DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER"

Transkript

1 DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012

2 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers lønnede eller ulønnede medarbejdere, medhjælpere, trænere, ledere m.v. sig ikke fra andre personers forhold i relation til de skatteretlige regler, men der er alligevel fastsat nogle særlige skatteregler på området, som golfklubberne skal være opmærksomme på. DGU har fået udarbejdet nærværende pjece for at give et overblik over golfklubbers håndtering af personers skattemæssige forhold i forbindelse med personernes arbejde for golfklubberne. Nærværende pjece indeholder DGU s forståelse og fortolkning af gældende regler og praksis på området pr. 1. september DANSK GOLF UNION

3 Indhold Forord 2 Persongrupper 4 Udlæg efter regning er skattefrit 5 GODTGØRELSER Skattefrie godtgørelser til lønnede medarbejdere 6 Skattefrie godtgørelser til ulønnede medarbejdere 8 PERSONALEGODER Skattepligtige personalegoder til lønnede og ulønnede medarbejdere 9 Skattefrie personalegoder til lønnede og ulønnede medarbejdere 10 Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK Brøndby Tel: Fax: Web: 3 DANSK GOLF UNION

4 Persongrupper Der gælder forskellige skatteregler afhængig af, om der er tale om lønnede medarbejdere, ulønnede medarbejdere eller selvstændigt erhvervsdrivende/honorarmodtagere. Vurderingen heraf volder som regel ingen vanskeligheder, men der kan være tilfælde, hvor der må foretages en konkret vurdering. Denne pjece vil alene omhandle de skattemæssige forhold for lønnede og ulønnede medarbejdere, herunder medhjælpere, bestyrelsesmedlemmer, trænere, ledere m.v. Lønnede medarbejdere En lønnet medarbejder (lønmodtager) er en person, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. Dette betyder, at en person som udgangspunkt er en lønnet medarbejder hos en golfklub, hvis der kan svares ja til de fleste af følgende forhold: Golfklubben kan fastsætte generelle eller konkrete instrukser for arbejdets udførelse Golfklubben kan føre tilsyn og kontrol med arbejdets udførelse Personen har udelukkende eller i overvejende grad den samme arbejdsgiver Golfklubben og personen har indgået aftale om en løbende arbejdsydelse Golfklubben fastsætter personens arbejdstid Personen har ret til et opsigelsesvarsel Vederlaget er beregnet, som i et almindeligt tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, månedsløn m.v.) Vederlaget udbetales periodisk Golfklubben afholder udgifterne i forbindelse med personens udførelse af arbejdet Vederlaget er i overvejende grad en nettoindkomst for personen (dvs. der indeholdes skat) Personen anses for at være lønmodtager i henhold til ferieloven, funktionærloven m.v. Hvis personen er en lønnet medarbejder, skal golfklubben indeholde A-skat og AM-bidrag af lønudbetalingen samt indberette løn- og skatteoplysningerne til SKAT. Hvis vederlaget udgør under kr. skal golfklubben ikke indberette til SKAT, idet personen selv skal afholde skatten. Reglen om, at vederlag under kr. ikke skal indberettes til SKAT, er en grænse for, hvornår der ikke skal ske indberetning, når arbejdet er udført som led i skattefri foreningers virke. Vederlag på under kr. er imidlertid skattepligtig, hvorfor personen skal medtage vederlaget på sin selvangivelse. Ulønnede medarbejdere En ulønnet medarbejder er en person, der udfører frivilligt arbejde som led i golfklubbens skattefri virksomhed uden at modtage vederlag herfor. Der er således som udgangspunkt intet vederlag at beskatte hverken med A-skat eller B-skat. Hvis personen får stillet fri telefon, datakommunikationsforbindelse eller computer med tilbehør til rådighed til brug for personens arbejde som led i golfklubbens skattefri virksomhed, skal personen stadig anses for at være ulønnet. Der skal ikke betales skat af den private rådighed, da der er tale om ulønnede medarbejdere. Selvstændigt erhvervsdrivende eller honorarmodtager Der er tale om en selvstændigt erhvervsdrivende eller honorarmodtager (i modsætning til en lønnet medarbejder), hvis personen udfører arbejdet for egen regning og risiko med økonomisk vinding for øje (selvstændigt erhvervsdrivende), eller udfører arbejdet uden for tjenesteforhold (honorarmodtager), og der kan svares nej til de fleste af de forhold, som er nævnt oven for under overskriften Lønnede medarbejdere. Vær særligt opmærksom på pro erne. Se næste side. Hvis personen er en selvstændigt erhvervsdrivende og udsteder en faktura med moms, skal golfklubben hverken indberette til SKAT eller foretage indeholdelse af skatter. Hvis personen i stedet er honorarmodtager og ikke udsteder en faktura med moms, skal golfklubben indberette beløbet som B-indkomst til SKAT, men ikke foretage indeholdelse af skatter. Personen skal selv betale B-skat og AM-bidrag af honoraret. 4 DANSK GOLF UNION

5 Pro er I forbindelse med indgåelse af ansættelses- og samarbejdsaftaler med pro en skal golfklubben sikre sig, at aftalerne bliver sammensat korrekt. Det er ikke ualmindeligt, at pro en ansættes som lønnet medarbejder for så vidt angår undervisning af juniorer, nybegyndere og eliten, og samtidig agerer som selvstændig erhvervsdrivende i forhold til f.eks. eget salg af golfundervisning til klubmedlemmer og øvrige golfspillere. Udlæg efter regning er skattefrit Golfklubben kan dække lønnede eller ulønnede medarbejderes erhvervsmæssige udgifter som udlæg efter regning uden skattemæssige konsekvenser for personen. Det vil sige, at personen ikke bliver beskattet i forbindelse med, at personen modtager refusion af udgifterne af golfklubben. Den sædvanlige håndtering af udlæg efter regning er, at personen selv betaler eller lægger ud for udgifter i forbindelse med arbejdet for golfklubben, som golfklubben herefter refunderer mod dokumentation i form af eksterne bilag. Disse udgiftsbilag indgår herefter i golfklubbens bogføringsmateriale. Det er en betingelse, at der er tale om personens erhvervsmæssige udgifter, dvs. udgifter, som personen har afholdt af hensyn til arbejdet for golfklubben, og ikke personens private udgifter, såfremt personen ikke skal beskattes af golfklubbens refusion. Golfklubben kan ikke samtidig med betaling af udlæg efter regning udbetale skattefrie godtgørelser, der dækker over de samme udgifter. 5 DANSK GOLF UNION

6 Skattefrie godtgørelser til lønnede medarbejdere Lønnede medarbejdere kan modtage følgende godtgørelser skattefrit med Skatterådets satser (2012)* under visse betingelser: Godtgørelse: Skattefri grænse: Pligt til at indeholde skatter ved udbetaling: Erhvervsmæssig befordring i egen bil eller motorcykel** Rejser i ind- og udland med overnatning km årligt: 3,80 kr. pr. km Over km årligt: 2,10 kr. pr. km Der kan også gives skattefri befordringsgodtgørelse med et beløb, der er lavere end ovennævnte satser. Kost og småfornødenheder pr. døgn 455 kr. Plus pr. påbegyndt time for sluttende rejsedag 1/24 af 455 kr. Hvis der er fri kost, skal døgnsatsen reduceres med 15%, 30% og 30% for henholdsvis morgenmad, frokost og aftensmad. Logi pr. døgn 195 kr. Klubbens indberetningspligt: Ja Ja * Skatterådets satser kan ændre sig fra år til år, og satserne kan findes på html. ** Erhvervsmæssig befordring kan ikke refunderes som udlæg efter regning. Golfklubben kan således ikke refundere personens benzinregninger m.v. Se nærmere nedenfor under Betingelser for skattefri befordringsgodtgørelse vedrørende, hvornår der er tale om erhvervsmæssig befordring. 6 DANSK GOLF UNION

7 Fællesbetingelser for skattefri befordrings- eller rejsegodtgørelse Der er følgende fællesbetingelser for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse: Golfklubben skal føre kontrol med udbetalingen af befordrings- eller rejsegodtgørelsen. Godtgørelsen må ikke udbetales med større beløb end Skatterådets satser. Godtgørelsen må ikke fragå i en forud aftalt bruttoløn. Betingelser for skattefri befordringsgodtgørelse Følgende betingelser skal herudover være opfyldt for, at golfklubben kan udbetale skattefri befordringsgodtgørelse: Personen skal have foretaget erhvervsmæssig befordring, dvs.: Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdssted i indtil 60 arbejdsdage inden for de foregående 12 måneder (dette er en undtagelse til, at befordring mellem bopælen og arbejdspladsen ikke er erhvervsmæssig, men i stedet privat befordring, som ikke kan dækkes skattefrit af golfklubben). Befordring mellem flere arbejdssteder (for samme arbejdsgiver). Befordring inden for samme arbejdssted. Personen skal anvende eget befordringsmiddel. Betingelser for skattefri rejsegodtgørelse Følgende betingelser skal herudover være opfyldt for, at golfklubben kan udbetale skattefri rejsegodtgørelse: Rejsen skal vare mere end 24 timer (denne betingelse er f.eks. ikke opfyldt, hvis personen overnatter, men kun er på rejse i 20 timer i alt). Personen må på grund af afstanden mellem bopæl og det midlertidige arbejdssted ikke have mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. 7 DANSK GOLF UNION

8 Skattefrie godtgørelser til ulønnede medarbejdere Ulønnede medarbejdere kan modtage følgende godtgørelser skattefrit, hvis personerne udfører arbejde som led i golfklubbens skattefri virksomhed og afholder udgifter på golfklubbens vegne (2012): Godtgørelse: Skattefri grænse: Pligt til at indeholde skatter ved udbetaling: Faglige kurser betalt af golfklubben Erhvervsmæssig befordring* i egen bil eller motorcykel** Rejser i ind- og udland med overnatning Merudgifter til fortæring ved endagsarrangementer, udenbys kampe, stævner m.v. af mindst 5 timers varighed Telefonsamtaler og internetforbrug Administrative omkostninger (kontorartikler, porto, møder m.v.) Køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj og lign. Ingen Nej Nej km årligt: 3,80 kr. pr. km Over km årligt: 2,10 kr. pr. km Kost og småfornødenheder pr. døgn 455 kr. Plus pr. påbegyndt time for sluttende rejsedag 1/24 af 455 kr. Hvis der er fri kost, skal døgnsatsen reduceres med 15%, 30% og 30% for henholdsvis morgenmad, frokost og aftensmad. Logi pr. døgn 195 kr. 70 kr. pr. dag (i så fald A-indkomst) kr. pr. år (i så fald A-indkomst) kr. pr. år (i så fald A-indkomst) kr. pr. år (i så fald A-indkomst) Idrætsdommere 250 kr. pr. kamp, dog højst 500 kr. pr. dag * Erhvervsmæssig befordring kan ikke refunderes som udlæg efter regning. (i så fald A-indkomst) Klubbens indberetningspligt: Ja Ja ** 60-dagesreglen gælder ikke for ulønnede medarbejdere (befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdssted i indtil 60 arbejdsdage inden for de foregående 12 måneder). Dette betyder, at det er tilladt at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse også for befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdssted, der overstiger 60 arbejdsdage. 8 DANSK GOLF UNION

9 Godtgørelse efter regning Golfklubben kan i stedet for udbetaling af skattefrie godtgørelser vælge at godtgøre ulønnede medarbejderes udgifter efter regning, dvs. mod dokumentation ved eksterne originale bilag, hvilket også vil være skattefrit for personerne. Dette gælder dog ikke for erhvervsmæssig befordring som f.eks. en benzinregning. Golfklubben kan ikke i det samme indkomstår udbetale skattefrie godtgørelser samtidig med, at golfklubben refunderer personens udgifter efter regning for den samme udgiftstype. Princippet gælder for hver udgiftstype for sig. For eksempel må golfklubben ikke udbetale skattefri rejsegodtgørelse samtidig med, at golfklubben refunderer personens udgifter til kost og logi efter regning for den samme rejseaktivitet, som er dækket af den skattefri rejsegodtgørelse. Skattepligtige personalegoder til lønnede og ulønnede medarbejdere Som udgangspunkt er alt, hvad golfklubben udbetaler i penge eller naturalier til lønnede eller ulønnede medarbejdere skattepligtige for personen og skal indberettes til SKAT. Golfklubben skal indeholde A-skat og AM-bidrag af fri bil, fri telefon, herunder fri datakommunikationsforbindelse, samt fri kost og logi, og foretage indberetning til SKAT. Der er særlige værdiansættelsesregler for fri bil, fri telefon, fri kost og logi m.v. Golfklubben skal indberette andre personalegoder, som er B-indkomst, til SKAT. Personen skal selv betale skatten af disse personalegoder. Gavekort, der kan sidestilles med kontanter, er skattepligtig som lønindkomst for lønnede eller ulønnede medarbejdere, og golfklubben skal indeholde skatter og indberette til SKAT. Fri telefon, datakommunikationsforbindelse og computer med tilbehør til lønnede medarbejdere En lønnet medarbejder, der får stillet fri telefon, datakommunikationsforbindelse eller computer med tilbehør til rådighed for privat benyttelse, skal beskattes med kr. årligt. Den skattepligtige værdi skal nedsættes med det antal måneder, hvor personen ikke har haft privat rådighed over goderne. Golfklubben skal indeholde A-skat og AM-bidrag af fri telefon og datakommunikationsforbindelse samt indberette til SKAT. 9 DANSK GOLF UNION

10 Skattefrie personalegoder til lønnede og ulønnede medarbejdere Golfklubben kan give følgende personalegoder til lønnede og ulønnede medarbejdere skattefrit: Personalegode: Skattefri grænse: Pligt til at indeholde skatter ved udbetaling: Frikontingent* Ingen Nej Nej Parkeringsplads ved golfklubben Ingen Nej Nej Faglige kurser betalt af golfklubben Ingen Nej Nej Computer med tilbehør til rådighed for arbejdet** Fri datakommunikationsforbindelse, herunder éngangsudgiften til etablering, når personen har adgang til golfklubbens netværk på sin computer Fribilletter til sportslige og kulturelle arrangementer*** Almindelig personalepleje, f.eks. kaffe, the, frugt m.v. Reklamegaver med logo, f.eks. golfbolde, kuglepenne, kalendere, paraplyer, nøgleringe, bolsjer m.v. Lejlighedsgaver i anledning af private mærkedage Ingen Nej Nej Ingen Nej Nej Ingen Nej Nej Uden væsentlig værdi Nej Nej Ubetydelig værdi Nej Nej Mindre omfang Nej Nej Klubbens indberetningspligt: Jule- og nytårsgaver i naturalier 700 kr. om året Nej Nej, medmindre den enkelte gave overstiger grænsen Skattepligtige personalegoder, f.eks. mindre gaver, adgang til svømmehal, teaterbilletter, vin m.v.**** Arbejdsrelaterede personalegoder, f.eks. vaccination, gratis mad ved overarbejde, fri avis til brug for arbejdet, fagtidsskrifter, beklædning ønsket af golfklubben evt. med logo m.v kr. om året Nej Nej, medmindre den enkelte gave overstiger grænsen kr. om året Nej Nej * Hvis golfklubben giver et frikontingent til golfklubben til lønnede eller ulønnede medarbejdere er dette formentlig ifølge praksis skattefrit, hvilket tidligere er blevet meldt ud i forbindelse med et samarbejde med SKAT og idrættens organisationer omkring de skattemæssige forhold for idrætsforeninger. ** Det er en betingelse, at personen ikke har kompenseret golfklubben for at få stillet udstyret til rådighed. *** Det er en betingelse, at der er tale om en lønnet medarbejder, at personen modtager fribilletterne af golfklubben, der sponsorerer det sportslige eller kulturelle arrangement, og at fribilletterne indgår som en tillægsydelse til golfklubbens sponsorkontrakt med den sportslige eller kulturelle institution eller virksomhed. **** Gavekort, der kan sidestilles med kontanter, er ikke omfattet af den skattefri bagatelgrænse for mindre personalegoder. 10 DANSK GOLF UNION

11 Fri telefon, datakommunikationsforbindelse og computer med tilbehør til ulønnede medarbejdere Hvis en ulønnet medarbejder får stillet fri telefon, datakommunikationsforbindelse eller computer med tilbehør til rådighed til brug for personens arbejde som led i golfklubbens skattefri virksomhed, er personen ikke skattepligtig af privat rådighed over goderne. Der kan ikke samtidig gives skattefri godtgørelse for udgifter, som personen afholder til tilsvarende ydelser. Golfklubben skal ikke indberette herom til SKAT. 11 DANSK GOLF UNION

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere