Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

2 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014 RN 1407/14 1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om SKATs indsatsstrategi (II), som blev indledt med en beretning i Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Rigsrevisionens opfølgning på beretningen fra 2011 om SKATs indsatsstrategi viser, at SKAT på nuværende tidspunkt godt 6 år efter strategiskiftet i 2007 endnu ikke fuldt ud har fået rettet op på alle de forhold, som gav anledning til kritik i beretningen. SKAT har dog gennemført en række initiativer, der adresserer de spørgsmål, beretningen rejste. Beretningen viste, at andelen af virksomheder, der ikke fulgte skattereglerne, havde været høj og stigende siden strategiskiftet. Opfølgningen viser, at den negative udvikling på virksomhedsområdet endnu ikke er blevet vendt. Endvidere er skattegabet ikke færdigudviklet, så det dækker alle skatter og afgifter, ligesom SKATs styringsmodel endnu ikke er implementeret. SKAT har dog fremhævet, at SKAT i 2011, 2012 og 2013 har overholdt finanslovens skattegabsmål, som udgør SKATs overordnede mål i forhold til, om borgere og virksomheder overholder skattereglerne. Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Rigsrevisionen vurderer på denne baggrund, at beretningssagen ikke kan afsluttes på nuværende tidspunkt, da SKATs initiativer endnu ikke har indfriet alle de forhold, som blev påpeget i beretningen. Rigsrevisionen baserer sin konklusion på følgende: SKATs seneste compliancemåling fra 2013, som vedrører skatteåret 2010, viser, at SKAT ikke har formået at vende den negative udvikling i virksomhedernes regelefterlevelse. SKAT har videreudviklet og nedbrudt finanslovens skattegab, så det er mere styringsegnet. Finanslovens skattegabsmål udelader dog fortsat væsentlige områder som sort arbejde, punktafgifter, told og virksomheder med mere end 250 ansatte.

3 2 SKAT har i 2013 besluttet at udvikle en ny styringsmodel, som implementeres i løbet af 2014 som erstatning for den hidtidige model, som SKAT ikke fik færdigimplementeret. SKAT arbejder endvidere med en segmentstrategi, som indebærer, at SKAT vil opgøre skattegabet vedrørende samtlige skatter og afgifter og indføre strategier for alle grupper af skatteydere inden udgangen af SKAT er gået bort fra med- og modspillertilgangen, sådan som opdelingen af skatteydere oprindeligt blev introduceret med iværksættelsen af indsatsstrategien i Den ændrede tilgang skyldes, at SKAT har erfaret, at indsatsstrategien ikke er særlig anvendelig i sin oprindelige form, og SKAT opgør derfor ikke antallet af projekter, der er rettet mod henholdsvis med- og modspillere. SKAT opgør heller ikke resultaterne af indsatsprojekterne, fx ved opgørelse af kontrolprovenuet. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: udviklingen i regelefterlevelsen på borger- og virksomhedsområdet i forbindelse med offentliggørelsen af den næste compliancemåling i 2015 SKATs videre arbejde med at udvikle skattegabsmålet, herunder også segmentstrategien, og med at implementere den nye styringsmodel hvordan SKAT udvælger og opgør resultaterne af indsatsprojekterne. I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i september 2011 en beretning om SKATs indsatsstrategi (II). Beretningen handlede om SKATs strategi for at øge skatteydernes regelefterlevelse kaldet indsatsstrategien. Indsatsstrategien, som SKAT iværksatte i 2007, dækker alle SKATs kontrolog vejledningsaktiviteter over for skatteyderne. Strategien udmøntes én gang årligt i den såkaldte indsatsplan. I planen udpeger SKAT med afsæt i en samlet risikovurdering de indsatsprojekter, SKAT skal gennemføre i det kommende år. Med indsatsstrategien ændrede SKAT desuden indsatsen fra primært at være baseret på kontrol til at være baseret på et samspil mellem på den ene side service og vejledning og på den anden side kontrol. Konkret ville SKAT i højere grad målrette valget af indsatsformer i forhold til de enkelte grupper af skatteydere og årsagen til den manglende regelefterlevelse. Det skete bl.a. ved at inddele skatteyderne i med- og modspillere. Medspillere skulle ifølge indsatsstrategien i højere grad mødes med vejledning og service, mens SKAT ville anvende en kontroltilgang over for modspillerne, som er de skatteydere, der bevidst ønsker at omgå skattereglerne. På denne måde skulle SKAT finde den rette balance mellem kontrol og vejledning i sin indsats over for forskellige målgrupper. 3. Formålet med beretningen var at undersøge, om SKATs indsatsstrategi levede op til formålet om at øge skatteydernes regelefterlevelse, herunder om SKATs nye indsatsstrategi samlet set havde givet de forventede resultater, og om SKAT havde udmøntet indsatsstrategien i indsatsprojekter, der havde ført til øget regelefterlevelse. Beretningen viste, at SKAT havde opnået gode resultater på borgerområdet. På virksomhedsområdet havde resultaterne imidlertid ikke været tilfredsstillende, idet andelen af virksomheder, der begik fejl, var høj og stigende. Endvidere havde SKAT endnu ikke færdigudviklet skattegabet og opstillet styringsegnede delmål, ligesom SKAT burde have forbedret arbejdet med at anvende de rette virkemidler over for målgrupperne i indsatsprojekterne.

4 3 4. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, konstaterede de med tilfredshed, at indsatsstrategien havde haft positiv effekt på borgernes efterlevelse af reglerne (compliance). De fandt det dog samtidig utilfredsstillende, at andelen af virksomheder, der begik fejl, var høj og stigende fra 42 % i 2006 til 52 % i Statsrevisorerne fandt det desuden kritisabelt, at SKAT ikke i tilstrækkelig grad havde gjort det vanskeligere for de virksomheder, der bevidst ønskede at snyde. Statsrevisorerne fandt det også utilfredsstillende, at SKAT på nogle områder havde fejlvurderet sammensætningen af med- og modspillere og havde anvendt de forkerte virkemidler over for målgrupperne, samt at SKAT 4 år efter strategiskiftet endnu ikke havde færdigudviklet det overordnede mål for skattegabet. Skattegabet er forskellen på de skatter og afgifter, der burde være betalt, hvis alle skatteydere fulgte de gældende regler, og de faktisk betalte skatter og afgifter. Endelig konstaterede Statsrevisorerne, at SKAT fortsat havde en væsentlig opgave med strategiskiftet, idet SKAT havde anerkendt behovet for at forbedre indsatsstrategien, målstyringen og styringsværdien af skattegabsmålet. 5. Som svar på beretningen afgav skatteministeren en redegørelse til Statsrevisorerne i januar Heri beklagede ministeren den negative udvikling på virksomhedsområdet. Som en konsekvens heraf havde SKAT iværksat en handleplan bestående af forskellige initiativer, som tilsammen skulle bidrage til at rette op på virksomhedernes manglende overholdelse af skattereglerne. Handleplanens initiativer var bl.a. følgende: at styrke SKATs indsats og øge indsatsens synlighed at påvirke love og systemer, hvor SKAT via lov- og systemændringer kunne begrænse mulighederne for snyd og fejl at opbygge partnerskaber med brancheorganisationer, revisorer, rådgivningsvirksomheder og virksomhedsledere at indsamle og udnytte viden om skatteyderadfærd at indføre et samlet målehierarki og nedbryde skattegabet. Også på borgerområdet varslede ministeren, at der ville blive iværksat konkrete initiativer. Endvidere havde SKAT igangsat et arbejde med at forbedre målstyringen ved at nedbryde og udvikle skattegabsmålet i delmål. Endelig ville SKAT gennemføre pilotprojekter med dybere analyser for at sikre den rette balance mellem vejledning og kontrol inden igangsættelsen af landsdækkende projekter. 6. På baggrund af ministerredegørelsen afgav Rigsrevisionen i januar 2012 et notat i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, hvori Rigsrevisionens planer for den videre opfølgning på beretningen fremgik. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for Det fremgik af notatet, at Rigsrevisionen ville følge udviklingen på følgende områder: udviklingen i regelefterlevelsen på borger- og virksomhedsområdet i forbindelse med offentliggørelsen af compliancemålingen i 2013 SKATs videre arbejde med at udvikle skattegabsmålet og nedbrydningen i mere dækkende og styringsrelevante mål SKATs erfaringer med at sikre den rette balance mellem vejledning og kontrol i indsatsprojekterne og resultaterne af de landsdækkende projekter. 7. Rigsrevisionen redegør i dette notat for resultaterne af opfølgningen. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på

5 4 II. Skatteministeriets initiativer 8. Rigsrevisionen gennemgår herunder Skatteministeriets initiativer i forhold til de udestående punkter i beretningssagen. Gennemgangen er baseret på en gennemgang af dokumenter udarbejdet af SKAT samt på møder og brevveksling med SKAT. Udviklingen i regelefterlevelsen på borger- og virksomhedsområdet i forbindelse med offentliggørelsen af compliancemålingen i 2013 SKATs arbejde med handleplanen 9. SKAT iværksatte som en konsekvens af Rigsrevisionens beretning en handleplan, der skulle bidrage til at rette op på virksomheders regelefterlevelse på skatteområdet. SKAT har i 2011 og 2012 iværksat en bred vifte af initiativer, som fremadrettet skal sikre flere korrekte indberetninger og mindre snyd. SKAT har taget initiativer vedrørende de punkter i handleplanen, som er nævnt i pkt. 5. Overordnet arbejder SKAT med synlighed ved at offentliggøre SKATs produktionsplaner og resultaterne af SKATs kontrolindsats. SKAT ønsker desuden at øge sin tilstedeværelse i virksomhederne, så kontrollen af virksomhederne i større omfang tager udgangspunkt i egentlige besøg. For gruppen af de mindste virksomheder er der ifølge SKAT den særlige udfordring, at det er dyrt at kontrollere virksomhederne enkeltvis i forhold til det skattegab, der kan hentes hjem. SKAT har derfor et stigende fokus på at udvikle nye indsatstilgange og at anvende mange forskellige kontrolværktøjer for at sikre en omkostningseffektiv indsats. SKAT samarbejder desuden med andre myndigheder (bl.a. politiet, Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen). Endvidere arbejder SKAT med langsigtede løsninger på problemer, som afdækkes i forbindelse med, at SKAT gennemfører sine indsatsprojekter. Disse løsninger kan fx bestå i lovændringer, digitalisering, procesændringer og øget anvendelse af indberetninger fra tredjepart (fx bank eller arbejdsgiver) i stedet for oplysninger, som borgere og virksomheder selv angiver i deres selvangivelser. SKAT samarbejder desuden med brancheorganisationer som fx FSR danske revisorer om at øge virksomhedernes overholdelse af skattereglerne. 10. Rigsrevisionen finder det positivt, at SKAT har gennemført en række initiativer for at forbedre virksomhedernes og borgerenes overholdelse af skattereglerne. Lovændringer og lukning af felter på selvangivelsen har således ifølge SKAT vist sig at være meget effektive i forhold til at begrænse fejl og decideret snyd i selvangivelserne. Effekten af en del af disse initiativer vil dog først vise sig på længere sigt. Udviklingen i regelefterlevelsen på borger- og virksomhedsområdet 11. Beretningen viste, at borgernes efterlevelse af skattereglerne (compliance) blev forbedret i 2008 i forhold til 2006, mens regelefterlevelsen på virksomhedsområdet var blevet dårligere i forhold til Beretningen viste samtidig, at SKAT i perioden ikke havde opfyldt målet på finansloven vedrørende skattegabet. Statsrevisorerne konstaterede i bemærkningerne til beretningen med tilfredshed, at indsatsstrategien havde haft positiv effekt på borgernes efterlevelse af skattereglerne. Samtidig fandt Statsrevisorerne det dog utilfredsstillende, at andelen af virksomheder, der begik fejl, var høj og stigende fra 42 % i 2006 til 52 % i SKAT har gennemført nye compliancemålinger af borgernes og virksomhedernes regelefterlevelse for indkomståret Resultatet af målingerne blev offentliggjort den 20. december 2013 i 2 rapporter om henholdsvis borgernes og virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Rigsrevisionens beretning er fra september 2011 og er derfor afgivet på et tidspunkt, hvor compliancemålingen for indkomståret 2010 endnu ikke var afsluttet. Beretningen og ministeriets opfølgning herpå har således ikke haft indflydelse på resultatet af målingen. Resultatet af compliancemålingen er imidlertid interessant for en vurdering af, hvordan udviklingen i regelefterlevelsen har været i forhold til målingen i 2008.

6 5 I tabel 1 er vist resultaterne fra de seneste 3 målinger på borger- og virksomhedsområdet. Tabel 1. Regelefterlevelsen på borger- og virksomhedsområdet Borgere Virksomheder med op til 250 ansatte Compliancegrad 5,75 5,82 5,79 4,55 4,13 4,05 Fejlprocent 8 % 6 % 7 % 42 % 52 % 54 % Andel modspillere 0,9 % 0,4 % 0,2 % 7 % 10 % 10 % Skattegab (mia. kr.) 1,6 1,1 1,2 5,8 8,4 8,3 Momsgab (mia. kr.) ,1 3,2 2,7 Note: Compliancegrad måles på en skala, der går fra 0 til 6, hvor ratingen 0-2 gives til modspillere og ratingen 4-6 til medspillere. Får man ratingen 3, betegnes man af SKAT som stregspiller. Fejlprocenten er udtryk for andelen af selvangivelser med fejl i. Fejlprocenten indeholder både fejl i skatteydernes favør og i SKATs favør. Andelen af modspillere viser, hvor stor en andel af borgere der bevidst snyder og derfor er blevet placeret mellem 0 og 2 på complianceskalaen. Skattegabet er forskellen i skatteværdien af, hvad skatteyderne rent faktisk selvangiver, og hvad de burde have selvangivet, hvis reglerne var efterlevet fuldt ud. Momsgabet er tilsvarende forskellen i virksomhedernes momsangivelse og det beløb, som virksomhederne skulle have betalt, hvis momsreglerne var blevet efterlevet fuldt ud. Kilde: SKAT. Det fremgår af tabel 1, at borgernes regelefterlevelse fortsat var høj i Borgerne scorede 5,79 på en skala fra 0 til 6. Ifølge tabel 1 var det samtidig kun 0,2 % af borgerne, der var modspillere. Der var således sket en halvering i forhold til 2008-målingen, hvor andelen var 0,4 %. Tabellen viser dog, at borgernes fejlprocent steg fra 6 % til 7 %. Dette skyldtes, at borgerne lavede flere fejl i deres selvangivelser. Disse fejl vedrørte til gengæld mindre beløb, og borgernes samlede regelefterlevelse (compliancegrad) blev derfor kun forringet en smule fra 5,82 til 5,79 fra 2008 til Det fremgår også af tabellen, at virksomhedernes regelefterlevelse (compliancegrad) ligeledes faldt en smule fra 2008 til Virksomhedernes fejlprocent steg samtidigt fra 52 % til 54 %, og andelen af modspillere var uændret høj. Tabellen viser videre, at 7 % af virksomhederne i compliancemålingerne vedrørende 2006 blev kategoriseret som modspillere. I 2008 steg andelen til 10 %, og i 2010 var 10 % fortsat modspillere. Det kan oplyses, at andelen af virksomheder, som er kategoriseret som medspillere, tilsvarende faldt fra 2006 til I 2006 var andelen af medspillere godt 74 %. I 2008 var andelen faldet til 55 %, og i 2010 udgjorde medspillerne 51 %. Restgruppen består af stregspillere. Stregspillere er virksomheder, som har brudt skattereglerne, men hvor det er vanskeligt for SKAT at afgøre, om der tale om bevidst snyd altså modspilleradfærd eller manglende kendskab til skattereglerne. Endelig viser tabellen, at skattegabet vedrørende borgere steg fra 1,1 mia. kr. til 1,2 mia. kr. fra 2008 til 2010, mens virksomhedernes skattegab blev reduceret fra 8,4 mia. kr. til 8,3 mia. kr. Den største ændring i perioden vedrører momsgabet, der blev reduceret fra 3,2 mia. kr. til 2,7 mia. kr.

7 6 13. Det fremgår af SKATs 2 rapporter om henholdsvis virksomhedernes og borgernes regelefterlevelse for indkomståret 2010, at ændringerne fra 2008 til 2010 kun er signifikante, for så vidt angår compliancegraden. Dette gælder både for borgere og virksomheder. Med andre ord er hverken de påviste ændringer i borgeres og virksomheders fejlprocenter i årsopgørelserne, i andelen af modspillere eller ændringer i skatte- og momsgab signifikante. Resultaterne kan derfor også skyldes tilfældige udsving. Årsagen hertil er, at målingerne er baseret på en stikprøve udtaget i borgeres og virksomheders selvangivelser og momsangivelse. Dette medfører, at målingernes resultater er behæftet med en vis statistisk usikkerhed. De observerede ændringer fra 2008 til 2010 kan således skyldes målingernes iboende usikkerhed. 14. Complianceundersøgelserne viser således, at der kun er sket mindre ændringer i forhold til 2008-målingerne. SKAT har således ikke formået at vende udviklingen i forhold til Den stort set uændrede regelefterlevelse blandt borgere og virksomheder i perioden skal dog ifølge SKAT ses i lyset af en udfordrende konjunkturudvikling, der i sig selv kan have presset skatteyderadfærden. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i regelefterlevelsen på borger- og virksomhedsområdet i forbindelse med offentliggørelsen af den næste compliancemåling i SKATs videre arbejde med at udvikle skattegabsmålet og nedbrydningen i mere dækkende og styringsrelevante mål 15. Beretningen viste, at finanslovens mål for skattegabet ikke omfattede alle skattearter, og at målet for skattegabet ikke var tilstrækkeligt styringsegnet. Opgørelsen af skattegabet var primært egnet til at vise SKATs resultater i et længere perspektiv. Statsrevisorerne bemærkede, at de fandt det utilfredsstillende, at SKAT 4 år efter strategiskiftet endnu ikke havde færdigudviklet det overordnede mål for skattegabet. De fandt skattegabsmålet mindre styringsrelevant, fordi det ikke dækkede alle skatter og ikke var nedbrudt i delmål. Finanslovens skattegabsmål 16. Det fremgik af beretningen, at et nyt skattegabsmål indgik i regeringens finanslovsforslag for 2012, og at SKAT var i færd med at udvikle et nyt skattegabsmål, der kunne nedbrydes i produktionsmål relateret til SKATs daglige arbejde. 17. Skattegabet på finansloven omfatter fra 2012 både borgeres og virksomheders manglende skattebetaling og for virksomhedernes vedkommende den manglende momsbetaling. Desuden omfatter skattegabet nettoændringen i skatte- og afgiftsrestancerne, dvs. nye restancer fratrukket indbetalte, inddrevne og afskrevne restancer. Skattegabet på finansloven omfatter dog hverken told, punktafgifter eller store virksomheder med mere end 250 ansatte. Sort arbejde indgik tidligere delvist i finanslovens skattegab, men SKAT har i forbindelse med det nye skattegabsmål valgt ikke at medtage sort arbejde på finanslovens skattegabsmål. Ifølge SKAT er det nye skattegab mere styringsegnet end det hidtidige. Det skyldes, at skattegabet dels er baseret på stikprøvekontroller (compliancemålinger), dels på SKATs restancestatistik. Skattegabet kan således nedbrydes på de forskellige skattearter og er ifølge SKAT dermed mere velegnet til analyse- og styringsformål end det tidligere skattegabsmål på finansloven, som ikke kunne nedbrydes.

8 7 Tabel 2 viser de elementer, der indgår i det nedbrudte skattegab. Tabel 2. De elementer, der indgår i det nedbrudte skattegab Manglende indbetalte skatter vedrørende Lønmodtagere Selvstændigt erhvervsdrivende Selskaber med op til 250 ansatte Moms Restancer vedrørende Personskatter Arbejdsmarkedsbidrag Selskabsskat, fondsskat og udbytteskat Moms og lønsumsafgift Note: Fra 2012 må skattegabet højst udgøre 2,0 % af skattepotentialet. Skattepotentialet består af de frivilligt indbetalte skatter og afgifter tillagt restancer mv. Skattegabet beregnes som summen af de manglende indbetalte skatter og nettorestancetilgangen (dvs. forskellen mellem nye restancer og indbetalte restancer) i forhold til det samlede skattepotentiale. Kilde: SKAT. Tabel 2 viser, hvilke skattearter og restancekategorier der indgår i det nedbrudte skattegab. De enkelte personskatter kan nedbrydes yderligere i fx restskat, B-skat, acontoindbetalinger mv. SKAT kan i princippet følge udviklingen i de indbetalte skatter og i restancerne måned for måned. 18. SKAT har oplyst, at SKAT både i 2011, 2012 og 2013 opfyldte finanslovens mål vedrørende skattegabet, og at SKAT også forventer at opfylde målet i Det fremgik af beretningen, at SKAT ikke levede op til finanslovens skattegabsmål for 2011, idet skattegabet blev opgjort til 2,3 % i forhold til finanslovens mål på 2,0 %. I Skatteministeriets årsrapport for 2011, som er fra april 2012, opgøres skattegabet for 2011 imidlertid til 2,1 %. Det fremgår af årsrapporten, at de personlige indkomster på grund af en teknisk fejl blev undervurderet ved opgørelsen af nationalregnskabet i 2009, og at dette påvirkede finanslovens måltal vedrørende skattegabet. Ifølge årsrapporten bør måltallet derfor korrigeres fra 2,0 % til 2,2 %. Korrigeres der for nationalregnskabets opgørelse af de personlige indkomster, skal finanslovens måltal for skattegabet i 2011 forhøjes til 2,2 %. Da skattegabet i årsrapporten for 2011 blev opgjort til 2,1 % af BNP, overholdt SKAT således for første gang i en årrække finanslovens skattegabsmål i Opsummerende kan Rigsrevisionen konstatere, at SKAT i 2012 har nedbrudt finanslovens skattegab i delmål, så det er muligt at følge udviklingen i de forskellige skatter og afgifter, der indgår i skattegabsmålingerne. Rigsrevisionen finder det positivt, at skattegabet på denne måde er blevet mere styringsrelevant. Rigsrevisionen konstaterer samtidig, at flere væsentlige skatter og afgifter fortsat ikke indgår i finanslovens måltal vedrørende skattegabet, og at skattegabet derfor endnu ikke er fuldt dækkende. Rigsrevisionen finder, at skattegabet på finansloven bør dække så stor en del af SKATs virksomhed som muligt, da det ellers kan give et billede af, at borgernes og virksomhedernes regelefterlevelse ikke er dækkende. SKATs udvikling af en ny styringsmodel 20. Beretningen viste endvidere, at SKAT i 2008 havde igangsat udviklingen af et nyt målstyringssystem et såkaldt mål- og indikatorhierarki som SKAT forventede at tage i brug i SKAT har efterfølgende besluttet at stoppe udviklingen af dette målstyringssystem, som derfor ikke blev færdigimplementeret.

9 8 21. SKAT har som erstatning for mål- og indikatorhierarkiet vedtaget en ny styringsmodel i 2013, som SKAT forventer fuldt implementeret i løbet af Den nye styringsmodel er overordnet bygget op omkring 4 spor strategi, budget, produktionsstyring og udvikling. Modellen skal sikre en entydig fordeling af roller og ansvar på alle ledelsesniveauer i SKAT. Der skal på de enkelte niveauer fastsættes faglige mål såkaldte KPI er (Key Performance Indicators) for at kunne måle, om de enkelte dele af SKAT lever op til de fastsatte mål. Styringsmodellen skal, når den er fuldt udbygget og implementeret, understøtte, at SKAT kan opfylde de effektmål, som er fastsat på finansloven. Det forudsætter ifølge SKAT bl.a., at SKAT får beskrevet de enkelte processer og i den forbindelse fastsætter enhedsomkostninger, ligesom SKAT skal have fastsat og skal finde de rigtige målinger, der kan oplyse om fremdriften. 22. SKAT vil som led i en segmenteringsstrategi opdele det samlede skattegab i grupper (kaldet segmenter). Disse segmenter skal fremadrettet danne grundlag for opgørelse af skattegab og planlægningen af SKATs indsatser. Segmentstrategierne skal angive, hvilke tilgange og redskaber SKAT mest omkostningseffektivt kan anvende i SKATs indsats i et flerårigt perspektiv. SKAT forventer i 2016 at have et fuldt dækkende skattegab, som fremadrettet kan danne grundlag for opgørelse af skattegabet ved periodiske målinger. Med det mål for øje vil SKAT inden udgangen af 2016 gennemføre målinger, der dækker alle skatter og afgifter. Dermed vil SKAT supplere finanslovens skattegabsmål og skabe et samlet overblik over al manglende skattebetaling. SKAT har oplyst, at der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til, om finanslovens skattegabsmål skal udvides til også at omfatte told, punktafgifter, sort arbejde samt skat og moms vedrørende store selskaber. Det vil afhænge af en konkret vurdering i de enkelte tilfælde. 23. Opsummerende kan Rigsrevisionen konstatere, at SKAT i 2013 har besluttet at ændre styringsmodellen. Den nye styringsmodel vil ifølge SKAT blive implementeret i løbet af Rigsrevisionen kan således konstatere, at den tidligere styringsmodel ikke nåede at blive færdigudviklet og implementeret, sådan som ministerredegørelsen til Statsrevisorerne lagde op til. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i SKATs videre arbejde med at udvikle skattegabsmålet, herunder også segmentstrategien, og med at implementere den nye styringsmodel. SKATs erfaringer med at sikre den rette balance mellem vejledning og kontrol i indsatsprojekterne og resultaterne af de landsdækkende projekter 24. Rigsrevisionen undersøgte i beretningen, hvordan SKAT i praksis havde udmøntet indsatsstrategien i forhold til borgere og virksomheder, herunder selskaber med under 250 ansatte og selvstændigt erhvervsdrivende. Beretningen konkluderede, at indsatsstrategien og SKATs opdeling af skatteyderne i med- og modspillere udgør en god ramme for SKATs indsats over for såvel borgere som virksomheder. Beretningen viste imidlertid også, at SKATs indsatsprojekter ikke i alle tilfælde havde ført til de ønskede resultater i form af øget regelefterlevelse, og at SKAT ikke havde specifik viden om årsagen til den manglende regelefterlevelse på de enkelte områder. SKAT havde således tilrettelagt de enkelte projekter ud fra SKATs generelle viden om, at hovedparten af skatteyderne er medspillere. Rigsrevisionen fandt, at denne medspillertilgang havde ført til, at SKAT i nogle tilfælde havde anvendt vejledning som redskab, uden at dette var funderet i analyser af målgruppen. Rigsrevisionen fandt derfor, at SKAT generelt nøje burde analysere årsagerne til, at der begås fejl, så de rette redskaber benyttes over for både med- og modspillere. SKAT var enig heri og ville fokusere på i højere grad at igangsætte pilotprojekter med dybere analyser af, hvilke virkemidler der virkede bedst, før større landsdækkende projekter blev igangsat.

10 9 Statsrevisorerne bemærkede, at de fandt det utilfredsstillende, at SKAT på nogle områder havde fejlvurderet sammensætningen af med- og modspillere og havde anvendt de forkerte virkemidler over for målgrupperne. 25. SKAT har oplyst, at de samlede krav, der stilles til planlægning, forberedelse mv. af de enkelte projekter, er væsentligt udbygget gennem de seneste år, og at der løbende sker justeringer og nyudvikling af tilgange og redskaber i takt med nye erfaringer og opnået viden. SKAT arbejder med en projektportefølje, hvor projekterne er af længerevarende karakter, bredere, større og har en bredere vifte af kompetencer i bemandingen alt sammen for at sikre den rette balance. Samtidig har SKAT fokus på at igangsætte pilotprojekter med henblik på dybere analyser, før der igangsættes store landsdækkende projekter. I forhold til en styrket regelefterlevelse på virksomhedsområdet har den samlede udvikling i SKATs indsatsprojekter tillige resulteret i flere indsatsprojekter på virksomhedsområdet og færre på borgerområdet. 26. SKAT har oplyst, at sondringen mellem henholdsvis med- og modspillere udgør den overordnede forståelsesramme for SKATs indsatsstrategi. En af erfaringerne med denne opdeling er imidlertid ifølge SKAT, at den i en række situationer er for unuanceret til alene at bestemme, hvilke tilgange der kan anvendes med effekt. SKAT anvender derfor nu en mere nuanceret sondring mellem med- og modspillere, end da med- og modspillertilgangen blev introduceret ved strategiskiftet i Valget af tilgang i konkrete projekter eller i forhold til konkrete skatteydere sker derfor nu efter en mere individuel vurdering. SKATs projekter kan derfor indeholde både kontrol- og vejledningselementer i forskellige kombinationer. Visse indsatsprojekter er dog primært rettet mod modspillere, mens andre projekter primært er rettet mod medspillere. Vurderingen af målgruppen indledes typisk i forbindelse med den årlige indsatsplanlægning til produktionsplanen, hvor det i forslag til nye projekter oftest vil være overvejet, om den adfærd, der ønskes påvirket, overvejende skyldes manglende kendskab, manglende evne eller manglende vilje til at overholde reglerne eller kombinationer heraf. Vurderingen af målgruppen udfoldes endeligt i forbindelse med projektets planlægning af de konkrete indsatstiltag, som behandles i projektbeskrivelsen. 27. SKAT har endvidere oplyst, at SKAT ikke opgør resultaterne af de enkelte indsatsprojekter forstået som kontrolprovenuet, der er blevet konstateret gennem de enkelte indsatsprojekter. SKAT kan derfor ikke oplyse størrelsen af manglende indbetalte skatter, der er konstateret ved indsatsprojekter i 2011 og I forbindelse med projekternes slutevaluering opgør SKAT dog i en række projekter omfanget af reguleringer, hvis dette har betydning for vurderingen af projektets effekt eller for den læring, der kan uddrages af projektet. SKAT har understreget, at det ikke er muligt at måle SKATs succes ved at opgøre størrelsen af manglende indbetalte skatter i forbindelse med gennemførte kontroller. Ifølge SKAT sikres de enkelte indsatsprojekters omkostningseffektivitet ved overordnet at udvælge netop den projektportefølje og de indsatsaktiviteter, der ved en faglig vurdering forventes at medføre den største effekt på skattegabet med de tilførte resurser. Det enkelte projekts bidrag til den forudsatte omkostningseffektivitet udtrykkes gennem projektets opfyldelse af de mål og succeskriterier, der er fastsat for det enkelte projekt. Fremadrettet vil projekterne blive iværksat som bestillinger med udgangspunkt i langsigtede segmentstrategier, og vurderingen af den opnåede omkostningseffektivitet vil være en del af segmenternes vidensopsamling. 28. Skatteministeren tilkendegav i sin redegørelse til Statsrevisorerne, at SKAT generelt ville arbejde på at forbedre indsatsprojekternes kvalitet med særligt fokus på styring og effektmålinger.

11 Rigsrevisionen konstaterer sammenfattende, at SKAT er gået bort fra med- og modspillertilgangen, sådan som opdelingen af skatteydere oprindeligt blev introduceret med iværksættelsen af indsatsstrategien i Den ændrede tilgang skyldes, at SKAT har erfaret, at denne tilgang ikke er tilstrækkeligt nuanceret i sin oprindelige form, og SKAT er derfor i færd med at indføre segmentstrategier som erstatning for med- og modspillertilgangen. SKAT har begrundet den ændrede tilgang med, at SKAT nu arbejder med at udmønte indsatsen med udgangspunkt i en dybere forståelse af målgrupperne, som især fokuserer på årsagerne bag skatteydernes adfærd, og hvilke virkemidler der mest omkostningseffektivt påvirker adfærden hos skatteyderne fremadrettet. Rigsrevisionen finder det derfor ikke relevant at følge op på fordelingen af indsatsprojekter, der benytter henholdsvis kontrol og vejledning i forhold til med- og modspillere. Rigsrevisionen er enig i SKATs vurdering af, at indsatsstrategiens succes ikke alene kan måles ved at opgøre resultatet af kontrolaktiviteterne i form af kontrolprovenuet. Rigsrevisionen kan imidlertid konstatere, at indsatsstrategien ikke har resulteret i en forøget regelefterlevelse på virksomhedsområdet, jf. compliancemålingen vedrørende indkomståret SKAT mangler derfor efter Rigsrevisionens opfattelse at opstille nogle succesmål, der kan vise, om indsatsprojekterne har en positiv virkning på regelefterlevelsen og skattegabet. SKATs oplysninger om, at man sikrer de enkelte projekters omkostningseffektivitet ved at udvælge projekterne efter en faglig vurdering af, hvilke projekter der forventes at medføre den største effekt på skattegabet, finder Rigsrevisionen ikke er helt tilstrækkelig. Udvælgelse af projekter har jo altid været baseret på en faglig vurdering, og det har hidtil ikke været tilstrækkeligt til at ændre regelefterlevelsen på virksomhedsområdet. Rigsrevisionen finder dermed ikke, at SKAT har formået at forbedre målingerne af indsatsprojekternes effekt i det omfang, som skatteministerens redegørelse lagde op til. Dette finder Rigsrevisionen ikke helt tilfredsstillende. Rigsrevisionen vil fortsat følge, hvordan SKAT udvælger og opgør resultaterne af indsatsprojekterne. III. Næste skridt i sagen 30. Rigsrevisionen vil følge udviklingen på følgende områder: udviklingen i regelefterlevelsen på borger- og virksomhedsområdet i forbindelse med offentliggørelsen af den næste compliancemåling i 2015 SKATs videre arbejde med at udvikle skattegabsmålet, herunder også segmentstrategien, og med at implementere den nye styringsmodel hvordan SKAT udvælger og opgør resultaterne af indsatsprojekterne. Lone Strøm

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Februar Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

Februar Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 13 Rigsrevisors notat af 31. januar 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Februar 2012 RIGSREVISORS NOTAT

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder April 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2015 om

Læs mere

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Offentligt 13/2010

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Offentligt 13/2010 Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Offentligt 13/2010 Beretning om SKATs indsatsstrategi (II) 13/2010 Beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi September 2009 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ToldSkats indsats mod sort økonomi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Skatteministerens redegørelse om Statsrevisorernes beretning nr. 13/2010 om SKATs Indsatsstrategi (II)

Skatteministerens redegørelse om Statsrevisorernes beretning nr. 13/2010 om SKATs Indsatsstrategi (II) Skatteministeren Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Telefax 3392 4258 www.skat.dk skm@skat.dk CVR-nr 19552101 EAN.NR.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Januar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet Juni 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs anvendelse af bagatel-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/05 om indsatsen mod momskarruselsvindel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2015 om Patientombuddets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satspuljen (beretning nr. 17/2014) 3. februar 2017 RN 302/17 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Med henvisning til analysen Mistede oplysninger. i forbindelse med fravalg af revision Analyse af

Med henvisning til analysen Mistede oplysninger. i forbindelse med fravalg af revision Analyse af Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 528 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0688376 Indsats Samrådsspørgsmål AJ og AK - Tale til besvarelse af spørgsmål AJ og AK den 14. juni 2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om gennemsigtighed vedrørende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi December 2008 BERETNING OM SKATS INDSATSSTRATEGI i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund og formål...

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om problemerne med at udvikle og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet Januar 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om det digitale tinglysningsprojekt (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog Oktober 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Marts 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige lønadministration

Læs mere