Beskrivelse af opgave, Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019"

Transkript

1 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Administration og planlægning for Borgerservice, IT og Digitalisering Hjemmeside medarbejder BID61 OBS OBS. Direktionen har allerede bevilliget normeringen d. 11/11 der er dog ikke fundet finansiering for den i 2016 og frem (pgl. medarbejder er ansat og BID har jf. aftale med Direktionen selv finansieret for 2015 af overførte midler) Allerede mens arbejdet med den nye hjemmeside pågik, blev Borgmesteren og Direktionen præsenteret for en plan, der beskriver muligheder for en videreudvikling af hjemmesiden en såkaldt fase to. Planen indeholdt en række initiativer, som alle har til formål at styrke markedsføringen af kommunen som et attraktivt bosætningsted for familier. Direktionen tilkendegav i november 2014, at BID skal arbejde videre med fase to, og BID blev bedt om at ansætte en medarbejder, der fremadrettet skal arbejde fast på hjemmesiden BID fik derudover bevilliget kr årligt (fra 2016 og løbende). Denne bevilling er ligeledes ufinansieret, men BID har mulighed for selv at afholde udgiften løbende ud fra eget budget. Finansieringen for 2016 og frem er ikke fundet, hvorfor udgiften skal medtages i den kommende budgetlægning (pma25). 825 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget r Årsværk, eget budgeto Årsværk, tet Årsværk, andre r

2 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Administration og planlægning for Borgerservice, IT og Digitalisering Projektleder Digitaliseringsstrategi BID62 En ny fælles kommunal digitaliseringsstrategi for årene , Lokal og Digital et sammenhængende Danmark er på vej. KL skriver i sit forord, at strategien er en af de vigtigste veje til bedre kvalitet og højere effektivitet i de opgaver, som kommunerne er sat i verden for at løse. Det økonomiske potentiale er endnu ikke forhandlet. Potentialet i den nuværende strategi er for kommunerne under et 1,1 mia. kr., og vi forventer, at potentialet i den nye strategi er i samme størrelsesorden. for Borgerservice, IT og Digitalisering kan ikke med de nuværende ressourcer, løfte opgaven med implementeringen af den nye strategi. De medarbejdere, som hidtil har arbejdet med den fælles kommunale digitaliseringsstrategi, har været projektansatte og arbejder nu på nye projekter. For at løfte opgaven er det nødvendigt at ansætte 1 ny digitaliseringskonsulent på fuldtid. Udgiften hertil er kr. årligt. Arbejdet med digitaliseringen stopper aldrig, og for at sikre at kompetencer og viden bliver i organisationen, ansøges om en blivende normering. Implementeringen af den nuværende digitaliseringsstrategi er forankret i for Borgerservice, IT og Digitalisering, dog primært på borgerserviceområdet og de administrative områder. Strategien består af en lang række projekter som berører flere centre. Erfaringerne fra arbejdet med den nuværende strategi viser, at der er behov for koordination på tværs af centrene. Med den kommende strategi, der berører endnu flere serviceområder, er behovet for koordination endnu større, hvis vi skal sikre en sammenhængende og effektiv implementering af strategien og ikke mindst høste gevinsterne. Direktionen har udtrykt bekymring for, om centrene har kapacitet og kompetencer til at gennemføre projekterne i digitaliseringsstrategien, og centrene efterspørger koordination, kompetencer og støtte i form af projektledelse fra for Borgerservice, IT og Digitalisering. Derfor er der behov for ansættelse af en digitaliseringskonsulent, der kan varetage implementering af strategien i samarbejde med de berørte centre. Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget r Årsværk, eget budgeto Årsværk, tet Årsværk, andre r

3 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Administration og planlægning for Borgerservice, IT og Digitalisering Medarbejder til GISområdet BID63 GIS er et ITværktøj, der som analyse og visualiseringsredskab kan give overblik over data, der har en geografisk relation, dvs. data, som kan vises på et digitalt kort. Når data kobles til digitale kort, bliver det muligt at afdække geografiske sammenhænge i data. Hidtil ukendte mønstre kan dermed fremtræde klarere og fremme kommunikationen, fordi alle kan forstå, hvad de ser på et kort. Traditionelt har GIS været brugt i Teknik og Miljø og til byplanlægning, hvor kort og data anvendes i det daglige arbejde med fx vores vejnet, kloakker, naturområder, byudvikling m.m. Men værktøjet anvendes nu på stadig flere områder i vores organisation. Det bruges nu også til planlægnings og analyseopgaver på fx kultur, turisme, skole, daginstitutions, ældre og sundhedsområdet. Der er derfor en stadig stigende efterspørgsel på området, og situationen er nu den, at vi ikke med de nuværende ressourcer kan imødekomme organisationens behov, og at det nu har direkte konsekvenser for driften og borgerbetjeningen i TMK og KIB. For at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel og samtidigt sikre den daglige drift er det nødvendigt med tilførsel af 1 årsværk til området. Udgiften hertil udgør kr. årligt. for Borgerservice, IT og Digitalisering har sammen med for Teknik, Miljø og Klima samt for Kultur, Idræt og Byudvikling igangsat en analyse, der skal afdække og komme med anbefalinger til, hvordan vi bedst muligt kan imødekomme efterspørgslen med de nuværende ressourcer, men også om opgaven kan løses inden for den eksisterende ramme. Analysen er færdiggjort midt juni Ved den efterfølgende behandling af analyseresultatet vil der blive taget stilling til den organisatoriske placering af en eventuelt ny GISmedarbejder. 827 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget r Årsværk, eget budgeto Årsværk, tet Årsværk, andre r

4 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Administration og planlægning for Borgerservice, IT og Digitalisering Medarbejder til Monopolbrud BID64 Helsingør Kommune har ligesom alle andre kommuner tilsluttet sig KOMBIT s udbudsplan for monopolområdet, som skal frigøre kommunerne fra KMD's monopol på ITløsninger på kontanthjælp og sygedagpenge samt udfase KMD Sag til erstatning for SAPA. Kommunerne kan ikke vælge ikke at være med i programmet, hvorfor opgaven er placeret i ring 1. KOMBIT vurderer, at der er væsentlige gevinster at hente i udbud på monopolområderne. Gevinsterne fremkommer dels ved lavere udgifter til ITløsninger dels ved øget digitalisering og effektivisering af arbejdsgange. Vi har skønnet, at gevinsterne vil være 1 mio. kr. årligt fra 2017 stigende til 4 mio. kr. årligt fra Der er dog også udgifter i programmet; for eksempel til anskaffelse af nye de løsninger, projektledelse og arkitekturstyring. Lige nu kender vi dog ikke udgifterne til anskaffelsen af de nye løsninger. KOMBIT har vurderet, at kommunerne skal bruge, hvad der svarer til 1 årsværk til projektledelse i perioden , svarende til kr. årligt. Hvis vi skal høste gevinsterne af digitaliseringen, skal vi i sikre at vores ITløsninger hænger sammen. Systemerne skal kunne kommunikere og udveksle data med hinanden, og den opgave skal kommunerne fremover selv være med til at sikre også efter afslutningen af dette program. At binde systemerne sammen kræver ITarkitektkompetencer; kompetencer, vi ikke har i organisationen i dag. For at løfte denne opgave vurderer for Borgerservice, IT og Digitalisering på anbefaling fra KOMBIT, at det vil være nødvendigt at ansætte 1 ITarkitekt til arkitekturstyring. Udgiften til en ITarkitekt udgør kr. årligt fra 2016 og frem. 828 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget r Årsværk, eget budgeto Årsværk, tet Årsværk, andre r ,00 2,00

5 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Administration og planlægning for Borgerservice, IT og Digitalisering It support elev BID65 Helsingør Kommune har en fin tradition for at uddanne elever inden for SOSU og HKområderne. Traditionen bidrager til, at flere unge får en uddannelse og sikrer, at Helsingør Kommune er med i kampen om fremtidens dygtige medarbejdere for Borgerservice, It og Digitalisering peger på, at Helsingør Kommune halter bagud ift. uddannelse af ITelever. Store dele af kommunens drift er baseret på IT, herunder blandt andet fagsystemer, netværk og infrastruktur. Det kræver dygtige ITmedarbejdere både nu og på sigt. Alle virksomheder har i dag brug for ITmedarbejdere. Derfor er Helsingør Kommune i stor konkurrence i forhold til den rette arbejdskraft og inden for de næste fem år, spås der store udfordringer med at finde egnede ITmedarbejdere. for Borgerservice, IT og Digitalisering ønsker gennem kontinuerlig ansættelse af elever at sikre, at Helsingør Kommune ligger billet ind hos fremtidens medarbejdere. for Borgerservice, IT og Borgerservice ønsker at vise kommende elever, at en kommune er en god arbejdsplads med mulighed for avancement og en arbejdsplads, der tager højde for en god balance mellem arbejds og privatliv. for Borgerservice, It og Digitalisering vurderer, at vi kontinuerligt bør have en førsteårselev samt en andenårselev. 829 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget r Årsværk, eget budgeto Årsværk, tet Årsværk, andre r

6 Beskrivelse af opgave, Budget Opgradering og udbygning af GOnmiljøet BID66 I 2011 besluttede rådet, at GOn er det umiddelbare valg af distancearbejdspladsløsning, når medarbejdere har brug for at have adgang til kommunens netværk og visse applikationer hjemmefra eller fra vilkårlige pc er uden for kommunens netværk. I årene siden dengang har GON udviklet sig til at blive betragtet som en produktionsløsning, hvor alle forventer at have adgang til alle de samme applikationer, der ellers ligger inden for det kommunale netværk på kommunens pc er. De eksterne leverandører på omsorgsområdet anvender GOn som deres eneste indgang til at kunne dokumentere plejen og få adgang til fx medicinoplysninger på borgerne, hvilket betyder, at GOn som miljø nu må betragtes som et forretningskritisk system. Antallet af brugere (og antallet af udleverede GOnnøgler stiger støt) og ønskerne om tilgængelige applikationer på miljøet stiger også. Det etablerede setup kan ikke håndtere flere applikationer, og samtidig skal serverne opgraderes fra Windows Server 2008 R2 til ITområdet anmoder på baggrund af ovenstående om midler til opgradering og udbygning af GOnmiljøet, sådan at ITområdet fremover kan tilbyde sikker drift på de applikationer, der efterspørges af flest brugere i kommunen. Beløbet til nødvendig opgradering og udbygning er estimeret til kr. Det er vigtigt at understrege, at alle applikationer ikke kan tilbydes via GOn det er en individuel afvejning, hvor antal brugere, kompleksitet af applikationen, kompatibilitet med Terminal Server, og det affødte vedligehold vurderes i hvert enkelt tilfælde. Herudover har ITområdet brug for midler til den afledte drift. Når en GOnnøgle bestilles af en leder, så faktureres bestilleren for købsprisen på nøglen. Men den efterfølgende årlige licens betales pt af ITområdet; et beløb, der stiger støt i takt med antallet af GOnnøgler. I 2015 er udgiften til årlige licenser på nøglerne kr. og til maintenance (licens og support) på serverne kr. Alle priser er ex. Moms. 2 Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Administration og planlægning for Borgerservice, IT og Digitalisering 830 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget r Årsværk, eget budgeto Årsværk, tet Årsværk, andre r

7 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Administration og planlægning for Borgerservice, IT og Digitalisering Etablering af egen cloudløsning til opbevaring af data BID67 ITområdet har indhentet 2 tilbud på etablering af en sky løsning, hvor data ligger i kommunens eget miljø, men også er tilgængeligt for eksterne. Derved undgås problematikker omkring placering af personfølsomme data, og ITområdet har dermed selv fuld råderet over disse data i kendt format. Løsningen fungerer som et sikkert og lovligt alternativ til dropbox, hvor man fx også kan dele filer med eksterne parter, give dem læse og/eller skriveadgang osv. På baggrund af de to tilbud Novell og Hitachi vil ITområdet anbefale Novells Filløsning: Implementeringen koster kr., årlig licens pr. bruger på løsningen er 195 kr./år/bruger. ITområdet anslår, at max 500 brugere vil være realistisk de første år, fordelt på 350 brugere i administrationen og 150 brugere på andre r. Effektiviseringen er ikke økonomisk, men handler om øget brugervenlighed, ITsikkerhed og fleksibilitet i opgavevaretagelsen, både internt og eksternt. Der tages forbehold for udviklingen i antal brugere på de to r nedenfor. 831 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) En fildelingsløsning, der kan bruges både internt mellem medarbejdere i Helsingør Kommune, men også eksternt med samarbejdspartnere i andre virksomheder, myndigheder o. lign har været efterspurgt gennem de seneste 34 år. Lige nu omgås reglerne omkring fildeling og filplacering med eksterne og ITområdet har ikke et lovligt og brugbart alternativ at tilbyde. Det vil der være med ovenstående løsning. eget r Årsværk, eget budgeto Årsværk, tet Årsværk, andre r

8 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Administration og planlægning for Job og Uddannelse Tidlig sygedagpengeindsats JU01 Ifølge Sygedagpengeloven skal sygemeldte borgere først indgå i dialog med jobcentret senest efter 8 ugers sygemelding og herefter skal der følges op i form af personlige samtaler. Alle undersøgelser samt tidligere erfaringer viser, at jo tidligere kontakt jobcentret har med de sygemeldte borgere og deres arbejdsgivere, jo større sandsynlighed er der for, at den sygemeldte kommer hurtigere tilbage i arbejde. Testperiode: I perioden 14. april frem til 15. juli 2015 gennemføres en testperiode, hvor en Jobrotationsvikar har ringer til borgere som forventes raskmeldt inden 8 uger, samt til borgere som selv har angivet at de forventer at være sygemeldte i mere end 8 uger. Formålet er få afklaret, hvornår borgeren forventer, at kunne genoptage sit arbejde helt eller delvist og om borgeren og/eller arbejdsgiveren har brug for råd og vejledning, besøg på arbejdspladsen eller lign I perioden har indsatsen bevirket at 7 borgere er blevet raskmeldt. Effekterne af indsatsen: Økonomisk forventes det, at den tidlige indsats vil bidrage til, Team Sygedagpenge fra 2016 vil opnå en større refusion i forhold til den kommende refusionsreform. Indsatsen vil ligge inden for den periode, hvor der gives den høje statsrefusion. Ud fra et kvalitets og servicemæssigt hensyn vil indsatsen styrke den tidlige indsats og de sygemeldte borgere og arbejdsgiverne vil føle sig inddraget langt tidligere i deres forløb. Det forventes, at den tidlige indsats bevirker, at der kan raskmeldes 2 3 borgere pr. uge inden for de første 4 uger. Den tidlige sygdagpengeindsats forudsætter fremover: Ansættelse af 1 årsværk svarende til kr Effekten af indsatsen vil konservativt sat årligt give besparelser på kr. i forsørgelsesudgifter. Det forventes at når arbejdsrutinerne er indarbejdet, at antallet af borgere som kan raskmeldes vil kunne øges. Besparelsen forventes således i at blive på kr. 806 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget r Årsværk, eget budgeto 722 Årsværk, tet Årsværk, andre r Nej

9 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Administration og planlægning for Job og Uddannelse Jobrotation der virker JU03 Jobrotationsindsatsen i Helsingør Kommune startede i august 2012, hvor Det Lokale Beskæftigelsesråd ansatte en projektleder. I forbindelse med budgetprocessen blev der bevilget midler til 2 årsværk i 2 år ( ). På trods af nye ændringer af jobrotationsordningen pr , der gør det mindre attraktivt at anvende jobrotation, oplever centret forsat samme efterspørgsel fra virksomheder. Der er et stort potentiale i at få kontaktet flere virksomheder for at oplyse om de muligheder, jobrotationsindsatsen giver, Herunder bedre muligheder for at uddanne medarbejdere og skabe vækst. Samtidig får de ledige borgere en bedre chance for at komme ind i virksomhederne og få fodfæste på arbejdsmarkedet. Der er aktuelt nye aftaler med Boliggården, Trelleborg, LO skolen, der også gælder for Effekterne af indsatsen: Jobrotation understøtter Helsingør Kommunes vision om Livslang læring, da ca. 120 medarbejdere på private og offentlige virksomheder i Helsingør Kommune i 2014 har været på efteruddannelse. Mange af disse medarbejdere er bosat i Helsingør Kommune. Herudover har jobrotationsordningen gode besparelses og beskæftigelsesmæssige effekter: I 2014 har 90 ledige fra Helsingør Kommune fået arbejde i jobrotationsvikariater. 3 måneder efter endt jobrotationsvikariat er 30 ledige i enten ordinært job eller uddannelse. Det giver en succesrate på 30 %. I 2015 og årene frem forventes der etableret 100 vikariater, og fastholdelse af succesraten på 30 %. Positive sideeffekter i form af tættere kontakt til og mere synlighed overfor virksomheder er mærkbar. Flere af centrene i Helsingør Kommune har fået uddannet deres medarbejdere og har haft jobrotationsvikarer ansat. Der er allerede indgået aftaler, hvor der er behov for ca. 13 fuldtidspersoner i jobrotationsvikariat i Det betyder, at Helsingør Kommune får 100 % refusion på udgiften til jobrotation, da aftalen er indgået med fuld refusion. Jobrotationsindsatsen forudsætter fremover og effekten er: Ansættelse af 2 permanente årsværk svarende til kr. 1 mio. Effekten af indsatsen med en realistisk succesrate på 30 % vil konservativt sat være: I 2016 besparelse på forsørgelsesydelse på kr (de 13 fuldtidspersoner som ligger i den tidligere aftale) + kr (på 15 personer som gennemfører en jobrotationsansættelse på 6 måneder i 2016) i alt en besparelse på kr I 2017 og årene frem vil besparelsen på forsørgelsesydelser blive kr Dvs. en nettobesparelse i 2016 på kr og i 2017 og i de følgende år kr årligt. 802 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget r Årsværk, eget budgeto 722 Årsværk, tet Årsværk, andre r Nej ,00 2,00 2,00

10 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Administration og planlægning for Sundhed og Omsorg Ekstra visitator til forebyggende hjemmebesøg SO09 Det er lovpligtigt at tilbyde et årligt forebyggende hjemmebesøg til kommunens 75+ årige borgere, der ikke i forvejen modtager personlig eller praktisk hjælp i hjemmet. De forebyggende hjemmebesøg foretages af Forebyggelse og Visitation i for Sundhed og Omsorg. Formålet med tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgerens evne til at klare sig selv bedst muligt og bevare funktionsniveauet længst muligt. Der er fokus på motivation ift. sundhed og et aktivt ældreliv samt på at udnytte egne ressourcer og handlekompetencer. Den seneste opgørelse fra ultimo 2014 viser, at der på det tidspunkt var borgere i kommunen, der skulle tilbydes et årligt forebyggende hjemmebesøg. Heraf ventede ca. 815 borgere på et tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Dertil kommer ca nye borgere om måneden, og den løbende tilgang af 75+ årige borgere er noget større end afgangen. Kommunens seneste befolkningsprognose viser, at antallet af 75+ årige borgere stiger med 61% fra 2015 til Herudover betyder den besluttede særlige indsats vedr. seniorer med etnisk minoritetsbaggrund, at der iværksættes forebyggende hjemmebesøg hos borgere ned til 60 år inden for denne gruppe (jf. sag 14/12922 på SU den 4. november 2014). Dette giver et yderligere pres på de forebyggende hjemmebesøg. På grund af stigende opgavemængder er Forebyggelse og Visitation nødsaget til at prioritere i de daglige opgaver og henvendelser fra borgere, pårørende og samarbejdspartnere. I denne prioritering vil sygehusindlagte borgere, og borgere der har et hastende behov for sygepleje, personlig pleje, mad og drikke, nødkald, hjælpemidler og træning stå øverst. Det betyder, at ventelisten til forebyggende hjemmebesøg øges løbende. Der søges om kr. til ansættelse af en ekstra visitator i for Sundhed og Omsorg med det formål at nedbringe ventelisten på forebyggende hjemmebesøg. Det vurderes, at en ekstra visitator vil passe til det nuværende borgergrundlag. Der er ny lovgivning på vej vedr. forebyggende hjemmebesøg, som bl.a. vil have særligt fokus på opsøgning af risikogrupper fra 65 + år. Driftsønsket tager ikke højde for dette, da lovgivningen ikke er vedtaget endnu. 805 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) De forebyggende hjemmebesøg handler på sigt både om at udskyde borgernes behov for hjemmepleje og plejehjem ( 619) samt om at mindske risikoen for forebyggelige indlæggelser, som belaster kommunens medfinansieringsbudget ( 621). eget r Årsværk, eget budgeto Årsværk, tet Årsværk, andre r

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Spareforslag 2016-2019 MTM 1

Spareforslag 2016-2019 MTM 1 Spareforslag 2016-2019 MTM 1 2.00 MTM - tværgående IT-springet, fem digitaliseringsprojekter IT-springet, Digital Post, Eff. -191-191 -191-191 CAE IT-springet, Digital Post, Eff. -895-895 -895-895 CBM

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Samlet for alle udvalg -8.457-9.903-9.903-9.903

Samlet for alle udvalg -8.457-9.903-9.903-9.903 Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalget 101.03.01.14 Fundraising A -600-600 -600-600 101.03.02.14 Ny Office pakke A -1.452-1.452-1.452-1.452 Samlet for ØPU -2.052-2.052-2.052-2.052

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Workshop. Udarbejdelse af GIS-strategi. til. Albertslund Kommune. Emnet er GIS-strategi i Albertslund Kommune, dvs. 3 begreber

Workshop. Udarbejdelse af GIS-strategi. til. Albertslund Kommune. Emnet er GIS-strategi i Albertslund Kommune, dvs. 3 begreber Workshop Udarbejdelse af GIS-strategi til Albertslund Kommune Udvalgte slides fra 11. januar 2007 Introduktion til dagen Emnet er GIS-strategi i Albertslund Kommune, dvs. 3 begreber GIS Strategi Albertslund

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Notat. Pasløsning i Borgerportalen

Notat. Pasløsning i Borgerportalen Allerød Kommune Notat Pasløsning i Borgerportalen Borgerportalen har i oktober 2011 fået stillet en pasmaskine til rådighed af virksomheden Scan-Tech og tilbyder nu digitale pasfotos. Flemming Villadsen

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00.

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00. Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00. Mødet afholdes i Det Røde Værelse. Deltagere: Anje Holmstad, Per Thordal, Jette Lützhøft,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

Vurderingen fra Jobcentret er, at der skal etableres mellem 80 til 100 seniorjob i Assens Kommune i 2013.

Vurderingen fra Jobcentret er, at der skal etableres mellem 80 til 100 seniorjob i Assens Kommune i 2013. Personalepolitiske og økonomiske overvejelser vedr. seniorjob Assens, den 6. marts 2013/CB 1. Formål Nedenfor følger en beskrivelse af krav og forventninger til kommunale seniorjob og herunder økonomien,

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Statusrapport 2014. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport 2014. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2014 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 3. Ny strategi s. 4 Kontroltrin 3 4. Indsatser i

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategi 2016 1 Indledning Greve Kommune skaber sammen med borgere og virksomheder rammer for et attraktivt og udviklende fællesskab. Denne overordnede kerneopgave danner rammen for arbejdet

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Optimeringer i Job & Borgercenter

Optimeringer i Job & Borgercenter Job og Borgercenter Optimeringer i Job & Borgercenter Indhold Øget virksomhedsindsats nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud rekruttering af medarbejdere indsats for sygemeldte Fastholde virksomhedsindsats

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 HERNING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark - Resultater og erfaringer December 2007 - 2 - Beskæftigelsesregion Syddanmark har iværksat en analyse af beskæftigelsessituationen på SO- SU 1 -området

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Den digitale Skoleforvaltning

Den digitale Skoleforvaltning Den digitale Skoleforvaltning Forvaltningsledelsen i Skoleforvaltningen har godkendt, der udarbejdes kommissorium for projektgruppe til opdere og samle Skoleforvaltningens stregier for arbejde med it i

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund forflytningskultur i Aarhus Kommune 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Maj Morgenstjerne E-mail: majmo@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby.

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. Punkt 3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. 2013-49283. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

BIU 1 Øget brug af deltidssygemeldinger på korte sygedagpengeforløb reduktion

BIU 1 Øget brug af deltidssygemeldinger på korte sygedagpengeforløb reduktion BIU 1 Øget brug af deltidssygemeldinger på korte sygedagpengeforløb reduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter -3.000-3.000-3.000-3.000 Indtægter 1.500 1.500 1.500 1.500

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget Forslag til effektivisering eller omlægning, budget 2017 2020 Budgetområde Titel Udskiftning af KMS-sygedagpenge med KSD (Kommunernes SygeDagpengesystem) Beskrivelse af effektiviseringsforslaget (herunder

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 MIDDELFART Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet 15-006528 Sagsfremstilling Administrationen fremlægger

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens

Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens Indledning Horsens Kommune søger en ny leder, der kan stå i spidsen for Jobudvikling i Jobcenter Horsens. Stillingen er nyoprettet. Denne job-

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper 31. januar 2012 Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 14. december 2011, at der til brug for en fælles drøftelse mellem Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Effektiviseringsforslag for budget 2016-2019

Effektiviseringsforslag for budget 2016-2019 Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Andet for Borgerservice, IT og Digitalisering Digitalisering Drift af intranet Drift af intranetløsning Kilden: 796 e826bid-1 Med en tættere opfølgning på faktureringer

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 telefoninterview af borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar 2013 til 31. august 2014.

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. marts 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 15.00-17.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/16 Mål og indhold

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

Beskrivelse af Arbejdstilsynet

Beskrivelse af Arbejdstilsynet 7.11.2005 BHD/ALW Beskrivelse af Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Grundlaget for Arbejdstilsynets opgaver er arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 16:00 Mødelokale: Fraværende: Udvalgsværelset, Nicolaiplads 6, 4. etage Erik Lund, Christian Kloppenborg-Skrumsager GODKENDELSE

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Alle ledige stillinger i regionerne opslås som fuldtidsstillinger med virkning fra 1. januar 2014.

Alle ledige stillinger i regionerne opslås som fuldtidsstillinger med virkning fra 1. januar 2014. NOTAT Punkt 8 bilag 8 Til: MED-Hovedudvalget Fra: Koncern HR Dato: januar 2014 Koncern HR Alléen 15 4180 Sorø Politik om fuldtid www.regionsjaelland.dk Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en politik

Læs mere

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. december 2012 Aarhus Kommune Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Fødevareministeriet

Læs mere

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 31. august 2015, kl. 09.00-12.00.

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 31. august 2015, kl. 09.00-12.00. Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 31. august 2015, kl. 09.00-12.00. Mødet afholdes i det Røde værelse på Rådhuset. Deltagere: Per Thordal, Jette Lützhøft,

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Notat. Nye regler på sygedagpengeområdet De mest syge og de mindst bliver fritaget for aktivering

Notat. Nye regler på sygedagpengeområdet De mest syge og de mindst bliver fritaget for aktivering Notat Nye regler på sygedagpengeområdet De mest syge og de mindst bliver fritaget for aktivering Sags id: Kontaktperson: E-mail: japed@assens.dk Dir. tlf.: 753 I forbindelse med finanslovsforhandlingerne

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Sund i job Dato: 15.01.13 Rettet af: SIHA Version: 12 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

NOTAT. Klik her for at angive tekst. Oplæg til boplacering af kvoteflygtninge i midlertidige boliger

NOTAT. Klik her for at angive tekst. Oplæg til boplacering af kvoteflygtninge i midlertidige boliger NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomi og analyse Oplæg til boplacering af kvoteflygtninge i midlertidige boliger Den 13. oktober 2014 blev byrådet orienteret om den aktuelle tilgang til Køge

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Sygemeldt Hvad gør du?

Sygemeldt Hvad gør du? Sygemeldt Hvad gør du? Alle kan blive ramt af sygdom, men hvordan forholder du dig egentlig i sådan en situation, og hvordan kommer du ud af det igen? I denne folder kan du læse om de forhold, der gælder,

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP It-strategi 0-18 år Glostrup Kommune 2014 Indhold Indledning... 2... 3... 4... 5 Side 1 af 5 Indledning It i almindelighed er i dag en fuldstændig integreret del

Læs mere