SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse"

Transkript

1 SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse Hans Henrik Bonde Eriksen, partner cand. jur. Thomas Keller, Tax Partner, cand. jur. TAX

2 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse I. Sikringsakter og reparationsmuligheder II. Fra ansættelse til krav (frister)

3 Ingen sejrherre tror på tilfældigheder (F. Nietzsche) 3

4 Forvaltningsretten Grundbegreber som altid skal være i fokus Procesretssikkerhed (herunder frist og forældelsesregler) Retskilder og juridisk metode (herunder frist og forældelsesregler) Kompetence (herunder frist og forældelsesregler) Sagsbehandlingsreglerne hhv. forvaltningslov og skatteforvaltningslov. (herunder frist og forældelsesregler)

5 Sikringsakter og reparationsmuligheder Sikringsakter og reparationsmuligheder 5

6 Sikringsakter og reparationsmuligheder En oversigt Sikringsakter (forinden disposition eller senest samtidig med denne) Bindende svar Aftalebetingelser (check for skat og moms/afgiftskonsekvenser) Aftalebetingelser / resolutiv betingelse (skatte - og afgiftsforbehold) Reparationsmuligheder (efter skatteansættelse er foretaget) Omgørelse (ændring af disposition) Omvalg (ændring af selvangivelsesvalg) Tilpasning af afskrivninger Klage (hvis afgørelse er materielt forkert eller hvis ugyldighed) Genoptagelse som følge af efterfølgende omstændigheder (egne forhold eller andres forhold)

7 Sikringsakt Bindende svar (Klar besked) HVAD? Spørge på skatte/afgiftsretlige virkninger af en disposition Konkret forhold (skal kunne besvares med et Ja eller et Nej) Ikke hvis generelt spørgsmål om accept af regnskab eller selvangivelse & Ikke hvis reelt ønske om rådgivning flerhed af dispositioner kan trække i retning af planlægning!

8 Sikringsakt Bindende svar (Klar besked) Skatterådet muligheden for bindende forhåndsbeskeder direkte fra Rådet ophørt. Bindende svar skal derfor alene hentes lokalt, dvs. hos SKAT men ved principielle forespørgsler eller betydelige beløb så visiterer SKAT til Skatterådets afgørelse. NYT: Med skatteforvaltningsloven nu tillige bindende svar om moms og afgifter (dog ikke told). Anmodningsgebyr på 300 kr. (2008-tal) pr. anmodning (spørges på vegne andre er gebyret i 2008-tal). Særligt skema kan anvendes, jf. og indsendes elektronisk.

9 Sikringsakt Skatteforbehold SFVL 28 Indsætte vilkår i aftale/overdragelsesdokumenter mv. Undersøg altid om sælgergarantier omfatter skat mv. og ved værdiusikkerhed mv. undersøg altid om skatteforbehold er relevant!

10 Skatteforbehold Et skatteforbehold er en betingelse for en privatretlig disposition, der medfører at dispositionen bortfalder eller får et andet indhold (eller kan bortfalde eller få et andet indhold), hvis myndighederne ved ansættelsen af indkomst- eller ejendomsværdiskat, herunder gaveafgift, tillægger dispositionen en anden skatteretlig virkning end forudsat. Et skatteforbehold er i sagens natur ikke kun rettet til den eller de borgere/virksomheder, der har disponeret, men også til skattemyndighederne. Skatteforbehold vedrører til en vis grad samme problemområde som omgørelse, jf. skatteforvaltningslovens 29, og skatteforbehold giver anledning til tilsvarende administrative problemer som omgørelse.

11 Autoritativt materiale ad skatteforbehold Redegørelse fra Retssikkerhedsudv Lovmotiver L192 til lov nr. 381 af Cirkulære 116 af 1. juli 1999 (om L192) Procesvejledning SKAT 2008 afsnit O.2 Tilsigtet opstramning ved lovmotivet! "Den foreslåede lovfæstelse indebærer, at kravene til et skatteforbehold og til at få en tilladelse til omgørelse strammes lidt op."

12 DJØF Forlag Skatteforvaltningsloven - juli 2006 Skatteforvaltningsloven med kommentarer, 784 sider. Forfattere: Poul Bostrup (Advokat) Hans Henrik Bonde Eriksen (KPMG) og Susanne Dahl (Kontorchef Landsskatteretten)

13 Bog fra Thomsons Forlag Betalingskorrektion, omgørelse og skatteforbehold af Hans Henrik Bonde Eriksen og Kurt Hansen Bogen er et nødvendigt værktøj for alle, der beskæftiger sig med indgåelse af aftaler, og for folk der skal vurdere de skattemæssige aspekter i indgåede aftaler eller påtænkte dispositioner. Der er tale om en praktisk orienteret fremstilling af de muligheder, skatteydere og aftaleparter har for at ændre og korrigere indgåede aftaler med oprindelig skatteretlig virkning, når skattemyndighederne kritiserer aftaler eller vilkår i aftalerne eller tillægger den civilretlige aftale en for parterne uhensigtsmæssig skatteretlig vurdering. Disse situationer er som bogens titel antyder: Skatteforbehold Omgørelse Betalingskorrektion Hans Henrik Bonde Eriksen og Kurt Hansen arbejder begge praktisk med skatteret som led i deres daglige arbejde, og som følge af forfatternes ansættelse hhv. privat og offentligt, vil såvel rådgiveres som skatteforvaltningens syn på emneområderne være integreret i bogen.

14 Civilret - aftaleret Civilretten er præjudiciel og styrer skatteretten. Jan Pedersen "Skatteudnyttelse" side 436 "I sin basis er indkomstbeskatningen et ufuldstændigt retligt system, som kun kan eksistere ved hjælp af civilrettens styrende funktion Cementeret ved Højesteretsdom SKM HR (TfS H Finwill-dommen).

15 Civilret - aftaleret Aftalefrihed, herunder frihed til at fastsætte betingelser. Betingede retshandler: "En retshandel er betinget, når den vilkårligt gør sin retsvirkning afhængig af en uvis kendsgernings indtræden." Suspensive betingelse = opsættende betingelse Resolutive betingelse = Opløsende betingelse

16 Vilkår om skattestilling parternes forudsætning. Formodningsregel Et skatteforbehold er et skattevilkår i en aftale mellem to kontraherende parter. I procesvejledningen formuleres som følger: "Formodningsvis antages det skatteretligt, at indføjede skattebetingelser alene er resolutive, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder Advarsel sådanne formodningsregler har det med at sætte et skøn/retlig vurdering under en regel og det kan stride mod retsgrundsætningen om det pligtmæssige skøn, der udspringer af hjemmelskravet!

17 Sikringsakt Skatteforbehold Et skatteforbehold vil civilretligt kunne gives et af to virkninger: 1) Den aftalte retshandel er gennemført men opløses fra først af (ex tunc), hvis de i skatteforbeholdet angivne forudsætninger svigter. Dette er den mest forekommende (Resolutivt virkende betingelse) 2) Skatteforbeholdet formuleres sådan, at transaktionen alene gennemføres, hvis nærmere skatteretlige konsekvenser/betingelser opfyldes (Suspensivt virkende betingelse): Eventuelt er vilkåret koblet med parternes accept om at indhente og afvente en bindende svar! Alt i alt vigtigt at man kender forskellen for korrekt formulering.

18 Sikringsakt Skatteforbehold (resolutive) Udløses skattebegivenheden som forbeholdet tager sigte på, medfører dette parternes mulighed for en oprindelig ændring af dispositionen (ex tunc), dvs. bortfald eller vilkårsjustering ex tunc alt efter aftalen/forbeholdet. Der skal således ikke anses at foreligge 2 dispositioner, men kun én eller ingen. Oprindelig skatteansættelse hvis det er ansættelsen, der udløser forbeholdet - bliver dermed forkert og skal derfor ophæves forudsætter at forbeholdet er gjort gældende.

19 Tidl. cirkulære nr. 57 af 15. maj 1997 "Under genoptagelsestilfældene henhører også tilfælde, hvor et gyldigt skatteforbehold gøres gældende. Et skatteforbehold er begrebsmæssigt et aftalevilkår om, at aftalen falder bort eller har et alternativt indhold, hvis skattemyndighederne ikke tillægger aftalen en nærmere forudsat skattemæssig virkning. Gøres et gyldigt skatteforbehold gældende, skal skatteansættelsen foretages på det alternative grundlag, der fremgår af det aftalte vilkår om skatteforbeholdet".

20 Sikringsakt Skatteforbehold Værdiansættelsestilfælde (låse værdier parter forudsætter en skatteposition) Dels principgrundlaget (skal/kan der skønnes) Dels udmålingsskønnet (samlet værdiudmåling) Dels fordelingsskønnet (værdifordeling på aktiver af forskellig skatterelevans) Accept af aktiekurs Accept af at successionsregler kan finde anvendelse (generationsskifter) Periodiseringer, indtægter, fradrag eller evt. ejerskab foreligger. Skattesubjektsstatus eller samhandelsvilkår accepteres?

21 Inter partes med ekstern følgevirkning Et skatteforbehold kan kun gøres gældende mellem aftaleparterne, jf. TfS LSR NB! Et skatteforbehold er dog i sagens natur ikke kun rettet til den eller de borgere/virksomheder, der har disponeret, men også til skattemyndighederne.

22 Inter partes & ekstern virkning Skal være gjort gældende civilretligt SKM VLD Sagsøgerne har i købekontrakterne indsat en bestemmelse om at kunne træde tilbage fra aftalen, hvis skattemyndighederne forkaster værdiansættelserne. Allerede fordi sagsøgerne ikke har gjort skatteforbeholdene gældende, kan sagsøgerne ikke nu påberåbe sig et skatteforbehold.

23 Automatisk Et forbehold kan være formuleres med en automatik, dvs. at det bliver virksomt straks den udløsende skatteretlige virkning/situation indtræder. Parterne kan evt. forinden anvendelse anmode om bindende svar på forbeholdets virkninger, jf. TfS (fremrykket stillingtagen til forbehold i allerede foretaget disposition)

24 Sikringsakt Skatteforbehold Efter SFVL 28 tillægges et skatteforbehold af bevismæssige grunde kun skatteretlig virkning:»hvis forbeholdet er klart, skriftligt og oplyst over for told- og skatteforvaltningen senest samtidig med at myndigheden oplyses om dispositionens øvrige indhold.«

25 Sikringsakter Skatteforbehold afvisning! Efter 28 stk. 2, kan SKAT : "afvise at tillægge et skatteforbehold virkning for en ansættelse, hvis de privatretlige virkninger af skatteforbeholdet ikke er klare og overskuelige."

26 Sikringsakt Skatteforbehold - gyldighedsbetingelserne Skriftlighedskravet Oplysningskravet Klarhedskravet

27 Sikringsakter Skatteforbehold - skriftlighedskravet A. Skal være del af aftalen og har derfor hjemmelsgrundlag i parternes disposition. B. Skal være oprindeligt og skriftligt og taget samtidig med dispositionen (ej mundtligt) Se TfS HD og TfS LSR. Bevisbyrden for gyldigt taget forbehold påhviler skatteyderen, der gør det gældende! Se TfS HD.

28 Sikringsakter Skatteforbehold - oplysningskravet SKAT oplyses normalt om dispositionens nærmere indhold ved at skattemyndigheden som led i ligningsarbejdet rekvirerer dokumentation for dispositionens indhold. Det er ikke et krav, at skatteforbehold oplyses i selvangivelsen. Se TfS HD. Dog ved suspensive betingelser koblet med bindende svar bør det fremlægges sammen med anmodningen.

29 Klarhedskravet Sidstnævnte forbud er ikke til hinder for, at et skatteforbehold er udformet således, at de skattepligtige kan vælge mellem helt at ophæve den privatretlige disposition eller foretage det mindre skridt at ændre den privatretlige disposition i overensstemmelse med eks. skattemyndighedernes værdiansættelse.

30 Sikringsakter Skatteforbehold - klarhedskravet Utvetydigt angive de skattemæssige virkninger, der udløser anvendelse af forbeholdet. Utvetydigt angive den privatretlige virkning, hvis forbeholdet gøres gældende: ikke gummi dvs. ikke en ret til at indgå ny aftale med samme oprindelige virkning, og derfor heller ikke acceptabelt, hvis der i skatteforbeholdet er indbygget en alternativ aftale. Ikke krav om god tro hos parterne!

31 Klarhedskravet Der kan forbeholdes ret til ophævelse, men der kan ikke sættes en alternativ-aftale i den første aftales sted via forbeholdet. Valgmuligheden efter forbeholdet må herefter kunne være enten ophævelse, eller ændring i overensstemmelse med ændringen fra skattemyndigheden. Alternativt en for fordelingsvurdering, eller ændring, der kan anses at ligge inden for rammerne af den første aftale (kravene til præcision af alternative valg er strenge).

32 SKM LSR Dispositioner foretaget som følge af at et skatteforbehold var blevet aktuelt, kunne ikke tillægges tilbagevirkende kraft, idet aftalen savnede klarhed med hensyn til de skattemæssige virkninger, der er forudsat ved aftalens indgåelse, og de ændringer af parternes skatteansættelser, der ville udløse skatteforbeholdet og den privatretlige virkning skatteforbeholdet måtte medføre. Endvidere havde aftalen eksisteret en del år forud for, at der blev aftalt et skatteforbehold.

33 Nødbremsen for SKAT i stk. 2 (Skøn) Formålet hermed er at imødegå, at skattemyndighederne bringes i en situation, hvor de på grund af uklarhed om de privatretlige virkninger af skatteforbeholdet bliver nødt til at foretage væsentlige skønsmæssige ansættelser. Anvendelsesområdet er derfor begrænset til situationer, hvor det ikke vil være muligt at afklare det privatretlige grundlag for en ny skatteansættelse i tilstrækkelig grad.

34 Nødbremsen (forts.) I forarbejderne til bestemmelsen er som eksempel på bestemmelsens anvendelse nævnt den situation, hvor dispositionen vedrører overdragelse af en virksomhed, og skatteforbeholdet først bliver udløst adskillige år efter overdragelsen og med den virkning, at virksomhedsoverdragelsen med den efterfølgende drift skal tilbageføres. (gentages i Procesvejledning 2008 afsnit O.2.) Det vil således - alt andet lige - kunne have betydning, hvor lang tid der går fra dispositionens foretagelse til skatteforbeholdet bliver aktuelt.

35 Sammenhæng med frister (genoptagelse) Hvis anmodningen om udnyttelse af et skatteforbehold indgives inden 3 år og 4 måneder fra udløbet af det pågældende indkomstår, vil der kunne tillades genoptagelse efter SFL 26, stk. 2, hvis betingelserne i SFL 28 om skatteforbehold er opfyldt. Hvis anmodningen om udnyttelse af et skatteforbehold indgives efter 12. marts 2003 og mere end 3 år og 4 måneder efter udløbet af det pågældende indkomstår og vedrører indkomstår fra og med 1997, er tilladelse til genoptagelse, bortset fra opfyldelse af kravene i SFL 28, betinget af, at kravet i SFL 27, stk. 2, om en reaktionsfrist på 6 måneder er opfyldt. Er anmodningen indgivet inden den 12. marts 2003 og vedrører indkomstårene gælder yderligere minimumsgrænsen på kr i den inden den 2. juni 2003 gældende bestemmelse i SSL 35, stk. 2, jf. nærmere herom i den tidligere udgave af denne vejledning Er der tale om indkomstår inden 1997 gælder en vejledende minimumsgrænse på kr og en vejledende reaktionsfrist på 3 måneder, jf. den tidligere udgave af denne vejledning

36 Reparationer når det så er gået galt! Genoptagelse SFVL 26 og 27 (Skat) Genoptagelse SFVL 31 og 32 (Moms og afgifter) Genoptagelse SFVL 33 (Vurdering af fast ejendom) Omgørelse SFVL 29 & LL 2. stk. 5 Omvalg SFVL 30 Efterfølgende afskrivninger, jf. BEK nr af 13/ om efterfølgende af- og nedskrivninger m.v. ( 52, stk. 2)

37 Reparationer Ordinær genoptagelse Ordinært Skat / 26 -> senest den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb enten begære nedsættelse eller varsles forhøjelse. Moms, afgifter / 31 -> senest 3 efter angivelsesfristens udløb eller ikke afsendes senere end 3 år efter kravet om godtgørelse kunne gøres gældende. Vurdering / 33 -> ToldSkat ikke senere end den 1. juli i det andet år efter vurderingsåret. Borger dog genoptagelse frem til 1. maj i det 4. år efter vurderingsårets udløb.

38 Reparationer Omgørelse Omgørelse SFVL 29 (omgørelse og reparationer) Ligningslovens 2, stk. 5 (reparationer)

39 Omgørelse hvad er ikke omfattet (negativ afgræsning) Ugyldige eller uvirksomme dispositioner (skatteretten læner sig direkte op af civilretten) Rene fejlekspeditioner (TfS & TfS LSR) Tilfælde, hvor de skattemæssige virkninger af ændring af en disposition, har særlig lovhjemmel (efterbeskatning) LL 2, stk. 1 og 5 - situationer SFVL 30 situationer (omvalg) Almindelig genoptagelse (ændret bedømmelse)

40 Omgørelse definition Ændringsdispositioner tillægges uanset de i sagens natur foretages som "efterfølgende" tiltag i tidsmæssig henseende skatteretlig oprindelig virkning. den oprindelige skatteretlige kvalifikation (skattemyndighedernes ansættelse) af den privatretlige disposition i skatteretlig henseende tillades ændret, dvs. at der efter ændringen ikke i skattemæssig henseende anses at foreligge en flerhed af skatterelevante dispositioner med hver sin skatteretlige kvalifikation, men den endelige skatteretlige kvalifikation læner sig således op af den endelige omgjorte eller tilrettede disposition (omgørelsesdispositionen).

41 Omgørelse Ved omgørelse og betalingskorrektion vil der være to civilretlige transaktioner hhv. den oprindelige transaktion/disposition og derefter omgørelsesdispositionen. Omgørelse er en ny disposition som er affødt af en forvaltningsretlig tilladelse - ikke en privatretlig oprindelig ændring. Civilretlig omgørelse findes ikke uden for tilfælde af aftalers uvirksomhed mv., og således er det heller ikke et krav, at omgørelsesdispositionen i tid skal lade sig tilbageføre til det oprindelige transaktionstidspunkt, blot skal selve omgørelsesdispositionen være civilretlig mulig på tidspunktet for tilladelsen, jf. SKM LR. Omgørelse gælder alene "skatter" ikke afgifter, jf. TfS LR.

42 Omgørelse vejledningsforpligtelse? Forvaltningslovens 7 Procesvejledningen 2008 O.1. I forbindelse med varsling af en ansættelsesændring, der udspringer af en privatretlig disposition, skal told- og skatteforvaltningen give vejledning om muligheden for omgørelse efter SFL 29, såfremt omgørelse efter en konkret vurdering må anses for et nærliggende og relevant alternativ for den skattepligtige. Gebyr på kr. (2008-tal) for anmodning om omgørelse. Tilbagekaldes en anmodning om omgørelse, tilbagebetales gebyrer, der er betalt. Gebyret tilbagebetales ikke, hvis omgørelse nægtes.

43 Dobbelt sagsforløb? Hvis en anmodning om omgørelse indgives sideløbende med en verserende klagesag vedrørende den skatteansættelse, der ønskes omgjort, skal anmodningen om omgørelse som udgangspunkt sættes i bero. Hvis den skattepligtige ikke er enig i, at behandlingen af anmodningen om omgørelse stilles i bero, således at der bliver truffet afgørelse om omgørelse inden afslutningen af klagesagen vedrørende skatteansættelsen, skal en eventuel tilladelse til omgørelse betinges af, at tilladelsen udnyttes inden 3 måneder. Ved udnyttelse af tilladelsen bortfalder grundlaget for den verserende klagesag.

44 Retablering! Som et led i retableringen af status på det oprindelige overdragelsestidspunkt skal de foretagne skattemæssige afskrivninger i den mellemliggende periode annulleres, således at den oprindelige overdrager bevarer sit oprindelige afskrivningsgrundlag. Den oprindelige overdragers adgang til at foretage afskrivning i den mellemliggende periode beror på den almindelige praksis om tilladelse til efterfølgende af- og nedskrivning. Da hensigten med en fuldstændig ophævelse af den privatretlige disposition som nævnt er at retablere status på det oprindelige aftaletidspunkt, skal der derimod normalt ikke ske tilbageføring af indtægter og udgifter vedrørende løbende underaftaler med tredjemand og personlig virksomhed i den mellemliggende periode.

45 Omgørelse SKFVL 29 Hvis parterne ønsker dispositionen helt ophævet. Principielt skal der foretages kompensation mellem parterne for status -ændringer i den mellemliggende periode, eksempelvis forbedringer/forringelser på de tilbageførte aktiver. Parterne skal skattemæssigt behandle sådanne kompensationsbeløb på samme måde, som det der kompenseres for.

46 Omgørelse nægtet! I sagen SKM LSR, hvor der ikke blev tilladt omgørelse. Klageren havde anvendt midler placeret i virksomhedsskatteordning til hos en bank at købe aktier, der ikke kunne indgå i virksomhedsordningen, hvorfor der skulle ske ophørsbeskatning. Med henblik på at undgå dette ønskede klageren at videresælge aktierne til sit holdingsselskab og anmodede derfor om omgørelse vedrørende den oprindelige aftale om køb af aktierne. Landsskatteretten gav afslag og lagde vægt på, at som anmodningen var indgivet, ville et videresalg til holdingselskabet ikke være en ændring af den oprindelige aftale mellem klageren og banken om køb af aktier, hvorfor der ikke var tale om omgørelse af den disposition, skatteansættelsen hvilede på.

47 Omgørelse tilladt! I SKM LR, hvor der blev tilladt omgørelse, uanset at det direkte fulgte af virksomhedsskattelovens 1, stk. 2, at anvendelse af virksomhedsskatteordningen til anskaffelse af investeringsbeviser udløste efterbeskatning. Tilsvarende SKM LSR, hvor der blev tilladt omgørelse vedrørende anskaffelse af investeringsbeviser, der ikke kunne indgå i virksomhedsskatteordningen, således at købet af investeringsbeviser blev tilbageført og erstattet af køb af obligationer, der kunne indgå i virksomhedsskatteordningen.

48 Omgørelse SKFVL kriterium nr. 1) Dispositionen skal primært være båret af andre hensyn end skattebesparelseshensyn (eks. omgørelse vil normalt ikke kunne opnås ved internoverdragelser af aktiver mellem hovedaktionær og selskab, når aktiverne værdisættes åbenbart forkert) Successions-tilfælde er helt legal skatteudskydelse, jf. SKM H. SKM LR Afslag - skattebesparelseshensyn - rette indkomstmodtager - manipulation som følge af forskel i person og selskabsbeskatning. TfS LR (gaveoverdragelse af aktier til underkurs - afslag) SR-Skat 4/1999 s. 322 Hjerrild Nielsen Alene blokade i mere oplagte tilfælde

49 Omgørelse SKM LR SKM LR - Rådet blev anmodet om tilladelse til omgørelse, således at hævede etableringskontomidler, herunder renter frem til hævningstidspunktet, med skattemæssig virkning blev ført tilbage til banken. Etableringskontomidlerne skulle således anses for aldrig at være hævet. Ligningsrådet gav tilladelse til omgørelse - og underkendte dermed den lokale myndigheds betragtning om "skattebesparelseshensyn".

50 Omgørelse SKM LSR Se endvidere SKM LSR, hvor SFL 29, stk. 1, nr. 1, ikke var til hinder for omgørelse i en situation, hvor en avance ved salg af virksomhed var indbetalt på en pensionsordning i henhold til PBL 15 A, idet formålet med oprettelse af ordningen ikke blot var skattebesparelse, men også at sikre fremtidige pensionsindtægter.

51 Omgørelse SKM V En statsautoriseret revisor udførte via et selskab, som han selv ejede fuldt ud, arbejde for et revisionsfirma, som han ejede sammen med 2 andre revisorer. Skattemyndighederne havde anset den statsautoriserede revisor og ikke selskabet som rette indkomstmodtager for honoraret for arbejdet, og samtidig var honoraret blevet anset som et tilskud fra revisoren til selskabet. Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt beslutningen om at lade honoraret tilgå revisorens selskab kunne omgøres efter skatteforvaltningslovens 29, stk. 1 (tidligere skattestyrelseslovens 37 C, stk. 1). Landsretten lagde vægt på, at formålet med erhvervelsen af selskabet var at udføre arbejde for det fællesejede revisionsselskab, og at dette var den eneste aktivitet i de omtvistede indkomstår. Den statsautoriserede revisors arbejde for det fællesejede selskab i de pågældende år svarede efter sin karakter til det arbejde, han tidligere havde udført og samtidig udførte for det fællesejede selskab mod betaling af løn. Under disse omstændigheder fandt landsretten det ikke bevist, at dispositionen ikke i overvejende grad havde været båret af hensyn til at udskyde skat, hvorfor betingelsen i skatteforvaltningens 29, stk. 1, nr. 1, for omgørelse ikke var opfyldt.

52 Omgørelse SKFVL kriterium nr. 2) Dispositionen skal utvivlsomt have haft utilsigtede skattemæssige konsekvenser, der må betegnes som væsentlige. NB. Væsentlighedskriteriet kører ikke på selve dispositionens størrelse, men derimod på de skattemæssige konsekvenser.(højere beskatning end alternative transaktioner Vildfarelse om skatteforholdene (og ikke vildfarelse om den civilretlige disposition). TfS og TfS Ikke krav om god tro, jf. TfS LR

53 Omgørelse ukendskab til regler Ukendskab til retsreglerne fritager efter normale juridiske vurderinger ikke (Burde viden) - gælder dog ikke efter SKFVL 29, jf. således: TfS LR omgørelse af disposition i virksomhedsordningen. TfS LR Revisor/rådgivers ukendskab til 3 årsreglen i ABL for selskaber ikke til hinder for omgørelse.

54 Omgørelse SKM H Nylig og ledende dom om betingelse nr. 2. Hvor det fastslås, at betingelse nr. 2 er opfyldt, medmindre den skattepligtige rent faktisk var bekendt med de efterfølgende skattemæssige virkninger. I denne sag havde den skattepligtige anvendt etableringskontomidler til køb af faderens ejendom og med fuld succession. Da der i forbindelse med fuld succession ikke kan anvendes etableringskontomidler, skulle der ske efterbeskatning efter reglerne herom i etableringskontoloven. Der blev derfor anmodet om omgørelse, således at overdragelsen i stedet for skulle ske med delvis succession. Højesteret anså betingelsen i nr. 2, for opfyldt, selv om den skattepligtige inden indgivelsen af selvangivelsen havde modtaget et brev fra den lokale skattechef om, at det ikke var muligt at anvende etableringskontomidler. Den skattepligtige havde imidlertid ikke åbnet dette brev, og havde derfor på tidspunktet for indgivelse af selvangivelse med valg af fuld succession ikke kendskab til brevets indhold.

55 Omgørelse SKM H (forts.) Præmisserne i Højesterets dom: "Højesteret finder, at bestemmelsen efter sin ordlyd må forstås således, at der ikke i nr. 2 er hjemmel til at betinge omgørelse af andet og mere end, at den privatretlige disposition blev foretaget, uden at de skattemæssige virkninger, som indtræder, var forudset på dispositionstidspunktet. Omgørelse kan således ikke nægtes med henvisning til, at den skattemæssige virkning burde være forudset, eller at selvangivelse blev indleveret med kendskab til den skattemæssige konsekvens. På denne baggrund lægger Højesteret efter bevisførelsen til grund, at der i sagen utvivlsomt foreligger utilsigtede skattemæssige virkninger. Væsentligheden er ikke bestridt."

56 Rentespm. ændringer? Der blev ligeledes tilladt omgørelse med henblik på at annullere en aftalt forrentning i sagen SKM LR, hvor der i tillid til skattemyndighedernes senere af Højesteret underkendte praksis om fikseret rente var aftalt og selvangivet forrentning i et selskabsmellemværende. Beskatningen af den selvangivne renteindtægt blev på dette grundlag anset for en utilsigtet skattemæssig virkning. Modsat blev der i sagen SKM LSR nægtet tilladelse til omgørelse, fordi den aftalte og selvangivne forrentning blev anset for en følge af koncernens interne forretningspraksis, således at beskatningen af den selvangivne renteindtægt ikke var en utilsigtet skattemæssig virkning.

57 Omgørelse SKFVL kriterium nr. 3) Dispositionen lagt klart frem, og myndighederne må ikke have været i tvivl om dispositionens eksistens og indhold. Oprindeligt skal indhold og vilkår i dispositionen være lagt klart frem. Loyal fremgangsmåde TfS LR (gavegivers skatteforhold - omgørelse af afståelsesbeskatningen - ikke selvangivet!)

58 Omgørelse SKM V Som seneste dom kan nævnes SKM VLR, hvor den skattepligtige ønskede omgørelse af en overdragelse af nogle anparter til det af ham ejede holdingselskab. Da overdragelsen fejlagtigt var sket til overpris, var avancebeskatningen blevet for stor. Retten fandt ikke, at oplysningen om overdragelsen var lagt klart frem, da der hverken var oplyst noget om den i selskabets årsregnskab eller i overdragerens selvangivelse, og det ændrede ikke noget heri, at overdragelsen var oplyst til alkoholbevillingsmyndigheden.

59 Omgørelse SKFVL kriterium nr. 4) De privatretlige virkninger af ændring af dispositionen skal være enkle og overskuelige. NB. ikke være tvivl om de afledte skattemæssige virkninger af omgørelsen. (Kriteriet vil typisk virke som bremse ved total omgørelse, og ikke ved omgørelse i form af reparation af vilkår). Afslag - hvis en omgørelse efter lang tids forløb trækker meget væsentlige skønsreguleringer.

60 Omgørelse SKM LR I sagen SKM LR blev der anmodet om tilladelse til at ændre datoen for den skattepligtiges køb af en tidligere firmabil. Da købet skete med den skattepligtiges eget selskab som mellemled ville en tilladelse til omgørelse udløse så mange kompenserende reguleringer, at betingelsen i den dagældende tilsvarende bestemmelse i nr. 4, ikke blev anset for opfyldt. Bestemmelsen i nr. 4 har en klar parallel til 28, stk. 2 (vedr. skatteforbehold).

61 Omgørelse SKFVL kriterium nr. 5) Alle berørtes tiltræden. NB. Af lovforarbejderne fremgår, at ikke blot samtlige parter i den privatretlige disposition, men også de respektives skattemyndighed (SKAT) skal være enige i omgørelsen, før tilladelse hertil gives. Kan derfor ikke ske hvis part f.eks. er selskab, der er blevet opløst.

62 Praksis omgørelse/ virksomhedsomdannelser SKM LR Ligningsrådet tillod i sagen SKM LR, at reglerne om omgørelse kunne anvendes i en situation, hvor der efter gennemførelse af en skattefri virksomhedsomdannelse ønskedes overdraget yderligere af skatteyderens aktiver. Ligningsrådet udtalte, at der var tale om en ændring af en privatretlig disposition, samt at tilladelsen til omgørelse forudsatte, at parterne skulle foretage sådanne indbyrdes reguleringer, at de blev stillet, som om de yderligere aktiver var overdraget i forbindelse med den oprindelige virksomhedsomdannelse.

63 Praksis omgørelse/virksomhedsomdannelse SKM LR Ligningsrådet tillod omgørelse af 1. regnskabsår ved en skattefri virksomhedsomdannelse, således at et valgt regnskabsår på 18 måneder skattemæssigt opdeles i et regnskabsår på 12 måneder og et regnskabsår på 6 måneder. Det er en forudsætning for omgørelse efter skattestyrelseslovens 37 C, at der er foretaget en civilretlig disposition, og at denne ændres. Ligningsrådet anså denne forudsætning for opfyldt, og anså endvidere betingelserne i skattestyrelseslovens 37 C, stk. 1, nr. 1-5, for opfyldt.

64 Praksis SKM LR Tilladelse til at gennemføre omgørelsen ved følgende privatretlige dispositioner: Indbetalingerne på ratepensionerne ophæves f.s.v.a. året 2000 og kun f.s.v.a. de beløb, der oversteg de beløb, der var anerkendt som fradrag i selskabet. Det var oplyst, at der kunne foretages en partiel beregning, både f.s.v.a. den pensionsformue, der kunne relateres til indbetalingerne i årene 2000 og frem, og f.s.v.a. den forholdsmæssige del, der vedrørte den indbetaling, for hvilken der ikke kunne opnås fradrag. Ligningsrådet fandt, at omgørelsesreglen er såvel lex posterior som lex specialis i relation til omgørelse. Ligningsrådet tillod derfor - til trods for cirkulærets ordlyd - omgørelse af indbetaling på en pensionsordning.

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM LSR

Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM LSR 1 Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM2010.730. LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tillod ved en kendelse af 18/8 2010, at en hævning på en bankkonto omfattet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Fejlagtigt valg af beskatningsform ved omdannelse - berigtigelse af fejl begået af revisor - genoptagelse - SKM2016.165.HR, jf. tidligere SKM2015.438.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Skatteforbehold - udnyttelse påklage afskåret - SKM LSR

Skatteforbehold - udnyttelse påklage afskåret - SKM LSR - 1 Skatteforbehold - udnyttelse påklage afskåret - SKM2014.653.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 16/6 2014, ref. i SKM2014.653.LSR, en klage

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren

Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren - 1 06.11.2014-27 Selvangivelsesomvalg gæld i VSO 20140701 TC/BD Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren SKM2014.470.LSR

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 30 selvangivelsesomvalg - Højesterets dom af 18/4 2013, jr. nr. 172/2012

Skatteforvaltningslovens 30 selvangivelsesomvalg - Højesterets dom af 18/4 2013, jr. nr. 172/2012 - 1 Skatteforvaltningslovens 30 selvangivelsesomvalg - Højesterets dom af 18/4 2013, jr. nr. 172/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et selskab var - efter at have foretaget betydelige

Læs mere

Frist- og forældelsesregler

Frist- og forældelsesregler Frist- og forældelsesregler Danmarks Skatteadvokater 12. og 13. juni 2013 v/advokat Bente Møll Pedersen Fristreglernes udvikling Bestemmelserne i skatteforvaltningsloven 26 og 27 er en videreførelse af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Omgørelse - i lyset af de senere års retspraksis. Danmarks Skatteadvokater Hotel Koldingfjord 14. og 15. maj 2014

Omgørelse - i lyset af de senere års retspraksis. Danmarks Skatteadvokater Hotel Koldingfjord 14. og 15. maj 2014 Omgørelse - i lyset af de senere års retspraksis Danmarks Skatteadvokater Hotel Koldingfjord 14. og 15. maj 2014 2 Indledning Stigende interesse for og fokus på bestemmelsen i praksis Ganske mange offentliggjorte

Læs mere

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM -1 - Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM2010.306.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Århus

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Aktionærlån - ejendomsoverdragelse mellem selskab og aktionær - ændring af værdiansættelsen - skatteforbehold - Landsskatterettens kendelse af SKM 2015.795 SR. Hvor langt rækker et skatteforbehold.

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B 1 Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B-0846-08 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret har i en sag om udlodning af datterselskabsudbytte taget

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 - 1 Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afsagde

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget L 165 - Svar på Spørgsmål 12 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 21. maj 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS41066

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Lovforslag L 84 om justering aktionær- og selskabsbeskatning efter skattereformen 2009 verserer fortsat.

Lovforslag L 84 om justering aktionær- og selskabsbeskatning efter skattereformen 2009 verserer fortsat. NYT Nr. 12 årgang 7 december 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 verserer fortsat Nye kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter Værdiansættelse

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven LBK nr 758 af 02/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven 1) Hermed bekendtgøres skatteforvaltningsloven, jf. lov nr. 427 af 6. juni 2005,

Læs mere

Skattemæssig omgørelse

Skattemæssig omgørelse - 1 Skattemæssig omgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vanskelig skattelovgivning øger risikoen for, at skatteydere mødes med uventede, store skattekrav. Har borgeren taget fejl af loven,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaveoverdragelse - unoterede anparter - værdiansættelse - vurdering efter pengetankreglen og anvendelse af 1982- værdiansættelsescirkulæret - SKM2015.57.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Forældelse af skattekrav suspension af forældelsesfristen under ophold i udlandet - Højesterets kendelse af 8/10 2014, Sag 279/2013

Forældelse af skattekrav suspension af forældelsesfristen under ophold i udlandet - Højesterets kendelse af 8/10 2014, Sag 279/2013 - 1 Forældelse af skattekrav suspension af forældelsesfristen under ophold i udlandet - Højesterets kendelse af 8/10 2014, Sag 279/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR -1 - Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM2010.658.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 25/5

Læs mere

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR - 1 Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Odense fandt ved en kendelse af 7/8 2013, ref.

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Kontrolleret transaktion forlænget ligningsfrist - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B.

Kontrolleret transaktion forlænget ligningsfrist - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B. - 1 Kontrolleret transaktion forlænget ligningsfrist - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den forlængede ligningsfrist i skatteforvaltningslovens

Læs mere

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. august 2016 Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 - parcelhusreglen - landbrugsejendom på 11,8 ha. - konsekvenser af urigtig succession - SKM2016.110.LSR, jf. tidligere SKM2014.414.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

"Henvisning til landsret"

Henvisning til landsret Danmarks Skatteadvokater Grundloven 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

2009 14-1. Bindende skattesvar om planlagt disposition. Officialprincippet. Landsskatterettens reaktionsmuligheder. 11. maj 2009

2009 14-1. Bindende skattesvar om planlagt disposition. Officialprincippet. Landsskatterettens reaktionsmuligheder. 11. maj 2009 2009 14-1 Bindende skattesvar om planlagt disposition Officialprincippet. Landsskatterettens reaktionsmuligheder En revisor klagede til ombudsmanden over at Landsskatteretten havde afvist at give et bindende

Læs mere

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR - 1 Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM2011.242.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved Højesterets dom af 17/3 2011 tiltrådte Højesteret, at Skatteministeriet

Læs mere

Rundskrivelse nr. 64/07

Rundskrivelse nr. 64/07 Rundskrivelse nr. 64/07 13. december 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Den nye forældelseslov I. Indledning Lov nr. 522 af 6. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Skatte- og afgiftsprocessen

Skatte- og afgiftsprocessen Skatte- og afgiftsprocessen Mette Holm Høgsbro Skatte- og afgiftsprocessen Retskilder EU-rettens betydning Forventningsprincippet Bindende svar Fristregler Forenklede regler om tilbagebetaling Forældelse

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM LSR

Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM LSR 1 Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM2008.773.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT - 1 Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har i en meddelelse ref. i SKM2013.604.SKAT oplyst,

Læs mere

Omstødelse af gavedispositioner i uskiftet bo genoptagelse TfS 43096

Omstødelse af gavedispositioner i uskiftet bo genoptagelse TfS 43096 1 Omstødelse af gavedispositioner i uskiftet bo genoptagelse TfS 43096 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 16/11 2010, at omstødelse af gaver ydet af

Læs mere

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193.

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193. - 1 06.11.2014-23 (20140603) Rådighed sommerbolig 20140603 TC/BD Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr.

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR - 1 Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM2012.477.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fastslog ved en kendelse af 3/7 2012, at der ved overdragelse af

Læs mere

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion - 1 Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. december 2013 fra Vestre Landsret,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Kristian Stidsen m.fl.: Omkostningsgodtgørelse i skattesager 3. udgave, ThomsonReuters 2010, Hans Henrik Bonde Eriksen m.fl. Skatte- og afgiftsproces, Jurist- og økonomforbundets forlag 2010, side 291-297

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Tilbagesøgning af skatter og afgifter opkrævet i strid med EU-retten

Tilbagesøgning af skatter og afgifter opkrævet i strid med EU-retten Tilbagesøgning af skatter og afgifter opkrævet i strid med EU-retten Århus den 14. december 2013 Oversigt Condicto indebiti Genoptagelse af skatteansættelse HR: Tilbagebetaling U: ugrundet berigelse ved

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR.

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. -1 - Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en byretsdom af 11/6 2010

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. august 2011 Sag 327/2009 (2. afdeling) KW-Tempo ApS (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Deloitte Advanced Tax School 2. december 2014 2014 CORIT

Deloitte Advanced Tax School 2. december 2014 2014 CORIT Deloitte Advanced Tax School 2. december 2014 Agenda Om skatteproces og den stigende betydning heraf Foredragsholderne Præsentationen følger den typiske sagsgang Bindende svar og Tilladelser mv. Bindende

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105. - 1 06.11.2014-20 Sommerhusreglen - helårsbolig 13.05.2014 TC/BD Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Læs mere