Regeringens Vækstmarkedsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringens Vækstmarkedsstrategi"

Transkript

1 Regeringens Vækstmarkedsstrategi Maj 2012

2 2 Indhold Danske løsninger på vækstmarkedernes udfordringer...4 Målsætninger Udbygning af forbindelserne med vækstmarkederne styrkelse af netværk i Danmark Eksportfremme Finansiering Nedbrydelse af barrierer Markedsføring af danske styrkepositioner Investeringsfremme Samarbejde om forskning, innovation og uddannelse Opfølgning

3 3 Danske løsninger på vækstmarkedernes udfordringer Forskydningen af det globale, økonomiske tyngdepunkt mod BRIK-landene og andre vækstøkonomier medfører, at rammebetingelserne for Danmarks økonomiske vækst og velstand ændrer karakter. Allerede omkring ventes de fire BRIK-økonomier (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) at have overhalet G7-økonomierne. De fire lande ventes sammen med USA og Japan at være verdens seks største økonomier i I 1990 var ingen af de fire BRIKlande blandt verdens fem største. De traditionelle markeder og samarbejdspartnere i Europa og USA vil fortsat spille en dominerende rolle for dansk udenrigshandel. I 2011 var den danske vareeksport til EU-landene og USA på 426 mia. kr., mens vareeksporten til BRIK og øvrige vækstmarkeder var på 57,5 mia. kr. Dansk eksport af varer til BRIK og øvrige vækstmarkeder udgør dermed 13,5 pct. af vareeksporten til EU og USA i Derfor vil regeringen også fortsat holde fokus på Danmarks nærmarkeder. Men de hastigt fremvoksende økonomier - først og fremmest i Asien - vil få stadigt voksende betydning: Som afsætningsmarkeder, som konkurrenter, som samarbejdspartnere inden for uddannelse, forskning og udvikling, og som kilde til viden og investeringer. For at opnå høj vækst og beskæftigelse, som er forudsætninger for fremtidssikring af det danske velfærdssamfund, skal Danmark forholde sig aktivt til denne udvikling. Regeringen ønsker, at vi skal op i et endnu højere gear hvad angår indsatsen på vækstmarkederne. Denne ambition indebærer, at Danmark skal være blandt de bedste til at udnytte de muligheder, som internationaliseringen giver til gavn for langsigtet, bæredygtig vækst og beskæftigelse. Samtidig skal vi være med til at påvirke den globale udvikling i en grøn, ressource-effektiv retning. 1 Øvrige vækstmarkeder defineres i første omgang som Mexico, Sydafrika, Vietnam, Indonesien, Sydkorea og Tyrkiet, men andre vil kunne blive valgt til. Vækstmarkedsstrategien anviser konkrete handlinger, hvor indsatsen fremover vil blive styrket til gavn for dansk eksport, samarbejde med vækstlandene og tiltrækning af investeringer. Strategien suppleres i første omgang af konkrete strategier for indsatserne i Brasilien, Rusland, Indien og Kina. I de kommende år vil regeringen fremlægge yderligere handlingsplaner for øvrige vækstmarkeder, som kræver en forstærket indsats. Grundlæggende afspejler regeringens målsætning en erkendelse af, at Danmark ligesom andre europæiske lande bør gennemføre et strukturelt skift i sin udenrigsøkonomiske orientering: Økonomisk samarbejde, samhandel, forsknings- og innovationssamarbejde og investeringer med vækstmarkederne skal øges. Globaliseringen i form af billigere og hurtigere kommunikation og transport, handelsliberaliseringer og øget markedskonformitet gør denne ambition realistisk. Høj vækst giver i sig selv nye muligheder for udbygning af det økonomiske samarbejde, men høj vækst ledsages også af nye udfordringer på vækstmarkederne. Vandringen fra land til by kræver enorme investeringer i byggeri og infrastruktur, udfordrer vandforsyning, affaldsbehandling og energiproduktion. Og for at bremse de negative konsekvenser af klimaforandringerne stilles der bl.a. krav til øget energieffektivitet og en større satsning på vedvarende energi. Her har Danmark meget at tilbyde, idet danske styrkepositioner i vid udstrækning matcher vækstmarkedernes udfordringer. Derfor vil regeringen i sin satsning prioritere en række områder, hvor Danmark har særlige kompetencer, og hvor der er særlige potentialer. Det gælder vand-, bio- og andre miljøløsninger, energi og klima, bæredygtige fødevarer, sundheds- og velfærdsløsninger, Det Blå Danmark, det kreative erhverv samt turisme og oplevelsesøkonomi. Også rådgiverbranchen og eksport af viden spiller en vigtig rolle på vækstmarkederne. På disse områder forventes efterspørgselen på vækstmarkederne at opleve kraftig vækst.

4 4 Vækstmarkederne får også gradvist større betydning for de internationale investeringer. Hidtil har investeringsstrømmene overvejende gået fra de udviklede økonomier til vækstmarkederne, men i takt med vægtforskydninger i den globale økonomi vil virksomheder fra vækstmarkerne også øge investeringer og opkøb i de avancerede økonomier. Regeringen vil sikre, at der kommer øget fokus på de muligheder og udfordringer, det skaber for Danmark. Formålet er at tiltrække øgede investeringer og kapital, som bidrager til at skabe vækst og beskæftigelse til Danmark. Udviklingen nødvendiggør, at Danmark strategisk og konkret arbejder med at udnytte potentialerne på vækstmarkederne. Regeringen har i afsat yderligere 50 mio. kr. til målrettede initiativer inden for eksport- og investeringsfremme, som skal føre til konkrete resultater for danske virksomheder på vækstmarkederne og i form af udenlandske investeringer fra disse markeder til Danmark. Udviklingen i den samlede danske eksport bestemmes af faktorer i dansk økonomi, herunder virksomhedernes generelle rammebetingelser for erhvervsudøvelse, konkurrenceevne og evne til innovation, samt faktorer i udlandet, herunder den samlede efterspørgsel, graden af barrierer for indtrængning på markedet, danske virksomheders erfaringer og kontaktnet på markederne m.v. Særligt i forhold til vækstmarkederne, hvor staterne er involveret i økonomierne, spiller relationsopbygning samt statslige kontakter og eksport-fremme en rolle. Regeringens vækstmarkedsstrategi er dog kun ét element i arbejdet med at styrke erhvervslivets indsats på vækstmarkederne. Sideløbende har regeringen lanceret Udviklingspakken, der adresserer de finansieringsudfordringer som bl.a. SMVer står overfor. Derudover har regeringen iværksat en ny offensiv erhvervs- og vækstpolitik, som skal bidrage til at styrke vækst og beskæftigelse i Danmark og dermed bidrage til at styrke samspillet mellem hjemlige forudsætninger og internationale udfordringer. Regeringen har desuden igangsat arbejdet med en innovationsstrategi, der skal styrke danske virksomheders innovationskapacitet samt en uddannelsesinternationaliseringsstrategi, der bl.a. skal fremme studentermobiliteten mellem Danmark og BRIK-landene. Samlet skal disse tiltag få Danmark tilbage som en konkurrencedygtig spiller på de globale markeder og sikre, at Danmark er et attraktivt investerings-, udviklings- og produktionsland i Europa samt en attraktiv partner inden for forskning og udvikling. Regeringen lægger vægt på, at aktiviteterne i Vækstmarkeds- og BRIK-strategierne gennemføres koordineret og i en løbende dialog med dansk erhvervsliv, forskningsverdenen og andre aktører om, hvordan deres aktiviteter bedst kan videreudvikles og understøttes for at opnå størst mulig gennemslagskraft på vækstmarkederne. De aktiviteter, som regeringen finansierer i forlængelse af strategien, skal koordineres bedst muligt med virksomhedernes investeringer og gerne inden for rammen af innovative partnerskaber, hvor virksomheder og myndigheder sammen tilrettelægger og finansierer konkrete eksportfremmeaktiviteter. Dermed kan sikres bedre sammenhæng i indsatsen, så kvaliteten hæves, og et større udbytte af virksomhedernes og det offentliges investeringer sikres. Danmark er en relativt åben økonomi, og udviklingen i eksporten har derfor stor betydning for landet. Nærmarkederne og USA udgør størstedelen af dansk vareeksport, mens vækstmarkederne kun udgør godt 9 pct. Danmark risikerer dermed at miste en del af den fremgang, som den store efterspørgsel på vækstmarkederne medfører i de kommende år. Danmarks samarbejde med vækstlandene rækker naturligvis videre end samarbejde om udviklingen af de kommercielle relationer. For alle vækstlande gælder, at der derudover er en omfattende politisk dialog om alle spørgsmål, herunder menneskerettigheder, globale spørgsmål om den økonomiske og finansielle udvikling, sikkerhed, terrorbekæmpelse og klimaforandringer. Og også her har vi med vores lange tradition for folkestyre, respekt for menneskerettigheder og social ansvarlighed noget at byde på i forhold til den udvikling, vækstlandene går igennem. Danske virksomheder er gode til at arbejde ansvarligt og overholde internationale retningslinjer som f.eks. menneskerettighederne som en naturlig og integreret del af deres forretning. Regeringen har med sin handlingsplan for virksomheders samfundsansvar - Ansvarlig Vækst - understreget ambitionen om, at danske virksomheder fortsat skal være i front som drivkraft, når det gælder global ansvarlighed overfor arbejdstager-og menneskerettigheder, miljøstandarder og i kampen mod korruption. På mange vækstmarkeder har danske virksomheder været i stand til at udnytte disse høje standarder som et positivt konkurrenceparameter.

5 5 Målsætninger I et tæt samspil med dansk erhvervsliv og andre aktører vil regeringen over de kommende fem år ( ) arbejde for: At vareeksporten til vækstmarkederne øges med mere end 50 pct. i perioden 2011 til At væksten i dansk vareeksport til vækstmarkederne mellem kommer på niveau med de bedste EU-lande 2 således, at Danmark bevarer sin relative markedsandel i forhold til de bedste EU-lande. At Danmark bevarer og udbygger sin førerposition inden for serviceeksport til vækstmarkederne. At vækstmarkederne i perioden investerer mindst dobbelt så meget i Danmark som i den foregående femårsperiode, Østrig, Belgien, Tyskland, Finland, Nederlandene og Sverige. 3 Der er alene tilgængeligt data til og med Det forudsættes her, at væksten i den øvrige eksport er 4 pct. årligt. Potentialet for at øge dansk eksport til vækstmarkederne er betydeligt. Set over de seneste seks år, fra , er den danske eksport til disse lande øget fra ca. 31 mia. kr. til ca. 57,5 mia. kr., svarende til en vækst på godt 80 pct., hvor den samlede danske vareeksport til sammenligning kun steg ca. 20 pct. Hermed udgjorde vareeksporten til vækstlandene i 2011 ca. 9½ pct. af den samlede danske vareeksport i forhold til ca. 6 pct. i 2005 og 5¼ pct. i På trods af denne betydelige stigning har Danmark ikke været i stand til at fastholde sin markedsandel på vækstmarkederne set i forhold til de bedste EU-lande: Hvor Danmark i 2001 stod for ca. 3,1 pct. af de bedste EU-landes eksport til vækstmarkederne, var denne andel faldet til 2,6 pct. i Målsætningen om, at vækstraterne i Danmarks eksport til vækstmarkederne skal komme på niveau med de bedste EU-lande, er derfor udtryk for en ændring af en 10-årig tendens til tab af markedsandele i forhold til de bedste EUlande. Afhængig af eksportvæksten til Danmarks øvrige eksportmarkeder indebærer målsætningen, at Danmarks vareeksport til vækstlandene vil øges fra at udgøre 9½ pct. i 2011 af Danmarks samlede vareeksport til at udgøre omkring 11 pct. i og være vokset til omkring mia. kr. I den udstrækning dansk eksport til nærmarkederne er udtryk for underleverancer til udenlandske eksportørers eksport til vækstmarkederne, er der endvidere tale om indirekte dansk eksport til vækstmarkederne. Denne indirekte danske eksport indgår dog ikke i opgørelsen ovenfor. For så vidt angår serviceeksporten, herunder især søfart, har Danmark en betydelig førerposition i forhold til de bedste EU-lande. Regeringen prioriterer, at denne førerposition bevares og udbygges. Endvidere vil regeringen prioritere at tiltrække direkte investeringer fra vækstmarkederne. I perioden 2005 til 2010 blev vækstmarkedernes investeringer i Danmark øget med ca. 43 pct., men udgjorde alligevel i 2010 alene ca. 1,5 pct. af

6 6 de samlede indgående FDI til Danmark. Det er målet i den kommende 5-årsperiode at fordoble investeringerne. Målsætningerne er ambitiøse, men vurderes at være mulige at indfri, da efterspørgslen fra vækstøkonomierne forventes at stige markant. Samtidig forventes efterspørgslens sammensætning gradvist at komme i bedre overensstemmelse med danske styrkepositioner, efterhånden som BRIK-økonomierne bliver mere avancerede, velstandsniveauet øges og kravet om bæredygtighed bliver mere dominerende. De løsninger, som danske virksomheder og andre aktører i forskningsverdenen og den offentlige sektor har udviklet til brug for avancerede økonomier og kritiske forbrugere i Europa og USA, vil gradvist også blive mere efterspurgt i BRIK-landene. Energi- og velfærdsteknologi, fødevarer og agroindustri, avancerede maskiner og styringssystemer, vand- og miljøteknologier, logistik og søfart m.v. er åbenlyse indsatsområder. Hertil kommer nicheprodukter og nicheservices, som kan have en særlig målgruppe. Det giver bedre muligheder for at afsætte højkvalitetsprodukter og avanceret teknologi, men udnyttelse af markedspotentialet kræver specifik markedsforståelse, og forudsætter ofte produkttilpasning og nye forretningsmodeller. Konkret omfatter regeringens tilgang til en forstærket indsats på vækstmarkederne følgende områder, som er identificeret i dialog med danske aktører på markederne: Udbygning af forbindelserne med vækstmarkederne - styrkelse af netværk i Danmark Eksportfremme Finansiering Nedbrydelse af barrierer Markedsføring af danske styrkepositioner Investeringsfremme Samarbejde om forskning, innovation og uddannelse

7 7 1. Udbygning af forbindelserne med vækstmarkederne styrkelse af netværk i Danmark Et gennemgående træk ved mange vækstlande er en stor statslig involvering og styring. Danmark har både nationalt og i kraft af EU et stærkt og bredt favnende samarbejde med vækstlandene, som udover det kommercielle samarbejde omfatter politisk dialog og samarbejde. Udbygningen heraf hvad enten det drejer sig om samarbejde om fremme af retsstatsprincipper, bekæmpelse af terror og pirater eller sikkerhedspolitisk dialog har en stor betydning for forholdet til landet og dermed indirekte for mulighederne for at videreudvikle også de kommercielle forbindelser. Omvendt indebærer det også, at tiltag i Danmark kan få negativ indflydelse på mulighederne for at udvikle samarbejdet. En anden væsentlig konsekvens af statens rolle i disse lande er betydningen af en markant officiel dansk tilstedeværelse dels gennem besøg af kongehuset og danske ministre dels den permanente tilstedeværelse af danske repræsentationer for at sikre dansk erhvervsliv og andre aktører adgang, kontakter og gode vilkår. For at opnå det fulde potentiale og et godt fodfæste for danske virksomheder og andre aktører vil regeringen prioritere en markant tilstedeværelse både i form af tætte kontakter og hyppig besøgsudveksling og permanent tilstedeværelse i form af repræsentationer på vækstmarkederne. Der vil blive anlagt en strategisk tilgang til afvikling af besøg med det mål at sikre, at besøgene kan bidrage til konkrete resultater for danske aktører, og at vækstmarkederne bliver dækket bredt. Regeringens indsats vil skulle understøtte og give nye muligheder for virksomhedernes, forskningsverdenens og andre aktørers indsatser. Der er i de senere år indgået strategiske partnerskabsaftaler på ministerniveau med BRIK-landene og enkelte andre lande. Disse er i nogen udstrækning suppleret af sektorspecifikke aftaler mellem ministerier og statslige institutioner. For flere af landene er oprettet konkrete samarbejdsfora under forsæde af ministre fra Danmark og vækstlandet, som arbejder på at udbygge relationerne og løse konkrete problemer. Opbygningen af stærke relationer med vækstmarkederne vil kræve en aktiv politisk indsats, da der er stor konkurrence om vækstmarkedernes opmærksomhed. Fokus skal derfor være på de områder, hvor Danmark har noget at byde på, og som gør Danmark til en interessant samarbejdspartner. Sideløbende vil der være behov for at udbygge samarbejdet i Danmark mellem danske aktører for at kunne udveksle erfaringer og tilbyde bredt sammensatte løsninger på tværs af virksomheder og forskningsindsatser. Endelig er der behov for generelt at bidrage til at styrke alle aktørers viden om muligheder og forretningstilgange på vækstmarkederne. Prioriteringen af sådanne tiltag fra den danske regerings side bygger på en stærk efterspørgsel fra danske aktørers side, først og fremmest danske virksomheder, der ofte har stor gavn af formelle erhvervsfremstød og veletablerede mellemstatslige aftaler, som kan anvendes som grundlag for at overkomme konkrete markedshindringer og udfordringer. Styrkelsen af de statslige forbindelser vil skulle suppleres af tiltag, som skaber direkte kontakter/matchmaking mellem danske aktører, herunder SMVer, og deres counterparts på vækstmarkederne.

8 8 Regeringen vil: gennemføre hyppige besøg af ministre på vækstmarkederne med det formål at styrke relationsopbygningen gennem dialog med beslutningstagere og synliggørelse af danske kompetencer og styrker. Der vil blive anlagt en strategisk tilgang til afvikling af besøgene med det mål at sikre, at vækstmarkederne bliver dækket bredt. indgå strategiske partnerskabsaftaler på regeringsniveau, som grundlag for udbygning af relationerne, hvor det ikke allerede er sket, og understøtte disse med samarbejdsaftaler på specifikke områder, hvor der er danske interesser på spil, f.eks. aftaler om samarbejde inden for sektorer eller mellem forskningsinstitutioner. etablere samarbejdsfora på regeringsniveau for at styrke dialogen, understøtte samarbejdet og løse konkrete udfordringer. understøtte udviklingen af netværk og partnerskaber mellem aktører i Danmark og vækstlandene det være sig erhvervslivet, forskningsverdenen, universiteter og uddannelsesinstitutioner, decentrale myndigheder osv. med henblik på konkret samarbejde f.eks. gennem indgåelse af aftaler. tiltrække flere udenlandske ministre, indflydelsesrige erhvervsfolk og medier for at gøre opmærksom på dansk viden og løsninger. understøtte etableringen af netværk i Danmark eller på vækstmarkedet mellem forskellige danske aktører, som kan udveksle erfaringer og samarbejde om tiltag til vækstmarkederne som f.eks. Danish Chinese Business Forum.

9 9 2. Eksportfremme Eksporten er i høj grad grundlaget for vores velfærdssamfund. Eksporten svarer i dag til 50 pct. af Danmarks BNP og er grundlaget for omkring arbejdspladser. Den danske eksport gør det altså godt, men regeringen ønsker, at den i de kommende år skal op i et endnu højere gear. Derfor tager regeringen en række målrettede initiativer, som fører til konkrete resultater for danske virksomheder. Den danske eksport til vækstmarkederne genereres i dag i høj grad af de større danske virksomheder. Regeringen vil arbejde for, at flere små og mellemstore virksomheder også tager skridtet ud på vækstmarkederne. Regeringen ønsker endvidere, at endnu flere virksomheder deltager i de fælles eksportfremstød, som bidrager til at åbne døre på vækstmarkederne. I dag er andelen af SMV-deltagere i fremstødene 60 pct. Disse fremstød skal fremover udvikles yderligere, så de i højere grad målrettes de danske styrke-positioner og vækstmarkederne. En væsentlig fælles barriere i BRIK-landene er den tætte sammenvævning af politik og handel, som vi ikke er vant til på Danmarks nærmarkeder. Det stiller større krav til lokalkendskab, både for virksomhederne og for eksportfremmeindsatsen inden for bl.a. barrierenedbrydning, markedskendskab, sektorekspertise, finansiering, økonomisk risiciminimering og public affairs indsatser, herunder intellektuel ejendomsret (IPR) og virksomhedsansvarlighed (CSR). Regeringen vil på udvalgte markeder styrke den lokale rådgivning til de danske virksomheder. Regeringen vil: øremærke 50 pct. af eksportfremstødsmidlerne til BRIK-markederne og nye vækstmarkeder, ligesom fremstødene i højere grad vil blive prioriteret i forhold til regeringens satsningsområder. i dialog med virksomheder og organisationer arbejde for, at andelen af SMV er, som benytter sig af fremstødsordningen, øges. videreudvikle Eksportrådets programmer Eksportstart Vækst og Vitus Vækst, således at endnu flere SMV er får succes på vækstmarkederne. styrke Udenrigstjenestens tilstedeværelse på udvalgte vækstmarkeder med fokus på barrierenedbrydning, markedskendskab, sektorekspertise og public affairs indsatser, herunder IPR og CSR. udvikle tiltag, der understøtter fælles salgsindsatser målrettet konkrete forretningsmuligheder på vækstmarkederne. Endelig savner danske virksomheder ofte redskaber, der sætter dem i stand til i fællesskab at sælge store projekter på vækstmarkederne. Der er behov for at skabe alliancer, som sætter virksomhederne i stand til at vinde store projekter på vækstmarkederne. Målet er at reducere omkostningerne for virksomhederne, samt at skabe synlighed og synergi i de fælles indsatser.

10 10 3. Finansiering Adgang til eksportfinansiering og risikovillig kapital spiller en stadig større rolle som konkurrenceparameter. Det gælder både på nær- og vækstmarkederne. I en situation hvor det private marked er mere tilbageholdende, er det særligt vigtigt, at der er alternative muligheder for virksomhederne. Derfor blev Udviklingspakken vedtaget i marts Pakken indebærer, at eksportlåneordningen, som administreres af Eksport Kredit Fonden (EKF), udvides med 15 mia. kr. til en samlet ramme på i alt 35 mia. kr. Samtidig styrkes EKFs muligheder for at yde eksportgarantier og dermed understøtte eksportordrer for danske virksomheder, herunder også danske SMVer, for mindst 20 mia. kr. Initiativerne vil bidrage til en markant styrkelse af eksportfinansieringen for danske virksomheder, og samtidig bidrage til, at flere virksomheder kan udnytte de nye vækstmuligheder, der findes på alle vækstmarkederne. Endvidere har regeringen via EKFs aftale med PensionDanmark om tilvejebringelse af kapital til eksportfinansiering sikret yderligere eksportfinansiering for 10 mia. kr. Der er blandt virksomhederne og deres kunder et manglende kendskab til, hvilke finansieringsmuligheder, herunder til eksport og investeringer, de reelt har adgang til fra Danmark samt lokalt og internationalt, herunder løsninger inden for eksportkredit, kreditforsikring, joint venture aktiekapital, bistand, multilaterale kilder og garanti af investeringer. Øget kendskab til finansieringsløsninger samt viden om, hvordan de kan spille sammen med virksomhedernes normale bankforbindelser kan hjælpe til at styrke finansieringsmulighederne og dermed konkurrenceevnen på vækstmarkederne. Det kan være afgørende for virksomhedernes langsigtede vækstmuligheder, f.eks. af hensyn til afsætning eller indgåelse af forsknings- og udviklingssamarbejde, at virksomhederne kan etablere sig på vækstmarkederne. Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) har mulighed for at bistå med aktie- og lånekapital samt rådgivning i joint ventureprojekter med danske partnere på vækstmarkeder med en pr. capita indkomst på op til USD. Disse muligheder er blevet udvidet fra marts 2012 med dannelsen af en ny fond IFU Investment Partners, hvor private institutionelle investorer har indskudt kapital til co-finansiering af IFU-projekter. Denne fond, som administreres af IFU, skal således investere aktiekapital i projekter, som danske virksomheder etablerer i samarbejde med IFU. GoGlobal, som er et samarbejde mellem Danida, Eksportrådet, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) og Eksport Kredit Fonden (EKF), har netop til formål at tilbyde rådgivning om og finansieringsmuligheder til danske virksomheder, der ønsker at eksportere eller etablere sig i udlandet, herunder i vækstmarkederne. Regeringen vil: sikrer med Udviklingspakken et højt niveau for eksportfinansiering i de kommende år. Eksportlåneordningens ramme udvides med 15 mia. kr. til i alt 35 mia. kr., og samtidig får EKF mulighed for at yde eksportgarantier for yderligere mindst 20 mia. kr. i de kommende år. vil igennem Eksport Kredit Fonden (EKF) fortsætte bestræbelserne på i fællesskab med pensionssektoren at tilvejebringe yderligere eksportfinansiering til danske virksomheder. vil etablere et fælles rådgivningsteam for finansiering i København i et samarbejde mellem Eksport Kredit Fonden (EKF) og Eksportrådet. Initiativet skal styrke danske virksomheders viden om og adgang til eksport- og investeringsfinansiering. Initiativet vil omfatte etablering af et rådgivningsteam for finansiering i København samt et hold af specialiserede eksport- og finansieringsrådgivere på danske repræsentationer på vækstmarkederne. vil styrke GoGlobal-samarbejdet, herunder ved at virksomhedernes kendskab til GoGlobal-organisationernes tilbud forbedres. Dette gælder særligt markedsføringen af GoGlobal over for SMV-segmentet.

11 11 4 Nedbrydelse af barrierer Danske virksomheder står overfor en række barrierer på vækstmarkederne. Nogle er specifikke for det enkelte marked. De knytter sig til alt lige fra direkte handelshindringer i form af told og import- og eksportrestriktioner, tekniske handelshindringer, mangelfuld beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder samt egentlig diskriminerende foranstaltninger. Andre går igen fra marked til marked. Det gælder i særdeleshed de generelle udfordringer med komplicerede bureaukratiske processer og vilkårlighed i administrationen samt den ulige implementeringspraksis i forskellige regioner i de enkelte lande. Disse barrierer gælder som udgangspunkt også for andre europæiske virksomheder. Barriererne har ofte en sådan karakter, at de sjældent afvikles som følge af Danmarks egen ageren i forhold til det enkelte land. For Danmark udgør EU-samarbejdet derfor en særlig ramme for arbejdet med at nedbringe og minimere effekterne af barriererne. Regeringen vil: udvikle og styrke indsatsen for at forbedre markedsadgangen og nedbryde handelsbarrierer. Det sker overordnet via markedsadgangskomiteen under EU Kommissionens generaldirektorat for handel, hvor væsentlige barrierer af relevans for danske virksomheder gøres til prioriterede indsatsområder for EUs arbejde. styrke brugen af de internationale forhandlinger om frihandelsaftaler og sektoraftaler til at nedbryde de barrierer, som er mest relevante for dansk erhvervsliv. Det indebærer bl.a. en tidlig indsats for at identificere de væsentligste danske interesser i en evt. handelsaftale med høring af erhvervsorganisationerne og aktiv involvering af Eksportrådets Global Public Affairs netværk samt opfølgende indsats. anvende bilaterale møder med inddragelse af ressortministre på relevante sektorområder, herunder de blandede komitéer, til at markere de væsentligste barrierer for danske virksomheder og skabe konkrete løsninger. styrke rådgivningen om rammebetingelser og barrierer på de enkelte vækstmarkeder.

12 12 5 Markedsføring af danske styrkepositioner Danmark er i hård konkurrence om markedsandele, investeringer, talenter og turister fra vækstmarkederne. En vigtig faktor for at Danmark klarer sig godt i denne konkurrence, er, at vækstlandene har et godt kendskab til Danmark, danske produkter, styrker, kompetencer og værdier. Hvis Danmark skal udnytte de økonomiske potentialer på vækstmarkederne, er der behov for at styrke kendskabet til Danmarks erhvervsmæssige styrke-positioner, i særdeleshed på de områder, hvor der er et match mellem efterspørgslen på vækstmarkederne og danske styrkepositioner. Her kan der i fremtiden genereres vækst. Mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, står med den samme udfordring. Derfor er der udsigt til skarp konkurrence om vækstmarkedernes opmærksomhed i de kommende år. Den fremadrettede markedsføringsindsats skal have øget målgruppefokus og give mulighed for en endnu skarpere sektorspecificering tilpasset de enkelte vækstlande. Fokus vil være på de instrumenter og kompetencer, der erfaringsmæssigt har vist sig at fungere effektivt, herunder den sektorspecifikke indsats i regi af offentlig-private markedsføringskonsortier (partnerskaber) og tværgående indsatser i regi af eksport- og investeringsfremmearbejdet, public diplomacy og presseindsatsen, der sikrer øget omtale af danske kompetencer og løsninger i internationale medier. Danmarks globale repræsentationsnetværk vil have en vigtig rolle i dette arbejde. Indsatsen skal sikre øget kendskab til netop de løsninger, som Danmark kan tilbyde vækstmarkederne inden for f.eks. grøn vækst, sundhedsog velfærdsløsninger, fødevarer samt de kreative erhverv. Indsatsen vil tage afsæt i de markedsføringsinitiativer, vi ved virker, og vil resultere i en tætkoordineret aktivitet, der involverer relevante statslige og private aktører, hvor der arbejdes for, at de udførende markedsføringskonsortier i højere grad retter deres fokus på vækstmarkederne. Et vigtigt element vil ligeledes være danske virksomheders arbejde med samfundsansvar på den globale markedsplads. Danske virksomheder er allerede gode til at arbejde ansvarligt og overholde internationale retningslinjer som f.eks. menneskerettighederne som en integreret del af deres forretning. Det er en dansk styrkeposition, som skal udbygges og udnyttes, så Danmark og danske virksomheder er kendt for ansvarlig virksomhedsadfærd, og bruger dette til at skabe ny vækst. Derudover vil der være fokus på at tiltrække turister, såvel ferie- som erhvervsturister, idet de høje vækstrater i vækstlandene skaber grobund for øget turisme fra disse lande. Dertil kommer, at turister fra vækstlandene hører til den gruppe, der har det højeste døgnforbrug på deres rejse, når de besøger Danmark. Hver gang en ny flyrute tiltrækkes til Danmark, har det betydning for dansk turisme og dermed også for dansk økonomi.

13 13 Mulighederne for at søge om visum til Danmark er en vigtig konkurrenceparameter i kampen om at tiltrække investeringer, handel og turisme fra vækstlandene. For at styrke virksomhedernes forretningsmuligheder og styrke det danske turisterhverv vil regeringen derfor gennemføre en gennemgribende revision af de danske visumregler, der skal sikre, at reglerne bliver tidssvarende og i tråd med reglerne i vores nabolande. Der er i den anledning nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der med inddragelse af repræsentanter for erhvervslivet skal se nærmere på de danske visumregler i forhold til visumreglerne i vores nabolande, navnlig med henblik på om muligt ad denne vej at styrke danske virksomheders og det danske turisterhvervs konkurrenceevne og understøtte bestræbelserne på at fastholde og tiltrække udenlandske investeringer og internationale organisationers tilstedeværelse i Danmark. Det er endvidere et højtprioriteret mål for regeringen at få løst de aktuelle problemer med de opsagte repræsentationsaftaler på visumområdet med andre lande. Kendskab til dansk kultur er et led i det arbejde, der skal synliggøre danske kompetencer og værdier i vækstlandene. Regeringen lægger derfor stor vægt på en styrket eksport af dansk kultur til disse markeder. For at understøtte kultureksporten vil der konkret i regi af Det Internationale Kulturpanel blive arbejdet på en strategi for styrket kulturudveksling med først og fremmest BRIK-landene. Regeringen vil: øge vækstlandenes kendskab til danske styrkepositioner, som skal drive fremtidens vækst, herunder grøn vækst, sundheds- og velfærdsteknologi, fødevarer og de kreative erhverv. arbejde for, at der via de eksisterende markedsføringskonsortier gennemføres konkrete tiltag rettet mod vækstmarkederne, herunder øge kendskabet til danske produkter og løsninger, Danmark som attraktivt investeringsland, turismedestination samt uddannelses- og arbejdsland. arbejde for at styrke virksomhedernes arbejde med samfundsansvar, så Danmark og danske virksomheder er kendt for ansvarlig virksomhedsadfærd. aktivt arbejde for at fremme tilgængeligheden til Danmark, f.eks. ved tiltrækning af nye flyruter til Danmark og fortsatte forbedringer på visumområdet. styrke kulturudvekslingen med de enkelte vækstlande som BRIK og Sydafrika.

14 14 6. Investeringsfremme Gennem de seneste syv-otte år er vækstmarkederne begyndt at spille en væsentlig rolle som investorer. Ikke mindst BRIK-landene spiller i dag en markant anden rolle som kilde til udenlandske direkte investeringer (FDI). BRIKlandenes andel af de globale udgående FDI er vokset fra 2 pct. i 2002 til 11 pct. i Det afgørende nye er Indiens fremkomst som kilde til FDI og ikke mindst Kinas stærkt stigende andel af globale udgående FDI. For Danmark åbner denne udvikling interessante perspektiver. Invest in Denmark har under Handlingsplanen for Offensiv Global Markedsføring af Danmark siden 2007 styrket investeringsfremmeindsatsen i Kina og Indien, og det har givet positive resultater bl.a. i form af tiltrækning af udenlandske investeringer og dermed arbejdspladser til Danmark. Mens det generelle niveau for indgående udenlandske investeringer (FDI) stort set har stået stille siden 2003, har Danmark i de senere år formået at tiltrække flere investeringer fra vækstmarkederne. De indgående FDI fra vækstmarkederne ligger dog fortsat på et beskedent niveau. For eksempel udgjorde vækstmarkedsandelen blot ca. 1,5 pct. af de samlede indgående FDI. I 2010 var de indadgående investeringer fra vækstmarkedslandene på 10,7 mia. kr. Det er en stigning på ca. 43 pct. i den femårige periode fra Regeringen vil: styrke investeringsfremmeindsatsen i Asien gennem flere opsøgende aktiviteter også på politisk niveau og gennem ansættelse af flere lokale investeringsrådgivere under Invest in Denmark. gennemføre en afdækning af investeringsfremmepotentialet på øvrige vækstmarkeder. styrke den investeringsfaglige ekspertise i Danmark gennem etablering af en vækstmarkedssalgsfunktion i Invest in Denmark, som med udgangspunkt i København og i samarbejde med de danske repræsentationer proaktivt vil opsøge potentielle investorer på de vækstmarkeder, hvor Invest in Denmark ikke er repræsenteret ved egne medarbejdere. Vækstmarkedspotentialet vil endvidere indgå i Regeringens generelle indsats for at styrke tiltrækningen af udenlandske investorer. Det er regeringens ambition, at Danmark i endnu højere grad drager nytte af vækstmarkedernes stigende investeringsaktivitet. Regeringen vil derfor styrke investeringsfremmeindsatsen på vækstmarkederne, hvor billedet af Danmark og danske styrkepositioner skal markedsføres for at tiltrække udenlandske investorer til at placere forskning og udvikling, produktion og arbejdspladser i Danmark. 5 Den styrkede investeringsfremmeindsats vil fokusere på en bredere landekreds end den øvrige strategi, idet potentialet for tiltrækning af investeringer typisk er størst på de mere modne vækstmarkeder.

15 15 7 Samarbejde om forskning, innovation og uddannelse Hvis Danmark skal have det fulde udbytte af den høje vækst, er det vigtigt, at danske virksomheder har adgang til den rette viden og de rette kompetencer. Vækstlandene investerer generelt kraftigt i forskning og uddannelse, og investeringerne er i absolutte tal på et langt højere niveau end i Danmark. Det er derfor afgørende, at Danmark på forsknings- og uddannelsesområdet får del i den udvikling i form af et øget samarbejde. Et øget samarbejde på forsknings- og uddannelsesområdet vil, udover at bidrage til at styrke danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, have en positiv afsmittende effekt på danske virksomheders innovation, tiltrækning af talent samt markedsføring af produkter og services og dermed dansk eksport og investeringsfremme. Regeringen vil derfor sikre, at danske virksomheder har adgang til eksport- og markedsrådgivning på vækstmarkederne og til innovationsrådgivning på udvalgte markeder, der kan give adgang til førende videns-, forsknings- og innovationsmiljøer. De danske innovationscentre tjener som lettilgængelige platforme for adgang til globale innovationssamarbejder med vægt på forskning og udvikling. Innovationscentret i Shanghai og teknologi- og forsknings-attacheen i São Paulo giver dansk erhvervsliv og danske forskere mulighed for at koble sig op på internationale forsknings- og udviklingsnetværk på deres vej fra viden til vækst. Et vigtigt aspekt er en styrkelse af forsknings- og uddannelsessamarbejdet mellem Danmark og vækstlandene. En indsats - i form af flere aftaler med udvalgte lande og bedre rammer for udveksling på uddannelsesområdet - og for større mobilitet mellem landene vil kunne understøtte, at flere danske forskere etablerer værdifulde netværk og partnerskaber med udenlandske kolleger, og studerende får kendskab til vækstmarkederne og styrket deres sprogkundskaber. Ligeså udgør internationale studerende, der læser i Danmark, og således allerede har kendskab til dansk samfunds- og arbejdskultur et stort potentiale, hvis de kan fastholdes til gavn for danske virksomheder i og uden for Danmark. Der eksisterer allerede et udbygget samarbejde med visse vækstlande, f.eks. Kina og Brasilien. I forhold til andre vækstlande, som f.eks. Rusland og Indien, vil regeringen iværksætte en kortlægning af mulighederne og potentialet for et udbygget samarbejde. Danmark skal gøres endnu mere attraktivt, så vi bliver bedre til at tiltrække internationale talenter og kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Ligesom de danske videregående uddannelsesinstitutioner skal fremstå som attraktive samarbejdspartnere på et tiltagende konkurrencepræget globalt uddannelses- og arbejdsmarked. Regeringen vil: videreudvikle og yderligere målrette innovationsindsatsen i Kina og Brasilien med henblik på at give danske virksomheder adgang til eksport- og markedsrådgivning på vækstmarkederne og til innovationsrådgivning på udvalgte markeder. styrke studentermobiliteten mellem Danmark og BRIK-landene. styrke fastholdelsen af talent fra vækstmarkederne ved at identificere og søge at udbedre barrierer og ikke mindst opfordre uddannelsesinstitutioner og virksomheder til at samarbejde om f.eks. studiejob og praktikpladser. undersøge mulighederne for at igangsætte et Top Talent program i Brasilien, i lighed med det pilotprojekt, der p.t. kører i Kina indtil udgangen af iværksatte en kortlægning af muligheder og potentialet for et udbygget forsknings- og uddannelsessamarbejde med Indien og Rusland.

16 16 Opfølgning Regeringen vil på baggrund af drøftelser med relevante aktører i Danmark hvert år i maj gøre status for gennemførelsen af vækstmarkedsstrategien og de konkrete landestrategier for at vurdere fremskridt og fremlægge evt. yderligere tiltag for at sikre målopfyldelsen.

17 17 Regeringens Vækstmarkedsstrategi 2011/2012 : 11 Såfremt spørgsmål kan henvendelse rettes til: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade København K Tlf. : Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Tlf.: Elektronisk publikation Design e-types & India Foto Visit Denmark Web Publikationen kan hentes på og

Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012. Bilag til meddelelser. Meddelelse nr. 58.19

Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012. Bilag til meddelelser. Meddelelse nr. 58.19 Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 58.01 Brev fra Bent Hansen og Carl Holst til finansministeren i anledning af regeringens 2020-plan Danmark i arbejde Udfordringer

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund SMV erne og Kina Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund Temaer Hvorfor har regeringens en strategi for Kina? Konsekvenser for SMV ere Hvordan kommer man videre? Real 2005 US$ Verdens 10 største økonomier

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Ledelse & kapital i praksis- Internationalisering. v/ Jens Alsbirk, Underdirektør EU & International afdeling DANSK ERHVERV Børsen d. 3.

Ledelse & kapital i praksis- Internationalisering. v/ Jens Alsbirk, Underdirektør EU & International afdeling DANSK ERHVERV Børsen d. 3. Ledelse & kapital i praksis- Internationalisering v/ Jens Alsbirk, Underdirektør EU & International afdeling DANSK ERHVERV Børsen d. 3. april 2014 HVEM ER DANSK ERHVERV? 17.000 medlemsvirksomheder og 100

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Støtteprogrammer for SMVer Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Hvem er vi? Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet Vi tilbyder rådgivning om eksport og

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan?

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan? Vækst i Region Sjælland hvorfra og hvordan? Vær med til at forme den nye vækststrategi Der skal udarbejdes en ny vækst- og udviklingsstrategi for regionen. Til dette arbejde ønsker vi input fra alle, der

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND [xx. måned] 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Kombineret? I Japan er det muligt! Kunne du tænke dig at få adgang til et marked med et BNP på størrelse med: Argentina. Guatemala.

Kombineret? I Japan er det muligt! Kunne du tænke dig at få adgang til et marked med et BNP på størrelse med: Argentina. Guatemala. Kunne du tænke dig at få adgang til et marked med et BNP på størrelse med: Argentina Guatemala Holland New Zealand Norge Rusland Sydafrika Sydkorea Ukraine Kombineret? Uden de sproglige og kulturelle barriere,

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Her kan du læse mere om indholdet i de enkelte workshops.

Her kan du læse mere om indholdet i de enkelte workshops. Her kan du læse mere om indholdet i de enkelte workshops. WORKSHOP 1 I 27. maj 2014 Eksportparathed Vi ser på, hvad det helt konkret er der sker, når virksomheder går på eksportmarkedet, og hvorfor så

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr. Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for pen for Bus DI Topmødet 2011 Analyse Frihandel tilbage på EU s agenda Open for Business Frihandel tilbage på EU's agenda Frihandel må prioriteres langt højere som et middel til at få Europa tilbage på

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA EU og dets nordamerikanske partnere, Amerikas Forenede Stater og, deler de fælles værdier demokrati og respekt for menneskerettighederne samt økonomisk og

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Internationalisering af universitetsuddannelserne

Internationalisering af universitetsuddannelserne Internationalisering af universitetsuddannelserne ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Praksisnær undervisning - Videregående uddannelser 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. Sammenhængen

Læs mere

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget.

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget. NOTAT 23. marts 2011 11/00060-20 /cni-dep Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen) 1. Indledning

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab

Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab Af Carsten MøllerM 22 august 2011 Det Globale Vandmarked Den globale vandindustri

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

Bilag 2 Eksportrådets ydelser

Bilag 2 Eksportrådets ydelser Bilag 2 Eksportrådets ydelser Tilskudsordninger Eksportrådet har nogle tilskudsordninger, som med fordel kan benyttes af midtjyske virksomheder. 1. Vitus Vitus er Eksportrådets program for små og mellemstore

Læs mere