Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Jørgen Lundsgaard, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jesper Kiel Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budget Status Analyse af ledelsestyngde Revisionsberetning for Regnskabsåret Udviklingsplan for Svendborg Havn principbeslutning Sydfyns Elforsyning - Årsrapport Regnskabssag for almene boligorganisationer med forskudt regnskabsår 2010/ Overdragelse af fælles privat kloakledning til Vand og Affald Vindeby Pilevej - godkendelse af skema C og anlægsregnskab Anlægsmidler til renovering af Thurø Skole Tillæg nr og lokalplan 555 for boligområde Vestergårds Allé, Skårup. Endelig vedtagelse Deklaration på Skarø Brovej 2, Skarø Økonomiudvalgets arbejde med temaet aktivt medborgerskab Borgerforeningen - godkendelse af regnskab Kommunegaranti for Lundeborg Vandværk a.m.b.a Orientering Lukket - Ejendomshandel Lukket - Ejendomshandel Lukket - Ejendomshandel...24

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. Hanne Klit forlod mødet efter behandlingen af punkt Budget Status 12/21508 Orientering om status på budgetlægning for , program for Byrådets budgetseminar den 28. august 2012, samt afholdelse af borgermøde den 30. august Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares i den kommende proces. Udgangspunktet for budget 2013 er en videreførelse af de rammer forligsparterne aftalte i forbindelse med budgetforliget for budget Disse rammer skal sikre en langsigtet konsolidering af kommunens økonomi, der kan sikre balance i kommunens budget. Herved reduceres risikoen for årlige besparelsesrunder og anlægsstop. Konsolidering af kommunens økonomi skal ligeledes sikre økonomi til investeringer i kommunens fremtid, og dermed skabe grundlag for vækst og udvikling. Først på året viste prognoserne for budget 2013 og forventet regnskab 2012, at kommunes økonomi stort set ville udvikle sig inden for rammerne af den økonomiske politik. Som følge heraf og i overensstemmelse med budgetproceduren har fagudvalgene ikke udarbejdet forslag til besparelser forud for 1. behandling af budget Som følge af udligningsreform og kommuneaftalen tegner der sig nu et andet billede, der nødvendiggør besparelser for at få balance i kommunens økonomi. Basisbudget Det tekniske grundlag basisbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i overslaget for 2013 i budget 2012 og justeret med en række teknisk betonede ændringer. På udgiftssiden er der foretaget en pris- og lønfremskrivning og der er korrigeret for afledte virkninger af tillægsbevillinger meddelt efter budgetvedtagelsen i Endvidere er der indarbejdet foreløbige merudgifter til ny lovgivning (lov- og cirkulæreprogram) samt seneste skøn 1

3 over udviklingen i overførselsindkomsterne. Endvidere er der indarbejdet uomgængelige merudgifter, bl.a. affødt af udviklingen i 2011 og første halvår 2012 samt mer- og mindreudgifter som følge af udvikling i demografi, brugerantal m.m. På indtægtssiden er der udarbejdet et nyt indtægtsbudget baseret på kommuneaftalen fra juni og Indenrigs- og Økonomiministeriets udmelding af indtægter fra skatter, generelle tilskud og udligningsordninger (statsgaranti). For overslagsårene er indtægtsbudgettet udarbejdet på grundlag af KL s tilskudsmodel og dermed KL s skøn over udvikling i udskrivningsgrundlag og statstilskud, herunder balancetilskud. På baggrund af basisbudgettet udarbejder Direktionen et budgetforslag i balance til 1. behandling. Forslaget forventes udsendt til budgetseminariet den 28. august som supplement til budgetnotatet. Usikkerheder og risici Der knytter sig fortsat usikkerhed og risici til disse forudsætninger, hvilket er redegjort for i budgetnotatet, som eftersendes. Økonomiske konsekvenser: Der henvises til vedlagte budgetnotat, hvor der er redegjort nærmere for de økonomiske konsekvenser. Direktionen indstiller, at: budgetnotat august 2012 tages til efterretning budgetseminariet den 28. august 2012 afholdes jf. vedlagte program. borgermødet den 30. august 2012 afholdes jf. vedlagte program. Bilag: Åben - Program for Byrådets budgetseminar Åben - Program til budgetborgermøde Åben - Budgetnotat august til ØK Godkendt. Jesper Kiel ønskede dog, at bloktilskudsmidlerne vedr. børn- og ungeområdet og sundhedsområdet afsættes på udgiftsbudgettet, idet de er optaget på indtægtsbudgettet. 3. Analyse af ledelsestyngde 12/7444 2

4 Orientering om sammenlignende analyse af ledelsestyngde i 7 kommuner. Revisionsfirmaet BDO har for Fredericia Kommune i foråret 2012 gennemført en analyse af ledelsestyngde og udnyttelse af ledelsesressourcer i Fredericia Kommune. En væsentlig del af analysen er en sammenligning af ledelsestyngden i 7 kommuner, hvor Svendborg har medvirket som en af sammenligningskommunerne - dels ved at stille data til rådighed og medvirke ved kvalitetssikring af disse på tværs at de deltagende kommuner, dels ved at direktionen har deltaget i et dialogmøde med BDO. Rapporten blev offentliggjort og fremsendt til Økonomiudvalgets orientering den 27. juni med henblik på efterfølgende orientering på et udvalgsmøde. Første halvdel af rapporten analyserer ledelsestyngden på tværs af de deltagende kommuner, mens andel halvdel (kapitel 8) analyserer forholdene internt i Fredericia Kommune. I rapporten anvendes 3 indikatorer for ledelsestyngde - Ledertyngde, der angiver hvor mange ledere, der er for hver 100 medarbejdere - Span-of-control, der angiver hvor mange medarbejdere, der er pr. leder - Økonomisk ledelsestyngde, der angiver, hvor meget omkostningerne til ledelse (i dette tilfælde defineret som de udbetalte lederlønninger) tynger kommunen konkret defineret som udbetalte lederlønninger pr. medarbejder. I rapporten er der foretaget analyser dels af de 7 kommuners samledes ledelsesressourcer, dels af kommunernes ledelsesressourcer på sektorområder, fastlagt ud fra Fredericia Kommunes administrative struktur. I den samlede analyse er Svendborg den kommune, der har den laveste ledelsestyngde, d.v.s. det færreste antal ledere pr. 100 medarbejdere og dermed også den kommune, hvor lederne i gennemsnit har tilknyttet flest medarbejdere. Samtidig er Svendborg den kommune, hvor de gennemsnitlige lederlønningerne er lavest. Der er betydelig variation i ledelsestyngden mellem sektorområderne eller brancherne som de benævnes i rapporten og mellem kommunerne. Svendborg har den laveste ledelsestyngde i ældreplejen og ligger under gennemsnit på de fleste af de øvrige sektorområder og har på ingen områder den højeste tyngde. Rapport angiver en række rammebetingelser, der er væsentlige i fortolkning af resultaterne, herunder organisationsstruktur, institutionsstørrelse m.v. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 3

5 Bilag: Åben - Endelig afrapportering - version Til efterretning. 4. Revisionsberetning for Regnskabsåret /19163 Godkendelse af revisionsberetning og revideret regnskab for 2011 for Svendborg Kommune. Økonomi og Indkøb fremsender beretning nr. 9 for Revisionen af regnskabet for året Fra beretningen kan fremhæves følgende: Revisionen af regnskabet for 2011 har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionens vurdering af kommunens økonomi er, at Svendborg Kommunes aktuelle økonomiske situation er fornuftig vurderet på bæredygtig drift og det likvide beredskab. Det er således revisionens vurdering at Svendborg Kommune har handlet rettidigt på det pres, der i de sidste år har været på det driftmæssige resultat og på den likviditetsmæssige udvikling. Den gennemførte forvaltningsrevision af fritvalgstakster viser, at o Svendborg Kommune følger de gældende regler på området o Prisberegningerne bygger på et korrekt grundlag o Der foretages de nødvendige efterkalkulationer o Svendborg Kommune foretager efterbetaling til de private leverandører 4

6 Den gennemførte temarevision af fleksydelsesordningen viser, at o Der generelt er tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange og at disse følges o At personsagsområdet generelt administreres efter de gældende regler o At der ikke er fundet fejl i de 41 sager der er revideret. Den lovpligtige revision af sagsbehandlingen indenfor områderne under Beskæftigelsesministeriet og Social- og Integrationsministeriet, omhandler en vurdering og efterprøvning af, om interne forretningsgange og kontroller fungerer hensigtsmæssigt og betryggende med særlig vægt på tilrettelagte og gennemførte kvalitetskontroller. Bilag 1 til beretningen viser, at der på alle de gennemgåede sagområder kun er konstateret en fejl og at denne ikke har refusionsmæssig betydning. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Lovgrundlag: Styrelseslovens 45. Direktionen indstiller: at revisionsberetningen for 2011 godkendes at det reviderede regnskab for 2011 godkendes. Bilag: Åben - Underskreven ledelseserklæring regnskab Åben - Årsberetning 2011.pdf Åben - Underskrevet beretningsside - regnskab 2011 Åben - Revisionsberetning nr 9 afsluttende regnskab Åben - Erklæringer til Årsberetning underskrevet Indstilles. 5

7 5. Udviklingsplan for Svendborg Havn principbeslutning 12/21119 Efter et halvt års proces, hvor muligheder og vilkår for en udvikling af Svendborg Havn er blevet undersøgt og debatteret, skal der træffes en beslutning om, hvorvidt man ønsker at satse på at videreudvikle den maritime industrihavn eller satse på en omdannelse af havnearealerne til blandede byformål; en maritim byhavn. Byrådet besluttede i november 2010 at sætte gang i udbud og lokalplanlægning for kvarteret Jessens Mole. I forbindelse med planlægningen af Jessens Mole blev der gennemført en række interviews med potentielle investorer, som grundlag for udarbejdelse af konkurrenceprogram mv. Investorundersøgelsen påpegede et stort behov for en helhedsplan for hele havnen. Uden en helhedsplan ville investorer ikke give sig i kast med at investere i Jessens Mole. Helhedsplanen og den politiske opbakning bag den ville frembringe den investeringssikkerhed, som gjorde det attraktivt at investere i Jessens Mole og havnen i øvrigt. Baggrunden er nærmere beskrevet i bilaget Hvad skal der ske på Fremtidens Havn? To scenarier et valg. Med udgangspunkt i den gennemførte investorundersøgelse besluttede byrådet at sætte gang i en udviklingsproces, der via en udviklingsplan skulle formulere en samlet vision for Svendborg Havn og dermed etablere den nødvendige investeringssikkerhed. Der blev herefter tilrettelagt en proces med vægt på inddragelse af investorer og andre interessenter omkring havnen samt åbenhed i form af borgermøder. Konkret blev processen afviklet via seks temadage spredt ud over vinter-forår 2012, hvor der på hver temadag blev afholdt interessent- og borgermøder over en række temaer, som har været afgørende for at vurdere udviklingsmulighederne for havneområdet. Til støtte for debat og drøftelser har der været tilknyttet en proceskonsulent samt fire specialister med indgående indblik i de forskellige temaer, der har været taget under behandling. Udviklingsprocessen er nærmere beskrevet i bilag på sagen: Processen omkring Udviklingsplan for Fremtidens Havn, vinter-forår Det sjette og afsluttende havnemøde i juni lagde op til et valg imellem to scenarier; en maritim industrihavn eller en maritim byhavn. Mødets oplæg udsprang som en følge af de løbende konklusioner, der blev truffet i styregruppen. Det er valget imellem disse to scenarier, som nu fremlægges til politisk behandling og beslutning. At vælge Svendborg Havn som maritim industrihavn er at give bestående og kommende industrivirksomheder en sikkerhed for fortsat udvikling, der hvor de ligger, og med de rettigheder og begrænsninger, der knytter sig til det. Valget baseres på, at fremtiden for havneindustri og skibsfart er det valg, der fastholder og udvikler Svendborg som et af Fyns/regionens bærende udviklingsområder. 6

8 At vælge Svendborg Havn som maritim byhavn er at sikre en åben Frederiksø uden boliger, men med virksomheder og aktiviteter knyttet til det maritime, til træskibsværft, lystbådehavn, kontorer, hotel, kultur, oplevelser, museum og aktiviteter for borgere og besøgende. På havnens øvrige dele blandes boliger med bestående og nye ikke miljøbelastende virksomheder, butikker og serviceerhverv. Valget er begrundet på, at en således ændret erhvervssammensætning er nødvendig for at sikre fremtidens jobs, og at boliger på havnen er nødvendige for at sikre finansiering og nye skatteydere. Scenarierne er nærmere beskrevet i bilaget Hvad skal der ske på Fremtidens Havn? To scenarier et valg. Uanset hvilket scenarie der vælges, er det desuden vigtigt, at der foreligger en køreplan for det videre arbejde. Der sigtes mod at have et forslag til en køreplan for den efterfølgende proces, kaldet en procesplan, klar til beslutning i byrådet ultimo Procesplanen beskriver tilblivelse og indhold af en udviklingsplan samt af det efterfølgende langsigtede forløb, hvor udviklingsplanen skal realiseres. Mange af de spørgsmål som procesplanen skal besvare, er beskrevet i bilag på sagen: Proces efter august 2012 udviklingsplan for Svendborg Havn. Et forslag til en udviklingsplan forventes fremlagt til politisk behandling medio Udviklingsplanens indhold er i overskriftsform ligeledes beskrevet i notatet Proces efter august 2012 udviklingsplan for Svendborg Havn. Udviklingsplanens fysiske omfang udgøres af områderne vist på kortbilaget Afgrænsning af arealer omfattet af udviklingsplan for Svendborg Havn. Efter det afsluttende temamøde den 18. juni 2012 har der været afholdt orienterende møder med DLG, Petersen & Sørensen og Ring-Andersen. Alle ejere og lejere indenfor planområdet på Svendborg Havn er derudover inviteret til et orienteringsmøde i Maritimt Centers Pakhus den 13. august Økonomiske konsekvenser: Udgifter og indtægter ved begge scenarier maritim industrihavn og maritim byhavn - er blevet belyst. Beregningerne er vanskelige at sammenligne og for begge scenarier er det væsentligt at bemærke, at de er konjunktur- og markedsbestemte. Beregninger er nærmere beskrevet i bilaget Hvad skal der ske på Fremtidens Havn? To scenarier et valg. Bilaget stammer fra det afsluttende havnemøde og er endvidere tilgængeligt via Lovgrundlag: Ingen direkte, men relation til: Planloven, miljøloven, mfl. Direktionen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at der træffes en principbeslutning mellem de to scenarier; en maritim industrihavn eller en maritim byhavn for Svendborg Havns udvikling 7

9 administrationen bemyndiges til at udarbejde forslag til en procesplan for den videre indsats til efterfølgende politisk godkendelse. Bilag: Åben - Hvad skal der ske på Fremtidens Havn, to scenarier - et valg.pdf Åben - Processen omkring Udviklingsplan for Fremtidens Havn, vinter-forår 2012 Åben - Proces efter august Udviklingsplan for Svendborg Havn.pdf Åben - Afgrænsning af arealer udviklingsplan for Svendborg Havn Åben - Tredje scenarie fra Jesper Kiel, Enhedslisten Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Udvalget indstiller, at der træffes beslutning om fremtidig maritim byhavn. At vælge Svendborg Havn som maritim byhavn er at sikre en åben Frederiksø uden boliger, men med virksomheder og aktiviteter knyttet til det maritime, til træskibsværft, lystbådehavn, kontorer, hotel, kultur, oplevelser, museum og aktiviteter for borgere og besøgende mv.. På havnens øvrige dele blandes boliger med bestående og nye ikke miljøbelastende virksomheder, butikker og serviceerhverv. Valget er begrundet på, at en således ændret erhvervssammensætning er nødvendig for at sikre fremtidens jobs, og at boliger på havnen er nødvendige for at sikre finansiering og udvikling Afgrænsningen af maritim byhavn fremgår af bilag: Afgrænsning af arealer udviklingsplan for Svendborg Havn. Indstillingen tiltrædes af liste A, V, F og T. Partierne understreger samtidigt, at der ikke hermed er taget stilling til den konkrete placering af de enkelte funktioner. Partierne lægger desuden vægt på, at der i forbindelse med udarbejdelsen af den efterfølgende procesplan tages dialog med de berørte virksomhed om muligheden for, at de vil kunne rummes inden for rammerne af en maritim byhavn. Jesper Kiel kan ikke støtte indstillingen og peger i stedet på eget beslutningsforslag (benævnt: havneby ). Jørgen Lundsgård kan heller ikke støtte indstillingen, idet han ikke kan støtte et forslag, der indebærer lukning af virksomheder og nedlæggelse af arbejdspladser. Jørgen Lundsgård støtter derfor Jesper Kiels forslag. 6. Sydfyns Elforsyning - Årsrapport /25300 Godkendelse af Sydfyns Elforsynings årsregnskab for

10 Sydfyns Elforsyning har fremsendt årsregnskab for 2011 til Svendborg Byråds godkendelse. Den samlede koncernomsætning udgjorde 248,8 mio. kr. mod 227,9 mio. kr. i Det ordinære resultat efter skat udviser et samlet underskud på 134,3 mio. kr. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende. De væsentlige årsager til det negative resultat for selskabets aktiviteter på 134,3 mio. kr. er forklaret med: Nedskrevet fiberaktiver med 120 mio. kr. Forrentning af selskabets portefølje af værdipapirer. Faldende elsalg målt i kwh, trods for en stigende markedsandel. Sværer opstart på salg af naturgas end forventet. Marginalt fald i salg af internet, tv og telefoni. Koncernens likvide beholdninger er i 2011 steget 122 mio. kr. fra 97 mio. kr. til 219 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsagelig optagelse af kreditforeningslån. Egenkapitalen udviser ultimo ,3 mio. kr. mod 848,7 mio. kr. i 2010, svarende til et fald på 174,4 mio. kr. (20,5 %). Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Regnskabet fremlægges til Byrådets godkendelse. Bilag: Åben - Sydfyns Elforsyning - årsrapport 2011 Indstilles. Jesper Ullemose var inhabil og deltog ikke i sagens behandling. 7. Regnskabssag for almene boligorganisationer med forskudt regnskabsår 2010/2011 9

11 12/19052 Lovgivningen pålægger kommunen at foretage kritisk gennemgang af regnskaber fra de almene boligorganisationer. Regnskaber for: Boligselskabet BSB Svendborg Boligselskabet BSB Gudme D.A.B. Fyns SportsCollege Fyns almennyttige Boligselskab Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej og Brimer-kollegierne er blevet gennemgået af administrationen med henblik på behandling i Byrådet den 28. august Gennemgangen af regnskaber og revisionsprotokollater for boligorganisationerne med forskudt regnskabsår viser, at det er udfordrende for de almene boligorganisationer at sikre langsigtet økonomisk balance. Udlejningsproblemer i et afgrænset udsnit af afdelinger og boligtyper synes vanskelige at afhjælpe uden ekstraordinær indsats og midler. For almene familieboliger med udlejningsvanskeligheder er igangværende fysisk helhedsplan, og proces for udarbejdelse af en ny boligsocial helhedsplan, for Hømarken bidrag i forhold til afhjælpning. En evt. kommende tilsvarende fysisk og social plan for henholdsvis 2 og 4 afdelinger i boligorganisationen BSB-Svendborg vil også være væsentlige bidrag. Ungdomsboligorganisationerne kan berette om tiltagende udlejningsvanskeligheder. Situationen for ungdomsboligorganisationerne generelt må betegnes som kritisk og langsigtet uholdbar. Situationen vanskeliggøres af, at de uddannelsessøgende har oplevet et stigende udbud af alternative muligheder i andre typer af udlejningsboliger. Der er behov for, at kommunen og ungdomsboligorganisationerne, som en naturlig del af styringsdialogen, tager problemstillingen med udlejningsvanskeligheder for ungdomsboliger særskilt op med henblik på fastlæggelse af en overordnet strategi for hele kommunen. Økonomiske konsekvenser: Regnskabsgennemgangen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Almenboligloven, Lovbekendtgørelse om drift af almene boliger mv. og lovbekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger. Det indstilles: 10

12 at byrådet tager regnskaberne for 2010/2011 for Boligselskabet BSB Svendborg, Boligselskabet BSB Gudme, D.A.B. Fyns Sportscollege, Fyns almennyttige Boligselskab, Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej og Brimer-kollegierne til efterretning. at byrådet tager budgettet for 2012/2013 for Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej til efterretning. at ungdomsboligorganisationerne, i sammenhæng med styringsdialogen, inddrages samlet af administrationen med henblik på fastlæggelse af en overordnet strategi for afhjælpning af udlejningsvanskeligheder. Bilag: Åben - Tilsynsnotat 2010/2011 Indstilles. 8. Overdragelse af fælles privat kloakledning til Vand og Affald 11/11760 Overtagelse af del af privat fælles kloak i Ranunkelvej til Vand og Affald, Svendborg Spildevand. I foråret 2011 konstaterede Miljø og Teknik, at to uafhængige private fælles kloakker i Ranunkelvej var brudt sammen. Spildevandskloakken: Efter en del udredning om ejerforhold tilbyder Svendborg Spildevand at overtage den strækning, der ligger i selve Ranunkelvej. De kloakstrækninger, der ligger i private haver og stier, ønsker Svendborg Spildevand ikke at overtage, se vedlagte kortbilag. Miljø og Teknik har udsendt tilbuddet til de berørte grundejere, og alle 25 grundejere inklusive 2 andelsboligforeninger har accepteret tilbuddet. Tilbuddet er givet med følgende vilkår: Svendborg Spildevand betaler ikke for ledningen. Svendborg Spildevand reparerer kloakken. Grundejerne sørger selv for aflysning af deklarationerne om det private kloaknet og får 11

13 tinglyst nye deklarationer for de dele af det private fælles kloaknet, som Svendborg Spildevand ikke overtager. Grundejerne skal acceptere, at Svendborg Spildevand tinglyser ny deklaration på deres ejendomme omkring den ledningsstrækning, der overtages. En grundejer har anmodet om, at Svendborg Kommune forestår aflysningen af de tinglyste deklarationer for strækningen. Miljø og Teknik vurderer, at det skal udføres af en advokat med erfaring på området. En aflysning kan koste op til kr. pr. matrikel. Udover de 25 grundejere, der er hørt, er der 4 andre grundejere, der har en påtegning om kloakken, uden at benytte den. Svendborg Kommune er noteret på matr. 274a, Skovmøllevej 37 a,b, samt matr. 274cg, som er vejen (på trods af, at vejen er privat fællesvej og ikke en offentlig vej). Dvs. udgiften til aflysning kan blive op til kr. Derudover skal de enkelte borgere få tinglyst nye deklarationer. Vi anbefaler, at ejerne laver mindre spildevandslav, så de fremover selv har klarhed på, hvordan kloakledningerne skal renoveres, og hvordan partsfordelingerne fremover skal være. Vi kan ikke stille krav om disse spildevandslav, idet Spildevandsbekendtgørelsen kun har en bestemmelse herom ved nye anlæg. Hvis ejerne ikke aflyser deklarationen for den delstrækning, Svendborg Spildevand overtager, og ikke får lavet nye tinglysninger for de resterende strækninger, er det i høj grad lodsejernes fremtidige problem, enten når en ejendom skal sælges, eller når der skal ske en renovering af en privat kloakstrækning. Kommunen skal som part i sagen få aflyst sin deklaration. Overdragelsen af delstrækningen vil fremover fremgå af kommunens Spildevandsplan. Ældre regnvandsledning: Den ældre kloakleding er blevet fyldt op inde på Ranunkelvej 10, men ikke ude i vejen. Dvs. der ligger stadig en mindre kloakstrækning, som er faldet sammen. Det er nu de lodsejere, der er ligger ved Ranunkelvej, som skal betale for reparationen samt lukningen fra ejendomme Ranunkelvej 10 og tværs over vejen, idet en åben kloak udgør en trussel mht. rotter. Lodsejerne har ikke taget initiativ til at udbedre den kloak. Vi foreslår derfor, at vi anmoder Svendborg Spildevand om at reparere/lukke den lille kloakstrækning. Omkostningerne afholdes af lodsejerne, som forinden informeres herom. Økonomiske konsekvenser: Ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune. 12

14 Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at del af privat fælles kloak i Ranunkelvej overdrages til Svendborg Spildevand, Svendborg Spildevand betaler ikke for ledningen. Svendborg Spildevand reparerer kloakken, grundejerne sørger selv for aflysning af deklarationerne for den pågældende strækning, og får tinglyst nye deklarationer for de dele af det private fælles kloaknet, som Svendborg Spildevand ikke overtager, grundejerne skal acceptere, at Svendborg Spildevand tinglyser ny deklaration på deres ejendomme omkring den ledningsstrækning, der overtages, Svendborg Spildevand anmodes om at udføre reparationen og aflukningen af den gamle kloakledning, der går på tværs af Ranunkelvej, kun den del, som ligger i vejen til matrikelskel. Med henblik på at reparationen betales af de berørte lodsejere. Bilag: Åben - Tilbud Ranunkelvej.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles, idet Svendborg Spildevand anmodes om i indstillingens 5. bullit erstattes af Svendborg Kommune foranstalter. Afbud: Jeppe Ottosen Indstilles. 9. Vindeby Pilevej - godkendelse af skema C og anlægsregnskab 12/20445 Godkendelse af skema C og anlægsregnskab. 13

15 Byrådet besluttede den 21. september 2010, at frigive en nettobevilling på 5,561 mio. kr. til om- og tilbygning af Vindeby Pilevej Plejecenter. Anlægsprojektet er gennemført inden for de besluttede rammer for økonomi, tidsplan og kvalitet. Udvalget for Miljø og Teknik godkendte selve byggeregnskabet på mødet den 7. Maj Byggeriet er afsluttet og de sidste boliger blev taget i brug i december Haven inklusiv belægning og skure er dog ikke færdigt anlagt, da dele af beplantningen skal foregå i efteråret. Der er derfor i regnskabet afsat 0,926 mio. kr. til dette. Heraf 0,576 mio. kr. inklusiv moms, der skal afholdes inden for boligernes anskaffelsessum. Beløbet er indregnet i anskaffelsessummen, og et eventuelt mindreforbrug af de ansatte midler indgår i bygningsmassens driftsøkonomi. Det samlede regnskab for den kommunale bevilling viser et mindreforbrug på 0,889 mio. kr. I forbruget er medregnet ovennævnte afsatte beløb til anlæg af have. Økonomiske konsekvenser: Det samlede budget giver et mindreforbrug på 1,100 mio. kr. for boligerne inklusiv moms. Mindreforbruget for serviceareal og inventar er i alt på 1,016 mio. kr. inklusiv moms. Svarende til 0,813 mio. kr. eksklusiv moms. Anskaffelsessummer Mio. kr. inkl. moms Skema C Skema B Difference (mindreforbrug) Boliger, inkl. moms 22,724 23,824 1,100 Serviceareal 4,090 4,759 0,669 Inventar 1,753 2,100 0,347 I alt 28,567 30,683 2,116 For den kommunale økonomi betyder det, at regnskabet for bevillingen på i alt 5,561 mio. kr. afleveres med et mindreforbrug på 0,889 mio. kr. Da udgifterne til grundkapitalen er afholdt af kassen, har trækket på kassen været 0,077 mio. kr. mindre end forventet. Mindreforbruget på servicearealer og inventar på 0,812 mio. kr. (hhv. 0,535 og 0,277 mio. kr.) foreslås overført til kassen. Det samlede mindreforbrug på 0,889 mio. kr. skyldes et mindreforbrug for selve byggeriet af servicearealerne og i inventarindkøb samt en mindre kommunal grundkapital som følge af en mindre byggeomkostning for boligerne. Kommunaløkonomi Mio. kr. eks.kl. moms Skema C Skema B Difference (mindreforbrug) Anskaffelse Service 3,272 3,807 0,535 Anskaffelse inventar 1,403 1,680 0,277 Kommunal 1,591 1,668 0,077 14

16 grundkapital 7 % af boligernes anskaffelsessum (inkl. Moms) Tilskud serviceareal -1,120-1,120 0 Salg af grund -0,474-0,474 0 I alt 4,672 5,561 0,889 Med en samlet anskaffelsessum på 22,724 mio. kr. bliver boligudgiften gennemsnitlig 930 kr. pr kvadratmeter om året. Den gennemsnitlig månedlige husleje før boligtilskud er på kr. Lovgrundlag: Lov om almene boliger. Administrationen anbefaler, at Socialudvalget indstiller til endelig beslutning i Byrådet, at Boligernes anskaffelsessum på kr. 22,724 mio. godkendes For boligøkonomien godkendes et afsat beløb på 0,576 mio. kr. til anvendelse inden udgang af november 2012 Et eventuelt mindreforbrug af det afsatte beløb overgår til boligernes drift Skema C for boligerne godkendes Servicearealernes anskaffelsessum på kr. 3,272 godkendes Et eventuelt mindreforbrug af det afsatte beløb til servicearealerne til have overgår til driften af servicearealer Skema C for servicearealerne godkendes Boligafgiften på kr. 930 pr kvadratmeter årligt godkendes Mindreforbruget på 0,812 mio. kr. tilgår kassen Der er sket et kassetræk til grundkapital på 0,077 mio. kr. mindre end bevilget. Bilag: Åben - Vindby Pilevej - anlægsregnskab for anskaffelse af servicearealer og inventar.pdf Åben - Vindeby Pilevej - anlægsregnskab for boligernes anskaffelsessum.pdf 15

17 Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles. Indstilles. 10. Anlægsmidler til renovering af Thurø Skole 12/6288 Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb 2012 til renovering af Thurø Skole. Den afsatte Byrådet i Svendborg Kommune i forbindelse med budget mio. kr. hvert år i 2012 og 2013 til renovering af Thurø Skole. Efterfølgende blev tidsplanen og dermed rådighedsbeløbene i forbindelse med budget 2012 ændret til 3 mio. kr. i 2012, 10 mio. kr. i 2013, 20 mio. kr. i 2014 og 17 mio. kr. i En samlet anlægsramme på 50 mio. kr. som der søges anlægsbevilling til med frigivelse af rådighedsbeløbet i 2012 på 3,025 mio. kr. Der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra skole og forvaltning, som varetager anlægsopgaven, herunder forundersøgelser og udarbejdelse af byggeprogram. Udgifter hertil afholdes i indeværende år, hvorfor det på investeringsoversigten afsatte beløb ønskes frigivet. Økonomiske konsekvenser: I kommunens investeringsoversigt for 2012 er afsat følgende kr Total Thurø skole Den samlede anlægsbevilling vil således udgøre 50,050 mio. kr. og rådighedsbeløbet i 2012 på 3,025 mio. kr. til frigivelse. Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse. Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ. Det indstilles, at der godkendes en anlægsbevilling på mio. kr. rådighedsbeløbet på mio. kr. som afsat på investeringsoversigten for 2012 frigives. 16

18 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles. Indstilles. 11. Tillæg nr og lokalplan 555 for boligområde Vestergårds Allé, Skårup. Endelig vedtagelse 11/11553 Endelig vedtagelse af tillæg nr til kommuneplan og lokalplan 555 for boligområde Vestergårds Allé, Skårup. Forslag til Tillæg nr til kommuneplanen og Forslag til lokalplan 555 for boligområde Vestergårds Allé, Skårup, har været offentliggjort i 8 uger fra 18. april 13. juni 2012 og miljøscreeningen i 4 uger. Der er modtaget én bemærkning, som det fremgår af vedlagte bilag. På vegne af ejeren af matr.nr. 13a Skårup By, Skårup, JØRGEN JENSEN. SKÅRUP A/S, har bygherrerådgiver den fremsendt følgende indsigelser/bemærkninger: 5 pkt afgrænset af skrå kantsten ønskes slettet. 7 pkt med røde vingetegl eller falstegl, sorte betontagsten.. ønskes rettet til røde eller sorte vingetegl, falstegl, betontagsten. Administrationen anbefaler, at indsigelsen imødekommes. 5: Det er muligt at imødekomme ønsket om fjernelse af krav om skrå kantsten ved anlæg af vej på min. 4 meters bredde, såfremt det sikres, at funderingen er bred nok Baggrund er bl.a., at skal smal anlagt vej accepteres, er det nødvendigt med bred fundering; en personbil er 1,65 m og en lastbil 2,55 m = 4,20 m disse kan vanskeligt passere på smal vej. Teksten i 5 pkt.5.4 tilføjes: Boligveje i storparcellerne udlægges i min. 6 m`s bredde heraf 5 m med asfalt, alternativt 4 m`s asfaltbredde med 1 m brede funderede rabatter i hver vejside, sidearealerne i udlægget anlægges med græs. Detailprojekt til veje skal godkendes af Vejmyndighed 7: Teksten i 7.3 rettes som ønsket til røde eller sorte vingetegl, falstegl, betontagsten. 17

19 Det bemærkes, at samme 7 i overensstemmelse med kommuneplanen i forvejen indeholder bestemmelse om, at der ikke må anvendes reflekterende tagmaterialer. Økonomiske konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Lovgrundlag: Lov om planlægning Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Administrationen indstiller, at tillæg til kommuneplanen og Lokalplan 555 videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med indstilling om endelig vedtagelse og med de ændringer i lokalplanens bestemmelser, som er beskrevet i besvarelsen af modtagen indsigelse, som anført i sagsfremstillingen: Teksten i 5 pkt.5.4 tilføjes: Boligveje i storparcellerne udlægges i min. 6 m s bredde heraf 5 m med asfalt, alternativt 4 m`s asfaltbredde med 1 m brede funderede rabatter i hver vejside, sidearealerne i udlægget anlægges med græs. Detailprojekt til veje skal godkendes af Vejmyndighed 7: Teksten i 7.3 rettes som ønsket til røde eller sorte vingetegl, falstegl, betontagsten. Bilag: Åben - indsigelse,bemærkninglokalplan 555 Åben - til endelig vedtagelse vestergårds alle.pdf Åben - lokalplan 555 til endeligvedt1 i.pdf Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Indstilles. 12. Deklaration på Skarø Brovej 2, Skarø 12/

20 Kommunen har modtaget orientering om, at Skarø Købmand pr. 4. august 2012 lukker den fysiske butik, hvorefter den nuværende website i løbet af august udvides med et større vareudbud. Indkøb i forretningen kan således fra ultimo august foregå elektronisk. De forventer at åbne den fysiske butik igen til foråret Ø-udvalget og Økonomiudvalget har tidligere behandlet ansøgning om ophævelse af deklaration på Skarø Brovej 2, i den forbindelse ønskede kommunen ikke af fjerne deklarationen. Det skal nu overvejes hvorvidt kommunen ønsker at sanktionere orienteringen fra Anne Kirketerp og Kim Olsson. Deklarationens tekst er Det bestemmes herved med virkning for den til enhver tid værende ejer af ejendommen, at forretningen stedse skal opretholdes, og at butikken skal holdes åbent i fornødent omfang året rundt, ligesom butikken skal være forsynet med et varelager, der tilgodeser almindelige dagligvarer behov for kolonialvarer på øen I deklarationen er ikke beskrevet en sanktion, dette betyder at såfremt kommunen ønsker at sanktionere deklarationen vil det kræve et civilt søgsmål. Hvordan resultatet af et søgsmål vil være, er ikke undersøgt nærmere på nuværende tidspunkt. Facts i forbindelse med orienteringen. Butikken lukker fysisk fra 4. august 2012, men beboerne vil kunne handle elektronisk. Det forventes at butikken genåbner fysisk igen i foråret Det vil fra nu af og til foråret 2013 ikke være muligt for turister m.v at handle på Skarø. I forbindelse med beslutningen omkring fjernelse af deklarationen anbefalede kommunen at man undersøgte muligheden for at drive butikken på en anden måde. F.eks. som på Drejø, hvor der er kortere åbningstid, ændret vareudvalg. I ejernes høringssvar i forbindelse med fjernelse af deklarationen, beskriver de at det ikke er i turistsæsonen der er problemer med at drive forretningen, problemet ligger i de mange måneder hvor der ikke er turister på øen. Umiddelbart ses der flere muligheder: 1. Kommunen vurdere på om sagen kan forfølges ved civilt søgsmål 2. Kommunen ændrer/fjerner deklarationen. En ændring kunne være at ejeren var forpligtet til at opretholde en fysisk butik som holdes åbent i fornødent omfang i en bestemt periode af året, og resten af året skal ejeren kunne sikre at øens beboer kan bestille varer. Perioden hvor 19

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen

Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Ulla Larsen, Helle Caspersen, Hanne Ringgaard Møller,

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Jørn Jensen, Knud Albertsen, Steen Gundertofte, Jørgen S. Lundsgaard, Grete Schødts, Bruno Hansen Afbud: Niels

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere