SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse"

Transkript

1 SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse Hans Henrik Bonde Eriksen, partner cand. jur. Thomas Keller, Tax Partner, cand. jur. TAX

2 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse I. Sikringsakter og reparationsmuligheder II. Fra ansættelse til krav (frister)

3 Ingen sejrherre tror på tilfældigheder (F. Nietzsche) 3

4 Forvaltningsretten Grundbegreber som altid skal være i fokus Procesretssikkerhed (herunder frist og forældelsesregler) Retskilder og juridisk metode (herunder frist og forældelsesregler) Kompetence (herunder frist og forældelsesregler) Sagsbehandlingsreglerne hhv. forvaltningslov og skatteforvaltningslov. (herunder frist og forældelsesregler)

5 Sikringsakter og reparationsmuligheder Sikringsakter og reparationsmuligheder 5

6 Sikringsakter og reparationsmuligheder En oversigt Sikringsakter (forinden disposition eller senest samtidig med denne) Bindende svar Aftalebetingelser (check for skat og moms/afgiftskonsekvenser) Aftalebetingelser / resolutiv betingelse (skatte - og afgiftsforbehold) Reparationsmuligheder (efter skatteansættelse er foretaget) Omgørelse (ændring af disposition) Omvalg (ændring af selvangivelsesvalg) Tilpasning af afskrivninger Klage (hvis afgørelse er materielt forkert eller hvis ugyldighed) Genoptagelse som følge af efterfølgende omstændigheder (egne forhold eller andres forhold)

7 Sikringsakt Bindende svar (Klar besked) HVAD? Spørge på skatte/afgiftsretlige virkninger af en disposition Konkret forhold (skal kunne besvares med et Ja eller et Nej) Ikke hvis generelt spørgsmål om accept af regnskab eller selvangivelse & Ikke hvis reelt ønske om rådgivning flerhed af dispositioner kan trække i retning af planlægning!

8 Sikringsakt Bindende svar (Klar besked) Skatterådet muligheden for bindende forhåndsbeskeder direkte fra Rådet ophørt. Bindende svar skal derfor alene hentes lokalt, dvs. hos SKAT men ved principielle forespørgsler eller betydelige beløb så visiterer SKAT til Skatterådets afgørelse. NYT: Med skatteforvaltningsloven nu tillige bindende svar om moms og afgifter (dog ikke told). Anmodningsgebyr på 300 kr. (2008-tal) pr. anmodning (spørges på vegne andre er gebyret i 2008-tal). Særligt skema kan anvendes, jf. og indsendes elektronisk.

9 Sikringsakt Skatteforbehold SFVL 28 Indsætte vilkår i aftale/overdragelsesdokumenter mv. Undersøg altid om sælgergarantier omfatter skat mv. og ved værdiusikkerhed mv. undersøg altid om skatteforbehold er relevant!

10 Skatteforbehold Et skatteforbehold er en betingelse for en privatretlig disposition, der medfører at dispositionen bortfalder eller får et andet indhold (eller kan bortfalde eller få et andet indhold), hvis myndighederne ved ansættelsen af indkomst- eller ejendomsværdiskat, herunder gaveafgift, tillægger dispositionen en anden skatteretlig virkning end forudsat. Et skatteforbehold er i sagens natur ikke kun rettet til den eller de borgere/virksomheder, der har disponeret, men også til skattemyndighederne. Skatteforbehold vedrører til en vis grad samme problemområde som omgørelse, jf. skatteforvaltningslovens 29, og skatteforbehold giver anledning til tilsvarende administrative problemer som omgørelse.

11 Autoritativt materiale ad skatteforbehold Redegørelse fra Retssikkerhedsudv Lovmotiver L192 til lov nr. 381 af Cirkulære 116 af 1. juli 1999 (om L192) Procesvejledning SKAT 2008 afsnit O.2 Tilsigtet opstramning ved lovmotivet! "Den foreslåede lovfæstelse indebærer, at kravene til et skatteforbehold og til at få en tilladelse til omgørelse strammes lidt op."

12 DJØF Forlag Skatteforvaltningsloven - juli 2006 Skatteforvaltningsloven med kommentarer, 784 sider. Forfattere: Poul Bostrup (Advokat) Hans Henrik Bonde Eriksen (KPMG) og Susanne Dahl (Kontorchef Landsskatteretten)

13 Bog fra Thomsons Forlag Betalingskorrektion, omgørelse og skatteforbehold af Hans Henrik Bonde Eriksen og Kurt Hansen Bogen er et nødvendigt værktøj for alle, der beskæftiger sig med indgåelse af aftaler, og for folk der skal vurdere de skattemæssige aspekter i indgåede aftaler eller påtænkte dispositioner. Der er tale om en praktisk orienteret fremstilling af de muligheder, skatteydere og aftaleparter har for at ændre og korrigere indgåede aftaler med oprindelig skatteretlig virkning, når skattemyndighederne kritiserer aftaler eller vilkår i aftalerne eller tillægger den civilretlige aftale en for parterne uhensigtsmæssig skatteretlig vurdering. Disse situationer er som bogens titel antyder: Skatteforbehold Omgørelse Betalingskorrektion Hans Henrik Bonde Eriksen og Kurt Hansen arbejder begge praktisk med skatteret som led i deres daglige arbejde, og som følge af forfatternes ansættelse hhv. privat og offentligt, vil såvel rådgiveres som skatteforvaltningens syn på emneområderne være integreret i bogen.

14 Civilret - aftaleret Civilretten er præjudiciel og styrer skatteretten. Jan Pedersen "Skatteudnyttelse" side 436 "I sin basis er indkomstbeskatningen et ufuldstændigt retligt system, som kun kan eksistere ved hjælp af civilrettens styrende funktion Cementeret ved Højesteretsdom SKM HR (TfS H Finwill-dommen).

15 Civilret - aftaleret Aftalefrihed, herunder frihed til at fastsætte betingelser. Betingede retshandler: "En retshandel er betinget, når den vilkårligt gør sin retsvirkning afhængig af en uvis kendsgernings indtræden." Suspensive betingelse = opsættende betingelse Resolutive betingelse = Opløsende betingelse

16 Vilkår om skattestilling parternes forudsætning. Formodningsregel Et skatteforbehold er et skattevilkår i en aftale mellem to kontraherende parter. I procesvejledningen formuleres som følger: "Formodningsvis antages det skatteretligt, at indføjede skattebetingelser alene er resolutive, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder Advarsel sådanne formodningsregler har det med at sætte et skøn/retlig vurdering under en regel og det kan stride mod retsgrundsætningen om det pligtmæssige skøn, der udspringer af hjemmelskravet!

17 Sikringsakt Skatteforbehold Et skatteforbehold vil civilretligt kunne gives et af to virkninger: 1) Den aftalte retshandel er gennemført men opløses fra først af (ex tunc), hvis de i skatteforbeholdet angivne forudsætninger svigter. Dette er den mest forekommende (Resolutivt virkende betingelse) 2) Skatteforbeholdet formuleres sådan, at transaktionen alene gennemføres, hvis nærmere skatteretlige konsekvenser/betingelser opfyldes (Suspensivt virkende betingelse): Eventuelt er vilkåret koblet med parternes accept om at indhente og afvente en bindende svar! Alt i alt vigtigt at man kender forskellen for korrekt formulering.

18 Sikringsakt Skatteforbehold (resolutive) Udløses skattebegivenheden som forbeholdet tager sigte på, medfører dette parternes mulighed for en oprindelig ændring af dispositionen (ex tunc), dvs. bortfald eller vilkårsjustering ex tunc alt efter aftalen/forbeholdet. Der skal således ikke anses at foreligge 2 dispositioner, men kun én eller ingen. Oprindelig skatteansættelse hvis det er ansættelsen, der udløser forbeholdet - bliver dermed forkert og skal derfor ophæves forudsætter at forbeholdet er gjort gældende.

19 Tidl. cirkulære nr. 57 af 15. maj 1997 "Under genoptagelsestilfældene henhører også tilfælde, hvor et gyldigt skatteforbehold gøres gældende. Et skatteforbehold er begrebsmæssigt et aftalevilkår om, at aftalen falder bort eller har et alternativt indhold, hvis skattemyndighederne ikke tillægger aftalen en nærmere forudsat skattemæssig virkning. Gøres et gyldigt skatteforbehold gældende, skal skatteansættelsen foretages på det alternative grundlag, der fremgår af det aftalte vilkår om skatteforbeholdet".

20 Sikringsakt Skatteforbehold Værdiansættelsestilfælde (låse værdier parter forudsætter en skatteposition) Dels principgrundlaget (skal/kan der skønnes) Dels udmålingsskønnet (samlet værdiudmåling) Dels fordelingsskønnet (værdifordeling på aktiver af forskellig skatterelevans) Accept af aktiekurs Accept af at successionsregler kan finde anvendelse (generationsskifter) Periodiseringer, indtægter, fradrag eller evt. ejerskab foreligger. Skattesubjektsstatus eller samhandelsvilkår accepteres?

21 Inter partes med ekstern følgevirkning Et skatteforbehold kan kun gøres gældende mellem aftaleparterne, jf. TfS LSR NB! Et skatteforbehold er dog i sagens natur ikke kun rettet til den eller de borgere/virksomheder, der har disponeret, men også til skattemyndighederne.

22 Inter partes & ekstern virkning Skal være gjort gældende civilretligt SKM VLD Sagsøgerne har i købekontrakterne indsat en bestemmelse om at kunne træde tilbage fra aftalen, hvis skattemyndighederne forkaster værdiansættelserne. Allerede fordi sagsøgerne ikke har gjort skatteforbeholdene gældende, kan sagsøgerne ikke nu påberåbe sig et skatteforbehold.

23 Automatisk Et forbehold kan være formuleres med en automatik, dvs. at det bliver virksomt straks den udløsende skatteretlige virkning/situation indtræder. Parterne kan evt. forinden anvendelse anmode om bindende svar på forbeholdets virkninger, jf. TfS (fremrykket stillingtagen til forbehold i allerede foretaget disposition)

24 Sikringsakt Skatteforbehold Efter SFVL 28 tillægges et skatteforbehold af bevismæssige grunde kun skatteretlig virkning:»hvis forbeholdet er klart, skriftligt og oplyst over for told- og skatteforvaltningen senest samtidig med at myndigheden oplyses om dispositionens øvrige indhold.«

25 Sikringsakter Skatteforbehold afvisning! Efter 28 stk. 2, kan SKAT : "afvise at tillægge et skatteforbehold virkning for en ansættelse, hvis de privatretlige virkninger af skatteforbeholdet ikke er klare og overskuelige."

26 Sikringsakt Skatteforbehold - gyldighedsbetingelserne Skriftlighedskravet Oplysningskravet Klarhedskravet

27 Sikringsakter Skatteforbehold - skriftlighedskravet A. Skal være del af aftalen og har derfor hjemmelsgrundlag i parternes disposition. B. Skal være oprindeligt og skriftligt og taget samtidig med dispositionen (ej mundtligt) Se TfS HD og TfS LSR. Bevisbyrden for gyldigt taget forbehold påhviler skatteyderen, der gør det gældende! Se TfS HD.

28 Sikringsakter Skatteforbehold - oplysningskravet SKAT oplyses normalt om dispositionens nærmere indhold ved at skattemyndigheden som led i ligningsarbejdet rekvirerer dokumentation for dispositionens indhold. Det er ikke et krav, at skatteforbehold oplyses i selvangivelsen. Se TfS HD. Dog ved suspensive betingelser koblet med bindende svar bør det fremlægges sammen med anmodningen.

29 Klarhedskravet Sidstnævnte forbud er ikke til hinder for, at et skatteforbehold er udformet således, at de skattepligtige kan vælge mellem helt at ophæve den privatretlige disposition eller foretage det mindre skridt at ændre den privatretlige disposition i overensstemmelse med eks. skattemyndighedernes værdiansættelse.

30 Sikringsakter Skatteforbehold - klarhedskravet Utvetydigt angive de skattemæssige virkninger, der udløser anvendelse af forbeholdet. Utvetydigt angive den privatretlige virkning, hvis forbeholdet gøres gældende: ikke gummi dvs. ikke en ret til at indgå ny aftale med samme oprindelige virkning, og derfor heller ikke acceptabelt, hvis der i skatteforbeholdet er indbygget en alternativ aftale. Ikke krav om god tro hos parterne!

31 Klarhedskravet Der kan forbeholdes ret til ophævelse, men der kan ikke sættes en alternativ-aftale i den første aftales sted via forbeholdet. Valgmuligheden efter forbeholdet må herefter kunne være enten ophævelse, eller ændring i overensstemmelse med ændringen fra skattemyndigheden. Alternativt en for fordelingsvurdering, eller ændring, der kan anses at ligge inden for rammerne af den første aftale (kravene til præcision af alternative valg er strenge).

32 SKM LSR Dispositioner foretaget som følge af at et skatteforbehold var blevet aktuelt, kunne ikke tillægges tilbagevirkende kraft, idet aftalen savnede klarhed med hensyn til de skattemæssige virkninger, der er forudsat ved aftalens indgåelse, og de ændringer af parternes skatteansættelser, der ville udløse skatteforbeholdet og den privatretlige virkning skatteforbeholdet måtte medføre. Endvidere havde aftalen eksisteret en del år forud for, at der blev aftalt et skatteforbehold.

33 Nødbremsen for SKAT i stk. 2 (Skøn) Formålet hermed er at imødegå, at skattemyndighederne bringes i en situation, hvor de på grund af uklarhed om de privatretlige virkninger af skatteforbeholdet bliver nødt til at foretage væsentlige skønsmæssige ansættelser. Anvendelsesområdet er derfor begrænset til situationer, hvor det ikke vil være muligt at afklare det privatretlige grundlag for en ny skatteansættelse i tilstrækkelig grad.

34 Nødbremsen (forts.) I forarbejderne til bestemmelsen er som eksempel på bestemmelsens anvendelse nævnt den situation, hvor dispositionen vedrører overdragelse af en virksomhed, og skatteforbeholdet først bliver udløst adskillige år efter overdragelsen og med den virkning, at virksomhedsoverdragelsen med den efterfølgende drift skal tilbageføres. (gentages i Procesvejledning 2008 afsnit O.2.) Det vil således - alt andet lige - kunne have betydning, hvor lang tid der går fra dispositionens foretagelse til skatteforbeholdet bliver aktuelt.

35 Sammenhæng med frister (genoptagelse) Hvis anmodningen om udnyttelse af et skatteforbehold indgives inden 3 år og 4 måneder fra udløbet af det pågældende indkomstår, vil der kunne tillades genoptagelse efter SFL 26, stk. 2, hvis betingelserne i SFL 28 om skatteforbehold er opfyldt. Hvis anmodningen om udnyttelse af et skatteforbehold indgives efter 12. marts 2003 og mere end 3 år og 4 måneder efter udløbet af det pågældende indkomstår og vedrører indkomstår fra og med 1997, er tilladelse til genoptagelse, bortset fra opfyldelse af kravene i SFL 28, betinget af, at kravet i SFL 27, stk. 2, om en reaktionsfrist på 6 måneder er opfyldt. Er anmodningen indgivet inden den 12. marts 2003 og vedrører indkomstårene gælder yderligere minimumsgrænsen på kr i den inden den 2. juni 2003 gældende bestemmelse i SSL 35, stk. 2, jf. nærmere herom i den tidligere udgave af denne vejledning Er der tale om indkomstår inden 1997 gælder en vejledende minimumsgrænse på kr og en vejledende reaktionsfrist på 3 måneder, jf. den tidligere udgave af denne vejledning

36 Reparationer når det så er gået galt! Genoptagelse SFVL 26 og 27 (Skat) Genoptagelse SFVL 31 og 32 (Moms og afgifter) Genoptagelse SFVL 33 (Vurdering af fast ejendom) Omgørelse SFVL 29 & LL 2. stk. 5 Omvalg SFVL 30 Efterfølgende afskrivninger, jf. BEK nr af 13/ om efterfølgende af- og nedskrivninger m.v. ( 52, stk. 2)

37 Reparationer Ordinær genoptagelse Ordinært Skat / 26 -> senest den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb enten begære nedsættelse eller varsles forhøjelse. Moms, afgifter / 31 -> senest 3 efter angivelsesfristens udløb eller ikke afsendes senere end 3 år efter kravet om godtgørelse kunne gøres gældende. Vurdering / 33 -> ToldSkat ikke senere end den 1. juli i det andet år efter vurderingsåret. Borger dog genoptagelse frem til 1. maj i det 4. år efter vurderingsårets udløb.

38 Reparationer Omgørelse Omgørelse SFVL 29 (omgørelse og reparationer) Ligningslovens 2, stk. 5 (reparationer)

39 Omgørelse hvad er ikke omfattet (negativ afgræsning) Ugyldige eller uvirksomme dispositioner (skatteretten læner sig direkte op af civilretten) Rene fejlekspeditioner (TfS & TfS LSR) Tilfælde, hvor de skattemæssige virkninger af ændring af en disposition, har særlig lovhjemmel (efterbeskatning) LL 2, stk. 1 og 5 - situationer SFVL 30 situationer (omvalg) Almindelig genoptagelse (ændret bedømmelse)

40 Omgørelse definition Ændringsdispositioner tillægges uanset de i sagens natur foretages som "efterfølgende" tiltag i tidsmæssig henseende skatteretlig oprindelig virkning. den oprindelige skatteretlige kvalifikation (skattemyndighedernes ansættelse) af den privatretlige disposition i skatteretlig henseende tillades ændret, dvs. at der efter ændringen ikke i skattemæssig henseende anses at foreligge en flerhed af skatterelevante dispositioner med hver sin skatteretlige kvalifikation, men den endelige skatteretlige kvalifikation læner sig således op af den endelige omgjorte eller tilrettede disposition (omgørelsesdispositionen).

41 Omgørelse Ved omgørelse og betalingskorrektion vil der være to civilretlige transaktioner hhv. den oprindelige transaktion/disposition og derefter omgørelsesdispositionen. Omgørelse er en ny disposition som er affødt af en forvaltningsretlig tilladelse - ikke en privatretlig oprindelig ændring. Civilretlig omgørelse findes ikke uden for tilfælde af aftalers uvirksomhed mv., og således er det heller ikke et krav, at omgørelsesdispositionen i tid skal lade sig tilbageføre til det oprindelige transaktionstidspunkt, blot skal selve omgørelsesdispositionen være civilretlig mulig på tidspunktet for tilladelsen, jf. SKM LR. Omgørelse gælder alene "skatter" ikke afgifter, jf. TfS LR.

42 Omgørelse vejledningsforpligtelse? Forvaltningslovens 7 Procesvejledningen 2008 O.1. I forbindelse med varsling af en ansættelsesændring, der udspringer af en privatretlig disposition, skal told- og skatteforvaltningen give vejledning om muligheden for omgørelse efter SFL 29, såfremt omgørelse efter en konkret vurdering må anses for et nærliggende og relevant alternativ for den skattepligtige. Gebyr på kr. (2008-tal) for anmodning om omgørelse. Tilbagekaldes en anmodning om omgørelse, tilbagebetales gebyrer, der er betalt. Gebyret tilbagebetales ikke, hvis omgørelse nægtes.

43 Dobbelt sagsforløb? Hvis en anmodning om omgørelse indgives sideløbende med en verserende klagesag vedrørende den skatteansættelse, der ønskes omgjort, skal anmodningen om omgørelse som udgangspunkt sættes i bero. Hvis den skattepligtige ikke er enig i, at behandlingen af anmodningen om omgørelse stilles i bero, således at der bliver truffet afgørelse om omgørelse inden afslutningen af klagesagen vedrørende skatteansættelsen, skal en eventuel tilladelse til omgørelse betinges af, at tilladelsen udnyttes inden 3 måneder. Ved udnyttelse af tilladelsen bortfalder grundlaget for den verserende klagesag.

44 Retablering! Som et led i retableringen af status på det oprindelige overdragelsestidspunkt skal de foretagne skattemæssige afskrivninger i den mellemliggende periode annulleres, således at den oprindelige overdrager bevarer sit oprindelige afskrivningsgrundlag. Den oprindelige overdragers adgang til at foretage afskrivning i den mellemliggende periode beror på den almindelige praksis om tilladelse til efterfølgende af- og nedskrivning. Da hensigten med en fuldstændig ophævelse af den privatretlige disposition som nævnt er at retablere status på det oprindelige aftaletidspunkt, skal der derimod normalt ikke ske tilbageføring af indtægter og udgifter vedrørende løbende underaftaler med tredjemand og personlig virksomhed i den mellemliggende periode.

45 Omgørelse SKFVL 29 Hvis parterne ønsker dispositionen helt ophævet. Principielt skal der foretages kompensation mellem parterne for status -ændringer i den mellemliggende periode, eksempelvis forbedringer/forringelser på de tilbageførte aktiver. Parterne skal skattemæssigt behandle sådanne kompensationsbeløb på samme måde, som det der kompenseres for.

46 Omgørelse nægtet! I sagen SKM LSR, hvor der ikke blev tilladt omgørelse. Klageren havde anvendt midler placeret i virksomhedsskatteordning til hos en bank at købe aktier, der ikke kunne indgå i virksomhedsordningen, hvorfor der skulle ske ophørsbeskatning. Med henblik på at undgå dette ønskede klageren at videresælge aktierne til sit holdingsselskab og anmodede derfor om omgørelse vedrørende den oprindelige aftale om køb af aktierne. Landsskatteretten gav afslag og lagde vægt på, at som anmodningen var indgivet, ville et videresalg til holdingselskabet ikke være en ændring af den oprindelige aftale mellem klageren og banken om køb af aktier, hvorfor der ikke var tale om omgørelse af den disposition, skatteansættelsen hvilede på.

47 Omgørelse tilladt! I SKM LR, hvor der blev tilladt omgørelse, uanset at det direkte fulgte af virksomhedsskattelovens 1, stk. 2, at anvendelse af virksomhedsskatteordningen til anskaffelse af investeringsbeviser udløste efterbeskatning. Tilsvarende SKM LSR, hvor der blev tilladt omgørelse vedrørende anskaffelse af investeringsbeviser, der ikke kunne indgå i virksomhedsskatteordningen, således at købet af investeringsbeviser blev tilbageført og erstattet af køb af obligationer, der kunne indgå i virksomhedsskatteordningen.

48 Omgørelse SKFVL kriterium nr. 1) Dispositionen skal primært være båret af andre hensyn end skattebesparelseshensyn (eks. omgørelse vil normalt ikke kunne opnås ved internoverdragelser af aktiver mellem hovedaktionær og selskab, når aktiverne værdisættes åbenbart forkert) Successions-tilfælde er helt legal skatteudskydelse, jf. SKM H. SKM LR Afslag - skattebesparelseshensyn - rette indkomstmodtager - manipulation som følge af forskel i person og selskabsbeskatning. TfS LR (gaveoverdragelse af aktier til underkurs - afslag) SR-Skat 4/1999 s. 322 Hjerrild Nielsen Alene blokade i mere oplagte tilfælde

49 Omgørelse SKM LR SKM LR - Rådet blev anmodet om tilladelse til omgørelse, således at hævede etableringskontomidler, herunder renter frem til hævningstidspunktet, med skattemæssig virkning blev ført tilbage til banken. Etableringskontomidlerne skulle således anses for aldrig at være hævet. Ligningsrådet gav tilladelse til omgørelse - og underkendte dermed den lokale myndigheds betragtning om "skattebesparelseshensyn".

50 Omgørelse SKM LSR Se endvidere SKM LSR, hvor SFL 29, stk. 1, nr. 1, ikke var til hinder for omgørelse i en situation, hvor en avance ved salg af virksomhed var indbetalt på en pensionsordning i henhold til PBL 15 A, idet formålet med oprettelse af ordningen ikke blot var skattebesparelse, men også at sikre fremtidige pensionsindtægter.

51 Omgørelse SKM V En statsautoriseret revisor udførte via et selskab, som han selv ejede fuldt ud, arbejde for et revisionsfirma, som han ejede sammen med 2 andre revisorer. Skattemyndighederne havde anset den statsautoriserede revisor og ikke selskabet som rette indkomstmodtager for honoraret for arbejdet, og samtidig var honoraret blevet anset som et tilskud fra revisoren til selskabet. Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt beslutningen om at lade honoraret tilgå revisorens selskab kunne omgøres efter skatteforvaltningslovens 29, stk. 1 (tidligere skattestyrelseslovens 37 C, stk. 1). Landsretten lagde vægt på, at formålet med erhvervelsen af selskabet var at udføre arbejde for det fællesejede revisionsselskab, og at dette var den eneste aktivitet i de omtvistede indkomstår. Den statsautoriserede revisors arbejde for det fællesejede selskab i de pågældende år svarede efter sin karakter til det arbejde, han tidligere havde udført og samtidig udførte for det fællesejede selskab mod betaling af løn. Under disse omstændigheder fandt landsretten det ikke bevist, at dispositionen ikke i overvejende grad havde været båret af hensyn til at udskyde skat, hvorfor betingelsen i skatteforvaltningens 29, stk. 1, nr. 1, for omgørelse ikke var opfyldt.

52 Omgørelse SKFVL kriterium nr. 2) Dispositionen skal utvivlsomt have haft utilsigtede skattemæssige konsekvenser, der må betegnes som væsentlige. NB. Væsentlighedskriteriet kører ikke på selve dispositionens størrelse, men derimod på de skattemæssige konsekvenser.(højere beskatning end alternative transaktioner Vildfarelse om skatteforholdene (og ikke vildfarelse om den civilretlige disposition). TfS og TfS Ikke krav om god tro, jf. TfS LR

53 Omgørelse ukendskab til regler Ukendskab til retsreglerne fritager efter normale juridiske vurderinger ikke (Burde viden) - gælder dog ikke efter SKFVL 29, jf. således: TfS LR omgørelse af disposition i virksomhedsordningen. TfS LR Revisor/rådgivers ukendskab til 3 årsreglen i ABL for selskaber ikke til hinder for omgørelse.

54 Omgørelse SKM H Nylig og ledende dom om betingelse nr. 2. Hvor det fastslås, at betingelse nr. 2 er opfyldt, medmindre den skattepligtige rent faktisk var bekendt med de efterfølgende skattemæssige virkninger. I denne sag havde den skattepligtige anvendt etableringskontomidler til køb af faderens ejendom og med fuld succession. Da der i forbindelse med fuld succession ikke kan anvendes etableringskontomidler, skulle der ske efterbeskatning efter reglerne herom i etableringskontoloven. Der blev derfor anmodet om omgørelse, således at overdragelsen i stedet for skulle ske med delvis succession. Højesteret anså betingelsen i nr. 2, for opfyldt, selv om den skattepligtige inden indgivelsen af selvangivelsen havde modtaget et brev fra den lokale skattechef om, at det ikke var muligt at anvende etableringskontomidler. Den skattepligtige havde imidlertid ikke åbnet dette brev, og havde derfor på tidspunktet for indgivelse af selvangivelse med valg af fuld succession ikke kendskab til brevets indhold.

55 Omgørelse SKM H (forts.) Præmisserne i Højesterets dom: "Højesteret finder, at bestemmelsen efter sin ordlyd må forstås således, at der ikke i nr. 2 er hjemmel til at betinge omgørelse af andet og mere end, at den privatretlige disposition blev foretaget, uden at de skattemæssige virkninger, som indtræder, var forudset på dispositionstidspunktet. Omgørelse kan således ikke nægtes med henvisning til, at den skattemæssige virkning burde være forudset, eller at selvangivelse blev indleveret med kendskab til den skattemæssige konsekvens. På denne baggrund lægger Højesteret efter bevisførelsen til grund, at der i sagen utvivlsomt foreligger utilsigtede skattemæssige virkninger. Væsentligheden er ikke bestridt."

56 Rentespm. ændringer? Der blev ligeledes tilladt omgørelse med henblik på at annullere en aftalt forrentning i sagen SKM LR, hvor der i tillid til skattemyndighedernes senere af Højesteret underkendte praksis om fikseret rente var aftalt og selvangivet forrentning i et selskabsmellemværende. Beskatningen af den selvangivne renteindtægt blev på dette grundlag anset for en utilsigtet skattemæssig virkning. Modsat blev der i sagen SKM LSR nægtet tilladelse til omgørelse, fordi den aftalte og selvangivne forrentning blev anset for en følge af koncernens interne forretningspraksis, således at beskatningen af den selvangivne renteindtægt ikke var en utilsigtet skattemæssig virkning.

57 Omgørelse SKFVL kriterium nr. 3) Dispositionen lagt klart frem, og myndighederne må ikke have været i tvivl om dispositionens eksistens og indhold. Oprindeligt skal indhold og vilkår i dispositionen være lagt klart frem. Loyal fremgangsmåde TfS LR (gavegivers skatteforhold - omgørelse af afståelsesbeskatningen - ikke selvangivet!)

58 Omgørelse SKM V Som seneste dom kan nævnes SKM VLR, hvor den skattepligtige ønskede omgørelse af en overdragelse af nogle anparter til det af ham ejede holdingselskab. Da overdragelsen fejlagtigt var sket til overpris, var avancebeskatningen blevet for stor. Retten fandt ikke, at oplysningen om overdragelsen var lagt klart frem, da der hverken var oplyst noget om den i selskabets årsregnskab eller i overdragerens selvangivelse, og det ændrede ikke noget heri, at overdragelsen var oplyst til alkoholbevillingsmyndigheden.

59 Omgørelse SKFVL kriterium nr. 4) De privatretlige virkninger af ændring af dispositionen skal være enkle og overskuelige. NB. ikke være tvivl om de afledte skattemæssige virkninger af omgørelsen. (Kriteriet vil typisk virke som bremse ved total omgørelse, og ikke ved omgørelse i form af reparation af vilkår). Afslag - hvis en omgørelse efter lang tids forløb trækker meget væsentlige skønsreguleringer.

60 Omgørelse SKM LR I sagen SKM LR blev der anmodet om tilladelse til at ændre datoen for den skattepligtiges køb af en tidligere firmabil. Da købet skete med den skattepligtiges eget selskab som mellemled ville en tilladelse til omgørelse udløse så mange kompenserende reguleringer, at betingelsen i den dagældende tilsvarende bestemmelse i nr. 4, ikke blev anset for opfyldt. Bestemmelsen i nr. 4 har en klar parallel til 28, stk. 2 (vedr. skatteforbehold).

61 Omgørelse SKFVL kriterium nr. 5) Alle berørtes tiltræden. NB. Af lovforarbejderne fremgår, at ikke blot samtlige parter i den privatretlige disposition, men også de respektives skattemyndighed (SKAT) skal være enige i omgørelsen, før tilladelse hertil gives. Kan derfor ikke ske hvis part f.eks. er selskab, der er blevet opløst.

62 Praksis omgørelse/ virksomhedsomdannelser SKM LR Ligningsrådet tillod i sagen SKM LR, at reglerne om omgørelse kunne anvendes i en situation, hvor der efter gennemførelse af en skattefri virksomhedsomdannelse ønskedes overdraget yderligere af skatteyderens aktiver. Ligningsrådet udtalte, at der var tale om en ændring af en privatretlig disposition, samt at tilladelsen til omgørelse forudsatte, at parterne skulle foretage sådanne indbyrdes reguleringer, at de blev stillet, som om de yderligere aktiver var overdraget i forbindelse med den oprindelige virksomhedsomdannelse.

63 Praksis omgørelse/virksomhedsomdannelse SKM LR Ligningsrådet tillod omgørelse af 1. regnskabsår ved en skattefri virksomhedsomdannelse, således at et valgt regnskabsår på 18 måneder skattemæssigt opdeles i et regnskabsår på 12 måneder og et regnskabsår på 6 måneder. Det er en forudsætning for omgørelse efter skattestyrelseslovens 37 C, at der er foretaget en civilretlig disposition, og at denne ændres. Ligningsrådet anså denne forudsætning for opfyldt, og anså endvidere betingelserne i skattestyrelseslovens 37 C, stk. 1, nr. 1-5, for opfyldt.

64 Praksis SKM LR Tilladelse til at gennemføre omgørelsen ved følgende privatretlige dispositioner: Indbetalingerne på ratepensionerne ophæves f.s.v.a. året 2000 og kun f.s.v.a. de beløb, der oversteg de beløb, der var anerkendt som fradrag i selskabet. Det var oplyst, at der kunne foretages en partiel beregning, både f.s.v.a. den pensionsformue, der kunne relateres til indbetalingerne i årene 2000 og frem, og f.s.v.a. den forholdsmæssige del, der vedrørte den indbetaling, for hvilken der ikke kunne opnås fradrag. Ligningsrådet fandt, at omgørelsesreglen er såvel lex posterior som lex specialis i relation til omgørelse. Ligningsrådet tillod derfor - til trods for cirkulærets ordlyd - omgørelse af indbetaling på en pensionsordning.

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans af NIKOLAJ WESSEL TROMBORG Nærværende afhandling omhandler de skatteretlige regler om kapitalejerlån, idet reglerne undergik en markant forandring

Læs mere

Utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen Utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen Copenhagen Business School 2015 Juridisk Institut Master i Skat studiet Masterprojekt Forfatter: Claus Fetterlein Vejleder: Ole Aagesen Censor: Jesper Wang-Holm

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 AKTUEL SKAT August 2006 www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 Kontorer: Hjørring Frederikshavn Dronninglund Aalborg Farsø Hobro Hadsund Viborg Århus Haderslev København Haslev Næstved Mortensen & Beierholm er

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Underholdsbidrag Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Afgivet af Skattelovrådet den 5. oktober 1994 Betænkning nr. 1285 1995 Købes hos boghandleren

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Redegørelse fra Skatteretsrådet

Redegørelse fra Skatteretsrådet Redegørelse fra Skatteretsrådet Skatteretsrådets opgave er generelt af gøre opmærksom på emner indenfor Skatteministeriets område, hvor regler eller praksis kan give anledning til tvivl eller retsusikkerhed

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2007

ÅRSBERETNING for 2007 ÅRSBERETNING for 2007 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2007 København marts 2008 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7 3. Ankenævnets kompetence...9

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2012 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

Skat ved konkurs og akkord

Skat ved konkurs og akkord Skat ved konkurs og akkord Skattelovrådets udtalelse om de skattemæssige regler i forbindelse med konkurs og akkord m.v. Afgivet af skattelovrådet den 9. februar 1987 Betænkning nr. 1101 1987 ISBN 87-503-6712-9

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere