Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn"

Transkript

1 Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn. Vi har forstået, at VisitSydsjælland-Møn skal etableres med følgende karakteristika: Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner ønsker at samle deres nuværende turismeaktiviteter i en fælles enhed, ejet direkte af nævnte kommuner Aktiviteterne er p.t. fordelt i henholdsvis Næstved-Egnens Turistbureau A/S, Vordingborg Destinationsudvikling A/S, turistaktiviteterne i foreningen Stevns Turistbureau og en årlig bevilling fra Faxe Kommune Fællesskabet forventes at have et regnskabsmæssigt 0-resultat Fællesskabet overtager eksisterende aktiver og rettigheder samt forpligtelser, herunder medarbejdere og dertilhørende forpligtelser. Særlige kommunale overvejelser ved etablering af et interessentskab Kommuner kan i henhold til kommunestyrelsesloven 60 indgå fællesskaber i form af interessentskaber (fælleskommunalt selskab). Valg af denne selskabsform medfører som udgangspunkt en indskrænkning i de deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser, idet der for et I/S udarbejdes en vedtægt, der er styrende for interessentskabet. De for interessentskabet udarbejdede vedtægter skal godkendes af statsforvaltningen, hvilket kræver, at interessentskabets formål er inden for kommunalfuldmagtens rammer. Hvis etableringen sker uden overdragelse af kompetencer, men alene med delegering af opgaver fra en kommune, eller flere kommuner, til en anden kommune (fælleskommunalt samarbejde), kan kommunalbestyrelsen normalt uden statsforvaltningens godkendelse indgå sådanne kommunale samarbejder. Der skal ikke udarbejdes vedtægter eller nedsættes en bestyrelse for fælleskommunale samarbejder, eftersom det er den delegerede kommune, der alene står for opgaven. Det skal afklares, om etableringen af samarbejdet sker ved overdragelse af kompetencer til et fælles kommunalt selskab eller til et fælleskommunalt samarbejde. Det er vores anbefaling, at der for begge tilfældes skyld indhentes en forhåndsgodkendelse fra statsforvaltningen. Skattemæssige overvejelser vedrørende den løbende aktivitet I det følgende gennemgås de skattemæssige problemstillinger, som I skal være opmærksomme på i forbindelse med overvejelserne om, om VisitSydsjælland-Møn skal stiftes som et aktieselskab, partnerselskab eller en fælleskommunal virksomhed (interessentskab efter 60 i kommunestyrelsesloven). Overordnet set anses aktieselskabet som et selvstændigt skattesubjekt omfattet af selskabsskattelovens regler. Partnerselskabet og interessentskabet anses som transparente enheder, der ikke er selvstændigt skattepligtige, og hvor skattepligten påhviler ejerne af henholdsvis partnerselskabet eller interessentskabet. Aktieselskab Etableres VisitSydsjælland-Møn som aktieselskab, vil hele aktiviteten i selskabet være selskabsskattepligtigt med krav om opgørelse af en skattepligtig indkomst i henhold til selskabsskatteloven og øvrige skattelove, herunder årligt udarbejde og indsende selvangivelse m.v. Notat Valg af virksomhedsform / Notat Valg af virksomhedsform endelig.docx

2 Tilskud ydet til aktiviteten vil som udgangspunkt være skattepligtig indkomst, eftersom tilskuddet ikke ydes indenfor en sambeskatningskreds. Modtaget tilskud anses som skattepligtig indkomst på tidspunktet for retserhvervelsen. Meddeles der tilskud for flere år ad gangen, er det væsentligt, at vilkårene indrettes således, at tilskuddet ikke skal beskattes i år 1, men derimod løbende over de år, tilskuddet dækker. Der vil i den forbindelse blive henset til, at det i vilkårene for tilskuddet anføres, hvilke år tilskuddet vedrører og med hvor stor andel pr. år. Dette er med henblik på sikring af korrekt periodisering af den skattepligtige indkomst. Det bør endvidere fremgå af vilkårene, at ej-anvendt tilskud skal tilbagebetales. Vi vil gerne have lejlighed til at bedømme aftaler herom. Omkostninger afholdt i forbindelse med opfyldelsen af formålet med tilskuddet vil som udgangspunkt være fradragsberettigede, og det er alene nettoindkomsten, der er skattepligtig. Det er endvidere et krav, at transaktioner mellem nærtstående parter skal ske på armslængdevilkår. Det vil sige, at priser og vilkår mellem parterne skal være i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter. Dette kan medføre, at aktieselskabet som udgangspunkt bør have en positiv skattepligtig indkomst. Der er som udgangspunkt ikke overensstemmelse mellem skatte- og regnskabsmæssige principper for indregning af indtægter og omkostninger, herunder afskrivning. Eksempelvis kan nævnes, at omkostninger til repræsentation skattemæssigt alene kan fradrages med 25 %. De skattemæssige ulemper ved valg af aktieselskabet er: Der skal opgøres en skattepligtig indkomst, og skattemyndighederne kan rette henvendelse med yderligere spørgsmål m.v. Omkostningen hertil vurderes årligt at udgøre ca t.kr. Der er risiko for, at der skal betales selskabsskat, selvom selskabets mål er et 0-resultat som følge af, at - der kan opstå periodeforskydninger i aktivitetsniveauet, som betyder, at et 0-resultat ikke kan opnås de enkelte år. - alle omkostninger Ikke er fradragsberettiget skattemæssigt. - samhandel med selskabets ejere skal ske på markedsmæssige vilkår. Der er en mindre risiko for, at SKAT vil udfordre, at samhandlen med parterne sker uden avance for VisitSydsjælland- Møn. - der er risiko for, at SKAT vil kræve meddelt tilskud som skattepligtig indkomst på retserhvervelsestidspunkt (tildelingsåret) uden hensyntagen til, at indkomsten skal dække efterfølgende perioders omkostninger. Partnerselskab eller Interessentskab Hvis selskabet etableres som et partnerselskab eller interessentskab vil VisitSydsjælland-Møn ikke være et selvstændigt skattesubjekt, og skattepligten påhviler i stedet ejerne af partnerselskabet eller interessentskabet. Idet kommuner ikke er selskabsskattepligtige, vil aktiviteten i VisitSydsjælland-Mønikke blive genstand for selskabsbeskatning, og der vil ikke skulle udarbejdes selvangivelse for selskabet. Ved stiftelse af et partnerselskab skal der i tillæg stiftes et komplementarselskab, som ubegrænset hæfter for partnerselskabet. Komplementarselskabet kan stiftes af ejerne af parternselskabet som et anpartsselskab med selskabskapital på kr. Komplementarselskabet behøver ikke at have ejerandele i P/S et, men komplementarselskabet skal modtage en økonomisk kompensation for at hæfte ubegrænset. Kompensationen fastsættes ofte til en procentdel af selskabets egenkapital. Beløbet er skattepligtigt. Vi kan drøfte størrelsen nærmere. Partnerselskaber anses selskabsretligt som aktieselskaber med visse særlige tilretninger. Partnerselskaber er underlagt selskabslovens regler, herunder kapitalkrav (minimum kr. i indskudt selskabskapital) samt krav til bestyrelse og ledelse. Ydermere skal partnerselskaber årligt udarbejde og indsende revideret årsrapport til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse. 2

3 Interessentskaber er ikke omfattet af selskabslovens regler. Ved valg af partnerselskab frem for interessentskab skal der for det tilhørende komplementarselskab årligt opgøres en skattepligtig indkomst og indsendes selvangivelse. Omkostningen hertil vurderes årligt at udgøre 5 10 t.kr. Momsmæssige overvejelser ved organiseringsform I det følgende gennemgås de momsmæssige problemstillinger, som I skal være opmærksomme på i forbindelse med overvejelserne om, om VisitSydsjælland-Møn skal stiftes som et selskab eller en fælleskommunal virksomhed ( 60-selskab). Interessentskab ( 60-selskab) Fordelen ved etablering af et interessentskab er at I/S et er omfattet af den kommunale momsrefusionsordning, hvorfor indgående moms (købsmoms) kan godtgøres fuldt ud. Dette gælder uanset, at I/S et har tilskudsfinansieret eller momsfritaget aktivitet. Hvis I/S et har momspligtige indtægter har I/S et delvis fradrag for købsmomsen via SKAT, og den resterende købsmoms kan refunderes via den kommunale momsrefusionsordning. Moms vil således ikke være en omkostning ved etablering af et I/S. Ulempen ved etablering af et I/S er, at der skal afregnes 17,5 % af tilskud modtaget fra fonde, private virksomheder, private foreninger eller institutioner til Økonomi- og Indenrigsministeriet (fondsmoms). Hvis tilskuddet fuldt ud er øremærket til momspligtig aktivitet, skal der imidlertid ikke afregnes 17,5 % til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hvis I/S et modtager væsentlige tilskud fra private tilskudsgivere bør det vurderes, hvor meget der skal afregnes i fondsmoms i forhold til, hvor meget moms der kan godtgøres i den kommunale momsrefusionsordning. Aktieselskab og partnerselskab Aktieselskaber og partnerselskaber er ikke omfattet af den kommunale momsrefusionsordning, idet der er tale om et almindeligt selskab og ikke en fælleskommunal virksomhed. Den momsmæssige håndtering er ens, uanset om det er et A/S eller et P/S. Det har den betydning, at indgående moms kun kan godtgøres/fratrækkes af selskabet via SKAT, og kun hvis købet vedrører en momspligtig aktivitet. Momsen på indkøb til brug for momsfritagen aktivitet eller ren tilskudsfinansieret aktivitet er ikke fradragsberettiget. Den del af købsmomsen, som ikke er fradragsberettiget, er en omkostning for selskabet. Da A/S og P/S ikke er omfattet af den kommunale momsrefusionsordning, skal der ikke indbetales 17,5 % af tilskud modtaget fra private. Særlige overvejelser om EU-projekter og projektfinansiering i øvrigt ved valg af A/S eller P/S Som nævnt ovenfor vil momsen på indkøb til brug for ren tilskudsfinansieret aktivitet som udgangspunkt ikke være fradragsberettiget hos SKAT, hvis VisitSydsjælland-Møn etableres som A/S eller P/S. Der vil derfor i mange tilfælde ikke være momsfradrag for indkøb til brug for tilskudsfinansierede EU-projekter, idet disse typisk ikke generer momspligtige indtægter. Hvis VisitSydsjælland-Møn organiseres som et A/S eller et P/S, skal man være opmærksom på den manglende momsfradragsret i forbindelse med EU-projekter se yderligere nedenfor. Er VisitSydsjælland-Møn derimod organiseret som et 60-selskab, vil det manglende momsfradrag hos SKAT ikke have betydning, idet momsen i stedet kan godtgøres i den kommunale momsrefusionsordning. 3

4 Optimering af moms i EU-projekter A/S eller P/S Begrænsningen i momsfradrag i forbindelse med tilskudsfinansierede projekter kan undgås, hvis selskabet alene fungerer som underleverandør til en tilskudsmodtager (typisk en kommune). Selskabet vil i så fald ikke modtage momsfrie tilskud, men i stedet fakturere en momspligtig ydelse. Ved at anvende denne model er det kommunen, der overfor EU (eller anden tilskudsgiver) er tilskudsmodtager. Kommunen køber herefter hele projektafviklingen og projektadministrationen af selskabet. Selskabet fakturerer assistancen med moms og vil som følge heraf også have momsfradrag for indkøb til projektet. Kommunen kan få godtgjort den af selskabet fakturerede moms via den kommunale momsrefusionsordning. Bemærk i den forbindelse at VisitSydsjælland-Møn ikke må være angivet som partner i projekterne. Vi kan anbefale, at der for hvert projekt udarbejdes en samarbejdsaftale mellem selskabet og kommunen indeholdende bl.a. tidspunkt for kommunens betaling for selskabets ydelser samt selskabets forpligtelser. Det er vigtigt, at de implicerede kommuner via aftalen sikrer sig, at forpligtelser vedrørende eksempelvis dokumentation og regnskab overfor tilskudsgiver kan opfyldes. Det er kommunen (tilskudsmodtager), som er ansvarlig for projektet. Det bør overvejes, om ovennævnte aftale skal i udbud. Muligvis kan udbud undgås med henvisning til, at der er tale om en "in-house" ydelse, men vi anbefaler, at dette undersøges nærmere. Momshåndtering - generelt Generelt er det vores erfaring fra lignende selskaber, at momshåndteringen kan være kompleks, idet sådanne selskaber har mange forskellige former for både momspligtige, momsfrie og tilskudsfinansierede aktiviteter. Vi anbefaler, at momshåndteringen af indtægter og udgifter drøftes i forbindelse med selskabets stiftelse, og det er besluttet, hvilke aktiviteter der skal videreføres i det nye selskab. Det vil være relevant at få vurderet den momsmæssige behandling, uanset om der er tale om et I/S ( 60-selskab), et A/S eller et P/S. I A/S og P/S vil en forkert momsmæssig behandling direkte få en økonomisk betydning. I et I/S ( 60-selskab) vil det være relevant, idet man i henhold til den kommunale refusionsordning er forpligtet til at tage fradrag hos SKAT, hvor man er berettiget hertil. Derudover kan den rette momsmæssige behandling have betydning i forhold til en eventuel godtgørelse af energiafgifter, idet omfanget af momspligtige indtægter er afgørende for, hvor meget der kan godtgøres i energiafgifter. 4

5 Opsummering Nedenfor har vi opsummeret fordele og ulemper ved de enkelte organisationsformer. + betegner at forholdet er en fordel betegner at forholdet er en ulempe. De enkelte forhold vil sandsynligvis vægte forskelligt når beslutning om organisationsform skal tages. I/S A/S P/S Administration vedrørende selskabsskat + Ingen Omkostning anslået t.kr. om året + Ingen Skattebetalinger + Ingen Kan ikke udelukkes Henset til bl.a. kravet om overholdelse af arms-længdevilkår, er der en mindre risiko for at der udløses en betalbar skat + Ingen Afløftning indgående moms + Fuldt fradrag Risiko for at der ikke er fuldt momsfradrag Risiko for at der ikke er fuldt momsfradrag Fondsmoms Der afregnes 17,5 % i fondsmoms af tilskud modtaget fra private + Ingen som udgangspunkt + Ingen som udgangspunkt Kommunikation af model + Beslutningstagere må forventes at kende model + Beslutningstagere må forventes at kende model Model kan synes mere kompleks som følge af krav om komplementarselskab, og dermed sværere at forstå Selskabsretsligt regelsæt Intet fast kendt regelsæt + Selskabsloven kendt regelsæt + Selskabsloven kendt regelsæt Årsregnskab + Intet krav Krav om at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen Krav om at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen København, den 1. december 2014 ERNST & YOUNG P/S Michael N.C. Nielsen 5

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan 2. februar 2015 Udkast til rapport Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Afgrænsning 8 4. Koncept for system 11 5. Skattemæssig behandling af typiske poster

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Copenhagen Business School HD (R) - Institut for Regnskab og Revision Hovedopgave, 3. semester, 2011 Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Juridiske, regnskabsmæssige og skattemæssige forhold

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere