Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Jørgen Lundsgaard, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jesper Kiel Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budget Status Analyse af ledelsestyngde Revisionsberetning for Regnskabsåret Udviklingsplan for Svendborg Havn principbeslutning Sydfyns Elforsyning - Årsrapport Regnskabssag for almene boligorganisationer med forskudt regnskabsår 2010/ Overdragelse af fælles privat kloakledning til Vand og Affald Vindeby Pilevej - godkendelse af skema C og anlægsregnskab Anlægsmidler til renovering af Thurø Skole Tillæg nr og lokalplan 555 for boligområde Vestergårds Allé, Skårup. Endelig vedtagelse Deklaration på Skarø Brovej 2, Skarø Økonomiudvalgets arbejde med temaet aktivt medborgerskab Borgerforeningen - godkendelse af regnskab Kommunegaranti for Lundeborg Vandværk a.m.b.a Orientering Lukket - Ejendomshandel Lukket - Ejendomshandel Lukket - Ejendomshandel...24

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. Hanne Klit forlod mødet efter behandlingen af punkt Budget Status 12/21508 Orientering om status på budgetlægning for , program for Byrådets budgetseminar den 28. august 2012, samt afholdelse af borgermøde den 30. august Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares i den kommende proces. Udgangspunktet for budget 2013 er en videreførelse af de rammer forligsparterne aftalte i forbindelse med budgetforliget for budget Disse rammer skal sikre en langsigtet konsolidering af kommunens økonomi, der kan sikre balance i kommunens budget. Herved reduceres risikoen for årlige besparelsesrunder og anlægsstop. Konsolidering af kommunens økonomi skal ligeledes sikre økonomi til investeringer i kommunens fremtid, og dermed skabe grundlag for vækst og udvikling. Først på året viste prognoserne for budget 2013 og forventet regnskab 2012, at kommunes økonomi stort set ville udvikle sig inden for rammerne af den økonomiske politik. Som følge heraf og i overensstemmelse med budgetproceduren har fagudvalgene ikke udarbejdet forslag til besparelser forud for 1. behandling af budget Som følge af udligningsreform og kommuneaftalen tegner der sig nu et andet billede, der nødvendiggør besparelser for at få balance i kommunens økonomi. Basisbudget Det tekniske grundlag basisbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i overslaget for 2013 i budget 2012 og justeret med en række teknisk betonede ændringer. På udgiftssiden er der foretaget en pris- og lønfremskrivning og der er korrigeret for afledte virkninger af tillægsbevillinger meddelt efter budgetvedtagelsen i Endvidere er der indarbejdet foreløbige merudgifter til ny lovgivning (lov- og cirkulæreprogram) samt seneste skøn 1

3 over udviklingen i overførselsindkomsterne. Endvidere er der indarbejdet uomgængelige merudgifter, bl.a. affødt af udviklingen i 2011 og første halvår 2012 samt mer- og mindreudgifter som følge af udvikling i demografi, brugerantal m.m. På indtægtssiden er der udarbejdet et nyt indtægtsbudget baseret på kommuneaftalen fra juni og Indenrigs- og Økonomiministeriets udmelding af indtægter fra skatter, generelle tilskud og udligningsordninger (statsgaranti). For overslagsårene er indtægtsbudgettet udarbejdet på grundlag af KL s tilskudsmodel og dermed KL s skøn over udvikling i udskrivningsgrundlag og statstilskud, herunder balancetilskud. På baggrund af basisbudgettet udarbejder Direktionen et budgetforslag i balance til 1. behandling. Forslaget forventes udsendt til budgetseminariet den 28. august som supplement til budgetnotatet. Usikkerheder og risici Der knytter sig fortsat usikkerhed og risici til disse forudsætninger, hvilket er redegjort for i budgetnotatet, som eftersendes. Økonomiske konsekvenser: Der henvises til vedlagte budgetnotat, hvor der er redegjort nærmere for de økonomiske konsekvenser. Direktionen indstiller, at: budgetnotat august 2012 tages til efterretning budgetseminariet den 28. august 2012 afholdes jf. vedlagte program. borgermødet den 30. august 2012 afholdes jf. vedlagte program. Bilag: Åben - Program for Byrådets budgetseminar Åben - Program til budgetborgermøde Åben - Budgetnotat august til ØK Godkendt. Jesper Kiel ønskede dog, at bloktilskudsmidlerne vedr. børn- og ungeområdet og sundhedsområdet afsættes på udgiftsbudgettet, idet de er optaget på indtægtsbudgettet. 3. Analyse af ledelsestyngde 12/7444 2

4 Orientering om sammenlignende analyse af ledelsestyngde i 7 kommuner. Revisionsfirmaet BDO har for Fredericia Kommune i foråret 2012 gennemført en analyse af ledelsestyngde og udnyttelse af ledelsesressourcer i Fredericia Kommune. En væsentlig del af analysen er en sammenligning af ledelsestyngden i 7 kommuner, hvor Svendborg har medvirket som en af sammenligningskommunerne - dels ved at stille data til rådighed og medvirke ved kvalitetssikring af disse på tværs at de deltagende kommuner, dels ved at direktionen har deltaget i et dialogmøde med BDO. Rapporten blev offentliggjort og fremsendt til Økonomiudvalgets orientering den 27. juni med henblik på efterfølgende orientering på et udvalgsmøde. Første halvdel af rapporten analyserer ledelsestyngden på tværs af de deltagende kommuner, mens andel halvdel (kapitel 8) analyserer forholdene internt i Fredericia Kommune. I rapporten anvendes 3 indikatorer for ledelsestyngde - Ledertyngde, der angiver hvor mange ledere, der er for hver 100 medarbejdere - Span-of-control, der angiver hvor mange medarbejdere, der er pr. leder - Økonomisk ledelsestyngde, der angiver, hvor meget omkostningerne til ledelse (i dette tilfælde defineret som de udbetalte lederlønninger) tynger kommunen konkret defineret som udbetalte lederlønninger pr. medarbejder. I rapporten er der foretaget analyser dels af de 7 kommuners samledes ledelsesressourcer, dels af kommunernes ledelsesressourcer på sektorområder, fastlagt ud fra Fredericia Kommunes administrative struktur. I den samlede analyse er Svendborg den kommune, der har den laveste ledelsestyngde, d.v.s. det færreste antal ledere pr. 100 medarbejdere og dermed også den kommune, hvor lederne i gennemsnit har tilknyttet flest medarbejdere. Samtidig er Svendborg den kommune, hvor de gennemsnitlige lederlønningerne er lavest. Der er betydelig variation i ledelsestyngden mellem sektorområderne eller brancherne som de benævnes i rapporten og mellem kommunerne. Svendborg har den laveste ledelsestyngde i ældreplejen og ligger under gennemsnit på de fleste af de øvrige sektorområder og har på ingen områder den højeste tyngde. Rapport angiver en række rammebetingelser, der er væsentlige i fortolkning af resultaterne, herunder organisationsstruktur, institutionsstørrelse m.v. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 3

5 Bilag: Åben - Endelig afrapportering - version Til efterretning. 4. Revisionsberetning for Regnskabsåret /19163 Godkendelse af revisionsberetning og revideret regnskab for 2011 for Svendborg Kommune. Økonomi og Indkøb fremsender beretning nr. 9 for Revisionen af regnskabet for året Fra beretningen kan fremhæves følgende: Revisionen af regnskabet for 2011 har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionens vurdering af kommunens økonomi er, at Svendborg Kommunes aktuelle økonomiske situation er fornuftig vurderet på bæredygtig drift og det likvide beredskab. Det er således revisionens vurdering at Svendborg Kommune har handlet rettidigt på det pres, der i de sidste år har været på det driftmæssige resultat og på den likviditetsmæssige udvikling. Den gennemførte forvaltningsrevision af fritvalgstakster viser, at o Svendborg Kommune følger de gældende regler på området o Prisberegningerne bygger på et korrekt grundlag o Der foretages de nødvendige efterkalkulationer o Svendborg Kommune foretager efterbetaling til de private leverandører 4

6 Den gennemførte temarevision af fleksydelsesordningen viser, at o Der generelt er tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange og at disse følges o At personsagsområdet generelt administreres efter de gældende regler o At der ikke er fundet fejl i de 41 sager der er revideret. Den lovpligtige revision af sagsbehandlingen indenfor områderne under Beskæftigelsesministeriet og Social- og Integrationsministeriet, omhandler en vurdering og efterprøvning af, om interne forretningsgange og kontroller fungerer hensigtsmæssigt og betryggende med særlig vægt på tilrettelagte og gennemførte kvalitetskontroller. Bilag 1 til beretningen viser, at der på alle de gennemgåede sagområder kun er konstateret en fejl og at denne ikke har refusionsmæssig betydning. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Lovgrundlag: Styrelseslovens 45. Direktionen indstiller: at revisionsberetningen for 2011 godkendes at det reviderede regnskab for 2011 godkendes. Bilag: Åben - Underskreven ledelseserklæring regnskab Åben - Årsberetning 2011.pdf Åben - Underskrevet beretningsside - regnskab 2011 Åben - Revisionsberetning nr 9 afsluttende regnskab Åben - Erklæringer til Årsberetning underskrevet Indstilles. 5

