således kerneområdet i den interne revisions arbejde. Ændret ressourcefordeling Der blev ud fra en konkret væsentligheds- og risikovurdering primo 2003 foretaget ressourcemæssige justeringer, så den afsluttende revision af institutioner under 9-aftalen som noget nyt blev udført efter regnskabsanalytiske revisionsprincipper. De ressourcer der blev frigivet ved denne videreudvikling blev anvendt til i højere grad at foranstalte forvaltningsmæssige undersøgelser, samt en væsentlig forøgelse af antal gennemgange af forretningsgange. Væsentligheds- og risikovurderingen har således medført en forøgelse af revisionsomfanget ved gennemførelsen af den planlagte revision. Samtidig blev opgavetildelingen udviklet, så der fremover sker større grad af succession på opgaveområdet. Denne ændring har til formål, at opnå en større indsigt i myndighederne, deres aktiviteter og konkrete opgavevaretagelse. I den forbindelse er forretningsgange, rutiner og kontrolforanstaltninger søgt kortlagt med henblik på en mere empirisk indsamling af oplysninger, inden for den respektive regnskabsførende institution, så der i højere grad sker en kvalitativ evaluering og bedømmelse af forvaltningsområderne. Dette naturligvis med henblik på at der kan ydes langt mere kvalificeret rådgivning fremover, såvel overfor de respektive myndigheder i almindelighed og i særdeleshed overfor institutionschefer og overfor Forsvarsministeriet med FIR som endnu bedre sparringspartner. Resultat I 2003 har FIR således kvalitativt udført den planlagte afsluttende revision af finansåret 2002 for de omfattede 5 regnskabsførende institutioner. Vedrørende revision i årets løb, er det prioriteret at udføre flere revisioner end planlagt, pga. af den ændrede væsentligheds- og risikoopfattelse. Som led i opgavevaretagelse af den finansielle revision er der udført yderligere 8 uanmeldte beholdningseftersyn og 15 ekstra forretningsgangsrevisioner. Desuden er der gennemført 2 hjemmerevisioner, som ikke var planlagt. Hjemmerevision i årets løb vedrørte udvalgte forretningsområder, cafeteria, gennemgang af forretningsgange og bestemmelsesgrundlag og revision af udvalgte bilag. På institutionsniveau søges revisionsårets findings og anbefalinger sammenfattet i årsberetningen til institutionschefen. Årsberetningen retter fokus på de store linier for institutionsområdet. Dernæst søges der sikret en sammenhæng mellem de respektive revisionsår, dvs. en kontinuitetssikring, så der følges op på den tidligere årsberetning ved udarbejdelse af den aktuelle. Sammenfatning Effektmæssigt er der fortsat problemer, som ikke er tilfredsstillende i forhold til FIR ønske. Det kan konstateres, at visse af de anbefalinger som udarbejdes i forbindelse med årsberetningen, ikke altid efterleves og derfor må nævnes i efterfølgende årsberetninger. Samlet set vurderes den udførte finansielle revision tilfredsstillende og den giver et validt billede af regnskabet under Forsvarsministeriets område. 5

6 2.2.2 Strategisk analyse af implementeringen af og opfølgning på MAKSTYR I, samt den fortsatte deltagelse i MAKSTYR II. Indledning. MAKTSTYR, dvs. Forsvarskommandoens Materiel Aktstykke Styringssystem, benyttes til administration og styring af aktstykkebevillinger vedrørende Forsvarskommandoens Materielplan del 1 (FMP1). MAKTSTYR rapporterer i ledelsesinformationssystemet LIS og blev af FKO implementeret pr. 1. januar Den årlige betalingsramme under FMP1 udgør i den nuværende forligsperiode ca. 2,6 mia. kr. (2004 prisniveau). Bevillingskontrol og projektregnskaber. Da FIR overtog revisionen af større anskaffelser i Forsvaret blev projektregnskaberne til brug for bevillingskontrol ført efter forskellige regnskabsprincipper i de 3 Materielkommandoer. FIR valgte derfor ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko at fokusere på de af Materielkommandoerne førte projektregnskaber for disse anskaffelser. Et FMP1 projekt strækker sig normalt over flere finansår og i projektregnskaberne tilbageregnes alle betalinger i forbindelse med en aktstykkebevilling til bevillingsniveau. FIR deltog aktivt i arbejdet med at etablere projektregnskaber i Søværnets Materielkommando (SMK) samt at ændre regnskabspraksis i Flyvematerielkommandoen (FMK). Projektregnskaberne i SMK og de ændrede projektregnskaber i FMK blev opstillet efter MAKTSTYR regnskabsprincipper, som Hærens Materielkommando (HMAK) allerede benyttede. I FKO bemærkninger til Forsvarets Interne Revisions årsberetning for 2002 fremgik det, at FIR indsats i denne forbindelse var værdsat. En sådan aktiv deltagelse er efter FIR opfattelse vigtig for opnåelsen af et tættere samarbejde med myndighederne og institutionscheferne. MAKTSTYR I. Målet med MAKTSTYR I var at etablere et fælles ressourcesparende regnskabssystem, der skulle sikre en ensartet administration og styring af aktstykkebevillinger. FIR deltog i 2001 og 2002 aktivt i den af FKO nedsatte arbejdsgruppe, som udviklede MAKTSTYR I. FIR hovedrolle i arbejdsgruppen var at sikre at MAKTSTYR regnskabsprincipper blev benyttet og indarbejdet i løsningen. FIR har i 2003 løbende fulgt op på MAKTSTYR I og det er FIR vurdering, at systemet og funktionaliteterne virker efter hensigten og har opfyldt sin målsætning. MAKTSTYR II. MAKTSTYR I indeholdt budgetteringsmuligheder og i 2003 har FIR deltaget aktivt i den arbejdsgruppe, som udvikler budgetteringsdelen (MAKTSTYR II). Forarbejdet med definition af data og datasammenhænge er færdigt og den logiske løsningsmodel er færdigudviklet, men dels på grund af manglende funktionalitet i DeMars for så vidt angår civile kontrakter mv. samt den forestående opgradering til version 4.7 er implementeringen af MAKTSTYR II indtil videre udskudt. FIR hovedrolle i arbejdsgruppen er at sikre, at MAKTSTYR regnskabsprincipper også benyttes ved tilbageregning af forventede fremtidige betalinger på projekter. Sammenfatning. Det er FIR opfattelse, at deltagelsen i udviklingen og implementeringen af MAKTSTYR I og opfølgningen herpå, samt det fortsatte arbejde med udviklingen af MAKTSTYR II bidrager til øget rådgivning og værdiskabelse i koncernen. 6

7 2.2.3 Strategisk analyse af fokusområde for IT Revisionen i DeMars autorisationer Målsætning Den skærpede fokus på DeMars autorisationer repræsenterer en konkret udmøntning af FIR overordnede målsætning om, at prioritere forankringen af IT styringen i Forsvarets ledelse. Autorisationsområdet blev ud fra væsentlighed og risiko vurderet til, at have stor betydning for DeMars videre implementering, idet autorisationerne er en afgørende komponent for så vidt angår håndtering af funktionsadskillelse, sikring af datakvalitet samt udøvelse af systemunderstøttede kontroller. Revisionsmål FIR vurderede, at der på centralt niveau var behov for en mere operationel formalisering af autorisationsstyringen, herunder ikke mindst en bedre kobling mellem den driftsmæssige løsningsmodel, dvs. den tekniske opsætning og dokumentation af autorisationerne, og den forretningsmæssige forvaltning heraf. Konkret kunne dette ske via yderligere formalisering og forankring af autorisationsgrundlaget i det koncernfælles ledelsesniveau. Iværksættelse af en række af disse foranstaltninger blev først forankret i Projektgruppe DeMars (PG DeMars) og senere i et samarbejde mellem Forsvarsministeriet (FMN), PG DeMars og de øvrige niveau I myndigheder samt FIR. FIR har i denne proces bidraget med konkrete anbefalinger til det koncernfælles DeMars kompetencecenters (FKO-ODM) koordinerende arbejde omkring et væsentligt udvidet (koncernfælles) og forbedret grundlag for DeMars autorisationsstyring, der forventeligt udkommer primo På decentralt niveau øgede FIR den revisionsmæssige fokus på autorisationer ude ved de brugeransvarlige myndigheder. Dette skete ved at indarbejde særlige autorisationsspecifikke revisionsmål for forretningsgangsrevisionerne. De revisionsmæssige findings, der blev konstateret i forbindelse hermed, blev genstand for eksplicit gennemgang og rapportering. IT Revisionens resultater på autorisationsområdet i På væsentlige indsatsområder vurderer FIR, at der i 2003 er skabt et forbedret grundlag for autorisationsstyringen i DeMars. Forbedringerne ses først og fremmest opnået ved følgende foranstaltninger: Forbedret vejledningsgrundlag for autorisationer via webbaseret vejledning, som sammenholder myndighed, DeMars proces og autorisationer. Forarbejde til ny koncernfælles autorisationsstyringshåndbog. Forarbejde til ny koncernfælles bestemmelse for DeMars autorisationer. Øget fokus på autorisationer ved myndighederne, hvilket bl.a. afspejler sig ved flere konkrete henvendelser fra myndighederne til FIR i forbindelse med afklaring af autorisationsspørgsmål. Sammenfatning Det er FIR vurdering at den prioriterede revisionsindsats i relation til DeMars autorisationsstyring i 2003 har bidraget til et væsentligt bedre og mere formaliseret forvaltningsgrundlag. Arbejdet hermed er koordineret med alle berørte myndigheder og afspejler derved et godt samarbejde mellem FMN, PG DeMars, FIT, FKO-ODM samt øvrige brugeransvarlige myndigheder. Det bør dog ligeledes bemærkes, at der på væsentlige områder udestår en bedre afklaring og forankring af DeMars autorisationsstyring, idet revisionerne i 2003 afspejlede et generelt behov for mere klare og forretningsmæssigt sammenhængende retningslinier for autorisationsstyringen i DeMars. 7

8 2.3 Ikke opfyldte mål I det følgende gennemgås de mål der enten ikke er opfyldte (markeret med ) og de mål der kun er delvist opfyldte (markeret med ) Mål 1: Forøge samarbejdet, rådgivningen og værdiskabelsen. Forsvarets Interne Revision skulle øge samarbejdet med Forsvarets myndigheder samt promovere sin rådgivningsfunktion, bl.a. ved afholdelse af møder med de øvrige chefer. Der blev i 2003 afholdt møde med to NIV I chefer. Chefen for Hjemmeværnet, Farvandsdirektøren samt Generalauditøren ønskede af kalendermæssige årsager møderne flyttet til 2004, lige som mødet med Forsvarschefen grundet presserende opgaver blev udsat to gange og dermed først gennemført i De planlagte møder blev ikke alle afholdt i 2003, så målet er kun delvist opfyldt. Mål 2: At arbejde mod på sigt at blive den bedste offentlige interne revision. Forsvarets Interne Revision skulle udarbejde et målegrundlag sammen med de andre interne 9 revisioner, således at de kunne sammenlignes på effektivitet, produktivitet mv. Der er ikke udarbejdet sådan et sammenligningsgrundlag i Forsvarets Interne Revision fremsatte ved efterårets møde i 9 revisionernes erfaringsgruppe forslag om kvalitetssammenlignende benchmarking. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med konceptet. Forsvarets Interne Revision deltager i denne gruppe, men arbejdet er endnu ikke påbegyndt, derfor opfyldes målet ikke. Mål 5: Udføre revision af Materielkommandoerne og byggeprojekter. Forsvarets Interne Revision skulle udføre 10 revisioner af materielprojekter, 2 revisioner af byggeprojekter, samt udarbejde en revisionsmatrix. Byggeprojekterne blev revideret og afrapporteret og revisionsmatrixen blev udarbejdet til tiden. De 10 materielprojekter blev også revideret til tiden men afrapporteringen blev forsinket, og der blev således ikke afrapporteret på materielrevisionerne i Årsagen var personalemæssige problemer sidste halvår af Da afrapporteringen ikke er sket i kontraktåret, er målet kun delvist opfyldt. Mål 6: Udføre IT revision overfor myndigheder med selvstændig IT-forvaltning. IT revisionen er overordnet set blevet udført i det planlagte omfang. Der var imidlertid også et krav om, at der skulle udvikles en række nøgletal, der skulle give et mere stringent overblik over IT revisionens dækning. Disse nøgletal er ikke færdigudviklede, idet processerne omkring udlicitering af den koncernfælles IT drift, samt andre politiske tiltag på IT området, har betydet, at der er usikkerhed omkring den fremtidige revision af IT området. Da nøgletallene ikke er færdigudviklede opfylder målet kun delvist kontrakten. Mål 8: Påbegynde implementeringen og anvendelsen et elektronisk revisionsværktøj. Som det også fremgår af de regnskabsmæssige forklaringer skulle Forsvarets Interne Revision indkøbe og implementere et elektronisk revisionsværktøj. For at få det rette værktøj er der igangsat et større arbejde med henblik på at klarlægge revisionsbehov og sammenholde dette med de forskellige værktøjers muligheder. Indtil videre har dette afværget flere mulige fejlkøb, idet processen har vist, at der har været problemer bl.a. med forskelligtsprogede platforme. Desuden har andre revisioner tilkendegivet, at de ikke selv har været helt tilfredse med de indkøbte værktøjer. Endeligt venter FIR på færdigimplementeringen af DeMars, for at afvente hvilken revisionsfunktionalitet, der implementeres i systemet. Der er endnu ikke indkøbt et revisionsværktøj og derfor opfyldes målet ikke. 8

9 Mål 9: Udarbejde en intern revisionsmanual. Det er uhensigtsmæssigt at udarbejde en revisionsmanual inden revisionsværktøjet er implementeret, jf. ovenfor. Derfor er arbejdet med revisionsmanualen midlertidigt udsat. Mål 10: Den aktive revisionstid udgør 60 % af nettotiden. På trods af vanskeligheder ved at opgøre tiden validt i 2003, viser de beregninger der er lavet, at kravet omkring 60 % revisionstid akkurat overholdes. Revisionstiden skulle imidlertid også indgå som et punkt på alle medarbejderes medarbejderudviklingssamtaler. Disse er ikke afholdt i 2003, og revisionstiden er således ikke diskuteret med medarbejderen. Derfor er målet kun delvist opfyldt. Mål 11: Gøre Forsvarets Interne Revision til en attraktiv arbejdsplads. Som nævnt ovenfor er der ikke afholdt egentlige medarbejderudviklingssamtaler i Desuden er der ikke udarbejdet en lønstyringsmodel og selve lønpolitikken ligger fortsat kun i udkast. Der er heller ikke lavet fastholdelses- eller rekrutteringsstrategi. Disse krav er ikke opfyldt. Omvendt er der et lavt sygefravær på 4,4 dage pr. medarbejder pr. år og der opretholdes et højt uddannelsesniveau med gennemsnitlig 10,6 dage pr. medarbejder pr. år. Samlet set opfyldes dette mål kun delvist. Mål 12: Selvangivelse sendes til Forsvarsministeriet. Forsvarets Interne Revision udarbejdede ikke en selvangivelse inden udgangen af januar Selvangivelsen blev undladt, idet det ikke stod klart, hvad selvangivelsen skulle indeholde og hvorved den adskilte sig fra den øvrige afrapportering. Derudover var der meget arbejde med at afslutte revisioner mv. i januar og tiden blev prioriteret til opgaveløsning frem for udfærdigelse af selvangivelsen. Derfor er målet ikke opfyldt. 9

10 3. Regnskab 3.1 Driftsregnskab Forsvarets Interne Revision har ved udarbejdelsen driftsregnskabet anvendt de almindelige regnskabsprincipper, der anvendes i staten. Dvs. det foreliggende regnskab for Forsvarets Interne Revision er et udgiftsbaseret regnskab. Tabel 2: Driftsregnskab for Forsvarets Interne Revision for Mio. kr (løbende priser) Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Indtægter 8,7 9,1 9,1 0,0 9,3 Nettotal (tilskud) 8,7 9,1 9,1 0,0 9,3 Udgifter 7,7 9,1 8,0 1,1 9,3 Lønninger 6,6 7,0 6,8 0,2 7,1 Øvrige driftsudgifter 1,1 2,1 1,2 0,9 2,2 Resultat (total) 1,0 0,0 1,1-1,1 0,0 Regnskabsmæssige forklaringer: Forsvarets Interne Revision anvendte i 2003 ikke hele bevillingen, men overfører 1,1 mio. til næste finansår. Der er følgende årsager hertil: Det var planlagt og opstillet mål for, at der skulle indkøbes og implementeres et elektronisk revisionsværktøj i Hertil var der både afsat midler i 2003 bevillingen og det var planlagt, at en stor del af den overførte bevilling fra 2002 til 2003 skulle anvendes hertil. Som der allerede er redegjort for i afsnit 2.3, Ikke opfyldte mål, blev revisionsværktøjet ikke anskaffet i Beløbet videreføres og forhåbentlig opnås der tilstrækkelig afklaring omkring værktøjet, så det kan anskaffes og implementeres Huslejen blev i 2003 også lavere end forventet. Dengang det blev besluttet at Forsvarets Interne Revision skulle betale for husleje og andre serviceringsomkostninger til Forsvarskommandoen og Kommandantskabet i Vedbæk, var totalomkostningsprincippet ved at slå igennem på etablissementsområdet. Der blev derfor budgetteret med stigninger i huslejesatsen. Udgifterne til husleje er dog ikke vokset så meget som forventet. Forventningerne til huslejen nedjusteres for Som tidligere nævnt, har der været forudsete og uforudsete vakancer, udskiftninger i medarbejderstaben i At medarbejdere der har valgt en fratrædelsesordning har betydet, at der måtte udbetales ekstra pensionsår. Samtidig var der en negativ videreførelse fra tidligere år, som skulle ud af verden. Forsvarets Interne Revision har således sparet på nyansættelser og løntillæg for at betale ekstra pensionsår og negativ videreførelse. 10

11 3.2 Bevillingsafregning Tabel 3: Bevillingsafregningsskema for Forsvarets Interne Revision (mio. kr.) Driftsbevilling Bevilling Regnskab Årets overskud Disp. overskud der bortfalder Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo året Lønsum 7,0 6,8 0,2 0,0 0,1 Øvrig drift 2,1 1,2 0,9 0,0 2,0 I alt 9,1 8,0 1,1 0,0 2,1 Tabel 4: Akkumuleret resultat, Forsvarets Interne Revision (mio. kr.) Hovedkonto Ultimo Ultimo Ultimo 2002 Årets resultat Ultimo ,1 0,9 1,1 2,1 Noter: 1. Forsvarets Interne Revision blev i 2000 underlagt Forsvarsministeriets departement på underkonto Forsvarets Interne Revision blev i 2001 en selvstændig myndighed med hovedkonto Forsvarets Interne Revision. 3. Afrundingsunøjagtighed. De uafrundede tal er: (Ultimo 2002 kr ) + (Årets resultat kr ) = kr Det akkumulerede overskud forventes anvendt til indkøb af et elektronisk revisionsværktøj samt til uddannelse af medarbejdere heri, samt uddannelse i revision af økonomistyring og i den seneste opgradering af SAP. 3.3 Personaleregnskab Tabel 5: Oversigt over personalebevægelser i Forsvarets Interne Revision (Forventet) (Regnskabsåret) Antal Årsværk Tilgang af medarbejdere Afgang af medarbejdere Den nedgang der har været i normeringen er en del af den strategi Forsvarets Interne Revision udarbejdede i forbindelse med resultatkontrakt 2003, hvor organisationen skulle slankes og opgraderes. Udmøntningen af strategien er forløbet tilfredsstillende. 11

12 4. Påtegning Forsvarets Interne Revisions årsrapport er fremlagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen mv. (Regnskabsbekendtgørelsen) 41 samt budgetvejledningens afsnit 1.2.8, Akt 63 11/ Denne påtegning af årsrapporten for 2003 sker i overensstemmelse med gældende bestemmelser og giver et retvisende billede af Forsvarets Interne Revisions økonomiske og faglige resultater. 12

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005 RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005 MISSION Forsvarets Interne Revision bidrager vha. revision og rådgivning til at optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og styring. VISION

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004 RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004 MISSION Rigsrevisor skal kunne basere sin erklæring på FIR revision. FIR skal gennem revision, vurdering og analyse af virksomhedernes styring, interne

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2006

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2006 RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2006 MISSION Forsvarsministeriets Interne Revision bidrager vha. revision og rådgivning til at optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse

Læs mere

Forsvarsministeriets Interne Revision

Forsvarsministeriets Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Resultatkontrakt 2007 1 Indholdsfortegnelse: 1. Mission...3 2. Vision...3 3. Strategiske fokusområder...3 4. Præsentation af produkter og ydelser...4 5. Overordnede

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Ministerredegørelse vedrørende beretningen om statsregnskabet 2005 Jeg fremsender hermed min redegørelse til beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2005

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Fødevareministeriets bevillingsadministration (beretning nr. 10/00) 1. I mit

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Resultatkontrakt 2008

Resultatkontrakt 2008 Resultatkontrakt 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Mission... 1 1.2 Vision... 1 1.3 Strategiske fokusområder... 2 1.4 Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 2 Mål og

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Årsrapport 2003 Indhold Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Side 1 af 7 1: Beretning Dansk Center for Undervisningsmiljø åbnede i april 2002, hvor der blev ansat en

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Ledelsesnotat Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Emne: Dato: Revision af årsregnskabet for 2015 12.

Læs mere

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Revisionsprotokollat af 7. april 2014 (side 253-259) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Revision af årsregnskabet for 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET Den 2. februar 2006 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr.

TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET Den 2. februar 2006 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr. TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET Den 2. februar 2006 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 18 2004 om revision af statsregnskabet for 2004 Statsrevisorerne

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere