SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015"

Transkript

1 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i I planen er fastlagt 122 kontrolaktiviteter, der efter SKAT s opfattelse dækker alle typer af skat, moms, told og afgifter for både borgere og virksomheder. Aktiviteterne er rettet mod, hvad SKAT betegner som en bred vifte af problemområder, herunder social dumping, ulovlig brug af skattely, sort arbejde, fejl i selvangivelsen, momskarrusselsvig m.v. En væsentlig del af SKAT s aktiviteter drejer sig om kontrol af borgere og virksomheder. Hvert år udarbejder SKAT en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere sig om SKAT s planlagte aktiviteter og særlige indsatsområder for året. På disse områder må man altså forvente, at skattevæsenet er særligt nærgående ved kontrolbesøg. Formålet er at sikre, at alle skatteydere betaler de korrekte skatter og afgifter - hverken mere eller mindre, som en skatteminister formulerede det for nogle år siden. Som noget nyt er det herunder en erklæret målsætning fra SKAT s side, at SKAT i 2015 vil kontrollere mere målrettet og som det siges i forordet til aktivitetsplanen med respekt for borgere og virksomheder. Personer I aktivitetsplanen sondres mellem henholdsvis borgere og virksomheder.

2 - 2 Nedenfor omtales nogle af de planlagte aktiviteter vedrørende personer. I Spørg om Penge den 28. februar 2015 omtales SKAT s kommende aktiviteter vedrørende virksomheder. Flere og bedre tredjepartsdata Tredjepartsdata refererer sig til de oplysninger vedrørende konkrete borgeres indkomstforhold, som SKAT modtager gennem indberetninger fra en tredjepart, f.eks. fra arbejdsgivere, offentlige myndigheder, penge- og realkreditinstitutter, sommerhusudlejningsbureauer m.v. Indberetningerne vedrører meget betydelige beløb og dannede i 2013 grundlag for beregning af ca. 95,9 pct. af personskatterne. Vel næppe overraskende er det såkaldte skattegab, dvs. forskellen mellem på den ene side den faktiske skattebetaling og på den anden side, hvad der burde have været betalt i skat, efter SKAT s opfattelse faldet i takt med det stigende antal indberetninger. Indberetningerne har således stor betydning for borgernes afregning af korrekte personskatter. På denne baggrund er selve tilvejebringelsen af tredjepartsdata prioriteret som et selvstændigt indsatsområde. Dette skal ske, dels i form af kontrol af systemer og forretningsgange hos de tredjeparter, der indberetter direkte i SKAT s systemer, dvs. i eindkomst og ekapital. Dels ved undersøge mulighederne for at få tredjepartsindberetninger på nye områder. Og dels ved at udnytte tredjepartsindberetninger bedre på selvangivelsesfelter, hvor borgerne i dag selv skal angive beløbet. Tredjepartsindberetningerne efter dansk lovgivning omfatter i sagens natur som udgangspunkt ikke virksomheder og myndigheder i andre lande. Danske skatteborgere skal derfor fortsat selv selvangive indkomst fra udlandet. Fra SKAT s side er det her tanken

3 - 3 at styrke indsatsen ved større fokus på at udnytte aftalerne med andre lande om udveksling af oplysninger samt en øget indsats mod ulovlig brug af skattely. Kontrol af selvangivelser Selv om mange oplysninger i selvangivelsen fremkommer gennem indberetninger fra en tredjepart, har borgerne fortsat pligt til at sikre, at oplysningerne på personselvangivelsen er korrekte. På nogle områder skal den enkelte borger endvidere selv beregne og selvangive konkrete oplysninger. Efter SKAT s opfattelse drejer fejl i personselvangivelserne sig i første række om fejl i forbindelse med de såkaldt ligningsmæssige fradrag, således bl.a. fradrag for befordringog rejseudgifter samt andre lønmodtagerudgifter. SKAT s kontrolaktiviteter vil på denne baggrund gennem det næste års tid på generelt plan bl.a. omfatte forslag til systemudvikling og lovgivning, der skal bidrage til en mere korrekt opgørelse og selvangivelse. Ligeledes vil der blive tale om overvågning af IT-systemer med henblik på at forebygge og opklare misbrug i form af selvangivelse af uberettigede fradrag. For den enkelte borger vil der blive tale om kontrol af personers selvangivne fradrag samt ændring af eventuelle fejl i selvangivelsen. Der vil herunder være fokus på de selvangivelser, hvor borgeren selvangiver i modstrid med en indberetning fra en arbejdsgiver, pengeinstitut eller lignende, både med henblik på at foretage en korrekt opgørelse af skattetilsvaret og med henblik på udvikling af systemer og ny lovgivning på området. Det kan tilføjes, at SKAT som et særligt indsatsområde i aktivitetsplanen for 2015 har medtaget kontrol af SKAT s egne medarbejdere, og dette ikke blot for at sikre skatte-

4 - 4 medarbejderens korrekte skatteafregning, men også for at værne om SKAT s troværdighed i almindelighed. Globalisering Konsekvenserne af den stigende globalisering er et andet problemområde, som SKAT i de kommende år vil have fokus på. Større bevægelighed for arbejdskraft, varer og kapital udgør således i sagens natur en væsentlig udfordring i forhold til en effektiv kontrol.. Der er tale om flerårige projekter, og skatteydere, der opererer på disse felter, skal næppe forvente at finde arbejdsro foreløbig. SKAT s aktiviteter på området drejer sig bl.a. om at få fastslået, om konkrete borgere - både tilflyttere og fraflyttere - er skattepligtige til Danmark, og om der foreligger ulovlig anvendelse af skattely, f.eks. qua skjulte formuer i udlandet. SKAT vil som et led i projektet om skattely interessere sig særligt for: Kommanditselskabers brug og misbrug af danske regler. Salg af skattely-konstruktioner. Proforma-ledelsens sæde. Misbrug af lempelsesregler Fonde og Trusts. Fraflyttere. Et af SKATs redskaber i denne sammenhæng er brugen af internationale udvekslingsaftaler om skatteoplysninger. I aktivitetsplanen peges her bl.a. på aftalen om udveksling af oplysninger med USA, hvor tredjepartsindberetninger fra danske pengeinstitutter kan sendes til USA, og USA tilsvarende kan afgive sådanne oplysninger vedrørende danske statsborgere og virksomheder i USA. Denne udveksling vil blive påbegyndt i Det kan tilføjes, at rød blok og Dansk Folkeparti i december 2014 blev enige om en række initiativer på skatteområdet som et led i indsatsen mod skattely, herunder om tilførsel af yderligere ressourcer til SKAT til denne indsats, og Skatteministeriet har den

5 januar 2015 offentliggjort et udkast til et lovforslag, der skal udmønte andre af de aftalte initiativer. Værdipapirer Et andet af SKAT s indsatsområder er beskatningen ved salg af værdipapirer, herunder i første række børsnoterede aktier og/eller investeringsbeviser, obligationer og andre finansielle produkter. Området har også i tidligere år været på SKAT s prioritetsliste, og indsatsen fortsættes efter det foreliggende frem til Formålet med indsatsen er toleddet - dels at rette fejl på den enkelte skatteyders selvangivelse og dels at udvikle systemer på baggrund af de indvundne erfaringer, så beskatningen af værdipapirer fremover kan foretages automatisk på grundlag af indberetninger fra de finansielle institutioner. Bilbeskatning En anden genganger i SKAT s aktivitetsplan for 2015 er forskellige facetter af bilbeskatningen. For det første vil SKAT fortsat kontrollere, at der er foretaget korrekt afregning af registreringsafgift i Danmark. Dette skal dels ske ved at kontrollere bilforhandlere for at sikre, at der ikke flyttes avance med henblik på at minimere registreringsafgiften. Ligeledes vil der blive foretaget kontrol af eksportmomsgodtgørelse. Endvidere vil der fortsat blive gennemført kontroller sammen med politiet på offentlig vej af biler på danske og udenlandske nummerplader med henblik på korrekt afgiftsberigtigelse.

6 - 6 Endelig vil SKAT fokusere på leasing af biler. Der vil således blive gennemført en intensiveret indsats overfor biler, der er afgiftsberigtiget efter leasingregler, således at der sikres en korrekt beskatning af fri bil. En anden facet af bilbeskatningen drejer sig om, hvorvidt der er sket korrekt beskatning af ansatte og ejeres anvendelse af firmabiler til private formål, herunder hovedaktionærers anvendelse af selskabets bil. Også dette område har - fortsat skattevæsenets bevågenhed. Fast ejendom Beskatning af fast ejendom omfatter en lang række forskellige problemstillinger i forbindelse med forskellige typer af fast ejendom, der anvendes til forskellige formål. I aktivitetsplanen er peget særligt på følgende indsatsområder: For det første korrekt betaling af ejendomsværdiskat vedrørende ejendomme, som står til rådighed for ejeren. Tanken er her at kontrollere og rette fejl i den enkelte skatteyders opgørelse af ejendomsværdiskat. Det drejer sig nærmere om opgørelsen af ejendomsværdiskat efter de særlige skatteregler om fritagelse for ejendomsværdiskat. Det er præciseret i aktivitetsplanen, at kontrollen ikke omfatter grundlaget for beregning af ejendomsværdiskat, nemlig den offentlige vurdering for ejendommen. Endvidere vil der blive foretaget kontrol af skatteydernes opgørelse af fortjeneste ved salg af fast ejendom. Et tredje indsatsområde drejer sig om de skattemæssige forhold for skatteydere, der udlejer mindre udlejningsejendomme, herunder de såkaldte forældrekøb, hvor forældrene som ejere af boligen driver en erhvervsmæssig virksomhed med udlejning af boligen til barnet. Efter SKAT s opfattelse giver særligt ejernes anvendelse af virksomheds-

7 - 7 skatteordningen problemer i forbindelse med opgørelsen af udlejningsindkomsten, da reglerne om beskatning efter virksomhedsskatteordningen er komplicerede sammenholdt med, at mange ejere selv udarbejder regnskab for virksomheden. Folketinget har her vedtaget en særlig ordning om selvangivelse af forældrenes afkast ved udlejningen, den såkaldte S15-ordning, som er en udvidet årsopgørelsesordning til erhvervsdrivende med begrænset erhvervsaktivitet. SKAT indledte i 2014 en analyse af borgernes anvendelse af S15 ordningen, herunder en undersøgelse af, om ordningen misbruges. Denne indsats vil blive fortsat i 2015 og Sort økonomi Et sidste og ligeledes tilbagevendende punkt i SKAT s plan for kontrolaktiviteter i det kommende år er indsatsen mod sort økonomi. Ved sort økonomi for borgere tænkes i aktivitetsplanen på borgere, der: Udfører arbejde, hvor indtægten bevidst ikke selvangives. Systematisk ikke selvangiver omfattende, ikke arbejdsbestemte indtægter, pengeoverførsler og udlejning af ejendomme og værelser m.m. Systematisk og i betydeligt omfang selvangiver mangelfulde eller vildledende oplysninger. Er skattepligtige, men uden at være registreret i SKAT s systemer. SKAT s indsats på dette område omfatter for det første undersøgelser af, om borgeres pengeoverførsler til udlandet vedrører lovlig, beskattet indkomst. Dette projekt blev startet allerede i 2014 og forventes efter det foreliggende at blive fortsat frem til udgangen af Endvidere omfatter SKAT s indsats fra 2015 udvikling af systemer til identifikation af personer med fejlagtigt lave skatteansættelser og personer, som bevidst ikke ønsker at afregne korrekt skat.

8 - 8 Sort arbejde omfatter ikke vennetjenester, der lovligt kan ydes uden skattemæssige konsekvenser for nogen af parterne. I 2012 blev der fastsat særlige lovregler om de lovlige vennetjenester, men der vil i sagens natur være grænsetilfælde, hvor det kan være vanskeligt at afgøre, om der foreligger ulovligt sort arbejde eller lovlige vennetjenester, der kan ydes uden skattemæssige konsekvenser. Reglerne om vennetjenester er omtalt i Spørg om Penge, bl.a. den 16. juni o

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde Indhold 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 3 1.1 Hovedtræk af kontrollen i 2014 3 1.2 Organiseringen af SKATs kontrolindsats 4 1.3 Grundlaget for rapporten 5 1.4 Lovgivningen bag SKATs kontrol 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

SKATs fokus i 2015. v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015

SKATs fokus i 2015. v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015 SKATs fokus i 2015 v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015 2 Indledning En ikke særlig juridisk, men mere faktuel gennemgang af, hvad SKAT vil lave i 2015. Målrettet kontrol (122 navngivne og helt konkrete

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende emner 2010.

Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende emner 2010. Notat Skatteministeriet Koncerncentret Borger og virksomhed Indsatsplanlægning og-analyse 24. marts 2010 J.nr. 10-046599 Indsatsplan 2010 Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriets forenklingsredegørelse

Skatteministeriets forenklingsredegørelse Skatteministeriets forenklingsredegørelse Skatteministeriet Maj 2003 Udgiver: Skatteministeriet København 2003 Tryk: Scanprint ISBN: 87-90922-41-7 ISBN: 87-90922-42-5 (Internet) Pris: 30,00 kr. Yderligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Aftale om skattereform Nyt kapitel

Aftale om skattereform Nyt kapitel Aftale om skattereform Nyt kapitel Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der

Læs mere

Information SKAT HAR UDPEGET DE OMRÅDER, DER VIL NYDE SÆRLIG OPMÆRK- SOMHED I 2012. 3000 VIRKSOMHEDER FÅR ET SÆRLIGT BESØG. Nr. 57 Marts 2012.

Information SKAT HAR UDPEGET DE OMRÅDER, DER VIL NYDE SÆRLIG OPMÆRK- SOMHED I 2012. 3000 VIRKSOMHEDER FÅR ET SÆRLIGT BESØG. Nr. 57 Marts 2012. Information Nr. 57 Marts 2012 Side 2 SENIORJOB Betaling til efterløn giver mulighed for et seniorjob, hvis dagpengene er væk og der er flere år til efterlønnen. Det er en gylden ordning. Men reglerne er

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 Forord I Skatteinformation august 2013 gjorde vi i forordet opmærksom på, at den daglige administration af skattereglerne viser, at effektivitetshensyn og provenu for ofte

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

SKATM-2012-00-06. Skattefrie familie- og vennetjenester og indsats

SKATM-2012-00-06. Skattefrie familie- og vennetjenester og indsats Page 1 of 16 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser > 00 Ændringer til love og forskrifter > SKATM-2012-00-06. Skattefrie familie- og vennetjenester og indsats mod sort arbejde Skattemeddelelse

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2012 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet 17. februar 2015 Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Verdensbanken har i en ny rapport

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere