Ad.1. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad.1. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg"

Transkript

1 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE -1 Aningaasanut Nunanullu AlIanut Naalakkersulsoq Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat (EM 2007/33) og forslag tillandstingslov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter (EM 2007/34) 12. oktober 2007 J.nr. Under 1. behandlingen af ovennævnte forslag fremkom partiernes ordfører med en række spørgsmål. Postboks Nuuk Oq/tel Fax Jeg vil nedenfor søge at besvare spørgsmålene i den rækkefølge, de blev fremsat dog opdelt på sambeskatning og tynd kapitalisering. Sambeskatning Demokraterne Demokraterne mente, at der er behov for yderligere belysning inden endelig stillingtagen til forslaget. 1. Sikring af, at ægtefæller ikke reelt kommer til at betale mere i skat end de gør i dag med de nugældende regler. 2. Pensionisters skattemæssige situation, hvor den ene ægtefælle flytter på alderdomshjem. 3. Beskatning i tilfælde af den ene ægtefælles død, hvor den efterlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo. Ad.1. Som det fremgår af lovforslaget, vil en ophævelse af sambeskatningen af samlevende ægtefæller ikke medføre, at ægtepar samlet set skal betale mere i indkomstskat. Dette sikres gennem bestemmelserne om, at ikke udnyttet personfradrag, standardfradrag og det skattefrie beløb for B-indkomst skal kunne overføres til den anden ægtefælle, hvilket også skal være tilfældet, såfremt en ægtefælles skattepligtige indkomst for et givet indkomstår er negativ. Det skal i den forbindelse bemærkes, at et ikke udnyttet standardfradrag altid vil udmønte sig i en negativ skattepligtig indkomst. Ved en beklagelig teknisk fejl viser det sig imidlertid, at bestemmelsen om, at et ikke udnyttet skattefrit beløb for B-indkomst ligeledes skal kunne overføres til den 1/4

2 anden ægtefælle, er gledet ud af forslaget, hvorfor Landsstyret agter at fremsætte vedlagte ændringsforslag til 2. behandlingen af EM 2007/33. Ad. 2. Der er ikke ændret på pensionisters skattemæssige stilling, såfremt den ene flytter på alderdoms- eller plejehjem. Også efter de gældende regler ville en sådan flytning medføre, at samlivet ansås som ophævet med den konsekvens, at det skattemæssige samliv var ophørt og dermed også sambeskatningen ved udløbet af indkomståret, således at eventuelle uudnyttede fradrag, efter dette tidspunkt ikke kunne udnyttes af den anden ægtefælle. Ad.3. Som en konsekvens af ophævelsen af sambeskatningen bestemmes det, at den længstlevende ægtefælle også i det indkomstår hvor ægtefællen afgår ved døden, alene beskattes af sin egen indkomst, selvom den længstlevende ægtefælle beslutter sig for at hensidde i uskiftet bo. Afdødes skat anses som hovedregel for endelig afgjort med betalingen af de skatter der forfaldt eller skulle indeholdes af indtægter, der er indtjent før dette tidspunkt. Såfremt den længstlevende ægtefælle vælger at hensidde i uskiftet bo, bestemmes det uændret, at længstlevende succederer i afdødes skattemæssige stilling for så vidt angår overtagelse af afskrivningsberettigede aktiver eller aktiver, som afdøde har anskaffet i sin næring eller i spekulationsøjemed. Modstykket hertil ville være, at de omhandlede aktiver skulle anses som afstået på dødstidspunktet og til værdien i handel og vandel på dette tidspunkt, og dermed udløse en eventuel skattepligtig fortjeneste eller tab, som skulle beskattes hos afdøde. Da der ofte her vil være tale om store skattepligtige fortjenester, vil en manglende mulighed for succession bevirke, at den efterlevende ægtefælle ofte ikke vil have likviditet nok til at overtage de omhandlede aktiver, med den konsekvens at aktiverne (virksomheden) må sælges, selvom den efterlevende gerne ville drive virksomheden videre. ATASSUT AT ASSUT mener, at det skal sikres, at det undgås, at ægtefæller får dårligere levevilkår, og derfor skal der foretage grundige afklaringer på følgende områder. 1. Nogle af høringsparterne sætter spørgsmålstegn ved, at man vil ændre den gældende og nemme bestemmelse om sambeskatning af ægtefæller til det vanskeligere. 2. ATASSUT er bekendt med, at der er tilfælde, hvor et ægtepar på grund af deres arbejde ikke er samlevende, og at dette kan have konsekvenser for beskatningen af ægtefællen 3. ATASSUT ønsker, at man uden at forringe sambeskatningen for ægtepar, søger at løse de problemer der opstår i denne forbindelse, således at ægtepar, der på grund af deres arbejde bor i forskellige kommuner med forskellige skatteprocenter kan søge om separat beskatning. 2/4

3 Ad. 1. Jeg deler på ingen måde den opfattelse, at der er tale om, at vi ændrer en nem bestemmelse om sambeskatning af ægtefæller til det vanskeligere. Det er rigtigt, at ægtefæller fremover skal udfylde hver deres selvangivelse i modsætning til nu, hvor de skal udfylde en fælles selvangivelse, men det antal oplysninger de skal afgive til skattemyndighederne er det samme antal som i dag. Det er korrekt, at ægtepar ved udfyldelsen af deres selvangivelser for indkomståret 2008 skal foretage en fordeling mellem sig af deres kapitalindtægter og -udgifter, men dette er altså en engangsforetegelse. Det er ligeledes korrekt, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og beregningen af skatten heraf, fremover vil skulle ske overførsel mellem ægtefællerne af ikke udnyttet personfradrag, standardfradrag og det skattefrie beløb for B- indkomst samt negativ skattepligtig indkomst, men dette vil blive udført af EDBprogrammer og således ikke i væsentlig grad belaste skatteforvaltningens personale. Endelig er det korrekt, at skatteforvaltningen skal ligne ca flere selvangivelser end tidligere og udskriver et tilsvarende merantal slutopgørelser. Det forventes dog, at man i 2008 vil kunne introducere den fortrykte selvangivelse, som vil kunne kompensere for det øgede antal selvangivelser. Ad. 2. Det er korrekt, at det er en betingelse for at der kan ske overførsel af ikke udnyttet personfradrag, standardfradrag og det skattefrie beløb for B-indkomst samt fradrag af den anden ægtefælles negative indkomst, at ægtefællerne er skattemæssigt samlevende. Det fremgår af bemærkningerne til 4, stk. 4, at spørgsmålet om hvorvidt samlivet ved faktisk adskillelse skal anses for ophævet, beror på en konkret vurdering, men som udgangspunkt skal samlivet være ophævet som følge af en uoverensstemmelse mellem ægtefællerne, hvorfor samlivet som udgangspunkt ikke anses for ophævet, hvis ægtefællerne lever faktisk adskilt som følge af deres erhverv, såfremt adskillelsen er af midlertidig karakter. Ad.3. Som en konsekvens af ophævelsen af sambeskatningen af samlevende ægtefæller, vil samlevende ægtefæller ikke automatisk få mandens skattekommune. Såfremt ægtefællerne på grund af deres arbejde bor i forskellige kommuner, vil manden få den kommune hvor han bor og arbejder som skattekommune, mens hustruen tilsvarende vil få den kommune, hvor hun bor og arbejder som skattekommune. 3/4

4 Kattusseqatigiit Partiiat 1. Kattusseqatigiit Partiiat mener, at reglerne i ægteskabsloven samt ægtefællernes pligt til at forsørge familien også utvivlsomt berøres, såfremt sambeskatningen af samlevende ægtefæller ophæves. 2. Kattusseqatiqiit Partiiat kan ikke acceptere, at der ved lovgivningen skabes noget der kan medføre uoverensstemmelser om fælles indkomster og ejendele, ligesom det heller ikke kan accepteres, at der laves regler om, hvorledes ægtefæl lers indtægter og udgifter skal fordeles. Ad. 1. Reglerne i ægteskabslovgivningen herunder reglerne om ægtefællernes pligt til at forsørge hinanden og eventuelle børn berøres på ingen måde af forslaget om ophævelse af sambeskatningen. Ad. 2. Ægteskabslovgivningens regler om hvem ægtefællerne der ejer ægteparrets aktiver og passiver følges netop i forslaget om ophævelse af sambeskatningen. De udfyldende regler om at indtægter og udgifter delles mellem ægtefællerne anvendes alene, hvor ejerforholdet ikke kan afgøres. Tynd kapitalisering Demokraterne Demokraterne ønsker at det foreslåede forhold på 2:1 mellem gæld og egenkapital drøftes i Skatte- og Afgiftsudvalget, idet forholdet i andre lande er fastsat som 4:1 eller 3:1. I Danmak er forholdet 4:1. Det er korrekt, at forholdet mellem gæld og egenkapital i den tilsvarende danske regel er fastsat til 4:1 og i flere andre lande, bl.a. Canada og USA er fastsat til 3:1. Omvendt befinder forholdet sig mellem 1:1 i England og Belgien og i Frankrig og Tyskland mellem 1,5:1 Det kan oplyses, at det foreslåede forhold på 2:1 mellem gæld og egenkapital ikke af Landsstyret vurderes til at hindre, at udenlandske investorer vil investere i Grønland. Med venlig hilsen (LLy- ffn~/)~--c{ Aleqa Hammond 4/4

5 xx. oktober 2007 EM Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat aflandsstyret til 2. behandling. Til l 1. I den under nr. 2 foreslåede affattelse af 4 e indsættes efter stk. l som nyt stykke: "Stk. 2. I det omfang en gift person, der er samlevende med ægtefællen ved indkomstårets udløb, ikke kan udnytte sit skattefrie beløb for B-indkomst, jf. 20, overgår det uudnyttede beløb til fradrag i ægtefællens B-indkomst. Det overførte skattefrie beløb kan dog ikke gøre ægtefællens B-indkomst negativ." Almindelige bemærkninger Som anført i blandt andet forslagets forelæggelsesnotat skal ophævelsen af sambeskatningen af ægtefæller ikke medføre, at ægtepar samlet set skal betale mere i indkomstskat. Der er derfor lagt op til, at ikke udnyttet personfradrag, standardfradrag og det skattefrie beløb for B- indkomst skal kunne overføres til den anden ægtefælle. En gennemgang af forslaget har dog beklageligvis vist, at ovenstående bestemmelse om overførsel af ikke udnyttet skattefrit beløb for B-indkomst ved en teknisk fejl er gledet ud af forslaget. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til nr. l For ikke at forringe samlevende ægtefællers skattemæssige situation foreslås det, at såfremt den ene ægtefælle ikke fuldt ud kan udnytte det skattefrie beløb for B-indkomst i et givet indkorns tår, så kan det ikke udnyttede beløb overføres til fradrag i den anden ægtefælles B- indkomst, såfremt denne anden ægtefælle har B-indkomst, der overstiger det skattefrie beløb for B-indkomst. Det overførte skattefrie beløb kan dog ikke gøre B-indkomsten negativ. EM 2007/33 SDlj.nr l

6 Inatsisartut Akileraartarnermut ataatsimiititali!jfd.. Landstingets Skatteudvalg i9. SEr c J.nr. C)\.Y.0.0\,dS - e:x:::cc:i1. Aappariit akileraartarnerannut tunngasog L,K=' o=p=i===,===~==_~~~_ Akileraartarnermut inatsit malillugu imatut allassimavoq 33 imma-imi; Aappariit ataatsimut akileraarusemeqartussat kommunenik assigiinngitsunik akileraarfissaqarpata uiusup kommuneani maleruagassat najoqqutaralugit akileraarutit naatsorsomeqassapput. Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit Inatsisartut akileraartamermut ataatsimiititaliaannut ilisimatitsissutigissuaat taamatut ataatsimut akileraarusemeqartameq ajomartorsiutitaqarmat, tassami nuliaasut uimik akileraartarfiannut akileraartassammata -allamillu akileraartamerup tungaatigut periarfissaqaratik. Uiusup akileraarfissaa najoqqutaralugu akileraartamissani pillugu saaffiginnissuteqartup arnaanini pillugu immikkoortinneqartutut misigisimalluni allagaata assilinera nassiupparput Vedr. beskatning af ægtepars indkomst Som det fremgår af skattelovgivnings 33 stka står der; Har ægtefæller, der sambeskattes, forskellig skattekommune, sker skatteberegningen m.v. på grundlag af mandens skattekommune. Ligestillingsrådet skal gøre opmærksom på overfor Landstingets skatteudvalg, at der er et problem i og med at der kun er sambeskatning i Grønland, da kvinder der er sambeskattede med mænd - ikke kan vælge en anden løsning. Der vedlægges en kopi afhenvendelsen af en kvinde som føler sig diskrimineret p.g.a sit køn som en kvinde der skal følge mandens omkring skattemæssige forhold. Inussiamersumik inuu1luaritsi Med yenlig hilsen i 'I/".. \f('" -. " i l ~,.'I \~C~Kl.."v.~... )(>...\)~.X\D~,-(}/k\.x...J..-c, Karm Kleist-Johansen N aligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit Allaffianni pisortaq Sekretariatsleder for Ligestillingsrådet

7 Ligestillingsrådet Vedr.: Ligestilling i skatteforhold. Jeg vil be~ligestillingsrådet undersøge skattereglerne, hvad angår, at skatteforhold for ægtepars vedkommende følger mandens adresse. Siden november 1987 ~ har min mand ogjeg boet i Sisimiut Kommune og været skattepligtige hertil. Grundet arbejdsmæssige forhold er min mand i efteråret 2005 flyttet til Qasigiannguit Kommune, hvor han er fast ansat i en åremålsansættelse for fire år. I forbindelse med udfyldelse af selvangivelse har jeg henvendt mig til skattekontoret for at høre, hvordan vi skulle forholde os omkring skattemæssige forhold, når vi bor og arbejder i hver sin kommune. Jeg fik ved den lejlighed oplyst, at skatteforhold som udgangspunkt følger mandens adresse. Det betyder, at vi i forhold til min mands flyttedato er skattepligtige til Sisimiut Kommune det kommende år, men herefter vil vi begge være skattepligtige til Qasigiannguit Kommune. Jeg finder det dybt uretfærdigt, at min økonomi løbende kan ændres af forhold, der i princippet er min økonomi uvedkommende og at jeg således skal være skattepligtig til min mands kommune, når jeg har min bolig og mit fortsatte virke i Sisimiut. Jeg er fast ansat hjemmehørende tjenestemand med ansættelse i kommune og hjemmestyre gennem 26 år. Jeg mener, jeg som selvstændigt individ har ret til min egen økonomi, uafhængigt af de arbejdsmæssige forhold min mand måtte have. Med venlig hilsen

8 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE I Kalaallit Nunnaanni!natsisartut Inatsisartut Akileraartarnermut Akitsuusiisarnermullu Ataatsimiititaliaat Grønlands Landsting Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg Til Landsstyremedlem Josef Moizfeldt for Finanser og Udenrigsanliggender Spørgsmål vedrørende valg af skattekommune ved sambeskattede ægtefæller Skatte- og Afgiftsudvalget har modtaget vedlagte henvendelse af 5. maj 2006 fra Ligestillingsrådet i Grønland. Det fremgår, at Ligestillingsrådet anser det for problematisk, at sambeskatning af ægtefæller ifølge indkomstskattelovens 33, stk. 4, sker med udgangspunkt i mandens skattekommune. Bestemmelsen har følgende ordlyd: "Stk. 4. Har ægtefæller, der sambeskattes, forskellig skattekommune, sker skatteberegningen m.v. på grundlag af mandens skattekommune. Når særlige forhold gør sig gældende, kan skattemyndigheden dog tillade, at skatteberegningen sker på grundlag af hustruens skattekommune. Ansøgning herom skal indgives senest samtidig med indgivelsen af selvangivelse for det pågældende indkomstår." 23. maj 2006 Sags.nr Kalaallit Inatsisartul/ Grønlands Nunnaanni Postboks Nuuk Landsting Oq/lel Fax Udvalget ønsker på denne baggrund en besvarelse af følgende spørgsmål: 1. Hvilke "særlige forhold" kan ifølge skattemyndighedernes praksis begrunde en tilladelse til, at ægtefællerne undtagelsesvist beskattes på grundlag af hustruens skattekommune? 2. Hvor ofte søger ægtefæller i praksis om sambeskatning på grundlag af hustruens skattekommune? Hvor ofte beslutter skattemyndighederne i praksis at imødekomme en sådan ansøgning? 3. Har Landsstyret overvejet mulighederne for fremover at beskatte ægtefæller i den kommune, hvor de hver især har bopæl? 4. Er Landsstyret indstillet på at affatte 34, stk. 4, på en kønsneutral måde? Er det f.eks. tænkeligt at foretage skatteberegningen på grundlag af skattekommunen for den ægtefælde, der har haft den største skattepligtige indkomst i det pågældende indkomstår? 5. Indeholde skattelovningen andre bestemmelser, der knytter retsvirkninger til borgerens køn? Finder Landsstyret i givet fald anledning til at revidere disse bestemmelser? 1/1

9 6. Har Landsstyret i øvrigt bemærkninger til den problemstilling, Ligestillingsrådet har påpeget? Med venlig hilsen q.ugo~ '="A;:;-g~rmand 212

10 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT- GRØN.LANDS HJEMMESTYRE GREENLAN"O HOME P.ULE Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender Minister af Finance and Foreign Affairs I Grønlands Landstin~= i Skatte- og Afgiftsudrm'9~t =~~~_~~_~~===..,."'..=>o-~--."'~'''''' lawdst. BUREP.U LA~U IBet:6'L~_ ~, ICato 19. SEP" ~~==I~>,+ <t~uk den 6. juni 2006 J.rir.OL <:>5 - ~9. Kopi Spørgsmål vedrørende valg af skattekommune for sambeskattede ægtefæller I skrivelse af 23. maj 2006, stilet til Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender Josef Motzfeldt, har udvalget ønsket en besvarelse på Dato Tel Fax Postboks Nuuk Kalaallit Grønland, Nunaat Green!and følgende spørgsmål: Spørgsmål: 1. Hvilke "særlige forhold" kan ifølge skattemyndighedernes praksis begrunde en tilladelse til, at ægtefællerne undtagelsesvist beskattes på grundlag af hustruens skattekommune? Svar: Det fremgår af bemærkningerne til 26 i lov om kommuneskat for Grønland, som er videreført uændret som 33 i landstingslov om indkomstskat, at: "Når man som hovedregel i tilfælde af sambeskatning har valgt at lade beskatning ske på grundlag af mandens skattekommune, hænger det sammen med praktiske og tekniske forhold vedrørende CPR. Man vil dog ikke udelukke muligheden af at anvende hustruens skattekommune, hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, f.eks. hvor hustruen er den deciderede novedemvetvor. " Som det fremgår af de citerede bemærkninger, har man som et eksempel på særlige forhold henvist til tilfælde, hvor hustruen er den deciderede hovederhverver, hvilket må forstås som at hustruen bidrager væsentlig mere til ægteparrets samlede indtægter end manden. 1

11 En anden særlig omstændighed kunne eksempelvis være, at ægteparrets egentlige bopæl er hvor hustruen opholder sig, og ikke hvor manden midlertidigt opholder sig Spørgsmål: 2. Hvor ofte søger ægtefæller i praksis om sambeskatning på grundlag af hustruens skattekommune? Svar: Skattedirektoratet er ikke bekendt med et eneste tilfælde, hvor der har foreligget en ansøgning eller klage fra et ægtepar om, at skatteberegningen skal ske på grundlag af hustruens skattekommune. En telefonisk rundringning til udvalgte kommuner har heller ikke bragt et eneste eksempel for dagen. I den af Ligestillingsrådet fremsendte skrivelse omfattende person kunne det være relevant at klage til Skattedirektoratet over den af den lokale skattemyndighed (skattekontoret i Sisimiut) trufne afgørelse Hvilket er meddelt Ligestillingsrådet og pågældende person. Spørgsmål: 3. Har Landsstyret overvejet mulighederne for fremover at beskatte ægtefæller i den kommune, hvor de hver især har bopæl? Svar: Landsstyret er meget opmærksom på, og ønsker at fremlægge forslag om ophævelse af sambeskatningen, uden en i øvrigt forringet skattemæssig situation for ægtefæller og registrerede par i forhold til nu. Dette vil ske indenfor næste år, når bl.a. IT-systememe kan håndtere en sådan situation Spørgsmål: 4. Er Landsstyret indstillet på at affatte 33, stk. 4, på en kønsneutral måde? Er det f.eks. tænkeligt at foretage skatteberegningen på grundlag af 2

12 skattekommunen for den ægtefælie, der har haft den største skattepligtige indkomst i det pågældende indkomstår? Svar: Efter Landsstyrets opfattelse er det ikke muligt, at affatte 33, stk. 4 på en anden måde, men bestemmelsen vil helt udgå, såfremt sambeskatning af ægtefæller ophæves, jf. svaret til spørgsmål 3. Udvalgets eksempel om, at betalingen sker på grundlag af skattekommunen for den ægtefælle, der har den største skattepligtige indkomst i det pågældende indkomstår, kan ikke anbefales. Dels fordi det ikke altid vil være muligt ved forskudsregistreringen at vide, hvilken af ægtefællerne der vil opnå den største skattepligtige indkomst, og dels fordi der kan spekuleres i en sådan ordning. En person, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan foretage frie afskrivninger, dog maksimalt svarende til indtægten ved den selvstændige virksomhed, ligesom ægtefæller frit kan fordele fradraget for pensionsordninger mellem sig Spørgsmål: 5. Indeholder skattelovgivningen andre bestemmelser, der knytter retsvirkninger til borgernes køn? Finder Landsstyret i givet fald anledning til at revidere disse bestemmelser? Svar: Der er ingen bestemmelser i landstingslov om indkomstskat udover 33 og konsekvensbestemmelsen i 47, der knytter retsvirkninger til borgernes køn. Spørgsmål: 6. Har Landsstyret i øvrigt bemærkninger til den problemstilling, Ligestillingsrådet har påpeget? Svar: Landsstyret er enig med de betragtninger som Ligestillingsrådet i Grønland fremfører og henviser tir. Derudover er det Landsstyrets opfattelse, at det 3

13 nuværende regelsæt ikke fremmer den ønskede mobilitet på arbejdsmarkedet, også derfor agter Landsstyret som nævnt ovenfor at fremlægge et forslag om ophævelse af sambeskatningen, fra indkomståret 2008 at regne. Med venlig hilsen 4

14 I itt Deloitte StatsautoriseretRevisionsaktieselskab CVR-nr Postboks Nuuk Telefon Telefax wwvy.deloitte.dk Skattedirektoratet Postboks Nuuk Høringssvar, fortrykte selvangivelser, ophævelse af sambeskatning af ægtefæller mv. Vi har nedenfor anført vore bemærkninger til de forslag til lovændringer i henholdsvis indkomstskatteloven som landstings lov om forvaltning af skatter, der fremgår af det i april 2007 modtagne høringsmateriale. Landstingslov om forvaltning af skatter Ændringerne i landstingslov om forvaltning af skatter er i væsentlig grad nødvendiggjort af ønsket om at indføre fortrykte selvangivelser for personer. Vi er enige i, at dette alt andet lige må indebære en administrativ lettelse i skatteforvaltningen og give mulighed for en mere effektiv ligning. På en række punkter udvides indberetningspligten for såvel private virksomheder som offentlige myndigheder. Disse udvidede krav til indberetninger vil, efter vor opfattelse, kræve visse administrative tilpasninger hos en række indberetningspligtige. Vi anbefaler, at Skattedirektoratet snarest præciserer de udvidede krav til indberetningerne i en vejledning. Endvidere er det vor opfattelse, at Skattedirektoratet via hjemmesiden med fordel kan stille beregningsskemaer etc. til rådighed for de indberetningspligtige, således at eksempelvis beregning af værdi af fri bolig set fra arbejdsgiver side kan ske på en nem og effektiv måde og på grundlag af de til enhver tid gældende satser mv. Landstingslov om indkomstskat Ophævelse af sambeskatning mellem ægtefæller Overordnet finder vi det hensigtsmæssigt, at ægtefæller beskattes hver for sig. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

15 Deloitte Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at medarbejdende ægtefælle oppebærer rettigheder som en almindelig lønmodtager, såfremt der indgås en lønaftale mellem ægtefællerne. Modsætningsvis har den ægtefælle, der herefter virker som "arbejdsgiver" også en række pligter, eksempelvis at der løbende skal indeholdes og afregnes A-skat for den medarbejdende ægtefælle. Konsekvensen af lønaftaler er, at der ligeledes skal indberettes og indbetales arbejdsmarkedsafgift med 0,9% af lønsummen. Vi har noteret os, at den medarbejdende ægtefælle herefter skal betragtes som en "almindelig" lønmodtager i skattemæssig henseende. Vi formoder, at det herefter, på lige fod med øvrige lønmodtagere, vil være muligt at tildele den medarbejdende ægtefælle personalegoder efter de generelle retningslinier herfor. Transfer pricing Overordnet set er der tale om en præcisering af det bestående regelsæt, og reglerne er i tråd med, hvad der internationalt er gældende. Bestemmelserne tager sigte på kontrollerede grænseoverskridende transaktioner. Det kunne overvejes at præcisere eller måske ligefrem lovfæste tilsvarende bestemmelser vedrørende kontrollerede indenlandske transaktioner, således at der ikke hersker tvivl om, at al samhandel mellem eksempelvis selskab og hovedaktionær skal ske på markedsvilkår, eksempelvis forrentning af mellemværende med en hovedaktionær, eller en hovedaktionærs køb af et aktiv fra hovedaktionærselskabet. På sigt ville det være en fordel for de virksomheder/skatteydere, der bliver berørt af bestemmelserne, at Skattedirektoratet udfærdiger vejledende eksempler til brug for virksomhedernes arbejde med at dokumentere transfer pricing transaktioner. Tynd kapitalisering Fremadrettet forudses der øgede udenlandske investeringer i Grønland, særligt indenfor olie- og mineralområdet. Det er derfor hensigtsmæssigt, at Grønland allerede nu får et regelsæt om tynd kapitalisering, således at udenlandske efterforskningsselskaber mv. kender vilkårene ved at etablere sig i Grønland. Lovforslaget lægger op til en brøk, hvorefter der kan ske afkortning i rentefradragsretten, såfremt gælden sat i forhold til egenkapitalen overstiger forholdet 2: 1. Set i internationalt perspektiv forekommer den tilladte gældsandel meget lav. I andre lande, som Grønland fra tid til anden sammenligner sit skattesystem med, ses brøker med forholdet 4: 1. Det fremgår imidlertid af lovforslaget, at såfremt den kontrollerede gæld er renteberegnet på "markedsvilkår", vil der ikke ske afkortning i fradragsretten for rente udgifterne, uanset gældsandelen over-

16 Deloitte 3 stiger forholdet 2: l. Dette afbøder i væsentlig grad effekten af, at Grønland alene accepterer en gældsandel i forholdet 2: l, men vi anbefaler dog, at der fra myndighedernes side regelmæssigt sker en vurdering af, om brøken 2: l er hensigtsmæssig at fastholde. Endvidere anbefaler vi, at der gives mulighed for, at berørte selskaber rnv., ved at dokumentere at lånoptagelse og rentebetaling sker på markedsvilkår, kan undgå at opgøre gældsandelen i forhold til den indskudte kapital, idet denne opgørelse er både kompliceret og tidskrævende og forbundet med en lang række skøn. For visse typer aktiver skal der, jævnfør lovforslaget, udfinde s en markedsværdi, hvilket vurderes at være særdeles vanskeligt og kan give anledning til unødige diskussioner med skattemyndighederne. De foreslåede bestemmelser om tynd kapitaliseringer stort set identiske med de regelsæt, der vedtages internationalt i disse år. Grønland har imidlertid på en række områder skatteregler, der afviger fra andre landes, og det kan, efter vor opfattelse, medføre en række uheldige samspilsproblemer, der kan bringe. en skatteyder i en uheldig situation. Dette gælder eksempelvis selskaber, der gennemfører et efterforskningsprogram over en årrække med henblik på forhåbentlig på et senere tidspunkt at kunne udnytte de afdækkede mineralforekomster etc. Sådanne datterselskaber vil have ganske betydelige udgifter i efterforskningsfasen og vil som regel blive tilført likviditet i takt med, at der er behov herfor, for at kunne gå videre med efterforskningen. Tilføres denne yderligere kapital løbende eksempelvis over en mellemregning for derefter at blive konverteret til selskabskapital for at opfylde brøken 2: l, jf. ovenfor, risikerer datterselskabet efter den gældende praksis på området i visse situationer at få afkortet det skattemæssige underskud til fremførsel, hvilket synes urimeligt. Vi anbefaler, at skatteadministrationen nøje overvejer den praksis der skal gælde for afkortning af skattemæssige underskud bl.a. i de situationer, hvor selskaber omfattet af reglerne om tynd kapitalisering løbende søger at tilpasse kapitalgrundlaget til gældsandelen. CFC beskatning Vi har ingen særlige bemærkninger til dette område. GtAig hilsen Per Ja n stats oriseret revisor T:\DTBREVE\2007\høringssvar sambeskaln juni 2007.doc

17 J.nr.: EM 2007/33 Notat om Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalgets høringsmøde med revisionsselskabet Deloitte lørdag, den 20. oktober 2007, i mødelokale 2. Deltagere: Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen (A), formand Landstingsmedlem Juliane Henningsen (la) Landstingsmedlem Lene KnOppel (D) Landstingsmedlem Ruth Heilmann (S), suppleant Revisor Per Jansen, Deloitte Udvalgssekretær: Stefan Krehbiel, Elly Hauge Pedersen Tolk: Sofus Joelsen Deloittes repræsentant blev anmodet om at uddybe firmaets høringssvar af 4. juni 2007, navnlig hvad angår emnet "tynd kapitalisering". Udvalget har noteret sig følgende tilkendegivelser fra Deloitte: 1) Tynd kapitalisering "Tynd kapitalisering" er et skatteteknisk begreb, man opererer med over hele verden i forbindelse med regler, der sikrer beskatning af internationale selskaber til fordel for værtsnationen (værnsregler). Deloitte er grundlæggende enig i, at hjemmestyret indfører sådanne værnsregler i Grønland. Et problem kan dog ligge i, at reglerne om tynd kapitalisering af internationale selskaber opfattes som et konkurrenceparameter ved sammenligning af forskellige lande/investeringsområder. Som alle andre skattepligtige ønsker naturligvis også virksomheder at begrænse deres skattebyrde mest muligt. Reglerne om tynd kapitalisering udløser negative skatteretlige konsekvenser, så snart en virksomheds låntagning overstiger en vis grænse. Ifølge lovforslaget skal grænsen være en belåningsgrad på mere end 2: 1 i forhold mellem fremmedkapital (f.eks. et lån) og egenkapitalen (f.eks. virksomhedens aktiekapital).

18 En typisk problemstilling kan være spørgsmålet om, hvor stor en kapital et udenlandsk moderselskab skal indskyde i et grønlandsk datterselskab. Moderselskabet kan være interesseret i, kun at binde en begrænset sum i datterselskabets aktiekapital og yde det øvrige krævede kapital som et lån, datterselskabet betaler renter af. Datterselskabets renteudgifter kan trækkes fra i skat, hvilket reducerer landskassens skatteprovenu. På denne måde "flytter beskatningsgrundlaget ud af landet", idet moderselskabet kan være skattepligtig af sine renteindtægter i sit hjemland. I international sammenligning kan en belåningsgrænse på 2: 1 virke skrap i forhold til lande, der tillader en grænse på f.eks. 3: 1 eller 4: 1, hvilket giver virksomhederne mere finansiel bevægelsesfrihed. Det hører dog med i billedet, at de foreslåede regler er lempelige på et andet punkt, da man accepterer låntagning uden øvre grænse, såfremt lånet forrentes på markedsvilkår mv. Samlet var det Deloittes opfattelse, at en lånegrænse på 2:1 muligvis kan virke afskrækkende på nogle internationale selskaber afhængig af, hvordan den skattemæssige "konkurrencesituation" mellem landende udvikler sig. Det kan være tilrådeligt at følge denne situation nøje i form af en international benchmarking, såfremt lovforslaget vedtages. 2) Samspi!sproblematik i forhold til reglerne ved konvertering af gæld til egenkapital Deloitte vurderer, at de nye regler indgår i et samspil med de skatteregler, der gælder, når en virksomhed konverterer gæld til egenkapital, f.eks. hvor et moderselskab yder et kapitalindskud mod en nedbringelse af datterselskabets gæld. Her mister datterselskabet ifølge gældende praksis den opsparede fordel, der ligger j at kunne fremføre gamle underskud, der skyldes renteudgifterne. Dette har herhjemme været et problem for en råstofvirksomhed, der ved opstarten blev udstyret med et kapitalgrundlag, der senere viste sig at være for tyndt. 3) Samspi!sproblematik i forhold ti! reglerne ved nedsættelse af aktiekapital mv. Deloitte vurderer endvidere, at de nye regler indgår i et samspil med de skatteregler, der gælder, når en ejer (f.eks. et moderselskab) ønsker at nedsætte aktiekapitalen i en grønlandsk virksomhed. Efter gældende praksis udløser en nedsættelse af egenkapitalen udbyttebeskatning. Dette gør det svært at trække penge ud af et overkapitaliseret selskab, det vil sige et selskab, der har flere penge, end den kan nå "at sætte i arbejde" til et acceptabelt afkast. -/- 2

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND SKATTESTYRELSEN Marts 2014 I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND 1. INDLEDNING Formål Denne vejledning har til formål i generel form at introducere de grønlandske

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 18 1402 København K SkatErhverv: pskerh@skm.dk Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Skriftlig besvarelse af 36 stk. 1 spørgsmål fra landstingsmedlem Marie Fleischer, Inuit Ataqatigiit.

Skriftlig besvarelse af 36 stk. 1 spørgsmål fra landstingsmedlem Marie Fleischer, Inuit Ataqatigiit. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Landstingsmedlem Marie Fleischer Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik december 26 Indkomstforhold i Århus Kommune, 23-25 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 25 forventes at andrage 36.891 mio. kr.

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere