Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev"

Transkript

1 Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger til årsrapport 2012 samt endelig godkendelse af årsrapport ØU - Forventet Regnskab ØU - Mulige omkostningsreduktioner og handleplan for økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde ØU - Mulige omkostningsreduktioner og handleplan på dagtilbudsområdet ØU - Mulige omkostningsreduktioner og handleplan på Sociale ydelser ØU - Mulige omkostningsreduktioner og handleplan på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet ØU - Mulige omkostningsreduktioner og handleplan for økonomien på det specialiserede voksenområde ØU - Mulige omkostninger og handleplan på Jobcentret ØU - Mulige omkostningsreduktioner og handleplan på Energibevilling ØU - Skoleplan 2011, Redegørelse for frigjorte ressourcer ØU - Årsregnskab 2012 Hans Hansen og Andrea Hansens legat ØU - Årsregnskab 2012 Forstander Richard Petersen og hustru, sygeplejerske Gudrun Petersens legat til fordel for uddannelse af mænd ØU - Årsregnskab 2012 vedrørende Forstander Richard Petersen og Hustrus legat til uddannelse for kvinder ØU- Årsregnskab 2012 Richard Petersen og hustrus legat til fordel for dyrenes velfærd ØU - Kommunegaranti Peders Gaard, Hvalsø Boligselskab ØU - Anmodning fra S/I Hvalsø Ældrebolig I-III (Blomsterhaven, Kirsebærhave og Ærøvej) om overtagelse af ejerskab og administration ØU - Godkendelse af administrationsgrundlag for anvendelsen af sociale klausuler ØU - Forslag til program for fællesmødet mellem og Hovedudvalget ØU - Program for inspirationsdag om erhverv og vækst samt oplæg om etablering af et Erhvervs- og Vækstforum ØU - Høring af Forslag til Landsplanredegørelse ØU - Kommuneplan TM - VVM for HOFORS regionale vandindvinding TM - Endelig godkendelse Lokalplan LK 24 for Vester Såby landsby JA - Endelig Beskæftigelsesplan 2014 med høringssvar SSÆ - Indstilling af suppleant til Handicaprådet SSÆ - Rammeaftalens Styringsaftale 2014 med høringssvar SSÆ - Udmøntning af pulje til trivsels- og sundhedsinitiativer...87

3 Side Lukket - SSÆ - Udbud af praktisk hjælp efter SL 83 for private leverandører Lukket - BU - Nyt børnehus i Hvalsø, igangsætning af byggeri Lukket - ØU - Lejre Kommunes forsikringsportefølje - forlængelse for 1 år Lukket - ØU - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling...93

4 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 13/10 Resumé: Lån til betaling af ejendomsskat overgået til personlig gæld. Følgende lån til betaling af ejendomsskat er overgået til personlig gæld. Englerupvej 68, kr ,69. Ejbyvej 65, kr ,75. Anders Rasmussenvej 36, kr ,74. Det har været nødvendigt for ejerne at sælge ejendomme for mindre end den prioritets gælden i ejendommen. Aftalerne er indgået for at undgå tvangsauktion af ejendommen. Kommunens betingelser for at indgå i aftale om salg af husene er: - At alle panthavere accepterer ordningen - At provenuet ved salget indgår på de tinglyste hæftelser i prioritetsorden. - At ejeren underskriver et frivilligt forlig på afvikling af gælden Der er p.t. 7 sager, inkl. ovennævnte 3, hvor der er indgået aftaler. Der er et samlet tilgodehavende på ca kr.. I de 6 af sagerne overholdes afdragsordningerne og i den 7. sag afdrages på anden restance til kommunen. Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under Post/Orientering: har inviteret til inspirationsaften den 2. oktober 2013, hvor virksomhedsejere, iværksættere eller personer, som på anden vis har interesse for udvikling af erhvervslivet i Lejre Kommune har får mulighed for at give sit bidrag til den kommende erhvervspolitik, og til hvordan erhvervsservice og samspillet mellem virksomhederne og kommunen kan forbedres. (invitationen er vedlagt) Økonomi Budgetmappe 2014: Der er siden sidste møde publiceret en del materiale til mappen, herunder bl.a. besvarelse af politisk stillede spørgsmål og opdateret konsekvensregneark. Budgetmappen opdateres løbende frem mod endelig budgetvedtagelse den 10. oktober Økonomi Budgetopfølgning Kassebeholdningen pr. måned: Kassebeholdning opgjort pr. måned 31. juli korrigeret juni Kassebeholdning opgjort pr. måned 31. august 2013 Økonomi Budgetopfølgning Kassekreditreglen: Kassekreditreglen opgjort pr. måned 31- august 2013 Indstilling: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag:

6 Side 3 1. Annonce - inspirationsaften

7 Side 4 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger til årsrapport 2012 samt endelig godkendelse af årsrapport 2012 Sagsnr.: 12/22082 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. april 2013, at oversende årsrapport 2012 til revisionen. BDO KR har fremsendt revisionsberetning vedrørende årsrapport 2012, hvorefter Kommunalbestyrelsen kan foretage den endelige behandling af årsrapporten. Revisionen konkluderer, at årsrapport 2012 kan påtegnes uden forbehold samt at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling. Revisionsberetningen indeholder fem bemærkninger, som Koncerndirektionen har udarbejdet forslag til besvarelse af. Forslaget forelægges til politisk behandling, så det efterfølgende kan fremsendes til revisionen og tilsynet. Administrationen har udarbejdet en opdateret årsrapport 2012 med bilagsdel, som følge af en periodiseringsfejl vedrørende de likvide midler. En bogføringsfejl som har betydning for kassebeholdningens størrelse ultimo 2012, som herefter udgjorde 42,8 mio. kr. Den opdaterede årsrapport 2012 med bilagsdel er vedlagt som bilag og forelægges til endelig politisk godkendelse. Revisionen deltager under sagens behandling fra kl Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at revisionens beretning tages til efterretning 2. at Koncerndirektionens forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger godkendes 3. at årsrapport 2012 tilrettet juni 2013 endeligt godkendes. Sagsfremstilling: Den 29. april 2013, punkt 5, oversendte Kommunalbestyrelsen årsrapport 2012 med bemærkninger til revisionen. BDO KR har den 15. august 2013 fremsendt afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 for Lejre Kommune (Beretning nr. 4, side ), hvoraf det fremgår, at årsrapport 2012 kan påtegnes uden forbehold samt at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling. Revisionen har dog afgivet fem bemærkninger til årsrapport 2012 som omhandler: sagsgennemgang på det sociale område restrefusion vedrørende statsrefusioner kontrol af personer med indberetningsadgang lønrevision decentral indberetning på skolerne afstemning af lønsystemet til bogføringen og til SKAT. Alle bemærkninger knytter sig til forhold vedr Revisionen har fulgt op på afgivne bemærkninger fra tidligere årsrapporter. Forholdene er berigtiget og dermed afsluttet. Administrationen har udarbejdet forslag til besvarelse af de fem bemærkninger vedr. 2012, vedlagt som bilag, med angivelse af de initiativer, der er iværksættes. Som følge af en periodiseringsfejl vedr. de likvide midler, har det været nødvendigt at foretage en rettelse af bogføringen i regnskabet for 2012, som påvirker

8 Side 5 kassebeholdningen. Denne korrektion på 31,5 mio. kr. betyder, at kassebeholdningen ultimo 2012 udgjorde 42,8 mio. kr. mod 11,3 mio. kr. i årsrapporten 2012, som Kommunalbestyrelsen oversendte til revisionen den 29. april Afledt af denne korrektion, er der foretaget en række rettelser af kortfristet gældsforpligtelser, i oversigter og i regnskabsbemærkninger. En opdateret årsrapport 2012 med bilag er fremsendt til revisionen, som er enig i de foretagne rettelser. Den opdaterede årsrapport 2012 af juni 2013 med bilag forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Desuden har revisionen foretaget opfølgning på de ministerielle decisionsskrivelser for 2011 og tidligere. Det er revisionens vurdering, at der i al væsentlighed er foretaget opfølgning og handling på de forhold som ministerierne har udtalt sig om med undtagelse af administrationen af servicelovens 100 merudgifter til voksne, der potentielt kan foranledige yderligere tiltag fra ministeriets side. Det er revisionens samlede vurdering, at Lejre Kommune har en bæredygtig drift jf. budgetterne samt at kommunen har et fornuftigt likvidt beredskab. Revisionen anbefaler dog, at det forsatte fokus på stram økonomistyring fastholdes. Revisionen har foretaget den lovpligtige forvaltningsrevision i 2012 i forhold til styring og administration af opkrævningsarbejdet og vurderer, at styringen er hensigtsmæssig og at kommunens samlede restancer ikke findes at være store, i forhold til kommunens størrelse. Revisionen har anbefalet en række forhold, som med fordel kan indarbejdes i styringen og administrationen. IT-revisionen viser igen, at kommunens it-anvendelse ikke indebærer revisionsmæssige risici, men dog, at den overordnede styring af it-sikkerheden kan forbedres. Koncerndirektionen har udfærdiget en ledelseserklæring, der indgår i årsrapport Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Kommunalbestyrelsen kan godkende årsrapport 2012 i lyset af, at revisionen har påtegnet årsrapporten uden forbehold og har konstateret, at årsrapporten er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling. Administrationen vurderer endvidere, at tiltagene beskrevet i forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger vil medføre, at forholdene vil blive bragt i orden således, at områderne ikke vil give anledning til bemærkninger i forbindelse med årsrapport Vurderingen bygger på erfaringerne med håndtering af bemærkningerne fra tidligere årsrapporter. Det er beklageligt, at bogføringsfejlen vedr. de likvide midler har haft en påvirkning i forhold til den årsrapport 2012, som Kommunalbestyrelsen behandlede i april Der er taget initiativ til, at sikre en fremadrettet korrekt periodisering af de likvide midler, og der er foretaget berigtigelse af bogføringen i regnskabsåret 2012, i tæt samarbejde med revisionen. Administrationen har taget kontakt til Ankestyrelsen for, at få en principafgørelse vedr. retsgrundlaget for området for merudgifter til voksne servicelovens 100. Af bilag Status over 100 sager august 2013 fremgår administrationens skitsering af sagsforløbet.

9 Side 6 Administrationen vil i øvrigt følge op på revisionens anbefalinger vedr. styring og administration af opkrævningsområdet og IT-området. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Der er ingen umiddelbare selvstændige økonomiske konsekvenser af revisionsberetningerne. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Årsrapport 2012 (del I) - opdateret juni Årsrapport 2012 (del II - Bilag) - opdateret juni Lejre Kommune beretning Lejre Kommune årsberetning underskrift 5. Lejre Kommune påtegning årsregnskab Ledelsens regnskabserklæring Forslag til besvarelse af revisionsbemærkningerne Status over 100 sager - august 2013

10 Side 7 4. ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 13/14458 Resumé: Tilføjet 17. september 2013 besluttede på deres møde den 26. august at videresende Forventet Regnskab til fagudvalgsbehandling. Sagen har derfor været i fagudvalgene i løbet af september, og indstillingerne er blevet anbefalet til s 2. behandling. I tillæg til selve sagen har fagudvalgene også behandlet handleplaner for følgende udfordrede fagområder, dvs. områder hvor der er merforbrug i 2013: Dagtilbud Det specialiserede børneområde Den centrale energibevilling Jobcenteret Aktivitetsbestemt medfinansiering Det specialiserede voksenområde Sociale ydelser Koncerndirektionens indstilling om at godkende handleplanerne, er blevet anbefalet af alle udvalg, dog har Udvalget for Børn & Ungdom ikke anbefalet forslag om lukning af børnehuse og sammenlægning af områdeinstitutioner. Såfremt godkender handleplanerne, vil de indgå i fagudvalgenes videre arbejde med at nedbringe omkostningerne så der er budgetoverholdelse i Administrationen vil fortsat kvalificere forudsætninger og effekter ved de forskellige tiltag, og status for realiseringen af handleplanerne vil fremover indgå som en fast del af forventet regnskab. I overensstemmelse med den strategi, som Koncerndirektionen og Koncernledelsen har valgt for at sikre samlet budgetoverholdelse i 2013, er der blevet udmeldt krav om udgiftstilbageholdenhed til hele organisation. Koncerndirektionen har - som en del af Forventet Regnskab bedt hver enkelt bevillingsansvarlige om at byde ind med forslag til besparelser, som kan omplaceres til de udfordrede områder. Konkret sker det i en drøftelse mellem Centerchefen og den bevillingsansvarlige. Når bliver præsenteret for Forventet Regnskab i oktober-november, vil fokus være på konkrete forslag til besparelser og omplaceringer af de ekstraordinære mindreudgifter/engangsindtægter, som kan finansiere budgettilførsel til områder der har merforbrug i Oprindeligt resume Forventet Regnskab viser, at der er risiko for betydelige overskridelser af driftsbudgetterne i Koncerndirektionen foreslår på denne baggrund, at der iværksættes en strategi for imødegåelse af udfordringerne og risikoen for samlet budgetoverskridelse: I. Massivt fokus på at kvalificere handlemuligheder og tilhørende forudsætninger på de områder, der har merforbrug (handleplaner) II. Et årige forøgelser af budgetterne på områder, hvor merbrugene ikke kan nå at blive bragt ned i 2013 finansieret gennem ekstraordinære indtægter og mindreforbrug på andre områder III. Yderligere omkostningsreduktioner med effekt her og nu, fx stillingskontrol, udgiftsstop og yderligere indefrysning og rammebesparelser på tværs af organisationen.

11 Side 8 Koncerndirektionen vurderer med denne strategi, at Lejre Kommunes samlede budget for 2013 kan overholdes. Koncerndirektionens indstilling til, at Forventet Regnskab godkendes, medfører derfor ingen bevillings- eller budgetændringer. Forventet Regnskab tilgår først, der sender sagen videre til fagudvalgenes møderække i september. Fagudvalgene behandler desuden handleplaner for de udfordrede områder. Resultaterne af fagudvalgsmøderne sammenfattes til s 2. behandling, hvorefter Forventet Regnskab sendes videre til Kommunalbestyrelsens endelige behandling. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab godkendes, 2. at finansierede tillægsbevillinger imellem bevillinger godkendes, jf. Bilag 7: Samlet oversigt over alle finansierede tillægsbevillinger. Beslutning den : Vedtaget at videresende forventet regnskab 2 til fagudvalgsbehandlingen. Sagen genoptages i forbindelse med s 2. behandling af forventet regnskab 2 den 24. september Afbud: Carsten Rasmussen (A) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales for udvalgets område Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling anbefales for udvalgets driftsområde. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales for så vidt angår udvalgets bevillingsområder Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling: Forventet Regnskab udtrykker de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for Vurderingerne er foretaget pr. 30. juni 2013 og har udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende seks måneder. De samlede indmeldinger fremgår af nedenstående Tabel 1. Tabel 1: Forventet regnskab for Lejre Kommunes samlede økonomi Opr. Budget Korr. Budget Forventet afvigelse Forventet Med Uden resultat 2013 overførsel 1 overførsel (1.000 kr.) A B C D E (B+C+D) Driftsudgifter samt forsyningsvirksomhed Anlæg

12 Side 9 Renter, afdrag og lån Balanceforskydninger Indtægter Kasseudvikling i alt Det specialiserede voksensocialområde medregnes som værende med overførselsadgang, hvilket er i overensstemmelse med s og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre beslutning i marts Grundlaget for budgetopfølgningen er de bevillingsansvarliges indmeldinger, som er blevet vurderet af centerchefen og den respektive økonomikonsulent. Koncerndirektionen har efterfølgende gennemført administrative møder med centerchefer, økonomikonsulenter og Koncernøkonomi inden for hvert udvalg, hvilket har ført til yderligere kvalificering af udfordringer. Forventet Regnskab er desuden blevet drøftet tværgående i Koncernledelsen, med henblik på fælles forståelse for håndteringen på tværs af kommunen. Budgetopfølgningen er dermed udtryk for administrationens bedste vurdering ud fra de nuværende forudsætninger. Opfølgningen indeholder dog samtidig en vis usikkerhed, idet forudsætningerne kan ændre sig i løbet af årets sidste kvartaler. Lejre Kommunes indtægter ved tilskud og udligning samt flere driftsbevillinger påvirkes desuden af efterregulering, hvis størrelse er afhængig af de øvrige kommuners handlinger. Administrationen har derfor i hvert tilfælde søgt at medtage det mest realistiske skøn for udfordringer og løsningsmuligheder. I den følgende sagsfremstilling gennemgås de enkelte elementer af kommunens økonomi. Herefter udfoldes udfordringer og mulige strategier for håndtering heraf. I. På kommunens driftsbevillinger er der identificeret udfordringer for i alt omkring 28,5 mio. kr. (jf. Tabel 1 er det forventede merforbrug fordelt med 5 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang og 23,5 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang). Disse dækker over risici for merforbrug, der allerede er fremhævet i årets forudgående budgetopfølgninger, men hvis omfang er blevet forøget. Driftsbevillingerne udgør den største risiko for kommunens samlede budgetoverholdelse. II. III. Af det samlede anlægsbudget på 184,9 mio. kr. forventes et forbrug i 2013 på omkring 131 mio. kr. Det resterende anlægsbudget forventes overført til 2014, enten som følge af tekniske forskydninger i betalinger, eller fordi anlægsprojekter er blevet forsinket (sidstnævnte drejer sig især om rådhusbyggeri og daginstitution i Hvalsø). Den anlægsprioriteringsplan, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i februar og marts 2013, vurderes derudover til at blive fulgt. Anlægsredegørelsen fremgår i øvrigt af Bilag: 8: Anlægsredegørelse. Der er en samlet forventning om et overskud på i alt 2,4 mio. kr. i renter, afdrag og lån. Det skyldes, at en række låneberettigede anlægsprojekter er blevet overført fra 2012, hvorved der afdrages 1,6 mio. kr. mindre i 2013 end forudsat i budgettet. Som følge af det fortsat lave renteniveau, forventes renteindtægterne desuden at blive 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret, mens renteudgifter forventes at blive 0,8 mio. kr. mindre.

13 Side 10 IV. Der forventes positive balanceforskydninger for samlet set 43,3 mio. kr. mere end budgetteret. Dette skyldes, at der i 2012 var forskydninger i betalingsstrømmen på netop samme beløb; forskydningerne vedrører mellemkommunale betalinger og tilbagebetaling af byggemodningsmoms, som ikke nåede at indgå i kassebeholdningen pr. 31. december Beløbene har ikke betydning for driftsregnskabet for 2013, men påvirker kasseudviklingen i positiv grad, ligesom de påvirkede kasseudviklingen negativt i V. Kommunens indtægter påvirkes af, at en række tilskud samt Lov- og Cirkulæreprogrammet bliver midtvejsreguleret. For Lejre Kommune betyder det ekstraordinære indtægter på 1,7 mio. kr. Hertil kommer, at forårets KTO-forlig indebar lavere lønstigninger og dermed lavere kommunale udgifter. Det var forventningen, at staten ville reducere kommunernes bloktilskud i forbindelse med midtvejsregulering, men da dette ikke er sket, har Lejre Kommune derfor i 2013 lagt omkring 6,5 mio. kr. i kassen. Såfremt Regnskab 2013 ender på niveau med indmeldingerne i Forventet Regnskab , vil kasseudviklingen i løbet af året være omkring 27 mio. kr. Modregnes balanceforskydninger fra 2012 og tages der højde for de forventede drifts- og anlægsoverførsler til 2014, så burde kasseudviklingen i 2013 imidlertid ende med en opbygning på omkring 44,2 mio. kr. Forventet Regnskab indeholder således en risiko for belastning af kassen på omkring 17,3 mio. kr. Et omkostningsudfordret Budget 2013 Forventet Regnskab viser, at der er risiko for betydelige overskridelser af driftsbudgetterne i På flere områder synes det således vanskeligt at holde udgiftsniveauet inden for Budget Den samlede risiko for overskridelse af det nuværende budget er på omkring 28,5 mio. kr. De væsentligste udfordringer er ikke nye, og de er blevet beskrevet i både Forventet Regnskab og Men Forventet Regnskab viser, at de fleste udfordringer ikke er blevet reduceret som forudsat i Forventet Regnskab De udfordrede områder fremgår af nedenstående Tabel 2 (yderligere uddybning findes i Bilag 1-6): Tabel 2: Forventede budgetafvigelser for udfordrede områder (FR og FR ) Udvalg Område FR FR UBU Det specialiserede børneområde 2 mio. kr. 5 mio. kr. UBU Dagtilbud 6 mio. kr. 6,5 mio. kr. UTM Den centrale energibevilling 0 mio. kr. 3 mio. kr. UJA Jobcenteret 4 mio. kr. 6,3 mio. kr. USSÆ Aktivitetsbestemt medfinansiering 3 mio. kr. 4 mio. kr. USSÆ Det specialiserede voksenområde 9,5 mio. kr. 10,5 mio. kr. USSÆ Sociale ydelser 4,5 mio. kr. 4,5 mio. kr. Den forventede budgetafvigelse dækker over betydelige forskelle imellem bevillinger med og uden overførselsadgang: Der forventes et merforbrug på omkring 23,5 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang og et merforbrug på omkring 5 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang. Merforbruget på bevillingerne med overførselsadgang skyldes

14 Side 11 især, at det specialiserede voksenområde behandles som værende med overførselsadgang, hvilket er i overensstemmelse med s og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre beslutning i marts Uden dette område forventes et mindreforbrug på bevillingerne med overførselsadgang på omkring 5,7 mio. kr. Hvis det specialiserede voksenområde ikke får overført det forventede merforbrug fra 2013 til 2014, vil den samlede udfordring på bevillingerne uden overførselsadgang være omkring 34,5 mio. kr. Et mindreforbrug på bevillingerne med overførselsadgang vil betyde, at den samlede bundlinje bliver forbedret i Men da mindreforbruget samtidig overføres til næste år (og dermed tages op af kassen), så kan det ikke samtidig kompensere for merforbrug på bevillingerne uden overførselsadgang i I så fald anvendes mindreforbruget to gange, hvilket i et flerårigt perspektiv vil betyde, at kassebeholdningen reduceres. Det forventede merforbrug på driftsudgifterne fordeler sig primært på serviceudgifter. Dette udfordrer overholdelsen af det budgetterede niveau for serviceudgifter, som kommunen risikerer at blive statsligt sanktioneret på baggrund af, såfremt landets kommuner under ét overskrider den aftale ramme mellem Regeringen og KL. Serviceudgifterne vurderes ydermere i forhold til det oprindelige budget. Det forventede udgiftsniveau ligger omkring 18 mio. kr. over det korrigerede budget, men omkring 7 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede. Fordelingen på udgiftstyper fremgår af Tabel 3 på næste side: Tabel 3: Forventninger fordelt på udgiftstyper Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet afvigelse Med overførsel Uden overførsel Forventet resultat 2013 (1.000 kr.) A B C D E (B+C+D) Serviceudgifter Overførselsudgifter Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Forsikrede ledige Forsyningsvirksomhed Driftsudgifter i alt Imødegåelse af udfordringerne Forventet Regnskab nødvendiggør yderligere initiativer end de allerede iværksatte, med henblik på at skabe budgetbalance i Koncerndirektionens strategi omfatter: I. Massivt fokus på at kvalificere handlemuligheder og tilhørende forudsætninger på de områder, der har merforbrug (handleplaner)

15 Side 12 II. III. Etårige forøgelser af budgetterne på områder, hvor merbrugene ikke kan nå at blive bragt ned i 2013 gennem ekstraordinære indtægter og mindreforbrug Yderligere omkostningsreduktioner med effekt her og nu, fx stillingskontrol, udgiftsstop og yderligere indefrysning og rammebesparelser. Uddybning af strategien I. Udgiftsniveauet på de udfordrede områder skal reduceres. Derfor har bedt om at få forelagt revurderede handleplaner for de udfordrede områder i forbindelse med Forventet Regnskab Handleplanerne vil indeholde konkrete forslag til omkostningsreducerende tiltag, og tilgår fagudvalgene i septembermøderækken samt i sin 2. behandling af Forventet Regnskab II. En række initiativer, herunder ændringer i serviceniveauet, vil først kunne få fuld virkning så sent i året, at virkningen ikke vil kunne ses før Direktionen peger derfor på, at det vil blive nødvendigt med ét-årige forøgelser af budgettet på de mest udfordrede områder. Til finansiering heraf peges på de midler, som blev indefrosset i Forventet Regnskab Desuden er der en række forventninger til resultatet for 2013, som omhandler andre forhold end de almindelige driftsudgifter. Det vedrører finansielle forhold, men også indefrosne midler (oversigt fremgår af Bilag 9), frigjorte lønmidler som følge af lav lønstigning i KTO-forliget samt frigjorte midler som følge af konflikten på skoleområdet. Tabel 4: Ekstraordinære indtægter og mindreforbrug 2013 Midler Mio. kr. Indefrosne midler (Forventet Regnskab ) 10,0 Renter, afdrag og lån 2,0 Salg af grunde (Vestervangsudstykningen) 4,5 Lavere lønudvikling som blev resultat af KTO-forliget 6,5 Ikke-udbetalte lønmidler ifm. konflikten på skoleområdet 4,5 Indtægter ved tilskud og udligning (midtvejsregulering) 1,7 I alt 29,2 Finansieringsudfordringer i 2013 ifølge Forventet Regnskab Merforbrug på bevillinger uden overførselsadgang 25,9 Merforbrug på bevillinger uden overførselsadgang, inklusiv det specialiserede voksenområde 34,5 III. Yderligere omkostningsreduktioner kan ske gennem indefrysning af udisponerede budgetmidler, ved udgiftsstop, stillingskontrol eller -stop, samt som direkte rammebesparelser. De mindreforbrug, der opstår, vil skulle omplaceres til de udfordrede områder og vil således ikke kunne overføres til På baggrund af ad I (arbejdet med handleplanerne på de udfordrede områder), vil administrationen frem mod s 2. behandling af Forventet Regnskab vurdere behovet for yderligere omkostningsreduktioner og vil til samme møde fremlægge konkrete forslag til håndtering af udfordringerne via engangsløsninger (ad II og III). Koncerndirektionen vurderer med denne strategi, at Lejre Kommunes samlede budget for 2013 kan overholdes. Betydning for Budget

16 Side 13 De politiske udvalg er på augustmøderækken blevet forelagt 2. budgetprognose, som indeholder et forventet overskud i Budget 2014 ligger imidlertid på stort set samme niveau som Budget 2013, og da Forventet Regnskab har vist for høje udgiftsniveauer på flere bevillingsområder, er der derfor risiko for, at også Budget 2014 vil være udfordret, med mindre at omkostningsniveauet reduceres. I forbindelse med Forventet Regnskab er der på de udfordrede områder i 2013, blevet foretaget estimater på det forventede udgiftsniveau i På den baggrund vurderes det, at der i 2014 vil være udfordringer på særligt det specialiserede socialområde, vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering samt sociale ydelser. Andre områder afhjælpes til dels af, at den tekniske fremskrivning til Budget 2014 tager højde for udgiftsændringerne; dog forudsætter dette, at den stigende udgiftsudvikling i løbet af 2013 ophører. Derudover er implementeringen af en række arbejdsmarkedsreformer forbundet med budgetusikkerhed, ligesom budgetoverholdelse på dagtilbudsområdet kræver store omstillinger, særligt inden for dagplejen. Der er derfor, som oplyst ved 2. budgetprognose, behov for at styrke robustheden i budget Arbejdet med handleplaner og udgiftsreduktioner vil reducere udfordringerne i 2014, og vil kræve politiske beslutninger i løbet af Likviditet I Oprindeligt Budget 2013 blev der forudsat en kasseopbygning på 0,6 mio. kr. Såfremt Regnskab 2013 ender på niveau med indmeldingerne i Forventet Regnskab , vil kasseudviklingen i løbet af året i stedet ende med en kasseopbygning på omkring 26,9 mio. kr. Når kasseudviklingen er positiv, så skyldes det i høj grad forventede overførsler til 2014 samt balanceforskydninger fra Kassebeholdningen ultimo 2012 var 42,8 mio. kr., og den vil i givet fald øges til 69,7 mio. kr. ultimo Såfremt de driftsmæssige udfordringer på op til 30 mio. kr. håndteres i 2013 efter den strategi, som er beskrevet over for, så øges kasseopbygningen. En del af de ekstraordinære indtægter og mindreforbrug er dog allerede medregnet i kassebeholdningen, så nettoresultatet vil være en yderligere kasseopbygning på 9 mio. kr. I så fald vil kassebeholdningen ultimo 2013 være 77,2 mio. kr. Kasseudviklingen fremgår af Tabel 5. Tabel 5: Kasseudvikling (1.000 kr.) Hvis udfordringer ikke håndteres Kasseudvikling Ultimo kassebeholdning Hvis udfordringer håndteres Kasseudvikling Ultimo kassebeholdning Kasseudvikling i alt Disponibel kassebeholdning Kasseopbygningen skal dog ses i sammenhæng med, at der på nuværende tidspunkt skønnes overførsler af drifts- og anlægsbevillinger på omkring 47 mio. kr. fra 2013 til Den disponible kassebeholdning ved årets udgang vil dermed kun være omkring 23 mio. kr., såfremt de driftsmæssige udfordringer ikke håndteres. Hvis en del af budgettet på bevillingerne med overførselsadgang derimod anvendes til at finansiere de udfordrede områder uden overførselsadgang, så forventes der kun overførsler på omkring 37 mio. kr. mio. kr. Da kasseudviklingen samtidig vil være højere, er den disponible kassebeholdning i så fald omkring 42 mio. kr. ved årets udgang. Alt

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. november 2013...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere