Transfer Pricing i Norden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transfer Pricing i Norden"

Transkript

1 Transfer Pricing i Norden Af partner og leder af Deloittes Transfer Pricing Team i København Jonathan Bernsen og konsulent Benedicte Byrgesen, Deloitte Artiklen beskriver transfer pricing-reglerne i Danmark, Sverige, Norge og Finland, herunder dokumentationskrav, bøder og krav til selvangivelsen. Der sættes i artiklen fokus på forskelle og ligheder i de enkelte lande. I et bilag til artiklen opsummeres reglerne skematisk. 1. Indledning De nordiske lande har de senere år har indført omfattende transfer pricing-regler, herunder lovgivning om armslængdeprincippet og særlige dokumentationskrav. På trods af landespecifikke forskelle har de nordiske regler flere fællestræk, hvilket skaber regionale muligheder for planlægning og dokumentation. Det, som i særdeleshed kendetegner transfer pricing-området i Norden, er skattemyndighedernes stigende fokus og en tendens til mere komplicerede reguleringer, herunder introduktion af bøder relateret til transfer pricing i Danmark og Finland. Denne artikel giver et overblik over transfer pricing-reglerne i Danmark, Sverige, Norge og Finland ved at fremhæve forskelle og ligheder. I bilag til artiklen er landenes regler opsummeret på en række centrale områder. 2. Danmark Mange internationale selskaber med base i Danmark har designet en transfer pricing-model og arbejder løbende på at tilpasse modellen, så den passer med forretningsmodellen. Dette kan eksempelvis inkludere flytning af produktionsaktiviteter til f.eks. Østeuropa eller Asien. Desuden ses et stigende fokus på immaterielle rettigheder i de fleste brancher. De danske skattemyndigheder har i den seneste tid sat større fokus på transfer pricing, bl.a. ved at præcisere rækkevidden af dokumentationskravet. Desuden er der indført bødebestemmelser specifikt for transfer pricing. Endelig er TP-ligningscentrene under fortsat opbygning med voksende erfaring til følge Dansk transfer pricing-lovgivning Den gældende danske transfer pricing-lovgivning blev indført i I henhold til den danske lovgivning skal armslængdeprincippet anvendes både ved transaktioner med danske og udenlandske selskaber og faste driftssteder. Skatteyder skal indlevere særlig information om transfer pricing i forbindelse med selvangivelsen samt udarbejde og opbevare transfer pricing-dokumentation. Hvis den skattepligtige ikke lever op til kravene om udarbejdelse af en dokumentation, kan det medføre bøder, og skattemyndighederne kan foretage en skønsmæssig ansættelse af den skattepligtige indkomst Krav til selvangivelsen Skattepligtige, der har danske og udenlandske kontrollerede transaktioner, skal vedlægge information vedrørende karakter og omfang af sådanne kontrollerede transaktioner som bilag til selvangivelsen. Den skattepligtige skal udfylde blanketten Kontrollerede transaktioner (samme blanket på engelsk har nr ). 2 Formålet med dette bilag er at give skattemyndighederne et værktøj til at udvælge og identificere skattepligtige til revision. På bilaget skal den skattepligtige oplyse om den primære forretningsaktivitet og specificere omfanget af de kontrollerede transaktioner for 26 prædefinerede transaktionstyper. Af de 26 typer henviser de 14 til resultatopgørelsen og de øvrige 12 til balancen. Kravene til selvangivelsen gælder for alle indkomstår påbegyndt den 1/ eller senere Armslængdeprincippet Armslængdeprincippet er indarbejdet i ligningslovens 2. Skattepligtige under fælles kontrol skal anvende priser og betingelser for transaktioner, der ville være blevet benyttet, såfremt transaktionerne havde været indgået mellem uafhængige parter. Bestemmelsen gælder for indenlandske og grænseoverskridende transaktio-

2 103 ner, og gælder alle transaktionstyper. Begrebet kontrol inkluderer enheder, der, direkte eller indirekte, ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller kontrollerer mere end 50 pct. af stemmerettighederne i en anden enhed. Når det skal afgøres, om der er tale om kontrol, skal den skattepligtige medregne aktiekapital og stemmerettigheder hos andre skattepligtige, hvis der foreligger en aftale om udøvelse af fælles kontrol mellem aktionærerne. Selskaber betegnes som værende under fælles kontrol, hvis de deler ledelse. Dette gælder også, selv om aktionærerne ikke er de samme. Endelig gælder det, at transparente enheder, hvor den samme gruppe af selskabsdeltagere har kontrollerende indflydelse eller har fælles ledelse, er omfattet af kontrolbegrebet Dokumentationskrav Skattepligtige, der har kontrollerede transaktioner, skal udarbejde og opbevare transfer pricingdokumentation 3 for både indenlandske og grænseoverskridende kontrollerede transaktioner. 4 Dokumentationskravet gælder også faste driftssteder. Det grundlæggende krav til transfer pricing- dokumentationen er, at den skal dokumentere, (1) hvordan priser, betingelser og vilkår i forbindelse med kontrollerede transaktioner fastsættes, og (2) at de kontrollerede transaktioner er gennemført i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Små og mellemstore selskaber er til en vis grad fritaget for dokumentationskravene. Fritagelsen for små og mellemstore selskaber gælder for indkomstår, der begynder den 1/ eller senere. Ifølge bekendtgørelse nr. 42 af 24/ Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner skal transfer pricing-dokumentation indeholde følgende: en beskrivelse af virksomheden, inkl. juridisk struktur, organisationsstruktur, historisk beskrivelse, beskrivelse af branchemæssige forhold samt en oversigt, der viser de seneste 3 års omsætning og EBIT (earnings before interest and taxes) for den skattepligtige og de associerede selskaber, som den skattepligtige har haft kontrollerede transaktioner med; en beskrivelse af de kontrollerede transaktioner, inkl. alle aftaler om omkostningsfordeling; en sammenligneligheds-/økonomisk analyse; en beskrivelse af implementeringen af principperne for prisfastsættelsen, inklusiv foretagne prisjusteringer; og kopier af skriftlige aftaler vedrørende de kontrollerede transaktioner. Transfer pricing-dokumentationen skal være til rådighed på de danske skattemyndigheders forespørgsel inden for 60 dage. Dokumentationen skal, jf. bogføringsloven, opbevares i mindst 5 år efter endt regnskabsår. Den skattepligtige skal udarbejde en databaseundersøgelse, hvis de danske skattemyndigheder kræver det. Skattemyndighederne skal give den skattepligtige en frist på dage til at færdiggøre og indsende resultatet af databaseundersøgelsen. Såfremt skattemyndighederne forlanger en databaseundersøgelse, skal den leve op til SKATs vejledning, Vejledningen Transfer Pricing; Kontrollerede transaktioner, Dokumentationspligt, hvorimod en databaseundersøgelse udarbejdet i forbindelse med transfer pricing-dokumentationen ikke nødvendigvis skal følge vejledningen. Danmark har indført bøder på transfer pricing-området for at sikre, at de skattepligtige udarbejder transfer pricing-dokumentation. Der er to bødebestemmelser: en bøde på 10 pct. af en forhøjelse, hvis der ikke er udarbejdet nogen dokumentation 5 hvis dokumentationen ikke er udarbejdet i overensstemmelse med kravene, udløses en bøde på op til 200 pct. af udgifterne, som den skattepligtige har sparet ved ikke at udarbejde dokumentationen. Denne bøde er også gældende, hvis der ingen reguleringer kommer efter en transfer pricing-gennemgang. Bøderne er relevante for indkomstår, der begynder den 2/ eller senere. Hvis den skattepligtige ikke udarbejder dokumentation, kan SKAT foretage en skønsmæssig ansættelse. Skat Udland, Februar 2008 SU 2008, 48

3 Udviklingen på det danske transfer pricing-område Introduktionen af dokumentationskrav og armslængdeprincippet i dansk lovgivning førte ikke umiddelbart til en stigning i transfer pricing-relaterede revisioner. Frem til 2002 var det i realiteten mest danske selskaber, som blev pålagt bødestraf eller mødte vedvarende revisioner i udlandet, der havde fokus på transfer pricing. De begrænsede aktiviteter på revisionsområdet i Danmark skyldes formentlig, at de danske skattemyndigheder havde en meget begrænset erfaring med transfer pricing. Hertil kommer, at der er en naturlig forsinkelse fra introduktionen af dokumentationskravene til en reel stigning i revisionsaktiviteterne. I dag har skattemyndighederne i Danmark implementeret en ny struktur, hvilket bl.a. betyder, at transfer pricing-sagerne behandles samlet på 6 specialiserede transfer pricing-centre. Introduktionen af dokumentationsbekendtgørelsen har betydet, at det for de skattepligtige og skattemyndighederne er blevet mere gennemskueligt, hvad en transfer pricing-dokumentation skal indeholde. Det er endnu for tidligt at drage konklusioner vedrørende håndhævelsen af dokumentationsbekendtgørelsen, og hvordan denne fortolkes af Landsskatteretten og domstolene. 3. Sverige 3.1. Baggrund Den 2/ vedtog det svenske parlament et lovforslag 6 med det formål at forhindre økonomiske kriminalitet og skatteunddragelse. Lovforslaget indeholder en forpligtelse for internationale selskaber til at udarbejde transfer pricingdokumentation ved grænseoverskridende koncerninterne transaktioner. Lovgivningen 7 trådte i kraft den 1/ Skattepligtige, der er berørt af lovgivningen Lovgivningen finder anvendelse på transaktioner mellem associerede virksomheder. Definitionen af associeret virksomhed følger den generelle definition i den svenske indkomstskattelov. 8 I tilfælde, hvor associationen er begrænset til direkte eller indirekte ejerskab i en eller flere selskaber, er dokumentationskravene begrænsede til de forhold, hvor en virksomhed ejer mere end 50 pct. af kapitalen. Derudover skal alle, hvis de ejer eller kontrollerer stemmerne i en sådan grad, at de faktisk kan udøve indflydelse, uanset andel af ejerskab være inkluderet i definitionen. 9 Der er ingen lempelse for dokumentationspligten vedrørende små eller mellemstore virksomheder. Den svenske regering begrunder manglen på lempelse med, at der ikke er nogen forpligtelse til at indsende information med selvangivelsen, som det ellers tidligere var foreslået af det svenske skatteråd i Som beskrevet nedenfor er selskaber med transaktioner af mindre værdi imidlertid underlagt lempelse ved særlige forordninger udstedt af de svenske skattemyndigheder. Transaktioner med faste driftssteder er ikke omfattet af dokumentationskravet Dokumentationskrav Hovedreglen Selve lovgivningen tjener som en overordnet ramme for kravene til indholdet af en transfer pricing-dokumentation. Lovgivningen suppleres af bekendtgørelser og vejledninger udstedt af de svenske skattemyndigheder. Dokumentationen skal indeholde: en beskrivelse af virksomheden, dens organisation og aktiviteter; typen og størrelsen af transaktionerne inddelt i følgende kategorier: varer, serviceydelser, immaterielle aktiver og finansielle transaktioner; en funktionsanalyse; den anvendte transfer pricing-metode; og en sammenlignelighedsanalyse. Den information, som den skattepligtige skal oplyse, er yderligere beskrevet i bekendtgørelser og vejledninger. Dette er f.eks. information om, at koncerninterne transaktioner skal være baseret på de sammenlignelighedsfaktorer, som er beskrevet i OECD s Guidelines, 10 og skal beskrive transaktionstype, værdi, størrelse, andre betingelser, den potentielle relation til andre transaktioner, der påvirker prisfastsættelsen, og

4 105 omkostningsbasen, allokeringsmetoden og prisforhøjelse ved indirekte omkostningsbestemte opkrævede serviceydelser. Dokumentationen skal indeholde enhver aftale, der er væsentlig for prisfastsættelsen, eller en liste med disse aftaler Lempelse for transaktioner af mindre værdi Bekendtgørelserne udstedt af de svenske skattemyndigheder lemper dokumentationskravene for selskaber med transaktioner af mindre værdi. Definitionen af mindre værdi er som følger: vedrørende varer: en årlig markedsværdi af transaktionen pr. enhed inden for gruppen af 630 Basic Amounts; 11 og vedrørende andre transaktioner undtagen transaktioner, der involverer salg af immaterielle aktiver: en årlig markedsværdi af transaktionen pr. enhed inden for gruppen af 125 Basic Amounts. En skattepligtig, der er kvalificeret til lempelse, skal alene oplyse følgende: koncernens juridiske og organisatoriske struktur; andre deltagere i koncerninterne transaktioner og information om denne enheds virksomhed; type, størrelse og værdi af transaktionerne; prisfastsættelsesmetode; og sammenlignelige transaktioner, hvis sådanne transaktioner har været analyseret af den skattepligtige Tidshorisont for tilvejebringelse af dokumentationen Den skattepligtige skal kunne levere dokumentationen, når de svenske skattemyndigheder anmoder herom. Den skattepligtige er således ikke pålagt at indsende en årlig dokumentation til skattemyndighederne. Dokumentationen skal være til rådighed senest på datoen for indlevering af selvangivelsen for det pågældende indkomstår. Dette betyder, at for selskaber med indkomstår, der begynder 1/1 2007, er fristen maj For selskaber med forskudt indkomstår, der starter efter 1/1 2007, er fristen maj Bødekrav Lovgivningen indeholder ikke transfer pricingspecifikke bødebestemmelser ud over dem, der allerede eksisterer, vedrørende unøjagtig eller vildledende information. Desuden kan der ske justeringer i den skattepligtige indkomst. De nuværende svenske regler om bøder fastslår, at udelukkende unøjagtige eller vildledende information vil resultere i bøder. Hvis den skattepligtige åbenlyst har oplyst om den faktiske situation, men forsømmer at foretage en nøjagtig bedømmelse af de juridiske konsekvenser, vil en bøde som udgangspunkt ikke blive pålagt. Informationer, som den skattepligtige opgiver, kan betragtes som unøjagtige eller vildledende, hvis det er indlysende, at informationerne er usande, eller hvis den skattepligtige har udeladt obligatoriske informationer. Bøden for selskabet for denne overtrædelse er p.t. 40 pct. af det beløb, der vedrører indkomstreguleringen. 12 Bevisbyrden for unøjagtig eller vildledende information ligger hos skattemyndighederne. På baggrund af selskabernes forpligtelse til at udarbejde dokumentationen får skattemyndighederne bedre mulighed for at vurdere, om transaktionen lever op til kravene for armslængdeprincippet. Dette vil dog ikke resultere i nogen forskydning af bevisbyrden, der fortsat vil ligge hos skattemyndighederne. 4. Norge 4.1. Baggrund I juni 2007 vedtog det norske parlament nye transfer pricing-dokumentationsregler. Ifølge reglerne er den skattepligtige forpligtet til at indsende transfer pricing-dokumentation inden for 45 dage efter anmodning fra skattemyndighederne. Skattepligtige skal ligeledes sammen med selvangivelsen hvert år indsende en sammenfattende oversigt over alle koncerninterne transaktioner (RF-1123) Opplysninger om kontrollerte transaksjoner og mellomværender. Indsendelse af den årlige oversigt over transaktioner skal ske fra indkomståret 2007, og oversigten skal indsendes sammen med selvangivelsen for Dokumentationskravene træder i kraft fra og med indkomståret Armslængdeprincippet er generelt beskrevet i norsk ret, hvori det angives, at hvor den skatte- Skat Udland, Februar 2008 SU 2008, 48

5 106 pligtige indkomst bliver reduceret grundet direkte eller indirekte forbindelse mellem parterne, kan skattemyndighederne fastsætte armslængdeindkomsten eller omkostninger ved skønsmæssigt at anslå disse. Selv om Norge indtil nu ikke har haft egentlige dokumentationsregler, har skattemyndighedernes fokus på transfer pricing været stigende i de seneste år Skattepligtige, der er berørt af lovgivningen Reglerne gælder for norske selskaber (og andre ikke-transparente enheder som f.eks. fonde og pensionsfonde), som ejer eller kontrollerer mere end 50 pct. af et andet selskab, samt norske selskaber, som ejes eller kontrolleres mere end 50 pct. af et udenlandsk selskab. Både den direkte og indirekte kontrol er beskrevet i reglerne, som dækker både grænseoverskridende og rent norske transaktioner. Kontrolkriteriet dækker over ejerskab af aktier ligesom kontrol i form af stemmer, retten til at vælge et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller aftaler, som giver et selskab bestemmelsesret over et andet selskab. De norske transfer pricing-regler omfatter også udenlandske selskaber, som er skattepligtige til Norge (faste driftssteder). Dette skyldes hovedsageligt den omfattende brug af faste driftssteder inden for offshore-industrier. Onshore-industrien har også været påvirket af den omfattende brug af faste driftssteder, og homogenitet mellem de forskellige former for juridiske enheder var hovedargumentet for at inkludere faste driftssteder i de norske transfer pricing-regler. Eftersom norsk lov ikke indeholder nogen definition af fast driftssted, vil definitionen i den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst være afgørende. Hvor der ikke eksisterer en dobbeltbeskatningsoverenskomst, vil begrebet generelt have den samme betydning som i OECD s modeloverenskomst. Som udgangspunkt skal alle transaktioner, som udføres, når ejerskabs- eller kontrolkriteriet er overholdt, påføres bilaget til selvangivelsen, og transaktionerne er omfattet af dokumentationskravene. Der er dog vedtaget visse minimumsbestemmelser, jf. nedenfor Krav til selvangivelsen Hensigten med selvangivelsesoplysninger er at give skattemyndighederne et bedre overblik over de kontrollerede transaktioner og en indikation af, hvilke virksomheder der skal undersøges nærmere. Dette er på linje med det stigende fokus på transfer pricing, som de norske skattemyndigheder har iværksat de seneste år. Skattepligtige skal ikke angive selvangivelsesoplysninger, hvis summen af alle kontrollerede transaktioner ikke overstiger 10 mio. NOK, og summen af den koncerninterne gæld (både almindelig gæld og varegæld) ikke overstiger 25 mio. NOK. Alle koncerninterne transaktioner og saldi, f.eks. tilgodehavender og gældsforpligtelserne, skal medregnes. Skattepligtige skal også indsende information om ensidige transaktioner, dvs. hvor ingen modydelse er fastsat Dokumentationskrav Små og mellemstore selskaber er undtaget fra transfer pricing-dokumentationskravet. Undtagelsen gælder, når selskabet på konsolideret basis har mindre end 250 medarbejdere og har en salgsomsætning, som ikke overstiger 400 mio. NOK (ca. 50 mio. EUR), eller en total balance, som ikke overstiger 350 mio. NOK (ca. 43 mio. EUR). 13 Dokumentationen skal indeholde følgende elementer: en beskrivelse af organisationen, virksomheden og dens forretninger, herunder en oversigt over den juridiske og den organisatoriske struktur inklusive en oversigt over parternes aktiviteter, og markeder; en beskrivelse af de kontrollerede transaktioner; en funktionsanalyse; og en sammenlignelighedsanalyse. Det er uklart, hvorvidt den skattepligtige er forpligtet til at udføre en benchmark-analyse. Reglerne omfatter ikke en sådan analyse, men det fremgår af det forberedende arbejde, at den skattepligtige selv skal vurdere, om en sådan analyse er nødvendig. På den anden side fremgår det, at den skattepligtige skal angive grunden til, hvorfor en sådan analyse ikke er foretaget. Ikke desto mindre skal den skattepligtige kunne præsentere

6 107 en økonomisk analyse, som danner grundlaget for virksomhedens koncerninterne afregningspriser. Reglerne beskriver ikke brugen af udenlandske sammenlignelige selskaber, men eftersom de norske regler skulle være i overensstemmelse med den internationale fremgangsmåde, forudsættes det, at paneuropæiske sammenlignelige selskaber vil blive accepteret. Formelt set vil dette dog forblive uklart, indtil der findes yderligere vejledning eller praksis på området. Af de norske regler fremgår det, at metoderne i OECD s Guidelines skal benyttes til at dokumentere den koncerninterne prisfastsættelse. I OECD s Guidelines er de foretrukne metoder de traditionelle transaktionsmetoder. I princippet bør TNMM (Transactional Net Margin Method) accepteres i Norge som en supplerende metode til at sikre en armslængdeaflønning. Dog har de norske skattemyndigheder ved revision, og senest ved en serie artikler, på udfordrende vis anført, at TNMM ikke er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Selv om Norge ikke har indført en best method -terminologi, anbefaler de norske skattemyndigheder, at den skattepligtige forklarer, hvorfor den anvendte metode synes at være den mest hensigtsmæssige Bødekrav Der eksisterer ingen specifikke transfer pricingbøder i norsk ret. Almindelige skattebøder pålægges ved transfer pricing-justeringer. Bøderne udgør som udgangspunkt 30 pct. af skatten, men kan under særlige omstændigheder reduceres til 15 pct. eller forhøjes til 60 pct. Dokumentationen skal forefindes skriftligt, enten i elektronisk form eller på papir, og skal være udarbejdet på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Den skattepligtige skal indsende dokumentationen inden for 45 dage efter anmodning fra skattemyndighederne. Al dokumentationsmateriale bliver opbevaret i 10 år. Hvis den skattepligtige undlader at indsende dokumentationen efter anmodning fra skattemyndighederne, kan skattemyndighederne fastsætte den skattepligtige indkomst skønsmæssigt. Hvis dokumentationen ikke bliver indsendt, kan skattemyndighederne ligeledes afvise enhver klage. 5. Finland 5.1. Generelt De finske skattemyndigheder har igennem de sidste 10 år haft stigende fokus på transfer pricing. I mangel af specifikke dokumentationskrav og ressourcer har de finske skattemyndigheder hovedsagligt fokuseret på emner som management fees. De finske skattemyndigheder har igennem de sidste 10 år og specielt efter etableringen af et særligt kontor for store selskaber i slutningen af 1990 erne udvidet sin indsats over for finske internationale virksomheder hvad angår transfer pricing-spørgsmål. Der har på det seneste været diskussioner i finske skattetidsskrifter, som viser en stigende interesse fra skattemyndighedernes side hvad angår omstruktureringer og immaterielle rettigheder. Grundet de senest vedtagne dokumentationskrav (den 31/ ) forventes der en større grundlæggende ændring til en mere struktureret tilgang Finske transfer pricing-regler Armslængdeprincippet De finske regler foreskriver, at associerede virksomheder skal overholde armslængdeprincippet for sine koncerninterne transaktioner. Dette gælder ved både indenlandske og grænseoverskridende transaktioner. En justering af den skattepligtige indkomst kan foretages, hvis den skattepligtiges transaktioner ikke har været på armslængdevilkår Nye transfer pricingdokumentationskrav i Finland Dokumentationskrav Finlands transfer pricing-regler trådte i kraft den 1/1 2007, og dokumentationskravene gælder for indkomstår, der påbegyndes den 1/ og efter. Virksomhederne er ikke pålagt at dokumentere transaktioner mellem finske selskaber, men transaktionerne kan stadig blive underlagt en transfer pricing-vurdering fra skattemyndighedernes side, jf. ovenfor. Dokumentationskravene gælder for såvel selskaber som faste driftssteder. Dokumentationskravet gælder for associerede parter. To parter anses for at være associeret, Skat Udland, Februar 2008 SU 2008, 48

7 108 hvis den ene part kontrollerer den anden part, eller hvis en tredjepart alene eller sammen med en associeret part kontrollerer begge parter i transaktionen. Den ene part betragtes som at have kontrol over den anden part, hvis parten direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitaleller stemmerettighederne, eller hvis parten direkte eller indirekte er berettiget til at udnævne/udpege halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne eller en lignende forsamling/gruppe/organ, som har disse rettigheder. Endelig anses to parter for at være associerede, hvis den ene part er i stand til at udøve faktisk kontrol over den anden part. Dokumentation skal udarbejdes for hvert indkomstår. Dokumentation bør forberedes i overensstemmelse med den model, som beskrives i EU Code of Conduct, 14 under hensyntagen til OECD Guidelines. 15 Dokumentationen kan udarbejdes på finsk eller svensk. Engelsk vil i de fleste tilfælde også blive acceptere. Dokumentationen bør bl.a. indeholde følgende punkter: En generel beskrivelse af den skattepligtiges forretningsaktiviteter med særlig vægt på forretningsstrategi. En beskrivelse af forbindelsen mellem de associerede virksomheder. De associerede virksomheder bør navngives, og det bør fremgå, hvad deres tilknytning er baseret på. En beskrivelse af koncernens struktur bør også vedlægges. Information om transaktioner, som er foretaget med associerede parter, f.eks. indkøb af produkter og salg, service, omkostningsdeling/cost sharing og finansiering) samt information om aftaler vedrørende transaktioner mellem de associerede virksomheder/selskaber. En funktionsanalyse. En sammenlignelighedsanalyse. Det skal i den forbindelse nævnes, at der i forarbejderne vedrørende behandlingen af sammenlignelige data (transaktioner eller selskaber) henvises til EU Code of Conduct. Dermed kan det formentlig konkluderes, at sammenlignelige data fundet gennem søgning på pan-europæisk plan kan anvendes i Finland. Dokumentationskravet er begrænset, hvis den samlede sum af de årlige koncerninterne transaktioner, som er foretaget af den skattepligtige, ikke overstiger EUR. Eftersom de ovennævnte regler er af relativ ny dato, eksisterer der endnu ingen praksis Fritagelse for små og mellemstore virksomheder Små og mellemstore virksomheder/selskaber (SME) er ikke omfattet af dokumentationskravene. I overensstemmelse med EU-definitionen af et SME anses en skatteyder som omfattet, hvis det beskæftiger færre end 250 personer og har en årsomsætning på mindre end 50 mio. EUR eller en årlig balance, der er mindre end 43 mio. EUR. Det bør noteres, at skattemyndighederne alligevel i alle tilfælde ville være berettiget til at anmode om information fra den skattepligtige vedrørende anvendelsen af armslængdeprincippet i koncerninterne transaktioner, og at en eventuel afvigelse fra armslængdeprincippet kan resultere i en justering af den skattepligtige indkomst Forpligtelse til at indsende transfer pricing-dokumentation En skattepligtig skal indsende dokumentation inden for 60 dage fra den dato, hvor skattemyndighederne har anmodet om dokumentation. Skattemyndighederne kan anmode om dokumentationen 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Skattemyndighederne er også berettiget til at anmode om flere informationer vedrørende dokumentationen, som skal forelægges skattemyndighederne inden for 90 dage fra anmodningsdagen. Skatteyder er ikke forpligtet til at indsende transfer pricing-dokumentation i forbindelse med selvangivelsen Justeringer De finske skattemyndigheder kan foretage en skønsmæssig ansættelse. Hvis der foretages en justering, kan der pålægges en ekstra skat på indkomsten på op til 30 pct. (i praksis normalt 5-10 pct.) samt renter.

8 Bødekrav En skattepligtig, der ikke har indsendt tilstrækkelig dokumentation, kan modtage bøde på maks EUR. 6. Sammenligning af de nordiske transfer pricing-regler Transfer pricing-lovgivningen i de nordiske lande har en række fællestræk, som kan skabe synergier for skattepligtige, der har transaktioner med selskaber i flere nordiske lande. Bl.a. accepterer alle de nordiske lande samtlige transfer pricing-metoder beskrevet i OECD s Guidelines. Det er endvidere som udgangspunkt accepteret at anvende pan-nordiske benchmark-analyser i alle de nordiske lande. Dette muliggør udarbejdelse af pan-nordiske transfer pricing-dokumentationer fremfor landespecifikke dokumentationer. Landespecifikke forskelle gør sig dog fortsat gældende. Her kan det bl.a. fremhæves, at kun Danmark og Finland har transfer pricing-specifikke bøder, at kun Danmark og Norge har krav om særlig information i forbindelse med selvangivelsen, samt at kun lovgivningen i Danmark, Norge og Finland omfatter faste driftssteder. Væsentlige forskelle og ligheder i de nordiske landes transfer pricing-lovgivning er opsummeret skematisk i bilaget sidst i artiklen. 7. Konklusion Det nordiske transfer pricing-område har i de seneste år gennemgået en markant forandring. Inden for en 2-årig periode er antallet af lande med transfer pricing-dokumentationskrav steget fra et til fire. Dokumentationskravene i Skandinavien har en række forskelligheder, men også flere ligheder. Det må derfor forventes, at flere selskaber vil anvende en regional tilgang vedrørende transfer pricing-dokumentation for koncernselskaber i de nordiske lande og derved benytte sig af de mange ligheder i dokumentationsreglerne. Bilag Transfer pricing-lovgivning i de nordiske lande 1. Skattemyndighederne og lovgivning Skatteministeriet Ligningslovens 2 Skattekontrollovens 3 B Skattedirektoratet (de norske skattemyndigheder) Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 13-1 Skatteverket (de svenske skattemyndigheder) Inkomstskattelagen 14:19-20 Lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter 19:2a-2b Verohallinto (de finske skattemyndigheder) Tax Procedure Act 14a-c, 31 og Reglerne gælder for følgende regnskabsår: Indkomstår, der begynder 1/ og herefter Indkomstår for 2008 og herefter Indkomstår, der begynder 1/ og herefter Indkomstår, der begynder 1/ og herefter Skat Udland, Februar 2008 SU 2008, 48

9 Specifikke TP-bøder Ja, en bøde på 10 pct. på enhver regulering + op til 200 pct. af de udgifter, som den skattepligtige har sparet ved ikke at udarbejde dokumentationen Ingen specifikke TP-bøder (Normalt skattetillæg. Udgangspunktet er 30 pct. af skatten på indkomstreguleringen, men kan under særlige omstændigheder reduceres til 15 pct. eller forhøjes til 60 pct.) Ingen specifikke TP-bøder (Normalt skattetillæg på op til 40 pct. af skatten på indkomstreguleringen) Ja, op til 30 pct. af reguleringen + maks EUR for ikke at leve op til kravene/mangelfuld dokumentation 4. Forpligtelse til at indsende TP-information sammen med selvangivelsen Ja, der skal benyttes en særlig blanket til dette formål Ja, der skal benyttes en særlig blanket til dette formål Nej Nej 5. Frist for indsendelse af dokumentationen På forlangende fra skattemyndighederne, inden for 60 dage 45 dage På forlangende fra skattemyndighederne På forlangende fra skattemyndighederne, inden for 60 dage 6. Hører faste driftssteder ind under reglerne? Denmark: Ja Ja Nej Ja, faste driftssteder af udenlandske selskaber i Finland, ikke modsat 7. Hører indenlandske transaktioner ind under reglerne? Denmark: Ja Ja

10 111 Nej Ja, men der er ingen dokumentationskrav 8. Mulighed for Advanced Pricing Agreement (APA) Ja (både unilateral og bilateral) Nej Ja, bilateral i overensstemmelse med gældende DBO Unilateral tilgængelig. Eventuelt bilateral i henhold til gældende DBO 9. Krav vedrørende sprog Dansk, svensk, norsk eller engelsk Norsk, dansk, svensk eller engelsk Svensk, dansk, norsk eller engelsk Finsk eller svensk, engelsk er som hovedregel også tilladt 10. Begrænsninger i dokumentationskravet Danmark Skattepligtige der, alene eller sammen med koncernforbundne selskaber har mindre end 250 ansatte og enten har samlede aktiver på mindre end 125 mio. DKK eller en nettoomsætning på mindre end 250 mio. DKK, skal kun udarbejde skriftlig dokumentation om, hvordan priser og betingelser er fastsat for: kontrollerede transaktioner med fysiske og juridiske personer, der er skattemæssigt beliggende i en fremmed stat, som ikke har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med Danmark, og som ikke er medlem af det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EEC) eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA), kontrollerede transaktioner med et fast driftssted beliggende i en fremmed stat, som ikke har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med Danmark, og som ikke er medlem af det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EEC) eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA), kontrollerede transaktioner med et fast driftssted beliggende i Danmark, såfremt at den skattepligtige er bosiddende i en fremmed stat, der ikke har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med Danmark, og som ikke er medlem af EU eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA). Norge Kun koncerner (inkl. alle relaterede verdensomspændende selskaber) med mere end 250 ansatte og en koncernomsætning over 400 mio. NOK eller en samlet balance over 350 mio. NOK er omfattet. Sverige Selskaber med transaktioner af mindre værdi har lov til at udarbejde en forenklet dokumentation. Lempelsen tyder på, at ingen funktionsanalyse skal udarbejdes. Derudover skal Skat Udland, Februar 2008 SU 2008, 48

11 112 sammenlignelighedsanalysen kun med, hvis der er udarbejdet en af selskabet. Transaktioner af mindre værdi er defineret som transaktioner med færre end 630 Basic Amounts for varer og 125 Basic Amounts for andre transaktioner, dog undtagen transaktioner med immaterielle aktiver, der altid skal dokumenteres (1 Basic Amount er lig SEK for 2007). Der er ikke krav om, at faste driftssteder skal udarbejde transfer pricing-dokumentation. Finland Der er en undtagelse for dokumentationskravene til små og mellemstore virksomheder. Den finske lovgivning er baseret på the EU Commission 2003/361 EC Recommendation. Finske selskaber, der er uafhængige små eller mellemstore, skal leve op til dokumentationskravene, hvis de er kontrolleret af større ikke-finske selskaber. Et selskab bliver betragtet som en SME, hvis selskabet har færre end 250 ansatte og har en årlig omsætning under 50 mio. EUR og/eller en samlet balance under 43 mio. EUR Vurderingen foretages på konsolideret basis. De begrænsede dokumentationskrav gælder kun, hvis det samlede beløb for transaktionerne mellem den skattepligtige og den anden part ikke er over EUR. Dokumentationskravene gælder for transaktioner mellem faste driftssteder i Finland og dets udenlandske hovedkontor, men ikke omvendt. Transaktioner mellem finske enheder er ikke nødvendige at dokumentere. Disse transaktioner kan stadig være genstand for transfer pricing-reguleringer. Noter 1) Forud for 1998 var armslængdeprincippet kun indarbejdet i den danske skattelovgivning på et overordnet niveau. 2) Se e=virksomheder 3) Dokumentationen kan udarbejdes på dansk, svensk, norsk eller engelsk, og den skal opbevares i 5 år. 4) Skattekontrollovens 3 B. 5) Skattekontollovens 17, stk. 3. 6) Effektivare skattekontroll, lovforslag 2005/06:169. 7) Kapitel 19, Sec. 2a-b, lov (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. 8) Af Inkomstskattelagen (svenske indkomstskattelov), Kapitel 14, Sec. 20, fremgår, at direkte eller indirekte ejerskab af et selskab og/eller deltagelse i ledelsen eller tilsyn med et andet selskab medfører en associering. 9) Proposition 2005/06:169, at )The OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (1995). 11)Basic Amount er indrettet efter prisindekset og bliver brugt mht. national social sikkerhed. I 2007 er 1 Basic Amount lig SEK )Taxeringslagen (the Tax Assessment Act) (1990:324). 13)Undtagelsen gælder ikke skatteydere, der har koncession til olieefterforskning og -udvinding på den norske kontinentalsokkel. 14)COM(2005) 543 final. 15)Den19/ offentliggjorde de finske skattemyndigheder endvidere retningslinjer for udarbejdelse af en transfer pricing-dokumentation.

Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner

Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner I medfør af 3 B, stk. 5, 5. pkt. i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, fastsættes:

Læs mere

Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer i 2015.

Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer i 2015. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 186 Offentligt Transfer pricing- redegørelse 2015 2. maj 2016 J.nr. 16-0095380 Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering Skatteministeriet J. nr. 15-1342223 Bekendtgørelse om land for land-rapportering I medfør af 3 B, stk. 16, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den Skatteudvalget L 120 - O Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00074 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 120 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juni 2006 (OR. en) 9738/06 FISC 74 OC 405

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juni 2006 (OR. en) 9738/06 FISC 74 OC 405 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juni 2006 (OR. en) 9738/06 FISC 74 OC 405 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RESOLUTION VEDTAGET AF RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00073 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00073 Den Skatteudvalget L 120 - O Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00073 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 120 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen Værdiansættelse af IP og transfer pricing v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen 2 TRANSFER PRICING Transfer pricing eller mere præcist koncerninterne afregningspriser angår prisfastsættelsen af

Læs mere

REDEGØRELSE OM MULTINATIONALE SELSKABER OG TRANSFER PRICING AFGIVET I HENHOLD TIL V 6 AF 31. OKTOBER 2002

REDEGØRELSE OM MULTINATIONALE SELSKABER OG TRANSFER PRICING AFGIVET I HENHOLD TIL V 6 AF 31. OKTOBER 2002 REDEGØRELSE OM MULTINATIONALE SELSKABER OG TRANSFER PRICING AFGIVET I HENHOLD TIL V 6 AF 31. OKTOBER 2002 OKTOBER 2003 V 6 af 31. oktober 2002: Folketinget vedtog den 31. oktober 2002 følgende forslag

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

Copenhagen Business School. HovedopgaveHD(R) Maj2011. Transfer Pricing. Vejleder: ChristianBehrens. Udarbejdetaf: ChristinaChristiansen

Copenhagen Business School. HovedopgaveHD(R) Maj2011. Transfer Pricing. Vejleder: ChristianBehrens. Udarbejdetaf: ChristinaChristiansen Copenhagen Business School HovedopgaveHD(R) Maj2011 Transfer Pricing Vejleder: ChristianBehrens Udarbejdetaf: ChristinaChristiansen 1. Indholdsfortegnelse 1.Indholdsfortegnelse 1 2.Anvendteforkortelser

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 FORSLAG fra: modtaget: 22. juni 2017 til: Jordi AYET

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 19. oktober 2015

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 19. oktober 2015 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 19. oktober 2015 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (indførelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Regeringen ser det her som en international opgave, der skal løses internationalt. Og det arbejder regeringen benhårdt for.

Regeringen ser det her som en international opgave, der skal løses internationalt. Og det arbejder regeringen benhårdt for. Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt 27. maj 2016 J.nr. 16-0661132 Selskab, Aktionær og Erhverv MAK Samrådsspørgsmål Y - Tale til besvarelse af spørgsmål Y den 2.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat.

Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 480 Offentligt Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat. Samrådsspørgsmål AJ Ministeren bedes oplyse

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

rapporter som intern viden.

rapporter som intern viden. VEJ nr 9973 af 09/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0012 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven 1) 2015/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin. j.nr. 15-1342223 Fremsat den 10. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Bekendtgørelse om land for land-rapportering 1)

Bekendtgørelse om land for land-rapportering 1) BEK nr 1133 af 27/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1342223 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om land

Læs mere

INTERNATIONAL TRANSFER PRICING

INTERNATIONAL TRANSFER PRICING KANDIDATAFHANDLING AALBORG UNIVERSITET INTERNATIONAL TRANSFER PRICING Udarbejdet af: Kristian Krøjgaard Titelblad Hovedområde: Skatteret Opgaveform: Speciale Afleveringsdato: 25.08.2008, Aalborg Universitet

Læs mere

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING Formålet med dokumentationsvejledningen er at give

Læs mere

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret Nyhedsbrev Selskabs- og fondsret 05.07.2017 REVIDERET VEJLEDNING: NYE REGLER OM REELLE EJERE SKAL FORHINDRE HVIDVASK OG TERROR 5.7.2017 Den 23. maj 2017 trådte nye regler om virksomheders pligt til at

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Nyt omkring Transfer Pricing og Tynd Kapitalisering

Nyt omkring Transfer Pricing og Tynd Kapitalisering 1. Transfer Pricing: Nye Dokumentationskrav 1.1. Hvorfor har man indført nye regler? 1.2. For hvem gælder de nye regler? 1.3. Indhold af reglerne 1.4. Sanktioner 1.5. Hvornår træder reglerne i kraft? 1.1.

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Høring af udkast til ny bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner, H

Høring af udkast til ny bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 22. december 2015 Høring af udkast til ny bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner, H354-15. SKAT har den 7. december 2015 fremsendt

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen Strengt fortroligt Retssikkerhedskonference 2011 Bevisbyrden i transfer pricing-sager Advokat Søren Lehmann Nielsen Tirsdag den 8. november 2011 TP i offentlighedens og politikernes søgelys Information

Læs mere

Nye OECD-retningslinjer for transfer pricing dokumentation

Nye OECD-retningslinjer for transfer pricing dokumentation Nye OECD-retningslinjer for transfer pricing dokumentation Resume: Formålet med denne artikel er at give et overblik over det foreløbige resultat vedrørende udvikling af nye retningslinjer for transfer

Læs mere

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven August 2010 Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19.

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19. Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Anvendelsesområde. Definitioner

Anvendelsesområde. Definitioner Bekendtgørelse om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele i virksomheder der søger eller har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. I medfør af 11,

Læs mere

HVAD ER TRANSFER PRICING?

HVAD ER TRANSFER PRICING? 14 HVAD ER TRANSFER PRICING? SKAT Af Anders Oreby Hansen, advokat, Bech-Bruun Advokatfirma Baggrund Omfanget af den internationale handel og investering er i de sidste 20-30 år steget betydeligt. EU har

Læs mere

Voldgiftsdirektivet - forslag Dansk Forening for EU skatteret

Voldgiftsdirektivet - forslag Dansk Forening for EU skatteret Voldgiftsdirektivet - forslag Dansk Forening for EU skatteret København, 12. juni 2017 Direktivforslaget - indledning Fremsat af Kommissionen i oktober 2016 (COM (2016) 686 Final) Rådsformandskabets kompromistekst

Læs mere

TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN?

TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN? TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN? V/ OLE ALEXANDER BASTHOF, TAX DIRECTOR, PANDORA A/S 1 24 MARCH 2015 DENMARK TAX CASE SKATS INDSATS PÅ TRANSFER PRICING- OMRÅDET (I) SKATs transfer

Læs mere

Fremsat den 10. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til

Fremsat den 10. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til Lovforslag nr. L 46 Folketinget 2015-16 Fremsat den 10. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2015 Lovudkast om udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v. og lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

2. december 2016 HSH/LMM

2. december 2016 HSH/LMM Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K ADVOKATFIRMA WWW.PLESNER.COM AMERIKA PLADS 37 2100 KØBENHAVN Ø TLF +45 33 12 11 33 FAX +45 33 12 00 14 HSH@PLESNER.COM 9144119V4 2. december

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til: - at Finansministeriet bemyndiges

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april /Ivar Nordland

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april /Ivar Nordland Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 213 Offentligt J.nr. 2008-418-0046 Dato: 30. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april

Læs mere