Civilproces Reeksamen sommer Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1"

Transkript

1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil. Huset skulle overtages den 1. januar 2011, og familien flyttede planmæssigt ind lige efter nytår. De måtte dog konstatere, at sælgeren, Søren Sørensen, havde taget alle hårde hvidevarer med. Søren Sørensen, der var flyttet til Odense, benægtede ikke, at han havde fjernet husets hårde hvidevarer, men mente ikke, at de fulgte med i handlen. Dette begrundede han med, at de ikke havde indgået særskilt aftale om det, og hvidevarerne var meget dyre. Familien Schmidt mente derimod, at hvidevarer altid fulgte med, da de var en del af ejendommens tilbehør. Da parterne ikke kunne nå til enighed, anlagde advokat Ole Olsen på vegne af Fritz og Olga Schmidt sag ved Retten i Odense mod Søren Sørensen med påstand om betaling af en erstatning på kroner. Familien Schmidt ville gerne opleve noget af Danmark og ville derfor købe en campingvogn. På nettet fandt de en annonce fra campingforhandler Carl Carlsen, der havde forretning og boede i Kolding. De besigtigede campingvognen i Carl Carlsens forretning. Carl Carlsen fortalte, at campingvognen var hans private, som han ikke længere ville bruge. Han havde for nylig købt en campingplads ved Hjørring, og han ville derfor ikke få tid til at campere mere. Desuden ejede han en campingplads på Fanø. Fritz og Olga kunne godt lide campingvognen, men syntes, at den var for dyr, så der blev ikke indgået nogen aftale. To dage senere ringede Carl Carlsen og tilbød rabat på campingvognen og tilbød tillige, at de kunne bo en uge på hans nyerhvervede campingplads ved Hjørring til halv pris og endda på den bedste beliggenhed på pladsen med udsigt over vandet. Dette accepterede Fritz og Olga, og de hentede dagen efter campingvognen, der blev betalt kontant. Fritz og Olga tog i maj 2011 på tur til campingpladsen ved Hjørring. Det viste sig imidlertid, at næsten alle pladser var optaget, og de fik derfor anvist en dårlig plads uden udsigt. Ved afrejsen blev de desuden afkrævet fuld betaling, idet bestyreren ikke havde hørt om aftalen, og det ikke var muligt at træffe Carl Carlsen. Efter hjemkomsten anmodede de advokat Ole Olsen om at anlægget sag mod Carl Carlsen med påstand om dels erstatning for den dårlige beliggenhed og dels refusion af halvdelen af pladslejen. Ole Olsen udtog herefter stævning mod Carl Carlsen med påstand om betaling af i alt kroner. Han anmodede samtidig om, at der blev udmeldt syn og skøn til vurdering af tabet ved den dårligere beliggenhed. Stævningen blev sendt til Retten i Hjørring. 1. Var Retten i Odense eller Retten i Sønderborg rette værneting for kravet mod Søren Sørensen? 2. Er der værneting for sagen mod Carl Carlsen ved Retten i Hjørring? 3. Kunne sagen mod Carl Carlsen være anlagt ved Retten i Sønderborg? 4. Hvilke overvejelser bør retten gøre, før der eventuelt udmeldes syn og skøn i sagen mod Carl Carlsen? 1

2 Opgave 2 Petersen, der var ingeniør, havde i længere tid ønsket at arbejde i udlandet, og i efteråret 2008 blev han ansat i et egyptisk firma, der skulle bygge en bro over Nilen. Han havde ikke nogen familie, så han solgte sit hus i Aarhus, og han flyttede herefter med alle sine ejendele til Kairo. Såfremt det gik godt med det nye arbejde, havde han ikke til hensigt at komme tilbage til Danmark, men han var en forsigtig mand, så han fik i første omgang blot orlov i en periode på et år så kunne han altid vende tilbage, hvis det ikke gik som ventet. Han blev hurtigt glad for sit nye arbejde, og i efteråret 2010 startede han sideløbende med sit arbejde en personligt drevet konsulentvirksomhed, der rådgav danske virksomheder, der ville ind på det egyptiske marked. Han henvendte sig i den forbindelse til sin tidligere arbejdsgiver som han ellers ikke havde haft kontakt med efter orlovsperiodens udløb idet han muligvis kunne skaffe selskabet en ordre i forbindelse med en dæmning, der skulle regulere vandstanden i Nilen. Der var tale om et stort projekt, så hans gamle arbejdsgiver, selskabet DanCement A/S beliggende i Aarhus, var meget interesseret. Petersen og DanCement aftalte herefter, at Petersen skulle have et honorar på kroner, såfremt han skaffede ordren, og han skulle have refunderet samtlige omkostninger, der var forbundet med forhandlingerne, herunder udgifter til bestikkelse på op til kroner. Petersen forhandlede herefter med bygherren, og et par måneder senere placerede bygherren en stor ordre på cement hos DanCement. Han sendte herefter en faktura på honoraret på kroner og anmodede om at få refunderet kroner, som han havde brugt til bestikkelse. DanCement betalte honoraret på kroner, men afviste at refundere udgifterne til bestikkelse. Selskabet oplyste i den forbindelse, at Hansen som Petersen havde forhandlet med ikke var berettiget til at indgå aftaler om bestikkelse, og det var ikke i overensstemmelse med selskabets etiske regelsæt at deltage i bestikkelse. Hansen havde på det tidspunkt gennem sin personligt drevne konsulentvirksomhed udført en række opgaver for DanCement, herunder indgået den omhandlede aftale med Petersen, men samarbejdet blev efterfølgende afbrudt, og Hansen var flyttet til Berlin. De egyptiske medier begyndte efterfølgende at skrive om den udbredte bestikkelse i forbindelse med dæmningsbyggeriet, og skandalen voksede sig efterhånden så stor, at bygherren annullerede bl.a. ordren til DanCement. DanCement ønskede ikke at forfølge et eventuelt krav mod bygherren, men bad Petersen om at tilbagebetale honoraret. Det afviste Petersen, og han fastholdt, at DanCement skulle refundere ham de kroner, som han havde brugt på bestikkelse. DanCement udtog herefter stævning mod Petersen ved Retten i Århus med påstand om tilbagebetaling af honoraret på kroner. Stævningen blev forkyndt for Petersen, der blev pålagt at indlevere svarskrift inden en bestemt dato. 2

3 DanCement udtog samtidig stævning mod Hansen ved Retten i Århus med påstand om solidarisk betaling af honoraret på kroner. Stævningen blev forkyndt for Hansen på dennes bopæl i Berlin, og Hansen blev pålagt at indlevere svarskrift på samme tidspunkt som Petersen. Petersen påstod i et rettidigt indleveret svarskrift afvisning, idet der ikke var værneting for sagen i Aarhus, mens Hansen ikke indleverede svarskrift inden for fristen. Retten afviste efter yderligere skriftveksling mellem DanCement og Petersen værnetingsindsigelsen, og den afsagde samtidig udeblivelsesdom over Hansen. 1. Har Petersen hjemting ved Retten i Århus? 2. Er der på et andet grundlag værneting for sagen mod Petersen ved Retten i Århus? 3. Burde retten have afsagt udeblivelsesdom over Hansen? 4. Kan Hansen appellere dommen over sig? 3

4 Rettevejledning opgave 1 1. Var Retten i Odense eller Retten i Sønderborg rette værneting for kravet mod Søren Sørensen? Det skal indledningsvis fastslås, at Domsforordningen ikke finder anvendelse. Familien Schmidt har på tidspunktet for sagsanlægget bopæl i Danmark, hvilket er det afgørende. Sagen kan anlægges ved Retten i Odense, der er sagsøgtes hjemting, jf. rpl Desuden kan sagen anlægges ved Retten i Sønderborg, såfremt sagen vedrører en rettighed over fast ejendom, jf. rpl Der er i givet fald tale om et supplerende værneting (modsat sager om fast ejendom i henhold til DF). Hårde hvidevarer er en del af den faste ejendom og dermed i udgangspunktet omfattet af 241. Påstanden vedrører imidlertid ikke selve de hårde hvidevarer, men erstatning for fjernelse af disse. Dette erstatningskrav er nærmere en påstand om erstatning for mangler, og et sådant krav omfattes ikke af 241. DCR, side 184f. Da påstanden i realiteten er en påstand om levering af en mangelfri ejendom, antages det, at der er opfyldelsesværneting, hvor den faste ejendom er beliggende, jf. U Ø og DCR, side Er Retten i Hjørring rette værneting for sagen mod Carl Carlsen? Sagsøgte er Carl Carlsen, der ikke har hjemting i Hjørring. Kravene hidrører fra aftalen om køb af campingvognen. Denne aftale omfatter både levering af en vare campingvognen og en tjenesteydelse opholdet på campingpladsen. Da sagen knytter sig til opholdet på campingpladsen, er der formentlig værneting for sagen i Hjørring, jf Det kan også diskuteres, om der vil være virksomhedsværneting efter 237. Dette afhænger af, hvilken af Carlsens virksomheder kravet anses for rettet mod. Kravet grundes på kontrakten om købet af campingvognen, hvilket giver virksomhedsværneting i Kolding. Da kravet skal opfyldes af en anden virksomhed campingpladsen kan det dog også diskuteres, om sagen ikke også angår denne virksomhed i relation til 237. Diskussionen og ikke resultatet er afgørende. 3. Kunne sagen mod Carl Carlsen være anlagt ved Retten i Sønderborg? Hjemlen for at anlægge sagen ved Retten i Sønderborg skal i givet fald være 244 om forbrugerværneting. Kravene stammer fra kontraktindgåelsen om campingvognen. Carl Carlsen forhandler campingvogne, og familien Schmidt skal bruge campingvognen privat. Selv om Carl Carlsen oplyser, at campingvognen er hans private sker salget via forretningen. Der er derfor ikke tale om et privat salg. Det er derfor et forbrugerkøb. 4

5 Den første kontakt sker via nettet, og herefter er der personligt fremmøde på den erhvervsdrivendes forretningssted, men aftalen sluttes først efterfølgende. Spørgsmålet er derfor, om fremmødet er tilstrækkeligt til ikke at anse 244 for opfyldt. Formålet med bestemmelsen er at beskytte den forbruger, der ikke har været i kontakt med den erhvervsdrivendes forretningssted. I opgaven har familien Schmidt været på besøg hos Carl Carlsen, og en stor del af forhandlingerne er foregået der. Der er derfor ikke samme beskyttelseshensyn. Der kan dog også argumenteres for, at selve aftalen først afsluttes ved den senere telefoniske drøftelse, som Carl Carlsen tager initiativ til. Diskussionen og ikke resultatet er afgørende. Campingvognen afhentes af køber, og der er derfor ikke opfyldelsesværneting i Sønderborg. 4. Hvilke overvejelser bør retten gøre, før der eventuelt udmeldes syn og skøn i sagen mod Carl Carlsen? Sagsgenstanden er kroner, og dermed er der tale om en småsag, jf Adgangen til sagkyndige vurderinger i småsager er mere begrænset end i sædvanlige civile sager. Der kan ikke udmeldes syn og skøn, men derimod eventuelt udpeges en sagkyndig, jf Rammerne for bevisførelsen er i det hele taget mere begrænset i småsager, jf Det skal på denne baggrund diskuteres, om der henset til sagens karakter og størrelse bør udmeldes syn og skøn. 5

6 Rettevejledning opgave 2 1. Har Petersen hjemting ved Retten i Århus? Petersen er flyttet til et land uden for EU. Det skal således afgøres efter Rpl 235, om Petersen stadig har hjemting i Aarhus, eller om han alene kan sagsøges i Danmark efter Rpl 246. Han har umiddelbart opgivet sin bopæl i Aarhus, han har etableret sig i Kairo, og han får ikke orlovsperioden forlænget. Han har således formentlig opgivet sit domicil i Danmark, jf. herom DCR, s. 175, og han har dermed ikke hjemting ved Retten i Århus. 2. Er der på et andet grundlag værneting for sagen mod Petersen ved Retten i Århus? Det skal særligt diskuteres, om der er godsværneting efter Rpl 246, stk. 3. Petersen har en påstået fordring refunderingen af udlægget til bestikkelse mod DanCement, der driver sin virksomhed i Aarhus. Der er således som udgangspunkt godsværneting, men der er tale om en fordring, der efter omstændighederne vil blive afvist som stridende mod lov og ærbarhed, jf. DCR, s. 85 f. Det skal således diskuteres, om en sådan fordring kan danne godsværneting. 3. Burde retten have afsagt udeblivelsesdom over Hansen? Da Hansen ikke afgiver svarskrift, skal retten ex officio påse, om der er værneting for sagen, jf. DF art. 26. Hansen har bopæl i Berlin, og han skal derfor efter DF art. 2 som udgangspunkt sagsøges i Tyskland. Da Hansen som selvstændig har udført det pågældende arbejde for sagsøger i Aarhus, er der formentlig værneting efter DF art Såfremt Petersen har bopæl i Aarhus, er der formentlig værneting efter DF art. 6.1, idet der foreligger tilstrækkelig sammenhæng mellem kravene. Det bør endvidere diskuteres, om ikke sagen mod Hansen under alle omstændigheder burde udsættes med henblik på at følge sagen mod Petersen, jf. DCR, s. 360 f. 4. Kan Hansen appellere dommen over sig? 6

7 Hansen kan efter Rpl 369, stk. 4, anke dommen, såfremt han påberåber sig en sagsbehandlingsfejl, jf. herom DCR, s. 365, ellers må han begære genoptagelse, jf. Rpl

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Dansk praksis om CISG I sagen BS 9700016-4 Sælger Randers, Danmark mod Køber Bourgogne, Frankrig er der den 4. november 1998 afsagt følgende DOM I november/december 1996 leverede sagsøgeren 1.245 stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 466/2007 (2. afdeling) A (advokat Christian Bachmann) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - GIA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 16. februar 2011. V-42-09 1) Lyngholm Kloak Service I/S 2) Lyngholm Kloak-Renovering A/S 3) Lyngholm TV-Inspektion ApS (Advokat Hanne Weywardt)

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Skimmelsvamp hvis skyld?

Skimmelsvamp hvis skyld? huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2008 2 Orientering Skimmelsvamp hvis skyld? FORFATTER JURIDISK KONSULENT TIMMY LUND I dette nummer af Huset Jura er der refereret fire

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere