DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED."

Transkript

1 DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor eller anden professionel rådgiver. ishares VII Public Limited Company (Registreret i Irland som et paraplyinvesteringsinstitut med variabel kapital og særskilt hæftelse mellem sine fonden registreret med begrænset hæftelse i henhold til lovgivningen i Irland, med registreringsnummer og med bemyndigelse i overensstemmelse med de Europæiske Fællesskabers forordninger om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) af 2011) Ekstraordinær generalforsamling for investorerne i ishares MSCI Australia - B UCITS ETF ISIN: IE00B5V april 2015 Hvis De har solgt eller overdraget Deres aktier i Selskabet, bedes De omgående sende dette dokument til køber eller til den part, til hvem overdragelsen er sket, eller til den børsmægler, bank eller anden agent, som forestod salget eller overdragelsen, så dokumentet kan blive videresendt til køberen eller den part, til hvem overdragelsen er sket, hurtigst muligt. Dette dokument er tilgængeligt på andre sprog end engelsk, og De kan få kopi af dokumentet på eller anmode om kopi ved at kontakte os telefonisk på (britisk nummer) (der henvises til hjemmesiden for internationale telefonnumre). Hjemsted: J.P. Morgan House, I.F.S.C., Dublin 1, Irland. Virksomhedsnummer: Bestyrelse: Paul McNaughton, Paul McGowan, Barry O Dwyer, Karen Prooth (britisk), Cora O Donohoe (Irsk, men bosiddende i Storbritannien)

2 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY ("Selskabet") 13. april 2015 Kære investor Ekstraordinær generalforsamling foreslået sammenlægning angående ishares MSCI Australia B UCITS ETF Vedhæftet finder De en indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Selskabet ("EGF") og en fuldmagt til de investorer, der ikke kan deltage på generalforsamlingen (eller en udsættelse af denne), og som ønsker at stemme om beslutningen på EGF. De bedes bemærke, at De kun er stemmeberettiget til EGF, hvis De er registreret investor. Hvis De har investeret i Selskabet eller hvis Deres aktier ejes gennem en mægler, forhandler, central værdipapirdepositar eller anden form for mellemmand, bedes De kontakte denne for at bekræfte, om De har stemmeret. Foreslået sammenlægning Bestyrelsen ("Bestyrelsen") i Selskabet skriver til Dem for at underrette Dem om forslaget om at sammenlægge ishares MSCI Australia B UCITS ETF (en afdeling i Selskabet) ("Den Sammenlæggende Fond") med ishares MSCI Australia UCITS ETF (en afdeling i ishares III plc, et aktieselskab, der er stiftet i Irland) ("Den Modtagende Fond") ("Sammenlægningen"). For at foretage den foreslåede Sammenlægning skal den vedtages i kraft af en ekstraordinær beslutning på EGF. Hvis EGF (eller en udsættelse af denne) godkender forslaget, forventes alle ændringer, der fremgår af dette dokument, at træde i kraft den 6. juli 2015 ("Ikrafttrædelsesdatoen"), og dette dokument udgør meddelelse til investorerne derom. Hvis EGF for Den Sammenlæggende Fond udsættes til samme dag den følgende uge på samme tidspunkt og sted i overensstemmelse med den vedhæftede indkaldelse til EGF, vil Ikrafttrædelsesdatoen for Sammenlægningen, hvis denne godkendes på en sådan udsat EGF, forblive den 6. juli Årsager til Sammenlægningen Baggrund Efter BlackRock købte Credit Suisses børshandlede fondsaktiviteter den 1. juli 2013, mente man, at det var hensigtsmæssigt at overveje en rationalisering af de tilkøbte fonde sammen med det eksisterende ishares-udvalg. Investeringsforvalteren for Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond, BlackRock Advisors (UK) Limited ("Investeringsforvalteren"), har gennemgået en række træk i det udvidede ishares-udvalg, herunder fondenes størrelse, gentagne strategier i udvalget samt driftsmæssig effektivitet. Efter gennemgangen og på Investeringsforvalterens anbefaling har Selskabets Bestyrelse og bestyrelsen i ishares III plc foreslået Sammenlægningen for derved at konsolidere gentagne fonde, der følger samme benchmark. Bestyrelsen mener, at konsolideringen af de to fonde vil medføre større driftsmæssig effektivitet, der vil være til gavn for investorerne. Desuden forventes det, at Sammenlægningen vil medføre øget sekundær markedslikviditet i Den Modtagende Fond, da fonden efterfølgende vil være større. Den Sammenlæggende og Den Modtagende Fond har samme samlede omkostningsgrad, der forbliver uændret efter Sammenlægningen. 2

3 Fordel for investorerne Bestyrelsen mener, at det er i investorernes bedste interesse at sammenlægge Den Sammenlæggende Fond med Den Modtagende Fond pr. Ikrafttrædelsesdatoen. Dog bør det bemærkes, at Bestyrelsen ikke har undersøgt formålstjenligheden ved Sammenlægningen, hvad angår Deres individuelle behov eller risikotolerance, og investorerne rådes dermed til at søge uafhængig finansiel/skattemæssig rådgivning, hvad angår deres egne omstændigheder. Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond Der henvises til bilag A til dette dokument for en yderligere sammenligning af nøgletrækkene i Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond. For at sætte Dem i stand til at vurdere, hvorvidt Den Modtagende Fond er egnet for Dem, anbefaler vi stærkt, at De læser prospektet for ishares III plc og det vedlagte dokument med central investorinformation for Den Modtagende Fond. Både Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond er ETF'er (Exchange Traded Funds) med hjemsted i Irland, hvor disse er etableret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/65/EF af 13. juli 2009 med senere ændringer ("UCITS direktivet"). Både Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond følger samme benchmark og er fysiske, replikerende fonde. Den Sammenlæggende Fonds og Den Modtagende Fonds risikoprofiler ligner hinanden, og de har lignende risici, som beskrevet i de respektive prospekter. Pr. datoen for dette dokument har begge fonde en syntetisk risk/reward-indikator ("SRRI", der er en generel indikator for en fonds generelle risikoniveau på en skala fra 1-7) på "6", som dette også fremgår af det relevante dokument med central investorinformation. Hverken Den Sammenlæggende Fond eller Den Modtagende Fond anvender gearing. Samlet omkostningsgrad Den Sammenlæggende Fond og den Modtagende Fond har samme samlede omkostningsgrad. Den Modtagende Fonds samlede omkostningsgrad forbliver uændret efter Sammenlægningen. Forventet trackingfejl Baseret på ex-post realiserede trackingfejl for Y2 og Y3 forventes den anslåede trackingfejl for Den Modtagende Fond efter Sammenlægningen at udgøre op til 0,15 %. Den forventede trackingfejl er baseret på den forventede volatilitet i forskellene mellem den pågældende fonds afkast og benchmarkets afkast. Som beskrevet i bilag A er den forventede trackingfejl i Den Sammenlæggende Fond, der p.t. fremgår af Selskabets prospekt, op til 0,20 %, mens den forventede trackingfejl i Den Modtagende Fond, der p.t. fremgår af prospektet for ishares III plc, op til 0,15 %. Dog er disse forventede trackingfejl historiske vurderinger, der er baseret på forventninger på tidspunktet for udgivelsen af prospekterne. En fonds forventede trackingfejl er ikke vejledende for fremtidige resultater. Det bør bemærkes, at en trackingfejl ikke er det samme som trackingforskel. Trackingforskel er den faktiske forskel mellem en fonds afkast og indeksets afkast, hvorimod trackingfejl måler volatiliteten i trackingforskellen. Noteringer Som det fremgår af bilag A til dette dokument, handles/noteres den modtagende fond og den sammenlæggende fond på samme fondsbørser. Investorer, der har købt aktier på det sekundære marked, og som ikke ønsker at deltage i Sammenlægningen, rådes til at sælge deres aktier før Ikrafttrædelsesdatoen. De valutahandelsmuligheder, der er til rådighed for sekundær markedshandel for Den Sammenlæggende Fond på NYSE Euronext Amsterdam og SIX Swiss Exchange, er forskellige fra dem, der i øjeblikket er til rådighed for sekundær markedshandel for Den Modtagende Fond (se yderligere oplysninger nedenfor). Investorerne forventes ikke at blive stillet dårligere af dette i lyset af mæglernes pligt til at udføre ordrer på den for investorerne mest fordelagtige måde ("best execution"). Efter modtagelse af aktier i Den Modtagende Fond i bytte for aktier i Den Sammenlæggende Fond på Ikrafttrædelsesdatoen, skal investorer, som oprindeligt købte deres aktier på NYSE Euronext Amsterdam eller SIX Swiss Exchange, og som ønsker at sælge aktierne i Den Modtagende Fond i den 3

4 samme valuta som det oprindelige køb, sælge deres aktier på en alternativ børs, hvor den relevante valutahandelsmulighed er til rådighed. Sammenlæggende Fond Modtagende Fond Borsa Italiana EUR Borsa Italiana EUR Deutsche Boerse EUR Deutsche Boerse EUR LSE USD LSE USD LSE GBP LSE GBP NYSE Euronext Amsterdam EUR NYSE Euronext Amsterdam USD SIX Swiss Exchange USD SIX Swiss Exchange AUD Konsekvenser for investorerne i Den Sammenlæggende Fond Den Sammenlæggende Fond er pr. Ikrafttrædelsesdatoen lukket for nye tegninger. Hvis Sammenlægningen godkendes af EGF, og hvis De ikke indløser Deres aktier i Den Sammenlæggende Fond før den sidste handelsdag, hvor dette kan ske (se "Investorrettigheder indløsning af aktier" nedenfor), bliver De pr. Ikrafttrædelsesdatoen investor i Den Modtagende Fond, og Den Sammenlæggende Fond afnoteres og afvikles efterfølgende. På Ikrafttrædelsesdatoen sammenlægges nettoaktiverne i Den Sammenlæggende Fond med Den Modtagende Fond, og investorerne i Den Sammenlæggende Fond allokeres et antal aktier i Den Modtagende Fond samt hvis det er relevant et kontant restbeløb. Antallet af aktier i Den Modtagende Fond, og hvor dette er relevant det kontante restbeløb fastsættes ved at multiplicere antallet af aktier i Den Sammenlæggende Fond med ombytningsforholdet. Ombytningsforholdet beregnes ved at dividere den indre værdi pr. aktie i Den Sammenlæggende Fond med den indre værdi pr. aktie i Den Modtagende Fond beregnet på værdiansættelsestidspunktet for Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond (som dette fremgår af bilag A) den 3. juli Hvis anvendelsen af Ombytningsforholdet resulterer i, at en investor allokeres delaktier i Den Modtagende Fond, nedrundes værdien af en sådan beholdning efter anvendelse af Ombytningsforholdet til nærmeste hele aktie, og værdien af delaktien udloddes til den pågældende investor som et kontant restbeløb. Aktiernes samlede værdi i Den Modtagende Fond og hvor dette er relevant det kontante restbeløb, investorerne i Den Sammenlæggende Fond modtager, svarer til den samlede værdi af deres aktier i Den Sammenlæggende Fond. Da Den Sammenlæggende Fonds udlodningspolitik er at akkumulere indkomst i fondens værdi frem for at foretage kontante udlodninger, afspejles alt udbytte, der påløber frem til Ikrafttrædelsesdatoen, i værdien af de nye aktier, der udstedes i Den Modtagende Fond. På Ikrafttrædelsesdatoen indberettes Ombytningsforholdet til Computershare Investor Services (Ireland) Limited (Aktiebogføreren) til videreformidling til de centrale værdipapirdepositarer og depotbanker. Derefter modtager De et antal aktier i Den Modtagende Fond og hvor dette er relevant et kontant restbeløb, når Deres depotbank/mægler og den relevante centrale værdipapirdepositar har ekspederet selskabshændelsen inden for de tidsrammer og ordninger, der er aftalt mellem Dem og Deres depotbank/mægler. Pr. Ikrafttrædelsesdatoen ombyttes aktier i Den Sammenlæggende Fond med aktier i Den Modtagende Fond på den relevante fondsbørs, og investorer i disse aktier handler dermed med Den Modtagende Fonds irske ISIN, der gælder for Den Modtagende Fond (IE00B5377D42) efter Sammenlægningen. Det bør bemærkes, at der som følge af sammenlægningen og i tilfælde af væsentlige indløsninger i den sammenlæggende fond fra udstedelsen af dette dokument og ikrafttrædelsesdatoen kan være øget risiko for trackingfejl i den sammenlæggende fond, og at evnen til at opfylde den sammenlæggende fonds investeringsmål kan påvirkes. 4

5 Omkostninger Omkostningerne ved Sammenlægningen til Den Sammenlæggende Fond, herunder advokatsalær, administrations- og rådgivningsomkostninger og overdragelsesafgifter, som Den Sammenlæggende Fond pålægges, betales af BlackRock Asset Management Ireland Limited. Hvis det desuden er nødvendigt at omgruppere porteføljen i Den Sammenlæggende eller Modtagende Fond for dermed at strukturere den hensigtsmæssigt for Sammenlægningen, betales transaktionsomkostninger på investeringsniveau (f.eks. mæglergebyrer) og overdragelsesafgifter, som pålægges Den Sammenlæggende Fond i forbindelse med sådan omgruppering af den relevante portefølje, af BlackRock Asset Management Ireland Limited. Endvidere refunderer BlackRock Asset Management Ireland Limited schweiziske Effektenhändler for den schweiziske Overdragelsesafgift, der pålægges Sammenlægningen, således at investorer, der ejer deres aktier på schweiziske depotkonti, ikke betaler denne omkostning. Investorer, der ejer aktier i Den Sammenlæggende Fond på en schweizisk depotkonto, bør videresende denne meddelelse til deres schweiziske depotbank. Schweiziske depotbanker, der vil blive underlagt schweizisk Overdragelsesafgift i forbindelse med sammenlægningerne, bør kontakte BlackRock på for at få yderligere oplysninger om refundering. Investorrettigheder Indløsning af aktier Hvis Sammenlægningen vedtages på EGF, og hvis De ikke ønsker at deltage i Sammenlægningen, hvad angår de aktier, De har investeret i, kan De søge om at indløse Deres aktier og købe aktier i en anden ishares- eller anden fond hos BlackRock for indløsningsprovenuet (i overensstemmelse med de bestemmelser, der fremgår af det relevante prospekt). En sådan indløsningsanmodning skal udføres i overensstemmelse med de betingelser, der fremgår af Selskabets prospekt. Der skal (med undtagelse af gebyrer, der kan tilbageholdes af Den Sammenlæggende Fond for dermed at opfylde afviklingsomkostninger) ikke betales indløsningsgebyr, og indløsningen skal udføres gennem den mægler, forhandler, centrale værdipapirdepositar eller anden form for mellemmand, som De ejer deres aktier igennem (bemærk, at De kan pådrage Dem yderligere kurtage og/eller øvrige omkostninger, der opkræves direkte af disse). Hvis De ønsker yderligere oplysninger, bedes De kontakte BlackRock ud fra nedenfor anførte oplysninger. Investorer bør søge egen rådgivning om, hvorvidt alternative investeringsvalg er egnede. Sådanne indløsningsanmodninger accepteres frem til skæringstidspunktet for handel (som det fremgår af Selskabets prospekt) den 3. juli Indløsningsanmodninger, der modtages efter dette tidspunkt, anses for at gælde for Deres nye aktier i Den Modtagende Fond. Handel med aktier i Den Modtagende Fond starter på Ikrafttrædelsesdatoen i overensstemmelse med de bestemmelser, der fremgår af prospektet for ishares III plc. Hvis De vælger at indløse Deres aktier, udbetales indløsningsprovenuet til Dem i overensstemmelse med de bestemmelser, der fremgår af Selskabets prospekt og af aftalerne med Deres mægler eller depotbank. Hvis De vælger at købe aktier i en anden ishares- eller BlackRock-fond, anvendes Deres indløsningsprovenu til at købe aktier i de(n) relevante fond(e), der er angivet af Dem, til den gældende aktiekurs for den pågældende fond i overensstemmelse med de bestemmelser, der fremgår af prospektet for de(n) relevante fond(e). Investorer, der har købt aktier gennem en relevant anerkendt fondsbørs, som aktierne er optaget til handel på, skal indgive deres ordrer via deres mægler/forhandler, såfremt de ønsker at sælge deres aktier. Ret til yderligere oplysninger Vi vedlægger kopi af dokumentet med central investorinformation for Den Modtagende Fond samt kopi af de fælles vilkår for Sammenlægningen, der ligeledes fås på andre sprog på De kan vederlagsfrit og på anmodning rekvirere kopi af revisionsrapporten for Sammenlægningen, prospektet samt årsrapport og halvårsrapport. Hvis De ønsker yderligere oplysninger om driften af Den Modtagende Fond, henvises ligeledes til prospektet for ishares III plc. Dokumenterne er 5

6 tilgængelige på Selskabets og ishares III plc's hjemsted (alt efter, hvad der er relevant) eller fra Deres lokale repræsentant, eller De kan rekvirere dokumenterne via eller (britisk nummer) (der henvises til websiden, hvis De ønsker de internationale telefonnumre). Der henvises til Den Sammenlæggende Fonds produktside på hvis De ønsker yderligere oplysninger i forbindelse med Sammenlægningen. Skattemæssige konsekvenser for investorerne Oplysningerne i dette dokument om de skattemæssige konsekvenser af Sammenlægningen er ikke udtømmende og udgør ingen form for juridisk eller skattemæssig rådgivning. De skattemæssige konsekvenser af Sammenlægningen varierer afhængigt af Deres skattemæssige stilling samt skattelovgivningen i Deres opholdsland eller hjemsted. Indløsning af Deres aktier kan få indvirkning på Deres personlige skattemæssige stilling. De bør rådføre Dem med Deres egne professionelle rådgivere vedrørende konsekvenserne af Sammenlægningen og af Deres tegning, køb, besiddelse, ombytning eller salg af aktier i henhold til lovgivningen i de jurisdiktioner, hvor De kan være skattepligtig. Bilag B indeholder et kort resumé af visse aspekter af skattelovgivningen og -praksis for investorer i visse jurisdiktioner, der er relevante for Sammenlægningen. Det er baseret på aktuelt gældende lov og praksis samt officiel fortolkning af disse pr. datoen for dette dokument og kan ændre sig i tidens løb. Beslutning For at foretage den foreslåede Sammenlægning skal den vedtages i kraft af en ekstraordinær beslutning på EGF. Hvis Sammenlægningen godkendes, er den bindende for alle investorer i Den Sammenlæggende Fond pr. Ikrafttrædelsesdatoen (hvad enten disse har stemt for eller imod eller ikke stemte). Hvis det påkrævede antal investorer ikke godkender Sammenlægningen, fortsætter Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond som hidtil. Anbefaling Bestyrelsen påtager sig ansvaret for indholdet af dette dokument og de deri indeholdte oplysninger. Efter Bestyrelsens bedste overbevisning er oplysningerne i dette dokument overensstemmende med sandheden, og intet, der menes at kunne påvirke oplysningernes virkning, er udeladt, (idet der er taget alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dette er tilfældet). Bestyrelsen mener, at den beslutning, der lægges i forslag på EGF, er i den bedste interesse for Selskabet samt investorerne i Den Sammenlæggende Fond, og dermed anbefaler bestyrelsen stærkt, at De stemmer for beslutningen på EGF. Offentliggørelse af resultat Resultatet af EGF (eller resultatet af udsættelsen af denne) og Sammenlægningens ikrafttrædelse offentliggøres gennem den tilsynsmæssige nyhedstjeneste på London Stock Exchanges webside og offentliggøres på behørig vis i hver af de øvrige jurisdiktioner, hvor aktierne i Den Sammenlæggende Fond er noteret på en fondsbørs. Resultatet (inklusive bekræftelse af en eventuel udsættelse) er også tilgængeligt på samt pr. telefon på (britisk nummer) (Der henvises til hjemmesiden for internationale telefonnumre) på den forretningsdag, der følger efter EGF (eller en udsættelse deraf). 6

7 Med venlig hilsen Paul McNaughton Bestyrelsesformand 7

8 Bilag A Sammenligning af hovedtrækkene ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond ishares MSCI Australia - B UCITS ETF (en afdeling i Selskabet) ("Den Sammenlæggende Fond") Fondskategori UCITS ETF UCITS ETF Fondsstruktur Aktieselskab Aktieselskab Hjemsted Irland Irland ishares MSCI Australia UCITS ETF (en afdeling i ishares III plc) ("Den Modtagende Fond") Tilsynsmyndig hed Investeringsstr ategi Investeringsmå l og -politik Benchmark indeks Benchmarkbeskrivelse (pr. datoen for det relevante prospekt) Central Bank of Ireland Fysisk replikerende Den Sammenlæggende Fonds investeringsmål er at levere samme resultater som benchmarket (der er MSCI Australia Index Net USD) med fradrag af Den Sammenlæggende Fonds gebyrer og omkostninger. For at opfylde dette investeringsformål er det Den Sammenlæggende Fonds investeringspolitik at investere i en portefølje af egenkapitalinstrumenter, der så vidt og praktisk muligt består af de værdipapirer, der indgår i MSCI Australia Index Net USD, som er den sammenlæggende fonds benchmark. Den Sammenlæggende Fond har til hensigt at replikere de bestanddele, der indgår i benchmarket, ved at eje alle de værdipapirer, der indgår i benchmarket i proportioner svarende til benchmarkets vægtninger. For at replikere benchmarket kan den sammenlæggende fond investere op til 20 % af fondens indre værdi i aktier, der er udstedt af samme organ. Grænsen kan hæves til 35 % for en enkelt udsteder, når ekstraordinære markedsforhold gør sig gældende (som anført i afsnit 4 i bilag III til Selskabets prospekt). MSCI Australia Index Net USD MSCI Australia Index Net USD måler resultaterne af aktier i large- og midcap selskaber på det australske aktiemarked, som overholder MSCI's kriterier for størrelse, likviditet og fri Central Bank of Ireland Fysisk replikerende Den Modtagende Fonds investeringsmål er at give investorerne et samlet afkast, idet der tages højde for såvel kapitalafkast som indkomst, som spejler afkastet i MSCI Australia Index. For at opfylde dette investeringsformål er det Den Modtagende Fonds investeringspolitik at investere i en portefølje af egenkapitalinstrumenter, der så vidt og praktisk muligt består af de værdipapirer, der indgår i MSCI Australia Index, som er den modtagende fonds benchmark. Den Modtagende Fond har til hensigt at replikere de bestanddele, der indgår i benchmarket, ved at eje alle de værdipapirer, der indgår i benchmarket i proportioner svarende til benchmarkets vægtninger. Investeringsforvalteren har til hensigt at replikere benchmarkets bestanddele, og dermed kan Den Modtagende Fond investere op til 20 % af fondens indre værdi i aktier, der er udstedt af samme organ for dermed at replikere benchmarket. Grænsen kan hæves til 35 % for en enkelt udsteder, når ekstraordinære markedsforhold gør sig gældende (som anført i afsnit 4 i bilag III til prospektet for ishares III plc). MSCI Australia Index (den serie, der følges, er også "Net in USD") MSCI Australia Index Net USD måler resultaterne af aktier i large- og midcap selskaber på det australske aktiemarked, som overholder MSCI's kriterier for størrelse, likviditet og fri 8

9 ishares MSCI Australia - B UCITS ETF (en afdeling i Selskabet) ("Den Sammenlæggende Fond") varians. Benchmarket er vægtet efter børsværdi og opgøres hvert kvartal. Yderligere oplysninger om benchmarket (herunder dets bestanddele) findes på indeksudbyderens webside på licensing/constituents.html. ishares MSCI Australia UCITS ETF (en afdeling i ishares III plc) ("Den Modtagende Fond") varians. Benchmarket er vægtet efter børsværdi og opgøres hvert kvartal. Yderligere oplysninger om benchmarket (herunder dets bestanddele) findes på indeksudbyderens webside på licensing/constituents.html. Basisvaluta USD USD Brug af Kun til effektiv porteføljeforvaltning Kun til effektiv porteføljeforvaltning derivater Forvaltningsproces Eksponeringsmetode Eksponeringsmetode for derivatrisiko metodologi Forventet Op til 0,20 % Op til 0,15 % trackingfejl Syntetisk 6 6 risk/rewardindikator (SRRI) Udlodningspolitik Akkumulerende Akkumulerende TER 0,50 % 0,50 % Kursfastsættels e Værdiansættels estidspunkt Noteringer Sidst handlet kl. 23:00 (i Dublin) på Handelsdag. Tyskland Frankfurts fondsbørs Italien Borsa Italiana Holland - NYSE Euronext Amsterdam Schweiz SIX Swiss Exchange Storbritannien ikke noteret, men optaget til handel på London Stock Exchange Sidst handlet kl. 23:00 (i Dublin) på Handelsdag. Tyskland Frankfurts fondsbørs Italien Borsa Italiana Holland - NYSE Euronext Amsterdam Schweiz SIX Swiss Exchange Storbritannien hovedmarked på London Stock Exchange Ultimo dato for afrapportering Omtrentlig fondsstørrelse pr. ultimo marts juli hvert år. 30. juni hvert år. USD 44,1 millioner USD 613,1 millioner 9

10 Bilag B Skattemæssige konsekvenser for investorerne Oplysningerne i dette dokument om de skattemæssige konsekvenser af Sammenlægningen er ikke udtømmende og udgør ingen form for juridisk eller skattemæssig rådgivning. De skattemæssige konsekvenser af Sammenlægningen varierer afhængigt af Deres skattemæssige stilling samt skattelovgivningen i Deres opholdsland eller hjemsted. Indløsning af Deres aktier kan få indvirkning på Deres personlige skattemæssige stilling. De bør rådføre Dem med Deres egne professionelle rådgivere vedrørende konsekvenserne af Sammenlægningen og af Deres tegning, køb, besiddelse, ombytning eller salg af aktier i henhold til lovgivningen i de jurisdiktioner, hvor De kan være skattepligtig. Nedenfor anførte oplysninger er vores aktuelle forståelse af den relevante skattelovgivning, og såfremt vores opfattelse ændrer sig i væsentlig grad, har vi til hensigt at underrette investorerne derom via de relevante landesider på Dette afsnit dækker ikke de skattemæssige konsekvenser for børshandlere eller øvrige investorer, der kan eje aktier i Selskabet som led i deres handel eller erhverv. Ligeledes dækker det ikke de skattemæssige konsekvenser for livsforsikringsselskaber, der investerer i Selskabet. Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond er akkumulerende fonde. Privatpersoner og visse andre investortyper med hjemsted i bestemte lande beskattes af en fonds akkumulerede indkomst for regnskabsåret, hvis de har investeret i den pågældende fond ved udgangen af fondens regnskabsår. Lande, hvor dette kan gøre sig gældende, omfatter Østrig, Tyskland, Schweiz og Storbritannien. Som følge af dette beskatningsgrundlag kan investorer, hvor det ikke er praktisk muligt at gennemføre Sammenlægningen, så den falder præcis samtidig med regnskabsårets afslutning i Den Modtagende Fond, dermed blive beskattet af indkomsten i både Den Sammenlæggende og Den Modtagende Fond. Den foreslåede Ikrafttrædelsesdato for Sammenlægningen kan medføre en kort periode med dobbeltbeskatning af en sådan indtægt (forventet indkomst i perioden fra den 30. juni 2015 til Ikrafttrædelsesdatoen), men det tilrådes, at investorer spørger deres skatterådgivere til råds om de følger, dette eventuelt vil have for den enkelte. 1. Østrig På grundlag af Østrigs skattelovgivning skal Sammenlægningen ikke anses for at være afhændelse af aktier, og derfor udløses ingen skattemæssige konsekvenser. 2. Danmark På grundlag af dansk skattelovgivning anses Sammenlægningen for at være en afhændelse af aktier. Danske investorer (danske enkeltpersoner, virksomhedsinvestorer og pensionsfonde), der ejer aktier i investeringsfonde, bør beskattes ud fra princippet om værdiansættelse til markedsværdi, og dermed bør danske investorer ikke betale mere eller mindre i skatter og afgifter i sammenlægningsåret (da både realiserede og urealiserede gevinster/tab beskattes i året for sammenlægningen). Kursgevinster, der realiseres som følge af Sammenlægningen, beskattes med op til 42 % (eksklusive kirkeskat, hvis dette er relevant) for detailinvestorer (2014), med 24,5 % (2014) for virksomhedsinvestorer og med 15,3 % (2014) for pensionsfondsinvestorer. Sammenlægningen bør ikke udløse stempelafgift eller andre former for overdragelsesafgifter. 3. Finland På grundlag af Finlands skattelovgivning skal Sammenlægningen ikke anses for at være afhændelse af aktier, og derfor udløses ingen skattemæssige konsekvenser. Der hersker dog nogen uvished om, hvorvidt Sammenlægningen er en afhændelse, da der ikke findes tilsvarende fortilfælde. BlackRock har til hensigt at indgive en anmodning om en skattemæssig 10

11 afgørelse i den henseende. Det forventede svar på anmodningen er en bekræftelse af, at Sammenlægningen ikke udgør en afhændelse. Stempelafgift/anden overdragelsesafgift pålægges ikke. 4. Frankrig På grundlag af fransk skattelovgivning anses Sammenlægningens gennemførelse for at være en afhændelse af aktier. Kapitalindkomstskat Individuelle franske skatteborgere: Kursgevinster, der opstår som følge af afhændelsen af aktier i UCITS-fonde, bør kunne udnytte en udsættelse af beskatningen, indtil det efterfølgende salg af de aktier, der modtages. Virksomhedsinvestorer med fransk hjemsted: Der kan opnås udsættelse af beskatningen efter Sammenlægningen afhængigt af situationen i Den Sammenlæggende Fond og for investorerne på dagen for Sammenlægningen. Hvis udsættelse ikke finder anvendelse, bør investoren beskattes på dagen for Sammenlægningen. Fransk afgift på finansielle transaktioner Ifølge fransk lovgivning og administrative retningslinjer falder aktier i fonde i UCITS-fonde uden for den franske afgift på finansielle transaktioner. Derfor bør afhændelsen af aktier i et irsk investeringsinstitut med variabel kapital, såsom Selskabet, ikke udløse en fransk afgift på finansielle transaktioner. 5. Tyskland Hensigten er, at Sammenlægningen gennemføres, således af betingelserne for en skatteneutral sammenlægning opfyldes i henhold til den tyske lov om investeringsafgifter. Forudsat at dette er tilfældet, bør Sammenlægningen ikke udløse skattemæssige konsekvenser for tyske enkeltpersoner, der ejer aktier som en del af deres private formue, eller for virksomheder. En skatteneutral sammenlægning bør tillade, at tyske enkeltpersoner, der investerer i Den Sammenlæggende Fond, kan bevare deres overordnede status for aktier, der er købt forud for 1. januar Irland På grundlag af Irlands skattelovgivning bør Sammenlægningen ikke anses for at være afhændelse af aktier, og derfor bør den ikke udløse irske skattemæssige konsekvenser for beholdningen. Annullering og udstedelse af nye aktier bør ikke være underlagt irsk stempelafgift. 7. Italien På grundlag af italiensk skattelovgivning bør Sammenlægningen ikke udløse indkomstskattemæssige konsekvenser for investorer, da den ikke anses for at være en afhændelse eller en indløsning af aktierne i Den Sammenlæggende Fond. Hvis Sammenlægningen udgjorde en afhændelse eller indløsning, ville der skulle betales en afgift på 20 % af værdistigningen for aktierne fra køb til datoen for Sammenlægningen. Men da de italienske skattemæssige bestemmelser ikke udtrykkeligt definerer den skattemæssige behandling af Sammenlægningen, er der ansøgt om en afgørelse. Den italienske skattemyndigheds svar på anmodning om en afgørelse bekræftede, at Sammenlægningen ville blive behandlet som værende skatteneutral. Sammenlægningen bør ikke give anledning til stempelafgift eller en afgift på finansielle transaktioner. 11

12 8. Holland På grundlag af hollandsk skattelovgivning anses Sammenlægningen for at være en afhændelse af aktier. Individuelle investorer Selvom Sammenlægningen i hollandsk skattemæssig henseende behandles, som om den udløser en kursgevinst, er kursgevinsten ikke underlagt beskatning. Investorer, der ejer aktier som erhvervsaktiver i en virksomhed, der helt eller delvist drives for investorens regning, er underlagt andre regler. Investorer, der ejer mere end 5 % af den samlede udstedte kapital i Selskabet eller rettigheder til at købe aktier, der vil give dem mere end 5 % af Selskabet, er ligeledes underlagt andre regler. Investorer i disse kategorier bør søge egen skattemæssig rådgivning. Virksomhedsinvestorer Hvad angår hollandsk selskabsskat, anses Sammenlægningen for at være et salg. Derfor er den anerkendte kursgevinst i forbindelse med Sammenlægningen i princippet underlagt beskatning af den hollandske virksomhedsinvestor, der er underlagt hollandsk selskabsskat. Retspraksis ved den hollandske højesteret viser, at der i princippet ikke er refinansieringslettelser tilgængelige for hollandske virksomhedsinvestorer ved ombytning af aktier. Skattegrundlaget beregnes som markedsværdien med fradrag af den bogførte værdi af beholdningen. En kursgevinst, der realiseres som følge af Sammenlægningen, beskattes med 25 % (2014 lovgivningsmæssig hollandsk selskabsbeskatning). Andre skatter og afgifter Der gælder ingen registreringsafgift, kapitaltilførselsafgift, toldafgift, stempelafgift, overdragelsesafgift for fast ejendom eller anden tilsvarende skat eller afgift i Holland, hvad angår Sammenlægningen. 9. Norge Sammenlægningen bør som udgangspunkt anses for at være en afhændelse af aktier på grundlag af norsk skattelovgivning. For norske virksomheder bør der ikke pålægges skat på kursgevinster, og der kan ikke foretages fradrag for kurstab på grundlag af skattefritagelsen for kapitalandele for virksomhedsinvestorer. For norske enkeltpersoner kan kursgevinster beskattes med 27 %, og tab kan være fradragsberettigede, uanset beholdningens størrelse og varighed. Da der ikke foreligger tilsvarende fortilfælde, hvad angår den skattemæssige behandling af tilsvarende former for sammenlægning, har BlackRock indgivet en skattemæssig afgørelse til det norske finansministerium med anmodning om en afklaring af, hvorvidt Sammenlægningen er skattefri, i hvilket fald kursgevinster fra individuelle investorer i så fald ikke beskattes, og tab ikke kan fratrækkes. 10. Portugal På grundlag af portugisisk skattelovgivning anses Sammenlægningen for at være en afhændelse af aktier. Investorer er underlagt 28 % beskatning af differencen mellem aktiernes kursværdi og erhvervelseskursen på de aktier, der tidligere blev ejet i Den Sammenlæggende Fond. Virksomhedsinvestorer (virksomheder) er underlagt en standardbeskatning på 23 % (der kan øges i kraft af en kommunal og/eller statslig tillægsafgift). Det bør bemærkes, at der kan være skatteneutrale sammenlægninger mellem nationale investeringsfonde, og det er dermed muligt, at dette også kan gælde for sammenlægningen af 12

13 tilsvarende EU-fonde som følge af EU-bestemmelser mod forskelsbehandling. Da der ikke foreligger retningslinjer fra de portugisiske skattemyndigheder og/eller afgjorte retssager vedrørende dette, søger BlackRock en afgørelse for derved at forsøge at bekræfte, hvorvidt denne fortolkning kan opretholdes af investorerne. 11. Spanien På grundlag af Spaniens skattelovgivning bør Sammenlægningen ikke anses for at være en skattemæssig afhændelse uanset størrelsen af Deres beholdning. Den skattefri ordning finder automatisk anvendelse, og der er ikke grund til at ansøge om den. Dog bør spanske investorer, hvad enten de er enkeltpersoner eller virksomheder, markere den kasse, der vedrører "skattefri ordning" i deres personlige selvangivelse og selskabsselvangivelse. Desuden pålægges transaktionen ingen stempelafgift eller tilsvarende afgift på finansielle transaktioner. 12. Sverige På grundlag af svensk skattelovgivning bør Sammenlægningen ikke anses for at være en skattepligtig afhændelse af aktier. 13. Schweiz På grundlag af schweizisk skattelovgivning bør det ikke udløse skattemæssige konsekvenser, hvad angår kapitalindkomstskat, for schweiziske enkeltpersoner, der ejer aktier som en del af deres private formue. For virksomheder bør der ikke være indkomstmæssige konsekvenser eller konsekvenser i forbindelse med kapitalindkomstskat, forudsat at den eneste ændring er aktivklassifikationen, og at der ikke sker ændringer i den bogførte værdi som følge af Sammenlægningen. Hvad angår schweizisk overdragelsesafgift, pålægges både enkeltpersoner og virksomheder en afgift på 0,15 %, hvis en schweizisk værdipapirforhandler er involveret. Afgiften skal betales for hver af de to sider af transaktionen (der består af salg og køb), hvilket giver en samlet effektiv sats på 0,3 %. Hvis aktierne i et udenlandsk investeringsinstitut indløses og tydeligt annulleres, finder afgiften på 0,15 % dog ikke anvendelse på indløsningssiden. Det er den schweiziske værdipapirforhandlers ansvar at redegøre for afgiften. 14. Storbritannien På grundlag af britisk skattelovgivning bør Sammenlægningen ikke anses for at være en skattepligtig afhændelse af aktier. BlackRock har indhentet forhåndsgodkendelse fra de britiske skattemyndigheder, hvad angår denne skattemæssige behandling. Sammenlægningen bør ikke udløse nogen form for stempelafgift. 13

14 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR INVESTORER I ishares MSCI AUSTRALIA - B UCITS ETF DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor eller anden professionel rådgiver. DER INDKALDES hermed til ekstraordinær generalforsamling for Investorerne i ishares MSCI Australia - B UCITS ETF, der afholdes på BlackRocks kontorer på adressen Floor 2, Block 2, Grand Mill Quay, Barrow Street, Dublin 4, Irland den 27. maj kl. 9:30 (eller en udsættelse deraf) med det formål at gennemføre følgende punkter: Beslutning At godkende sammenlægningen af ishares MSCI Australia B UCITS ETF med ishares MSCI Australia UCITS ETF ("Sammenlægningen"), hvor betingelserne for denne Sammenlægning indeholdes i meddelelsen til investorer, der er dateret 13. april 2015, og i de fælles betingelser for Sammenlægningen, og at bemyndige Bestyrelsen til at gennemføre Sammenlægningen i overensstemmelse med betingelserne for denne. På Bestyrelsens vegne CHARTERED CORPORATE SERVICES FONDSSEKRETÆR 13. april 2015 Noter: 1. Det beslutningsdygtige flertal ved generalforsamlingen er to investorer, der er til stede enten personligt eller ved fuldmagt. Hvis der ikke er et beslutningsdygtigt flertal til stede en halv time fra det fastsatte tidspunkt for generalforsamlingen, eller hvis der under en generalforsamling ikke længere er et beslutningsdygtigt flertal til stede, skal generalforsamlingen udsættes til samme dag den næstfølgende uge på samme tid og samme sted, eller til en anden dag på et andet tidspunkt og et andet sted, som Bestyrelsen måtte fastsætte. Hvis der på den udsatte generalforsamling ikke er et beslutningsdygtigt flertal til stede inden for en halv time fra det fastsatte tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse, skal generalforsamlingen, hvis den er indkaldt på anden vis end ved Bestyrelsens beslutning derom, opløses, men hvis generalforsamlingen er indkaldt som besluttet af Bestyrelsen, udgør et Medlem eller Medlemmer, der er til stede ved generalforsamlingen, et beslutningsdygtigt flertal. 2. De bedes bemærke, at De kun er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen (eller en udsættelse deraf), hvis De er registreret investor. Hvis De har investeret i Selskabet gennem en mægler/forhandler/anden mellemmand, bedes De kontakte denne for at bekræfte Deres 14

15 stemmeret. En investor kan udpege en fuldmagtshaver eller fuldmagtshavere, der kan deltage, tale og stemme på vedkommendes vegne. En fuldmagtshaver behøver ikke være investor i Selskabet. 3. Vi vedlægger en Fuldmagt, som Investorerne kan anvende, såfremt de ikke er i stand til at deltage på generalforsamlingen (eller en udsættelse af denne). Fuldmagterne skal sendes til Selskabets Fondssekretær, Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Irland. Investorer kan indsende deres underskrevne fuldmagter pr. fax på +353 (0) eller pr. til forudsat at den originale underskrevne fuldmagt sendes umiddelbart efter pr. post til ovenfor anførte adresse. For at opnå gyldighed skal alle fuldmagter samt fuldmagter, de er underskrevet i henhold til, modtages i original form af Investeringsinstituttets fondssekretær mindst 48 timer forud for det tidspunkt, der er fastsat for afholdelse af den Ekstraordinære Generalforsamling eller den udskudte Ekstraordinære Generalforsamling, eller hvor der er tale om en skriftlig afstemning, der finder sted på anden vis end ved og på den samme dag som den Ekstraordinære Generalforsamling eller den udskudte Ekstraordinære Generalforsamling mindst 48 timer forud for det tidspunkt, der er fastsat for den skriftlige afstemning. En fuldmagt, der deponeres mindre end 48 timer før tidspunktet for generalforsamlingen eller en udsættelse af denne, kan efter Bestyrelsens skøn behandles som værende gyldig. Hvis fuldmagten ikke returneres inden for tidsfristen, medfører det, at fuldmagten er ugyldig, og De vil ikke have ret til at stemme pr. fuldmagt. 4. På den Ekstraordinære Generalforsamling skal beslutningen, der er til afstemning på generalforsamlingen, afgøres ved håndsoprækning, medmindre der forlanges en skriftlig afstemning (før eller på tidspunktet for forkyndelse af resultatet fra håndsoprækningen). Medmindre der således kræves en skriftlig afstemning, skal en erklæring fra Ordstyreren om, at en beslutning er vedtaget eller vedtaget enstemmigt eller af et bestemt flertal eller forkastet eller ikke vedtaget af et bestemt flertal, og et notat om dette i referatet af generalforsamlingen, være tilstrækkeligt bevis for det antal eller den andel af de registrerede stemmer for eller imod en sådan beslutning. Kravet om en skriftlig afstemning kan trækkes tilbage, før den skriftlige afstemning foretages, men dette kan kun ske med Ordførerens samtykke, og et således tilbagetrukket krav skal ikke anses for at have ugyldiggjort resultatet af en håndsoprækning, der er erklæret forud for kravets fremsættelse. Ved en skriftlig afstemning har hvert personligt fremmødte medlem eller hvert medlem, der deltager ved fuldmagt, én stemme for hver aktie, som vedkommende ejer. 15

16 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY (ishares MSCI AUSTRALIA - B UCITS ETF) FULDMAGT *Jeg/vi af (se note A) som ejer (anfør antallet af aktier) aktier i ishares MSCI Australia - B UCITS ETF udnævner hermed eller, hvis *han/hun ikke kan, generalforsamlingens Ordstyrer eller, hvis han/hun ikke kan, et bestyrelsesmedlem i Selskabet eller, hvis han/hun ikke kan, enhver repræsentant for Chartered Corporate Services på adressen Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Irland som Fondssekretær for Selskabet, eller en repræsentant for BlackRock Asset Management Ireland Limited på adressen J.P Morgan House, IFSC, Dublin 1, Irland som forvalter for Selskabet, som *min/vores fuldmagtshaver til at stemme for *mig/os og på *mine/vores vegne ved den ekstraordinære generalforsamling for investorer i ishares MSCI Australia - B UCITS ETF UCITS ETF, der afholdes på BlackRocks kontor på adressen Floor 2, Block 2, Grand Mill Quay, Barrow Street, Dublin 4, Irland den 27. maj 2015 kl. 9:30 og enhver udsættelse af denne. Angiv, hvorledes De ønsker at stemme, hvad angår beslutningen, ved at skrive det relevante antal aktier nedenfor. Hvis De ikke angiver, hvordan De ønsker at stemme, vil fuldmagtshaveren stemme eller afstå fra at stemme efter eget skøn. BESLUTNING FOR (angiv antal aktier) IMOD (angiv antal aktier) BLANK (angiv antal aktier) Beslutning Dato 2015 Underskrevet/For og på vegne af SKRIV DERES NAVN ELLER NAVNET PÅ DEN VIRKSOMHED, DE UDFYLDER DENNE FULDMAGT PÅ VEGNE AF, SAMT DERES ADRESSE NEDENFOR MED BLOKBOGSTAVER (Navn med blokbogstaver) (Adresse med blokbogstaver) *Slet, alt efter hvad der er relevant Noter: 16

17 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) En investor skal udfylde sit fulde navn og registrerede adresse maskinskrevet eller med blokbogstaver. Hvis der er tale om fælles konti, skal navnene på alle indehavere angives. Hvis De ønsker at udnævne en fuldmagtshaver, der ikke er generalforsamlingens Ordstyrer, et bestyrelsesmedlem for Selskabet eller en repræsentant for Chartered Corporate Services som Fondssekretær for Selskabet eller en repræsentant for BlackRock Asset Management Ireland Limited som Forvalter, bedes De udfylde vedkommendes navn og adresse som angivet. Fuldmagten skal: (i) såfremt der er tale om en individuel investor være underskrevet af investoren eller dennes befuldmægtigede, og (ii) såfremt der er tale om en virksomhedsinvestor være afgivet enten under fælles segl eller underskrevet på virksomhedsinvestorens vegne af en befuldmægtiget eller af en behørigt autoriseret repræsentant for virksomhedsinvestoren. Hvis der er tale om fælles indehavere, anses den førststående, der stemmer personligt eller pr. fuldmagt, for at stemme på vegne af andre medindehavere, og til dette formål skal hvem, der anses for at være førststående, fastsættes efter den rækkefølge, navnene er anført i aktiebogen over investorer, hvad angår den fælles beholdning. En virksomhed, der er investor, kan udnævne en sådan person, som man finder egnet til at handle som repræsentant på en generalforsamling, og den bemyndigede person kan stemme, som om vedkommende var individuel investor. For at opnå gyldighed skal Fuldmagten samt fuldmagter, de er underskrevet i henhold til, modtages af Selskabets Fondssekretær på Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Irland mindst 48 timer forud for det tidspunkt, der er fastsat for afholdelse af generalforsamlingen. Investorer kan indsende deres underskrevne fuldmagt pr. fax på +353 (0) eller pr. til forudsat at den originale underskrevne fuldmagt sendes umiddelbart efter pr. post til den ovenfor anførte adresse. En fuldmagt, der deponeres mindre end 48 timer før tidspunktet for generalforsamlingen, kan efter Bestyrelsens skøn behandles som værende gyldig. En fuldmagtshaver behøver ikke være investor i Selskabet, men skal stille personligt på generalforsamlingen eller en udsættelse af denne for at repræsentere Dem. WF

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor eller anden professionel

Læs mere

ishares V Public Limited Company

ishares V Public Limited Company ishares V Public Limited Company (Et investeringsinstitut med variabel kapital, der er stiftet med begrænset hæftelse og med adskilt ansvar mellem sine afdelinger i henhold til irsk lov med registreringsnummer

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste

Læs mere

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

U.S. ALL CAP GROWTH FUND U.S. ALL CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet.

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet. MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS P.L.C. en paraplyfond med ansvarsadskillelse mellem de underliggende fonde Forenklet Prospekt for The Global Real Estate Securities Fund 3. maj 2012 Dette Forenklede Prospekt

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

EMERGING LEADERS GROWTH FUND

EMERGING LEADERS GROWTH FUND EMERGING LEADERS GROWTH FUND en afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

GLOBAL GROWTH FUND. Hjemsted: Vertigo Building Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-98.

GLOBAL GROWTH FUND. Hjemsted: Vertigo Building Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-98. GLOBAL GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere ændringer.

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

FCM Holding A/S Meddelelse nr. 266: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i FCM Holding A/S

FCM Holding A/S Meddelelse nr. 266: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i FCM Holding A/S FCM Holding A/S Meddelelse nr. 266: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i FCM Holding A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) forenklet prospekt maj 2006 En afdeling af JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Indkaldelse til Obligationsejermøde

Indkaldelse til Obligationsejermøde Til ejere af obligationer i serierne PLUS 7 Index Super 2012, PLUS Råvarer Super 2013, PLUS Råvarer 2013, PLUS 7 Index Super 2013 og PLUS Bonusrente 2013 Indkaldelse til Obligationsejermøde På vegne af

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet ) DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES UMIDDELBARE OPMÆRKSOMHED. Hvis De på nogen måde er i tvivl om, hvad De skal foretage Dem, bør De straks rådføre Dem med Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat,

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Trans Nova Investments Limited ( Trans Nova ) har erhvervet og er ejer af mere end 90 %

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler)

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) I forbindelse med dine investeringer har du pligt til at kontrollere Årsopgørelsen fra SKAT. Her er en guide til, hvordan du bruger afkastrapporten

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere