Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)"

Transkript

1 Skatteministeriet J. nr Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) 1 I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. november 2012, som ændret senest ved 1 i lov nr. 792 af 28. juni 2013, foretages følgende ændring: 1. Efter 25 indsættes: 26. Selskaber og foreninger m.v. kan få henstand med betaling af den skat, der beregnes ved overførsel af aktiver og passiver, jf. 5, stk. 7 og 8, og 8, stk. 4, 3. pkt., når skatteberegningen skyldes, at aktiverne og passiverne er overført til et hovedkontor af et selskab, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, der er medlem af EU/EØS, eller til et fast driftssted i et land, der er medlem af EU/EØS. Stk. 2. Henstand efter stk. 1 er betinget af, at der rettidigt indgives selvangivelse til told- og skatteforvaltningen for det indkomstår, hvori overførslen er sket. Valg af henstand skal meddeles sammen med selvangivelsen. Gives der udsættelse med indgivelse af selvangivelsen efter skattekontrollovens 4, stk. 4, skal selvangivelse og meddelelse være indgivet inden denne frist. Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelse og meddelelse, jf. stk Ved henstand efter 26 etableres der en henstandssaldo, der udgøres af den beregnede skat (henstandsbeløbet) for de aktiver og passiver, der er overført i indkomståret. Stk. 2. Henstandsbeløbet skal afdrages i takt med, at der af de aktiver, som henstandssaldoen vedrører, oppebæres indtægt, herunder realiserede gevinster ved en afståelse m.v., som skulle have været medregnet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis aktivet fortsat havde været omfattet af dansk beskatning. Afdrag efter 1. pkt. opgøres som skatteværdien af den opgjorte indtægt beregnet med den i 17, stk. 1, nævnte procent. Der skal dog pr. indkomstår mindst betales et afdrag opgjort som 1/7 af det henstandsbeløb, der udgjorde saldoen ved henstandssaldoens etable-

2 2 ring. Henstandssaldoen nedskrives med afdragsbeløbet, når det er betalt, idet saldoen dog ikke skal afdrages til et mindre beløb end 0 kr. Stk. 3. Hvis et aktiv eller passiv, der er omfattet af en henstand efter 26, på ny bliver omfattet af dansk beskatning, og der på dette tidspunkt fortsat er en henstandssaldo, eller hvis alle de aktiver og passiver, som en henstandssaldo vedrører, er afstået, og der herefter fortsat henstår en saldo, skal det resterende henstandsbeløb afdrages efter reglerne i stk. 2, idet stk. 4-7 tilsvarende finder anvendelse. Stk. 4. Hvis aktiver, der er omfattet af en henstand efter 26, overføres til et selskab, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, der ikke er medlem af EU/EØS, eller til et fast driftssted i et land, der ikke er medlem af EU/EØS, sidestilles dette med en afståelse til handelsværdien på overførselstidspunktet. Stk. 5. Der skal indgives selvangivelse for hvert indkomstår, hvor der er en positiv henstandssaldo. Samtidig med indsendelse af denne selvangivelse skal der gives oplysning om, i hvilket land de aktiver, der er omfattet af en henstand efter 26, er placeret ultimo indkomståret. Selvangivelsesfristen er den i skattekontrollovens 4, stk. 2, jf. stk. 4, angivne frist, idet skattekontrollovens 4, stk. 3, tilsvarende finder anvendelse. Indgives selvangivelse ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og det beløb, der står på henstandssaldoen, forfalder til betaling. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelse. Stk. 6. Fristen for betaling af beløb omfattet af stk. 2 og 5 er den 1. november i kalenderåret efter indkomståret eller ved forskudt indkomstår den 1. november i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. Betaling senest den 20. i den måned, hvori beløbet efter 1. pkt. forfalder til betaling, anses for rettidigt. Betales beløbet ikke rettidigt, forrentes det forfaldne beløb med renten efter opkrævningslovens 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Stk. 7. Henstandsbeløbet forrentes med en rentesats på 1 procentpoint over Nationalbankens diskonto dog mindst med 3 pct. p.a. Fristen for betaling af renten er den 1. november i kalenderåret efter indkomståret eller ved forskudt indkomstår den 1. november i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. Betaling senest den 20. i den måned, hvori beløbet efter 1. pkt. forfalder til betaling, anses for rettidigt. Betales beløbet ikke rettidigt, forrentes det forfaldne beløb med renten efter opkrævningslovens 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den og har virkning fra indkomståret Stk. 2. Selskaber og foreninger m.v., som har fået beregnet skat af gevinst på aktiver og passiver efter reglerne i selskabsskattelovens 5, stk. 7 eller 8, eller 8, stk. 4, 3. pkt., som følge af en overførsel i indkomståret 2008, 2009, 2010, 2011 eller 2012 af de pågældende aktiver eller passiver til et hovedkontor af et selskab, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, der er medlem af EU/EØS, eller som følge af en overførsel til et fast driftssted i et land, der er medlem af EU/EØS,

3 3 kan vælge henstand efter reglerne i selskabsskattelovens 26 og 27 som affattet ved denne lovs 1, nr. 1. Henstand kan dog kun opnås i det omfang, selskabet m.v. fortsat ejer de aktiver eller passiver, som udløste den skattebetaling, der ønskes henstand med, og at de pågældende aktiver eller passiver ikke senere er overført til et hovedkontor af et selskab, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, der ikke er medlem af EU/EØS eller til et fast driftssted i et land, der ikke er medlem af EU/EØS land. Henstand efter 1. pkt. omfatter den beregnede skat som følge af overførslen nedsat med de afdrag, der skulle have været betalt efter reglerne i selskabsskattelovens 27 som affattet ved denne lovs 1, nr. 1, hvis selskabet m.v. havde været omfattet af reglerne i selskabsskattelovens 26 og 27 som affattet ved denne lovs 1, nr. 1, allerede på overførselstidspunktet. Henstanden er betinget af, at selskabet m.v. udarbejder en opgørelse over de afdrag, der skulle have været betalt efter selskabsskattelovens 27 som affattet ved denne lovs 1, nr. 1, hvis selskabet m.v. havde været omfattet heraf allerede fra overførselstidspunktet. Opgørelsen og meddelelse om valg af henstand skal indgives til told- og skatteforvaltningen senest den 30. juni Ved valg af henstand tilbagebetales den del af den eventuelt betalte skat, der udgør forskellen mellem den eventuelt betalte skat og henstandssaldoen som opgjort efter 3. pkt., idet tilbagebetalingen skal ske senest den 1. november Der tilkommer selskabet m.v. en rente svarende til renten efter opkrævningslovens 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra den 1. november 2014 at regne hvis tilbagebetalingen sker efter denne dato. Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget følger op på EU-Domstolens dom af 18. juli 2013 vedrørende de danske regler om exitbeskatning af selskaber m.v. ved overførsel af aktiver (og passiver) til selskaber, der er skattemæssigt hjemmehørende i andre EU/EØS-lande og faste driftssteder beliggende i andre EU/EØSlande. Domstolen fastslog, at Danmarks regler om exitbeskatning ikke kan anses for at være i overensstemmelse med reglerne om den frie etableringsret i henholdsvis Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) og aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen), idet en opgjort exitskat kræves betalt umiddelbart i forbindelse med overførslen. 2. Lovforslagets formål og baggrund Lovforslaget indeholder en justering af reglerne om exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til selskaber, der er skattemæssigt hjemmehørende i andre EU/EØS-lande og faste driftssteder beliggende i andre EU/EØS-lande, med det formål at sikre, at reglerne har en udformning, der er i overensstemmelse med EU-retten. Af EU-Domstolens dom af 18. juli 2013 fremgår principperne for udformningen af en sådan ordning i hovedtræk.

4 4 Det fremgår, at en national lovgivning, der medfører en umiddelbar beskatning af urealiserede gevinster på aktiver i forbindelse med overførsel af disse aktiver til et selskab, der er skattemæssigt hjemmehørende i et andet EU/EØS-land eller til et fast driftssted beliggende i andet EU/EØS-land, udgør en restriktion af etableringsfriheden, som er egnet til at afholde selskabet fra at flytte sine aktiver til et andet medlemsland. Dette skyldes, at der ikke sker beskatning af de urealiserede kapitalgevinster, når selskabet bevarer aktiverne på nationalt område. Beskatningen bevirker dermed, at en overførsel af aktiver inden for landets grænser er mere fordelagtig end overførsel af aktiver til et andet medlemsland. Hensynet til at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen i overensstemmelse med territorialprincippet og hensynet til at undgå en vilkårlig omfordeling af det danske beskatningsgrundlag til andre medlemsstater er begge hensyn, som kan begrunde en restriktion af etableringsfriheden. Dette er anerkendt af EU-Domstolen, og selve princippet med en exitbeskatning i forbindelse med overførslen af aktiver er derfor ikke i strid med EU-retten. Det understreges derudover i dommen, at når skatten af de urealiserede kapitalgevinster fastsættes endeligt på det tidspunkt, hvor et selskab overfører disse aktiver til et anden medlemsland, har den omstændighed, at visse af disse aktiver muligvis ikke afstås efter deres overførsel til det nye værtsmedlemsland, ikke i sig selv den virkning, at oprindelseslandet fratages muligheden for at opkræve dette beløb. Imidlertid er det ikke forholdsmæssigt at udelukke enhver mulighed for udskudt betaling af skatten. Der skal derfor udformes en foranstaltning, som både er egnet til at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemslandene, og som er mindre indgribende i etableringsfriheden end den umiddelbare opkrævning af exitskatten. Medlemslandene, som har ret til at beskatte de kapitalgevinster, der er opstået, mens de omhandlede aktiver befandt sig på deres område, er således berettigede til at foreskrive et andet udløsende kriterium for opkrævning af skatten end den faktiske afståelse for at sikre skattebetaling i forhold til aktiver, som ikke er bestemt til at blive realiseret. Denne foranstaltning skal være mindre indgribende i etableringsfriheden end en opkrævning af skatten umiddelbart i tilknytning til overførslen. Det er tilstrækkeligt til sikring af en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen, at skattebeløbet opgøres endeligt i forbindelse med overførslen, men først opkræves på et senere tidspunkt, hvor kapitalgevinsten under alle omstændigheder ville blive skattepligtig. Konkret udgør en ordning, som giver selskaberne mulighed for på den ene side at vælge at betale exitskatten umiddelbart i forbindelse med overførslen og på den anden side at udskyde betaling af skattebeløbet med tillæg af renter i henhold til den nationale lovgivning, en foranstaltning, som både er egnet til at sikre den afbalancerede fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemslandene, og som er mindre indgribende i etableringsfriheden end en ordning, hvor den eneste mulighed er øjeblikkelig betaling.

5 5 De gældende regler medfører en likviditetsmæssig byrde for selskaberne, men de sparer selskabet for den byrde, det er at administrere en henstandsordning. Rimeligheden af en sådan administrativ byrde er tidligere blevet vurderet i sag C-371/10 (National Grid Indus-dommen), hvor det blev fastslået, at den administrative byrde i forbindelse med en henstandsordning ikke er urimelig. Såfremt et selskab vurderer, at henstand ikke er attraktiv på grund af de administrative byrder, kan det frit vælge at betale den opgjorte exitskat straks. Med lovforslaget indføres derfor en henstandsordning, således at det er muligt at vælge, at en opgjort exitskat først skal betales, i takt med at overførte aktiver genererer indtægter, herunder avancer som ville have været omfattet af dansk beskatning, hvis der ikke var sket en overførsel. Henstandsbeløbet afdrages i takt med, at der oppebæres afkast (indtægter, gevinster, udbytter) af de overførte aktiver, som ville være blevet beskattet, hvis de var forblevet her i landet. Dog skal det årlige afdrag mindst udgøre 1/7 af den opgjorte exitskat. Henstandsperioden er således maksimalt 7 år. 3. Gældende ret For selskaber m.v., der er fuldt skattepligtige til Danmark, kan der ske exitbeskatning, hvis den fulde skattepligt ophører, eller selskabet efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i udlandet. Endvidere kan der ske exitbeskatning ved overførsel af aktiver og passiver til selskabets faste driftssted eller hovedkontor i udlandet. Ved ophør af selskabets skattepligt her til landet grundet flytning af ledelsens sæde anses de aktiver og passiver, der ikke fortsat er omfattet af danske beskatning, for afhændet på fraflytningstidspunktet jf. selskabsskattelovens 5, stk. 7. For at en udflytning af selskabets hovedsæde til udlandet udløser exitbeskatning, er det en betingelse, at selskabets aktiver og passiver bliver flyttet med. Det er således en betingelse, at der ikke er dannet et fast driftssted i Danmark, hvor aktiverne og passiverne indgår. Hvis et europæisk selskab (SE-selskab) eller hvis et europæisk andelsselskab (SCE-selskab), der ikke er andelsbeskattet efter selskabsskattelovens 1, stk.1, nr. 3, flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til et andet EU-land og dermed ophører med at være skattepligtig her til landet, anses dette selskabs aktiver og passiver for afhændet, jf. selskabsskattelovens 5, stk. 8, jf. stk. 7. For selskaber m.v., der er skattepligtige til Danmark, sidestilles en overførsel af aktiver og passiver til et fast driftssted eller hovedkontor i udlandet med salg til et koncernforbundet selskab, og medmindre der er valgt international sambeskatning, eller aktiverne efter overførslen er omfattet af CFC-beskatning, vil en sådan overførsel udløse exitbeskatning, jf. selskabsskattelovens 8, stk. 4, 3. pkt.

6 6 Bestemmelserne indebærer, at selskab m.v. beskattes af urealiserede kapitalgevinster herunder genvundne af- og nedskrivninger, idet salgssummen fastsættes til handelsværdien på overførselstidspunktet. 4. Lovforslaget Det foreslås at udbygge reglerne om exitbeskatning af selskaber m.v. ved overførsel af aktiver og passiver til udlandet med en henstandsordning. Udgangspunktet er fortsat, at exitskatten skal betales umiddelbart i forbindelse med overførslen. Ved overførsel til et hovedkontor af et selskab, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, der er medlem af EU/EØS, eller til et fast driftssted i et land, der er medlem af EU/EØS, kan selskabet m.v. dog vælge at anvende den foreslåede henstandsordning. Valget træffes ved at give SKAT meddelelse herom. Henstand med betaling omfatter situationer, hvor aktiver og passiver ikke længere omfattes af dansk beskatning, fordi de er overført til hovedkontor af et selskab, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, der er medlem af EU/EØS, eller til et fast driftssted i et land, der er medlem af EU/EØS. Der kan eksempelvis være tale om, at aktiver og passiver er udgået af dansk beskatning, fordi selskabet m.v. ophører med at være omfattet af fuldt skattepligtigt til Danmark, idet ledelsens sæde er flyttet til et andet EU/EØS-land, uden at aktiverne og passiverne danner et fast driftssted i Danmark. Et andet eksempel er den situation, hvor aktiver og passiver udgår af dansk beskatning, fordi der sker en intern overførsel i selskabet enten fra selskabet i Danmark til et fast driftssted i et andet EU/EØS-land, eller fra et fast driftssted i Danmark til selskabets hovedkontor i et andet EU/EØSland. Den eneste betingelse for at få henstand er, at der indgives en selvangivelse for det indkomstår, hvori overførslen har fundet sted, og at denne er indgivet rettidigt. Ved henstand etableres der en henstandssaldo for de aktiver og passiver, der er overført i indkomståret, og hvor der er bedt om henstand med betaling af den opgjorte exitskat. Saldoen ved etableringen er den exitskat (henstandsbeløbet), der er givet henstand med betaling af. Henstandsbeløbet udgør en gæld til Danmark, som skal betales. Afdragsprofilen foreslås udformet således, at der skal betales afdrag på gælden i takt med, at de omfattede aktiver giver et afkast i form af indtægter, realiserede gevinster m.v., som ville være blevet beskattet i Danmark, hvis aktivet ikke var blevet overført til et hovedkontor af et selskab, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, der er medlem af EU/EØS, eller til et fast driftssted i et land, der er medlem af EU/EØS. Som et minimum skal indkomstårets afdrag dog udgøre et beløb svarende til 1/7 af henstandsbeløbet ved saldoens etablering. Der opgøres også et afdragsbeløb for det indkomstår, hvori overførslen er foretaget. Det forhold, at selskaber m.v. kan få henstand med betaling af den beregnede exitskat, betyder ikke, at de skal tilbydes adgang til en ubegrænset henstand. Exitskatten skal betales, og det skal ske inden for en rimelig tidshorisont. Det er opfattelsen, at en henstandsperiode på maksimalt 7 år repræsente-

7 7 rer en tidsramme, der giver en rimelig betalingsudskydelse og samtidig en vis sikkerhed for, at exitskatten bliver betalt. Samtidig svarer de 7 år til afskrivningsperioden for immaterielle aktiver, som er den type af aktiver, der primært må forventes overført til et hovedkontor af et selskab, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, der er medlem af EU/EØS, eller til et fast driftssted i et land, der er medlem af EU/EØS. Efter forslaget skal det til enhver tid skyldige beløb, der indestår på henstandssaldoen, forrentes. Rentesatsen er efter forslaget en sats på 1 procentpoint over Nationalbankens diskonto dog mindst en sats på 3 pct. p.a. Rentesatsen er den samme som den, der finder anvendelse ved henstand med betaling af bo- og gaveafgift. Der skal foretages betaling til nedbringelse af henstandsbeløbet, indtil det er afdraget fuldt ud. Dette gælder f.eks. også i den situation, hvor alle de aktiver og passiver, der er knyttet til en given henstandssaldo, er afstået, men hvor der fortsat resterer en positiv saldo, og i den situation, hvor et aktiv igen omfattes af dansk beskatning, men hvor den henstandssaldo, som aktivet er knyttet til, stadig er positiv. Hvor aktiver og passiver omfattet af en exitbeskatning med tilknyttet henstand igen omfattes af dansk beskatning, finder de gældende regler om indgangsværdier anvendelse. 5. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Den foreslåede henstandsordning for betalingen af exitskat mod forrentning skønnes i det store og hele at være neutral i forhold til budgetterede indtægter. Det er herved lagt til grund, at den foreslåede sats på diskontoen plus 1 pct.-point, dog mindst 3 pct., stort set svarer til den rente, staten i gennemsnit kan opnå. Det er endvidere lagt til grund, at kreditrisikoen ved henstanden er meget begrænset. Udskydelsen af betalingen af exitskatten vil have en umiddelbar negativ likviditetsvirkning. Der er ikke holdepunkter for at vurdere henstandsomfanget og dermed likviditetsvirkningen. 6. Administrative konsekvenser for det offentlige Det skønnes, at lovforslaget indebærer et ressourceforbrug i størrelsesordenen 1-2 årsværk. Hertil kommer en forventet omkostning til tilretning af den planlagte it-løsning for modtagelse af selskabsselvangivelsen (DIAS). Sidstnævnte omkostning skønnes at være i størrelsesordenen kr. 7. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Den foreslåede henstandsordning kan lette likviditetsbelastningen fra exitskatten for virksomheder, som overfører aktiver og passiver til et selskab, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, der er medlem af EU/EØS eller til et fast driftssted i et land, der er medlem af EU/EØS.

8 8 8. Administrative konsekvenser for erhvervslivet For selskaber m.v., der vælger at anvende den foreslåede henstandsordning, vil dette indebære en øget administrativ byrde, idet der for hvert år med en positiv henstandssaldo skal indgives en selvangivelse med angivelse af årets afdrag. 9. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 10. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 11. Forholdet til EU-retten Forslaget følger op på EU-Domstolens dom af 18. juli 2013 i sag C-261/11, som forpligter Danmark til at bringe de nuværende regler om exitbeskatning af selskaber i overensstemmelse med artikel 49 TEUF og EØS-aftalens artikel 31 om den fri etableringsret. 12. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 13. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Positive konsekvenser/ mindre udgifter Negative konsekvenser/merudgifter Forslaget, om at der kan gives henstand med betalingen af exitskatten mod forrentning, skønnes ikke at medføre et mærkbart mindreprovenu på langt sigt. Der vil i de første finansår fremkomme et mindreprovenu, i det omfang de berørte virksomheder vælger at bruge ordningen. Forslaget vurderes at medføre et øget ressourceforbrug for SKAT på 1-2 årsværk. Hertil kommer en forventet omkostning til tilretning af den planlagte it-løsning for modtagelse af selskabsselvangivelsen (DI- AS). Sidstnævnte omkostning

9 9 Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Henstandsordningen kan lette likviditetsbelastningen fra exitskatten for virksomheder, som overfører aktiver og passiver til andre EU/EØS-lande. skønnes at være i størrelsesordnen kr. Forslaget medfører en øget administrativ byrde, hvis de berørte selskaber vælger at anvende henstandsordningen. Ingen Administrative konsekvenser Ingen for borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget følger op på EU-Domstolens dom af 18. juli 2013 i sag C- 261/11. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Med den foreslåede 26 i selskabsskatteloven indføres der mulighed for, at selskaber og foreninger m.v., der overfører aktiver og/eller passiver til et hovedkontor af et selskab, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, der er medlem af EU/EØS, eller til et fast driftssted i et land, der er medlem af EU/EØS, kan vælge henstand med betaling af exitskatten på urealiserede gevinster af aktiver og passiver, der ikke længere er undergivet dansk beskatning. Den foreslåede henstandsordning indebærer, at de omhandlede selskaber og foreninger m.v. kan vælge at få henstand med betaling af exitskatten vedrørende urealiserede gevinster, der er oppebåret, mens aktiverne m.v. var omfattet af dansk beskatning, i stedet for at betale exitskatten umiddelbart i forbindelse med overførslen. Det er fortsat udgangspunktet, at der sker exitbeskatning efter de hidtil gældende regler. Der er således tale om en valgfri henstandsordning. Reglen omfatter selskaber og foreninger m.v., der ophører med at være skattepligtige efter selskabsskattelovens 1, f.eks. fordi de flytter ledelsens sæde fra Danmark til et andet EU/EØS-land. Reglen omfatter også selskaber og foreninger m.v., der skattemæssigt bliver hjemmehørende i et andet EU/EØS-land som følge af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, med den virkning at selskabets aktiver og passiver ikke længere er omfattet af dansk beskatning. Dette indebærer for eksempel, at hvis et selskab, der er skattepligtigt til Danmark som følge af ledelsens sæde her i landet, flytter ledelsens sæde til Spanien, vil selskabet kunne opnå henstand med betalingen af den opgjorte exitskat af de urealiserede gevinster på aktiver og gæld, der er oppebåret, mens aktiverne m.v. har været omfattet af dansk beskatning.

10 10 Hvis aktiverne og passiverne forbliver i et fast driftssted i Danmark, indtræder der ikke exitbeskatning, hvorfor muligheden for at vælge henstand med betalingen af exitskatten ikke er relevant. Bestemmelsen gælder tilsvarende for overførsel af aktiver og passiver fra europæiske selskaber (SE-selskaber) og fra andelsselskaber (SCE-selskaber), der ikke andelsbeskattes, når disse to former for selskaber ophører med at være skattepligtige efter selskabsskattelovens 1, fordi selskaberne flytter deres vedtægtsmæssige hjemsted til et andet EU-land. Endvidere omfatter bestemmelsen selskaber m.v., der fortsat er skattepligtige til Danmark, men som overfører et eller flere af deres aktiver eller passiver til et fast driftssted eller et hovedkontor i et andet EU/EØS-land. Det er en betingelse for henstand med betaling af exitskatten, at selskabet eller foreningen m.v. samtidig med indsendelse af selvangivelsen giver meddelelse til SKAT om, at der ønskes henstand. Meddelelsen om henstand skal indgives sammen med den almindelige selvangivelse for det indkomstår, hvor aktiverne og passiverne er overført. Hvis SKAT har givet udsættelse med selvangivelsen efter bestemmelsen i skattekontrollovens 4, stk. 4, er det denne frist, der finder anvendelse. Konsekvensen af, at der ikke indgives selvangivelse og meddelelse om henstand inden for de nævnte frister, er, at adgangen til at få henstand bortfalder. SKAT har dog adgang til at se bort fra fristoverskridelsen for selvangivelse og meddelelse, såfremt omstændighederne taler herfor. Et eksempel herpå kan være en situation, hvor fristoverskridelsen alene er af kortere varighed, og den skattepligtige har været forhindret i at indsende det pågældende materiale på grund af sygdom, der har medført hospitals- eller institutionsophold. Den foreslåede 27 i selskabsskatteloven betyder, at der for selskaber og foreninger m.v., der har opnået henstand med exitskatten i medfør af den foreslåede 26, oprettes en henstandssaldo, der omfatter den samlede, beregnede exitskat for aktiver og passiver, der er overført i samme indkomstår, og for hvilke der ydes henstand med betaling af exitskatten i medfør af den foreslåede 26. Hvis der overføres aktiver og passiver i et efterfølgende indkomstår, oprettes der en ny henstandssaldo for den beregnede skat af disse aktiver og passiver. De pågældende henstandssaldi er skattemæssigt adskilte og afdrages hver for sig. Når aktiver og passiver overføres til udlandet, uden at der er valgt international sambeskatning, opgøres der et beløb til beskatning efter de almindelige regler om exitbeskatning. Hvis overførslen sker til et hovedkontor af et selskab, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, der er medlem af EU/EØS, eller hvis overførslen sker til et fast driftssted i et land, der er medlem af EU/EØS, kan der herefter vælges henstand med betalingen af exitskatten efter de foreslåede regler. Den beregnede skat indgår på henstandssaldoen og anses for en gæld, der skal afdrages og forrentes. Henstandsordningen består af en afdragsordning, der indebærer, at gælden (den opgjorte exitskat) afdrages

11 11 løbende i takt med, at der oppebæres indtægt af de overførte aktiver dog mindst med 1/7 årligt af den oprindelige henstandssaldos størrelse ved overførslen. Selskabet kan vælge at afdrage gælden med større årlige beløb end 1/7 og kan tillige til enhver tid vælge at indfri restsaldoen. Når henstandssaldoen er gået i nul, skal der ikke foretages yderligere afdrag. Passiver medtages ikke i ved opgørelsen af afkast. Dvs. at afdragssatsen for passiver svarer til minimumssatsen på 1/7. Afdragene opgøres som skatteværdien af det afkast herunder indtægter, udbytter og avancer, der genereres af aktiverne efter overførslen, og som ville være blevet beskattet, hvis aktiverne var forblevet i Danmark. Der skal ikke tages hensyn til de udgifter og tab, der vedrører andre aktiver. Der er således ikke tale om, at der skal foretages en egentlig nettoindkomstopgørelse. Skatteværdien af afkastet opgøres på grundlag af den selskabsskattesats, der er gældende for det indkomstår, som afdraget vedrører. Det gælder også, hvor selskabsskattesatsen i betalingsåret ikke er identisk hermed. Opgørelsen af det afkast, som de overførte aktiver må anses for at generere, skal i udgangspunktet ske med afsæt i en ramme, hvorefter det selskab m.v., der har overført de pågældende aktiver, anses for at have stillet aktiverne til rådighed for en anden virksomhed, hvor der er tale om en overførsel omfattet af selskabsskattelovens 5, stk. 7 eller 8, og ligeledes anses for at have stillet aktiverne til rådighed for en anden virksomhed, hvor der er tale om en overførsel efter selskabsskattelovens 8, stk. 4, 3. pkt. Det vil sige, at så længe der resterer en positiv saldo på henstandskontoen, anses det overdragende selskab eller forening m.v. for at have stillet de overdragne aktiver til rådighed for den modtagne enhed i det andet EU/EØS-land. Det afkast, der skal afdrages på henstandssaldoen, opgøres med andre ord som det afkast, der ville have været omfattet af dansk beskatning, hvis aktiverne ikke var overflyttet. Såfremt selskabet er i besiddelse af flere identiske aktiver, som ikke alle er omfattet af henstandsordningen, anses de aktiver, som er omfattet af henstandsordningen, for afstået først. I forhold til driftsmidler og immaterielle aktiver vil pejlemærket være, hvilke indtægter det overdragende danske selskab selv kunne have forventet at opnå af det pågældende driftsmiddel eller immaterielle aktiv, hvis selskabet havde beholdt aktivet. Der kan f.eks. henses til, hvad den faktiske indtjening er i det modtagende udenlandske selskab, men det afgørende er, at afkastet skal fastlægges på grundlag af armslængdeprincippet, jf. ligningslovens 2. Opgørelsen af afkastet skal ske ud fra danske regler. Er der f.eks. tale om et afskrivningsberettiget aktiv, skal der derfor tages højde for adgangen til at foretage skattemæssige afskrivninger.

12 12 Hvis der er overført værdipapirer m.v., vil f.eks. renteindtægter og udbytter udgøre et relevant afkast, såfremt disse ville have været skattepligtige efter danske regler. Det samme gælder f.eks. urealiserede værdistigninger på værdipapirer, i tilfælde hvor lagerprincippet finder anvendelse. Overføres et aktiv med en urealiseret gevinst fra et dansk selskab til eksempelvis selskabets faste driftssted i Tyskland, og der vælges henstand efter de foreslåede regler, etableres der en saldo, der består af det henstandsbeløb, der omhandler den beregnede exitskat. Hvis aktivet ikke giver et afkast i det første år efter overførslen til Tyskland, udgør afdraget for det første indkomstår 1/7 af det oprindelige henstandsbeløb. Afdraget betales med tillæg af rente af henstandssaldoen. For efterfølgende indkomstår vil der stadig som minimum skulle afdrages i alt 1/7 af den oprindelige saldo (selve exitskattebeløbet) ved oprettelsen af henstandssaldoen, idet der mindst skal foretages afdrag med lige store årlige beløb fordelt over en 7-årig periode. Eksempel på afdrag af henstandssaldo År 1 Primosaldo Afkast Skatteværdi Afdrag Nedskrivning af saldo 2 Ultimosaldo Rente (1/7 af ) (25 pct. af ) (minimumsafdrag) (afdrag år 1) (25 pct. af ) (afdrag år 2) (25 pct. af ) (afdrag år 3) (25 pct. af 4.800) (7.143) 5 (afdrag år 4) Dog max. et afdrag svarende til restsaldoen på ) Regnskabsåret forudsættes at følge kalenderåret. Eksemplet er i kr. 2) Det forudsættes, at betaling sker pr. 1. november i kalenderåret efter indkomståret dvs. hverken før tid eller med fristoverskridelse. 3) Renten forudsættes at udgøre 3 pct. i alle årene. 4) Beløbet er den endelige exitskat efter regler om acontoskat, restskattetillæg m.v. 5) Det beregnede afdrag for år 5 skal ikke betales, da saldoen er nedbragt til 0 på betalingstidspunktet. I ovenstående eksempel afdrages henstandskontoen over en 5-årig periode. År 1 er overførselsåret. I dette år er der i eksemplet ikke noget afkast af de overførte aktiver. Der beregnes et minimumsafdrag på kr. svarende til 1/7 af den oprindelige exitskat, der er opgjort til i alt kr. Henstandssaldoen afskrives på det tidspunkt, hvor beløbet betales. Beløbet betales 1. november i kalen-

13 13 deråret efter indkomståret. Det vil sige, at betaling af afdraget, der er beregnet for år 1, som udgangspunkt først sker den 1. november i år 2. Saldoen nedskrives derfor ikke i år 1. Primosaldoen i år 2 udgør kr. Der har i indkomståret været et afkast på kr. Skatteværdien heraf er kr., hvilket er mindre end minimumsafdraget på kr. Afdraget for år 2 er derfor kr. Henstandssaldoen nedskrives med afdraget for år 1 på kr. Henstandsaldoen udgør herefter kr. ultimo år 2 og primo år 3. I år 3 er der et afkast på kr., der kan henføres til de ovedragne aktiver. Skatteværdien heraf er kr., der skal afdrages på henstandssaldoen. Henstandssaldoen primo år 3 nedskrives med kr., som udgør afdraget for år 2, der betales i år 3. I år 4 er der et afkast med en skatteværdi på kr., der skal betales i år 5. Henstandssaldoen primo år 4 nedsættes med kr., som udgør det opgjorte afdrag for år 3. For år 5 betales restsaldoen på kr., idet henstandssaldoen højst skal nedskrives til 0 kr. Som det fremgår af eksemplet, beregnes renten på minimum 3 pct. p.a. af det til enhver tid skyldige beløb på henstandskontoen. Hvis de overførte aktiver, for hvilke der er givet henstand med skattebetalingen, flyttes ud af EU/EØS, anses dette for en afståelse til handelsværdien på overførselstidspunktet. Der skal derfor beregnes et beløb til afdrag på henstandssaldoen efter de foreslåede regler. Der er tale om afdrag på en henstand, der er givet med betaling af et skattebeløb, og dermed om afdrag på en gæld. Der er ikke tale om en dansk beskatning af den pågældende indtægt, som opnås af de overførte aktiver. Der skal derfor ikke ved beregningen af afdragets størrelse gives credit for en eventuel udenlandsk betalt skat af den pågældende indtægt. Geninddragelse under dansk beskatning, hvad enten det er ved intern overførsel eller en overdragelse mellem juridiske enheder, behandles i relation til henstanden på samme måde som tilsvarende overdragelser til andre EU/EØSlande. Det er en betingelse for fortsat henstand, at der indgives en selvangivelse til SKAT for hvert indkomstår, hvor der er en positiv henstandssaldo. Det skal samtidig oplyses, i hvilket land de omhandlede aktiver befinder sig. Selvangivelsen skal indgives inden for de almindelige frister i skattekontrolloven. Hvis selvangivelsen ikke indsendes rettidigt, bortfalder henstanden med den virkning, at det beløb, der indestår på henstandssaldoen, forfalder til betaling. SKAT kan dog bortse fra fristoverskridelser såfremt omstændighederne taler herfor, jf. bemærkninger ovenfor til den foreslåede 26, stk. 3.

14 14 Betalingsfristen for afdrag er den 1. november i kalenderåret efter indkomståret. Hvis selskabet har forskudt indkomstår, er betalingsfristen den 1. november i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. Betaling senest den 20. i den pågældende måned anses for rettidig betaling. Hvis beløbet ikke betales rettidigt, bliver det forfaldne beløb til betaling forrentet med renten i opkrævningslovens 7, stk. 2, tillagt 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned. Henstandsbeløbet forrentes med diskontoen med tillæg af 1 procentpoint dog mindst 3 pct. p.a. Renten beregnes af det til enhver tid skyldige beløb på henstandssaldoen. Betalingsfristen for betaling af renten af gælden følger reglerne for betaling af afdrag på gælden og er derfor ligeledes den 1. november i kalenderåret efter indkomståret. Hvis selskabet har forskudt indkomstår, er betalingsfristen den 1. november i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. I forhold til renten anses betaling den 20. i den pågældende måned ligeledes for rettidig betaling. Hvis de pågældende aktiver og passiver, for hvilke der er ydet henstand med betaling af den opgjorte exitskat, bliver omfattet af dansk beskatning igen, skal en eventuel resterende del af henstandssaldoen fortsat afdrages efter de nævnte regler. Dette gælder også, hvis de pågældende aktiver og passiver er afstået, mens der stadigvæk er en positiv henstandssaldo. Resterer der efter en geninddragelse af aktiverne eller passiverne under dansk beskatning en positiv henstandssaldo, der skal afdrages, skal der fortsat indsendes selvangivelse efter de foreslåede regler. Indsendes der ikke rettidig selvangivelse, bortfalder henstanden. Til 2 Til stk. 1 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. xxx 2014, og at den har virkning for aktiver og passiver, der overføres til et hovedkontor af et selskab, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, der er medlem af EU/EØS, eller til et fast driftssted i et land, der er medlem af EU/EØS, i indkomståret 2013 eller senere indkomstår. Virkningstidspunktet er fastsat til at ligge før ikrafttrædelsestidspunktet, da der er tale om en ændring med en lempende virkning for de omfattede selskaber. Da EU-Domstolen har truffet endelig afgørelse i den sag, der ligger til grund for den foreslåede lovændring i 2013, foreslås det, at de nye regler i overensstemmelse hermed skal have virkning fra indkomståret Til stk. 2 Der foreslås en overgangsregel, således at selskaber og foreninger m.v., der inden for de seneste 5 indkomstår, dvs , er blevet exitbeskattet på grund af en overførsel af aktiver og passiver til et hovedkontor af et selskab, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, der er medlem af

15 15 EU/EØS, uden at blive tilknyttet et fast driftssted, der er beliggende i et land, der ikke er medlem af EU/EØS, kan vælge at anvende den foreslåede henstandsordning i stedet. Selskaber og foreninger m.v., der ønsker at anvende overgangsreglens adgang til at vælge henstand, skal senest den 30. juni 2014 give SKAT meddelelse herom. Perioden for overgangsreglen er fastsat til de seneste 5 år. Det skyldes, at skatteansættelsen for exitbeskatningen er undergivet den forlængede ligningsfrist efter skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, da de pågældende selskaber tilhører kredsen af skattepligtige, der er omfattet af skattekontrollovens 3B. Overgangsreglen er derfor fastsat i overensstemmelse med de udvidede fristregler i skatteforvaltningslovens 26, stk. 5. Adgangen til at vælge henstandsordningen er betinget af, at selskabet m.v. fortsat ejer de aktiver og passiver, der udløste den exitskat, der nu ønskes henstand med, og at disse aktiver og passiver fortsat befinder sig i et land, der er medlem af EU eller EØS. Selskabet m.v. omfatter også faste driftssteder. Selskaber og foreninger m.v., der ønsker at anvende overgangsreglen, skal opgøre det beløb, der vil være omfattet af henstanden, fra det tidspunkt, hvor der vælges henstand efter overgangsreglen. Opgørelsen skal ske under anvendelse af reglerne i den foreslåede 27 i selskabsskatteloven. Selskabet m.v. skal således udarbejde en opgørelse over de afdrag, der skulle have været betalt fra overførslen og frem til valg af henstandsordning, hvis selskabet m.v. allerede på overførselstidspunktet havde haft mulighed for at vælge henstand med betaling af den opgjorte exitskat. Når der vælges henstand i en situation, hvor exitskatten helt eller delvis er betalt, tilbagebetales den eventuelt for meget indbetalte exitskat. Den eventuelt for meget betalte exitskat opgøres som det indbetalte exitskattebeløb med fradrag af det beløb, der udgør henstandssaldoen som opgjort under overgangsreglen, idet tilbagebetalingen skal ske senest den 1. november Sker tilbagebetalingen senere end dette tidspunkt, har selskabet m.v. krav på renter pr. påbegyndt måned fra den 1. november 2014 at regne. Der er ikke krav på renter helt tilbage fra det tidspunkt, hvor exitskattebeløbet blev betalt.

16 16 Bilag Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2013-14 Fremsat den 4. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Henstand med exitskat ved selskabers overførsel

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Skatteudvalget L 91 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 91 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 91 Bilag 4 Offentligt 1 Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Kongens Lyngby, d. 20. januar 2014 Spørgsmål til Skatteministeren vedrørende L 91 - Forslag til

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 91 Bilag 1 Offentligt J.nr. 12-0173449 Den 4. december 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Danske regler for exitbeskatning af selskaber

Danske regler for exitbeskatning af selskaber Kandidatafhandling Cand.merc.aud Forfatter: Charlotte Møller Petersen Vejleder: Anders Nørgaard Laursen Juridisk Institut Danske regler for exitbeskatning af selskaber - og reglernes forenelighed med etableringsfriheden

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: 22. august 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 187 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven (Fraflytterbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 98 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 98 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 4 Offentligt 5. februar 2015 J.nr. 14-0660343 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 98 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber 12. September 2013 EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber Den 18. juli 2013 afsagde EU-Domstolen dom i sagen Kommissionen mod Danmark, C-261/11 ( Afgørelsen ). Sagen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1) (Exitskat

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 24. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2018-656 Udkast Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) 1 I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 121 Bilag 6 Offentligt J.nr. 2010-411-0032 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2017-18 Fremsat den 23. marts 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. februar 2015 Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 274 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 274 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 274 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1) LOV nr 202 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0660343 Senere ændringer til forskriften LBK nr 117 af 29/01/2016 LBK

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Dansk exitbeskatning af selskaber og reglernes overensstemmelse med EUretten

Dansk exitbeskatning af selskaber og reglernes overensstemmelse med EUretten Dansk exitbeskatning af selskaber og reglernes overensstemmelse med EUretten Ronni Birk Specialeafhandling, Juridisk Institut, Aalborg Universitet Side 1 af 53 Titelblad Projekttitel: Dansk exitbeskatning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Exitbeskatning, herunder den nye henstandsordning, og reglernes overensstemmelse med EU-retten

Exitbeskatning, herunder den nye henstandsordning, og reglernes overensstemmelse med EU-retten Exitbeskatning, herunder den nye henstandsordning, og reglernes overensstemmelse med EU-retten Exit taxation, including the new opportunity to obtain deferral, and the compliance with EU law af MARIA ROSE

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 17 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november til

Forslag. Til lovforslag nr. L 17 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november til Til lovforslag nr. L 17 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november 2017 Forslag til Lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love

Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love LOV nr 792 af 28/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0066092 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1298 af 31/10/2013

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven 2007/2 LSF 187 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-511-0030 Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 8 Offentligt 17. december 2018 J.nr. 2018-1147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 115 - Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. april 2018 J.nr. 2018-656. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Personers exitbeskatning og henstand med skattebetaling

Personers exitbeskatning og henstand med skattebetaling Exitskat, henstandsordning, lagerbeskatning af valutakursændringer, reduceret kildeskat på renter og royalty og skattepligt af udbytte til selskaber inden for EU/EØS, når det udloddende selskab har fradrag

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Skrivelse om Fastsættelse af ejendomsværdiskattegrundlaget for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2008

Skrivelse om Fastsættelse af ejendomsværdiskattegrundlaget for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2008 SKR nr 9249 af 20/05/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., SKAT, j.nr. 09-092429 Senere ændringer til forskriften Ingen Skrivelse om Fastsættelse

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Artikler. Exitskat og henstandssaldoen - er der fradrag for renter? Om ministersvar

Artikler. Exitskat og henstandssaldoen - er der fradrag for renter? Om ministersvar 4987 Artikler 732 Exitskat og henstandssaldoen - er der fradrag for renter? Om ministersvar og lovfortolkning Af lektor, ph.d. Anders Nørgaard Laursen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet Med lov nr.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen)

Skatteministeriet J.nr Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen) Skatteministeriet J.nr. 2018-1924 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen) 1 I øl- og vinafgiftsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 23.

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 18. juni 2013 Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret 1. spørgsmål Hvilke indkomstskatteretlige konsekvenser er der

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Exitbeskatning af fysiske personer

Exitbeskatning af fysiske personer Forfattere: Trine Thomsen, 201208203 HA(jur.)-skat Bachelorafhandling Marie Bækgaard Stisen, 201208212 Maj 2015 Afhandlingens antal tegn: 113.516 Exitbeskatning af fysiske personer Exit taxation of individuals

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 16 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 5 Offentligt 30. november 2018 J.nr. 2018-2528 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-321-0010 Dato: 25. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 41 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven pensionsbeskatningsloven. (Ny valgfri metode for opgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2017-18 L 237 A endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt 27. august 2018 J.nr. 2018-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 A - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 48 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-311-0057 Udkast 8. november 2010 Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Udvidelse af skatteforvaltningslovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere