ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING PRÆSENTATION AF FORSVARETS INTERNE REVISION GENEREL BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET FINANSIELLE RESULTAT GENEREL BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET FAGLIGE RESULTAT VURDERING OG FORVENTNINGER TIL B-ÅRET MÅLRAPPORTERING GENEREL OPFØLGNING PÅ SAMTLIGE RESULTATMÅL ANALYSE AF TRE UDVALGTE RESULTATMÅL IKKE OPFYLDTE MÅL REGNSKAB DRIFTSREGNSKAB BEVILLINGSAFREGNING PERSONALEREGNSKAB PÅTEGNING...12

2 1. Beretning 1.1 Præsentation af Forsvarets Interne Revision Forsvarets Interne Revision er en selvstændig institution under Forsvarsministeriet, der reviderer myndighederne under Forsvarsministeriet Mission Forsvarets Interne Revision skal gennem revision, vurdering og analyse af virksomhedernes styring, interne kontroller og forretningsgange bidrage med rådgivning om måling og styring af risici med henblik på at bidrage til koncernens samlede styring og værdiskabelse. Forsvarets Interne Revision er Forsvarsministeriets sparringspartner i forbindelse med økonomistyringen i koncernen; institutionschefernes fortrolige rådgiver og Rigsrevisionens samarbejdspartner omkring revisionen af regnskaber for institutioner under Forsvarsministeriet Vision For visionen henvises der til Forsvarets Interne Revisions resultatkontrakt på Hovedopgaver Institutionens hovedopgaver er at varetage revisionen af Forsvarskommandoen, Forsvarets Bygningstjeneste, Hjemmeværnet, Farvandsvæsenet herunder Lodsreguleringsfonden og Forsvarets Auditørkorps. Forsvarets Interne Revision skal endvidere påtage sig opgaver af revisionsmæssig karakter for de reviderede institutioners chefer samt bidrage til den samlede økonomistyring på Forsvarsministeriets område. Forsvarets Interne Revision varetager primært følgende opgaver: Finansiel revision, Materielrevision og IT revision, samt rådgivning om regnskab og økonomistyring 1.2 Generel beskrivelse og vurdering af det finansielle resultat. Forsvarets Interne Revision har i 2003 ikke anvendt hele bevillingen. Det har flere årsager: For det første skete der i 2003 en del omrokeringer i ledelsen, hvilket medførte vakancer det meste af året. For det andet blev udgifterne til husleje lavere end forventet. For det tredje tog det længere tid end antaget at rekruttere og fastansætte to nye medarbejdere. Omvendt betød udbetalingen af ekstra pensionsår til afgåede medarbejdere, et større forbrug end først antaget. Samlet set var der dog tale om et mindreforbrug i Samlet set har mindreforbruget betydet, at der har været færre mennesker til at løfte flere arbejdsopgaver. Der har således i 2003 været ekstra travlt og alle tilstedeværende ressourcer er blevet kanaliseret over i revisionsarbejdet. Det finansielle resultat vurderes samlet set tilfredsstillende, men på længere sigt kan procedurerne omkring rekruttering og ansættelse optimeres så perioder med uønskede vakancer minimeres. 2

3 Tabel 1 Oversigt over virksomhedens finansielle resultat (mio. kr.) Indtægter 0,0 Udgifter 8,0 Resultat, brutto -8,0 Bevilling (nettotal) inkl. TB 9,1 Resultat, netto 1,1 Til videreførelse 1,1 1.3 Generel beskrivelse og vurdering af det faglige resultat Ligesom i 2002 har Forsvarets Interne revision haft svært ved både at nå den revisionsmæssige løsning af kerneopgaver og de mere udviklingsmæssige og administrative opgaver. Og ligesom tidligere har prioriteringen været på de revisionsmæssige mål på bekostning af andre mål. Set i dette lys vil Forsvarets Interne Revision i år bestræbe sig på i højere grad at løfte de udviklingsmæssige opgaver. Forsvarets Interne Revision har haft travlt i På de revisionsfaglige områder er der opnået gode resultater, selvom der er anvendt mange ressourcer på administrative opgaver, primært implementeringen af DeMars. Ud af de tolv mål der er opstillet i resultatkontrakten, er 3 tre mål opfyldt, 5 mål er delvist opfyldt, mens 4 mål ikke er opfyldt i tilfredsstillende omfang. Samlet set betyder det, at resultatkontrakten ikke er opfyldt i et tilfredsstillende omfang på grund af den manglende målopfyldelse af de udviklingsprægede og personalepolitiske mål. Det vurderes dog, at Forsvarets Interne Revision gennem indsatsen i 2003 og inden for den ressourcemæssige ramme, på tilfredsstillende vis, har opfyldt selve missionen om at varetage revisionen af de i 9-aftalen nævnte institutioner på en sådan måde, at der kan afgives erklæring om den foretagne revision og dens resultater. 1.4 Vurdering og forventninger til B-året Forsvarets Interne Revision forventer sig meget af Først og fremmest har vi nu den medarbejdersammensætning, der er ønskelig. Der er med to nyansættelser opnået en styrket faglig profil, samtidig med at de erfarne medarbejdere fastholdes. Det forventes, at den personalesammensætning der nu er opnået, vil sætte os i stand til i endnu højere grad at opfylde vores mission, specielt med hensyn til økonomistyring og rådgivning. Der er flere store spændende projekter, der vil lægge beslag på ressourcer i Specielt er der en analyse af Nyløn. Denne opgave, som Forsvarschefen har ønsket at Forsvarets Interne Revision løser, skal give indsigt i hvordan Nyløn er blevet implementeret i Forsvaret hele vejen ned gennem systemet. Dernæst en gennemgående analyse af sammenkoblingen mellem materielanskaffelser og materieldrift, med henblik på at finde sammenhæng mellem anslåede driftsomkostninger og faktiske driftsomkostninger. For det tredje skal Forsvarets Interne Revision understøtte resten af koncernens forberedelser til overgangen til omkostningsbaserede regnskaber fra Dvs. regnskabsprincipper, værdiansættelser, afskrivninger og udarbejdelse af åbningsbalance. Og endelig skal vi, ligesom resten af Forsvarsministeriets område, omstille os til resultatet af det kommende forsvarsforlig. 1.5 Oversigt over hovedkonti Årsrapporten aflægges for hovedkonto Forsvarets Interne Revision. 3

4 2. Målrapportering Resultatanalysen er opdelt i tre afsnit. Første afsnit skitserer samtlige resultatmål og resultatkrav i skematisk form. Andet afsnit går i dybden med tre strategisk vigtige resultatmål, mens afsnit tre behandler resultatmål, der ikke blev opfyldt i Generel opfølgning på samtlige resultatmål Skema 1. Oversigt over mål og krav jf. resultatkontrakt Resultatmål Resultatkrav Pris (kr.) 1 Status 2 1. Forøge samarbejdet, Møder med institutionscheferne rådgivningen og værdiskabelsen Promovere og sælge rådgivningsfunktionen 2. At arbejde mod på sigt at blive den bedste offentlige interne revision 3. Frigive ressourcer fra finansiel revision til forvaltningsrevision 4. Udføre finansiel revision ifølge 9-aftalen, så regnskaberne under FMN er retvisende. 5. Udføre revision af Materielkommandoerne og byggeprojekter. 6. Udføre IT revision overfor myndigheder med selvstændig ITforvaltning 7. FIR skrivelser, rapporter mv. skal efterleves i koncernen 8. Påbegynde implementeringen og anvendelsen et revisionsværktøj 9. Udarbejde en intern revisionsmanual 10. Den aktive revisionstid udgør 60 % af nettotiden 11. Gøre Forsvarets Interne Revision til en attraktiv arbejdsplads Udarbejde plan for medarbejderes specialområder Opgørelse af direkte revisionsomkostninger Sammenligning med andre interne revisioner Revisionsrapport afsendes senest 2 uger efter besøg 5 % af nettotid til rådgivning og forvaltningsrevision Der foretages 10 uanmeldte beholdningseftersyn Der foretages 16 revisioner af forretningsgange Der foretages afsluttende revision ved 9 myndigheder Udarbejdelse af revisionsmatrix Der foretages 10 revisioner af materielanskaffelser Der foretages 2 revisioner af byggeprojekter Udvikling af nøgletal Forsvarets IT styring forankres i Forsvarets ledelse Revisionsværktøjet i SAP, AIS implementeres Rådgivning i forbindelse med lovgivning Der foretages 20 IT revisioner Der foretages selvevaluering af effekten Justering af forretningsgange mhp. effektopfølgning Revisionsværktøj implementeres i organisationen Der udarbejdes en intern revisionsmanual Krav om 60 % aktiv revisionstid Opdatering af tidsregistreringssystemet Den aktive revisionstid diskuteres på ledermøder Den aktive revisionstid indgår i MUS Afholdelse af én MUS med hver enkelt revisor Politik om god kontakt mellem ledelse og medarbejdere Sygefravær lavere en statens gennemsnit Medarbejdere har fornødne kompetencer Rekruttering og fastholdelse af værdifulde medarbejdere Der udarbejdes en lønstrategi Der fremsendes selvangivelse til FMN inden jan Selvangivelse sendes til Forsvarsministeriet Note 1: Prisen er kun udtryk for de direkte henførbare omkostninger. Overheadsats mm. er ikke medregnet. Note 2: : Opfyldt : Delvist opfyldt : Ikke opfyldt 4

5 2.2 Analyse af tre udvalgte resultatmål Strategisk analyse af den finansielle revision. Målsætning Den finansielle revision udføres for at påse, at regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler, dvs. revisionen er afgørende for om regnskaberne under Forsvarsministeriets område kan opfattes som rigtige. Den finansielle revision omfatter 7,6 mia. kr. (bruttotal, 2004-niveau, jf. revisionsmatrix der tager udgangspunkt i Finansloven 2003 og 2004), og er således kerneområdet i den interne revisions arbejde. Ændret ressourcefordeling Der blev ud fra en konkret væsentligheds- og risikovurdering primo 2003 foretaget ressourcemæssige justeringer, så den afsluttende revision af institutioner under 9-aftalen som noget nyt blev udført efter regnskabsanalytiske revisionsprincipper. De ressourcer der blev frigivet ved denne videreudvikling blev anvendt til i højere grad at foranstalte forvaltningsmæssige undersøgelser, samt en væsentlig forøgelse af antal gennemgange af forretningsgange. Væsentligheds- og risikovurderingen har således medført en forøgelse af revisionsomfanget ved gennemførelsen af den planlagte revision. Samtidig blev opgavetildelingen udviklet, så der fremover sker større grad af succession på opgaveområdet. Denne ændring har til formål, at opnå en større indsigt i myndighederne, deres aktiviteter og konkrete opgavevaretagelse. I den forbindelse er forretningsgange, rutiner og kontrolforanstaltninger søgt kortlagt med henblik på en mere empirisk indsamling af oplysninger, inden for den respektive regnskabsførende institution, så der i højere grad sker en kvalitativ evaluering og bedømmelse af forvaltningsområderne. Dette naturligvis med henblik på at der kan ydes langt mere kvalificeret rådgivning fremover, såvel overfor de respektive myndigheder i almindelighed og i særdeleshed overfor institutionschefer og overfor Forsvarsministeriet med FIR som endnu bedre sparringspartner. Resultat I 2003 har FIR således kvalitativt udført den planlagte afsluttende revision af finansåret 2002 for de omfattede 5 regnskabsførende institutioner. Vedrørende revision i årets løb, er det prioriteret at udføre flere revisioner end planlagt, pga. af den ændrede væsentligheds- og risikoopfattelse. Som led i opgavevaretagelse af den finansielle revision er der udført yderligere 8 uanmeldte beholdningseftersyn og 15 ekstra forretningsgangsrevisioner. Desuden er der gennemført 2 hjemmerevisioner, som ikke var planlagt. Hjemmerevision i årets løb vedrørte udvalgte forretningsområder, cafeteria, gennemgang af forretningsgange og bestemmelsesgrundlag og revision af udvalgte bilag. På institutionsniveau søges revisionsårets findings og anbefalinger sammenfattet i årsberetningen til institutionschefen. Årsberetningen retter fokus på de store linier for institutionsområdet. Dernæst søges der sikret en sammenhæng mellem de respektive revisionsår, dvs. en kontinuitetssikring, så der følges op på den tidligere årsberetning ved udarbejdelse af den aktuelle. Sammenfatning Effektmæssigt er der fortsat problemer, som ikke er tilfredsstillende i forhold til FIR ønske. Det kan konstateres, at visse af de anbefalinger som udarbejdes i forbindelse med årsberetningen, ikke altid efterleves og derfor må nævnes i efterfølgende årsberetninger. Samlet set vurderes den udførte finansielle revision tilfredsstillende og den giver et validt billede af regnskabet under Forsvarsministeriets område. 5

6 2.2.2 Strategisk analyse af implementeringen af og opfølgning på MAKSTYR I, samt den fortsatte deltagelse i MAKSTYR II. Indledning. MAKTSTYR, dvs. Forsvarskommandoens Materiel Aktstykke Styringssystem, benyttes til administration og styring af aktstykkebevillinger vedrørende Forsvarskommandoens Materielplan del 1 (FMP1). MAKTSTYR rapporterer i ledelsesinformationssystemet LIS og blev af FKO implementeret pr. 1. januar Den årlige betalingsramme under FMP1 udgør i den nuværende forligsperiode ca. 2,6 mia. kr. (2004 prisniveau). Bevillingskontrol og projektregnskaber. Da FIR overtog revisionen af større anskaffelser i Forsvaret blev projektregnskaberne til brug for bevillingskontrol ført efter forskellige regnskabsprincipper i de 3 Materielkommandoer. FIR valgte derfor ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko at fokusere på de af Materielkommandoerne førte projektregnskaber for disse anskaffelser. Et FMP1 projekt strækker sig normalt over flere finansår og i projektregnskaberne tilbageregnes alle betalinger i forbindelse med en aktstykkebevilling til bevillingsniveau. FIR deltog aktivt i arbejdet med at etablere projektregnskaber i Søværnets Materielkommando (SMK) samt at ændre regnskabspraksis i Flyvematerielkommandoen (FMK). Projektregnskaberne i SMK og de ændrede projektregnskaber i FMK blev opstillet efter MAKTSTYR regnskabsprincipper, som Hærens Materielkommando (HMAK) allerede benyttede. I FKO bemærkninger til Forsvarets Interne Revisions årsberetning for 2002 fremgik det, at FIR indsats i denne forbindelse var værdsat. En sådan aktiv deltagelse er efter FIR opfattelse vigtig for opnåelsen af et tættere samarbejde med myndighederne og institutionscheferne. MAKTSTYR I. Målet med MAKTSTYR I var at etablere et fælles ressourcesparende regnskabssystem, der skulle sikre en ensartet administration og styring af aktstykkebevillinger. FIR deltog i 2001 og 2002 aktivt i den af FKO nedsatte arbejdsgruppe, som udviklede MAKTSTYR I. FIR hovedrolle i arbejdsgruppen var at sikre at MAKTSTYR regnskabsprincipper blev benyttet og indarbejdet i løsningen. FIR har i 2003 løbende fulgt op på MAKTSTYR I og det er FIR vurdering, at systemet og funktionaliteterne virker efter hensigten og har opfyldt sin målsætning. MAKTSTYR II. MAKTSTYR I indeholdt budgetteringsmuligheder og i 2003 har FIR deltaget aktivt i den arbejdsgruppe, som udvikler budgetteringsdelen (MAKTSTYR II). Forarbejdet med definition af data og datasammenhænge er færdigt og den logiske løsningsmodel er færdigudviklet, men dels på grund af manglende funktionalitet i DeMars for så vidt angår civile kontrakter mv. samt den forestående opgradering til version 4.7 er implementeringen af MAKTSTYR II indtil videre udskudt. FIR hovedrolle i arbejdsgruppen er at sikre, at MAKTSTYR regnskabsprincipper også benyttes ved tilbageregning af forventede fremtidige betalinger på projekter. Sammenfatning. Det er FIR opfattelse, at deltagelsen i udviklingen og implementeringen af MAKTSTYR I og opfølgningen herpå, samt det fortsatte arbejde med udviklingen af MAKTSTYR II bidrager til øget rådgivning og værdiskabelse i koncernen. 6

7 2.2.3 Strategisk analyse af fokusområde for IT Revisionen i DeMars autorisationer Målsætning Den skærpede fokus på DeMars autorisationer repræsenterer en konkret udmøntning af FIR overordnede målsætning om, at prioritere forankringen af IT styringen i Forsvarets ledelse. Autorisationsområdet blev ud fra væsentlighed og risiko vurderet til, at have stor betydning for DeMars videre implementering, idet autorisationerne er en afgørende komponent for så vidt angår håndtering af funktionsadskillelse, sikring af datakvalitet samt udøvelse af systemunderstøttede kontroller. Revisionsmål FIR vurderede, at der på centralt niveau var behov for en mere operationel formalisering af autorisationsstyringen, herunder ikke mindst en bedre kobling mellem den driftsmæssige løsningsmodel, dvs. den tekniske opsætning og dokumentation af autorisationerne, og den forretningsmæssige forvaltning heraf. Konkret kunne dette ske via yderligere formalisering og forankring af autorisationsgrundlaget i det koncernfælles ledelsesniveau. Iværksættelse af en række af disse foranstaltninger blev først forankret i Projektgruppe DeMars (PG DeMars) og senere i et samarbejde mellem Forsvarsministeriet (FMN), PG DeMars og de øvrige niveau I myndigheder samt FIR. FIR har i denne proces bidraget med konkrete anbefalinger til det koncernfælles DeMars kompetencecenters (FKO-ODM) koordinerende arbejde omkring et væsentligt udvidet (koncernfælles) og forbedret grundlag for DeMars autorisationsstyring, der forventeligt udkommer primo På decentralt niveau øgede FIR den revisionsmæssige fokus på autorisationer ude ved de brugeransvarlige myndigheder. Dette skete ved at indarbejde særlige autorisationsspecifikke revisionsmål for forretningsgangsrevisionerne. De revisionsmæssige findings, der blev konstateret i forbindelse hermed, blev genstand for eksplicit gennemgang og rapportering. IT Revisionens resultater på autorisationsområdet i På væsentlige indsatsområder vurderer FIR, at der i 2003 er skabt et forbedret grundlag for autorisationsstyringen i DeMars. Forbedringerne ses først og fremmest opnået ved følgende foranstaltninger: Forbedret vejledningsgrundlag for autorisationer via webbaseret vejledning, som sammenholder myndighed, DeMars proces og autorisationer. Forarbejde til ny koncernfælles autorisationsstyringshåndbog. Forarbejde til ny koncernfælles bestemmelse for DeMars autorisationer. Øget fokus på autorisationer ved myndighederne, hvilket bl.a. afspejler sig ved flere konkrete henvendelser fra myndighederne til FIR i forbindelse med afklaring af autorisationsspørgsmål. Sammenfatning Det er FIR vurdering at den prioriterede revisionsindsats i relation til DeMars autorisationsstyring i 2003 har bidraget til et væsentligt bedre og mere formaliseret forvaltningsgrundlag. Arbejdet hermed er koordineret med alle berørte myndigheder og afspejler derved et godt samarbejde mellem FMN, PG DeMars, FIT, FKO-ODM samt øvrige brugeransvarlige myndigheder. Det bør dog ligeledes bemærkes, at der på væsentlige områder udestår en bedre afklaring og forankring af DeMars autorisationsstyring, idet revisionerne i 2003 afspejlede et generelt behov for mere klare og forretningsmæssigt sammenhængende retningslinier for autorisationsstyringen i DeMars. 7

8 2.3 Ikke opfyldte mål I det følgende gennemgås de mål der enten ikke er opfyldte (markeret med ) og de mål der kun er delvist opfyldte (markeret med ) Mål 1: Forøge samarbejdet, rådgivningen og værdiskabelsen. Forsvarets Interne Revision skulle øge samarbejdet med Forsvarets myndigheder samt promovere sin rådgivningsfunktion, bl.a. ved afholdelse af møder med de øvrige chefer. Der blev i 2003 afholdt møde med to NIV I chefer. Chefen for Hjemmeværnet, Farvandsdirektøren samt Generalauditøren ønskede af kalendermæssige årsager møderne flyttet til 2004, lige som mødet med Forsvarschefen grundet presserende opgaver blev udsat to gange og dermed først gennemført i De planlagte møder blev ikke alle afholdt i 2003, så målet er kun delvist opfyldt. Mål 2: At arbejde mod på sigt at blive den bedste offentlige interne revision. Forsvarets Interne Revision skulle udarbejde et målegrundlag sammen med de andre interne 9 revisioner, således at de kunne sammenlignes på effektivitet, produktivitet mv. Der er ikke udarbejdet sådan et sammenligningsgrundlag i Forsvarets Interne Revision fremsatte ved efterårets møde i 9 revisionernes erfaringsgruppe forslag om kvalitetssammenlignende benchmarking. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med konceptet. Forsvarets Interne Revision deltager i denne gruppe, men arbejdet er endnu ikke påbegyndt, derfor opfyldes målet ikke. Mål 5: Udføre revision af Materielkommandoerne og byggeprojekter. Forsvarets Interne Revision skulle udføre 10 revisioner af materielprojekter, 2 revisioner af byggeprojekter, samt udarbejde en revisionsmatrix. Byggeprojekterne blev revideret og afrapporteret og revisionsmatrixen blev udarbejdet til tiden. De 10 materielprojekter blev også revideret til tiden men afrapporteringen blev forsinket, og der blev således ikke afrapporteret på materielrevisionerne i Årsagen var personalemæssige problemer sidste halvår af Da afrapporteringen ikke er sket i kontraktåret, er målet kun delvist opfyldt. Mål 6: Udføre IT revision overfor myndigheder med selvstændig IT-forvaltning. IT revisionen er overordnet set blevet udført i det planlagte omfang. Der var imidlertid også et krav om, at der skulle udvikles en række nøgletal, der skulle give et mere stringent overblik over IT revisionens dækning. Disse nøgletal er ikke færdigudviklede, idet processerne omkring udlicitering af den koncernfælles IT drift, samt andre politiske tiltag på IT området, har betydet, at der er usikkerhed omkring den fremtidige revision af IT området. Da nøgletallene ikke er færdigudviklede opfylder målet kun delvist kontrakten. Mål 8: Påbegynde implementeringen og anvendelsen et elektronisk revisionsværktøj. Som det også fremgår af de regnskabsmæssige forklaringer skulle Forsvarets Interne Revision indkøbe og implementere et elektronisk revisionsværktøj. For at få det rette værktøj er der igangsat et større arbejde med henblik på at klarlægge revisionsbehov og sammenholde dette med de forskellige værktøjers muligheder. Indtil videre har dette afværget flere mulige fejlkøb, idet processen har vist, at der har været problemer bl.a. med forskelligtsprogede platforme. Desuden har andre revisioner tilkendegivet, at de ikke selv har været helt tilfredse med de indkøbte værktøjer. Endeligt venter FIR på færdigimplementeringen af DeMars, for at afvente hvilken revisionsfunktionalitet, der implementeres i systemet. Der er endnu ikke indkøbt et revisionsværktøj og derfor opfyldes målet ikke. 8

9 Mål 9: Udarbejde en intern revisionsmanual. Det er uhensigtsmæssigt at udarbejde en revisionsmanual inden revisionsværktøjet er implementeret, jf. ovenfor. Derfor er arbejdet med revisionsmanualen midlertidigt udsat. Mål 10: Den aktive revisionstid udgør 60 % af nettotiden. På trods af vanskeligheder ved at opgøre tiden validt i 2003, viser de beregninger der er lavet, at kravet omkring 60 % revisionstid akkurat overholdes. Revisionstiden skulle imidlertid også indgå som et punkt på alle medarbejderes medarbejderudviklingssamtaler. Disse er ikke afholdt i 2003, og revisionstiden er således ikke diskuteret med medarbejderen. Derfor er målet kun delvist opfyldt. Mål 11: Gøre Forsvarets Interne Revision til en attraktiv arbejdsplads. Som nævnt ovenfor er der ikke afholdt egentlige medarbejderudviklingssamtaler i Desuden er der ikke udarbejdet en lønstyringsmodel og selve lønpolitikken ligger fortsat kun i udkast. Der er heller ikke lavet fastholdelses- eller rekrutteringsstrategi. Disse krav er ikke opfyldt. Omvendt er der et lavt sygefravær på 4,4 dage pr. medarbejder pr. år og der opretholdes et højt uddannelsesniveau med gennemsnitlig 10,6 dage pr. medarbejder pr. år. Samlet set opfyldes dette mål kun delvist. Mål 12: Selvangivelse sendes til Forsvarsministeriet. Forsvarets Interne Revision udarbejdede ikke en selvangivelse inden udgangen af januar Selvangivelsen blev undladt, idet det ikke stod klart, hvad selvangivelsen skulle indeholde og hvorved den adskilte sig fra den øvrige afrapportering. Derudover var der meget arbejde med at afslutte revisioner mv. i januar og tiden blev prioriteret til opgaveløsning frem for udfærdigelse af selvangivelsen. Derfor er målet ikke opfyldt. 9

10 3. Regnskab 3.1 Driftsregnskab Forsvarets Interne Revision har ved udarbejdelsen driftsregnskabet anvendt de almindelige regnskabsprincipper, der anvendes i staten. Dvs. det foreliggende regnskab for Forsvarets Interne Revision er et udgiftsbaseret regnskab. Tabel 2: Driftsregnskab for Forsvarets Interne Revision for Mio. kr (løbende priser) Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Indtægter 8,7 9,1 9,1 0,0 9,3 Nettotal (tilskud) 8,7 9,1 9,1 0,0 9,3 Udgifter 7,7 9,1 8,0 1,1 9,3 Lønninger 6,6 7,0 6,8 0,2 7,1 Øvrige driftsudgifter 1,1 2,1 1,2 0,9 2,2 Resultat (total) 1,0 0,0 1,1-1,1 0,0 Regnskabsmæssige forklaringer: Forsvarets Interne Revision anvendte i 2003 ikke hele bevillingen, men overfører 1,1 mio. til næste finansår. Der er følgende årsager hertil: Det var planlagt og opstillet mål for, at der skulle indkøbes og implementeres et elektronisk revisionsværktøj i Hertil var der både afsat midler i 2003 bevillingen og det var planlagt, at en stor del af den overførte bevilling fra 2002 til 2003 skulle anvendes hertil. Som der allerede er redegjort for i afsnit 2.3, Ikke opfyldte mål, blev revisionsværktøjet ikke anskaffet i Beløbet videreføres og forhåbentlig opnås der tilstrækkelig afklaring omkring værktøjet, så det kan anskaffes og implementeres Huslejen blev i 2003 også lavere end forventet. Dengang det blev besluttet at Forsvarets Interne Revision skulle betale for husleje og andre serviceringsomkostninger til Forsvarskommandoen og Kommandantskabet i Vedbæk, var totalomkostningsprincippet ved at slå igennem på etablissementsområdet. Der blev derfor budgetteret med stigninger i huslejesatsen. Udgifterne til husleje er dog ikke vokset så meget som forventet. Forventningerne til huslejen nedjusteres for Som tidligere nævnt, har der været forudsete og uforudsete vakancer, udskiftninger i medarbejderstaben i At medarbejdere der har valgt en fratrædelsesordning har betydet, at der måtte udbetales ekstra pensionsår. Samtidig var der en negativ videreførelse fra tidligere år, som skulle ud af verden. Forsvarets Interne Revision har således sparet på nyansættelser og løntillæg for at betale ekstra pensionsår og negativ videreførelse. 10

11 3.2 Bevillingsafregning Tabel 3: Bevillingsafregningsskema for Forsvarets Interne Revision (mio. kr.) Driftsbevilling Bevilling Regnskab Årets overskud Disp. overskud der bortfalder Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo året Lønsum 7,0 6,8 0,2 0,0 0,1 Øvrig drift 2,1 1,2 0,9 0,0 2,0 I alt 9,1 8,0 1,1 0,0 2,1 Tabel 4: Akkumuleret resultat, Forsvarets Interne Revision (mio. kr.) Hovedkonto Ultimo Ultimo Ultimo 2002 Årets resultat Ultimo ,1 0,9 1,1 2,1 Noter: 1. Forsvarets Interne Revision blev i 2000 underlagt Forsvarsministeriets departement på underkonto Forsvarets Interne Revision blev i 2001 en selvstændig myndighed med hovedkonto Forsvarets Interne Revision. 3. Afrundingsunøjagtighed. De uafrundede tal er: (Ultimo 2002 kr ) + (Årets resultat kr ) = kr Det akkumulerede overskud forventes anvendt til indkøb af et elektronisk revisionsværktøj samt til uddannelse af medarbejdere heri, samt uddannelse i revision af økonomistyring og i den seneste opgradering af SAP. 3.3 Personaleregnskab Tabel 5: Oversigt over personalebevægelser i Forsvarets Interne Revision (Forventet) (Regnskabsåret) Antal Årsværk Tilgang af medarbejdere Afgang af medarbejdere Den nedgang der har været i normeringen er en del af den strategi Forsvarets Interne Revision udarbejdede i forbindelse med resultatkontrakt 2003, hvor organisationen skulle slankes og opgraderes. Udmøntningen af strategien er forløbet tilfredsstillende. 11

12 4. Påtegning Forsvarets Interne Revisions årsrapport er fremlagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen mv. (Regnskabsbekendtgørelsen) 41 samt budgetvejledningens afsnit 1.2.8, Akt 63 11/ Denne påtegning af årsrapporten for 2003 sker i overensstemmelse med gældende bestemmelser og giver et retvisende billede af Forsvarets Interne Revisions økonomiske og faglige resultater. 12

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Forsvarsministeriets Interne Revision

Forsvarsministeriets Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Resultatkontrakt 2007 1 Indholdsfortegnelse: 1. Mission...3 2. Vision...3 3. Strategiske fokusområder...3 4. Præsentation af produkter og ydelser...4 5. Overordnede

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var:

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var: Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010 Tilstede

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon INDHOLDSFORTEGNELSE i INDLEDNING 3 2 MISSION OG VISION 3 3 MÅL- OG RESULTATPLAN 3 3.1 STRATEGISKE

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013.

Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013. Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 136 Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013. a. Forsvarsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring April 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets økonomistyring (beretning nr. 8/2010) 10. april 2014

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Danmarks Eksportråd (beretning nr. 8/03) I. Indledning 1. Jeg orienterede statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets-

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Strategi for økonomisk tilsyn

Strategi for økonomisk tilsyn Strategi for økonomisk tilsyn Indhold 1 Indledning 1 2 Rammerne for det økonomiske tilsyn 2 3 Formål med det økonomiske tilsyn 3 4 Metoder i tilsynet 4 4.1. Risikobaseret tilsyn 4 4.2. Tematisk tilsyn

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere