Kolofon. Vejledning om udbetaling af projekttilskud under LDP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolofon. Vejledning om udbetaling af projekttilskud under LDP"

Transkript

1 Vejledning om udbetaling af projekttilskud under LDP Januar 2016

2 Kolofon Vejledning om udbetaling af projekttilskud under LDP Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen - i Foto: istock Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Nyrupsgade København V Tlf.: Fax: naturerhverv.dk ISBN

3 Indhold 1. Indledning Ansøgning om udbetaling Dokumentationskrav i forbindelse med udbetaling Dokumentationskrav for fakturaer og betaling Særligt om løn til personale Rejseudgifter, konsulentbistand, gebyrer og indtægter Dokumentationskrav på andet offentligt tilskud Offentlige tilladelser Hvilke udgifter kan du ikke få tilskud til? Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter Handel mellem afhængige parter Udbudsregler Ændring af projektet Overdragelse af tilsagn Hvis projektet opgives Afslutning af projekt Sådan skal du informere offentligheden om dit projekt

4 18. Kontrol på stedet Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud Straffebestemmelser og svig Force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder Tilbagetrækning eller eftersendelse af oplysninger NaturErhvervstyrelsens brug af data Lovgrundlag Yderligere oplysninger

5 1. Indledning Denne vejledning skal du bruge, når du ønsker at søge om at få udbetalt tilskud til et projekt under en projektstøtteordning i Landdistriktsprogrammet (LDP). Her finder du oplysninger om hvordan du søger, samt hvilke betingelser der findes for at få udbetalt tilskud til dit projekt. Vejledningen dækker over udbetalingsregler for alle ordninger i perioderne og Du skal være opmærksom på, at der kan være forskel på reglerne inden for de to perioder. Hvis der er forskel, vil de to sæt regler stå anført umiddelbart efter hinanden. Hvis du ønsker at søge om at få udbetalt tilskud til et projekt under en ordning der anvender standardpriser, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler. I løbet af 2016 vil vi offentliggøre vejledningsmateriale om udbetaling på de ordninger, der anvender standardpriser. Vær derfor opmærksom på, at denne vejledning ikke er dækkende for de ordninger der anvender standardpriser. Du skal læse vejledningen i sammenhæng med gældende EU-regler, bekendtgørelsen for din konkrete ordning og dit tilsagn om tilskud for det enkelte projekt. Se nærmere i afsnit 24. Lovgrundlag. Inden du søger om udbetaling af tilskud, er det vigtigt, at du læser hele udbetalingsvejledningen og tilsagnsvejledningen for din konkrete ordning. Alle vejledninger findes på vores hjemmeside naturerhverv.dk/tilskudsguide under din ordning. Vi gør venligst opmærksom på, at sagsbehandlingstiden, og dermed tiden til du får udbetalt dit tilskud, vil være kortest hvis sagen er fuldt oplyst. Vejledningen gælder fra den 1. februar Ansøgning om udbetaling Når du søger om udbetaling, skal du sende et udfyldt udbetalingsskema og alle bilag, som dokumenterer de udgifter, som du har afholdt og betalt, og som er godkendt i tilsagnsbrevet som tilskudsberettigede udgifter. Hvis du søger om udbetaling under en ordning der benytter Tast selv-service, skal alle bilag vedhæftes her. Hvis du søger under en ordning, der ikke anvender Tast selv-service, skal du scanne bilagene og sende dem til sammen med udbetalingsskemaet. I boksen på næste side finder du en oversigt over, de elementer en ansøgning om udbetaling skal indeholde. De enkelte punkter er uddybet i vejledningen. 5

6 Ansøgningen om udbetaling skal indeholde: Udfyldt udbetalingsskema. Bilagsoversigt alle felter skal udfyldes. Kopi af fakturaer/kreditnotaer skriv det samme bilagsnummer på fakturaen, som står på bilagsoversigten. Kopi af betalingsdokumentation (bankkontoudtog). Skriv det samme bilagsnummer, som står i bilagsoversigten og på fakturaerne. Læg betalingsdokumentation i rækkefølgen efter hver faktura/kreditnota. Øvrige bilag som fremgår af tilsagnsbrevet se vejledning for din ordning. Hvor der er krav om skiltning, skal du vedlægge billeddokumentation, der viser tekst og placering af skiltet/plakaten/tavlen/pladen. Nødvendige offentlige tilladelser. Udbudsmateriale, hvis projektet er omfattet af udbudsreglerne. Dokumentation for offentlig medfinansiering, hvis du har modtaget anden offentlig støtte. Slutrapport, når du ansøger om slutudbetaling. Hvordan søger du om udbetaling af tilskud Du skal sende din ansøgning om udbetaling af tilskud på et særligt skema, som du finder på vores hjemmeside naturerhverv.dk/tilskudsguide under din ordning eller i Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service. Her finder du også links til vejledning om brug af Tast selv-service. NemKonto og SKAT Tilskuddet udbetales til den NemKonto, som er tilknyttet dit CVR. nr. Hvis du ikke allerede har en NemKonto, skal du henvende dig til dit pengeinstitut. Vi indberetter det udbetalte tilskud til skattemyndighederne. Med hensyn til afklaring af skattemæssige konsekvenser anbefaler vi, at du selv tager kontakt til SKAT. Krav om særskilt regnskabssystem Alle projektrelaterede udgifter og indtægter skal bogføres enten med en særlig kode i dit regnskabssystem eller på særskilte konti i regnskabssystemet, der omfatter samtlige transaktioner vedrørende projektet. Samtlige fakturaer skal kunne genfindes entydigt med denne særlige kode i dit regnskabssystem. Ansøgning om rateudbetaling Du kan normalt få udbetalt tilskud i to rater, hvor den første skal udgøre mindst 20 procent og højest 80 procent af tilsagnsbeløbet. Du kan selv vælge, om du ønsker at få hele tilskuddet udbetalt i én rate, efter afslutning af projektet, eller i to rater, hvor den sidste rate udgør slutudbetaling. Ansøgning om slutudbetaling Før du indsender din ansøgning om udbetaling, skal alle betalinger være gennemført. Bemærk, at ansøgning om slutudbetaling og slutrapport, skal være modtaget senest på det 6

7 tidspunkt, der står i tilsagnsbrevet, med eventuelle senere ændringer. Fristen for ansøgning om slutudbetaling vil ofte være senest 3 måneder efter afslutningen af projektperioden. Modregning Hvis vi har restancer på andre af vores ordninger, kan det blive modregnet ved udbetaling af tilskud til dit projekt under den pågældende ordning, som du søger under. 3. Dokumentationskrav i forbindelse med udbetaling Fuld bilagskontrol Når du søger om udbetaling af tilskud, skal du vedlægge alle udgiftsbilag og dokumentation for betaling. I de følgende afsnit kan du læse om de specifikke krav, vi stiller til dokumentationen for dine udgifter vedrørende fakturaer, løn til personale, konsulentydelser mv., samt de krav vi stiller til dokumentationen for, at udgifterne er betalt. Du skal være opmærksom på, at der er krav om, at du opbevarer udbetalingsbilag med tilhørende originale regnskabsbilag i fem et halvt år regnet fra datoen for slutudbetaling. Konsekvenser ved manglende dokumentation Hvis din ansøgning mangler korrekt dokumentation for dine tilskudsberettigede udgifter, kan vi ikke udbetale dit fulde tilskud. Udbetaling kan først foretages, når korrekt dokumentation foreligger. Foreligger der ikke korrekt dokumentation risikerer du: Nedsættelse af det tilskudsberettigede beløb Forlænget sagsbehandlingstid Bemærk: Du kan ikke trække de dele af ansøgningen tilbage, som vi har konstateret indeholder fejl eller mangler. Det er derfor vigtigt, at du læser denne vejledning grundigt. 4. Dokumentationskrav for fakturaer og betaling Alle udgifter skal kunne dokumenteres Du må ikke bruge skønsmæssigt fordelte udgifter eller gennemsnitspriser. Til dokumentation for afholdte og betalte udgifter skal du sende fakturaer, som er udstedt til dig/din virksomhed som tilsagnshaver. Hvis der er tale om et projekt, hvor vi kun giver tilskud til en mindre del, skal du kun sende dokumentation for de udgifter, som vi har givet tilskud til. Ex: Hvis hele projektet koster kr., men vi kun støtter projektet med 50 procent af kr., er det kun relevant at sende dokumentation for de kr. Der gælder dog særlige regler for dokumentation for overholdelse af udbudsregler, se udbudsreglerne i afsnit 12. Udbetalingsskema Benytter du Tast selv-service, skal du her uploade alle bilag over dine tilskudsberettigede udgifter i forbindelse med projektet. Benytter din ordning sig ikke af Tast selv-service, skal 7

8 du lave en bilagsoversigt, hvor udgiftsposterne placeres under de samme omkostningsarter, som står i tilsagnet eller eventuelle senere godkendte ændringer. Alle udgiftsposter skal være udspecificeret. Det betyder, at der fx ikke må stå diverse eller udstyr. Du skal opgøre projektomkostningerne som de faktiske omkostninger, det vil sige efter fradrag af moms og eventuelle rabatter og kreditnotaer. Der kan være ordninger, hvor vi giver tilskud til momsafgiften, hvis du selv endeligt afholder momsudgiften. Dette vil fremgå af dit specifikke tilsagn om tilskud til dit projekt. Krav til faktura For at vi skal kunne godkende din faktura, er det vigtig, at de påkrævede oplysninger fremgår. Det betyder, at det skal være muligt for os at se, at der er overensstemmelse mellem oplysningerne på din faktura og på din betalingsoversigt. En faktura skal indeholde: Dit navn og din adresse Fakturaudsteders navn, adresse og CVR-nr. Fakturadato Beskrivelse af leverancen, inkl. mængde og art af de leverede varer, så det er muligt at se sammenhængen til det projekt, der er givet tilsagn om tilskud til Betalingsdato Bankoplysninger Betalings ID - betalingsinformation om fakturaudsteders kontonummer og faktura nr. Momsgrundlaget, dvs. beløb ekskl. moms, momsbeløbet og beløb inkl. moms Eventuelle rabatter og prisnedslag Hvis der er tale om indkøb i supermarkeder, transportudgifter i form af togbilletter, færge/flybilletter eller parkeringsbilletter, hvor det ikke er muligt at få udstedt en egentlig faktura, kan billetten eller kassebonen accepteres som dokumentation. Vi kan kun udbetale tilskud til udgifter, som er afholdt af tilsagnshaver inden for projektperioden. En udgift er afholdt, når leverandøren har udstedt en faktura til tilsagnshaver. Udgifter er kun tilskudsberettigede, hvis de er betalt af tilsagnshaver tidligst ved projektperiodens start, og hvis de er betalt af tilsagnshaver, inden ansøgning om udbetaling af tilskud indsendes. En udgift er først betalt, når pengene er hævet fra tilsagnshavers konto. Varer må ikke være leveret på din adresse, før du har fået igangsætningstilladelse til projektet, da dette også betyder, at du er gået i gang før projektperioden er begyndt. Du finder slutdatoen for dit projekt i dit tilsagnsbrev. Udgifter, som er anført på fx et dags dato bilag, kan ikke godkendes. Krav til betalingsdokumentation Betalingsdokumentationen skal vise, at en betaling er sket til den leverandør, der har udstedt fakturaen. Betalingsdokumentationen kan være i form af et kontoudtog udstedt af din bank eller oplysninger fra din netbank. Det er vigtigt, at din betalingsdokumentation indeholder nogle specifikke oplysninger, om hvem der har modtaget din betaling. Betalingsdokumentationen skal indeholde: Dine bankoplysninger og kontooplysninger Dato på betaling Betalings ID fakturaudsteders kontonummer Overført beløb 8

9 Eksempel på en korrekt faktura Marina A/S Telefon Roskildeskovvej Telefax Mesing Internet: (*Jf. Udbetalingsskemaet) Morgens Firmanavn A/S Gammelvej Prøvetoft Danmark Faktura Nummer.: Dato : Side.: 1 Vor kontakt..: Danni Nielsen Debitorkonto : Bank : XX Bank Bank kontonummer.: Betaling pr.: Antal Nummer Beskrivelse Enhedspris Marina vægt ,00 Ikke momspligtigt Momspligtigt 0, ,00 Ordresaldo Slutrabat Tillæg Nettobeløb Moms Total ,00 0,00 0, , , ,50 DKK +84< < Forklaring: Grøn: Fakturanummer findes øverst på din faktura Rød: Nummer på leverandør findes på betalingsdokumentationen (kontoudskrift) 9

10 Eksempel på korrekt kontoudtog Byens Bank Hovedgaden 6. DK-4700 Ringsted Telefon (+45) Telefax (+45) SWIFT-BIC: BYBADKKK Konto: Morgens DKK IBAN: DK BIC/SWIFT: BYBADKKK Kontohaver: Morgens Periode: Saldo pr Sum hævet Sum indsat Saldo pr , , , ,08 Bogføringsog rentedato Tekst og rentedat o BAHNE Beløb i DKK -199,95 (*Se udbetalingsskema) Marina A/S ,50 Bilag 1* Bemærk: Hvis din faktura ikke angiver et gironummer, skal vi som betalingsdokumentation have et detaljeret posteringsudskrift der kan dokumentere overførsel til leverandørens konto: Byens Bank netbank Side 1 af 1 Vis detaljer postering Marina A/S Betalingstype: Kontooverførsel Status: Udført Tekst på kontoudskrift: Marina A/S Beløb i DKK: ,50 Dato: Til konto: Bank: XX Bank Tekst på modtagers kontoudskrift: Faktura nr Hentet 14:

11 *Eksempel på Udbetalingsskema Udgifter Maskiner 1 Bilags nr. Faktura udsteder Marina A/S Udgift vedrørende Marina vægt Antal timer Time sats Faktura dato Betalingsdato: Beløb i DKK jf. faktura ekskl. moms ,

12 5. Særligt om løn til personale Personale Hvis tilsagnshavers personale har udført arbejde i projektet i projektperioden, kan udgifterne hertil indgå som tilskudsberettigede udgifter. Ved tilsagnshavers personale forstås medarbejdere, som allerede er ansat hos tilsagnshaver, og nye medarbejdere som ansættes hos tilsagnshaver for en tidsbegrænset periode i forbindelse med det konkrete projekt. Hvis tilsagnshaver er en virksomhed, er det virksomhedens personale, der kan udføre arbejde i projektet. Hvis tilsagnshaver er en forening eller organisation, er det foreningens eller organisations personale, der kan udføre arbejde i projektet. Vær opmærksom på, at virksomhedsejere og private ansøgere ikke kan få tilskud til egen løn. Du kan ikke få tilskud til aflønning af tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer, herunder formænd i foreninger og organisationer. Husk, at du kun kan søge om udbetaling af tilskud til de personaleudgifter, som du har fået tilsagn til i dit tilsagnsbrev. Lønkategorier, timesatser og årsløn Hver medarbejder, der modtager løn i projektet, skal placeres inden for én af fem kategorier, alt efter hvilken type arbejde medarbejderen udfører i projektet. Du skal derfor vurdere, hvilke typer af opgaver hver medarbejder løser i projektet, da det er opgavetypen (og ikke uddannelse eller stillingsbetegnelse), der bestemmer hvilken lønkategori en given medarbejder skal placeres i. Til hver kategori er der knyttet en timesats, som er den maksimale timeløn, der kan godkendes som tilskudsberettiget inden for kategorien (både på tilsagns- og udbetalingstidspunkt). Der kan dog kun udbetales til den faktiske timeløn for en medarbejder. Hvis en medarbejder er placeret i lønkategori 2, hvor den maksimale timesats er 378 kr., kan der kun udbetales til en timeløn på 362 kr., hvis medarbejderens faktiske timeløn er 362 kr. Nedenstående lønmodel gælder kun for LDP ordninger i perioden For gamle tilsagn i perioden 2007 til 2013 gælder satserne i tilsagnets budget, som den maksimale timesats. Lønkategori Maksimal timesats (kr.) 1. Almindeligt ledelsesarbejde inden for administration, erhvervsorienterende funktioner og produktions- og 548 servicevirksomhed. *) 2. Arbejde, der forudsætter viden på højt niveau inden for pågældende område, naturvidenskab og 378 ingeniørvirksomhed (inden for naturvidenskab, ingeniør, økonomi, administration, jura, samfundsvidenskab) 3. Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau (teknisk arbejde inden for videnskab, i ingeniørvirksomhed, skibog luftfart, forretningsservice, økonomi, administration og 344 salg, jura, samfundsvidenskab, kultur, information og kommunikationsteknikerarbejde) 4. Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde 286 (sekretærarbejde, regnskab) 5. Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri, ekskl. 261 medhjælp *) I særlige tilfælde kan lønkategori 1 omfatte arbejde, der forudsætter særlig erfaring og relevant specialviden på højeste niveau inden for et fagområde, som skal tilgodeses i projektet. 12

13 Overhead For ordninger under LDP i perioden gælder det, at overhead beregnes som 15 procent af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til løn til tilsagnshavers personale. For tilsagn givet i perioden gives der ikke tilskud til overhead, her gælder satserne i tilsagnets budget. Timeregnskab Ved ansøgning om udbetaling af tilskud skal det være muligt at henføre en konkret medarbejder til en konkret arbejdsopgave i projektet. Du skal derfor sende information om, hvilke medarbejdere, der har udført hvilke arbejdsopgaver. Det gøres ved at sende timeregnskab for medarbejderne. Du skal ikke sende timeregnskab for fuldtidsansatte medarbejdere, der arbejder fuldtids på projektet. Du skal sende timeregnskab for medarbejdere, der arbejder deltids på projektet. Timeregnskabet skal udarbejdes regelmæssigt for den enkelte medarbejder og som minimum på månedsbasis. Det er tilladt at bruge virksomhedens eget system til timeregnskab. Af timeregnskabet skal fremgå antallet af timer pr. aktivitet, dato for arbejdets udførelse og vigtigste arbejdsopgaver, som er gennemført inden for aktiviteten. Timeregnskabet skal underskrives og dateres af medarbejderen og arbejdsgiveren. Vi kræver ikke en underskrift i traditionel forstand, hvis timeregnskabet godkendes af medarbejder og leder elektronisk. Aftaler Ved udbetaling af tilskud til løn til medarbejdere, skal du sende en aftale om projekttilknytning for hver medarbejder, der har udført arbejde i projektet. Aftalen skal bl.a. indeholde: Projektets titel. Medarbejderens navn. Perioden for medarbejderens arbejde på projektet, start- og slutdato. Timeantallet for udført arbejde i projektet i den periode, der ønskes udbetalt tilskud for. Beskrivelse af hvilke opgaver medarbejderen har udført i projektet. Der kan kun udbetales tilskud til løn, når der foreligger en konkret tidsbegrænset og skriftlig aftale med den ansatte. Aftalen skal være underskrevet af medarbejderen og arbejdsgiveren. Du finder skema til aftale om projekttilknytning samt skabelon til aktivitetsbeskrivelse på vores hjemmeside naturerhverv.dk/tilskudsguide under din ordning. Lønsedler Når du søger om udbetaling af tilskud, skal du sende lønsedler for alle de medarbejdere, der indgår i udbetalingsanmodningen, idet der kun kan udbetales til den faktiske timeløn. Husk, at du kun skal indsende lønsedler for de måneder medarbejderen har arbejdet på projektet, i overensstemmelse med den periode, som du søger udbetaling for. Vær opmærksom på, at et årsværk er forskelligt, alt efter om dit tilsagn om tilskud er givet under LDP perioden fra eller fra

14 I beregningen må årslønnen indeholde: ferieberettiget løn arbejdsgivers betalte pensionsudgift arbejdsgivers betalte ATP-udgift arbejdsgivers betalte udgifter til andre lønrelaterede omkostninger (fx barselsfonden, flexfonde) feriepenge optjent under ansættelsen på projektet I beregningen må årslønnen ikke indeholde: gratialer provisioner bonusser andre ikke overenskomstmæssige ydelser fri bil, telefon, fri kost og logi, personalegoder m.m. Timelønnen udregnes som årsløn delt med det timeantal, der udgør ét årsværk. Nederst på siden er det uddybet, hvordan årslønnen beregnes. Tilsagn under LDP , gælder det, at et årsværk er på 1648 timer. Tilsagn under LDP , gælder det, at et årsværk er på 1513 timer. Det er vigtigt, at du ved, under hvilken periode dit tilsagn er givet under. Se dit konkrete tilsagnsbrev. Se eksempel på en korrekt lønseddel på næste side. Listen er ikke udtømmende. Lønsedler og beregning af årsløn: til I alt 12 måneder til I alt 12 måneder Hvordan har medarbejderen arbejdet på projektet i den periode, udbetalingen omfatter 15 timer i marts måned 2016 På fuld tid i januar, februar og marts måned 2016 Hvilke lønsedler skal du sende? Hvilken periode omfatter udbetalingsanmodningen? Medarbejderens løn Eksempel 1 Lønsedlen for kr. i marts måned 2016 marts måned 2016 Eksempel 2 Lønsedlerne for kr. i januar, februar og januar marts måned 2016 kr. i februar kr. i marts måned. Beregning af årsløn 12 x kr. = kr. Først beregnes den gennemsnitlige månedsløn for de måneder, medarbejderen har arbejdet på projektet: ( )/3 = kr. Derefter beregnes årslønnen: 12 x kr. = kr til I alt 12 måneder I alle måneder i 2016, ikke på fuld tid, men timeantallet for hver måned fremgår af timeregnskabet Eksempel 3 Lønsedler for alle Fremgår af 12 måneder i 2016 lønsedlen for hver af de 12 måneder Summen af lønnen på lønsedlen i hver af de 12 måneder til I alt 12 måneder På fuld tid i hele 2016 Eksempel til I alt 12 måneder Fremgår af lønsedlen for hver af de 12 måneder Summen af lønnen på lønsedlen i hver af de 12 måneder. 14

15 Eksempel på korrekt lønseddel Gytta Larsen Skejby Århus NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København DK Telefon: Lønseddel Side: 1 CVR-nr CPR-nr xxxx Medarbejder nr Lønkørsel nr Lønperiode Lønart Beskrivelse Løn ATP Pension AM-Bidrag A-skat Sats Ydelse ,83 Fradrag 90, , ,00 Lønnen er til disposition d på bankkonto nr Saldi AM indkomst AM fri A- indkomst B-indkomst G-dage ,55 0,00 0,00 0,00 A-skat AM-bidrag 8 % ATP, medarbejder ATP, firmabidrag Pension firmabidr. Pension egen and , ,00 750, , ,48 0,00 Feriesaldo Særlige feriedage 17,00 5,00 15

16 6. Rejseudgifter, konsulentbistand, gebyrer og indtægter Rejseudgifter Der kan kun udbetales tilskud til rejseomkostninger for tilsagnshaver og tilsagnshavers personale. Bemærk at det ikke er alle ordninger, der giver tilskud til rejser. Du kan læse mere om dette på vores hjemmeside naturerhverv.dk/tilskudsguide under din ordning. Ved udgifter til tog, bus, fly og færge gives kun tilskud til økonomiklasse. Billetter accepteres som gyldig dokumentation for både afholdt og betalt udgift. Ved udbetaling af tilskud skal du kunne dokumentere udgifterne ved en kopi af billetterne. Indkvartering og diæter registreres efter satsreguleringen for tjenesterejser i staten for det år, hvor udgiften er afholdt. Se Finansministeriets cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. Indkvartering skal ske i nærheden af bestemmelsesstedet. I nævnte cirkulære er hoteldispositionsbeløbet for hotelophold i udlandet angivet ved en sats for det enkelte land, fx 88 Euro i Portugal og 127 Euro i Italien 1. Hoteldispositionsbeløbet for Danmark er angivet til kr. inkl. moms, hvilket er 1011,20 kr. ekskl. moms. Det er disse satser, vi vurderer værende rimelige, og som du skal anvende, når du søger om tilsagn om tilskud. Ved udbetaling af tilskud til hotelophold kan kun faktiske udgifter indgå, dog maksimalt satsreguleringen. Det betyder, at hvis dit hotelophold viser sig at blive dyrere end satsen i statens cirkulære, vil du kun kunne få tilskud ud fra satsen i cirkulæret. Hvis dit hotelophold bliver billigere end satsen i statens cirkulære, vil du kun kunne få tilskud ud fra den faktiske pris på hotelopholdet. Refusion for kørsel i egen bil kan kun ske til statens laveste kørselstakst. Der kan ikke gives tilskud til brændstof. Udgiften skal kunne dokumenteres ved kørselsregnskab for den enkelte medarbejder. Dette kørselsregnskab skal sendes med, når du søger om udbetaling af tilskud. Kørsel afregnes til den takst, der er gældende, det år kørslen er foretaget. Kørselsregnskabet skal indeholde: Information om hvem der har kørt Dato for hvornår kørslen er foretaget Antallet af kilometer Formålet med kørslen, fx møde med samarbejdspartner NN Adresser på hvorfra kørslen starter og slutter Konsulentbistand Har du fået tilsagn om tilskud til konsulentbistand, skal konsulentens udgifter til rejse, kørsel, forplejning og repræsentation være indeholdt i konsulentens timepris, da de ellers vil blive trukket ud af tilskudsgrundlaget før udbetaling. Fakturaen for konsulentbistanden skal være tilstrækkelig detaljeret til, at vi kan afgøre, om den er i overensstemmelse med tilsagnet og projektbeskrivelsen og vedrører projektet. Antal timer, timepris og udførte opgaver skal fremgå af fakturaen. 1 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser, Moderniseringsstyrelsen 18. december

17 Gebyrer, miljøtillæg og lignende Gebyrer, som er nødvendige for at gennemføre projektet, er tilskudsberettigede, medmindre de er omfattet af den pågældende bekendtgørelses udtømmende liste over ikketilskudsberettigede projektudgifter, under den ordning du har fået tilsagn om tilskud under. Et betalingsgebyr er fx ikke tilskudsberettiget, da det er en omkostning forbundet med dit pengeinstitut. Et miljøtillæg betragtes som et gebyr. Miljøtillæg er tilskudsberettiget, hvis de er nødvendige for gennemførelsen af dit projekt. Dette gælder også for lignende tillæg, såsom energitillæg og miljøbidrag der på samme måde som miljøtillægget er tilskudsberettiget. Indtægter i projektperioden Hvis projektet genererer indtægter i projektperioden, fx entréindtægter, lejeindtægter og salg af prøveproduktion, skal indtægterne fratrækkes de samlede tilskudsberettigede udgifter. Indtægterne skal oplyses senest det tidspunkt, hvor der ansøges om udbetaling. Indtægter efter projektperioden Hvis projektets samlede omkostninger er større end 1 mio. Euro, skal du når du søger om tilsagn om tilskud, og når du søger om udbetaling af tilskud oplyse, om du forventer, at projektet genererer indtægter efter projektperioden. Dette gælder generelt for projekter, hvor der er givet tilsagn i perioden Er dit tilsagn givet i perioden , fremgår det af dit konkrete tilsagn, hvilke regler der gælder for indtægter efter projektperioden. 7. Dokumentationskrav på andet offentligt tilskud Vi skal kunne kontrollere, at det samlede tilskud til et projekt aldrig udgør mere end 100 procent, eller at du har opfyldt krav om anden offentlig medfinansiering. Hvis du opnår anden offentlig national medfinansiering, skal du derfor sammen med udbetalingsskemaet sende dokumentation udstedt af den medfinansierende fond/vækstfond/kommune/region eller anden statslige instans. Dokumentationen skal vise, at medfinansieringen er brugt til projektet. Dokumentationen skal være i form af kopi af bankkontoudtog, hvor det tydeligt fremgår, at medfinansieringen er udbetalt og øremærket præcist til det konkrete projekt. Dette gælder også på ansøgninger om rateudbetaling. Det er ikke tilstrækkeligt, hvis indbetalingen er betegnet som driftstilskud eller tilskud fra den anden offentlige myndighed. Beløbet for den anden offentlige medfinansiering skal skrives i udbetalingsskemaet. 8. Offentlige tilladelser Hvis projektet kræver offentlige tilladelser, skal du sammen med udbetalingsskemaerne sende de nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder. Det kan være i form af kopi af de nødvendige dele af tilladelsen, fx miljøgodkendelsen. Tilskuddet kan ikke udbetales, før dokumentation for de nødvendige tilladelser foreligger. Det gælder også, når du søger om rateudbetaling. 17

18 9. Hvilke udgifter kan du ikke få tilskud til? De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte (listen er ikke udtømmende) Se også vejledningen for din konkrete ordning: 1. Udgifter, som du har afholdt, inden vi har givet tilladelse til at iværksætte projektet. 2. Udgifter, som du har afholdt uden for projektperioden. 3. Udgifter, som du har betalt, inden vi har givet tilladelse til at iværksætte projektet. 4. Udgifter, som du ikke har betalt, inden du indsender ansøgningen om udbetaling af tilskud. 5. Udgifter, hvor fakturaen ikke er udstedt til tilsagnshaver, men til en anden end tilsagnshaver. 6. Udgifter til tilsagnshavers eget arbejde, herunder arbejde udført af formænd og tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og organisationer. 7. Udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel. 8. Udgifter til reparation af udstyr. 9. Almindelige driftsudgifter (se nedenstående definition). 10. Regnskabs- og revisorvirksomhed, herunder forberedelse og fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendig for varetagelsen af disse opgaver. 11. Bogholderi, debitoropfølgning, fakturering, udarbejdelse af skatte- og driftsregnskab. 12. Udgifter i form af naturalydelser (se nedenstående beskrivelse). 13. Udgifter til produkter og ydelser, som tilsagnshaver sælger fra egen virksomhed. 14. Finansierings-, revisions-, advokat og pengeinstitutomkostninger. 15. Renter af gæld. 16. Moms, medmindre momsen endeligt bæres af dig. 17. Udgifter, der vedrører aktiviteter, som du er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning (se nedenstående beskrivelse). 18. Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud. 19. Køb på afbetaling med eller uden ejendomsforbehold. 20. Køb af fast ejendom, herunder køb af jord. Almindelige driftsudgifter Almindelige driftsudgifter omfatter fx husleje, forsikringer af enhver art, energiforbrug, kontorholdsudgifter, telefon, abonnementer på tidsskrifter mv. Udgifter, der vedrører aktiviteter, som du er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning Som eksempel kan nævnes en nystartet virksomhed, der søger om tilskud til et projekt om udvikling af en ny fødevare. Projektet kan ikke omfatte udvikling af et egenkontrolprogram. Det skyldes, at der er lovkrav om, at virksomheder skal udarbejde et risikobaseret egenkontrolprogram, som omfatter den fødevaresikkerhedsmæssige del af virksomhedens egenkontrol (Hygiejneforordningen, artikel 4). Naturalydelser Ved naturalydelser forstås levering af bygge- og anlægsarbejder, varer, tjenesteydelser og jord og fast ejendom, for hvilke ingen kontantbetalinger dokumenteret ved fakturaer eller dokumenter med en tilsvarende bevisværdi er foretaget. 18

19 10.Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter Vi udbetaler kun tilskud til udgifter, der er givet tilsagn til. Vi fratrækker udgifter, der ikke er godkendt i tilsagnet eller i senere projektændringer. Hvis det beløb, du ansøger om, oversiger det beløb, du er berettiget til med under 10 procent, udbetaler vi det beløb, som det fremgår af dit tilsagnsbrev, at du er berettiget til, hvis alle øvrige betingelser er opfyldt. Hvis det beløb, du ansøger om, overstiger det beløb, du har ret til, med 10 procent eller mere, risikerer du en nedsættelse af dit tilskud. Nedsættelsen udgør forskellen mellem det beløb, du ansøger om, og det beløb du er berettiget til. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i de gældende regler, herunder betingelserne for dit tilsagn. Se nedenstående eksempler på hvordan vi nedsætter dit tilskud, hvis du ansøger om tilskud til udgifter der overstiger dit støtteberettigede beløb med 10 procent eller mere. Bemærk, hvis du kan godtgøre, at du ikke selv er skyld i at have anmodet om for stort tilskud, skal udbetalingen ikke nedsættes. Eksempler på nedsættelse af tilskud - hvis du ansøger om mere end 10 procent af hvad du har ret til: Eksempel 1: Du ansøger om en udbetaling på kr., men vi godkender kun de kr. som tilskudsberettiget. Forskellen mellem det ansøgte og tilskudsberettigede beløb er 200 kr. og udgør(200/1.000x100) 20 procent, hvilket er mere end 10 procent af det tilskud, vi kan udbetale. Vi reducerer derfor din udbetaling med forskellen, og fratrækker yderligere differencebeløbet på 200 kr. Din ansøgning om kr. bliver dermed nedsat med i alt 400 kr., således at du kun får udbetalt ( ) 800 kr. Eksempel 2: Du ansøger om en udbetaling på kr., hvoraf kr. er tilskudsberettigede udgifter ekskl. moms, og kr. udgør moms. De kr. i moms er ikke tilskudsberettiget, da momsen refunderes fra SKAT. I dette tilfælde udgør differencen på kr. (8.000/32.000x100) 25 procent, dvs. mere end 10 procent. Først reduceres din udbetalingsansøgning til det beløb, der er støtteberettiget, i dette tilfælde ( ) kr. Oveni reduktionen tillægges en nedsættelse svarende til det beløb, ansøgningen blev reduceret med, i dette tilfælde yderligere kr. Din ansøgning på oprindeligt kr. resulterer derfor i en udbetaling af tilskud på ( ) kr. Eksempel 3: Du ansøger om en udbetaling på kr., men kun de kr. er tilskudsberettigede udgifter. Du har altså ansøgt om kr. til udgifter, der ikke er tilskudsberettigede. Det kunne fx være til materialer, som du ikke har fået godkendt i tilsagnet. I dette tilfælde udgør differencen på kr. til en ansøgning på ( / x100) 11 procent mere, end hvad du har ret til, hvilket er mere end 10 procent. Først reduceres din udbetalingsansøgning til det beløb, der er støtteberettiget, i dette tilfælde kr. Oven i reduktionen tillægges en nedsættelse, svarende til det beløb ansøgningen blev reduceret med, i dette tilfælde yderligere kr. Din ansøgning på oprindeligt kr. resulterer dermed i en udbetaling af tilskud på ( ) kr. 19

20 11.Handel mellem afhængige parter Prisen for en given ydelse må ikke være påvirket af sammenfald af interesser mellem tilsagnshaver og leverandør, dvs. at udvekslingen af varer og tjenesteydelser sker fuldt ud som på det frie marked under fuld konkurrence. Med interesseforbunden/afhængig part menes, at der mellem to parter er et indbyrdes ejerforhold, en bestemmende eller betydelig indflydelse, familiemæssige relationer eller en fælles tilknytning til samme større organisatoriske enhed. Eksempel på parter, som anses for interesseforbundne/afhængige, er: Ægtefæller eller anden familie, hvor den ene er tilskudsmodtager, og den anden driver den virksomhed, der leverer varer eller tjenesteydelser til projektet. Virksomheder ejet af sammen person. En virksomhed, der ejer en anden virksomhed (fx moder- og datterselskab). Øvrige koncernforbundne virksomheder. Er fakturaen udstedt af en af leverandør der er afhængig af dig som tilsagnshaver, kan du kun få tilskud til kostprisen af varen/ydelsen. Kostprisen er leverandørens pris uden avance. Det kan fx være den faktiske afholdte og betalte nettoudgift hos den part, som leverer varen/ydelsen til dig. Du skal vedlægge dokumentation for kostprisen. Hvis du ikke kan dokumentere kostprisen, vil vi fastsætte denne skønsmæssigt. Hvor ikke andre oplysninger foreligger, vil vi skønsmæssigt nedsætte den omhandlede udgift med 25 procent. 12.Udbudsregler Udbud skal både sikre effektiv konkurrence, så alle virksomheder har lige adgang til offentlige støttede kontrakter, og sikre, at der indkøbes bedst og billigst. Som tilsagnshaver efter denne ordning, kan du være omfattet af udbudsloven (lov nr af 15. december 2015) eller reglerne i lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (bekendtgørelse af lov nr af 7. december 2007, som ændret ved lov nr af 15. december 2015, 198). Disse regler gælder fra 1. januar Hvis dit projekt er igangsat og opgaverne udbudt før 1. januar 2016 er det i stedet de dagældende EU udbudsdirektiver eller reglerne i den dagældende tilbudslov (bekendtgørelse af lov nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter), som skal være overholdt. NaturErhvervstyrelsen skal som kontrolmyndighed sikre, at gældende regler er overholdt på projekter, hvor der udbetales tilskud. Hvis dit projekt er omfattet af en kontrakt, der er omfattet af de ovenstående udbudsregler, har du skullet oplyse om det allerede på ansøgningstidspunktet. Vær opmærksom på, hvis du vil tilføje noget til et projekt eller udvide et projekt, som allerede har været i udbud, skal den nye del også i udbud. Efter udbudsreglerne accepteres dog mindre udvidelser af indgåede entrepriser inden for en bagatelgrænse. Hvis de projektaktiviteter, vi kan give tilskud til, indgår som del af et større projekt, er det det samlede projekts kontraktsum, der afgør, om du er omfattet af udbudsreglerne, og i givet fald hvilket regelsæt, som gælder. 20

21 Hvis dit projekt er en bygge- og anlægsopgave til over kr., og dermed omfattet af reglerne om, at der skal indhentes mindst to underhåndsbud ( 12, stk. 4 i den tidligere tilbudslov, som nu er ændret til lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren), skal din opfordring til tilbudsgiverne være skriftlig, selvom loven ikke kræver det. Ellers kan du ikke dokumentere over for styrelsen, at du har overholdt reglen om, at du i opfordringen til at afgive tilbud, har oplyst, efter hvilket kriterie tildelingen vil ske; laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud, dvs. højeste kvalitet ( 12, stk. 5 i både den tidligere og den ændrede lov). Du skal senest ved anmodning om udbetaling dokumentere, at du har opfyldt reglerne. Det betyder også, at du måske bliver nødt til at sende dokumentation for, at du har gennemført udbud for dele af dit projekt, som ikke er omfattet af NaturErhvervstyrelsens tilsagn. Du skal opbevare al dokumentation for, at reglerne er overholdt, dvs. ikke kun det, som skal indsendes, i mindst fem et halvt år fra datoen for slutudbetaling. Det betyder blandt andet, at du også skal opbevare de tilbud, som du ikke har accepteret. Vi kan på ethvert tidspunkt forlange at se materialet. Nedsættelse Du skal også være opmærksom på, at vi nedsætter værdien af de tilskudsberettigede udgifter for et projekt, hvis vi konstaterer, at udbudsreglerne ikke er overholdt. Det nedsatte tilskud vil blive fastsat ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen, og ud fra en vurdering af det økonomiske tab for Den Europæiske Landdistriktsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). Hvis der er udgifter i dit projekt, som vedrører opgaver, som du ikke har konkurrenceudsat, men som skulle have været i udbud efter de gældende regler, vil vi nedsætte denne del af tilskudsgrundlaget. Vi nedsætter med maksimalt 100 procent, når det er udbudsloven (eller før 1. januar 2016 EU udbudsdirektiverne), der ikke er overholdt. Vi nedsætter med maksimalt 25 procent, når det er lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (eller før 1. januar 2016 tilbudsloven), der ikke er overholdt. Dog vil nedsættelsen også maksimalt kunne være 25 procent, hvis det er reglerne i udbudslovens afsnit IV, jf. 10 om offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse, som er overtrådt. Hvis du har konkurrenceudsat din opgave, men på anden måde overtræder udbudsreglerne, vil vi nedsætte tilskudsgrundlaget med 25, 10 eller, i visse mindre alvorlige tilfælde, 5 eller 0 procent af de udgifter, som forseelsen vedrører. Hvis det viser sig, at du ikke har holdt al dokumentation tilgængelig i fem et halvt år, jf. ovenfor, kan det også medføre, at tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen og det eventuelle tab for fonden. Eksempel 1: Hvis du som privat ansøger skal opføre en bygning eller udføre et anlægsarbejde til en pris over kr., skal du kunne dokumentere, at du har indhentet mindst to underhåndsbud, og at du har valgt et af dem til opgaven for at få tilskud fra NaturErhvervstyrelsen. Hvis du selv om du oprindeligt har indhentet tilbud, som loven kræver senere har valgt en tredje leverandør, nedsætter vi tilskudsgrundlaget med 25 procent, fordi du så ikke reelt har konkurrenceudsat opgaven. 21

22 Eksempel 2: Hvis I som offentlige ansøgere efter 1. januar 2016 skal indgå en tjenesteydelseskontrakt med en klar grænseoverskridende interesse, skal I kunne dokumentere, at I har annonceret kontrakten for at kunne få tilskud fra NaturErhvervstyrelsen. I skal derfor vurdere, om opgaven har klar grænseoverskridende interesse. Ved en klar grænseoverskridende interesse forstås, at en virksomhed etableret i et andet EU medlemsland kan tænkes at have interesse i at byde på opgaven. Hvis I i stedet for at annoncere har valgt at indhente to eller flere tilbud, nedsætter vi tilskudsgrundlaget med 25 procent, fordi udbudslovens afsnit IV ikke er overholdt. Reglerne Det er vigtigt, at du selv orienterer dig om udbudsreglerne. Du finder informationen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, Vær opmærksom på, at du skal følge de regler, der gælder når du gennemfører dit projekt. Følg selv med på ovenstående links, eller for at være opdateret på ændrede regler. 13.Ændring af projektet Du kan søge om ændring af et projekt vedrørende: Forlængelse af projektperioden Ændring af projektindholdet Ændring af budgettet Du skal søge om ændring af projektet for alle tre ændringstyper. Du finder skemaer til ansøgning om ændring af projektet på vores hjemmeside naturerhverv.dk/tilskudsguide under din ordning. Din ansøgning om ændring skal normalt være modtaget senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Du kan derfor ikke få godkendt en ændring, som vi modtager efter projektperiodens udløb. Bemærk venligst, at din ansøgning om ændring skal være begrundet. For nogle ordninger gælder andre regler, det er derfor vigtigt, at du læser tilsagnsvejledningen for din konkrete ordning. Undersøg altid dit konkrete tilsagn om der gælder særlige regler for budgetændringer i din ordning. Fx kan der være krav om kun én ansøgning om budgetændring pr. år. Alle ændringer skal godkendes af os, inden du sætter ændringen i gang. Det betyder også, at vi ikke kan godkende ændringer med tilbagevirkende kraft. Du skal derfor hele tiden være opmærksom på, om projektet forløber, som det skal, eller om du har behov for at søge om at ændre projektet, så ændringerne kan iværksættes fremadrettet efter vores godkendelse. Vi kan kun godkende dit ønske om at ændre projektet på betingelse af, at ændringen efter vores vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Tilskuddet kan ikke forhøjes som en følge af en projektændring. 22

23 Når vi har behandlet din ansøgning om ændring og truffet afgørelse, meddeler vi dig den endelige afgørelse. Forlængelse af projektperioden Din ansøgning om forlængelse af projektperioden skal indeholde følgende oplysninger: Kort redegørelse for årsagen til, at projektet er forsinket og ikke kan gennemføres inden for fristen i tilsagnsbrevet Angivelse af dato for, hvornår projektet kan afsluttes Begrundet redegørelse for, hvordan projektet realistisk kan gennemføres inden for den forlængede periode Ændring af projektindholdet En ændring af projektindholdet kan kun godkendes, hvis vi vurderer, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Din ansøgning om at ændre projektets indhold, skal indeholde følgende oplysninger: Begrundelse for ændringen Beskrivelse af ændringen Beskrivelse af, hvad ændringen betyder for projektet Ændring af budgettet Hvis du ikke har søgt om budgetændring, vil vi ved udbetaling af tilskud, kun kunne godkende en forhøjelse af de enkelte omkostningsarter med maksimalt 10 procent. Det samlede tilsagn kan dog ikke forhøjes. På næste side finder du et eksempel på konsekvenser, hvis du ikke søger om budgetændring. Du skal søge om budgetændring, hvis du ønsker at forhøje en eller flere omkostningsarter med mere end 10 procent, og du ønsker en omfordeling af budgettet, så en anden omkostningsart reduceres. Du skal derfor ikke søge om budgetændring, hvis du ikke har behov for denne omfordeling i budgettet. Ved en omkostningsart forstås: For ordninger i periode er hver af de fem lønkategorier en omkostningsart. For ordninger i perioden er hver af de tre lønkategorier en omkostningsart. Hver udgift til konsulentbistand er hver især en omkostningsart. Materialeposten - indeholdende alle udgifter til materialer - er en omkostningsart. Udstyrsposten indeholdende alle udgifter til udstyr er en omkostningsart. Analyseposten indeholdende alle udgifter til analyser er en omkostningsart. Leje af lokaler indeholdende alle udgifter til lokaleleje er en omkostningsart. Information - indeholdende alle udgifter til information om dit projekt er en omkostningsart. Bygge og anlæg - indeholdende alle bygge- og anlægsudgifter - er en omkostningsart. Din ansøgning om budgetændring skal indeholde følgende oplysninger: Begrundelse for ændringen. Et nyt budget. Nye tilbud, hvis budgetændringen omfatter indkøb af varer eller ydelser med en pris over kr. Du skal være opmærksom på, at hvis timesatsen for konsulentbistand forhøjes i forhold til den godkendte timesats i tilsagnet, skal du altid søge om en budgetændring uanset størrelsen af ændringen. 23

24 Eksempel på konsekvens, hvis du ikke søger om budgetændring: Omkostningsart Det godkendte budget jf. tilsagnsbrev De faktiske betalte udgifter Godkendte udgifter, + evt. op til max 10 % Løn til personale, lønkategori Løn til personale, lønkategori, Konsulentbistand Analyser I alt Eksemplet viser, at der er godkendt et budget på kr., men de faktiske udgifter endte på kr. Samtidig er udgifterne for de fleste omkostningsarter ændret betydeligt (mere end 10 procent) ift. tilsagnet. Da der ikke ansøgt om budgetændring, vil vi maksimalt kunne godkende udgifter for kr., fordi vi kun kan godkende ændringer på op til max 10 procent inden for hver omkostningsart. 14.Overdragelse af tilsagn Vi kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages. Det er en betingelse, at den nye ansøger selvstændigt ville kunne opnå tilsagn efter den bekendtgørelse, der gælder for den ordning, du søger om udbetaling under. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet. Den oprindelige tilsagnshaver skal sende et udfyldt overdragelsesskema, og en begrundet ansøgning om tilladelse til at overdrage tilsagnet til en anden. Du finder skema til ansøgning om overdragelse af projekt på vores hjemmeside naturerhverv.dk/tilskudsguide under din ordning, som du skal sende ind til os. Din ansøgning om ændring af tilsagnshaver skal sendes hurtigst muligt, og vi skal have modtaget den straks efter, den kommende, nye tilsagnshaver har underskrevet overdragelsesskemaet. Vi kan ikke godkende overdragelsen med tilbagevirkende kraft. Overdragelsen vil tidligst kunne godkendes fra den dato, hvor vi har modtaget ansøgning om overdragelse. 15.Hvis projektet opgives Hvis du ikke gennemfører projektet, skal du hurtigst muligt oplyse os om det. Hvis projektet opgives, efter at første rate er udbetalt, vil det udbetalte beløb blive krævet tilbagebetalt. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter i overensstemmelse med renteloven. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr. 24

25 16.Afslutning af projekt Når projektets aktiviteter er gennemført i overensstemmelse med betingelserne i tilsagnet, kan du søge om slutudbetaling af tilskuddet. Afsyning for investeringsprojekter og bygge- og anlægsprojekter I forbindelse med behandling af din ansøgning om slutudbetaling, vil investeringerne eller dit bygge- og anlægsprojekt blive afsynet, hvilket betyder, at vi kommer på besøg på stedet, hvor investeringsprojektet er gennemført. Afsyningen skal sikre, at projektet er fuldført i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilsagnet. Det vil sige, at indkøb af maskiner/udstyr/inventar og installeringen af maskiner og udstyr skal være i overensstemmelse med de tekniske/konkrete beskrivelser i den godkendte ansøgning om tilsagn om tilskud eller senere godkendte ændringer. Vi kan først gennemføre slutudbetalingen, når vi har afsynet investeringen. Slutrapport Når projektet er gennemført, skal du sende en slutrapport til os samtidig med din ansøgning om slutudbetaling. Det er en betingelse for slutudbetaling, at vi har modtaget og godkendt din slutrapport. I slutrapporten skal du bl.a. oplyse om: De effekter, du forventede på ansøgningstidspunktet er opfyldt. Effekterne, der reelt er skabt ved afslutning af projektet. Hvilke effekter, der yderligere forventes fremadrettet efter afslutning af projektet, som følge af projektet. Andre oplysninger se din konkrete ordning. Du skal være opmærksom på om din slutrapport skal udarbejdes på et særligt skema eller udarbejdes på det samme skema, som du bruger til din anmodning om slutudbetaling af tilskud. Information om dette finder du på vores hjemmeside under din konkrete ordning. De parter, der samarbejder i projektet, skal underskrive slutrapporten. 17.Sådan skal du informere offentligheden om dit projekt Det er et krav i EU-reglerne 2, at du som modtager af tilskud skal oplyse offentligheden om projekter, der får støtte under LDP. Det kalder vi skiltning. Vær opmærksom på, at der er forskellige krav til forskellige typer af projekter. I det følgende kan du læse mere om, hvornår og hvordan du skal informere om dit projekt, og den støtte du har modtaget. Til sidst kan du læse om nedsættelse af dit tilskud, hvis du ikke skilter korrekt. 2 Reglerne om skiltningsforpligtelser under Landdistriktsprogrammet fremgår af forordning 808/2014, artikel 13 samt bilag III. 25

26 Skiltning i løbet af projektperioden Støtten til projektet overstiger kr. Hvis den samlede offentlige støtte (EU og national), vi udbetaler, er mere end kr., skal du i løbet af projektperioden have en plakat med information om projektet/operationen, du har fået tilskud til. Plakaten skal være opsat et sted, der er klart synlig for offentligheden fx ved indgangen til bygningen eller ved projektarealet. Plakaten skal være minimumstørrelse A3. Hvis du modtager tilskud under flere ordninger under LDP, kan du anføre disse ordninger på den samme plakat. Dette gælder derfor også, hvis du modtager arealtilskud. Se nedenfor specifikation af, hvilke krav der stilles til skiltets indhold. Investeringsprojekter hvor støtten til projektet overstiger kr. Hvis vi udbetaler støtte til en investering i et fysisk aktiv, fx fysiske genstande, infrastruktur eller bygge- og anlæg, og den samlede offentlige støtte (EU og national), som vi udbetaler hertil, er på mere end kr., skal du i løbet af projektperioden have et oplysningsskilt eller en informativ plade med information om projektet. Kravet gælder derfor ikke, når der gives støtte til et projekt, der f.eks. kun får tilskud til tjenesteydelser fx undervisning. Se nedenfor specifikation af, hvilke krav der stilles til skiltets indhold. Støtten til infrastruktur eller bygge- og anlægsarbejde overstiger kr. Hvis den samlede offentlige støtte (EU og national), som vi udbetaler til infrastruktur eller bygge- og anlægsarbejde, er på mere end kr., skal du i løbet af projektperioden have et skilt med oplysning om finansieringen af projektet. Skiltet skal være af betydelig størrelse og sættes op på et sted, som er klart synlig for offentligheden. Størrelsen er afhængig af forholdene, men skal dog være mindst A3 størrelse. Se nedenfor specifikation af, hvilke krav der stilles til skiltets indhold. Du skal informere på din erhvervsmæssige hjemmeside Hvis du har et websted til erhvervsmæssig brug, skal du i løbet af projektperioden informere om støtten fra Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne. En erhvervsmæssig hjemmeside er en hjemmeside med et kommercielt formål som fx salg af kød eller reklame for en gårdbutik i tilknytning til din bedrift. Kravet gælder kun, hvis der er en direkte sammenhæng mellem hjemmesiden, og projektet der gives støtte til. Følgende krav gælder for websteder til erhvervsmæssig brug: - Websteder til erhvervsmæssig brug skal have en kort beskrivelse af projektet med formål og resultater. - På websteder skal der være et link til: EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Informationen skal ligge på hjemmesiden fra projektperiodens start frem til, at du har modtaget slutudbetaling, så vi kan tjekke, at du har informeret korrekt i projektperioden, inden vi udbetaler. Se nedenfor specifikation af, hvilke krav der stilles til skiltningen på hjemmesider. Skiltning efter projektperioden Støtten til fysisk genstand, infrastruktur eller bygge- og anlægsarbejde overstiger kr. Hvis den samlede offentlige støtte (EU og national), som vi udbetaler, er på mere end kr., og der gives støtte til enten: - køb af en fysisk genstand 26

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under LDP 8. oktober 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under EFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol 1. juli 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under EHFF Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen

Vejledning om udbetaling af tilskud under EHFF Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Vejledning om udbetaling af tilskud under EHFF Maj 2016 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under EHFF Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen - i

Læs mere

Kolofon. Vejledning om udbetaling af projekttilskud under LDP. Juli 2017.

Kolofon. Vejledning om udbetaling af projekttilskud under LDP. Juli 2017. Vejledning om udbetaling af projekttilskud under LDP Juli 2017 Kolofon Vejledning om udbetaling af projekttilskud under LDP. Juli 2017. Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugs-

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Fiskeri, natur og miljø

Fiskeri, natur og miljø VEJ nr 9966 af 06/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljtø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-86191-000005 Senere

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR TILSKUD

STANDARDVILKÅR FOR TILSKUD UDKASTBBilag dbbilag b RÅDET FOR OFFERFONDEN STANDARDVILKÅR FOR TILSKUD FRA OFFERFONDEN FEBRUAR 2016 R Å D E T F O R O F F E R F O N D E N, A D E L G A D E 13, 1304 K Ø B E N H A V N K 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Redtown Bed & Excursions c/o Susan Daniels Torvegade 7 4970 Rødby LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 37274488 J. nr. MLGP-E-15-0334 Den

Læs mere

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø.

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø. Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 16-0335197 Dato: 22. november 2016 CVR-nummer: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Vigersdal

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. August 2014

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. August 2014 Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol August 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): Center for Erhverv Fotograf(er): Colourbox

Læs mere

Informationsmøde om Særlige levesteder for bilag IV-arter. Den 8. december 2015 Med Laura Fly og Ole Sloth

Informationsmøde om Særlige levesteder for bilag IV-arter. Den 8. december 2015 Med Laura Fly og Ole Sloth Informationsmøde om Særlige levesteder for bilag IV-arter Den 8. december 2015 Med Laura Fly og Ole Sloth Program NaturErhvervstyrelsen fortæller om ordningen Formål og støtteberettigede indsatser Betingelser

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. Oktober 2013

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. Oktober 2013 Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center for Projekttilskud Fotograf(er):

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under EFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol 1. juli 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Lykke & Fremgang c/o Stine Pilt Olsen Søndergade 2,1 Th 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 35923349 J. nr. MLGP-R-15-0331

Læs mere

Natur- og miljøprojekter

Natur- og miljøprojekter Natur- og miljøprojekter Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af natur- og miljøprojekter. Om tilskuddet Hvem kan søge? Ordningen

Læs mere

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dataindsamling

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dataindsamling Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Dataindsamling Vejledningen om tilskud til dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren 2016 Kolofon Dataindsamling Vejledningen om tilskud

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Modernisering af slagtesvinestalde 2016

Modernisering af slagtesvinestalde 2016 Modernisering af slagtesvinestalde 2016 Vejledning om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde 2016 Kolofon Modernisering af slagtesvinestalde 2016 Vejledning om tilskud til modernisering af slagtesvinestaldsprojekter

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Vejledning om tilsagn og udbetaling af tilskud til Natura 2000 projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold November 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til etablering af naturlige

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

VEJ nr af 25/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017

VEJ nr af 25/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 VEJ nr 10593 af 25/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-8616-000002 Senere

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Case 2 Differentieret overhead

Case 2 Differentieret overhead Case 2 Differentieret overhead Caseindhold Hvad går denne case ud på? Hvordan løser du casen? Løsningsfif Bilag 1 Bevillingsskrivelse Bilag 2 Krav for tilsagn om tilskud og for udbetaling af tilskud Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Beløbet svarer til 49,07 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 49,07 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. The Little Apple, F.M.B.A Torvet 11 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36532548 J. nr. MLGP-R-15-0166 Den 22. december

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilskud til kommunale projekter om vandløbsrestaurering

Vejledning om tilskud til kommunale projekter om vandløbsrestaurering Vejledning om tilskud til kommunale projekter om vandløbsrestaurering Oktober 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet, Naturstyrelsen Kolofon Vejledning

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde

Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde LDP 18. august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilsagn og udbetaling af tilskud under 24.33.02.20 NIFA Januar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om tilsagn og udbetaling af tilskud

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) BEK nr 1366 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8621-000001 Senere

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dataindsamling

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dataindsamling Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Dataindsamling Vejledningen om tilskud og udbetaling til dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren 2017 Kolofon Dataindsamling Vejledningen

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Naturlige vandstandsforhold 2016

Naturlige vandstandsforhold 2016 Naturlige vandstandsforhold 2016 Vejledning om tilskud til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold Kolofon Naturlige vandstandsforhold 2016 Vejledning om tilskud til Natura

Læs mere

Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014

Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014 Version 3 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn efterårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune:

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune: Skema 2 Dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling eller anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter til løn og administration af den lokale aktionsgruppe Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cykling

Udkast. Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cykling Udkast Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cykling I medfør af tekstanmærkning nr. 121 til 28.21.23 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Reglerne i denne

Læs mere

Gylleforsuringsordningen

Gylleforsuringsordningen Gylleforsuringsordningen Vejledning om tilskud til Gylleforsuring i stalde 2016 Kolofon Gylleforsuringsordningen Vejledning om tilskud til gylleforsuring i stalde 2016 Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere