Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

2 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014 RN 1407/14 1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om SKATs indsatsstrategi (II), som blev indledt med en beretning i Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Rigsrevisionens opfølgning på beretningen fra 2011 om SKATs indsatsstrategi viser, at SKAT på nuværende tidspunkt godt 6 år efter strategiskiftet i 2007 endnu ikke fuldt ud har fået rettet op på alle de forhold, som gav anledning til kritik i beretningen. SKAT har dog gennemført en række initiativer, der adresserer de spørgsmål, beretningen rejste. Beretningen viste, at andelen af virksomheder, der ikke fulgte skattereglerne, havde været høj og stigende siden strategiskiftet. Opfølgningen viser, at den negative udvikling på virksomhedsområdet endnu ikke er blevet vendt. Endvidere er skattegabet ikke færdigudviklet, så det dækker alle skatter og afgifter, ligesom SKATs styringsmodel endnu ikke er implementeret. SKAT har dog fremhævet, at SKAT i 2011, 2012 og 2013 har overholdt finanslovens skattegabsmål, som udgør SKATs overordnede mål i forhold til, om borgere og virksomheder overholder skattereglerne. Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Rigsrevisionen vurderer på denne baggrund, at beretningssagen ikke kan afsluttes på nuværende tidspunkt, da SKATs initiativer endnu ikke har indfriet alle de forhold, som blev påpeget i beretningen. Rigsrevisionen baserer sin konklusion på følgende: SKATs seneste compliancemåling fra 2013, som vedrører skatteåret 2010, viser, at SKAT ikke har formået at vende den negative udvikling i virksomhedernes regelefterlevelse. SKAT har videreudviklet og nedbrudt finanslovens skattegab, så det er mere styringsegnet. Finanslovens skattegabsmål udelader dog fortsat væsentlige områder som sort arbejde, punktafgifter, told og virksomheder med mere end 250 ansatte.

3 2 SKAT har i 2013 besluttet at udvikle en ny styringsmodel, som implementeres i løbet af 2014 som erstatning for den hidtidige model, som SKAT ikke fik færdigimplementeret. SKAT arbejder endvidere med en segmentstrategi, som indebærer, at SKAT vil opgøre skattegabet vedrørende samtlige skatter og afgifter og indføre strategier for alle grupper af skatteydere inden udgangen af SKAT er gået bort fra med- og modspillertilgangen, sådan som opdelingen af skatteydere oprindeligt blev introduceret med iværksættelsen af indsatsstrategien i Den ændrede tilgang skyldes, at SKAT har erfaret, at indsatsstrategien ikke er særlig anvendelig i sin oprindelige form, og SKAT opgør derfor ikke antallet af projekter, der er rettet mod henholdsvis med- og modspillere. SKAT opgør heller ikke resultaterne af indsatsprojekterne, fx ved opgørelse af kontrolprovenuet. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: udviklingen i regelefterlevelsen på borger- og virksomhedsområdet i forbindelse med offentliggørelsen af den næste compliancemåling i 2015 SKATs videre arbejde med at udvikle skattegabsmålet, herunder også segmentstrategien, og med at implementere den nye styringsmodel hvordan SKAT udvælger og opgør resultaterne af indsatsprojekterne. I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i september 2011 en beretning om SKATs indsatsstrategi (II). Beretningen handlede om SKATs strategi for at øge skatteydernes regelefterlevelse kaldet indsatsstrategien. Indsatsstrategien, som SKAT iværksatte i 2007, dækker alle SKATs kontrolog vejledningsaktiviteter over for skatteyderne. Strategien udmøntes én gang årligt i den såkaldte indsatsplan. I planen udpeger SKAT med afsæt i en samlet risikovurdering de indsatsprojekter, SKAT skal gennemføre i det kommende år. Med indsatsstrategien ændrede SKAT desuden indsatsen fra primært at være baseret på kontrol til at være baseret på et samspil mellem på den ene side service og vejledning og på den anden side kontrol. Konkret ville SKAT i højere grad målrette valget af indsatsformer i forhold til de enkelte grupper af skatteydere og årsagen til den manglende regelefterlevelse. Det skete bl.a. ved at inddele skatteyderne i med- og modspillere. Medspillere skulle ifølge indsatsstrategien i højere grad mødes med vejledning og service, mens SKAT ville anvende en kontroltilgang over for modspillerne, som er de skatteydere, der bevidst ønsker at omgå skattereglerne. På denne måde skulle SKAT finde den rette balance mellem kontrol og vejledning i sin indsats over for forskellige målgrupper. 3. Formålet med beretningen var at undersøge, om SKATs indsatsstrategi levede op til formålet om at øge skatteydernes regelefterlevelse, herunder om SKATs nye indsatsstrategi samlet set havde givet de forventede resultater, og om SKAT havde udmøntet indsatsstrategien i indsatsprojekter, der havde ført til øget regelefterlevelse. Beretningen viste, at SKAT havde opnået gode resultater på borgerområdet. På virksomhedsområdet havde resultaterne imidlertid ikke været tilfredsstillende, idet andelen af virksomheder, der begik fejl, var høj og stigende. Endvidere havde SKAT endnu ikke færdigudviklet skattegabet og opstillet styringsegnede delmål, ligesom SKAT burde have forbedret arbejdet med at anvende de rette virkemidler over for målgrupperne i indsatsprojekterne.

4 3 4. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, konstaterede de med tilfredshed, at indsatsstrategien havde haft positiv effekt på borgernes efterlevelse af reglerne (compliance). De fandt det dog samtidig utilfredsstillende, at andelen af virksomheder, der begik fejl, var høj og stigende fra 42 % i 2006 til 52 % i Statsrevisorerne fandt det desuden kritisabelt, at SKAT ikke i tilstrækkelig grad havde gjort det vanskeligere for de virksomheder, der bevidst ønskede at snyde. Statsrevisorerne fandt det også utilfredsstillende, at SKAT på nogle områder havde fejlvurderet sammensætningen af med- og modspillere og havde anvendt de forkerte virkemidler over for målgrupperne, samt at SKAT 4 år efter strategiskiftet endnu ikke havde færdigudviklet det overordnede mål for skattegabet. Skattegabet er forskellen på de skatter og afgifter, der burde være betalt, hvis alle skatteydere fulgte de gældende regler, og de faktisk betalte skatter og afgifter. Endelig konstaterede Statsrevisorerne, at SKAT fortsat havde en væsentlig opgave med strategiskiftet, idet SKAT havde anerkendt behovet for at forbedre indsatsstrategien, målstyringen og styringsværdien af skattegabsmålet. 5. Som svar på beretningen afgav skatteministeren en redegørelse til Statsrevisorerne i januar Heri beklagede ministeren den negative udvikling på virksomhedsområdet. Som en konsekvens heraf havde SKAT iværksat en handleplan bestående af forskellige initiativer, som tilsammen skulle bidrage til at rette op på virksomhedernes manglende overholdelse af skattereglerne. Handleplanens initiativer var bl.a. følgende: at styrke SKATs indsats og øge indsatsens synlighed at påvirke love og systemer, hvor SKAT via lov- og systemændringer kunne begrænse mulighederne for snyd og fejl at opbygge partnerskaber med brancheorganisationer, revisorer, rådgivningsvirksomheder og virksomhedsledere at indsamle og udnytte viden om skatteyderadfærd at indføre et samlet målehierarki og nedbryde skattegabet. Også på borgerområdet varslede ministeren, at der ville blive iværksat konkrete initiativer. Endvidere havde SKAT igangsat et arbejde med at forbedre målstyringen ved at nedbryde og udvikle skattegabsmålet i delmål. Endelig ville SKAT gennemføre pilotprojekter med dybere analyser for at sikre den rette balance mellem vejledning og kontrol inden igangsættelsen af landsdækkende projekter. 6. På baggrund af ministerredegørelsen afgav Rigsrevisionen i januar 2012 et notat i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, hvori Rigsrevisionens planer for den videre opfølgning på beretningen fremgik. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for Det fremgik af notatet, at Rigsrevisionen ville følge udviklingen på følgende områder: udviklingen i regelefterlevelsen på borger- og virksomhedsområdet i forbindelse med offentliggørelsen af compliancemålingen i 2013 SKATs videre arbejde med at udvikle skattegabsmålet og nedbrydningen i mere dækkende og styringsrelevante mål SKATs erfaringer med at sikre den rette balance mellem vejledning og kontrol i indsatsprojekterne og resultaterne af de landsdækkende projekter. 7. Rigsrevisionen redegør i dette notat for resultaterne af opfølgningen. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på

5 4 II. Skatteministeriets initiativer 8. Rigsrevisionen gennemgår herunder Skatteministeriets initiativer i forhold til de udestående punkter i beretningssagen. Gennemgangen er baseret på en gennemgang af dokumenter udarbejdet af SKAT samt på møder og brevveksling med SKAT. Udviklingen i regelefterlevelsen på borger- og virksomhedsområdet i forbindelse med offentliggørelsen af compliancemålingen i 2013 SKATs arbejde med handleplanen 9. SKAT iværksatte som en konsekvens af Rigsrevisionens beretning en handleplan, der skulle bidrage til at rette op på virksomheders regelefterlevelse på skatteområdet. SKAT har i 2011 og 2012 iværksat en bred vifte af initiativer, som fremadrettet skal sikre flere korrekte indberetninger og mindre snyd. SKAT har taget initiativer vedrørende de punkter i handleplanen, som er nævnt i pkt. 5. Overordnet arbejder SKAT med synlighed ved at offentliggøre SKATs produktionsplaner og resultaterne af SKATs kontrolindsats. SKAT ønsker desuden at øge sin tilstedeværelse i virksomhederne, så kontrollen af virksomhederne i større omfang tager udgangspunkt i egentlige besøg. For gruppen af de mindste virksomheder er der ifølge SKAT den særlige udfordring, at det er dyrt at kontrollere virksomhederne enkeltvis i forhold til det skattegab, der kan hentes hjem. SKAT har derfor et stigende fokus på at udvikle nye indsatstilgange og at anvende mange forskellige kontrolværktøjer for at sikre en omkostningseffektiv indsats. SKAT samarbejder desuden med andre myndigheder (bl.a. politiet, Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen). Endvidere arbejder SKAT med langsigtede løsninger på problemer, som afdækkes i forbindelse med, at SKAT gennemfører sine indsatsprojekter. Disse løsninger kan fx bestå i lovændringer, digitalisering, procesændringer og øget anvendelse af indberetninger fra tredjepart (fx bank eller arbejdsgiver) i stedet for oplysninger, som borgere og virksomheder selv angiver i deres selvangivelser. SKAT samarbejder desuden med brancheorganisationer som fx FSR danske revisorer om at øge virksomhedernes overholdelse af skattereglerne. 10. Rigsrevisionen finder det positivt, at SKAT har gennemført en række initiativer for at forbedre virksomhedernes og borgerenes overholdelse af skattereglerne. Lovændringer og lukning af felter på selvangivelsen har således ifølge SKAT vist sig at være meget effektive i forhold til at begrænse fejl og decideret snyd i selvangivelserne. Effekten af en del af disse initiativer vil dog først vise sig på længere sigt. Udviklingen i regelefterlevelsen på borger- og virksomhedsområdet 11. Beretningen viste, at borgernes efterlevelse af skattereglerne (compliance) blev forbedret i 2008 i forhold til 2006, mens regelefterlevelsen på virksomhedsområdet var blevet dårligere i forhold til Beretningen viste samtidig, at SKAT i perioden ikke havde opfyldt målet på finansloven vedrørende skattegabet. Statsrevisorerne konstaterede i bemærkningerne til beretningen med tilfredshed, at indsatsstrategien havde haft positiv effekt på borgernes efterlevelse af skattereglerne. Samtidig fandt Statsrevisorerne det dog utilfredsstillende, at andelen af virksomheder, der begik fejl, var høj og stigende fra 42 % i 2006 til 52 % i SKAT har gennemført nye compliancemålinger af borgernes og virksomhedernes regelefterlevelse for indkomståret Resultatet af målingerne blev offentliggjort den 20. december 2013 i 2 rapporter om henholdsvis borgernes og virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Rigsrevisionens beretning er fra september 2011 og er derfor afgivet på et tidspunkt, hvor compliancemålingen for indkomståret 2010 endnu ikke var afsluttet. Beretningen og ministeriets opfølgning herpå har således ikke haft indflydelse på resultatet af målingen. Resultatet af compliancemålingen er imidlertid interessant for en vurdering af, hvordan udviklingen i regelefterlevelsen har været i forhold til målingen i 2008.

6 5 I tabel 1 er vist resultaterne fra de seneste 3 målinger på borger- og virksomhedsområdet. Tabel 1. Regelefterlevelsen på borger- og virksomhedsområdet Borgere Virksomheder med op til 250 ansatte Compliancegrad 5,75 5,82 5,79 4,55 4,13 4,05 Fejlprocent 8 % 6 % 7 % 42 % 52 % 54 % Andel modspillere 0,9 % 0,4 % 0,2 % 7 % 10 % 10 % Skattegab (mia. kr.) 1,6 1,1 1,2 5,8 8,4 8,3 Momsgab (mia. kr.) ,1 3,2 2,7 Note: Compliancegrad måles på en skala, der går fra 0 til 6, hvor ratingen 0-2 gives til modspillere og ratingen 4-6 til medspillere. Får man ratingen 3, betegnes man af SKAT som stregspiller. Fejlprocenten er udtryk for andelen af selvangivelser med fejl i. Fejlprocenten indeholder både fejl i skatteydernes favør og i SKATs favør. Andelen af modspillere viser, hvor stor en andel af borgere der bevidst snyder og derfor er blevet placeret mellem 0 og 2 på complianceskalaen. Skattegabet er forskellen i skatteværdien af, hvad skatteyderne rent faktisk selvangiver, og hvad de burde have selvangivet, hvis reglerne var efterlevet fuldt ud. Momsgabet er tilsvarende forskellen i virksomhedernes momsangivelse og det beløb, som virksomhederne skulle have betalt, hvis momsreglerne var blevet efterlevet fuldt ud. Kilde: SKAT. Det fremgår af tabel 1, at borgernes regelefterlevelse fortsat var høj i Borgerne scorede 5,79 på en skala fra 0 til 6. Ifølge tabel 1 var det samtidig kun 0,2 % af borgerne, der var modspillere. Der var således sket en halvering i forhold til 2008-målingen, hvor andelen var 0,4 %. Tabellen viser dog, at borgernes fejlprocent steg fra 6 % til 7 %. Dette skyldtes, at borgerne lavede flere fejl i deres selvangivelser. Disse fejl vedrørte til gengæld mindre beløb, og borgernes samlede regelefterlevelse (compliancegrad) blev derfor kun forringet en smule fra 5,82 til 5,79 fra 2008 til Det fremgår også af tabellen, at virksomhedernes regelefterlevelse (compliancegrad) ligeledes faldt en smule fra 2008 til Virksomhedernes fejlprocent steg samtidigt fra 52 % til 54 %, og andelen af modspillere var uændret høj. Tabellen viser videre, at 7 % af virksomhederne i compliancemålingerne vedrørende 2006 blev kategoriseret som modspillere. I 2008 steg andelen til 10 %, og i 2010 var 10 % fortsat modspillere. Det kan oplyses, at andelen af virksomheder, som er kategoriseret som medspillere, tilsvarende faldt fra 2006 til I 2006 var andelen af medspillere godt 74 %. I 2008 var andelen faldet til 55 %, og i 2010 udgjorde medspillerne 51 %. Restgruppen består af stregspillere. Stregspillere er virksomheder, som har brudt skattereglerne, men hvor det er vanskeligt for SKAT at afgøre, om der tale om bevidst snyd altså modspilleradfærd eller manglende kendskab til skattereglerne. Endelig viser tabellen, at skattegabet vedrørende borgere steg fra 1,1 mia. kr. til 1,2 mia. kr. fra 2008 til 2010, mens virksomhedernes skattegab blev reduceret fra 8,4 mia. kr. til 8,3 mia. kr. Den største ændring i perioden vedrører momsgabet, der blev reduceret fra 3,2 mia. kr. til 2,7 mia. kr.

7 6 13. Det fremgår af SKATs 2 rapporter om henholdsvis virksomhedernes og borgernes regelefterlevelse for indkomståret 2010, at ændringerne fra 2008 til 2010 kun er signifikante, for så vidt angår compliancegraden. Dette gælder både for borgere og virksomheder. Med andre ord er hverken de påviste ændringer i borgeres og virksomheders fejlprocenter i årsopgørelserne, i andelen af modspillere eller ændringer i skatte- og momsgab signifikante. Resultaterne kan derfor også skyldes tilfældige udsving. Årsagen hertil er, at målingerne er baseret på en stikprøve udtaget i borgeres og virksomheders selvangivelser og momsangivelse. Dette medfører, at målingernes resultater er behæftet med en vis statistisk usikkerhed. De observerede ændringer fra 2008 til 2010 kan således skyldes målingernes iboende usikkerhed. 14. Complianceundersøgelserne viser således, at der kun er sket mindre ændringer i forhold til 2008-målingerne. SKAT har således ikke formået at vende udviklingen i forhold til Den stort set uændrede regelefterlevelse blandt borgere og virksomheder i perioden skal dog ifølge SKAT ses i lyset af en udfordrende konjunkturudvikling, der i sig selv kan have presset skatteyderadfærden. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i regelefterlevelsen på borger- og virksomhedsområdet i forbindelse med offentliggørelsen af den næste compliancemåling i SKATs videre arbejde med at udvikle skattegabsmålet og nedbrydningen i mere dækkende og styringsrelevante mål 15. Beretningen viste, at finanslovens mål for skattegabet ikke omfattede alle skattearter, og at målet for skattegabet ikke var tilstrækkeligt styringsegnet. Opgørelsen af skattegabet var primært egnet til at vise SKATs resultater i et længere perspektiv. Statsrevisorerne bemærkede, at de fandt det utilfredsstillende, at SKAT 4 år efter strategiskiftet endnu ikke havde færdigudviklet det overordnede mål for skattegabet. De fandt skattegabsmålet mindre styringsrelevant, fordi det ikke dækkede alle skatter og ikke var nedbrudt i delmål. Finanslovens skattegabsmål 16. Det fremgik af beretningen, at et nyt skattegabsmål indgik i regeringens finanslovsforslag for 2012, og at SKAT var i færd med at udvikle et nyt skattegabsmål, der kunne nedbrydes i produktionsmål relateret til SKATs daglige arbejde. 17. Skattegabet på finansloven omfatter fra 2012 både borgeres og virksomheders manglende skattebetaling og for virksomhedernes vedkommende den manglende momsbetaling. Desuden omfatter skattegabet nettoændringen i skatte- og afgiftsrestancerne, dvs. nye restancer fratrukket indbetalte, inddrevne og afskrevne restancer. Skattegabet på finansloven omfatter dog hverken told, punktafgifter eller store virksomheder med mere end 250 ansatte. Sort arbejde indgik tidligere delvist i finanslovens skattegab, men SKAT har i forbindelse med det nye skattegabsmål valgt ikke at medtage sort arbejde på finanslovens skattegabsmål. Ifølge SKAT er det nye skattegab mere styringsegnet end det hidtidige. Det skyldes, at skattegabet dels er baseret på stikprøvekontroller (compliancemålinger), dels på SKATs restancestatistik. Skattegabet kan således nedbrydes på de forskellige skattearter og er ifølge SKAT dermed mere velegnet til analyse- og styringsformål end det tidligere skattegabsmål på finansloven, som ikke kunne nedbrydes.

8 7 Tabel 2 viser de elementer, der indgår i det nedbrudte skattegab. Tabel 2. De elementer, der indgår i det nedbrudte skattegab Manglende indbetalte skatter vedrørende Lønmodtagere Selvstændigt erhvervsdrivende Selskaber med op til 250 ansatte Moms Restancer vedrørende Personskatter Arbejdsmarkedsbidrag Selskabsskat, fondsskat og udbytteskat Moms og lønsumsafgift Note: Fra 2012 må skattegabet højst udgøre 2,0 % af skattepotentialet. Skattepotentialet består af de frivilligt indbetalte skatter og afgifter tillagt restancer mv. Skattegabet beregnes som summen af de manglende indbetalte skatter og nettorestancetilgangen (dvs. forskellen mellem nye restancer og indbetalte restancer) i forhold til det samlede skattepotentiale. Kilde: SKAT. Tabel 2 viser, hvilke skattearter og restancekategorier der indgår i det nedbrudte skattegab. De enkelte personskatter kan nedbrydes yderligere i fx restskat, B-skat, acontoindbetalinger mv. SKAT kan i princippet følge udviklingen i de indbetalte skatter og i restancerne måned for måned. 18. SKAT har oplyst, at SKAT både i 2011, 2012 og 2013 opfyldte finanslovens mål vedrørende skattegabet, og at SKAT også forventer at opfylde målet i Det fremgik af beretningen, at SKAT ikke levede op til finanslovens skattegabsmål for 2011, idet skattegabet blev opgjort til 2,3 % i forhold til finanslovens mål på 2,0 %. I Skatteministeriets årsrapport for 2011, som er fra april 2012, opgøres skattegabet for 2011 imidlertid til 2,1 %. Det fremgår af årsrapporten, at de personlige indkomster på grund af en teknisk fejl blev undervurderet ved opgørelsen af nationalregnskabet i 2009, og at dette påvirkede finanslovens måltal vedrørende skattegabet. Ifølge årsrapporten bør måltallet derfor korrigeres fra 2,0 % til 2,2 %. Korrigeres der for nationalregnskabets opgørelse af de personlige indkomster, skal finanslovens måltal for skattegabet i 2011 forhøjes til 2,2 %. Da skattegabet i årsrapporten for 2011 blev opgjort til 2,1 % af BNP, overholdt SKAT således for første gang i en årrække finanslovens skattegabsmål i Opsummerende kan Rigsrevisionen konstatere, at SKAT i 2012 har nedbrudt finanslovens skattegab i delmål, så det er muligt at følge udviklingen i de forskellige skatter og afgifter, der indgår i skattegabsmålingerne. Rigsrevisionen finder det positivt, at skattegabet på denne måde er blevet mere styringsrelevant. Rigsrevisionen konstaterer samtidig, at flere væsentlige skatter og afgifter fortsat ikke indgår i finanslovens måltal vedrørende skattegabet, og at skattegabet derfor endnu ikke er fuldt dækkende. Rigsrevisionen finder, at skattegabet på finansloven bør dække så stor en del af SKATs virksomhed som muligt, da det ellers kan give et billede af, at borgernes og virksomhedernes regelefterlevelse ikke er dækkende. SKATs udvikling af en ny styringsmodel 20. Beretningen viste endvidere, at SKAT i 2008 havde igangsat udviklingen af et nyt målstyringssystem et såkaldt mål- og indikatorhierarki som SKAT forventede at tage i brug i SKAT har efterfølgende besluttet at stoppe udviklingen af dette målstyringssystem, som derfor ikke blev færdigimplementeret.

9 8 21. SKAT har som erstatning for mål- og indikatorhierarkiet vedtaget en ny styringsmodel i 2013, som SKAT forventer fuldt implementeret i løbet af Den nye styringsmodel er overordnet bygget op omkring 4 spor strategi, budget, produktionsstyring og udvikling. Modellen skal sikre en entydig fordeling af roller og ansvar på alle ledelsesniveauer i SKAT. Der skal på de enkelte niveauer fastsættes faglige mål såkaldte KPI er (Key Performance Indicators) for at kunne måle, om de enkelte dele af SKAT lever op til de fastsatte mål. Styringsmodellen skal, når den er fuldt udbygget og implementeret, understøtte, at SKAT kan opfylde de effektmål, som er fastsat på finansloven. Det forudsætter ifølge SKAT bl.a., at SKAT får beskrevet de enkelte processer og i den forbindelse fastsætter enhedsomkostninger, ligesom SKAT skal have fastsat og skal finde de rigtige målinger, der kan oplyse om fremdriften. 22. SKAT vil som led i en segmenteringsstrategi opdele det samlede skattegab i grupper (kaldet segmenter). Disse segmenter skal fremadrettet danne grundlag for opgørelse af skattegab og planlægningen af SKATs indsatser. Segmentstrategierne skal angive, hvilke tilgange og redskaber SKAT mest omkostningseffektivt kan anvende i SKATs indsats i et flerårigt perspektiv. SKAT forventer i 2016 at have et fuldt dækkende skattegab, som fremadrettet kan danne grundlag for opgørelse af skattegabet ved periodiske målinger. Med det mål for øje vil SKAT inden udgangen af 2016 gennemføre målinger, der dækker alle skatter og afgifter. Dermed vil SKAT supplere finanslovens skattegabsmål og skabe et samlet overblik over al manglende skattebetaling. SKAT har oplyst, at der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til, om finanslovens skattegabsmål skal udvides til også at omfatte told, punktafgifter, sort arbejde samt skat og moms vedrørende store selskaber. Det vil afhænge af en konkret vurdering i de enkelte tilfælde. 23. Opsummerende kan Rigsrevisionen konstatere, at SKAT i 2013 har besluttet at ændre styringsmodellen. Den nye styringsmodel vil ifølge SKAT blive implementeret i løbet af Rigsrevisionen kan således konstatere, at den tidligere styringsmodel ikke nåede at blive færdigudviklet og implementeret, sådan som ministerredegørelsen til Statsrevisorerne lagde op til. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i SKATs videre arbejde med at udvikle skattegabsmålet, herunder også segmentstrategien, og med at implementere den nye styringsmodel. SKATs erfaringer med at sikre den rette balance mellem vejledning og kontrol i indsatsprojekterne og resultaterne af de landsdækkende projekter 24. Rigsrevisionen undersøgte i beretningen, hvordan SKAT i praksis havde udmøntet indsatsstrategien i forhold til borgere og virksomheder, herunder selskaber med under 250 ansatte og selvstændigt erhvervsdrivende. Beretningen konkluderede, at indsatsstrategien og SKATs opdeling af skatteyderne i med- og modspillere udgør en god ramme for SKATs indsats over for såvel borgere som virksomheder. Beretningen viste imidlertid også, at SKATs indsatsprojekter ikke i alle tilfælde havde ført til de ønskede resultater i form af øget regelefterlevelse, og at SKAT ikke havde specifik viden om årsagen til den manglende regelefterlevelse på de enkelte områder. SKAT havde således tilrettelagt de enkelte projekter ud fra SKATs generelle viden om, at hovedparten af skatteyderne er medspillere. Rigsrevisionen fandt, at denne medspillertilgang havde ført til, at SKAT i nogle tilfælde havde anvendt vejledning som redskab, uden at dette var funderet i analyser af målgruppen. Rigsrevisionen fandt derfor, at SKAT generelt nøje burde analysere årsagerne til, at der begås fejl, så de rette redskaber benyttes over for både med- og modspillere. SKAT var enig heri og ville fokusere på i højere grad at igangsætte pilotprojekter med dybere analyser af, hvilke virkemidler der virkede bedst, før større landsdækkende projekter blev igangsat.

10 9 Statsrevisorerne bemærkede, at de fandt det utilfredsstillende, at SKAT på nogle områder havde fejlvurderet sammensætningen af med- og modspillere og havde anvendt de forkerte virkemidler over for målgrupperne. 25. SKAT har oplyst, at de samlede krav, der stilles til planlægning, forberedelse mv. af de enkelte projekter, er væsentligt udbygget gennem de seneste år, og at der løbende sker justeringer og nyudvikling af tilgange og redskaber i takt med nye erfaringer og opnået viden. SKAT arbejder med en projektportefølje, hvor projekterne er af længerevarende karakter, bredere, større og har en bredere vifte af kompetencer i bemandingen alt sammen for at sikre den rette balance. Samtidig har SKAT fokus på at igangsætte pilotprojekter med henblik på dybere analyser, før der igangsættes store landsdækkende projekter. I forhold til en styrket regelefterlevelse på virksomhedsområdet har den samlede udvikling i SKATs indsatsprojekter tillige resulteret i flere indsatsprojekter på virksomhedsområdet og færre på borgerområdet. 26. SKAT har oplyst, at sondringen mellem henholdsvis med- og modspillere udgør den overordnede forståelsesramme for SKATs indsatsstrategi. En af erfaringerne med denne opdeling er imidlertid ifølge SKAT, at den i en række situationer er for unuanceret til alene at bestemme, hvilke tilgange der kan anvendes med effekt. SKAT anvender derfor nu en mere nuanceret sondring mellem med- og modspillere, end da med- og modspillertilgangen blev introduceret ved strategiskiftet i Valget af tilgang i konkrete projekter eller i forhold til konkrete skatteydere sker derfor nu efter en mere individuel vurdering. SKATs projekter kan derfor indeholde både kontrol- og vejledningselementer i forskellige kombinationer. Visse indsatsprojekter er dog primært rettet mod modspillere, mens andre projekter primært er rettet mod medspillere. Vurderingen af målgruppen indledes typisk i forbindelse med den årlige indsatsplanlægning til produktionsplanen, hvor det i forslag til nye projekter oftest vil være overvejet, om den adfærd, der ønskes påvirket, overvejende skyldes manglende kendskab, manglende evne eller manglende vilje til at overholde reglerne eller kombinationer heraf. Vurderingen af målgruppen udfoldes endeligt i forbindelse med projektets planlægning af de konkrete indsatstiltag, som behandles i projektbeskrivelsen. 27. SKAT har endvidere oplyst, at SKAT ikke opgør resultaterne af de enkelte indsatsprojekter forstået som kontrolprovenuet, der er blevet konstateret gennem de enkelte indsatsprojekter. SKAT kan derfor ikke oplyse størrelsen af manglende indbetalte skatter, der er konstateret ved indsatsprojekter i 2011 og I forbindelse med projekternes slutevaluering opgør SKAT dog i en række projekter omfanget af reguleringer, hvis dette har betydning for vurderingen af projektets effekt eller for den læring, der kan uddrages af projektet. SKAT har understreget, at det ikke er muligt at måle SKATs succes ved at opgøre størrelsen af manglende indbetalte skatter i forbindelse med gennemførte kontroller. Ifølge SKAT sikres de enkelte indsatsprojekters omkostningseffektivitet ved overordnet at udvælge netop den projektportefølje og de indsatsaktiviteter, der ved en faglig vurdering forventes at medføre den største effekt på skattegabet med de tilførte resurser. Det enkelte projekts bidrag til den forudsatte omkostningseffektivitet udtrykkes gennem projektets opfyldelse af de mål og succeskriterier, der er fastsat for det enkelte projekt. Fremadrettet vil projekterne blive iværksat som bestillinger med udgangspunkt i langsigtede segmentstrategier, og vurderingen af den opnåede omkostningseffektivitet vil være en del af segmenternes vidensopsamling. 28. Skatteministeren tilkendegav i sin redegørelse til Statsrevisorerne, at SKAT generelt ville arbejde på at forbedre indsatsprojekternes kvalitet med særligt fokus på styring og effektmålinger.

11 Rigsrevisionen konstaterer sammenfattende, at SKAT er gået bort fra med- og modspillertilgangen, sådan som opdelingen af skatteydere oprindeligt blev introduceret med iværksættelsen af indsatsstrategien i Den ændrede tilgang skyldes, at SKAT har erfaret, at denne tilgang ikke er tilstrækkeligt nuanceret i sin oprindelige form, og SKAT er derfor i færd med at indføre segmentstrategier som erstatning for med- og modspillertilgangen. SKAT har begrundet den ændrede tilgang med, at SKAT nu arbejder med at udmønte indsatsen med udgangspunkt i en dybere forståelse af målgrupperne, som især fokuserer på årsagerne bag skatteydernes adfærd, og hvilke virkemidler der mest omkostningseffektivt påvirker adfærden hos skatteyderne fremadrettet. Rigsrevisionen finder det derfor ikke relevant at følge op på fordelingen af indsatsprojekter, der benytter henholdsvis kontrol og vejledning i forhold til med- og modspillere. Rigsrevisionen er enig i SKATs vurdering af, at indsatsstrategiens succes ikke alene kan måles ved at opgøre resultatet af kontrolaktiviteterne i form af kontrolprovenuet. Rigsrevisionen kan imidlertid konstatere, at indsatsstrategien ikke har resulteret i en forøget regelefterlevelse på virksomhedsområdet, jf. compliancemålingen vedrørende indkomståret SKAT mangler derfor efter Rigsrevisionens opfattelse at opstille nogle succesmål, der kan vise, om indsatsprojekterne har en positiv virkning på regelefterlevelsen og skattegabet. SKATs oplysninger om, at man sikrer de enkelte projekters omkostningseffektivitet ved at udvælge projekterne efter en faglig vurdering af, hvilke projekter der forventes at medføre den største effekt på skattegabet, finder Rigsrevisionen ikke er helt tilstrækkelig. Udvælgelse af projekter har jo altid været baseret på en faglig vurdering, og det har hidtil ikke været tilstrækkeligt til at ændre regelefterlevelsen på virksomhedsområdet. Rigsrevisionen finder dermed ikke, at SKAT har formået at forbedre målingerne af indsatsprojekternes effekt i det omfang, som skatteministerens redegørelse lagde op til. Dette finder Rigsrevisionen ikke helt tilfredsstillende. Rigsrevisionen vil fortsat følge, hvordan SKAT udvælger og opgør resultaterne af indsatsprojekterne. III. Næste skridt i sagen 30. Rigsrevisionen vil følge udviklingen på følgende områder: udviklingen i regelefterlevelsen på borger- og virksomhedsområdet i forbindelse med offentliggørelsen af den næste compliancemåling i 2015 SKATs videre arbejde med at udvikle skattegabsmålet, herunder også segmentstrategien, og med at implementere den nye styringsmodel hvordan SKAT udvælger og opgør resultaterne af indsatsprojekterne. Lone Strøm

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter (beretning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi December 2008 BERETNING OM SKATS INDSATSSTRATEGI i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund og formål...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

SKATs nye Innovative indsatsstrategi

SKATs nye Innovative indsatsstrategi SKATs nye Innovative indsatsstrategi Direktør Steffen Normann Hansen SAS Institute seminar den 30-35 mia. 10 mia. Skattegab? Reguleringer Skat til indbetaling 765 mia. Skatteopkrævning Omkostninger til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2 -udledningen Januar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks reduktion af CO2-udledningen (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets administration

Læs mere

Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder

Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder Dansk EvalueringSelskab, Årskonference 2010 Parallelsession 1F Tom Axlev, Chefkonsulent - Skatteministeriets koncerncenter Agenda Hvorfor effektmåling i SKAT? Målebegreber

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 14 Rigsrevisors fortsatte notat af 20. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

SKATs fokus i 2015. v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015

SKATs fokus i 2015. v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015 SKATs fokus i 2015 v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015 2 Indledning En ikke særlig juridisk, men mere faktuel gennemgang af, hvad SKAT vil lave i 2015. Målrettet kontrol (122 navngivne og helt konkrete

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsats på transfer pricingområdet. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsats på transfer pricingområdet. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsats på transfer pricingområdet August 2014 BERETNING OM SKATS INDSATS PÅ TRANSFER PRICING-OMRÅDET Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1.

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009 Notat til Statsrevisorerne om eindkomst April 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 eindkomst 14. april 2009 RN D401/09 I. Indledning 1. På mødet den 28. januar 2009 drøftede Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012 Borgernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2012 Rapporten er udarbejdet af: Indsats Indsatsplanlægning og -analyse Indsatsanalyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22 18 18 www.skat.dk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning Skatteministeren Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Telefax 3392 4258 www.skm.dk skm@skm.dk CVR-nr 17146815 EAN.NR.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt J.nr. j.nr. 07-142485 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374

Læs mere

MÅLING AF SKATTEEFTERRETTELIGHED I DANMARK

MÅLING AF SKATTEEFTERRETTELIGHED I DANMARK MÅLING AF SKATTEEFTERRETTELIGHED I DANMARK Indlæg ved SAS Institute seminar Claus Thustrup Kreiner Københavns Universitet & De Økonomiske Råd April 2013 Baggrund SKATs complianceprojekt Unikt samarbejde

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Danmarks Eksportråd (beretning nr. 8/03) I. Indledning 1. Jeg orienterede statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande

Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande 1 Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande Denne skatteøkonomiske analyse har til formål at give et overordnet billede af effektiviteten i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finansiel Stabilitet A/S (beretning nr. 12/2011) 9. maj 2014 RN 1504/14

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring April 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets økonomistyring (beretning nr. 8/2010) 10. april 2014

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Juni 2010

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Juni 2010 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Juni 2010 BERETNING OM SKATS FUSION AF INDDRIVELSESOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014 Fokuseret tilsyn og styring September 2014 Koncernstyring Rammer for tilsyn og styring Krav om tilsyn og styring Dimensioner i tilsyn og styring Performance Fremadrettet sikring og udvikling af institutionernes

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 2011-038-0075

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Kontrolaktiviteter 2015. Styrket regelefterlevelse på skatteområdet

Kontrolaktiviteter 2015. Styrket regelefterlevelse på skatteområdet Kontrolaktiviteter 2015 Styrket regelefterlevelse på skatteområdet Forord I 2015 forventer Skatteministeriet, at borgere og virksomheder betaler omkring 920 mia. kr. i skatter, afgifter, moms og told.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 112 Offentligt (01)

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 112 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 112 Offentligt (01) Vi sætter målrettet ind over for manglende skattebetaling I 2014 forventes borgere og virksomheder at skulle betale omkring 946 mia. kr. i skatter,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet (beretning nr. 8/04)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Skat har en plan-2. del

Skat har en plan-2. del - 1 Skat har en plan-2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggør hvert år en plan over, hvilke brancher eller skatteområder skattevæsenet det kommende år særligt vil interessere

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Juni 2015. Skatteministeriet, Departementet

Juni 2015. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Juni 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Maj 2015. Skatteministeriet, Departementet

Maj 2015. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Maj 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt. Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning. 24. januar 2007. Indsatsplan 2007.

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt. Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning. 24. januar 2007. Indsatsplan 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning 24. januar 2007 Indsatsplan 2007 Side 1 / 43 Forord Med Indsatsstrategien tror SKAT på at vi kan få flere skatteydere

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere