Transfer Pricing i Norden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transfer Pricing i Norden"

Transkript

1 Transfer Pricing i Norden Af partner og leder af Deloittes Transfer Pricing Team i København Jonathan Bernsen og konsulent Benedicte Byrgesen, Deloitte Artiklen beskriver transfer pricing-reglerne i Danmark, Sverige, Norge og Finland, herunder dokumentationskrav, bøder og krav til selvangivelsen. Der sættes i artiklen fokus på forskelle og ligheder i de enkelte lande. I et bilag til artiklen opsummeres reglerne skematisk. 1. Indledning De nordiske lande har de senere år har indført omfattende transfer pricing-regler, herunder lovgivning om armslængdeprincippet og særlige dokumentationskrav. På trods af landespecifikke forskelle har de nordiske regler flere fællestræk, hvilket skaber regionale muligheder for planlægning og dokumentation. Det, som i særdeleshed kendetegner transfer pricing-området i Norden, er skattemyndighedernes stigende fokus og en tendens til mere komplicerede reguleringer, herunder introduktion af bøder relateret til transfer pricing i Danmark og Finland. Denne artikel giver et overblik over transfer pricing-reglerne i Danmark, Sverige, Norge og Finland ved at fremhæve forskelle og ligheder. I bilag til artiklen er landenes regler opsummeret på en række centrale områder. 2. Danmark Mange internationale selskaber med base i Danmark har designet en transfer pricing-model og arbejder løbende på at tilpasse modellen, så den passer med forretningsmodellen. Dette kan eksempelvis inkludere flytning af produktionsaktiviteter til f.eks. Østeuropa eller Asien. Desuden ses et stigende fokus på immaterielle rettigheder i de fleste brancher. De danske skattemyndigheder har i den seneste tid sat større fokus på transfer pricing, bl.a. ved at præcisere rækkevidden af dokumentationskravet. Desuden er der indført bødebestemmelser specifikt for transfer pricing. Endelig er TP-ligningscentrene under fortsat opbygning med voksende erfaring til følge Dansk transfer pricing-lovgivning Den gældende danske transfer pricing-lovgivning blev indført i I henhold til den danske lovgivning skal armslængdeprincippet anvendes både ved transaktioner med danske og udenlandske selskaber og faste driftssteder. Skatteyder skal indlevere særlig information om transfer pricing i forbindelse med selvangivelsen samt udarbejde og opbevare transfer pricing-dokumentation. Hvis den skattepligtige ikke lever op til kravene om udarbejdelse af en dokumentation, kan det medføre bøder, og skattemyndighederne kan foretage en skønsmæssig ansættelse af den skattepligtige indkomst Krav til selvangivelsen Skattepligtige, der har danske og udenlandske kontrollerede transaktioner, skal vedlægge information vedrørende karakter og omfang af sådanne kontrollerede transaktioner som bilag til selvangivelsen. Den skattepligtige skal udfylde blanketten Kontrollerede transaktioner (samme blanket på engelsk har nr ). 2 Formålet med dette bilag er at give skattemyndighederne et værktøj til at udvælge og identificere skattepligtige til revision. På bilaget skal den skattepligtige oplyse om den primære forretningsaktivitet og specificere omfanget af de kontrollerede transaktioner for 26 prædefinerede transaktionstyper. Af de 26 typer henviser de 14 til resultatopgørelsen og de øvrige 12 til balancen. Kravene til selvangivelsen gælder for alle indkomstår påbegyndt den 1/ eller senere Armslængdeprincippet Armslængdeprincippet er indarbejdet i ligningslovens 2. Skattepligtige under fælles kontrol skal anvende priser og betingelser for transaktioner, der ville være blevet benyttet, såfremt transaktionerne havde været indgået mellem uafhængige parter. Bestemmelsen gælder for indenlandske og grænseoverskridende transaktio-

2 103 ner, og gælder alle transaktionstyper. Begrebet kontrol inkluderer enheder, der, direkte eller indirekte, ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller kontrollerer mere end 50 pct. af stemmerettighederne i en anden enhed. Når det skal afgøres, om der er tale om kontrol, skal den skattepligtige medregne aktiekapital og stemmerettigheder hos andre skattepligtige, hvis der foreligger en aftale om udøvelse af fælles kontrol mellem aktionærerne. Selskaber betegnes som værende under fælles kontrol, hvis de deler ledelse. Dette gælder også, selv om aktionærerne ikke er de samme. Endelig gælder det, at transparente enheder, hvor den samme gruppe af selskabsdeltagere har kontrollerende indflydelse eller har fælles ledelse, er omfattet af kontrolbegrebet Dokumentationskrav Skattepligtige, der har kontrollerede transaktioner, skal udarbejde og opbevare transfer pricingdokumentation 3 for både indenlandske og grænseoverskridende kontrollerede transaktioner. 4 Dokumentationskravet gælder også faste driftssteder. Det grundlæggende krav til transfer pricing- dokumentationen er, at den skal dokumentere, (1) hvordan priser, betingelser og vilkår i forbindelse med kontrollerede transaktioner fastsættes, og (2) at de kontrollerede transaktioner er gennemført i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Små og mellemstore selskaber er til en vis grad fritaget for dokumentationskravene. Fritagelsen for små og mellemstore selskaber gælder for indkomstår, der begynder den 1/ eller senere. Ifølge bekendtgørelse nr. 42 af 24/ Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner skal transfer pricing-dokumentation indeholde følgende: en beskrivelse af virksomheden, inkl. juridisk struktur, organisationsstruktur, historisk beskrivelse, beskrivelse af branchemæssige forhold samt en oversigt, der viser de seneste 3 års omsætning og EBIT (earnings before interest and taxes) for den skattepligtige og de associerede selskaber, som den skattepligtige har haft kontrollerede transaktioner med; en beskrivelse af de kontrollerede transaktioner, inkl. alle aftaler om omkostningsfordeling; en sammenligneligheds-/økonomisk analyse; en beskrivelse af implementeringen af principperne for prisfastsættelsen, inklusiv foretagne prisjusteringer; og kopier af skriftlige aftaler vedrørende de kontrollerede transaktioner. Transfer pricing-dokumentationen skal være til rådighed på de danske skattemyndigheders forespørgsel inden for 60 dage. Dokumentationen skal, jf. bogføringsloven, opbevares i mindst 5 år efter endt regnskabsår. Den skattepligtige skal udarbejde en databaseundersøgelse, hvis de danske skattemyndigheder kræver det. Skattemyndighederne skal give den skattepligtige en frist på dage til at færdiggøre og indsende resultatet af databaseundersøgelsen. Såfremt skattemyndighederne forlanger en databaseundersøgelse, skal den leve op til SKATs vejledning, Vejledningen Transfer Pricing; Kontrollerede transaktioner, Dokumentationspligt, hvorimod en databaseundersøgelse udarbejdet i forbindelse med transfer pricing-dokumentationen ikke nødvendigvis skal følge vejledningen. Danmark har indført bøder på transfer pricing-området for at sikre, at de skattepligtige udarbejder transfer pricing-dokumentation. Der er to bødebestemmelser: en bøde på 10 pct. af en forhøjelse, hvis der ikke er udarbejdet nogen dokumentation 5 hvis dokumentationen ikke er udarbejdet i overensstemmelse med kravene, udløses en bøde på op til 200 pct. af udgifterne, som den skattepligtige har sparet ved ikke at udarbejde dokumentationen. Denne bøde er også gældende, hvis der ingen reguleringer kommer efter en transfer pricing-gennemgang. Bøderne er relevante for indkomstår, der begynder den 2/ eller senere. Hvis den skattepligtige ikke udarbejder dokumentation, kan SKAT foretage en skønsmæssig ansættelse. Skat Udland, Februar 2008 SU 2008, 48

3 Udviklingen på det danske transfer pricing-område Introduktionen af dokumentationskrav og armslængdeprincippet i dansk lovgivning førte ikke umiddelbart til en stigning i transfer pricing-relaterede revisioner. Frem til 2002 var det i realiteten mest danske selskaber, som blev pålagt bødestraf eller mødte vedvarende revisioner i udlandet, der havde fokus på transfer pricing. De begrænsede aktiviteter på revisionsområdet i Danmark skyldes formentlig, at de danske skattemyndigheder havde en meget begrænset erfaring med transfer pricing. Hertil kommer, at der er en naturlig forsinkelse fra introduktionen af dokumentationskravene til en reel stigning i revisionsaktiviteterne. I dag har skattemyndighederne i Danmark implementeret en ny struktur, hvilket bl.a. betyder, at transfer pricing-sagerne behandles samlet på 6 specialiserede transfer pricing-centre. Introduktionen af dokumentationsbekendtgørelsen har betydet, at det for de skattepligtige og skattemyndighederne er blevet mere gennemskueligt, hvad en transfer pricing-dokumentation skal indeholde. Det er endnu for tidligt at drage konklusioner vedrørende håndhævelsen af dokumentationsbekendtgørelsen, og hvordan denne fortolkes af Landsskatteretten og domstolene. 3. Sverige 3.1. Baggrund Den 2/ vedtog det svenske parlament et lovforslag 6 med det formål at forhindre økonomiske kriminalitet og skatteunddragelse. Lovforslaget indeholder en forpligtelse for internationale selskaber til at udarbejde transfer pricingdokumentation ved grænseoverskridende koncerninterne transaktioner. Lovgivningen 7 trådte i kraft den 1/ Skattepligtige, der er berørt af lovgivningen Lovgivningen finder anvendelse på transaktioner mellem associerede virksomheder. Definitionen af associeret virksomhed følger den generelle definition i den svenske indkomstskattelov. 8 I tilfælde, hvor associationen er begrænset til direkte eller indirekte ejerskab i en eller flere selskaber, er dokumentationskravene begrænsede til de forhold, hvor en virksomhed ejer mere end 50 pct. af kapitalen. Derudover skal alle, hvis de ejer eller kontrollerer stemmerne i en sådan grad, at de faktisk kan udøve indflydelse, uanset andel af ejerskab være inkluderet i definitionen. 9 Der er ingen lempelse for dokumentationspligten vedrørende små eller mellemstore virksomheder. Den svenske regering begrunder manglen på lempelse med, at der ikke er nogen forpligtelse til at indsende information med selvangivelsen, som det ellers tidligere var foreslået af det svenske skatteråd i Som beskrevet nedenfor er selskaber med transaktioner af mindre værdi imidlertid underlagt lempelse ved særlige forordninger udstedt af de svenske skattemyndigheder. Transaktioner med faste driftssteder er ikke omfattet af dokumentationskravet Dokumentationskrav Hovedreglen Selve lovgivningen tjener som en overordnet ramme for kravene til indholdet af en transfer pricing-dokumentation. Lovgivningen suppleres af bekendtgørelser og vejledninger udstedt af de svenske skattemyndigheder. Dokumentationen skal indeholde: en beskrivelse af virksomheden, dens organisation og aktiviteter; typen og størrelsen af transaktionerne inddelt i følgende kategorier: varer, serviceydelser, immaterielle aktiver og finansielle transaktioner; en funktionsanalyse; den anvendte transfer pricing-metode; og en sammenlignelighedsanalyse. Den information, som den skattepligtige skal oplyse, er yderligere beskrevet i bekendtgørelser og vejledninger. Dette er f.eks. information om, at koncerninterne transaktioner skal være baseret på de sammenlignelighedsfaktorer, som er beskrevet i OECD s Guidelines, 10 og skal beskrive transaktionstype, værdi, størrelse, andre betingelser, den potentielle relation til andre transaktioner, der påvirker prisfastsættelsen, og

4 105 omkostningsbasen, allokeringsmetoden og prisforhøjelse ved indirekte omkostningsbestemte opkrævede serviceydelser. Dokumentationen skal indeholde enhver aftale, der er væsentlig for prisfastsættelsen, eller en liste med disse aftaler Lempelse for transaktioner af mindre værdi Bekendtgørelserne udstedt af de svenske skattemyndigheder lemper dokumentationskravene for selskaber med transaktioner af mindre værdi. Definitionen af mindre værdi er som følger: vedrørende varer: en årlig markedsværdi af transaktionen pr. enhed inden for gruppen af 630 Basic Amounts; 11 og vedrørende andre transaktioner undtagen transaktioner, der involverer salg af immaterielle aktiver: en årlig markedsværdi af transaktionen pr. enhed inden for gruppen af 125 Basic Amounts. En skattepligtig, der er kvalificeret til lempelse, skal alene oplyse følgende: koncernens juridiske og organisatoriske struktur; andre deltagere i koncerninterne transaktioner og information om denne enheds virksomhed; type, størrelse og værdi af transaktionerne; prisfastsættelsesmetode; og sammenlignelige transaktioner, hvis sådanne transaktioner har været analyseret af den skattepligtige Tidshorisont for tilvejebringelse af dokumentationen Den skattepligtige skal kunne levere dokumentationen, når de svenske skattemyndigheder anmoder herom. Den skattepligtige er således ikke pålagt at indsende en årlig dokumentation til skattemyndighederne. Dokumentationen skal være til rådighed senest på datoen for indlevering af selvangivelsen for det pågældende indkomstår. Dette betyder, at for selskaber med indkomstår, der begynder 1/1 2007, er fristen maj For selskaber med forskudt indkomstår, der starter efter 1/1 2007, er fristen maj Bødekrav Lovgivningen indeholder ikke transfer pricingspecifikke bødebestemmelser ud over dem, der allerede eksisterer, vedrørende unøjagtig eller vildledende information. Desuden kan der ske justeringer i den skattepligtige indkomst. De nuværende svenske regler om bøder fastslår, at udelukkende unøjagtige eller vildledende information vil resultere i bøder. Hvis den skattepligtige åbenlyst har oplyst om den faktiske situation, men forsømmer at foretage en nøjagtig bedømmelse af de juridiske konsekvenser, vil en bøde som udgangspunkt ikke blive pålagt. Informationer, som den skattepligtige opgiver, kan betragtes som unøjagtige eller vildledende, hvis det er indlysende, at informationerne er usande, eller hvis den skattepligtige har udeladt obligatoriske informationer. Bøden for selskabet for denne overtrædelse er p.t. 40 pct. af det beløb, der vedrører indkomstreguleringen. 12 Bevisbyrden for unøjagtig eller vildledende information ligger hos skattemyndighederne. På baggrund af selskabernes forpligtelse til at udarbejde dokumentationen får skattemyndighederne bedre mulighed for at vurdere, om transaktionen lever op til kravene for armslængdeprincippet. Dette vil dog ikke resultere i nogen forskydning af bevisbyrden, der fortsat vil ligge hos skattemyndighederne. 4. Norge 4.1. Baggrund I juni 2007 vedtog det norske parlament nye transfer pricing-dokumentationsregler. Ifølge reglerne er den skattepligtige forpligtet til at indsende transfer pricing-dokumentation inden for 45 dage efter anmodning fra skattemyndighederne. Skattepligtige skal ligeledes sammen med selvangivelsen hvert år indsende en sammenfattende oversigt over alle koncerninterne transaktioner (RF-1123) Opplysninger om kontrollerte transaksjoner og mellomværender. Indsendelse af den årlige oversigt over transaktioner skal ske fra indkomståret 2007, og oversigten skal indsendes sammen med selvangivelsen for Dokumentationskravene træder i kraft fra og med indkomståret Armslængdeprincippet er generelt beskrevet i norsk ret, hvori det angives, at hvor den skatte- Skat Udland, Februar 2008 SU 2008, 48

5 106 pligtige indkomst bliver reduceret grundet direkte eller indirekte forbindelse mellem parterne, kan skattemyndighederne fastsætte armslængdeindkomsten eller omkostninger ved skønsmæssigt at anslå disse. Selv om Norge indtil nu ikke har haft egentlige dokumentationsregler, har skattemyndighedernes fokus på transfer pricing været stigende i de seneste år Skattepligtige, der er berørt af lovgivningen Reglerne gælder for norske selskaber (og andre ikke-transparente enheder som f.eks. fonde og pensionsfonde), som ejer eller kontrollerer mere end 50 pct. af et andet selskab, samt norske selskaber, som ejes eller kontrolleres mere end 50 pct. af et udenlandsk selskab. Både den direkte og indirekte kontrol er beskrevet i reglerne, som dækker både grænseoverskridende og rent norske transaktioner. Kontrolkriteriet dækker over ejerskab af aktier ligesom kontrol i form af stemmer, retten til at vælge et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller aftaler, som giver et selskab bestemmelsesret over et andet selskab. De norske transfer pricing-regler omfatter også udenlandske selskaber, som er skattepligtige til Norge (faste driftssteder). Dette skyldes hovedsageligt den omfattende brug af faste driftssteder inden for offshore-industrier. Onshore-industrien har også været påvirket af den omfattende brug af faste driftssteder, og homogenitet mellem de forskellige former for juridiske enheder var hovedargumentet for at inkludere faste driftssteder i de norske transfer pricing-regler. Eftersom norsk lov ikke indeholder nogen definition af fast driftssted, vil definitionen i den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst være afgørende. Hvor der ikke eksisterer en dobbeltbeskatningsoverenskomst, vil begrebet generelt have den samme betydning som i OECD s modeloverenskomst. Som udgangspunkt skal alle transaktioner, som udføres, når ejerskabs- eller kontrolkriteriet er overholdt, påføres bilaget til selvangivelsen, og transaktionerne er omfattet af dokumentationskravene. Der er dog vedtaget visse minimumsbestemmelser, jf. nedenfor Krav til selvangivelsen Hensigten med selvangivelsesoplysninger er at give skattemyndighederne et bedre overblik over de kontrollerede transaktioner og en indikation af, hvilke virksomheder der skal undersøges nærmere. Dette er på linje med det stigende fokus på transfer pricing, som de norske skattemyndigheder har iværksat de seneste år. Skattepligtige skal ikke angive selvangivelsesoplysninger, hvis summen af alle kontrollerede transaktioner ikke overstiger 10 mio. NOK, og summen af den koncerninterne gæld (både almindelig gæld og varegæld) ikke overstiger 25 mio. NOK. Alle koncerninterne transaktioner og saldi, f.eks. tilgodehavender og gældsforpligtelserne, skal medregnes. Skattepligtige skal også indsende information om ensidige transaktioner, dvs. hvor ingen modydelse er fastsat Dokumentationskrav Små og mellemstore selskaber er undtaget fra transfer pricing-dokumentationskravet. Undtagelsen gælder, når selskabet på konsolideret basis har mindre end 250 medarbejdere og har en salgsomsætning, som ikke overstiger 400 mio. NOK (ca. 50 mio. EUR), eller en total balance, som ikke overstiger 350 mio. NOK (ca. 43 mio. EUR). 13 Dokumentationen skal indeholde følgende elementer: en beskrivelse af organisationen, virksomheden og dens forretninger, herunder en oversigt over den juridiske og den organisatoriske struktur inklusive en oversigt over parternes aktiviteter, og markeder; en beskrivelse af de kontrollerede transaktioner; en funktionsanalyse; og en sammenlignelighedsanalyse. Det er uklart, hvorvidt den skattepligtige er forpligtet til at udføre en benchmark-analyse. Reglerne omfatter ikke en sådan analyse, men det fremgår af det forberedende arbejde, at den skattepligtige selv skal vurdere, om en sådan analyse er nødvendig. På den anden side fremgår det, at den skattepligtige skal angive grunden til, hvorfor en sådan analyse ikke er foretaget. Ikke desto mindre skal den skattepligtige kunne præsentere

6 107 en økonomisk analyse, som danner grundlaget for virksomhedens koncerninterne afregningspriser. Reglerne beskriver ikke brugen af udenlandske sammenlignelige selskaber, men eftersom de norske regler skulle være i overensstemmelse med den internationale fremgangsmåde, forudsættes det, at paneuropæiske sammenlignelige selskaber vil blive accepteret. Formelt set vil dette dog forblive uklart, indtil der findes yderligere vejledning eller praksis på området. Af de norske regler fremgår det, at metoderne i OECD s Guidelines skal benyttes til at dokumentere den koncerninterne prisfastsættelse. I OECD s Guidelines er de foretrukne metoder de traditionelle transaktionsmetoder. I princippet bør TNMM (Transactional Net Margin Method) accepteres i Norge som en supplerende metode til at sikre en armslængdeaflønning. Dog har de norske skattemyndigheder ved revision, og senest ved en serie artikler, på udfordrende vis anført, at TNMM ikke er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Selv om Norge ikke har indført en best method -terminologi, anbefaler de norske skattemyndigheder, at den skattepligtige forklarer, hvorfor den anvendte metode synes at være den mest hensigtsmæssige Bødekrav Der eksisterer ingen specifikke transfer pricingbøder i norsk ret. Almindelige skattebøder pålægges ved transfer pricing-justeringer. Bøderne udgør som udgangspunkt 30 pct. af skatten, men kan under særlige omstændigheder reduceres til 15 pct. eller forhøjes til 60 pct. Dokumentationen skal forefindes skriftligt, enten i elektronisk form eller på papir, og skal være udarbejdet på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Den skattepligtige skal indsende dokumentationen inden for 45 dage efter anmodning fra skattemyndighederne. Al dokumentationsmateriale bliver opbevaret i 10 år. Hvis den skattepligtige undlader at indsende dokumentationen efter anmodning fra skattemyndighederne, kan skattemyndighederne fastsætte den skattepligtige indkomst skønsmæssigt. Hvis dokumentationen ikke bliver indsendt, kan skattemyndighederne ligeledes afvise enhver klage. 5. Finland 5.1. Generelt De finske skattemyndigheder har igennem de sidste 10 år haft stigende fokus på transfer pricing. I mangel af specifikke dokumentationskrav og ressourcer har de finske skattemyndigheder hovedsagligt fokuseret på emner som management fees. De finske skattemyndigheder har igennem de sidste 10 år og specielt efter etableringen af et særligt kontor for store selskaber i slutningen af 1990 erne udvidet sin indsats over for finske internationale virksomheder hvad angår transfer pricing-spørgsmål. Der har på det seneste været diskussioner i finske skattetidsskrifter, som viser en stigende interesse fra skattemyndighedernes side hvad angår omstruktureringer og immaterielle rettigheder. Grundet de senest vedtagne dokumentationskrav (den 31/ ) forventes der en større grundlæggende ændring til en mere struktureret tilgang Finske transfer pricing-regler Armslængdeprincippet De finske regler foreskriver, at associerede virksomheder skal overholde armslængdeprincippet for sine koncerninterne transaktioner. Dette gælder ved både indenlandske og grænseoverskridende transaktioner. En justering af den skattepligtige indkomst kan foretages, hvis den skattepligtiges transaktioner ikke har været på armslængdevilkår Nye transfer pricingdokumentationskrav i Finland Dokumentationskrav Finlands transfer pricing-regler trådte i kraft den 1/1 2007, og dokumentationskravene gælder for indkomstår, der påbegyndes den 1/ og efter. Virksomhederne er ikke pålagt at dokumentere transaktioner mellem finske selskaber, men transaktionerne kan stadig blive underlagt en transfer pricing-vurdering fra skattemyndighedernes side, jf. ovenfor. Dokumentationskravene gælder for såvel selskaber som faste driftssteder. Dokumentationskravet gælder for associerede parter. To parter anses for at være associeret, Skat Udland, Februar 2008 SU 2008, 48

7 108 hvis den ene part kontrollerer den anden part, eller hvis en tredjepart alene eller sammen med en associeret part kontrollerer begge parter i transaktionen. Den ene part betragtes som at have kontrol over den anden part, hvis parten direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitaleller stemmerettighederne, eller hvis parten direkte eller indirekte er berettiget til at udnævne/udpege halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne eller en lignende forsamling/gruppe/organ, som har disse rettigheder. Endelig anses to parter for at være associerede, hvis den ene part er i stand til at udøve faktisk kontrol over den anden part. Dokumentation skal udarbejdes for hvert indkomstår. Dokumentation bør forberedes i overensstemmelse med den model, som beskrives i EU Code of Conduct, 14 under hensyntagen til OECD Guidelines. 15 Dokumentationen kan udarbejdes på finsk eller svensk. Engelsk vil i de fleste tilfælde også blive acceptere. Dokumentationen bør bl.a. indeholde følgende punkter: En generel beskrivelse af den skattepligtiges forretningsaktiviteter med særlig vægt på forretningsstrategi. En beskrivelse af forbindelsen mellem de associerede virksomheder. De associerede virksomheder bør navngives, og det bør fremgå, hvad deres tilknytning er baseret på. En beskrivelse af koncernens struktur bør også vedlægges. Information om transaktioner, som er foretaget med associerede parter, f.eks. indkøb af produkter og salg, service, omkostningsdeling/cost sharing og finansiering) samt information om aftaler vedrørende transaktioner mellem de associerede virksomheder/selskaber. En funktionsanalyse. En sammenlignelighedsanalyse. Det skal i den forbindelse nævnes, at der i forarbejderne vedrørende behandlingen af sammenlignelige data (transaktioner eller selskaber) henvises til EU Code of Conduct. Dermed kan det formentlig konkluderes, at sammenlignelige data fundet gennem søgning på pan-europæisk plan kan anvendes i Finland. Dokumentationskravet er begrænset, hvis den samlede sum af de årlige koncerninterne transaktioner, som er foretaget af den skattepligtige, ikke overstiger EUR. Eftersom de ovennævnte regler er af relativ ny dato, eksisterer der endnu ingen praksis Fritagelse for små og mellemstore virksomheder Små og mellemstore virksomheder/selskaber (SME) er ikke omfattet af dokumentationskravene. I overensstemmelse med EU-definitionen af et SME anses en skatteyder som omfattet, hvis det beskæftiger færre end 250 personer og har en årsomsætning på mindre end 50 mio. EUR eller en årlig balance, der er mindre end 43 mio. EUR. Det bør noteres, at skattemyndighederne alligevel i alle tilfælde ville være berettiget til at anmode om information fra den skattepligtige vedrørende anvendelsen af armslængdeprincippet i koncerninterne transaktioner, og at en eventuel afvigelse fra armslængdeprincippet kan resultere i en justering af den skattepligtige indkomst Forpligtelse til at indsende transfer pricing-dokumentation En skattepligtig skal indsende dokumentation inden for 60 dage fra den dato, hvor skattemyndighederne har anmodet om dokumentation. Skattemyndighederne kan anmode om dokumentationen 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Skattemyndighederne er også berettiget til at anmode om flere informationer vedrørende dokumentationen, som skal forelægges skattemyndighederne inden for 90 dage fra anmodningsdagen. Skatteyder er ikke forpligtet til at indsende transfer pricing-dokumentation i forbindelse med selvangivelsen Justeringer De finske skattemyndigheder kan foretage en skønsmæssig ansættelse. Hvis der foretages en justering, kan der pålægges en ekstra skat på indkomsten på op til 30 pct. (i praksis normalt 5-10 pct.) samt renter.

8 Bødekrav En skattepligtig, der ikke har indsendt tilstrækkelig dokumentation, kan modtage bøde på maks EUR. 6. Sammenligning af de nordiske transfer pricing-regler Transfer pricing-lovgivningen i de nordiske lande har en række fællestræk, som kan skabe synergier for skattepligtige, der har transaktioner med selskaber i flere nordiske lande. Bl.a. accepterer alle de nordiske lande samtlige transfer pricing-metoder beskrevet i OECD s Guidelines. Det er endvidere som udgangspunkt accepteret at anvende pan-nordiske benchmark-analyser i alle de nordiske lande. Dette muliggør udarbejdelse af pan-nordiske transfer pricing-dokumentationer fremfor landespecifikke dokumentationer. Landespecifikke forskelle gør sig dog fortsat gældende. Her kan det bl.a. fremhæves, at kun Danmark og Finland har transfer pricing-specifikke bøder, at kun Danmark og Norge har krav om særlig information i forbindelse med selvangivelsen, samt at kun lovgivningen i Danmark, Norge og Finland omfatter faste driftssteder. Væsentlige forskelle og ligheder i de nordiske landes transfer pricing-lovgivning er opsummeret skematisk i bilaget sidst i artiklen. 7. Konklusion Det nordiske transfer pricing-område har i de seneste år gennemgået en markant forandring. Inden for en 2-årig periode er antallet af lande med transfer pricing-dokumentationskrav steget fra et til fire. Dokumentationskravene i Skandinavien har en række forskelligheder, men også flere ligheder. Det må derfor forventes, at flere selskaber vil anvende en regional tilgang vedrørende transfer pricing-dokumentation for koncernselskaber i de nordiske lande og derved benytte sig af de mange ligheder i dokumentationsreglerne. Bilag Transfer pricing-lovgivning i de nordiske lande 1. Skattemyndighederne og lovgivning Skatteministeriet Ligningslovens 2 Skattekontrollovens 3 B Skattedirektoratet (de norske skattemyndigheder) Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 13-1 Skatteverket (de svenske skattemyndigheder) Inkomstskattelagen 14:19-20 Lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter 19:2a-2b Verohallinto (de finske skattemyndigheder) Tax Procedure Act 14a-c, 31 og Reglerne gælder for følgende regnskabsår: Indkomstår, der begynder 1/ og herefter Indkomstår for 2008 og herefter Indkomstår, der begynder 1/ og herefter Indkomstår, der begynder 1/ og herefter Skat Udland, Februar 2008 SU 2008, 48

9 Specifikke TP-bøder Ja, en bøde på 10 pct. på enhver regulering + op til 200 pct. af de udgifter, som den skattepligtige har sparet ved ikke at udarbejde dokumentationen Ingen specifikke TP-bøder (Normalt skattetillæg. Udgangspunktet er 30 pct. af skatten på indkomstreguleringen, men kan under særlige omstændigheder reduceres til 15 pct. eller forhøjes til 60 pct.) Ingen specifikke TP-bøder (Normalt skattetillæg på op til 40 pct. af skatten på indkomstreguleringen) Ja, op til 30 pct. af reguleringen + maks EUR for ikke at leve op til kravene/mangelfuld dokumentation 4. Forpligtelse til at indsende TP-information sammen med selvangivelsen Ja, der skal benyttes en særlig blanket til dette formål Ja, der skal benyttes en særlig blanket til dette formål Nej Nej 5. Frist for indsendelse af dokumentationen På forlangende fra skattemyndighederne, inden for 60 dage 45 dage På forlangende fra skattemyndighederne På forlangende fra skattemyndighederne, inden for 60 dage 6. Hører faste driftssteder ind under reglerne? Denmark: Ja Ja Nej Ja, faste driftssteder af udenlandske selskaber i Finland, ikke modsat 7. Hører indenlandske transaktioner ind under reglerne? Denmark: Ja Ja

10 111 Nej Ja, men der er ingen dokumentationskrav 8. Mulighed for Advanced Pricing Agreement (APA) Ja (både unilateral og bilateral) Nej Ja, bilateral i overensstemmelse med gældende DBO Unilateral tilgængelig. Eventuelt bilateral i henhold til gældende DBO 9. Krav vedrørende sprog Dansk, svensk, norsk eller engelsk Norsk, dansk, svensk eller engelsk Svensk, dansk, norsk eller engelsk Finsk eller svensk, engelsk er som hovedregel også tilladt 10. Begrænsninger i dokumentationskravet Danmark Skattepligtige der, alene eller sammen med koncernforbundne selskaber har mindre end 250 ansatte og enten har samlede aktiver på mindre end 125 mio. DKK eller en nettoomsætning på mindre end 250 mio. DKK, skal kun udarbejde skriftlig dokumentation om, hvordan priser og betingelser er fastsat for: kontrollerede transaktioner med fysiske og juridiske personer, der er skattemæssigt beliggende i en fremmed stat, som ikke har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med Danmark, og som ikke er medlem af det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EEC) eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA), kontrollerede transaktioner med et fast driftssted beliggende i en fremmed stat, som ikke har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med Danmark, og som ikke er medlem af det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EEC) eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA), kontrollerede transaktioner med et fast driftssted beliggende i Danmark, såfremt at den skattepligtige er bosiddende i en fremmed stat, der ikke har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med Danmark, og som ikke er medlem af EU eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA). Norge Kun koncerner (inkl. alle relaterede verdensomspændende selskaber) med mere end 250 ansatte og en koncernomsætning over 400 mio. NOK eller en samlet balance over 350 mio. NOK er omfattet. Sverige Selskaber med transaktioner af mindre værdi har lov til at udarbejde en forenklet dokumentation. Lempelsen tyder på, at ingen funktionsanalyse skal udarbejdes. Derudover skal Skat Udland, Februar 2008 SU 2008, 48

11 112 sammenlignelighedsanalysen kun med, hvis der er udarbejdet en af selskabet. Transaktioner af mindre værdi er defineret som transaktioner med færre end 630 Basic Amounts for varer og 125 Basic Amounts for andre transaktioner, dog undtagen transaktioner med immaterielle aktiver, der altid skal dokumenteres (1 Basic Amount er lig SEK for 2007). Der er ikke krav om, at faste driftssteder skal udarbejde transfer pricing-dokumentation. Finland Der er en undtagelse for dokumentationskravene til små og mellemstore virksomheder. Den finske lovgivning er baseret på the EU Commission 2003/361 EC Recommendation. Finske selskaber, der er uafhængige små eller mellemstore, skal leve op til dokumentationskravene, hvis de er kontrolleret af større ikke-finske selskaber. Et selskab bliver betragtet som en SME, hvis selskabet har færre end 250 ansatte og har en årlig omsætning under 50 mio. EUR og/eller en samlet balance under 43 mio. EUR Vurderingen foretages på konsolideret basis. De begrænsede dokumentationskrav gælder kun, hvis det samlede beløb for transaktionerne mellem den skattepligtige og den anden part ikke er over EUR. Dokumentationskravene gælder for transaktioner mellem faste driftssteder i Finland og dets udenlandske hovedkontor, men ikke omvendt. Transaktioner mellem finske enheder er ikke nødvendige at dokumentere. Disse transaktioner kan stadig være genstand for transfer pricing-reguleringer. Noter 1) Forud for 1998 var armslængdeprincippet kun indarbejdet i den danske skattelovgivning på et overordnet niveau. 2) Se e=virksomheder 3) Dokumentationen kan udarbejdes på dansk, svensk, norsk eller engelsk, og den skal opbevares i 5 år. 4) Skattekontrollovens 3 B. 5) Skattekontollovens 17, stk. 3. 6) Effektivare skattekontroll, lovforslag 2005/06:169. 7) Kapitel 19, Sec. 2a-b, lov (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. 8) Af Inkomstskattelagen (svenske indkomstskattelov), Kapitel 14, Sec. 20, fremgår, at direkte eller indirekte ejerskab af et selskab og/eller deltagelse i ledelsen eller tilsyn med et andet selskab medfører en associering. 9) Proposition 2005/06:169, at )The OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (1995). 11)Basic Amount er indrettet efter prisindekset og bliver brugt mht. national social sikkerhed. I 2007 er 1 Basic Amount lig SEK )Taxeringslagen (the Tax Assessment Act) (1990:324). 13)Undtagelsen gælder ikke skatteydere, der har koncession til olieefterforskning og -udvinding på den norske kontinentalsokkel. 14)COM(2005) 543 final. 15)Den19/ offentliggjorde de finske skattemyndigheder endvidere retningslinjer for udarbejdelse af en transfer pricing-dokumentation.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

INTERNATIONAL TRANSFER PRICING

INTERNATIONAL TRANSFER PRICING KANDIDATAFHANDLING AALBORG UNIVERSITET INTERNATIONAL TRANSFER PRICING Udarbejdet af: Kristian Krøjgaard Titelblad Hovedområde: Skatteret Opgaveform: Speciale Afleveringsdato: 25.08.2008, Aalborg Universitet

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING Formålet med dokumentationsvejledningen er at give

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

HVAD ER TRANSFER PRICING?

HVAD ER TRANSFER PRICING? 14 HVAD ER TRANSFER PRICING? SKAT Af Anders Oreby Hansen, advokat, Bech-Bruun Advokatfirma Baggrund Omfanget af den internationale handel og investering er i de sidste 20-30 år steget betydeligt. EU har

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Nyt omkring Transfer Pricing og Tynd Kapitalisering

Nyt omkring Transfer Pricing og Tynd Kapitalisering 1. Transfer Pricing: Nye Dokumentationskrav 1.1. Hvorfor har man indført nye regler? 1.2. For hvem gælder de nye regler? 1.3. Indhold af reglerne 1.4. Sanktioner 1.5. Hvornår træder reglerne i kraft? 1.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN?

TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN? TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN? V/ OLE ALEXANDER BASTHOF, TAX DIRECTOR, PANDORA A/S 1 24 MARCH 2015 DENMARK TAX CASE SKATS INDSATS PÅ TRANSFER PRICING- OMRÅDET (I) SKATs transfer

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding En ny model for skat på selskaber til gavn for udviklingslande. OECD rapport anerkender, at systemet for skat på selskaber er forældet og brudt sammen. I februar 2013 offentliggjorde Organisationen for

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Transfer pricing. i multinationale virksomheder

Transfer pricing. i multinationale virksomheder COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Institut for Regnskab og Revision Hovedopgave HD (R) 2012 Transfer pricing i multinationale virksomheder Udarbejdet af: Berit Juul Nielsen Vejleder: Kim Wind Andersen Afleveringsdato:

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsats på transfer pricingområdet. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsats på transfer pricingområdet. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsats på transfer pricingområdet August 2014 BERETNING OM SKATS INDSATS PÅ TRANSFER PRICING-OMRÅDET Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 For information purposes only Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 Vigtig bemærkning: Denne vejledning er beregnet til enkeltpersoner, hvis tildelinger

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

En ulykke kommer sjældent alene

En ulykke kommer sjældent alene En ulykke kommer sjældent alene - Risikoen ved det faste driftssted for udenlandske investorer Af Erik Banner-Voigt, partner, Deloitte og Jesper Anker Hansen, Deloitte. 1. Indledning Det siges, at ulykker

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen J.nr. j.nr. 08-063204 Dato : 23. maj 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET Niclas Holst Sonne, partner og leder af skatteafdelingen 21. maj 2015 BAGGRUNDEN FOR LOVÆNDRINGEN side

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere