Har du lavet dine lektier i dag? Lektier og studiekompetence i det almene gymnasium. Flemming B. Olsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har du lavet dine lektier i dag? Lektier og studiekompetence i det almene gymnasium. Flemming B. Olsen"

Transkript

1 Har du lavet dine lektier i dag? Lektier og studiekompetence i det almene gymnasium Flemming B. Olsen Gymnasiepædagogik Nr

2 GYMNASIEPÆDAGOGIK Nr. 53 December, 2004 Redaktør: Erik Damberg (DIG) Tel: (+45) Fax: (+45) Udgivet af Dansk Institut for Gymnasiepædagogik Syddansk Universitet Campusvej Odense M Tryk: Syddansk Universitets Trykkeri Oplag: 700 ISSN: ISBN:

3 Indhold Forord... 5 Indledning... 7 Problemstillinger... 7 Andre undersøgelser... 8 Krydspres mellem skolevirksomhed... 9 Elevtyper Undersøgelsens resultater Eleverne Ungdomslivets krydspres mellem lektiearbejde, erhvervsarbejde, fritidsinteresser, familie og kæreste Erhvervsarbejde Venner og kærester Familien Konsekvenser af krydspresset Oplevelsen af at klare sig i skolen og karaktermæssig placering Lektietyper Arbejdsvaner Vejledning, koordinering og krav Strategier Arbejdsspørgsmål Prioritering, barrierer og motivation i lektiearbejdet Oplevelsen af skolen, lærerne, fag og lektier Undervisningsformer og lektiearbejde Læremidler Social baggrund og lektiearbejde... 56

4 Konklusion Elevhandlinger Lærerhandlinger Lektiens form og størrelse Lektier og kompetence Arbejdsformer og lektietyper Lektier og læringsrum Mål, midler og lektieformer Noter Litteraturliste... 83

5 Forord Det er velkendt at lektier er synonymt med at gå i skole, fra folkeskolens yngste klasser til gymnasiets sidste klasser, og mange studerende på de videregående uddannelser omtaler deres studier som lektier. Lektier er tæt knyttet til de undervisningsformer og undervisningsmetoder der anvendes i skolen. De er vævet ind i selve skolekulturen, og derfor er det svært at tænke skole og undervisning uden lektier. Med den samfundsmæssige og den skoleinstitutionelle udvikling er det blevet aktuelt at diskutere lektiers formål og funktion i undervisningen. Med det Nye gymnasium bliver der sat fokus på undervisningens organisering og undervisningsmetoder, derfor vil det være nærliggende at undersøge hvordan lektiearbejdet fungerer for eleverne. Hæftet er en bearbejdning af en rapport af en undersøgelse foretaget i skoleåret 2003/2004, og har som mål at bidrage til en større forståelse af gymnasieelevers måde at håndtere de krav og forventninger skolen stiller til deres lektiearbejde. Gengivelsen af det empiriske materiale og de metodiske overvejelser i undersøgelsen er i dette hæfte, af pladsmæssige hensyn, blevet reduceret. Hvis læseren har interesse i yderligere informationer kan hele rapporten rekvireres på adressen: Undersøgelsen er foretaget med videnskabelig ekspertise og faciliteter fra Dansk Institut for Gymnasiepædagogik (DIG). I den sammenhæng skal jeg takke min sparringpartner og vejleder på projektet, uddannelseschef Erik Damberg, som har været mig en uvurderlig hjælp

6 under arbejdet. Elever og lærere på det gymnasium, som deltog i undersøgelsen, skal også have en stor tak. Undersøgelsen er foretaget med finansiel støtte fra Undervisningsministeriet. Dette hæfte er tidligere blevet udgivet (juni 2004) af Undervisningsministeriet i serien omkring Udviklingsprogrammet, og det udgives nu af DIG med tilladelse fra Undervisningsministeriet.

7 Indledning Undersøgelsens undertitel er lektiernes effekt, funktion og betydning for udvikling af studiekompetence i det almene gymnasium. Undersøgelsen begrænser sig til det almene gymnasium og omfatter udelukkede den type lektier, som kan af mangel på et bedre udtryk betegnes som»mundtlige lektier«. Udtrykket dækker over de lektier som ikke er skriftlige afleveringer, men er dag-til-dag lektier, som baserer sig på et arbejde eleven skal foretage i en periode uden for skolens skemalagte tid. Afgrænsningen er foretaget af ressourcemæssige årsager. Undersøgelsen har som mål at bidrage til en større forståelse af gymnasieelevers måde at håndtere de krav og forventninger skolen stiller til elevernes lektiearbejde. Det er elevernes erfaringer, der er i fokus. Det er mit håb at undersøgelsen vil kunne medvirke til overvejelser over, hvordan moderne arbejds- og organisationsformer kan udvikle kompetencer, eleverne kan have med sig og drage nytte af i videregående uddannelser. Det skal indledningsvist pointeres at informanternes antal er beskedent 99 elever svarede på spørgeskema og 23 førte dagbog i 4 uger og undersøgelsen må derfor henregnes til en mikroundersøgelse. 1 Problemstillinger Hovedproblemstillingen er: Hvordan arbejder gymnasieelever med de mundtlige lektier? Kan man inddele elevernes arbejdsformer og opfattelser af arbejdet i gymnasiet i

8 8 Flemming B. Olsen forskellige typer? I denne sammenhæng skal undersøges hvad der motiverer elever til at arbejde med lektier. Og sidst, men ikke mindst: Udvikler eleverne studiekompetencer gennem lektiearbejdet? Ud fra denne perspektivering er det målet med rapporten at komme med nogle bud på problemstillinger i forbindelse med at der er et øget fokus på elevernes udvikling af studiekompetencer igennem studieforløbet, hvilket stiller krav til at udvikle formerne for lektiearbejdet. I forlængelse heraf kan rejses spørgsmål som: Hvilke konsekvenser får gymnasiereformens krav om øget variation og progression i undervisningsformerne for lektiearbejdet? Hvordan udvikles en progression i lektiearbejdet? Andre undersøgelser Der er i Danmark lavet to større undersøgelser, hvori lektier indgår. Den ene er Steen Beck og Birgitte Gottliebs Elev/Student (2001) og den anden Aksel Pedersen og Lise Hansens Ungdomskultur/skolekultur, som består af tre delrapporter, udgivet i henholdsvis 1996, 1998 og I herværende rapport vil de to undersøgelser fremover blive benævnt henholdsvis E/S og ÅU. Sidstnævnte forkortelse står for»århusundersøgelsen«. Sammenfattende er der i de to undersøgelser enighed om at eleverne ikke i tilstrækkelig grad er engagerede i skolearbejdet, hverken ud fra elevernes eget synspunkt eller lærernes. Arbejdsbyrden er tilstrækkelig, men kravene kunne skærpes. Eleverne udtrykker en tydelig utilfredshed med lærernes pædagogiske evner og engagement, her er det den manglende variation og fornyelse der især bliver angrebet. De to undersøgelsers resultater er forskellige i målingen af elevernes ønske og syn på gruppearbejdets værdi; i ÅU har eleverne en mere positiv indstilling til gruppearbejdsformen end i E/S. I elevernes generelle bedømmelse af projektarbejdsformen når de to undersøgelser frem til samme resultat: Eleverne synes godt om denne arbejdsform og ønsker mere af den. De to undersøgelser når derimod modsatte resultater i koblingen mellem elevernes karaktergennemsnit og ønsket om projektarbejde. E/S når frem til det»klassiske«resultat, at det er de fagligt (og socialt) svageste elever

9 Har du lavet dine lektier i dag? 9 der mindst ønsker projektarbejde, hvorimod ÅU konkluderer at det er de fagligt svage der ønsker mere gruppearbejde. Der er mange forhold der spiller ind på elevernes engagement. Iflg. E/S er faktorerne: kedsomhed, prioriteringer i et travlt ungdomsliv, en vurdering af at det nok går, selv om man ikke investerer så meget i skolearbejdet, forældres manglende støtte til prioritering af skolearbejdet. Den dårlige samvittighed er ofte et motiv til at læse lektier. Lærerne mener, at det er elevernes mangelfulde forberedelse, der er den største grund til deres problemer med at lære, og ikke elevernes evner. De ringe studievaner slår igennem i undervisningen, og»dovenskaben«er også iflg. lærerne udbredt i den danske gymnasieskole. Elevernes holdning til kvaliteten i undervisningen viser at ca. 2/3 er nogenlunde tilfredse, mens 1/4 er utilfredse med kvaliteten. Krydspres mellem skolevirksomhed og ungdomsliv Udgangspunktet i undersøgelsen er at eleverne lever i et komplekst krydspres mellem forskellige felter i deres ungdomsliv. Felterne er skolen, vennerne, fritidsinteresser, kæreste og familie. Alle felterne har deres forventninger og krav til den unge og ikke mindst har den unge sine egne internaliserede krav og forventninger. Den unges identitetsarbejde er præget af de vilkår, der er i de forskellige felter. Vilkårene for senmodernitetens unge benævnes af nogle forskere som kontingensvilkår (bl.a. Beck 2003), dvs. det forhold at flere og flere områder af tilværelsen opleves som formbare og genstande for valg. Disse forhold skaber en konflikt mellem skolens ritualiserede former og moderne elevers lyst til at»gøre noget andet«. Og her kommer lektierne ind. Lektierne kan betragtes som et genstandsfelt, hvor konflikterne fokuseres, hvor den senmoderne unges selvrealiseringsprojekt mødes med skolekulturens ritualiserede former, og der opstår et komplekst krydspres. Eleverne møder krydspresset på mange forskellige måder og reagerer forskelligt på krydspresset. Dels kan der være tale om at de enkelte felter vejer tungere hos nogle frem for nogle andre, og dels kan der være tale om at konflikten kan være større hos nogle frem for hos nogle andre. De følelsesmæssige og kognitive strukturer eleverne

10 10 Flemming B. Olsen møder de forskelligartede krydspres med vil, sammen med konteksten de møder krydspresset i, skabe forskellige reaktionsmønstre. Eleverne forsøger med deres handlinger at leve op til kravene i de forskellige felter.

11 Elevtyper 2 Der er i undersøgelsen foretaget en inddeling af eleverne i for skelli ge typer. Grundlaget for typologiseringen af elevtyperne er skoledagbøgernes egne tekster. For at nå frem til en bestemmelse af kategori erne har jeg foretaget en simpel sammentælling af de affektive udtryk, der forekom i nogle af skoledagbøgerne. Det var centrale udtryk i eleverne opfattelse af lektiearbejde. De affektive udtryk i skoledagbogen har jeg highlightet og sammentalt 3. Jeg fandt herigennem en markant forskel på hvilke udtryk eleverne beskrev deres lektiearbejde med. De mest anvendte udtryk er katego ri bestemmende for elevtyperne. I det næste beskrives først de 4 elevtyper overordnet, med underbyggende citater, og dernæst er udarbejdet et skema over karakteristika for elevtyperne. Nederlagsorienterede Sensitiviteten er dominerende Lektiearbejdet er en kamp for at bekræfte og styrke selv værdet Ydrestyret og handler instrumentelt Har vanskeligt ved overblikket og systematisering Overfladestrategi. Det næste var tysk som først var til onsdag, og det var fortsættelsen fra den tidligere tekst som jeg havde ret svært ved, hvilket også var realiteten denne gang. Det var på trods af, at jeg ligesom sidste gang slog alle de ord op jeg ikke forstod. Det endte med jeg lagde den fra mig da halvdelen var lavet, selvom jeg vidste det ville være ris til egen røv fordi der er intet jeg hader mere end at møde uforberedt op til timerne.

12 12 Flemming B. Olsen Jeg kunne bare ikke holde ud at kigge mere på den tekst hovedsageligt fordi jeg ikke kunne finde ud af den (pige, 3.g). Kundskabsorienterede Funktionaliteten er dominerende Lektiearbejdet er præget af om det er interessant, om det giver stof til eftertanke Indrestyret og handler refleksivt Dybdestrategi. I tysk læser vi en tekst om Tyskland under 2. Verdenskrig, et emne som jeg finder meget spændende, det har en stor betydning for mig fordi, jeg ikke finder selve sproget tysk særlig interessant. Men en tekst som denne kan motivere mig til at lave tysk fordi, jeg syntes emnet først og fremmest er spændende, men også fordi at det var en krig der havde stor indflydelse på hvordan vores verden og samfund nu er opbygget (dreng 2.g). Resultatsorienterede Lektiearbejdet betragtes i forhold til det resultat det giver Engagementet er stort og frustrationen kan bliver tilsvarende stor Lektiernes indhold har betydning parallelt med det normative; at det skal jo laves. Den fyldestgørende besvarelse jeg havde lavet i forbindelse med historie, var hele den brugte forberedelsestid værd. Det er nu alligevel rart, når man kan deltage aktivt i timen og ikke blot sidde og stene i hjørnet. Det er også noget jeg ved, at jeg senere på året kan høste frugten af i form af en god karakter. Jeg har nu brugt min eftermiddag på min skriftlige opgave i samfundsfag. Jeg kan godt lide at disponere tiden således, at jeg nogen gange har læst alle mundtlige lektier dagen inden, så jeg dermed har en hel dag til at arbejde med det skriftlige. Det giver mig en bedre ro, og jeg ved, at det er med til at give mig et bedre resultat både mht. til skriftlig og mundtlig (dreng, 3.g). Socialitetsorienterede De uengagerede lektiearbejdere Ungdomslivet er styrende for handlingerne

13 Har du lavet dine lektier i dag? 13 Ydrestyret hvad angår lektiearbejdet, men drevet af indre kraft hvad angår engagement i det sociale liv Overfladestrategi overfor lektier i klassesammenhæng/læreren men dybdestrategi i arbejdet med kammerater. Jeg har svært ved at følge med i oldtidskundskab fordi jeg slet ikke har forberedt mig. Vi havde en lang læselektie for, jeg holder derfor lav profil og er kun med i diskussionen senere i timen hvor vi diskuterer noget andet. Det er pinligt at blive spurgt om noget man ikke kan svare på. Som regel kan man bluffe sig et stykke af vejen Hjemme igen om eftermiddagen tjekker jeg min studiekalender og forbereder mig til dansk hvor vi skal snakke om surrealisme. Jeg kan ikke finde ud af hvad vi havde for i religion (pige, 3.g). Det er vigtigt at understrege, at elevtyperne skal betragtes som adfærdsformer i en bestemt kontekst. Her skal tilføjes at konteksten foruden rammer som fag, undervisningssituation osv. også omfatter indstilling til faget, læreren og undervisningssituationen. En elev kan derfor have forskellige adfærdsformer i forskellige fag og i forskellige situationer. Således betragtet kan en elevs handlinger i visse kontekster være domineret af en nederlagsorienteret adfærd og i andre være domineret af en resultatsorienteret adfærd.

14 14 Flemming B. Olsen Fig. 1. Elevtyper NEDERLAGS- ORIENTERET KUNDSKABS- ORIENTERET RESULTATS- ORIENTERET SOCIALITETS- ORIENTERET Prioritering af fag 1. Svært fag/bøger 2. Nødvendige (p.g.a. foredrag) 3. Interessebetonede fag 4. Fag, emner, hvor andre skal holde foredrag. 1. Interessant fag først 2.»Nødvendigt fag«3. Kedeligt fag 1. Kedelige/tørre 2. Lette 3. Spændende Ingen Barrierer 1. Træthed 2. Sværhedsgraden 3. Lektiens længde 4. Kedeligt fag eller lektie 1. Lærerpersonen 2. Kedeligt fag/ emne 3. Fritidsaktiviteten 1. Social aktivitet 2. Erhvervsarbejde 3. Koncentration Motiverende faktorer 1. Lærerpersonen 2. Beslutning om at»tage sig sammen«3. Opmuntringen ved at kunne faget/lektien bedre end forventet 4. Mindre lektie 5. Pligt og samvittighed Interessant fag/ emne Meningsfuldhed refleksivt 1. Karakter 2. Komme til orde i timerne 1. Ros fra læreren 2. Pinlighed ved manglende forberedelse 3. Gruppearbejdets ansvar Strategier Læse ekstensivt Læse i skolen Opgiver Andre? Ingen fremtrædende strategi Ingen tværtimod undlader at lave lektier som led i at dæmpe frustrationen.»bluffe«bruger pauser læser mens der krydses af opdateres i gruppearbejdet (?) Oplevelse af Svært (11) lektiearbejdet Træt (3) Tage sammen/sagt til mig selv (3) Keder (3) Overblik (3) Interesse (3) Interessant (7) Spændende (6) Vigtigt af have styr på fordi det har stor indflydelse på verden og samfundet (5) Resultat 4 (11) Spændende/ interessant (9) Deltage aktivt i timerne (8) Rart/have det bedre med (5) Profil og aktivitet i timen (5) Pinlig (2) Ros (2)

15 Har du lavet dine lektier i dag? 15 Læsning af skoledagbøgerne giver det indtryk, at det i krydspresset ikke er det enkelte felt, der alene giver presset, men det er re lationen mellem felterne og styrken af de enkelte felter på de enkelte tidspunkter der giver krydspresset og dermed påvirker skole adfærden. Læsningen af dagbøgerne giver også et fingerpeg af at presset i de enkelte felter ikke har den samme styrke hele tiden hos den enkelte, for de fleste elever varierer felterne i styrke. En række faktorer påvirker presset i felterne: Hvilket tidspunkt af året der er tale om (perioder op til karaktergivning, perioder før ferier osv.) den affektive tilstand eleven er i, familiebegivenheder, sociale relationer m.v. Det er ikke min ambition her i undersøgelsen at blotlægge følelsesmæssige eller kognitive strukturer hos mine informanter, men jeg vil med undersøgelsen forsøge at se nærmere på, hvordan eleverne oplever krydspresset, hvordan de reagerer på det og hvilke kompetencer der kan siges at udvikle sig i deres skolevirksomhed.

16

17 Undersøgelsens resultater Analysen af undersøgelsens empiri følger et bestemt mønster; først analyseres resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, dernæst analyseres dagbøgerne efterfulgt af citater fra dagbøgerne. Strukturen er valgt for først at danne et generelt billede og dernæst at specificere og differentiere elevernes oplevelser. De fire elevtypers adfærdsformer er en central analyseenhed, som er blevet anvendt hvor det har været muligt. Eleverne Spørgeskemaundersøgelsen omfattede 99 personer. Pigerne var i overtal: ca. 2/3 var piger og 1/3 drenge. Der var flest matematikere: ca. 2/3 matematikere, ca. 1/3 sproglige. Lidt over halvdelen gik i 1.g, mens de resterende gik i 3.g. Aldersmæssigt fordelte eleverne sig således: Under 16 år: 2.0, år: 17.2, år: 42.4, Over 18 år: Piger og drenge fordeler sig med nogenlunde ensartet vægtning på sproglig og matematisk linje.

18 18 Flemming B. Olsen Ungdomslivets krydspres mellem lektiearbejde, erhvervsarbejde, fritidsinteresser, familie og kæreste Fig. 2. Angiv hvor meget du dagligt laver mundtlige lektier Mindre end ½ time 18.4 ½-1 time timer 23.5 mere end 2 timer 4.1 Over halvdelen laver lektier imellem ½-1 time om dagen, ca. 1/5 laver lektier i mindre end ½ time og lidt flere laver lektier imel - lem 1-2 timer. Kun et fåtal laver lektier i mere end 2 timer om dagen. 5 Tallene viser at der ikke er forskel på tidsforbruget i lektielæsningen hos 1.g erne og 3.g erne. Fig. 3. Angiv hvor meget du dagligt laver mundtlige lektier Piger Drenge Ikke svaret 0 3 Mindre end ½ time 6 40 ½-1 time timer mere end 2 timer 6 0 Drenge laver tydeligvis lektier i kortere tid end pigerne. Således laver 40 af drengene mindre end ½ time om dagen, hvor det kun gælder for 6 af pigerne. I den anden ende af skalaen laver knap 40 af pigerne mere end 1 times lektier, mens det kun gælder for 11 af drengene. Tendensen indikerer at den almindelige forståelse af kønsforskellene er gyldig, nemlig at pigerne er»flittige og samvittighedsfulde«og drengene»dovne og sløsede«. Jeg skal her understrege, at der udelukkende kan siges noget om tidsanvendelsen og ikke kvaliteten af lektiearbejdet.

19 Har du lavet dine lektier i dag? 19 Erhvervsarbejde Erhvervsarbejde indgår i de fleste elevers ungdomsliv. Det er en meget væsentlig del af krydspresset. Fig. 4. Har du erhvervsarbejde? Hvis ja: Hvor meget? nej 40.8 ja 59.2 Fra 0-2 timer om ugen 8.6 Mellem 2 og 5 timer om ugen 1.0 Over 5 timer om ugen 60.3 Over halvdelen af eleverne har erhvervsarbejde, og af dem har 60 over 5 timers erhvervsarbejde om ugen. Spørgsmålet er så hvil ken indflydelse erhvervsarbejdet har på elevernes skoleadfærd. Tidligere undersøgelser 6 finder, at der på en række områder ikke er forskel på adfærden hos elever med erhvervsarbejde og elever uden er hvervsarbejde: om de når deres lektier, hvor meget tid de bruger på lektier, nødvendigheden af at prioritere deres forberedelse, om de har dårlig samvittighed over ikke at nå deres skolearbejde og om de fø ler sig forberedt til timerne. Denne undersøgelse finder samme ten dens. Hvis vi eksempelvis sammenligner de elever, der har erhvervsarbejde med de elever der ikke har, finder vi at der ikke er forskel på hvor meget tid de anvender på lektiearbejdet: Fig. 5. Erhvervsarbejde og lektier Anvendt tid til lektier Erhvervsarbejde - Ikke svaret Nej Ja Total Ikke svaret Mindre end ½ time ½-1 time timer mere end 2 timer Total

20 20 Flemming B. Olsen Man kunne forestille sig, at der var sammenhæng mellem er hvervsarbejdet og udbetalingen af SU, hvorfor det vil være relevant at undersøge om der er færre elever i 3.g der har erhvervsarbejde, da de fleste elever er berettiget til SU i enten 2.g eller 3.g. Ifølge tallene er der procentvis ikke mange flere der har erhvervsarbejde i 1.g frem for i 3.g. Det ser derfor ud som om erhvervsarbejdet er uafhængigt af udbetalingen af SU. Man kan derfor formode, at SU er et beløb som supplerer lønnen fra erhvervsarbejdet. Tallene viser desuden at der stort set er procentvis lige mange drenge og piger der har erhvervsarbejde. Som sagt viser tendensen i kvantitative undersøgelser, at erhvervsarbejdet ikke har indflydelse på elevernes skoleadfærd. Hvis vi supplerer gennemsnitsbetragtningen med en kvalitativ betragtning på subjektniveau, kan vi få en forståelse af hvilken betydning erhvervsarbejdet har for enkeltelever, og på hvilken måde erhvervsarbejdet spiller ind på elevers hverdag og påvirker krydspresset. Én betydning der tydeligt træder i forgrunden er, at erhvervsarbejdet betyder meget for at kunne opretholde en bestemt livsstil og forbrug. Dagen: Skole og arbejde. Jeg har et stort forbrug og det kræver meget arbejde. Jeg arbejder fra tirsdag til fredag for at tjene til mit daglige brød og denne dag var ingen undtagelse. Jeg tog i skole kl. 8 og på arbejde kl. 14 og til sidst hjemme kl timer kan få ens lyst til afslapning helt i top. Så i dag lavede jeg kun lidt spansk (dreng, 1.g ). Erhvervsarbejdet giver et pres på»fritiden«, han får stor lyst til at slappe af. Når man betænker, at det er i»fritiden«han skal lave sine lektier, skal han enten udvikle metoder til at klare lektiearbejdet eller lade stå til. Nogle af dagbøgerne viser at elever udvikler strategier, som gør dem i stand til at klare deres lektiearbejde, så deres skoleadfærd over en længere periode ikke er markant forskelligt fra elever uden erhvervsarbejde. Der er dog ingen tvivl om, at en del af eleverne med erhvervsarbejde påvirkes i deres arbejdsrytme og planlægning af skolearbejdet. Det kan fx ske at der i perioder er et forøget pres fra virksomheden, som eleven ikke kan sige nej til. Dette pres får vi et godt indtryk af i denne dagbog, som er fra en pige i 3.g:

21 Har du lavet dine lektier i dag? 21 Lørdag d : Igen i dag har jeg arbejdet, så jeg har ikke fået lavet lektier, da jeg virkelig har haft brug for at slappe lidt af. Da jeg ikke har set meget til vennerne i den sidste tid, tager jeg i byen i aften. Søndag d : Vild bytur i nat. Min seng kan ikke rigtig slippe mig i dag. Ingen lektier i dag. Mandag d : Jeg skulle på arbejde efter skole i dag. Fik først fri og har været hjemme ved min familie. Heller ingen lektier i dag. Tirsdag d : Jeg troede at jeg skulle bruge hele eftermiddagen på at lave lektier, men de ringede fra arbejdet og spurgte om jeg ikke kunne komme. Jeg tog derned kl. 14, så jeg måtte misse sidste modul i skolen. Jeg kom først hjem pga. medarbejdermøde, så ingen lektier i dag (pige, 3.g). Presset på tiden er tydelig i flere af dagbøgerne. Og når tiden er kort, er det det mest»fleksible«element i dagligdagen der påvirkes. Skoledagen har været lang med fire moduler. Godt nok med idræt til sidst, men når man først er hjemme i eget hus kl kan man godt mærke at dagen allerede har taget godt på en. Kl kaldte arbejde og jeg var først hjemme kl igen. Så skulle stilen lige gennemkigges og skrives færdig (dreng, 3.g). Min koncentration har ikke været så sindssyg høj. Jeg har både været på arbejde, jeg passer tvillinger en dreng og en pige, de havde 4 års fødselsdag i dag. Så jeg er lidt træt og nu har jeg brugt 2 timer på de skriftlige, så jeg orker næsten ikke mere. Har lige siddet og set på kemi opgaver til i morgen, vi skal gennemgå det i morgen, og jeg har simpelthen ikke overskud til at regne mængdeberegning lige nu (pige, 1.g). Et gennemgående træk i nogle elevers opfattelse af deres»løn arbej derlivsform«er, at når de har fri fra erhvervsarbejdet kan de slappe af; deres arbejdstid er forbi. Lektierne opfattes ikke som arbejde, i betydningen af»hjemmearbejde«, som skal laves før der

22 22 Flemming B. Olsen kan holdes fri. Interessant er det at Steen Beck & Birgitte Gottlieb i deres undersøgelse finder, at en stor del af eleverne også har denne lønarbejderbevidsthed over for deres skolearbejde. E/S begrunder det med at den altovervejende del af eleverne (85) mener, at læreren kan forlange at de laver lektier, men eleverne mener også at læreren ikke kan forlange, at de udviser nysgerrighed for fagene eller engagerer sig i undervisningen. 7 E/S tyder elevernes opfattelse, som et udtryk for at de har en udpræget lønarbejderbevidsthed, der er præget af en instrumentel holdning til skolearbejdet. Det synes som om holdningen er»sig mig hvad jeg skal gøre, men forlang ikke at jeg skal synes om det«. Man kan sandsynlig betragte de unges opfattelser af arbejde ud fra to positioner. Den ene er, at eleverne opfatter både skolearbejde og erhvervsarbejde ud fra den klassiske lønarbejderlivsforms opfattelse af at der er et stort skel mellem arbejde og fritid. Når arbejdet, som det er defineret af ydre autoriteter, er slut begynder fritiden, som er det egentlige mål. Derfor skal arbejdet være klart og tydeligt defineret fra autoritetens side, så der ikke kan være tvivl om hvornår fritiden begynder. Den tankegang indebærer at skole- og erhvervsarbejde har sit mål og sine midler, som skal være kendte og definerbare. Lektier opfattes af mange elever som indgreb i fritiden, hvis de enten er for omfangsrige, svære eller lægger op til engagement. Lektier bliver et tvangsmæssigt fænomen. En anden position kan være, at eleverne ikke har det entydige og skarpe skel mellem skole, erhvervsarbejde og lektier. Livsformen er præget af engagement og involvering ligeligt i en række felter. Ved læsning af dagbøgerne fremgår det at nogle elever, på nogle tidspunkter, betragter skole- og erhvervsarbejdet som betydningsfuldt for deres måde at udfordre sig selv på, for at lære sig selv og omgivelserne bedre at kende. I den position vil lektierne være et integreret led i dagligdagens virksomhed. Den nederlagsorienterede adfærd vil typisk have en mere udpræget lønarbejderlivsforms oplevelse af lektiearbejdet, hvorimod både den kundskabsorienterede og den resultatsorienterede adfærd vil opleve lektiearbejde ud fra sidstnævnte position, som i andre sammenhænge er blevet kaldt for en karrierelivsforms opfattelse.

23 Har du lavet dine lektier i dag? 23 Alt i alt ser det ud til, ifølge ÅU og denne undersøgelse, at erhvervsarbejdet isoleret set ikke har nogen målbar effekt på de unges skoleadfærd. Men der er også meget der tyder på, at erhvervsarbejdet er med til at skærpe konflikterne i elevens dagligdag og gøre di lemmaerne mere komplekse. Venner og kærester Kammeratskabsgruppen og kærester spiller, som det er beskrevet i bl.a. meget forskningslitteratur, en stor rolle i ungdomslivet; kammeraterne og kæresterne har en betydning i den unges identitetssøgning. Dagbøgerne giver udtryk for at de unge er bevidste om vennernes betydning, men samtidig er de klar over, at samværet med dem er noget der ligger udenfor»arbejdsdagen«, det kan fungere som en belønning efter fuldført arbejde, men det kan også været noget de er i deres gode ret til at dyrke, frem for at leve op til skolefeltets krav. Samværet kan være lagt i planlagte rammer eller det kan foregå spontant. Samværet kan blive prioriteret så højt, at den unge bevidst ophæver presset ved at vælge de andre krav fra uden at få dårlig samvittighed; han/hun er i sin gode ret til at være sammen med vennerne frem for at lave lektier. Derimod bliver erhvervsarbejdet sjældent valgt fra. Denne opfattelse er ikke i overensstemmelse med konklusionerne i ÅU. ÅU mener at kunne konstatere at de unge foretager et bevidst fravalg af forberedelse (så langt er vi enige), men at unges tid til fritidsinteresser og erhvervsarbejde reduceres til fordel for skolen, og at de ikke accepterer indgreb i deres sociale liv i kammeratskabsgruppen. Denne undersøgelse påpeger, at fritidsinteresser og erhvervsarbejde ikke så entydigt reduceres til fordel for skolen. Når de unge skriver om konfliktfladen venner vs. lektier er der to handlingsmønstre, der træder frem. Den ene er at planlægge, så den unge kan få tid til begge felter, som det fremgår af de tre ci ta ter: Det er eftermiddag nu, og jeg vil gå i gang med lektierne nu for så kan jeg nå at se en kammerat senere i aften ( )

24 24 Flemming B. Olsen Nu venter Champions League og Inter Arsenal har bare at få mig til at glemme alle de ulavede lektier. Men sammen med et par venner skal det nok kunne lade sig gøre. En plads i sofaen og opvarmning af fjernbetjeningen venter så slut for nu kære dagbog (dreng, 3.g). Jeg har været sammen med min kæreste i dag, så fysikken bliver først læst, nu her når jeg går i seng. Jeg er sammen med min kæreste hver onsdag, stort set, og arbejder tirsdag, så det er mange lektier der skal laves om mandagen, fordi der ikke er tid til ret mange lektier, de andre dage. Men de bliver lavet (pige, 1.g). Jeg havde tænkt mig at lave engelsk i dag, men det nåede jeg ikke fordi jeg var i medieværkstedet sammen med mine venner. Det er kun om tirsdagen og søndagen jeg møder mine venner ellers har jeg ikke tid. Så i dag var det hygge med vennerne (pige, 1.g). Det sidste citat udtrykker konflikten i valget mellem venner og lektier. Eleven vælger vennerne i en periode af ugen, hvor hun ikke har planlagt at være sammen med dem. Det giver et dejligt break i den tvangsmæssige (!) organisering af tiden der ellers er nødvendig. Den anden måde at handle på, er at droppe lektierne for at være sammen med vennerne ofte med god samvittighed. Det synes som om den unge ser det som sin ret til at vælge lektierne fra, for at være sammen med vennerne: I dag har jeg ikke lavet lektier. Kvalitetstid med kæresten ( ) Jeg blev en ekstra dag i hos min kæreste og var ikke i skole. Hmm. Jeg har ikke lavet lektier til i morgen. Jeg er træt og problemer med kæreste forhindrer mig i at tage mig sammen (pige, 3.g). Har ikke lavet en eneste lektie i dag. Har kun fedet den sammen men en kammerat som jeg får set alt for lidt. Det var dejligt, og sådan skal nogle dage også bare være (dreng, 3.g). Da jeg kom hjem efter skole i dag, kiggede jeg på et par enkelte billeder i vores kunst bog fra oldtidskundskab, det tog vel godt 10 min. da det overhovedet ikke interesserer mig al den kunst og det var hvad jeg

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Virtuel undervisning 1 Side 1 af 7 1v Helsingør Gymnasium Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Oversigt over spørgsmål 1. Var opgaven i engelsk af passende længde? 2. Var opgaven i engelsk

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Oplæg på Studievejledernes Nyborg-konference for vejledere ved ungdomsuddannelserne 3.november 2010 Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik Dias

Læs mere

Lektier - en institution i skolen

Lektier - en institution i skolen Lektier - en institution i skolen flemmingbolsen.dk Flemming B. Olsen 26/2 2008 1 Den traditionalistiske holdning "Der eksisterer nogle fordomme om lektier lidt lige som, nogen har det med gruppearbejde.

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Forsøg og udviklingsprojekter

Forsøg og udviklingsprojekter Forsøg og udviklingsprojekter Anvendelsesorienteret undervisning (projekt i Region Syd) Lektiefri årgang (forsøg på Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing) Randers HF og VUC (afsluttet juni 2011) Udviklingsprojekt:

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Motivation og unges lyst til læring

Motivation og unges lyst til læring Motivation og unges lyst til læring Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning. AAU Et fokus på motivation Selvom meget går godt i uddannelsessyste met, og mange unge er glade for at gå i skole, giver

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

flemmingbolsen.dk Homework guide.mov

flemmingbolsen.dk Homework guide.mov Lektier - en institution i skolen flemmingbolsen.dk Homework guide.mov 1 Hvad kendetegner lektier? Læselektier Hjemme i enrum Kollektive Pålagt af læreren 2 Brev fra en skoleleder. I gamle dage fik slaverne

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse I forbindelse med udvikling af Unge- og Kulturcentrets valgfagstilbud til børn og unge i Halsnæs Kommunes 6. - 9. klasser, blev der

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 12-13 I efteråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO Dato: 1. august, 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. august, 2015 UMV en indeholder

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Optagelsen starter da Kristian laver en introduktion til emnet og fortæller om de etiske regler.

Optagelsen starter da Kristian laver en introduktion til emnet og fortæller om de etiske regler. Bilag 2 T=Thomas A= Anders K= Kristian Optagelsen starter da Kristian laver en introduktion til emnet og fortæller om de etiske regler. K: Som sagt så kommer det til at handle om at være ung i Danmark

Læs mere

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter...

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Metode... 3 1.2.1 Dataindsamling... 4 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4 2.1. Konflikter... 4 2.2 Timerne og undervisningen... 5 2.3

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Svendborg Gymnasium & HF

Svendborg Gymnasium & HF Svendborg Gymnasium & HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Svendborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF,

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Svendborg Gymnasium og HF

Svendborg Gymnasium og HF Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 20 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF, STX Der har deltaget i alt 90 elever ud af 973 mulige. Det giver en

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse?

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse? Handleplan for elever der i 8. klasse er foreløbig ikke uddannelsesparat Handleplanen bedes udfyldes så meget som muligt af lærerteamet omkring klassen inden klassekonferencen. Navn på elev: Laila Nissen

Læs mere

Unges motivation og lyst til læring. v/ Mette Pless Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København

Unges motivation og lyst til læring. v/ Mette Pless Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København Unges motivation og lyst til læring v/ Mette Pless Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København 1 Oplægget idag Motivationskrise? Udfordringer og tendenser Hvordan kan vi forstå motivation?

Læs mere

Måler vi det, der læres, eller lærer vi det, der kan måles?

Måler vi det, der læres, eller lærer vi det, der kan måles? Måler vi det, der læres, eller lærer vi det, der kan måles? Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning. AAU Unges rationaler i forhold til uddannelse har ændret sig 90 erne - Lystvalgs-diskurs Identitetsdannelse

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Interview med pigerne

Interview med pigerne Interview med pigerne Interviewer: M = Michelle og J = Julie Informanter: K = Karla og S = Sofie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 M: For en god ordens skyld

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse 1

Indhold. Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Elevskema 2014 8 1.1 2014 - EQ01: Vi håber, du vil svare på spørgsmålene................................ 9 1.2 2014 - EQ02: Er du en dreng eller pige?.......................................

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således:

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Undervisningsmiljøvurdering Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2016/2017

Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2016/2017 Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2016/2017 Undersøgelsen er baseret på 55 besvarelser, 12 drenge, 49 piger, fordelt på 20 9. klasser og 42 10. klasser. Undersøgelsen er delt op i to afdelinger: det

Læs mere

Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald?

Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald? Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald? Perspektiver på tweens, ungdom og gymnastik i en synes godt om -kultur! Middelfart 17.november 2013 Hvad er der på dagsordenen? De digitale indfødte

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation?

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Startkonference Klasserumsledelse og elevinddragelse sept. 2013 Susanne Murning, ph.d.,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

Oplæg om lektier. Data og overvejelser

Oplæg om lektier. Data og overvejelser Oplæg om lektier Data og overvejelser Definition af lektier Lektier er en hvilken som helst form for arbejde i forbindelse med skolen, som er placere udenfor skoletiden og for hvilket den lærende har det

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Sociologiske aspekter

Sociologiske aspekter Sociologiske aspekter Crilles Bacher-Jensen Steffen M. Iversen Kjeld Bagger Laursen Lars Ulriksen Hovedspørgsmål Hvordan kan man ud fra et sociologisk perspektiv forstå, hvorfor drenge klarer sig dårligere

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber?

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Tendenser (arbejdsspørgsmål): 1. At kunne forstå hvad der gør, at det senmoderne menneske søger ud i et subkulturelt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere