DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED."

Transkript

1 DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor eller anden professionel rådgiver. ishares VII Public Limited Company (Registreret i Irland som et paraplyinvesteringsinstitut med variabel kapital og særskilt hæftelse mellem sine fonden registreret med begrænset hæftelse i henhold til lovgivningen i Irland, med registreringsnummer og med bemyndigelse i overensstemmelse med de Europæiske Fællesskabers forordninger om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) af 2011) Ekstraordinær generalforsamling for investorerne i ishares MSCI Australia - B UCITS ETF ISIN: IE00B5V april 2015 Hvis De har solgt eller overdraget Deres aktier i Selskabet, bedes De omgående sende dette dokument til køber eller til den part, til hvem overdragelsen er sket, eller til den børsmægler, bank eller anden agent, som forestod salget eller overdragelsen, så dokumentet kan blive videresendt til køberen eller den part, til hvem overdragelsen er sket, hurtigst muligt. Dette dokument er tilgængeligt på andre sprog end engelsk, og De kan få kopi af dokumentet på eller anmode om kopi ved at kontakte os telefonisk på (britisk nummer) (der henvises til hjemmesiden for internationale telefonnumre). Hjemsted: J.P. Morgan House, I.F.S.C., Dublin 1, Irland. Virksomhedsnummer: Bestyrelse: Paul McNaughton, Paul McGowan, Barry O Dwyer, Karen Prooth (britisk), Cora O Donohoe (Irsk, men bosiddende i Storbritannien)

2 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY ("Selskabet") 13. april 2015 Kære investor Ekstraordinær generalforsamling foreslået sammenlægning angående ishares MSCI Australia B UCITS ETF Vedhæftet finder De en indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Selskabet ("EGF") og en fuldmagt til de investorer, der ikke kan deltage på generalforsamlingen (eller en udsættelse af denne), og som ønsker at stemme om beslutningen på EGF. De bedes bemærke, at De kun er stemmeberettiget til EGF, hvis De er registreret investor. Hvis De har investeret i Selskabet eller hvis Deres aktier ejes gennem en mægler, forhandler, central værdipapirdepositar eller anden form for mellemmand, bedes De kontakte denne for at bekræfte, om De har stemmeret. Foreslået sammenlægning Bestyrelsen ("Bestyrelsen") i Selskabet skriver til Dem for at underrette Dem om forslaget om at sammenlægge ishares MSCI Australia B UCITS ETF (en afdeling i Selskabet) ("Den Sammenlæggende Fond") med ishares MSCI Australia UCITS ETF (en afdeling i ishares III plc, et aktieselskab, der er stiftet i Irland) ("Den Modtagende Fond") ("Sammenlægningen"). For at foretage den foreslåede Sammenlægning skal den vedtages i kraft af en ekstraordinær beslutning på EGF. Hvis EGF (eller en udsættelse af denne) godkender forslaget, forventes alle ændringer, der fremgår af dette dokument, at træde i kraft den 6. juli 2015 ("Ikrafttrædelsesdatoen"), og dette dokument udgør meddelelse til investorerne derom. Hvis EGF for Den Sammenlæggende Fond udsættes til samme dag den følgende uge på samme tidspunkt og sted i overensstemmelse med den vedhæftede indkaldelse til EGF, vil Ikrafttrædelsesdatoen for Sammenlægningen, hvis denne godkendes på en sådan udsat EGF, forblive den 6. juli Årsager til Sammenlægningen Baggrund Efter BlackRock købte Credit Suisses børshandlede fondsaktiviteter den 1. juli 2013, mente man, at det var hensigtsmæssigt at overveje en rationalisering af de tilkøbte fonde sammen med det eksisterende ishares-udvalg. Investeringsforvalteren for Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond, BlackRock Advisors (UK) Limited ("Investeringsforvalteren"), har gennemgået en række træk i det udvidede ishares-udvalg, herunder fondenes størrelse, gentagne strategier i udvalget samt driftsmæssig effektivitet. Efter gennemgangen og på Investeringsforvalterens anbefaling har Selskabets Bestyrelse og bestyrelsen i ishares III plc foreslået Sammenlægningen for derved at konsolidere gentagne fonde, der følger samme benchmark. Bestyrelsen mener, at konsolideringen af de to fonde vil medføre større driftsmæssig effektivitet, der vil være til gavn for investorerne. Desuden forventes det, at Sammenlægningen vil medføre øget sekundær markedslikviditet i Den Modtagende Fond, da fonden efterfølgende vil være større. Den Sammenlæggende og Den Modtagende Fond har samme samlede omkostningsgrad, der forbliver uændret efter Sammenlægningen. 2

3 Fordel for investorerne Bestyrelsen mener, at det er i investorernes bedste interesse at sammenlægge Den Sammenlæggende Fond med Den Modtagende Fond pr. Ikrafttrædelsesdatoen. Dog bør det bemærkes, at Bestyrelsen ikke har undersøgt formålstjenligheden ved Sammenlægningen, hvad angår Deres individuelle behov eller risikotolerance, og investorerne rådes dermed til at søge uafhængig finansiel/skattemæssig rådgivning, hvad angår deres egne omstændigheder. Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond Der henvises til bilag A til dette dokument for en yderligere sammenligning af nøgletrækkene i Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond. For at sætte Dem i stand til at vurdere, hvorvidt Den Modtagende Fond er egnet for Dem, anbefaler vi stærkt, at De læser prospektet for ishares III plc og det vedlagte dokument med central investorinformation for Den Modtagende Fond. Både Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond er ETF'er (Exchange Traded Funds) med hjemsted i Irland, hvor disse er etableret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/65/EF af 13. juli 2009 med senere ændringer ("UCITS direktivet"). Både Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond følger samme benchmark og er fysiske, replikerende fonde. Den Sammenlæggende Fonds og Den Modtagende Fonds risikoprofiler ligner hinanden, og de har lignende risici, som beskrevet i de respektive prospekter. Pr. datoen for dette dokument har begge fonde en syntetisk risk/reward-indikator ("SRRI", der er en generel indikator for en fonds generelle risikoniveau på en skala fra 1-7) på "6", som dette også fremgår af det relevante dokument med central investorinformation. Hverken Den Sammenlæggende Fond eller Den Modtagende Fond anvender gearing. Samlet omkostningsgrad Den Sammenlæggende Fond og den Modtagende Fond har samme samlede omkostningsgrad. Den Modtagende Fonds samlede omkostningsgrad forbliver uændret efter Sammenlægningen. Forventet trackingfejl Baseret på ex-post realiserede trackingfejl for Y2 og Y3 forventes den anslåede trackingfejl for Den Modtagende Fond efter Sammenlægningen at udgøre op til 0,15 %. Den forventede trackingfejl er baseret på den forventede volatilitet i forskellene mellem den pågældende fonds afkast og benchmarkets afkast. Som beskrevet i bilag A er den forventede trackingfejl i Den Sammenlæggende Fond, der p.t. fremgår af Selskabets prospekt, op til 0,20 %, mens den forventede trackingfejl i Den Modtagende Fond, der p.t. fremgår af prospektet for ishares III plc, op til 0,15 %. Dog er disse forventede trackingfejl historiske vurderinger, der er baseret på forventninger på tidspunktet for udgivelsen af prospekterne. En fonds forventede trackingfejl er ikke vejledende for fremtidige resultater. Det bør bemærkes, at en trackingfejl ikke er det samme som trackingforskel. Trackingforskel er den faktiske forskel mellem en fonds afkast og indeksets afkast, hvorimod trackingfejl måler volatiliteten i trackingforskellen. Noteringer Som det fremgår af bilag A til dette dokument, handles/noteres den modtagende fond og den sammenlæggende fond på samme fondsbørser. Investorer, der har købt aktier på det sekundære marked, og som ikke ønsker at deltage i Sammenlægningen, rådes til at sælge deres aktier før Ikrafttrædelsesdatoen. De valutahandelsmuligheder, der er til rådighed for sekundær markedshandel for Den Sammenlæggende Fond på NYSE Euronext Amsterdam og SIX Swiss Exchange, er forskellige fra dem, der i øjeblikket er til rådighed for sekundær markedshandel for Den Modtagende Fond (se yderligere oplysninger nedenfor). Investorerne forventes ikke at blive stillet dårligere af dette i lyset af mæglernes pligt til at udføre ordrer på den for investorerne mest fordelagtige måde ("best execution"). Efter modtagelse af aktier i Den Modtagende Fond i bytte for aktier i Den Sammenlæggende Fond på Ikrafttrædelsesdatoen, skal investorer, som oprindeligt købte deres aktier på NYSE Euronext Amsterdam eller SIX Swiss Exchange, og som ønsker at sælge aktierne i Den Modtagende Fond i den 3

4 samme valuta som det oprindelige køb, sælge deres aktier på en alternativ børs, hvor den relevante valutahandelsmulighed er til rådighed. Sammenlæggende Fond Modtagende Fond Borsa Italiana EUR Borsa Italiana EUR Deutsche Boerse EUR Deutsche Boerse EUR LSE USD LSE USD LSE GBP LSE GBP NYSE Euronext Amsterdam EUR NYSE Euronext Amsterdam USD SIX Swiss Exchange USD SIX Swiss Exchange AUD Konsekvenser for investorerne i Den Sammenlæggende Fond Den Sammenlæggende Fond er pr. Ikrafttrædelsesdatoen lukket for nye tegninger. Hvis Sammenlægningen godkendes af EGF, og hvis De ikke indløser Deres aktier i Den Sammenlæggende Fond før den sidste handelsdag, hvor dette kan ske (se "Investorrettigheder indløsning af aktier" nedenfor), bliver De pr. Ikrafttrædelsesdatoen investor i Den Modtagende Fond, og Den Sammenlæggende Fond afnoteres og afvikles efterfølgende. På Ikrafttrædelsesdatoen sammenlægges nettoaktiverne i Den Sammenlæggende Fond med Den Modtagende Fond, og investorerne i Den Sammenlæggende Fond allokeres et antal aktier i Den Modtagende Fond samt hvis det er relevant et kontant restbeløb. Antallet af aktier i Den Modtagende Fond, og hvor dette er relevant det kontante restbeløb fastsættes ved at multiplicere antallet af aktier i Den Sammenlæggende Fond med ombytningsforholdet. Ombytningsforholdet beregnes ved at dividere den indre værdi pr. aktie i Den Sammenlæggende Fond med den indre værdi pr. aktie i Den Modtagende Fond beregnet på værdiansættelsestidspunktet for Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond (som dette fremgår af bilag A) den 3. juli Hvis anvendelsen af Ombytningsforholdet resulterer i, at en investor allokeres delaktier i Den Modtagende Fond, nedrundes værdien af en sådan beholdning efter anvendelse af Ombytningsforholdet til nærmeste hele aktie, og værdien af delaktien udloddes til den pågældende investor som et kontant restbeløb. Aktiernes samlede værdi i Den Modtagende Fond og hvor dette er relevant det kontante restbeløb, investorerne i Den Sammenlæggende Fond modtager, svarer til den samlede værdi af deres aktier i Den Sammenlæggende Fond. Da Den Sammenlæggende Fonds udlodningspolitik er at akkumulere indkomst i fondens værdi frem for at foretage kontante udlodninger, afspejles alt udbytte, der påløber frem til Ikrafttrædelsesdatoen, i værdien af de nye aktier, der udstedes i Den Modtagende Fond. På Ikrafttrædelsesdatoen indberettes Ombytningsforholdet til Computershare Investor Services (Ireland) Limited (Aktiebogføreren) til videreformidling til de centrale værdipapirdepositarer og depotbanker. Derefter modtager De et antal aktier i Den Modtagende Fond og hvor dette er relevant et kontant restbeløb, når Deres depotbank/mægler og den relevante centrale værdipapirdepositar har ekspederet selskabshændelsen inden for de tidsrammer og ordninger, der er aftalt mellem Dem og Deres depotbank/mægler. Pr. Ikrafttrædelsesdatoen ombyttes aktier i Den Sammenlæggende Fond med aktier i Den Modtagende Fond på den relevante fondsbørs, og investorer i disse aktier handler dermed med Den Modtagende Fonds irske ISIN, der gælder for Den Modtagende Fond (IE00B5377D42) efter Sammenlægningen. Det bør bemærkes, at der som følge af sammenlægningen og i tilfælde af væsentlige indløsninger i den sammenlæggende fond fra udstedelsen af dette dokument og ikrafttrædelsesdatoen kan være øget risiko for trackingfejl i den sammenlæggende fond, og at evnen til at opfylde den sammenlæggende fonds investeringsmål kan påvirkes. 4

5 Omkostninger Omkostningerne ved Sammenlægningen til Den Sammenlæggende Fond, herunder advokatsalær, administrations- og rådgivningsomkostninger og overdragelsesafgifter, som Den Sammenlæggende Fond pålægges, betales af BlackRock Asset Management Ireland Limited. Hvis det desuden er nødvendigt at omgruppere porteføljen i Den Sammenlæggende eller Modtagende Fond for dermed at strukturere den hensigtsmæssigt for Sammenlægningen, betales transaktionsomkostninger på investeringsniveau (f.eks. mæglergebyrer) og overdragelsesafgifter, som pålægges Den Sammenlæggende Fond i forbindelse med sådan omgruppering af den relevante portefølje, af BlackRock Asset Management Ireland Limited. Endvidere refunderer BlackRock Asset Management Ireland Limited schweiziske Effektenhändler for den schweiziske Overdragelsesafgift, der pålægges Sammenlægningen, således at investorer, der ejer deres aktier på schweiziske depotkonti, ikke betaler denne omkostning. Investorer, der ejer aktier i Den Sammenlæggende Fond på en schweizisk depotkonto, bør videresende denne meddelelse til deres schweiziske depotbank. Schweiziske depotbanker, der vil blive underlagt schweizisk Overdragelsesafgift i forbindelse med sammenlægningerne, bør kontakte BlackRock på for at få yderligere oplysninger om refundering. Investorrettigheder Indløsning af aktier Hvis Sammenlægningen vedtages på EGF, og hvis De ikke ønsker at deltage i Sammenlægningen, hvad angår de aktier, De har investeret i, kan De søge om at indløse Deres aktier og købe aktier i en anden ishares- eller anden fond hos BlackRock for indløsningsprovenuet (i overensstemmelse med de bestemmelser, der fremgår af det relevante prospekt). En sådan indløsningsanmodning skal udføres i overensstemmelse med de betingelser, der fremgår af Selskabets prospekt. Der skal (med undtagelse af gebyrer, der kan tilbageholdes af Den Sammenlæggende Fond for dermed at opfylde afviklingsomkostninger) ikke betales indløsningsgebyr, og indløsningen skal udføres gennem den mægler, forhandler, centrale værdipapirdepositar eller anden form for mellemmand, som De ejer deres aktier igennem (bemærk, at De kan pådrage Dem yderligere kurtage og/eller øvrige omkostninger, der opkræves direkte af disse). Hvis De ønsker yderligere oplysninger, bedes De kontakte BlackRock ud fra nedenfor anførte oplysninger. Investorer bør søge egen rådgivning om, hvorvidt alternative investeringsvalg er egnede. Sådanne indløsningsanmodninger accepteres frem til skæringstidspunktet for handel (som det fremgår af Selskabets prospekt) den 3. juli Indløsningsanmodninger, der modtages efter dette tidspunkt, anses for at gælde for Deres nye aktier i Den Modtagende Fond. Handel med aktier i Den Modtagende Fond starter på Ikrafttrædelsesdatoen i overensstemmelse med de bestemmelser, der fremgår af prospektet for ishares III plc. Hvis De vælger at indløse Deres aktier, udbetales indløsningsprovenuet til Dem i overensstemmelse med de bestemmelser, der fremgår af Selskabets prospekt og af aftalerne med Deres mægler eller depotbank. Hvis De vælger at købe aktier i en anden ishares- eller BlackRock-fond, anvendes Deres indløsningsprovenu til at købe aktier i de(n) relevante fond(e), der er angivet af Dem, til den gældende aktiekurs for den pågældende fond i overensstemmelse med de bestemmelser, der fremgår af prospektet for de(n) relevante fond(e). Investorer, der har købt aktier gennem en relevant anerkendt fondsbørs, som aktierne er optaget til handel på, skal indgive deres ordrer via deres mægler/forhandler, såfremt de ønsker at sælge deres aktier. Ret til yderligere oplysninger Vi vedlægger kopi af dokumentet med central investorinformation for Den Modtagende Fond samt kopi af de fælles vilkår for Sammenlægningen, der ligeledes fås på andre sprog på De kan vederlagsfrit og på anmodning rekvirere kopi af revisionsrapporten for Sammenlægningen, prospektet samt årsrapport og halvårsrapport. Hvis De ønsker yderligere oplysninger om driften af Den Modtagende Fond, henvises ligeledes til prospektet for ishares III plc. Dokumenterne er 5

6 tilgængelige på Selskabets og ishares III plc's hjemsted (alt efter, hvad der er relevant) eller fra Deres lokale repræsentant, eller De kan rekvirere dokumenterne via eller (britisk nummer) (der henvises til websiden, hvis De ønsker de internationale telefonnumre). Der henvises til Den Sammenlæggende Fonds produktside på hvis De ønsker yderligere oplysninger i forbindelse med Sammenlægningen. Skattemæssige konsekvenser for investorerne Oplysningerne i dette dokument om de skattemæssige konsekvenser af Sammenlægningen er ikke udtømmende og udgør ingen form for juridisk eller skattemæssig rådgivning. De skattemæssige konsekvenser af Sammenlægningen varierer afhængigt af Deres skattemæssige stilling samt skattelovgivningen i Deres opholdsland eller hjemsted. Indløsning af Deres aktier kan få indvirkning på Deres personlige skattemæssige stilling. De bør rådføre Dem med Deres egne professionelle rådgivere vedrørende konsekvenserne af Sammenlægningen og af Deres tegning, køb, besiddelse, ombytning eller salg af aktier i henhold til lovgivningen i de jurisdiktioner, hvor De kan være skattepligtig. Bilag B indeholder et kort resumé af visse aspekter af skattelovgivningen og -praksis for investorer i visse jurisdiktioner, der er relevante for Sammenlægningen. Det er baseret på aktuelt gældende lov og praksis samt officiel fortolkning af disse pr. datoen for dette dokument og kan ændre sig i tidens løb. Beslutning For at foretage den foreslåede Sammenlægning skal den vedtages i kraft af en ekstraordinær beslutning på EGF. Hvis Sammenlægningen godkendes, er den bindende for alle investorer i Den Sammenlæggende Fond pr. Ikrafttrædelsesdatoen (hvad enten disse har stemt for eller imod eller ikke stemte). Hvis det påkrævede antal investorer ikke godkender Sammenlægningen, fortsætter Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond som hidtil. Anbefaling Bestyrelsen påtager sig ansvaret for indholdet af dette dokument og de deri indeholdte oplysninger. Efter Bestyrelsens bedste overbevisning er oplysningerne i dette dokument overensstemmende med sandheden, og intet, der menes at kunne påvirke oplysningernes virkning, er udeladt, (idet der er taget alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dette er tilfældet). Bestyrelsen mener, at den beslutning, der lægges i forslag på EGF, er i den bedste interesse for Selskabet samt investorerne i Den Sammenlæggende Fond, og dermed anbefaler bestyrelsen stærkt, at De stemmer for beslutningen på EGF. Offentliggørelse af resultat Resultatet af EGF (eller resultatet af udsættelsen af denne) og Sammenlægningens ikrafttrædelse offentliggøres gennem den tilsynsmæssige nyhedstjeneste på London Stock Exchanges webside og offentliggøres på behørig vis i hver af de øvrige jurisdiktioner, hvor aktierne i Den Sammenlæggende Fond er noteret på en fondsbørs. Resultatet (inklusive bekræftelse af en eventuel udsættelse) er også tilgængeligt på samt pr. telefon på (britisk nummer) (Der henvises til hjemmesiden for internationale telefonnumre) på den forretningsdag, der følger efter EGF (eller en udsættelse deraf). 6

7 Med venlig hilsen Paul McNaughton Bestyrelsesformand 7

8 Bilag A Sammenligning af hovedtrækkene ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond ishares MSCI Australia - B UCITS ETF (en afdeling i Selskabet) ("Den Sammenlæggende Fond") Fondskategori UCITS ETF UCITS ETF Fondsstruktur Aktieselskab Aktieselskab Hjemsted Irland Irland ishares MSCI Australia UCITS ETF (en afdeling i ishares III plc) ("Den Modtagende Fond") Tilsynsmyndig hed Investeringsstr ategi Investeringsmå l og -politik Benchmark indeks Benchmarkbeskrivelse (pr. datoen for det relevante prospekt) Central Bank of Ireland Fysisk replikerende Den Sammenlæggende Fonds investeringsmål er at levere samme resultater som benchmarket (der er MSCI Australia Index Net USD) med fradrag af Den Sammenlæggende Fonds gebyrer og omkostninger. For at opfylde dette investeringsformål er det Den Sammenlæggende Fonds investeringspolitik at investere i en portefølje af egenkapitalinstrumenter, der så vidt og praktisk muligt består af de værdipapirer, der indgår i MSCI Australia Index Net USD, som er den sammenlæggende fonds benchmark. Den Sammenlæggende Fond har til hensigt at replikere de bestanddele, der indgår i benchmarket, ved at eje alle de værdipapirer, der indgår i benchmarket i proportioner svarende til benchmarkets vægtninger. For at replikere benchmarket kan den sammenlæggende fond investere op til 20 % af fondens indre værdi i aktier, der er udstedt af samme organ. Grænsen kan hæves til 35 % for en enkelt udsteder, når ekstraordinære markedsforhold gør sig gældende (som anført i afsnit 4 i bilag III til Selskabets prospekt). MSCI Australia Index Net USD MSCI Australia Index Net USD måler resultaterne af aktier i large- og midcap selskaber på det australske aktiemarked, som overholder MSCI's kriterier for størrelse, likviditet og fri Central Bank of Ireland Fysisk replikerende Den Modtagende Fonds investeringsmål er at give investorerne et samlet afkast, idet der tages højde for såvel kapitalafkast som indkomst, som spejler afkastet i MSCI Australia Index. For at opfylde dette investeringsformål er det Den Modtagende Fonds investeringspolitik at investere i en portefølje af egenkapitalinstrumenter, der så vidt og praktisk muligt består af de værdipapirer, der indgår i MSCI Australia Index, som er den modtagende fonds benchmark. Den Modtagende Fond har til hensigt at replikere de bestanddele, der indgår i benchmarket, ved at eje alle de værdipapirer, der indgår i benchmarket i proportioner svarende til benchmarkets vægtninger. Investeringsforvalteren har til hensigt at replikere benchmarkets bestanddele, og dermed kan Den Modtagende Fond investere op til 20 % af fondens indre værdi i aktier, der er udstedt af samme organ for dermed at replikere benchmarket. Grænsen kan hæves til 35 % for en enkelt udsteder, når ekstraordinære markedsforhold gør sig gældende (som anført i afsnit 4 i bilag III til prospektet for ishares III plc). MSCI Australia Index (den serie, der følges, er også "Net in USD") MSCI Australia Index Net USD måler resultaterne af aktier i large- og midcap selskaber på det australske aktiemarked, som overholder MSCI's kriterier for størrelse, likviditet og fri 8

9 ishares MSCI Australia - B UCITS ETF (en afdeling i Selskabet) ("Den Sammenlæggende Fond") varians. Benchmarket er vægtet efter børsværdi og opgøres hvert kvartal. Yderligere oplysninger om benchmarket (herunder dets bestanddele) findes på indeksudbyderens webside på licensing/constituents.html. ishares MSCI Australia UCITS ETF (en afdeling i ishares III plc) ("Den Modtagende Fond") varians. Benchmarket er vægtet efter børsværdi og opgøres hvert kvartal. Yderligere oplysninger om benchmarket (herunder dets bestanddele) findes på indeksudbyderens webside på licensing/constituents.html. Basisvaluta USD USD Brug af Kun til effektiv porteføljeforvaltning Kun til effektiv porteføljeforvaltning derivater Forvaltningsproces Eksponeringsmetode Eksponeringsmetode for derivatrisiko metodologi Forventet Op til 0,20 % Op til 0,15 % trackingfejl Syntetisk 6 6 risk/rewardindikator (SRRI) Udlodningspolitik Akkumulerende Akkumulerende TER 0,50 % 0,50 % Kursfastsættels e Værdiansættels estidspunkt Noteringer Sidst handlet kl. 23:00 (i Dublin) på Handelsdag. Tyskland Frankfurts fondsbørs Italien Borsa Italiana Holland - NYSE Euronext Amsterdam Schweiz SIX Swiss Exchange Storbritannien ikke noteret, men optaget til handel på London Stock Exchange Sidst handlet kl. 23:00 (i Dublin) på Handelsdag. Tyskland Frankfurts fondsbørs Italien Borsa Italiana Holland - NYSE Euronext Amsterdam Schweiz SIX Swiss Exchange Storbritannien hovedmarked på London Stock Exchange Ultimo dato for afrapportering Omtrentlig fondsstørrelse pr. ultimo marts juli hvert år. 30. juni hvert år. USD 44,1 millioner USD 613,1 millioner 9

10 Bilag B Skattemæssige konsekvenser for investorerne Oplysningerne i dette dokument om de skattemæssige konsekvenser af Sammenlægningen er ikke udtømmende og udgør ingen form for juridisk eller skattemæssig rådgivning. De skattemæssige konsekvenser af Sammenlægningen varierer afhængigt af Deres skattemæssige stilling samt skattelovgivningen i Deres opholdsland eller hjemsted. Indløsning af Deres aktier kan få indvirkning på Deres personlige skattemæssige stilling. De bør rådføre Dem med Deres egne professionelle rådgivere vedrørende konsekvenserne af Sammenlægningen og af Deres tegning, køb, besiddelse, ombytning eller salg af aktier i henhold til lovgivningen i de jurisdiktioner, hvor De kan være skattepligtig. Nedenfor anførte oplysninger er vores aktuelle forståelse af den relevante skattelovgivning, og såfremt vores opfattelse ændrer sig i væsentlig grad, har vi til hensigt at underrette investorerne derom via de relevante landesider på Dette afsnit dækker ikke de skattemæssige konsekvenser for børshandlere eller øvrige investorer, der kan eje aktier i Selskabet som led i deres handel eller erhverv. Ligeledes dækker det ikke de skattemæssige konsekvenser for livsforsikringsselskaber, der investerer i Selskabet. Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond er akkumulerende fonde. Privatpersoner og visse andre investortyper med hjemsted i bestemte lande beskattes af en fonds akkumulerede indkomst for regnskabsåret, hvis de har investeret i den pågældende fond ved udgangen af fondens regnskabsår. Lande, hvor dette kan gøre sig gældende, omfatter Østrig, Tyskland, Schweiz og Storbritannien. Som følge af dette beskatningsgrundlag kan investorer, hvor det ikke er praktisk muligt at gennemføre Sammenlægningen, så den falder præcis samtidig med regnskabsårets afslutning i Den Modtagende Fond, dermed blive beskattet af indkomsten i både Den Sammenlæggende og Den Modtagende Fond. Den foreslåede Ikrafttrædelsesdato for Sammenlægningen kan medføre en kort periode med dobbeltbeskatning af en sådan indtægt (forventet indkomst i perioden fra den 30. juni 2015 til Ikrafttrædelsesdatoen), men det tilrådes, at investorer spørger deres skatterådgivere til råds om de følger, dette eventuelt vil have for den enkelte. 1. Østrig På grundlag af Østrigs skattelovgivning skal Sammenlægningen ikke anses for at være afhændelse af aktier, og derfor udløses ingen skattemæssige konsekvenser. 2. Danmark På grundlag af dansk skattelovgivning anses Sammenlægningen for at være en afhændelse af aktier. Danske investorer (danske enkeltpersoner, virksomhedsinvestorer og pensionsfonde), der ejer aktier i investeringsfonde, bør beskattes ud fra princippet om værdiansættelse til markedsværdi, og dermed bør danske investorer ikke betale mere eller mindre i skatter og afgifter i sammenlægningsåret (da både realiserede og urealiserede gevinster/tab beskattes i året for sammenlægningen). Kursgevinster, der realiseres som følge af Sammenlægningen, beskattes med op til 42 % (eksklusive kirkeskat, hvis dette er relevant) for detailinvestorer (2014), med 24,5 % (2014) for virksomhedsinvestorer og med 15,3 % (2014) for pensionsfondsinvestorer. Sammenlægningen bør ikke udløse stempelafgift eller andre former for overdragelsesafgifter. 3. Finland På grundlag af Finlands skattelovgivning skal Sammenlægningen ikke anses for at være afhændelse af aktier, og derfor udløses ingen skattemæssige konsekvenser. Der hersker dog nogen uvished om, hvorvidt Sammenlægningen er en afhændelse, da der ikke findes tilsvarende fortilfælde. BlackRock har til hensigt at indgive en anmodning om en skattemæssig 10

11 afgørelse i den henseende. Det forventede svar på anmodningen er en bekræftelse af, at Sammenlægningen ikke udgør en afhændelse. Stempelafgift/anden overdragelsesafgift pålægges ikke. 4. Frankrig På grundlag af fransk skattelovgivning anses Sammenlægningens gennemførelse for at være en afhændelse af aktier. Kapitalindkomstskat Individuelle franske skatteborgere: Kursgevinster, der opstår som følge af afhændelsen af aktier i UCITS-fonde, bør kunne udnytte en udsættelse af beskatningen, indtil det efterfølgende salg af de aktier, der modtages. Virksomhedsinvestorer med fransk hjemsted: Der kan opnås udsættelse af beskatningen efter Sammenlægningen afhængigt af situationen i Den Sammenlæggende Fond og for investorerne på dagen for Sammenlægningen. Hvis udsættelse ikke finder anvendelse, bør investoren beskattes på dagen for Sammenlægningen. Fransk afgift på finansielle transaktioner Ifølge fransk lovgivning og administrative retningslinjer falder aktier i fonde i UCITS-fonde uden for den franske afgift på finansielle transaktioner. Derfor bør afhændelsen af aktier i et irsk investeringsinstitut med variabel kapital, såsom Selskabet, ikke udløse en fransk afgift på finansielle transaktioner. 5. Tyskland Hensigten er, at Sammenlægningen gennemføres, således af betingelserne for en skatteneutral sammenlægning opfyldes i henhold til den tyske lov om investeringsafgifter. Forudsat at dette er tilfældet, bør Sammenlægningen ikke udløse skattemæssige konsekvenser for tyske enkeltpersoner, der ejer aktier som en del af deres private formue, eller for virksomheder. En skatteneutral sammenlægning bør tillade, at tyske enkeltpersoner, der investerer i Den Sammenlæggende Fond, kan bevare deres overordnede status for aktier, der er købt forud for 1. januar Irland På grundlag af Irlands skattelovgivning bør Sammenlægningen ikke anses for at være afhændelse af aktier, og derfor bør den ikke udløse irske skattemæssige konsekvenser for beholdningen. Annullering og udstedelse af nye aktier bør ikke være underlagt irsk stempelafgift. 7. Italien På grundlag af italiensk skattelovgivning bør Sammenlægningen ikke udløse indkomstskattemæssige konsekvenser for investorer, da den ikke anses for at være en afhændelse eller en indløsning af aktierne i Den Sammenlæggende Fond. Hvis Sammenlægningen udgjorde en afhændelse eller indløsning, ville der skulle betales en afgift på 20 % af værdistigningen for aktierne fra køb til datoen for Sammenlægningen. Men da de italienske skattemæssige bestemmelser ikke udtrykkeligt definerer den skattemæssige behandling af Sammenlægningen, er der ansøgt om en afgørelse. Den italienske skattemyndigheds svar på anmodning om en afgørelse bekræftede, at Sammenlægningen ville blive behandlet som værende skatteneutral. Sammenlægningen bør ikke give anledning til stempelafgift eller en afgift på finansielle transaktioner. 11

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Schroder Alternative Solutions Prospekt (investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Danmark Dette prospekt er ikke gyldigt, medmindre der vedlægges et tillæg, der er dateret februar 2011.

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel

Læs mere

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ)

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ) Én fælles SAS-aktie Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S Børsprospekt for SAS AB (publ) Ombytningsforhold: For hver aktie i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB tilbydes

Læs mere

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

U.S. ALL CAP GROWTH FUND U.S. ALL CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Resumé BIG 4 A/S 24. oktober 2005 Obligationslån 2005/2012 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-option på syv underliggende indeks Serie Rentesats p.a. Udløbsdato Salgskurs

Læs mere

Prospekt for investering i Global Forest A/S

Prospekt for investering i Global Forest A/S Prospekt for investering i Global Forest A/S Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Udbuddet... 3 Ansvar og erklæring:... 3 Tidsplan... 4 Global Forest A/S... 4 Risikofaktorer... 8 Driftsomkostninger... 9 Ledelse...

Læs mere

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet.

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet. MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS P.L.C. en paraplyfond med ansvarsadskillelse mellem de underliggende fonde Forenklet Prospekt for The Global Real Estate Securities Fund 3. maj 2012 Dette Forenklede Prospekt

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER. Vejledning til rådgivere om ETF er

KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER. Vejledning til rådgivere om ETF er KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER Vejledning til rådgivere om ETF er 2 Vejledning til rådgivere om ETF er Børshandlede fonde (ETF er) revolutionerer investorernes og rådgivernes porteføljeforvaltning.

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere