Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld"

Transkript

1 Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

2 Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget 9 Sådan indberetter du til SKAT 11 Sådan finder du kurserne 13 Ordliste 14 Denne brochure er udarbejdet af Garanti Invest A/S, og indholdet er efter Garanti Invests bedste overbevisning i overensstemmelse med gældende lovgivning på området pr. den 5. februar Der tages forbehold for evt. lovgivningsmæssige ændringer. Indholdet er af generel karakter og er ikke ment som egentlig skatterådgivning. Den skattemæssige behandling af en investering i garantiobligationer afhænger af den enkelte investors individuelle forhold, og investorer opfordres til evt. at indhente rådgivning hos revisor eller advokat. Garanti Invest A/S påtager sig intet ansvar for evt. fejl og mangler. 2» Garantiobligationer og skat

3 Ingen er interesseret i at modtage en ubehagelig efterregning fra SKAT eller for den sags skyld at betale for meget i skat. Derfor gælder det om at gøre sig fortrolig med de beskatningsregler, der gælder, når man har investeret i garantiobligationer. Det er nemlig som udgangspunkt dig som investor, der har ansvaret for at sende en fyldestgørende og korrekt angivelse af en skattepligt, hvis du har opnået en gevinst på en garantiobligation eller en fradragsret, hvis du har lidt et evt. tab. Brochuren henvender sig til personer og selskaber, der ikke anses for næringsdrivende med handel med værdipapirer, herunder garantiobligationer. Som investor skal du forholde dig til, hvornår din garantiobligation blev udstedt, eller hvornår du har erhvervet den. Denne dato er nemlig afgørende for, hvordan din garanti obligation skal behandles skattemæssigt. Denne brochure omhandler såkaldte valutaindekserede garantiobligationer udstedt eller erhvervet fra og med den 27. januar 2010 samt alle øvrige garantiobligationer (herunder aktieindekserede og råvareindekserede m. fl.) udstedt efter den 3. maj Disse garantiobligationer betragtes skattemæssigt som finansielle kontrakter. Brochuren besvarer væsentlige spørgsmål som: Hvordan finder jeg ud af, om jeg evt. skal betale skat af min investering i en garantiobligation, eller om jeg har mulighed for at trække noget fra i skat? Hvor meget skal jeg evt. betale eller trække fra? Hvordan indberetter jeg en evt. skattepligt eller fradragsret til SKAT? Garantiobligationer og skat «3

4 Beskatning De midler, du har investeret for er med til at bestemme, hvordan din gevinst eller dit evt. tab behandles skattemæssigt. De forskellige midler og de tilhørende skatteregler beskrives i det følgende. Frie midler Har du investeret for frie midler (se ordliste), beskattes garantiobligationen årligt og bliver en del af din samlede årsopgørelse. Du beskattes årligt af såvel realiseret som urealiseret gevinst eller tab. Beskatningsprincippet kaldes "lagerprincippet", og beskatningen sker uanset, om garantiobligationen er indfriet eller solgt i løbet af et givent år eller fortsætter med at være en del af din investeringsportefølje. Det afgørende for beskatningen i et givent år er ikke gevinsten eller tabet på en enkelt garantiobligation, men derimod nettogevinsten eller nettotabet, efter at samtlige gevinster og tab på garantiobligationer samt evt. gevinster og tab på andre finansielle kontrakter (herunder f.eks. optioner, terminsforretninger, swaps og lignende) er lagt sammen. Ved et samlet nettotab vil det også være afgørende, om du er blevet beskattet af netto gevinster i tidligere år (fra 2002 og frem). Ved nettogevinst Nettogevinst på finansielle kontrakter beskattes som kapitalindkomst ligesom almindelige renteindtægter. Dermed er beskatningsprocenten afhængig af, om du betaler bund- eller topskat og evt. kirkeskat samt afhængig af din (og din evt. ægtefælles) øvrige kapitalindkomst, positiv som negativ. Nettogevinsten indregnes dermed i nettokapitalindkomsten dog først efter, at evt. uudnyttede nettotab på finansielle kontrakter fra tidligere år (tidligst 2002) er modregnet heri. 4» Garantiobligationer og skat

5 Såfremt din (og din evt. ægtefælles) nettokapitalindkomst er positiv, beskattes nettogevinsten med ca. 37 %, evt. tillagt topskat. Den maksimale beskatningsprocent for positiv kapitalindkomst er dog 45,5 % for Hvis bundgrænsen for betaling af topskat overskrides, skal der kun betales topskat af den del af den positive nettokapitalindkomst, der overstiger kr. for ugifte og kr. for samlevende ægtefæller. Er din (og din evt. ægtefælles) nettokapitalindkomst negativ, beskattes nettogevinsten med ca. 33 %. Ved nettotab Fradragsretten for nettotab på finansielle kontrakter er begrænset efter særlige regler. Evt. nettotab, realiseret som urealiseret i et givent år, kan alene fradrages i kapitalindkomsten, såfremt nettotabet kan indeholdes i tidligere års beskattede nettogevinster på garantiobligationer af typen finansiel kontrakt, og andre typer finansielle kontrakter, som f.eks. optioner, terminsforretninger, swaps og lignende (dog ikke tidligere end 2002). Evt. overskydende nettotab, der ikke kan indeholdes i tidligere års nettogevinster, kan overføres til evt. ægtefælle eller fremføres til senere år, hvor det kan modregnes i gevinster på garantiobligationer af typen finansiel kontrakt og andre typer finansielle kontrakter. Skatteværdien af et nettotab afhænger af om du samlet (evt. sammen med din ægtefælle) har positiv eller negativ nettokapitalindkomst, og om du betaler kirkeskat. Såfremt din (og din evt. ægtefælles) nettokapitalindkomst er positiv, er skatteværdien af nettotabet ca. 37,1 % evt. tillagt topskat. Den maksimale skatteværdi er dog 45,5 % for Hvis grænsen for betaling af topskat overskrides, opnås der kun fradrag i topskatten for nettotabet, hvis den positive nettokapitalindkomst overstiger kr. for ugifte og kr. for samlevende ægtefæller. Er din (og din evt. ægtefælles) nettokapitalindkomst negativ, er skatteværdien af netto tabet ca. 33 %. Garantiobligationer og skat «5

6 Særligt for aktieindekserede obligationer For aktieindekserede obligationer, dvs. garantiobligationer med enten aktier, aktiekurve eller aktieindeks som underliggende aktiver, eksisterer der en udvidet fradragsmulighed. Nettotab på aktieindekserede obligationer kan således subsidiært, dvs. efter at den almindelige fradragsmulighed (som ovenfor beskrevet) er udtømt, fradrages i nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Dette gælder dog alene tab for indkomståret 2010 og frem, og altså ikke tab på aktieindekserede obligationer fremført fra tidligere indkomstår. Eventuelle fremførselsberettigede tab på aktier fra tidligere år skal anvendes til modregning i nettogevinster på aktier forud for modregning af tab fra aktieindekserede obligationer. Børneopsparing Investerer man i garantiobligationer for midler i børneopsparinger, er man fritaget for beskatning. Der betales dermed ikke skat af en gevinst, og der er heller ikke fradragsmulighed for et evt. tab. Pensionsmidler Har du investeret i en garantiobligation for pensionsmidler, beskattes garantiobligationen som en del af den samlede pensionsopgørelse. Beskatningsprincippet kaldes for "lagerprincippet". Beskatningen af din investering sker årligt af såvel realiseret som urealiseret gevinst eller tab altså uanset, om garanti obligationen er indfriet/solgt i løbet af året eller fortsætter med at være en del af din pensionsopsparing. Indberetningen til SKAT af en gevinst eller tab på din pensionsopsparing sker automatisk fra det pengeinstitut eller pensionsselskab, hvori du har din pensionsopsparing, og du skal dermed ikke selv oplyse om dette til SKAT. Men derfor er det alligevel godt at vide, hvad de gældende skatteregler er. Ved gevinst En gevinst på en garantiobligation beskattes med pensionsafkastskat, som udgør 15,3 %. Vær dog opmærksom på, at det er den samlede pensionsopgørelse, der udgør skatte 6» Garantiobligationer og skat

7 grundlaget i et givent år og altså ikke den individuelle garantiobligation. Dermed modregnes en evt. gevinst på én garantiobligation i et evt. tab på en anden garantiobligation eller tab på andre værdipapirer i din pensionsopsparing. Ved tab Et tab på en garantiobligation modregnes i andre gevinster i din pensionsopsparing f.eks. i gevinster på andre garantiobligationer eller værdipapirer. Har dit afkast i et givent år samlet set været negativt, omregnes dette negative beskatningsgrundlag til en negativ skat på 15,3 %. Denne negative skat kan uden tidsbegrænsning fremføres til modregning i senere års skattepligt af positive beskatningsgrundlag. Virksomhedsskatteordning Virksomhedsskatteordningen kan anvendes, men de skattemæssige konsekvenser afhænger i høj grad af individuelle forhold. Ved gevinst Gevinster beskattes løbende efter lagerprincippet. Når garantiobligationen indgår i virksomhedsskatteordningen, indgår gevinsten i virksomhedens nettooverskud efter renter mv., og dette beskattes forskelligt afhængigt af, om det spares op i virksomheden (virksomhedsindkomst), eller om det hæves enten som kapitalafkast (kapitalindkomst) eller som resterende overskud (personlig indkomst). Ved tab Tab, ligeledes opgjort efter lagerprincippet, kan som udgangspunkt kun fradrages i det omfang, det kan rummes i tidligere års skattepligtige gevinster på garantiobligationer af typen finansiel kontrakt, og andre typer finansielle kontrakter, som f.eks. optioner, terminsforretninger, swaps og lignende (dog ikke tidligere end 2002). tab, der ikke kan indeholdes i tidligere års nettogevinster, kan modregnes i årets evt. øvrige gevinster på garantiobligationer af typen finansiel kontrakt eller andre typer finansielle kontrakter. Hvis et års tab både overstiger tidligere års gevinster og årets gevinster, jf. ovenfor, kan det overskydende tab overføres til evt. ægtefælle eller fremføres til modregning i senere års gevinster. Garantiobligationer og skat «7

8 Særligt for aktieindekserede obligationer For aktieindekserede obligationer, dvs. garantiobligationer med enten aktier, aktiekurve eller aktieindeks som underliggende aktiver, eksisterer der en udvidet fradragsmulighed. Nettotab på aktieindekserede obligationer kan således subsidiært, dvs. efter at den almindelige fradragsmulighed (som ovenfor beskrevet) er udtømt, fradrages i nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Dette gælder dog alene tab for indkomståret 2010 og frem, og altså ikke tab på aktieindekserede obligationer fremført fra tidligere indkomstår. Selskabsbeskatning Hvis et selskab har investeret i en garantiobligation af typen finansiel kontrakt, beskattes garantiobligationen årligt. Beskatningen sker af såvel realiseret som urealiseret gevinst eller tab på garantiobligationen. Beskatningsprincippet kaldes derfor lagerprincippet. Ved gevinst En gevinst indregnes i selskabsindkomsten og beskattes med selskabsskatteprocenten på 25 %. Ved tab Et tab kan fradrages i selskabsindkomsten og har dermed en skattemæssig fradragsværdi på 25 %. Ved investering i flere garantiobligationer En gevinst på en garantiobligation kan modregnes i et tab på en anden garantiobligation og omvendt. Nettogevinsten eller -tabet i et givent indkomstår indgår herefter i selskabets samlede selskabsindkomst. For de aktieindekserede obligationer kan der i visse situationer gælde særlige regler om fradrag for tab. 8» Garantiobligationer og skat

9 Sådan beregnes skattegrundlaget Har et selskab eller har du som privatperson for frie midler investeret i garantiobligationer beregnes din gevinst eller dit evt. tab, i et givent indkomstår, for hver enkelt garantiobligation på følgende måde: Har du købt garantiobligationen i løbet af året, skal du frem for primokursen anvende udstedelseskursen, hvis købet er sket på udstedelsestidspunktet eller købskursen, hvis købet er sket senere end dette. (Ultimokurs / 100 x nominelt investeringsbeløb) - (Primokurs / 100 x nominelt investeringsbeløb) = gevinst/ tab * Eksempel: Du har investeret for nominelt kr. i en garantiobligation. I et givent år er garantiobligationens ultimokurs 115, mens primokursen er 108. (115 / 100 x ) - (108 / 100 x ) = kr. Har du solgt garantiobligationen i løbet af året, bliver der tale om en realiseret gevinst, og du skal i beregningen anvende salgskursen frem for ultimokursen. På lignende vis skal du anvende indfrielseskursen frem for ultimokursen, såfremt garantiobligationen indfries i løbet af året. Evt. handelsomkostninger indgår også i opgørelsen. Dermed tillægges evt. købsomkostninger din samlede købssum, mens evt. salgsomkostninger fratrækkes din samlede salgssum. Såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab lægges herefter sammen for at afgøre, om der i et givent år har været nettogevinst eller nettotab på din samlede beholdning af garantiobligationer. Husk også at tillægge gevinster eller fratrække evt. tab på andre finansielle kontrakter. Resulterer dette i et positivt nettobeløb, beskattes beløbet som positiv kapitalindkomst (med mindre du har fremførbare tab fra tidligere år, der kan modregnes i gevinsten). Er nettobeløbet derimod negativt, opnås der alene * En evt. afkastudbetaling fra garantiobligationen i det givne indkomstår tillægges også i opgørelsen af gevinst/tab Garantiobligationer og skat «9

10 fradragsret, hvis tabet kan indeholdes i summen af tidligere års beskattede nettogevinster. Overstiger det negative nettobeløb disse, kan det overskydende beløb fremføres til modregning i senere års positive nettobeløb, eller, for de aktieindekserede obligationers vedkommende, fradrages i eventuelle nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. På Garanti Invests hjemmeside, kan du udskrive et skema til denne beregning. Her kan du også finde forskellige beregningseksempler. Har du for dine pensionsmidler investeret i garantiobligationer, opgøres gevinst eller tab årligt som forskellen mellem primo- og ultimokurs. Denne forskel udgør skattegrundlaget for det nominelt investerede beløb. I et år, hvor garantiobligationen købes på et senere tidspunkt end ved indkomstårets begyndelse anvendes købskursen frem for primokursen. Indfries eller sælges garantiobligationen tidligere end ved indkomstårets afslutning, anvendes indfrielseskursen/ salgskursen i stedet for ultimokursen. 10» Garantiobligationer og skat

11 Sådan indberetter du til SKAT Har du som privatperson (ej virksomhedsskatteordning) investeret i garantiobligationer for frie midler, sker indberetningen af en skattepligt eller en fradragsret ikke automatisk. Du har selv ansvaret for at indberette til SKAT og det gælder uanset om du har opnået en realiseret/urealiseret gevinst eller et evt. realiseret/urealiseret tab. Måden, hvorpå din indberetning skal gøres afhænger af, om du i et givent år samlet set har enten gevinst eller tab, efter du har modregnet alle realiserede/urealiserede gevinster i tab og omvendt. Herudover afhænger indberetningen af, om du i tidligere år har haft realiserede/urealiserede gevinster eller tab på garantiobligationer af typen finansiel kontrakt eller andre finansielle kontrakter. Endelig har det for de aktieindekserede obligationers vedkommende betydning, om du har haft nettogevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Samlet nettogevinst Har du i et givent år samlet set haft realiseret/urealiseret gevinst på garantiobligationer af typen finansiel kontrakt og andre finansielle kontrakter, skal du som udgangspunkt angive det skattepligtige beløb som "Anden Kapitalindkomst". Dette kan enten gøres elektronisk på via TastSelv telefon eller ved at angive og sende oplysningerne i det såkaldte Oplysningskort (eller den udvidede selvangivelse, hvis du modtager en sådan). Vælger du at benytte oplysningskortet (eller den udvidede selvangivelse), skal du angive beløbet i rubrik 346. Har du uudnyttede tab på ikke aktieindekseretde finansielle kontrakter fra tidligere år (tidligst 2002), kan du dog modregne årets samlede gevinst heri. Dette gøres ved modregning i rubrik 85 på en særskilt blanket (nr ) vedrørende finansielle kontrakter. Du skal ikke gøre yderligere, hvis årets gevinst kan rummes heri. For aktieindekseretde finansielle kontrakter foretages modregningen i rubrik 86. Kan gevinsten derimod ikke rummes i tidligere års uudnyttede tab, skal det overskydende beløb angives som positiv anden kapitalindkomst, som beskrevet ovenfor. Garantiobligationer og skat «11

12 Samlet nettotab Har du i et givent år samlet set haft et realiseret/urealiseret tab på garantiobligationer af typen finansiel kontrakt og andre finansielle kontrakter, kan du som udgangspunkt ikke fradrage tabet i kapitalindkomsten. Derimod kan du angive tabet i rubrikkerne 85 og 86 på den særskilte blanket som beskrevet ovenfor. Har du uudnyttede tab på ikke aktieindekseret finansielle kontrakter fra tidligere år (tidligst 2002) akkumuleres årets tab i disse og angives i rubrik 85. Uudnyttede tab på aktieindekseret finansielle kontrakter angives i rubrik 86 (Rubrik 86 kan udelukkende anvendes til tab på aktieindekseret finansielle kontrakter for indkomståret 2010 og fremefter). Evt. gevinster i fremtidige år kan herefter modregnes i dette negative beløb efter princippet beskrevet under "samlet nettogevinst". Dog kan du angive årets tab som negativ "Anden kapitalindkomst" (i rubrik 346 på oplysningskortet/den udvidede selvangivelse), såfremt tabet modsvares af tidligere års (dog tidligst 2002) beskattede nettogevinster på finansielle kontrakter. Et evt. overskydende tab, der ikke kan indeholdes i de tidligere gevinster, skal anføres i rubrik 85 for ikke aktieindekseret finansielle kontrakter og rubrik 86 for aktieindekseret finansielle kontrakter på den særskilte blanket, som beskrevet ovenfor. For så vidt angår et evt. overskydende nettotab på aktieindekserede obligationer kan dette modregnes i eventuelle nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Se for eksempler på indberetning til SKAT.» 12» Garantiobligationer og skat

13 Sådan finder du kurserne For at kunne afgøre, om du har opnået en gevinst eller evt. lidt et tab på din investering i en garantiobligation i et givent år, skal du bruge nogle af disse kurser: Udstedelseskurs og indfrielseskurs Disse kurser kan du finde på Garanti Invests hjemmeside, Købskurs og salgskurs Begge kurser findes på den handelsnota, du modtog fra dit pengeinstitut i forbindelse med købet eller salget. Primokurs og ultimokurs Ultimokursen er den officielle kurs på årets sidste handelsdag. Denne vil samtidig være primokursen for det efterfølgende kalenderår. Garantiobligationen handles dog ikke nødvendigvis hver dag, og i tilfælde af, at garantiobligationen ikke handles på årets sidste handelsdag anvendes den sidste handelskurs fra den dag, hvor den seneste handel fandt sted. Kursen får du sædvanligvis oplyst af det depotførende pengeinstitut. Alternativt kan denne findes på Garanti Invests hjemmeside Endelig skal du huske i den årlige opgørelse af gevinst/tab at medregne evt. afkastudbetalinger for garantiobligationer i det givne indkomstår. Disse afkastudbetalinger kan du finde på din depotoversigt fra det depotførende pengeinstitut. Garantiobligationer og skat «13

14 Ordliste Frie midler Indfrielseskurs Den del af formuen, man til enhver tid har adgang til. Eller sagt på en anden måde er frie midler altså den almindelige opsparing i modsætning til en pensionsopsparing, som typisk er bundet i en længere årrække Kursen, obligationer indfries til Indfrielsesdato Den dag, obligationen udløber og udstederen tilbagebetaler lånet Købskurs Lagerprincippet Nominelt beløb Pensionsmidler Primokurs Den kurs, du købte garantiobligationen til (= udstedelseskurs, hvis du har købt på udstedelsestidspunktet) Skattemæssigt princip, som indebærer, at der årligt betales skat af en realiseret eller urealiseret gevinst eller opnås et skattemæssigt fradrag for et evt. realiseret eller urealiseret tab på en given garantiobligation Pålydende beløb. Det beløb, obligationen lyder på (uden emissionsomkostninger) også kaldet hovedstolen De penge, der er opsparet på en pensionskonto. Der er typisk tale om en opsparing, der er bundet i en længere årrække i et pengeinstitut eller i et pensionsselskab Svarer til ultimokursen året forinden Salgskurs Udstedelseskurs Den kurs, garantiobligationen sælges til, hvis der sælges inden indfrielsestidspunktet Den kurs, der betales for garantiobligationen, når den udstedes Ultimokurs Den af VP Securities A/S oplyste ultimokurs 14» Garantiobligationer og skat

15 Garantiobligationer og skat «15

16 Garanti Invest A/S Nicolai Eigtveds Gade København K Tlf Fax: Garanti Invest Februar 2013

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016

Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016 Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen Nordisk Aktiekonto 2016 (herefter kaldet Aktiekontoen ) efter en grundig gennemgang

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen J.nr. j.nr. 08-063204 Dato : 23. maj 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier www.sparekassenfaaborg.dk 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2016 Nordeuropæiske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen")

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012

Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012 Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012 En trin-for-trin guide til SKATs TastSelv Side 1/20 Indhold Trin 1-3: Log på SKATs hjemmeside Trin 4-7: Registrering af anskaffelsessummen

Læs mere

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat)

Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat) Skatteministeriet København, 25. marts 2009 - pskper@skm.dk - pskerh@skm.dk - jlv@skm.dk Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima,

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere