Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld"

Transkript

1 Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

2 Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget 9 Sådan indberetter du til SKAT 11 Sådan finder du kurserne 13 Ordliste 14 Denne brochure er udarbejdet af Garanti Invest A/S, og indholdet er efter Garanti Invests bedste overbevisning i overensstemmelse med gældende lovgivning på området pr. den 5. februar Der tages forbehold for evt. lovgivningsmæssige ændringer. Indholdet er af generel karakter og er ikke ment som egentlig skatterådgivning. Den skattemæssige behandling af en investering i garantiobligationer afhænger af den enkelte investors individuelle forhold, og investorer opfordres til evt. at indhente rådgivning hos revisor eller advokat. Garanti Invest A/S påtager sig intet ansvar for evt. fejl og mangler. 2» Garantiobligationer og skat

3 Ingen er interesseret i at modtage en ubehagelig efterregning fra SKAT eller for den sags skyld at betale for meget i skat. Derfor gælder det om at gøre sig fortrolig med de beskatningsregler, der gælder, når man har investeret i garantiobligationer. Det er nemlig som udgangspunkt dig som investor, der har ansvaret for at sende en fyldestgørende og korrekt angivelse af en skattepligt, hvis du har opnået en gevinst på en garantiobligation eller en fradragsret, hvis du har lidt et evt. tab. Brochuren henvender sig til personer og selskaber, der ikke anses for næringsdrivende med handel med værdipapirer, herunder garantiobligationer. Som investor skal du forholde dig til, hvornår din garantiobligation blev udstedt, eller hvornår du har erhvervet den. Denne dato er nemlig afgørende for, hvordan din garanti obligation skal behandles skattemæssigt. Denne brochure omhandler såkaldte valutaindekserede garantiobligationer udstedt eller erhvervet fra og med den 27. januar 2010 samt alle øvrige garantiobligationer (herunder aktieindekserede og råvareindekserede m. fl.) udstedt efter den 3. maj Disse garantiobligationer betragtes skattemæssigt som finansielle kontrakter. Brochuren besvarer væsentlige spørgsmål som: Hvordan finder jeg ud af, om jeg evt. skal betale skat af min investering i en garantiobligation, eller om jeg har mulighed for at trække noget fra i skat? Hvor meget skal jeg evt. betale eller trække fra? Hvordan indberetter jeg en evt. skattepligt eller fradragsret til SKAT? Garantiobligationer og skat «3

4 Beskatning De midler, du har investeret for er med til at bestemme, hvordan din gevinst eller dit evt. tab behandles skattemæssigt. De forskellige midler og de tilhørende skatteregler beskrives i det følgende. Frie midler Har du investeret for frie midler (se ordliste), beskattes garantiobligationen årligt og bliver en del af din samlede årsopgørelse. Du beskattes årligt af såvel realiseret som urealiseret gevinst eller tab. Beskatningsprincippet kaldes "lagerprincippet", og beskatningen sker uanset, om garantiobligationen er indfriet eller solgt i løbet af et givent år eller fortsætter med at være en del af din investeringsportefølje. Det afgørende for beskatningen i et givent år er ikke gevinsten eller tabet på en enkelt garantiobligation, men derimod nettogevinsten eller nettotabet, efter at samtlige gevinster og tab på garantiobligationer samt evt. gevinster og tab på andre finansielle kontrakter (herunder f.eks. optioner, terminsforretninger, swaps og lignende) er lagt sammen. Ved et samlet nettotab vil det også være afgørende, om du er blevet beskattet af netto gevinster i tidligere år (fra 2002 og frem). Ved nettogevinst Nettogevinst på finansielle kontrakter beskattes som kapitalindkomst ligesom almindelige renteindtægter. Dermed er beskatningsprocenten afhængig af, om du betaler bund- eller topskat og evt. kirkeskat samt afhængig af din (og din evt. ægtefælles) øvrige kapitalindkomst, positiv som negativ. Nettogevinsten indregnes dermed i nettokapitalindkomsten dog først efter, at evt. uudnyttede nettotab på finansielle kontrakter fra tidligere år (tidligst 2002) er modregnet heri. 4» Garantiobligationer og skat

5 Såfremt din (og din evt. ægtefælles) nettokapitalindkomst er positiv, beskattes nettogevinsten med ca. 37 %, evt. tillagt topskat. Den maksimale beskatningsprocent for positiv kapitalindkomst er dog 45,5 % for Hvis bundgrænsen for betaling af topskat overskrides, skal der kun betales topskat af den del af den positive nettokapitalindkomst, der overstiger kr. for ugifte og kr. for samlevende ægtefæller. Er din (og din evt. ægtefælles) nettokapitalindkomst negativ, beskattes nettogevinsten med ca. 33 %. Ved nettotab Fradragsretten for nettotab på finansielle kontrakter er begrænset efter særlige regler. Evt. nettotab, realiseret som urealiseret i et givent år, kan alene fradrages i kapitalindkomsten, såfremt nettotabet kan indeholdes i tidligere års beskattede nettogevinster på garantiobligationer af typen finansiel kontrakt, og andre typer finansielle kontrakter, som f.eks. optioner, terminsforretninger, swaps og lignende (dog ikke tidligere end 2002). Evt. overskydende nettotab, der ikke kan indeholdes i tidligere års nettogevinster, kan overføres til evt. ægtefælle eller fremføres til senere år, hvor det kan modregnes i gevinster på garantiobligationer af typen finansiel kontrakt og andre typer finansielle kontrakter. Skatteværdien af et nettotab afhænger af om du samlet (evt. sammen med din ægtefælle) har positiv eller negativ nettokapitalindkomst, og om du betaler kirkeskat. Såfremt din (og din evt. ægtefælles) nettokapitalindkomst er positiv, er skatteværdien af nettotabet ca. 37,1 % evt. tillagt topskat. Den maksimale skatteværdi er dog 45,5 % for Hvis grænsen for betaling af topskat overskrides, opnås der kun fradrag i topskatten for nettotabet, hvis den positive nettokapitalindkomst overstiger kr. for ugifte og kr. for samlevende ægtefæller. Er din (og din evt. ægtefælles) nettokapitalindkomst negativ, er skatteværdien af netto tabet ca. 33 %. Garantiobligationer og skat «5

6 Særligt for aktieindekserede obligationer For aktieindekserede obligationer, dvs. garantiobligationer med enten aktier, aktiekurve eller aktieindeks som underliggende aktiver, eksisterer der en udvidet fradragsmulighed. Nettotab på aktieindekserede obligationer kan således subsidiært, dvs. efter at den almindelige fradragsmulighed (som ovenfor beskrevet) er udtømt, fradrages i nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Dette gælder dog alene tab for indkomståret 2010 og frem, og altså ikke tab på aktieindekserede obligationer fremført fra tidligere indkomstår. Eventuelle fremførselsberettigede tab på aktier fra tidligere år skal anvendes til modregning i nettogevinster på aktier forud for modregning af tab fra aktieindekserede obligationer. Børneopsparing Investerer man i garantiobligationer for midler i børneopsparinger, er man fritaget for beskatning. Der betales dermed ikke skat af en gevinst, og der er heller ikke fradragsmulighed for et evt. tab. Pensionsmidler Har du investeret i en garantiobligation for pensionsmidler, beskattes garantiobligationen som en del af den samlede pensionsopgørelse. Beskatningsprincippet kaldes for "lagerprincippet". Beskatningen af din investering sker årligt af såvel realiseret som urealiseret gevinst eller tab altså uanset, om garanti obligationen er indfriet/solgt i løbet af året eller fortsætter med at være en del af din pensionsopsparing. Indberetningen til SKAT af en gevinst eller tab på din pensionsopsparing sker automatisk fra det pengeinstitut eller pensionsselskab, hvori du har din pensionsopsparing, og du skal dermed ikke selv oplyse om dette til SKAT. Men derfor er det alligevel godt at vide, hvad de gældende skatteregler er. Ved gevinst En gevinst på en garantiobligation beskattes med pensionsafkastskat, som udgør 15,3 %. Vær dog opmærksom på, at det er den samlede pensionsopgørelse, der udgør skatte 6» Garantiobligationer og skat

7 grundlaget i et givent år og altså ikke den individuelle garantiobligation. Dermed modregnes en evt. gevinst på én garantiobligation i et evt. tab på en anden garantiobligation eller tab på andre værdipapirer i din pensionsopsparing. Ved tab Et tab på en garantiobligation modregnes i andre gevinster i din pensionsopsparing f.eks. i gevinster på andre garantiobligationer eller værdipapirer. Har dit afkast i et givent år samlet set været negativt, omregnes dette negative beskatningsgrundlag til en negativ skat på 15,3 %. Denne negative skat kan uden tidsbegrænsning fremføres til modregning i senere års skattepligt af positive beskatningsgrundlag. Virksomhedsskatteordning Virksomhedsskatteordningen kan anvendes, men de skattemæssige konsekvenser afhænger i høj grad af individuelle forhold. Ved gevinst Gevinster beskattes løbende efter lagerprincippet. Når garantiobligationen indgår i virksomhedsskatteordningen, indgår gevinsten i virksomhedens nettooverskud efter renter mv., og dette beskattes forskelligt afhængigt af, om det spares op i virksomheden (virksomhedsindkomst), eller om det hæves enten som kapitalafkast (kapitalindkomst) eller som resterende overskud (personlig indkomst). Ved tab Tab, ligeledes opgjort efter lagerprincippet, kan som udgangspunkt kun fradrages i det omfang, det kan rummes i tidligere års skattepligtige gevinster på garantiobligationer af typen finansiel kontrakt, og andre typer finansielle kontrakter, som f.eks. optioner, terminsforretninger, swaps og lignende (dog ikke tidligere end 2002). tab, der ikke kan indeholdes i tidligere års nettogevinster, kan modregnes i årets evt. øvrige gevinster på garantiobligationer af typen finansiel kontrakt eller andre typer finansielle kontrakter. Hvis et års tab både overstiger tidligere års gevinster og årets gevinster, jf. ovenfor, kan det overskydende tab overføres til evt. ægtefælle eller fremføres til modregning i senere års gevinster. Garantiobligationer og skat «7

8 Særligt for aktieindekserede obligationer For aktieindekserede obligationer, dvs. garantiobligationer med enten aktier, aktiekurve eller aktieindeks som underliggende aktiver, eksisterer der en udvidet fradragsmulighed. Nettotab på aktieindekserede obligationer kan således subsidiært, dvs. efter at den almindelige fradragsmulighed (som ovenfor beskrevet) er udtømt, fradrages i nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Dette gælder dog alene tab for indkomståret 2010 og frem, og altså ikke tab på aktieindekserede obligationer fremført fra tidligere indkomstår. Selskabsbeskatning Hvis et selskab har investeret i en garantiobligation af typen finansiel kontrakt, beskattes garantiobligationen årligt. Beskatningen sker af såvel realiseret som urealiseret gevinst eller tab på garantiobligationen. Beskatningsprincippet kaldes derfor lagerprincippet. Ved gevinst En gevinst indregnes i selskabsindkomsten og beskattes med selskabsskatteprocenten på 25 %. Ved tab Et tab kan fradrages i selskabsindkomsten og har dermed en skattemæssig fradragsværdi på 25 %. Ved investering i flere garantiobligationer En gevinst på en garantiobligation kan modregnes i et tab på en anden garantiobligation og omvendt. Nettogevinsten eller -tabet i et givent indkomstår indgår herefter i selskabets samlede selskabsindkomst. For de aktieindekserede obligationer kan der i visse situationer gælde særlige regler om fradrag for tab. 8» Garantiobligationer og skat

9 Sådan beregnes skattegrundlaget Har et selskab eller har du som privatperson for frie midler investeret i garantiobligationer beregnes din gevinst eller dit evt. tab, i et givent indkomstår, for hver enkelt garantiobligation på følgende måde: Har du købt garantiobligationen i løbet af året, skal du frem for primokursen anvende udstedelseskursen, hvis købet er sket på udstedelsestidspunktet eller købskursen, hvis købet er sket senere end dette. (Ultimokurs / 100 x nominelt investeringsbeløb) - (Primokurs / 100 x nominelt investeringsbeløb) = gevinst/ tab * Eksempel: Du har investeret for nominelt kr. i en garantiobligation. I et givent år er garantiobligationens ultimokurs 115, mens primokursen er 108. (115 / 100 x ) - (108 / 100 x ) = kr. Har du solgt garantiobligationen i løbet af året, bliver der tale om en realiseret gevinst, og du skal i beregningen anvende salgskursen frem for ultimokursen. På lignende vis skal du anvende indfrielseskursen frem for ultimokursen, såfremt garantiobligationen indfries i løbet af året. Evt. handelsomkostninger indgår også i opgørelsen. Dermed tillægges evt. købsomkostninger din samlede købssum, mens evt. salgsomkostninger fratrækkes din samlede salgssum. Såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab lægges herefter sammen for at afgøre, om der i et givent år har været nettogevinst eller nettotab på din samlede beholdning af garantiobligationer. Husk også at tillægge gevinster eller fratrække evt. tab på andre finansielle kontrakter. Resulterer dette i et positivt nettobeløb, beskattes beløbet som positiv kapitalindkomst (med mindre du har fremførbare tab fra tidligere år, der kan modregnes i gevinsten). Er nettobeløbet derimod negativt, opnås der alene * En evt. afkastudbetaling fra garantiobligationen i det givne indkomstår tillægges også i opgørelsen af gevinst/tab Garantiobligationer og skat «9

10 fradragsret, hvis tabet kan indeholdes i summen af tidligere års beskattede nettogevinster. Overstiger det negative nettobeløb disse, kan det overskydende beløb fremføres til modregning i senere års positive nettobeløb, eller, for de aktieindekserede obligationers vedkommende, fradrages i eventuelle nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. På Garanti Invests hjemmeside, kan du udskrive et skema til denne beregning. Her kan du også finde forskellige beregningseksempler. Har du for dine pensionsmidler investeret i garantiobligationer, opgøres gevinst eller tab årligt som forskellen mellem primo- og ultimokurs. Denne forskel udgør skattegrundlaget for det nominelt investerede beløb. I et år, hvor garantiobligationen købes på et senere tidspunkt end ved indkomstårets begyndelse anvendes købskursen frem for primokursen. Indfries eller sælges garantiobligationen tidligere end ved indkomstårets afslutning, anvendes indfrielseskursen/ salgskursen i stedet for ultimokursen. 10» Garantiobligationer og skat

11 Sådan indberetter du til SKAT Har du som privatperson (ej virksomhedsskatteordning) investeret i garantiobligationer for frie midler, sker indberetningen af en skattepligt eller en fradragsret ikke automatisk. Du har selv ansvaret for at indberette til SKAT og det gælder uanset om du har opnået en realiseret/urealiseret gevinst eller et evt. realiseret/urealiseret tab. Måden, hvorpå din indberetning skal gøres afhænger af, om du i et givent år samlet set har enten gevinst eller tab, efter du har modregnet alle realiserede/urealiserede gevinster i tab og omvendt. Herudover afhænger indberetningen af, om du i tidligere år har haft realiserede/urealiserede gevinster eller tab på garantiobligationer af typen finansiel kontrakt eller andre finansielle kontrakter. Endelig har det for de aktieindekserede obligationers vedkommende betydning, om du har haft nettogevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Samlet nettogevinst Har du i et givent år samlet set haft realiseret/urealiseret gevinst på garantiobligationer af typen finansiel kontrakt og andre finansielle kontrakter, skal du som udgangspunkt angive det skattepligtige beløb som "Anden Kapitalindkomst". Dette kan enten gøres elektronisk på via TastSelv telefon eller ved at angive og sende oplysningerne i det såkaldte Oplysningskort (eller den udvidede selvangivelse, hvis du modtager en sådan). Vælger du at benytte oplysningskortet (eller den udvidede selvangivelse), skal du angive beløbet i rubrik 346. Har du uudnyttede tab på ikke aktieindekseretde finansielle kontrakter fra tidligere år (tidligst 2002), kan du dog modregne årets samlede gevinst heri. Dette gøres ved modregning i rubrik 85 på en særskilt blanket (nr ) vedrørende finansielle kontrakter. Du skal ikke gøre yderligere, hvis årets gevinst kan rummes heri. For aktieindekseretde finansielle kontrakter foretages modregningen i rubrik 86. Kan gevinsten derimod ikke rummes i tidligere års uudnyttede tab, skal det overskydende beløb angives som positiv anden kapitalindkomst, som beskrevet ovenfor. Garantiobligationer og skat «11

12 Samlet nettotab Har du i et givent år samlet set haft et realiseret/urealiseret tab på garantiobligationer af typen finansiel kontrakt og andre finansielle kontrakter, kan du som udgangspunkt ikke fradrage tabet i kapitalindkomsten. Derimod kan du angive tabet i rubrikkerne 85 og 86 på den særskilte blanket som beskrevet ovenfor. Har du uudnyttede tab på ikke aktieindekseret finansielle kontrakter fra tidligere år (tidligst 2002) akkumuleres årets tab i disse og angives i rubrik 85. Uudnyttede tab på aktieindekseret finansielle kontrakter angives i rubrik 86 (Rubrik 86 kan udelukkende anvendes til tab på aktieindekseret finansielle kontrakter for indkomståret 2010 og fremefter). Evt. gevinster i fremtidige år kan herefter modregnes i dette negative beløb efter princippet beskrevet under "samlet nettogevinst". Dog kan du angive årets tab som negativ "Anden kapitalindkomst" (i rubrik 346 på oplysningskortet/den udvidede selvangivelse), såfremt tabet modsvares af tidligere års (dog tidligst 2002) beskattede nettogevinster på finansielle kontrakter. Et evt. overskydende tab, der ikke kan indeholdes i de tidligere gevinster, skal anføres i rubrik 85 for ikke aktieindekseret finansielle kontrakter og rubrik 86 for aktieindekseret finansielle kontrakter på den særskilte blanket, som beskrevet ovenfor. For så vidt angår et evt. overskydende nettotab på aktieindekserede obligationer kan dette modregnes i eventuelle nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Se for eksempler på indberetning til SKAT.» 12» Garantiobligationer og skat

13 Sådan finder du kurserne For at kunne afgøre, om du har opnået en gevinst eller evt. lidt et tab på din investering i en garantiobligation i et givent år, skal du bruge nogle af disse kurser: Udstedelseskurs og indfrielseskurs Disse kurser kan du finde på Garanti Invests hjemmeside, Købskurs og salgskurs Begge kurser findes på den handelsnota, du modtog fra dit pengeinstitut i forbindelse med købet eller salget. Primokurs og ultimokurs Ultimokursen er den officielle kurs på årets sidste handelsdag. Denne vil samtidig være primokursen for det efterfølgende kalenderår. Garantiobligationen handles dog ikke nødvendigvis hver dag, og i tilfælde af, at garantiobligationen ikke handles på årets sidste handelsdag anvendes den sidste handelskurs fra den dag, hvor den seneste handel fandt sted. Kursen får du sædvanligvis oplyst af det depotførende pengeinstitut. Alternativt kan denne findes på Garanti Invests hjemmeside Endelig skal du huske i den årlige opgørelse af gevinst/tab at medregne evt. afkastudbetalinger for garantiobligationer i det givne indkomstår. Disse afkastudbetalinger kan du finde på din depotoversigt fra det depotførende pengeinstitut. Garantiobligationer og skat «13

14 Ordliste Frie midler Indfrielseskurs Den del af formuen, man til enhver tid har adgang til. Eller sagt på en anden måde er frie midler altså den almindelige opsparing i modsætning til en pensionsopsparing, som typisk er bundet i en længere årrække Kursen, obligationer indfries til Indfrielsesdato Den dag, obligationen udløber og udstederen tilbagebetaler lånet Købskurs Lagerprincippet Nominelt beløb Pensionsmidler Primokurs Den kurs, du købte garantiobligationen til (= udstedelseskurs, hvis du har købt på udstedelsestidspunktet) Skattemæssigt princip, som indebærer, at der årligt betales skat af en realiseret eller urealiseret gevinst eller opnås et skattemæssigt fradrag for et evt. realiseret eller urealiseret tab på en given garantiobligation Pålydende beløb. Det beløb, obligationen lyder på (uden emissionsomkostninger) også kaldet hovedstolen De penge, der er opsparet på en pensionskonto. Der er typisk tale om en opsparing, der er bundet i en længere årrække i et pengeinstitut eller i et pensionsselskab Svarer til ultimokursen året forinden Salgskurs Udstedelseskurs Den kurs, garantiobligationen sælges til, hvis der sælges inden indfrielsestidspunktet Den kurs, der betales for garantiobligationen, når den udstedes Ultimokurs Den af VP Securities A/S oplyste ultimokurs 14» Garantiobligationer og skat

15 Garantiobligationer og skat «15

16 Garanti Invest A/S Nicolai Eigtveds Gade København K Tlf Fax: Garanti Invest Februar 2013

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Skatteretten er et meget regeltungt område i konstant udvikling, og det er desværre ikke muligt at udgive nye udgaver af kompendiet, så snart der sker ændringer.

Læs mere

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier www.sparekassenfaaborg.dk 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2016 Nordeuropæiske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen")

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r RevisoR P o s t e n Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet Side 4 MiFid det nye modeord Side 4 revisorskifte i utide

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere