Ad.1. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad.1. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg"

Transkript

1 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE -1 Aningaasanut Nunanullu AlIanut Naalakkersulsoq Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat (EM 2007/33) og forslag tillandstingslov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter (EM 2007/34) 12. oktober 2007 J.nr. Under 1. behandlingen af ovennævnte forslag fremkom partiernes ordfører med en række spørgsmål. Postboks Nuuk Oq/tel Fax Jeg vil nedenfor søge at besvare spørgsmålene i den rækkefølge, de blev fremsat dog opdelt på sambeskatning og tynd kapitalisering. Sambeskatning Demokraterne Demokraterne mente, at der er behov for yderligere belysning inden endelig stillingtagen til forslaget. 1. Sikring af, at ægtefæller ikke reelt kommer til at betale mere i skat end de gør i dag med de nugældende regler. 2. Pensionisters skattemæssige situation, hvor den ene ægtefælle flytter på alderdomshjem. 3. Beskatning i tilfælde af den ene ægtefælles død, hvor den efterlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo. Ad.1. Som det fremgår af lovforslaget, vil en ophævelse af sambeskatningen af samlevende ægtefæller ikke medføre, at ægtepar samlet set skal betale mere i indkomstskat. Dette sikres gennem bestemmelserne om, at ikke udnyttet personfradrag, standardfradrag og det skattefrie beløb for B-indkomst skal kunne overføres til den anden ægtefælle, hvilket også skal være tilfældet, såfremt en ægtefælles skattepligtige indkomst for et givet indkomstår er negativ. Det skal i den forbindelse bemærkes, at et ikke udnyttet standardfradrag altid vil udmønte sig i en negativ skattepligtig indkomst. Ved en beklagelig teknisk fejl viser det sig imidlertid, at bestemmelsen om, at et ikke udnyttet skattefrit beløb for B-indkomst ligeledes skal kunne overføres til den 1/4

2 anden ægtefælle, er gledet ud af forslaget, hvorfor Landsstyret agter at fremsætte vedlagte ændringsforslag til 2. behandlingen af EM 2007/33. Ad. 2. Der er ikke ændret på pensionisters skattemæssige stilling, såfremt den ene flytter på alderdoms- eller plejehjem. Også efter de gældende regler ville en sådan flytning medføre, at samlivet ansås som ophævet med den konsekvens, at det skattemæssige samliv var ophørt og dermed også sambeskatningen ved udløbet af indkomståret, således at eventuelle uudnyttede fradrag, efter dette tidspunkt ikke kunne udnyttes af den anden ægtefælle. Ad.3. Som en konsekvens af ophævelsen af sambeskatningen bestemmes det, at den længstlevende ægtefælle også i det indkomstår hvor ægtefællen afgår ved døden, alene beskattes af sin egen indkomst, selvom den længstlevende ægtefælle beslutter sig for at hensidde i uskiftet bo. Afdødes skat anses som hovedregel for endelig afgjort med betalingen af de skatter der forfaldt eller skulle indeholdes af indtægter, der er indtjent før dette tidspunkt. Såfremt den længstlevende ægtefælle vælger at hensidde i uskiftet bo, bestemmes det uændret, at længstlevende succederer i afdødes skattemæssige stilling for så vidt angår overtagelse af afskrivningsberettigede aktiver eller aktiver, som afdøde har anskaffet i sin næring eller i spekulationsøjemed. Modstykket hertil ville være, at de omhandlede aktiver skulle anses som afstået på dødstidspunktet og til værdien i handel og vandel på dette tidspunkt, og dermed udløse en eventuel skattepligtig fortjeneste eller tab, som skulle beskattes hos afdøde. Da der ofte her vil være tale om store skattepligtige fortjenester, vil en manglende mulighed for succession bevirke, at den efterlevende ægtefælle ofte ikke vil have likviditet nok til at overtage de omhandlede aktiver, med den konsekvens at aktiverne (virksomheden) må sælges, selvom den efterlevende gerne ville drive virksomheden videre. ATASSUT AT ASSUT mener, at det skal sikres, at det undgås, at ægtefæller får dårligere levevilkår, og derfor skal der foretage grundige afklaringer på følgende områder. 1. Nogle af høringsparterne sætter spørgsmålstegn ved, at man vil ændre den gældende og nemme bestemmelse om sambeskatning af ægtefæller til det vanskeligere. 2. ATASSUT er bekendt med, at der er tilfælde, hvor et ægtepar på grund af deres arbejde ikke er samlevende, og at dette kan have konsekvenser for beskatningen af ægtefællen 3. ATASSUT ønsker, at man uden at forringe sambeskatningen for ægtepar, søger at løse de problemer der opstår i denne forbindelse, således at ægtepar, der på grund af deres arbejde bor i forskellige kommuner med forskellige skatteprocenter kan søge om separat beskatning. 2/4

3 Ad. 1. Jeg deler på ingen måde den opfattelse, at der er tale om, at vi ændrer en nem bestemmelse om sambeskatning af ægtefæller til det vanskeligere. Det er rigtigt, at ægtefæller fremover skal udfylde hver deres selvangivelse i modsætning til nu, hvor de skal udfylde en fælles selvangivelse, men det antal oplysninger de skal afgive til skattemyndighederne er det samme antal som i dag. Det er korrekt, at ægtepar ved udfyldelsen af deres selvangivelser for indkomståret 2008 skal foretage en fordeling mellem sig af deres kapitalindtægter og -udgifter, men dette er altså en engangsforetegelse. Det er ligeledes korrekt, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og beregningen af skatten heraf, fremover vil skulle ske overførsel mellem ægtefællerne af ikke udnyttet personfradrag, standardfradrag og det skattefrie beløb for B- indkomst samt negativ skattepligtig indkomst, men dette vil blive udført af EDBprogrammer og således ikke i væsentlig grad belaste skatteforvaltningens personale. Endelig er det korrekt, at skatteforvaltningen skal ligne ca flere selvangivelser end tidligere og udskriver et tilsvarende merantal slutopgørelser. Det forventes dog, at man i 2008 vil kunne introducere den fortrykte selvangivelse, som vil kunne kompensere for det øgede antal selvangivelser. Ad. 2. Det er korrekt, at det er en betingelse for at der kan ske overførsel af ikke udnyttet personfradrag, standardfradrag og det skattefrie beløb for B-indkomst samt fradrag af den anden ægtefælles negative indkomst, at ægtefællerne er skattemæssigt samlevende. Det fremgår af bemærkningerne til 4, stk. 4, at spørgsmålet om hvorvidt samlivet ved faktisk adskillelse skal anses for ophævet, beror på en konkret vurdering, men som udgangspunkt skal samlivet være ophævet som følge af en uoverensstemmelse mellem ægtefællerne, hvorfor samlivet som udgangspunkt ikke anses for ophævet, hvis ægtefællerne lever faktisk adskilt som følge af deres erhverv, såfremt adskillelsen er af midlertidig karakter. Ad.3. Som en konsekvens af ophævelsen af sambeskatningen af samlevende ægtefæller, vil samlevende ægtefæller ikke automatisk få mandens skattekommune. Såfremt ægtefællerne på grund af deres arbejde bor i forskellige kommuner, vil manden få den kommune hvor han bor og arbejder som skattekommune, mens hustruen tilsvarende vil få den kommune, hvor hun bor og arbejder som skattekommune. 3/4

4 Kattusseqatigiit Partiiat 1. Kattusseqatigiit Partiiat mener, at reglerne i ægteskabsloven samt ægtefællernes pligt til at forsørge familien også utvivlsomt berøres, såfremt sambeskatningen af samlevende ægtefæller ophæves. 2. Kattusseqatiqiit Partiiat kan ikke acceptere, at der ved lovgivningen skabes noget der kan medføre uoverensstemmelser om fælles indkomster og ejendele, ligesom det heller ikke kan accepteres, at der laves regler om, hvorledes ægtefæl lers indtægter og udgifter skal fordeles. Ad. 1. Reglerne i ægteskabslovgivningen herunder reglerne om ægtefællernes pligt til at forsørge hinanden og eventuelle børn berøres på ingen måde af forslaget om ophævelse af sambeskatningen. Ad. 2. Ægteskabslovgivningens regler om hvem ægtefællerne der ejer ægteparrets aktiver og passiver følges netop i forslaget om ophævelse af sambeskatningen. De udfyldende regler om at indtægter og udgifter delles mellem ægtefællerne anvendes alene, hvor ejerforholdet ikke kan afgøres. Tynd kapitalisering Demokraterne Demokraterne ønsker at det foreslåede forhold på 2:1 mellem gæld og egenkapital drøftes i Skatte- og Afgiftsudvalget, idet forholdet i andre lande er fastsat som 4:1 eller 3:1. I Danmak er forholdet 4:1. Det er korrekt, at forholdet mellem gæld og egenkapital i den tilsvarende danske regel er fastsat til 4:1 og i flere andre lande, bl.a. Canada og USA er fastsat til 3:1. Omvendt befinder forholdet sig mellem 1:1 i England og Belgien og i Frankrig og Tyskland mellem 1,5:1 Det kan oplyses, at det foreslåede forhold på 2:1 mellem gæld og egenkapital ikke af Landsstyret vurderes til at hindre, at udenlandske investorer vil investere i Grønland. Med venlig hilsen (LLy- ffn~/)~--c{ Aleqa Hammond 4/4

5 xx. oktober 2007 EM Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat aflandsstyret til 2. behandling. Til l 1. I den under nr. 2 foreslåede affattelse af 4 e indsættes efter stk. l som nyt stykke: "Stk. 2. I det omfang en gift person, der er samlevende med ægtefællen ved indkomstårets udløb, ikke kan udnytte sit skattefrie beløb for B-indkomst, jf. 20, overgår det uudnyttede beløb til fradrag i ægtefællens B-indkomst. Det overførte skattefrie beløb kan dog ikke gøre ægtefællens B-indkomst negativ." Almindelige bemærkninger Som anført i blandt andet forslagets forelæggelsesnotat skal ophævelsen af sambeskatningen af ægtefæller ikke medføre, at ægtepar samlet set skal betale mere i indkomstskat. Der er derfor lagt op til, at ikke udnyttet personfradrag, standardfradrag og det skattefrie beløb for B- indkomst skal kunne overføres til den anden ægtefælle. En gennemgang af forslaget har dog beklageligvis vist, at ovenstående bestemmelse om overførsel af ikke udnyttet skattefrit beløb for B-indkomst ved en teknisk fejl er gledet ud af forslaget. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til nr. l For ikke at forringe samlevende ægtefællers skattemæssige situation foreslås det, at såfremt den ene ægtefælle ikke fuldt ud kan udnytte det skattefrie beløb for B-indkomst i et givet indkorns tår, så kan det ikke udnyttede beløb overføres til fradrag i den anden ægtefælles B- indkomst, såfremt denne anden ægtefælle har B-indkomst, der overstiger det skattefrie beløb for B-indkomst. Det overførte skattefrie beløb kan dog ikke gøre B-indkomsten negativ. EM 2007/33 SDlj.nr l

6 Inatsisartut Akileraartarnermut ataatsimiititali!jfd.. Landstingets Skatteudvalg i9. SEr c J.nr. C)\.Y.0.0\,dS - e:x:::cc:i1. Aappariit akileraartarnerannut tunngasog L,K=' o=p=i===,===~==_~~~_ Akileraartarnermut inatsit malillugu imatut allassimavoq 33 imma-imi; Aappariit ataatsimut akileraarusemeqartussat kommunenik assigiinngitsunik akileraarfissaqarpata uiusup kommuneani maleruagassat najoqqutaralugit akileraarutit naatsorsomeqassapput. Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit Inatsisartut akileraartamermut ataatsimiititaliaannut ilisimatitsissutigissuaat taamatut ataatsimut akileraarusemeqartameq ajomartorsiutitaqarmat, tassami nuliaasut uimik akileraartarfiannut akileraartassammata -allamillu akileraartamerup tungaatigut periarfissaqaratik. Uiusup akileraarfissaa najoqqutaralugu akileraartamissani pillugu saaffiginnissuteqartup arnaanini pillugu immikkoortinneqartutut misigisimalluni allagaata assilinera nassiupparput Vedr. beskatning af ægtepars indkomst Som det fremgår af skattelovgivnings 33 stka står der; Har ægtefæller, der sambeskattes, forskellig skattekommune, sker skatteberegningen m.v. på grundlag af mandens skattekommune. Ligestillingsrådet skal gøre opmærksom på overfor Landstingets skatteudvalg, at der er et problem i og med at der kun er sambeskatning i Grønland, da kvinder der er sambeskattede med mænd - ikke kan vælge en anden løsning. Der vedlægges en kopi afhenvendelsen af en kvinde som føler sig diskrimineret p.g.a sit køn som en kvinde der skal følge mandens omkring skattemæssige forhold. Inussiamersumik inuu1luaritsi Med yenlig hilsen i 'I/".. \f('" -. " i l ~,.'I \~C~Kl.."v.~... )(>...\)~.X\D~,-(}/k\.x...J..-c, Karm Kleist-Johansen N aligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit Allaffianni pisortaq Sekretariatsleder for Ligestillingsrådet

7 Ligestillingsrådet Vedr.: Ligestilling i skatteforhold. Jeg vil be~ligestillingsrådet undersøge skattereglerne, hvad angår, at skatteforhold for ægtepars vedkommende følger mandens adresse. Siden november 1987 ~ har min mand ogjeg boet i Sisimiut Kommune og været skattepligtige hertil. Grundet arbejdsmæssige forhold er min mand i efteråret 2005 flyttet til Qasigiannguit Kommune, hvor han er fast ansat i en åremålsansættelse for fire år. I forbindelse med udfyldelse af selvangivelse har jeg henvendt mig til skattekontoret for at høre, hvordan vi skulle forholde os omkring skattemæssige forhold, når vi bor og arbejder i hver sin kommune. Jeg fik ved den lejlighed oplyst, at skatteforhold som udgangspunkt følger mandens adresse. Det betyder, at vi i forhold til min mands flyttedato er skattepligtige til Sisimiut Kommune det kommende år, men herefter vil vi begge være skattepligtige til Qasigiannguit Kommune. Jeg finder det dybt uretfærdigt, at min økonomi løbende kan ændres af forhold, der i princippet er min økonomi uvedkommende og at jeg således skal være skattepligtig til min mands kommune, når jeg har min bolig og mit fortsatte virke i Sisimiut. Jeg er fast ansat hjemmehørende tjenestemand med ansættelse i kommune og hjemmestyre gennem 26 år. Jeg mener, jeg som selvstændigt individ har ret til min egen økonomi, uafhængigt af de arbejdsmæssige forhold min mand måtte have. Med venlig hilsen

8 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE I Kalaallit Nunnaanni!natsisartut Inatsisartut Akileraartarnermut Akitsuusiisarnermullu Ataatsimiititaliaat Grønlands Landsting Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg Til Landsstyremedlem Josef Moizfeldt for Finanser og Udenrigsanliggender Spørgsmål vedrørende valg af skattekommune ved sambeskattede ægtefæller Skatte- og Afgiftsudvalget har modtaget vedlagte henvendelse af 5. maj 2006 fra Ligestillingsrådet i Grønland. Det fremgår, at Ligestillingsrådet anser det for problematisk, at sambeskatning af ægtefæller ifølge indkomstskattelovens 33, stk. 4, sker med udgangspunkt i mandens skattekommune. Bestemmelsen har følgende ordlyd: "Stk. 4. Har ægtefæller, der sambeskattes, forskellig skattekommune, sker skatteberegningen m.v. på grundlag af mandens skattekommune. Når særlige forhold gør sig gældende, kan skattemyndigheden dog tillade, at skatteberegningen sker på grundlag af hustruens skattekommune. Ansøgning herom skal indgives senest samtidig med indgivelsen af selvangivelse for det pågældende indkomstår." 23. maj 2006 Sags.nr Kalaallit Inatsisartul/ Grønlands Nunnaanni Postboks Nuuk Landsting Oq/lel Fax Udvalget ønsker på denne baggrund en besvarelse af følgende spørgsmål: 1. Hvilke "særlige forhold" kan ifølge skattemyndighedernes praksis begrunde en tilladelse til, at ægtefællerne undtagelsesvist beskattes på grundlag af hustruens skattekommune? 2. Hvor ofte søger ægtefæller i praksis om sambeskatning på grundlag af hustruens skattekommune? Hvor ofte beslutter skattemyndighederne i praksis at imødekomme en sådan ansøgning? 3. Har Landsstyret overvejet mulighederne for fremover at beskatte ægtefæller i den kommune, hvor de hver især har bopæl? 4. Er Landsstyret indstillet på at affatte 34, stk. 4, på en kønsneutral måde? Er det f.eks. tænkeligt at foretage skatteberegningen på grundlag af skattekommunen for den ægtefælde, der har haft den største skattepligtige indkomst i det pågældende indkomstår? 5. Indeholde skattelovningen andre bestemmelser, der knytter retsvirkninger til borgerens køn? Finder Landsstyret i givet fald anledning til at revidere disse bestemmelser? 1/1

9 6. Har Landsstyret i øvrigt bemærkninger til den problemstilling, Ligestillingsrådet har påpeget? Med venlig hilsen q.ugo~ '="A;:;-g~rmand 212

10 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT- GRØN.LANDS HJEMMESTYRE GREENLAN"O HOME P.ULE Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender Minister af Finance and Foreign Affairs I Grønlands Landstin~= i Skatte- og Afgiftsudrm'9~t =~~~_~~_~~===..,."'..=>o-~--."'~'''''' lawdst. BUREP.U LA~U IBet:6'L~_ ~, ICato 19. SEP" ~~==I~>,+ <t~uk den 6. juni 2006 J.rir.OL <:>5 - ~9. Kopi Spørgsmål vedrørende valg af skattekommune for sambeskattede ægtefæller I skrivelse af 23. maj 2006, stilet til Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender Josef Motzfeldt, har udvalget ønsket en besvarelse på Dato Tel Fax Postboks Nuuk Kalaallit Grønland, Nunaat Green!and følgende spørgsmål: Spørgsmål: 1. Hvilke "særlige forhold" kan ifølge skattemyndighedernes praksis begrunde en tilladelse til, at ægtefællerne undtagelsesvist beskattes på grundlag af hustruens skattekommune? Svar: Det fremgår af bemærkningerne til 26 i lov om kommuneskat for Grønland, som er videreført uændret som 33 i landstingslov om indkomstskat, at: "Når man som hovedregel i tilfælde af sambeskatning har valgt at lade beskatning ske på grundlag af mandens skattekommune, hænger det sammen med praktiske og tekniske forhold vedrørende CPR. Man vil dog ikke udelukke muligheden af at anvende hustruens skattekommune, hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, f.eks. hvor hustruen er den deciderede novedemvetvor. " Som det fremgår af de citerede bemærkninger, har man som et eksempel på særlige forhold henvist til tilfælde, hvor hustruen er den deciderede hovederhverver, hvilket må forstås som at hustruen bidrager væsentlig mere til ægteparrets samlede indtægter end manden. 1

11 En anden særlig omstændighed kunne eksempelvis være, at ægteparrets egentlige bopæl er hvor hustruen opholder sig, og ikke hvor manden midlertidigt opholder sig Spørgsmål: 2. Hvor ofte søger ægtefæller i praksis om sambeskatning på grundlag af hustruens skattekommune? Svar: Skattedirektoratet er ikke bekendt med et eneste tilfælde, hvor der har foreligget en ansøgning eller klage fra et ægtepar om, at skatteberegningen skal ske på grundlag af hustruens skattekommune. En telefonisk rundringning til udvalgte kommuner har heller ikke bragt et eneste eksempel for dagen. I den af Ligestillingsrådet fremsendte skrivelse omfattende person kunne det være relevant at klage til Skattedirektoratet over den af den lokale skattemyndighed (skattekontoret i Sisimiut) trufne afgørelse Hvilket er meddelt Ligestillingsrådet og pågældende person. Spørgsmål: 3. Har Landsstyret overvejet mulighederne for fremover at beskatte ægtefæller i den kommune, hvor de hver især har bopæl? Svar: Landsstyret er meget opmærksom på, og ønsker at fremlægge forslag om ophævelse af sambeskatningen, uden en i øvrigt forringet skattemæssig situation for ægtefæller og registrerede par i forhold til nu. Dette vil ske indenfor næste år, når bl.a. IT-systememe kan håndtere en sådan situation Spørgsmål: 4. Er Landsstyret indstillet på at affatte 33, stk. 4, på en kønsneutral måde? Er det f.eks. tænkeligt at foretage skatteberegningen på grundlag af 2

12 skattekommunen for den ægtefælie, der har haft den største skattepligtige indkomst i det pågældende indkomstår? Svar: Efter Landsstyrets opfattelse er det ikke muligt, at affatte 33, stk. 4 på en anden måde, men bestemmelsen vil helt udgå, såfremt sambeskatning af ægtefæller ophæves, jf. svaret til spørgsmål 3. Udvalgets eksempel om, at betalingen sker på grundlag af skattekommunen for den ægtefælle, der har den største skattepligtige indkomst i det pågældende indkomstår, kan ikke anbefales. Dels fordi det ikke altid vil være muligt ved forskudsregistreringen at vide, hvilken af ægtefællerne der vil opnå den største skattepligtige indkomst, og dels fordi der kan spekuleres i en sådan ordning. En person, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan foretage frie afskrivninger, dog maksimalt svarende til indtægten ved den selvstændige virksomhed, ligesom ægtefæller frit kan fordele fradraget for pensionsordninger mellem sig Spørgsmål: 5. Indeholder skattelovgivningen andre bestemmelser, der knytter retsvirkninger til borgernes køn? Finder Landsstyret i givet fald anledning til at revidere disse bestemmelser? Svar: Der er ingen bestemmelser i landstingslov om indkomstskat udover 33 og konsekvensbestemmelsen i 47, der knytter retsvirkninger til borgernes køn. Spørgsmål: 6. Har Landsstyret i øvrigt bemærkninger til den problemstilling, Ligestillingsrådet har påpeget? Svar: Landsstyret er enig med de betragtninger som Ligestillingsrådet i Grønland fremfører og henviser tir. Derudover er det Landsstyrets opfattelse, at det 3

13 nuværende regelsæt ikke fremmer den ønskede mobilitet på arbejdsmarkedet, også derfor agter Landsstyret som nævnt ovenfor at fremlægge et forslag om ophævelse af sambeskatningen, fra indkomståret 2008 at regne. Med venlig hilsen 4

14 I itt Deloitte StatsautoriseretRevisionsaktieselskab CVR-nr Postboks Nuuk Telefon Telefax wwvy.deloitte.dk Skattedirektoratet Postboks Nuuk Høringssvar, fortrykte selvangivelser, ophævelse af sambeskatning af ægtefæller mv. Vi har nedenfor anført vore bemærkninger til de forslag til lovændringer i henholdsvis indkomstskatteloven som landstings lov om forvaltning af skatter, der fremgår af det i april 2007 modtagne høringsmateriale. Landstingslov om forvaltning af skatter Ændringerne i landstingslov om forvaltning af skatter er i væsentlig grad nødvendiggjort af ønsket om at indføre fortrykte selvangivelser for personer. Vi er enige i, at dette alt andet lige må indebære en administrativ lettelse i skatteforvaltningen og give mulighed for en mere effektiv ligning. På en række punkter udvides indberetningspligten for såvel private virksomheder som offentlige myndigheder. Disse udvidede krav til indberetninger vil, efter vor opfattelse, kræve visse administrative tilpasninger hos en række indberetningspligtige. Vi anbefaler, at Skattedirektoratet snarest præciserer de udvidede krav til indberetningerne i en vejledning. Endvidere er det vor opfattelse, at Skattedirektoratet via hjemmesiden med fordel kan stille beregningsskemaer etc. til rådighed for de indberetningspligtige, således at eksempelvis beregning af værdi af fri bolig set fra arbejdsgiver side kan ske på en nem og effektiv måde og på grundlag af de til enhver tid gældende satser mv. Landstingslov om indkomstskat Ophævelse af sambeskatning mellem ægtefæller Overordnet finder vi det hensigtsmæssigt, at ægtefæller beskattes hver for sig. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

15 Deloitte Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at medarbejdende ægtefælle oppebærer rettigheder som en almindelig lønmodtager, såfremt der indgås en lønaftale mellem ægtefællerne. Modsætningsvis har den ægtefælle, der herefter virker som "arbejdsgiver" også en række pligter, eksempelvis at der løbende skal indeholdes og afregnes A-skat for den medarbejdende ægtefælle. Konsekvensen af lønaftaler er, at der ligeledes skal indberettes og indbetales arbejdsmarkedsafgift med 0,9% af lønsummen. Vi har noteret os, at den medarbejdende ægtefælle herefter skal betragtes som en "almindelig" lønmodtager i skattemæssig henseende. Vi formoder, at det herefter, på lige fod med øvrige lønmodtagere, vil være muligt at tildele den medarbejdende ægtefælle personalegoder efter de generelle retningslinier herfor. Transfer pricing Overordnet set er der tale om en præcisering af det bestående regelsæt, og reglerne er i tråd med, hvad der internationalt er gældende. Bestemmelserne tager sigte på kontrollerede grænseoverskridende transaktioner. Det kunne overvejes at præcisere eller måske ligefrem lovfæste tilsvarende bestemmelser vedrørende kontrollerede indenlandske transaktioner, således at der ikke hersker tvivl om, at al samhandel mellem eksempelvis selskab og hovedaktionær skal ske på markedsvilkår, eksempelvis forrentning af mellemværende med en hovedaktionær, eller en hovedaktionærs køb af et aktiv fra hovedaktionærselskabet. På sigt ville det være en fordel for de virksomheder/skatteydere, der bliver berørt af bestemmelserne, at Skattedirektoratet udfærdiger vejledende eksempler til brug for virksomhedernes arbejde med at dokumentere transfer pricing transaktioner. Tynd kapitalisering Fremadrettet forudses der øgede udenlandske investeringer i Grønland, særligt indenfor olie- og mineralområdet. Det er derfor hensigtsmæssigt, at Grønland allerede nu får et regelsæt om tynd kapitalisering, således at udenlandske efterforskningsselskaber mv. kender vilkårene ved at etablere sig i Grønland. Lovforslaget lægger op til en brøk, hvorefter der kan ske afkortning i rentefradragsretten, såfremt gælden sat i forhold til egenkapitalen overstiger forholdet 2: 1. Set i internationalt perspektiv forekommer den tilladte gældsandel meget lav. I andre lande, som Grønland fra tid til anden sammenligner sit skattesystem med, ses brøker med forholdet 4: 1. Det fremgår imidlertid af lovforslaget, at såfremt den kontrollerede gæld er renteberegnet på "markedsvilkår", vil der ikke ske afkortning i fradragsretten for rente udgifterne, uanset gældsandelen over-

16 Deloitte 3 stiger forholdet 2: l. Dette afbøder i væsentlig grad effekten af, at Grønland alene accepterer en gældsandel i forholdet 2: l, men vi anbefaler dog, at der fra myndighedernes side regelmæssigt sker en vurdering af, om brøken 2: l er hensigtsmæssig at fastholde. Endvidere anbefaler vi, at der gives mulighed for, at berørte selskaber rnv., ved at dokumentere at lånoptagelse og rentebetaling sker på markedsvilkår, kan undgå at opgøre gældsandelen i forhold til den indskudte kapital, idet denne opgørelse er både kompliceret og tidskrævende og forbundet med en lang række skøn. For visse typer aktiver skal der, jævnfør lovforslaget, udfinde s en markedsværdi, hvilket vurderes at være særdeles vanskeligt og kan give anledning til unødige diskussioner med skattemyndighederne. De foreslåede bestemmelser om tynd kapitaliseringer stort set identiske med de regelsæt, der vedtages internationalt i disse år. Grønland har imidlertid på en række områder skatteregler, der afviger fra andre landes, og det kan, efter vor opfattelse, medføre en række uheldige samspilsproblemer, der kan bringe. en skatteyder i en uheldig situation. Dette gælder eksempelvis selskaber, der gennemfører et efterforskningsprogram over en årrække med henblik på forhåbentlig på et senere tidspunkt at kunne udnytte de afdækkede mineralforekomster etc. Sådanne datterselskaber vil have ganske betydelige udgifter i efterforskningsfasen og vil som regel blive tilført likviditet i takt med, at der er behov herfor, for at kunne gå videre med efterforskningen. Tilføres denne yderligere kapital løbende eksempelvis over en mellemregning for derefter at blive konverteret til selskabskapital for at opfylde brøken 2: l, jf. ovenfor, risikerer datterselskabet efter den gældende praksis på området i visse situationer at få afkortet det skattemæssige underskud til fremførsel, hvilket synes urimeligt. Vi anbefaler, at skatteadministrationen nøje overvejer den praksis der skal gælde for afkortning af skattemæssige underskud bl.a. i de situationer, hvor selskaber omfattet af reglerne om tynd kapitalisering løbende søger at tilpasse kapitalgrundlaget til gældsandelen. CFC beskatning Vi har ingen særlige bemærkninger til dette område. GtAig hilsen Per Ja n stats oriseret revisor T:\DTBREVE\2007\høringssvar sambeskaln juni 2007.doc

17 J.nr.: EM 2007/33 Notat om Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalgets høringsmøde med revisionsselskabet Deloitte lørdag, den 20. oktober 2007, i mødelokale 2. Deltagere: Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen (A), formand Landstingsmedlem Juliane Henningsen (la) Landstingsmedlem Lene KnOppel (D) Landstingsmedlem Ruth Heilmann (S), suppleant Revisor Per Jansen, Deloitte Udvalgssekretær: Stefan Krehbiel, Elly Hauge Pedersen Tolk: Sofus Joelsen Deloittes repræsentant blev anmodet om at uddybe firmaets høringssvar af 4. juni 2007, navnlig hvad angår emnet "tynd kapitalisering". Udvalget har noteret sig følgende tilkendegivelser fra Deloitte: 1) Tynd kapitalisering "Tynd kapitalisering" er et skatteteknisk begreb, man opererer med over hele verden i forbindelse med regler, der sikrer beskatning af internationale selskaber til fordel for værtsnationen (værnsregler). Deloitte er grundlæggende enig i, at hjemmestyret indfører sådanne værnsregler i Grønland. Et problem kan dog ligge i, at reglerne om tynd kapitalisering af internationale selskaber opfattes som et konkurrenceparameter ved sammenligning af forskellige lande/investeringsområder. Som alle andre skattepligtige ønsker naturligvis også virksomheder at begrænse deres skattebyrde mest muligt. Reglerne om tynd kapitalisering udløser negative skatteretlige konsekvenser, så snart en virksomheds låntagning overstiger en vis grænse. Ifølge lovforslaget skal grænsen være en belåningsgrad på mere end 2: 1 i forhold mellem fremmedkapital (f.eks. et lån) og egenkapitalen (f.eks. virksomhedens aktiekapital).

18 En typisk problemstilling kan være spørgsmålet om, hvor stor en kapital et udenlandsk moderselskab skal indskyde i et grønlandsk datterselskab. Moderselskabet kan være interesseret i, kun at binde en begrænset sum i datterselskabets aktiekapital og yde det øvrige krævede kapital som et lån, datterselskabet betaler renter af. Datterselskabets renteudgifter kan trækkes fra i skat, hvilket reducerer landskassens skatteprovenu. På denne måde "flytter beskatningsgrundlaget ud af landet", idet moderselskabet kan være skattepligtig af sine renteindtægter i sit hjemland. I international sammenligning kan en belåningsgrænse på 2: 1 virke skrap i forhold til lande, der tillader en grænse på f.eks. 3: 1 eller 4: 1, hvilket giver virksomhederne mere finansiel bevægelsesfrihed. Det hører dog med i billedet, at de foreslåede regler er lempelige på et andet punkt, da man accepterer låntagning uden øvre grænse, såfremt lånet forrentes på markedsvilkår mv. Samlet var det Deloittes opfattelse, at en lånegrænse på 2:1 muligvis kan virke afskrækkende på nogle internationale selskaber afhængig af, hvordan den skattemæssige "konkurrencesituation" mellem landende udvikler sig. Det kan være tilrådeligt at følge denne situation nøje i form af en international benchmarking, såfremt lovforslaget vedtages. 2) Samspi!sproblematik i forhold til reglerne ved konvertering af gæld til egenkapital Deloitte vurderer, at de nye regler indgår i et samspil med de skatteregler, der gælder, når en virksomhed konverterer gæld til egenkapital, f.eks. hvor et moderselskab yder et kapitalindskud mod en nedbringelse af datterselskabets gæld. Her mister datterselskabet ifølge gældende praksis den opsparede fordel, der ligger j at kunne fremføre gamle underskud, der skyldes renteudgifterne. Dette har herhjemme været et problem for en råstofvirksomhed, der ved opstarten blev udstyret med et kapitalgrundlag, der senere viste sig at være for tyndt. 3) Samspi!sproblematik i forhold ti! reglerne ved nedsættelse af aktiekapital mv. Deloitte vurderer endvidere, at de nye regler indgår i et samspil med de skatteregler, der gælder, når en ejer (f.eks. et moderselskab) ønsker at nedsætte aktiekapitalen i en grønlandsk virksomhed. Efter gældende praksis udløser en nedsættelse af egenkapitalen udbyttebeskatning. Dette gør det svært at trække penge ud af et overkapitaliseret selskab, det vil sige et selskab, der har flere penge, end den kan nå "at sætte i arbejde" til et acceptabelt afkast. -/- 2

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Status vedrørende Benchmarkingudvalgets anbefalinger

Status vedrørende Benchmarkingudvalgets anbefalinger NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender Johan Lund Olsen Inuit Ataqatigiit Status vedrørende

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, foretages

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Rettelsesblade (erstatter tidligere forslag dateret 29. juli 2004) (Der er alene tale om mindre tekniske ændringer)

Rettelsesblade (erstatter tidligere forslag dateret 29. juli 2004) (Der er alene tale om mindre tekniske ændringer) 16. september 2004 EM 2004/25 Rettelsesblade (erstatter tidligere forslag dateret 29. juli 2004) (Der er alene tale om mindre tekniske ændringer) Forslag til landstingslov nr. xx af xx. xxxxxxxx 2004 om

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 204 Offentligt J.nr. 2007-318-0593 Dato: 17. april 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Landstingsmedlem Per Berthelsen /HER

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den Skatteudvalget L 120 - O Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00074 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 120 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne Landstinget. Nuuk den 9. august 2006. Den skattemæssige registrering af ægtefæller

Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne Landstinget. Nuuk den 9. august 2006. Den skattemæssige registrering af ægtefæller Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne Landstinget Nuuk den 9. august 2006 Den skattemæssige registrering af ægtefæller Det fremgår af det danske Ligestillingsnævns hjemmeside, at en borger kan klage

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. marts 2014 FM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag indeholder initiativer som skal ruste skattelovgivningen i forhold til udviklingen indenfor

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes - 1 Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mit spørgsmål er af skattemæssigt karakter:

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 123 - forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven, pensionsafkastbeskatningsloven og skattestyrelsesloven

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 78 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 22. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema og de modtagne høringssvar vedrørende L 167 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion - 1 Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. december 2013 fra Vestre Landsret,

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Ægtefællebidrag. Rigsombudsmanden på Færøerne. 1. Oplysninger om ansøger. 2. Jeg søger om. 3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle

Ægtefællebidrag. Rigsombudsmanden på Færøerne. 1. Oplysninger om ansøger. 2. Jeg søger om. 3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle Rigsombudsmanden på Færøerne Ægtefællebidrag 1. Oplysninger om ansøger Fulde navn: P-tal: Adresse: Postnr./by: E-mail: Telefonnr. I dagtimerne: 2. Jeg søger om fastsættelse af ægtefællebidrag fra den forhøjelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Folketinget - Skatteudvalget. L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning) J.nr. 2008-321-0008 Dato: 5. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning) Til udvalgets orientering

Læs mere