7 5. Udviklingsplan for Svendborg Havn principbeslutning 12/21119 Efter et halvt års proces, hvor muligheder og vilkår for en udvikling af Svendborg Havn er blevet undersøgt og debatteret, skal der træffes en beslutning om, hvorvidt man ønsker at satse på at videreudvikle den maritime industrihavn eller satse på en omdannelse af havnearealerne til blandede byformål; en maritim byhavn. Byrådet besluttede i november 2010 at sætte gang i udbud og lokalplanlægning for kvarteret Jessens Mole. I forbindelse med planlægningen af Jessens Mole blev der gennemført en række interviews med potentielle investorer, som grundlag for udarbejdelse af konkurrenceprogram mv. Investorundersøgelsen påpegede et stort behov for en helhedsplan for hele havnen. Uden en helhedsplan ville investorer ikke give sig i kast med at investere i Jessens Mole. Helhedsplanen og den politiske opbakning bag den ville frembringe den investeringssikkerhed, som gjorde det attraktivt at investere i Jessens Mole og havnen i øvrigt. Baggrunden er nærmere beskrevet i bilaget Hvad skal der ske på Fremtidens Havn? To scenarier et valg. Med udgangspunkt i den gennemførte investorundersøgelse besluttede byrådet at sætte gang i en udviklingsproces, der via en udviklingsplan skulle formulere en samlet vision for Svendborg Havn og dermed etablere den nødvendige investeringssikkerhed. Der blev herefter tilrettelagt en proces med vægt på inddragelse af investorer og andre interessenter omkring havnen samt åbenhed i form af borgermøder. Konkret blev processen afviklet via seks temadage spredt ud over vinter-forår 2012, hvor der på hver temadag blev afholdt interessent- og borgermøder over en række temaer, som har været afgørende for at vurdere udviklingsmulighederne for havneområdet. Til støtte for debat og drøftelser har der været tilknyttet en proceskonsulent samt fire specialister med indgående indblik i de forskellige temaer, der har været taget under behandling. Udviklingsprocessen er nærmere beskrevet i bilag på sagen: Processen omkring Udviklingsplan for Fremtidens Havn, vinter-forår Det sjette og afsluttende havnemøde i juni lagde op til et valg imellem to scenarier; en maritim industrihavn eller en maritim byhavn. Mødets oplæg udsprang som en følge af de løbende konklusioner, der blev truffet i styregruppen. Det er valget imellem disse to scenarier, som nu fremlægges til politisk behandling og beslutning. At vælge Svendborg Havn som maritim industrihavn er at give bestående og kommende industrivirksomheder en sikkerhed for fortsat udvikling, der hvor de ligger, og med de rettigheder og begrænsninger, der knytter sig til det. Valget baseres på, at fremtiden for havneindustri og skibsfart er det valg, der fastholder og udvikler Svendborg som et af Fyns/regionens bærende udviklingsområder. 6

8 At vælge Svendborg Havn som maritim byhavn er at sikre en åben Frederiksø uden boliger, men med virksomheder og aktiviteter knyttet til det maritime, til træskibsværft, lystbådehavn, kontorer, hotel, kultur, oplevelser, museum og aktiviteter for borgere og besøgende. På havnens øvrige dele blandes boliger med bestående og nye ikke miljøbelastende virksomheder, butikker og serviceerhverv. Valget er begrundet på, at en således ændret erhvervssammensætning er nødvendig for at sikre fremtidens jobs, og at boliger på havnen er nødvendige for at sikre finansiering og nye skatteydere. Scenarierne er nærmere beskrevet i bilaget Hvad skal der ske på Fremtidens Havn? To scenarier et valg. Uanset hvilket scenarie der vælges, er det desuden vigtigt, at der foreligger en køreplan for det videre arbejde. Der sigtes mod at have et forslag til en køreplan for den efterfølgende proces, kaldet en procesplan, klar til beslutning i byrådet ultimo Procesplanen beskriver tilblivelse og indhold af en udviklingsplan samt af det efterfølgende langsigtede forløb, hvor udviklingsplanen skal realiseres. Mange af de spørgsmål som procesplanen skal besvare, er beskrevet i bilag på sagen: Proces efter august 2012 udviklingsplan for Svendborg Havn. Et forslag til en udviklingsplan forventes fremlagt til politisk behandling medio Udviklingsplanens indhold er i overskriftsform ligeledes beskrevet i notatet Proces efter august 2012 udviklingsplan for Svendborg Havn. Udviklingsplanens fysiske omfang udgøres af områderne vist på kortbilaget Afgrænsning af arealer omfattet af udviklingsplan for Svendborg Havn. Efter det afsluttende temamøde den 18. juni 2012 har der været afholdt orienterende møder med DLG, Petersen & Sørensen og Ring-Andersen. Alle ejere og lejere indenfor planområdet på Svendborg Havn er derudover inviteret til et orienteringsmøde i Maritimt Centers Pakhus den 13. august Økonomiske konsekvenser: Udgifter og indtægter ved begge scenarier maritim industrihavn og maritim byhavn - er blevet belyst. Beregningerne er vanskelige at sammenligne og for begge scenarier er det væsentligt at bemærke, at de er konjunktur- og markedsbestemte. Beregninger er nærmere beskrevet i bilaget Hvad skal der ske på Fremtidens Havn? To scenarier et valg. Bilaget stammer fra det afsluttende havnemøde og er endvidere tilgængeligt via Lovgrundlag: Ingen direkte, men relation til: Planloven, miljøloven, mfl. Direktionen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at der træffes en principbeslutning mellem de to scenarier; en maritim industrihavn eller en maritim byhavn for Svendborg Havns udvikling 7

9 administrationen bemyndiges til at udarbejde forslag til en procesplan for den videre indsats til efterfølgende politisk godkendelse. Bilag: Åben - Hvad skal der ske på Fremtidens Havn, to scenarier - et valg.pdf Åben - Processen omkring Udviklingsplan for Fremtidens Havn, vinter-forår 2012 Åben - Proces efter august Udviklingsplan for Svendborg Havn.pdf Åben - Afgrænsning af arealer udviklingsplan for Svendborg Havn Åben - Tredje scenarie fra Jesper Kiel, Enhedslisten Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Udvalget indstiller, at der træffes beslutning om fremtidig maritim byhavn. At vælge Svendborg Havn som maritim byhavn er at sikre en åben Frederiksø uden boliger, men med virksomheder og aktiviteter knyttet til det maritime, til træskibsværft, lystbådehavn, kontorer, hotel, kultur, oplevelser, museum og aktiviteter for borgere og besøgende mv.. På havnens øvrige dele blandes boliger med bestående og nye ikke miljøbelastende virksomheder, butikker og serviceerhverv. Valget er begrundet på, at en således ændret erhvervssammensætning er nødvendig for at sikre fremtidens jobs, og at boliger på havnen er nødvendige for at sikre finansiering og udvikling Afgrænsningen af maritim byhavn fremgår af bilag: Afgrænsning af arealer udviklingsplan for Svendborg Havn. Indstillingen tiltrædes af liste A, V, F og T. Partierne understreger samtidigt, at der ikke hermed er taget stilling til den konkrete placering af de enkelte funktioner. Partierne lægger desuden vægt på, at der i forbindelse med udarbejdelsen af den efterfølgende procesplan tages dialog med de berørte virksomhed om muligheden for, at de vil kunne rummes inden for rammerne af en maritim byhavn. Jesper Kiel kan ikke støtte indstillingen og peger i stedet på eget beslutningsforslag (benævnt: havneby ). Jørgen Lundsgård kan heller ikke støtte indstillingen, idet han ikke kan støtte et forslag, der indebærer lukning af virksomheder og nedlæggelse af arbejdspladser. Jørgen Lundsgård støtter derfor Jesper Kiels forslag. 6. Sydfyns Elforsyning - Årsrapport /25300 Godkendelse af Sydfyns Elforsynings årsregnskab for

10 Sydfyns Elforsyning har fremsendt årsregnskab for 2011 til Svendborg Byråds godkendelse. Den samlede koncernomsætning udgjorde 248,8 mio. kr. mod 227,9 mio. kr. i Det ordinære resultat efter skat udviser et samlet underskud på 134,3 mio. kr. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende. De væsentlige årsager til det negative resultat for selskabets aktiviteter på 134,3 mio. kr. er forklaret med: Nedskrevet fiberaktiver med 120 mio. kr. Forrentning af selskabets portefølje af værdipapirer. Faldende elsalg målt i kwh, trods for en stigende markedsandel. Sværer opstart på salg af naturgas end forventet. Marginalt fald i salg af internet, tv og telefoni. Koncernens likvide beholdninger er i 2011 steget 122 mio. kr. fra 97 mio. kr. til 219 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsagelig optagelse af kreditforeningslån. Egenkapitalen udviser ultimo ,3 mio. kr. mod 848,7 mio. kr. i 2010, svarende til et fald på 174,4 mio. kr. (20,5 %). Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Regnskabet fremlægges til Byrådets godkendelse. Bilag: Åben - Sydfyns Elforsyning - årsrapport 2011 Indstilles. Jesper Ullemose var inhabil og deltog ikke i sagens behandling. 7. Regnskabssag for almene boligorganisationer med forskudt regnskabsår 2010/2011 9

11 12/19052 Lovgivningen pålægger kommunen at foretage kritisk gennemgang af regnskaber fra de almene boligorganisationer. Regnskaber for: Boligselskabet BSB Svendborg Boligselskabet BSB Gudme D.A.B. Fyns SportsCollege Fyns almennyttige Boligselskab Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej og Brimer-kollegierne er blevet gennemgået af administrationen med henblik på behandling i Byrådet den 28. august Gennemgangen af regnskaber og revisionsprotokollater for boligorganisationerne med forskudt regnskabsår viser, at det er udfordrende for de almene boligorganisationer at sikre langsigtet økonomisk balance. Udlejningsproblemer i et afgrænset udsnit af afdelinger og boligtyper synes vanskelige at afhjælpe uden ekstraordinær indsats og midler. For almene familieboliger med udlejningsvanskeligheder er igangværende fysisk helhedsplan, og proces for udarbejdelse af en ny boligsocial helhedsplan, for Hømarken bidrag i forhold til afhjælpning. En evt. kommende tilsvarende fysisk og social plan for henholdsvis 2 og 4 afdelinger i boligorganisationen BSB-Svendborg vil også være væsentlige bidrag. Ungdomsboligorganisationerne kan berette om tiltagende udlejningsvanskeligheder. Situationen for ungdomsboligorganisationerne generelt må betegnes som kritisk og langsigtet uholdbar. Situationen vanskeliggøres af, at de uddannelsessøgende har oplevet et stigende udbud af alternative muligheder i andre typer af udlejningsboliger. Der er behov for, at kommunen og ungdomsboligorganisationerne, som en naturlig del af styringsdialogen, tager problemstillingen med udlejningsvanskeligheder for ungdomsboliger særskilt op med henblik på fastlæggelse af en overordnet strategi for hele kommunen. Økonomiske konsekvenser: Regnskabsgennemgangen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Almenboligloven, Lovbekendtgørelse om drift af almene boliger mv. og lovbekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger. Det indstilles: 10

12 at byrådet tager regnskaberne for 2010/2011 for Boligselskabet BSB Svendborg, Boligselskabet BSB Gudme, D.A.B. Fyns Sportscollege, Fyns almennyttige Boligselskab, Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej og Brimer-kollegierne til efterretning. at byrådet tager budgettet for 2012/2013 for Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej til efterretning. at ungdomsboligorganisationerne, i sammenhæng med styringsdialogen, inddrages samlet af administrationen med henblik på fastlæggelse af en overordnet strategi for afhjælpning af udlejningsvanskeligheder. Bilag: Åben - Tilsynsnotat 2010/2011 Indstilles. 8. Overdragelse af fælles privat kloakledning til Vand og Affald 11/11760 Overtagelse af del af privat fælles kloak i Ranunkelvej til Vand og Affald, Svendborg Spildevand. I foråret 2011 konstaterede Miljø og Teknik, at to uafhængige private fælles kloakker i Ranunkelvej var brudt sammen. Spildevandskloakken: Efter en del udredning om ejerforhold tilbyder Svendborg Spildevand at overtage den strækning, der ligger i selve Ranunkelvej. De kloakstrækninger, der ligger i private haver og stier, ønsker Svendborg Spildevand ikke at overtage, se vedlagte kortbilag. Miljø og Teknik har udsendt tilbuddet til de berørte grundejere, og alle 25 grundejere inklusive 2 andelsboligforeninger har accepteret tilbuddet. Tilbuddet er givet med følgende vilkår: Svendborg Spildevand betaler ikke for ledningen. Svendborg Spildevand reparerer kloakken. Grundejerne sørger selv for aflysning af deklarationerne om det private kloaknet og får 11

13 tinglyst nye deklarationer for de dele af det private fælles kloaknet, som Svendborg Spildevand ikke overtager. Grundejerne skal acceptere, at Svendborg Spildevand tinglyser ny deklaration på deres ejendomme omkring den ledningsstrækning, der overtages. En grundejer har anmodet om, at Svendborg Kommune forestår aflysningen af de tinglyste deklarationer for strækningen. Miljø og Teknik vurderer, at det skal udføres af en advokat med erfaring på området. En aflysning kan koste op til kr. pr. matrikel. Udover de 25 grundejere, der er hørt, er der 4 andre grundejere, der har en påtegning om kloakken, uden at benytte den. Svendborg Kommune er noteret på matr. 274a, Skovmøllevej 37 a,b, samt matr. 274cg, som er vejen (på trods af, at vejen er privat fællesvej og ikke en offentlig vej). Dvs. udgiften til aflysning kan blive op til kr. Derudover skal de enkelte borgere få tinglyst nye deklarationer. Vi anbefaler, at ejerne laver mindre spildevandslav, så de fremover selv har klarhed på, hvordan kloakledningerne skal renoveres, og hvordan partsfordelingerne fremover skal være. Vi kan ikke stille krav om disse spildevandslav, idet Spildevandsbekendtgørelsen kun har en bestemmelse herom ved nye anlæg. Hvis ejerne ikke aflyser deklarationen for den delstrækning, Svendborg Spildevand overtager, og ikke får lavet nye tinglysninger for de resterende strækninger, er det i høj grad lodsejernes fremtidige problem, enten når en ejendom skal sælges, eller når der skal ske en renovering af en privat kloakstrækning. Kommunen skal som part i sagen få aflyst sin deklaration. Overdragelsen af delstrækningen vil fremover fremgå af kommunens Spildevandsplan. Ældre regnvandsledning: Den ældre kloakleding er blevet fyldt op inde på Ranunkelvej 10, men ikke ude i vejen. Dvs. der ligger stadig en mindre kloakstrækning, som er faldet sammen. Det er nu de lodsejere, der er ligger ved Ranunkelvej, som skal betale for reparationen samt lukningen fra ejendomme Ranunkelvej 10 og tværs over vejen, idet en åben kloak udgør en trussel mht. rotter. Lodsejerne har ikke taget initiativ til at udbedre den kloak. Vi foreslår derfor, at vi anmoder Svendborg Spildevand om at reparere/lukke den lille kloakstrækning. Omkostningerne afholdes af lodsejerne, som forinden informeres herom. Økonomiske konsekvenser: Ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune. 12

14 Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at del af privat fælles kloak i Ranunkelvej overdrages til Svendborg Spildevand, Svendborg Spildevand betaler ikke for ledningen. Svendborg Spildevand reparerer kloakken, grundejerne sørger selv for aflysning af deklarationerne for den pågældende strækning, og får tinglyst nye deklarationer for de dele af det private fælles kloaknet, som Svendborg Spildevand ikke overtager, grundejerne skal acceptere, at Svendborg Spildevand tinglyser ny deklaration på deres ejendomme omkring den ledningsstrækning, der overtages, Svendborg Spildevand anmodes om at udføre reparationen og aflukningen af den gamle kloakledning, der går på tværs af Ranunkelvej, kun den del, som ligger i vejen til matrikelskel. Med henblik på at reparationen betales af de berørte lodsejere. Bilag: Åben - Tilbud Ranunkelvej.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles, idet Svendborg Spildevand anmodes om i indstillingens 5. bullit erstattes af Svendborg Kommune foranstalter. Afbud: Jeppe Ottosen Indstilles. 9. Vindeby Pilevej - godkendelse af skema C og anlægsregnskab 12/20445 Godkendelse af skema C og anlægsregnskab. 13

15 Byrådet besluttede den 21. september 2010, at frigive en nettobevilling på 5,561 mio. kr. til om- og tilbygning af Vindeby Pilevej Plejecenter. Anlægsprojektet er gennemført inden for de besluttede rammer for økonomi, tidsplan og kvalitet. Udvalget for Miljø og Teknik godkendte selve byggeregnskabet på mødet den 7. Maj Byggeriet er afsluttet og de sidste boliger blev taget i brug i december Haven inklusiv belægning og skure er dog ikke færdigt anlagt, da dele af beplantningen skal foregå i efteråret. Der er derfor i regnskabet afsat 0,926 mio. kr. til dette. Heraf 0,576 mio. kr. inklusiv moms, der skal afholdes inden for boligernes anskaffelsessum. Beløbet er indregnet i anskaffelsessummen, og et eventuelt mindreforbrug af de ansatte midler indgår i bygningsmassens driftsøkonomi. Det samlede regnskab for den kommunale bevilling viser et mindreforbrug på 0,889 mio. kr. I forbruget er medregnet ovennævnte afsatte beløb til anlæg af have. Økonomiske konsekvenser: Det samlede budget giver et mindreforbrug på 1,100 mio. kr. for boligerne inklusiv moms. Mindreforbruget for serviceareal og inventar er i alt på 1,016 mio. kr. inklusiv moms. Svarende til 0,813 mio. kr. eksklusiv moms. Anskaffelsessummer Mio. kr. inkl. moms Skema C Skema B Difference (mindreforbrug) Boliger, inkl. moms 22,724 23,824 1,100 Serviceareal 4,090 4,759 0,669 Inventar 1,753 2,100 0,347 I alt 28,567 30,683 2,116 For den kommunale økonomi betyder det, at regnskabet for bevillingen på i alt 5,561 mio. kr. afleveres med et mindreforbrug på 0,889 mio. kr. Da udgifterne til grundkapitalen er afholdt af kassen, har trækket på kassen været 0,077 mio. kr. mindre end forventet. Mindreforbruget på servicearealer og inventar på 0,812 mio. kr. (hhv. 0,535 og 0,277 mio. kr.) foreslås overført til kassen. Det samlede mindreforbrug på 0,889 mio. kr. skyldes et mindreforbrug for selve byggeriet af servicearealerne og i inventarindkøb samt en mindre kommunal grundkapital som følge af en mindre byggeomkostning for boligerne. Kommunaløkonomi Mio. kr. eks.kl. moms Skema C Skema B Difference (mindreforbrug) Anskaffelse Service 3,272 3,807 0,535 Anskaffelse inventar 1,403 1,680 0,277 Kommunal 1,591 1,668 0,077 14

16 grundkapital 7 % af boligernes anskaffelsessum (inkl. Moms) Tilskud serviceareal -1,120-1,120 0 Salg af grund -0,474-0,474 0 I alt 4,672 5,561 0,889 Med en samlet anskaffelsessum på 22,724 mio. kr. bliver boligudgiften gennemsnitlig 930 kr. pr kvadratmeter om året. Den gennemsnitlig månedlige husleje før boligtilskud er på kr. Lovgrundlag: Lov om almene boliger. Administrationen anbefaler, at Socialudvalget indstiller til endelig beslutning i Byrådet, at Boligernes anskaffelsessum på kr. 22,724 mio. godkendes For boligøkonomien godkendes et afsat beløb på 0,576 mio. kr. til anvendelse inden udgang af november 2012 Et eventuelt mindreforbrug af det afsatte beløb overgår til boligernes drift Skema C for boligerne godkendes Servicearealernes anskaffelsessum på kr. 3,272 godkendes Et eventuelt mindreforbrug af det afsatte beløb til servicearealerne til have overgår til driften af servicearealer Skema C for servicearealerne godkendes Boligafgiften på kr. 930 pr kvadratmeter årligt godkendes Mindreforbruget på 0,812 mio. kr. tilgår kassen Der er sket et kassetræk til grundkapital på 0,077 mio. kr. mindre end bevilget. Bilag: Åben - Vindby Pilevej - anlægsregnskab for anskaffelse af servicearealer og inventar.pdf Åben - Vindeby Pilevej - anlægsregnskab for boligernes anskaffelsessum.pdf 15

17 Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles. Indstilles. 10. Anlægsmidler til renovering af Thurø Skole 12/6288 Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb 2012 til renovering af Thurø Skole. Den afsatte Byrådet i Svendborg Kommune i forbindelse med budget mio. kr. hvert år i 2012 og 2013 til renovering af Thurø Skole. Efterfølgende blev tidsplanen og dermed rådighedsbeløbene i forbindelse med budget 2012 ændret til 3 mio. kr. i 2012, 10 mio. kr. i 2013, 20 mio. kr. i 2014 og 17 mio. kr. i En samlet anlægsramme på 50 mio. kr. som der søges anlægsbevilling til med frigivelse af rådighedsbeløbet i 2012 på 3,025 mio. kr. Der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra skole og forvaltning, som varetager anlægsopgaven, herunder forundersøgelser og udarbejdelse af byggeprogram. Udgifter hertil afholdes i indeværende år, hvorfor det på investeringsoversigten afsatte beløb ønskes frigivet. Økonomiske konsekvenser: I kommunens investeringsoversigt for 2012 er afsat følgende kr Total Thurø skole Den samlede anlægsbevilling vil således udgøre 50,050 mio. kr. og rådighedsbeløbet i 2012 på 3,025 mio. kr. til frigivelse. Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse. Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ. Det indstilles, at der godkendes en anlægsbevilling på mio. kr. rådighedsbeløbet på mio. kr. som afsat på investeringsoversigten for 2012 frigives. 16

18 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles. Indstilles. 11. Tillæg nr og lokalplan 555 for boligområde Vestergårds Allé, Skårup. Endelig vedtagelse 11/11553 Endelig vedtagelse af tillæg nr til kommuneplan og lokalplan 555 for boligområde Vestergårds Allé, Skårup. Forslag til Tillæg nr til kommuneplanen og Forslag til lokalplan 555 for boligområde Vestergårds Allé, Skårup, har været offentliggjort i 8 uger fra 18. april 13. juni 2012 og miljøscreeningen i 4 uger. Der er modtaget én bemærkning, som det fremgår af vedlagte bilag. På vegne af ejeren af matr.nr. 13a Skårup By, Skårup, JØRGEN JENSEN. SKÅRUP A/S, har bygherrerådgiver den fremsendt følgende indsigelser/bemærkninger: 5 pkt afgrænset af skrå kantsten ønskes slettet. 7 pkt med røde vingetegl eller falstegl, sorte betontagsten.. ønskes rettet til røde eller sorte vingetegl, falstegl, betontagsten. Administrationen anbefaler, at indsigelsen imødekommes. 5: Det er muligt at imødekomme ønsket om fjernelse af krav om skrå kantsten ved anlæg af vej på min. 4 meters bredde, såfremt det sikres, at funderingen er bred nok Baggrund er bl.a., at skal smal anlagt vej accepteres, er det nødvendigt med bred fundering; en personbil er 1,65 m og en lastbil 2,55 m = 4,20 m disse kan vanskeligt passere på smal vej. Teksten i 5 pkt.5.4 tilføjes: Boligveje i storparcellerne udlægges i min. 6 m`s bredde heraf 5 m med asfalt, alternativt 4 m`s asfaltbredde med 1 m brede funderede rabatter i hver vejside, sidearealerne i udlægget anlægges med græs. Detailprojekt til veje skal godkendes af Vejmyndighed 7: Teksten i 7.3 rettes som ønsket til røde eller sorte vingetegl, falstegl, betontagsten. 17

19 Det bemærkes, at samme 7 i overensstemmelse med kommuneplanen i forvejen indeholder bestemmelse om, at der ikke må anvendes reflekterende tagmaterialer. Økonomiske konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Lovgrundlag: Lov om planlægning Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Administrationen indstiller, at tillæg til kommuneplanen og Lokalplan 555 videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med indstilling om endelig vedtagelse og med de ændringer i lokalplanens bestemmelser, som er beskrevet i besvarelsen af modtagen indsigelse, som anført i sagsfremstillingen: Teksten i 5 pkt.5.4 tilføjes: Boligveje i storparcellerne udlægges i min. 6 m s bredde heraf 5 m med asfalt, alternativt 4 m`s asfaltbredde med 1 m brede funderede rabatter i hver vejside, sidearealerne i udlægget anlægges med græs. Detailprojekt til veje skal godkendes af Vejmyndighed 7: Teksten i 7.3 rettes som ønsket til røde eller sorte vingetegl, falstegl, betontagsten. Bilag: Åben - indsigelse,bemærkninglokalplan 555 Åben - til endelig vedtagelse vestergårds alle.pdf Åben - lokalplan 555 til endeligvedt1 i.pdf Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Indstilles. 12. Deklaration på Skarø Brovej 2, Skarø 12/

20 Kommunen har modtaget orientering om, at Skarø Købmand pr. 4. august 2012 lukker den fysiske butik, hvorefter den nuværende website i løbet af august udvides med et større vareudbud. Indkøb i forretningen kan således fra ultimo august foregå elektronisk. De forventer at åbne den fysiske butik igen til foråret Ø-udvalget og Økonomiudvalget har tidligere behandlet ansøgning om ophævelse af deklaration på Skarø Brovej 2, i den forbindelse ønskede kommunen ikke af fjerne deklarationen. Det skal nu overvejes hvorvidt kommunen ønsker at sanktionere orienteringen fra Anne Kirketerp og Kim Olsson. Deklarationens tekst er Det bestemmes herved med virkning for den til enhver tid værende ejer af ejendommen, at forretningen stedse skal opretholdes, og at butikken skal holdes åbent i fornødent omfang året rundt, ligesom butikken skal være forsynet med et varelager, der tilgodeser almindelige dagligvarer behov for kolonialvarer på øen I deklarationen er ikke beskrevet en sanktion, dette betyder at såfremt kommunen ønsker at sanktionere deklarationen vil det kræve et civilt søgsmål. Hvordan resultatet af et søgsmål vil være, er ikke undersøgt nærmere på nuværende tidspunkt. Facts i forbindelse med orienteringen. Butikken lukker fysisk fra 4. august 2012, men beboerne vil kunne handle elektronisk. Det forventes at butikken genåbner fysisk igen i foråret Det vil fra nu af og til foråret 2013 ikke være muligt for turister m.v at handle på Skarø. I forbindelse med beslutningen omkring fjernelse af deklarationen anbefalede kommunen at man undersøgte muligheden for at drive butikken på en anden måde. F.eks. som på Drejø, hvor der er kortere åbningstid, ændret vareudvalg. I ejernes høringssvar i forbindelse med fjernelse af deklarationen, beskriver de at det ikke er i turistsæsonen der er problemer med at drive forretningen, problemet ligger i de mange måneder hvor der ikke er turister på øen. Umiddelbart ses der flere muligheder: 1. Kommunen vurdere på om sagen kan forfølges ved civilt søgsmål 2. Kommunen ændrer/fjerner deklarationen. En ændring kunne være at ejeren var forpligtet til at opretholde en fysisk butik som holdes åbent i fornødent omfang i en bestemt periode af året, og resten af året skal ejeren kunne sikre at øens beboer kan bestille varer. Perioden hvor 19

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 14-08-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 14-08-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 14-08-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 28-08-2012 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den Kl. 12:45 Drejø

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den Kl. 12:45 Drejø Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 20-06-2011 Kl. 12:45 Drejø Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1.

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-08-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-08-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-08-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Jørgen Lundsgaard, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Varmeplanlægning - Vaarst-Fjellerad Biogasselskab A.m.b.a. - Årsrapport 2012.

Varmeplanlægning - Vaarst-Fjellerad Biogasselskab A.m.b.a. - Årsrapport 2012. Punkt 4. Varmeplanlægning - Vaarst-Fjellerad Biogasselskab A.m.b.a. - Årsrapport 2012. 2011-41197. Forsyningsvirksomhederne fremsender til Forsyningsudvalgets orientering udkast til årsrapport 2012 samt

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 02. december 2013 Tid 11.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Notat Økonomi Økonomi og Udbud

Notat Økonomi Økonomi og Udbud Notat Økonomi Økonomi og Udbud Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk 21. september 2015 Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog med Svendborg Kommune,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 055. Orientering fra Ældrerådets formand 89 056. Orientering fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere