FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1"

Transkript

1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten Lee Charlotte Fischer Hans Toft Per Tærsbøl Steen Olesen Birgitte Kjøller Pedersen Julie Herdal Molbech Henrik Thorup Kenneth Kristensen Berth Bent Larsen Hans Andersen Karin Helweg-Larsen 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november Side 2. IT-handlingsplan status for 2010 og plan for Dialogaftaler for Region Hovedstadens strategi for jordforurening opfølgning i forhold til aktiviteterne i Oversigt over den offentlige indsats i henhold til jordforureningsloven samt resultat af offentlig kommentering Placering af Nordsjællands Hospital Rigshospitalets byggeprogram og ansøgning om endeligt tilsagn fra ekspertpanelet (FORTROLIG) Afrapportering fra Psykiatri- og Handicapudvalget om psykiatriens matrikler og ledelsesforhold Afrapportering fra Serviceudvalget om dialogmøder med kræftpatienter i forbindelse med udarbejdelse af kræftplan for Region Hovedstaden Bevilling af midler til erhvervsudvikling Basisfinansiering og resultatkontrakter med Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity for Oprettelse af to-årigt hf kursus ved VUC Hvidovre-Amager Bevilling af midler til Øresunddirekt for Interreg-projekt Ørestat III en ny øresundsregional statistikdatabase Krav om praktikpladser i forbindelse med udbud Høringsudkast til praksisplan for fysioterapi Tids- og procesplan for udarbejdelse af praksisplaner Udmøntning af midler til anskaffelse af medicoteknisk apparatur Nye retspsykiatriske sengepladser på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup Udarbejdelse af projektforslag om konvertering af fjernvarme fra damp til vand på Bispebjerg Hospital To mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering fra finanslov

3 22. Ophør med henvisning af patienter til rehabiliteringscenter Dallund Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget Status vedrørende den siddende patientbefordring Tandlægenævnene Nedsættelse af to politiske arbejdsgrupper Medlemskab af VUC Hvidovre-Amager Maja Højgaard Nielsens (A) midlertidige fravær fordeling af poster Gitte Frydensbjergs (F) udtræden af regionsrådet - fordeling af poster Orienteringssag (FORTROLIG) Meddelelser Drøftelse af regler med udgangspunkt i den i medierne verserende sag på Herlev Hospital 131 3

4 Den 25. januar 2011 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 STATUS FOR HOSPITALERNES OG PSYKIATRIENS ØKONOMI TIL OG MED NOVEMBER 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at forretningsudvalget tager status til efterretning. RESUME I sagen gøres status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatris økonomi for perioden januar-november 2010 og aktivitet for perioden januar-oktober Status er opgjort i forhold til årsforventningen i 4. økonomirapport Der er for de fleste virksomheder et merforbrug i perioden. På årsniveau forventes merforbrug på fem virksomheder, mindreforbrug på seks virksomheder og balance på to virksomheder. Samlet for alle virksomheder er der et merforbrug på 22,9 mio. kr. Dermed forventes periodens merforbrug på en del hospitaler at slå igennem på årsniveau. For de virksomheder, hvor der forventes mindreforbrug eller balance, er der enten aktuelt et mindreforbrug, eller der er tale om forskydninger i betalinger mv. i forhold til periodiseringen, således at merforbruget hentes ind. Aktivitetsregnskabet efter de første ti måneder viser desuden meraktivitet i forhold til aktivitetsbudgettet på langt de fleste hospitaler, og forventningen for hele 2010 er enten meraktivitet eller overholdelse af aktivitetsbudgettet på alle hospitaler, bortset fra to hospitaler, hvor der er tale om en lille mindreaktivitet. SAGSFREMSTILLING I sagen gøres status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatris økonomi for perioden januar-november 2010 og aktivitet for perioden januar-oktober Skemamaterialet vedrørende udgifter og aktivitet er vedlagt som bilag 1. Budgetteringen er afstemt med det foreliggende budgetgrundlag for nettoudgifter efter 4. økonomirapport 2010 opgjort eksklusiv overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2010 til

5 Virksomhederne har på økonomisiden i månederne januar-november en række afvigelser mellem budget og forbrug. Nedenfor kommenteres de enkelte virksomheders periodeafvigelse, og årsager til afvigelserne beskrives. På aktivitetsområdet afrapporteres det periodiserede budget og hospitalernes opgørelse af regnskabsniveauet i de ti første måneder af året, inklusive en beregnet værdi af manglende færdigregistreringer. Erfaringsmæssigt er der forsinkelse i registreringer og fejlretninger, og der kan forventes efterfølgende korrektioner i aktivitetsregnskabet for den forløbne del af året. Der indgår ikke aktivitetsoplysninger for Region Hovedstadens Psykiatri, idet denne ikke er omfattet af takststyringsordningen. Takststyringsordningen for 2010 indebærer, at meraktivitet i forhold til præstationsbudgettet udløser en merbevilling på 50 pct. af drg-værdien, mens mindreaktivitet udløser en mindrebevilling på 50 pct. af drg-værdien. Det enkelte hospital kan herunder ikke uden forudgående forelæggelse for administrationen planlægge med et udvidet aktivitetsniveau med forudsætning om efterfølgende tilførsel af midler via takststyringsordningen. Af nedenstående tabel fremgår virksomhedernes årsforventning. Nettodriftsresultatet i kolonne 1 er forventningen til årsresultatet for udgiftssiden før overførsler af mer-/mindreforbrug til Hertil lægges i kolonne 2 det forventede resultat af takststyringsordningen opgjort ved 50 % drg-værdi hvorved fremkommer den samlede forventning til 2010 i kolonne 3. Årsforventning (+:merforbrug,-:mindreforbrug) Forventet tilførsel sfa. Mio. kr. Nettodrift takststyringsordning Total Amager Hospital -3,6-1,2-4,8 Bispebjerg Hospital -2,5-14,0-16,5 Bornholms Hospital -0,6-3,4-3,9 Frederiksberg Hospital 11,3 0,8 12,1 Frederikssund Hospital -0,3 0,0-0,3 Gentofte Hospital -4,0-12,6-16,6 Glostrup Hospital 9,0 0,0 9,0 Helsingør Hospital 2,5-2,5 0,0 Herlev Hospital 29,0 5,0 34,0 Hillerød Hospital 50-25,0 25,0 Hvidovre Hospital 85,7-36,0 49,7 Region Hovedstadens Psykiatri -10,0-10,0 Rigshospitalet -31,3-23,5-54,8 I alt ,9 Der er for virksomhederne samlet set en forværring i årsforventningen på 11,2 mio. kr. i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport (overskridelse på 11,7 mio. kr.). Forværringen vedrører 12,7 mio. kr. for Hvidovre Hospital og 2,1 mio. 5

6 kr. Frederiksberg Hospital. For øvrige hospitaler er der samlet en forbedring på 3,6 mio. kr. Særligt med hensyn til Frederiksberg Hospital og Hvidovre Hospital giver merforbruget i 2010 og andre udfordringer anledning til, at der i 2011 iværksættes en række tilpasninger. Der vil blive givet en nærmere redegørelse for hospitalernes økonomiske situation i 2011 og løsningerne herpå til forretningsudvalgets møde den 15. marts 2011, herunder en vurdering af behovet for udskydelse af tilbagebetaling af gæld fra 2009 til efterfølgende år. Ved samme møde belyses i øvrigt konsekvensen for budgetoverholdelsen i 2011 for øvrige hospitaler med betydende overskridelser i I det følgende gennemgås årsforventningen for 2010 under de enkelte virksomheder. Amager Hospital Hospitalet forventer for hele året mindreforbrug på udgiftsrammen på 3,6 mio. kr. og meraktivitet på 2,4 mio. kr. i drg-værdi. Der tilføres således 1,2 mio. kr. i takststyringsmidler, således at der samlet opnås et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. For udgiftsrammen ligger forbruget 6,9 mio. kr. under budgettet for perioden. Desuden udestår refusioner for 3 mio. kr. For perioden er der således et registreret mindreforbrug på 9,9 mio. kr. som forventes modsvaret af et merforbrug på ca. 5 mio. kr. som følge af periodeforskydning i den resterende periode for året. Opgørelsen af aktivitetsniveauet i januar-oktober viser meraktivitet i forhold til det periodiserede budget på 1,8 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Konsekvensen heraf er medregnet i periodeafvigelsen på udgiftssiden. Forskellen mellem status ultimo november og det forventede årsresultat er forårsaget af periodeforskydninger. I forhold til forventningen til årsresultatet ved 4. økonomirapport er der ikke sket ændringer til et samlet forventet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Bispebjerg Hospital Hospitalet forventer for hele året et mindreforbrug på udgiftsrammen på 2,5 mio. kr. og meraktivitet på 28 mio. kr. i drg-værdi. Der tilføres således 14 mio. kr. i takststyringsmidler, så der samlet opnås et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 41,5 mio. kr. i perioden vedrørende udgiftsrammen. Der er mindreforbrug på løn på 40,8 mio. kr., merudgifter på øvrig drift på 2,6 mio. kr. og merindtægter på 3,3 mio. kr. Periodens mindreforbrug forventes modsvaret af merforbrug resten af året på 25 mio. kr. 6

7 Aktiviteten i perioden ligger 23,2 mio. kr. højere end periodebudgettet. Således forventes meraktivitet på årsniveau på omkring 28 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Konsekvensen heraf er medregnet i periodeafvigelsen for udgiftsrammen. I forhold til 4. økonomirapport er det samlede mindreforbrug på 16,5 mio. kr. udtryk for en forbedring i årsresultatet på 1,1 mio. kr. Bornholms Hospital Hospitalet forventer for hele året et mindreforbrug på udgiftsrammen på 0,6 mio. kr. og meraktivitet på 6,8 mio. kr., der giver tilførsel af takststyringsmidler på 3,4 mio. kr. Det giver et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Forbruget i månederne januar-november ligger 6,2 mio. kr. under det afsatte periode-budget for udgiftsrammen, hvoraf ca. 2 mio. kr. er udtryk for en forskydning i forhold til periodebudgettet. Der er meraktivitet på Bornholms Hospital på 7,7 mio. kr. for perioden januaroktober opgjort i drg-værdi. Meraktiviteten skyldes, at der har været en markant øget ambulant aktivitet på specielt medicinsk ambulatorium samt til dels på onkologisk ambulatorium. Konsekvensen heraf er medregnet i periodeafvigelsen på udgiftsrammen. I forhold til 4. økonomirapport er det samlede mindreforbrug på 3,9 mio. kr. udtryk for en forbedring i årsresultatet på 2,4 mio. kr., heraf 2,2 mio. kr. på udgiftsrammen og 0,2 mio. kr. i yderligere aktivitet/takststyringsmidler Frederiksberg Hospital Hospitalet forventer et merforbrug på 11,3 mio. kr. på udgiftsrammen og midreaktivitet på 1,5 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Budgettet reduceres således med 0,8 mio. kr. som følge af takststyringsordningen, hvorved det samlede merforbrug forventes at udgøre 12,1 mio. kr. Der er et merforbrug på 0,8 mio. kr. for perioden på udgiftsrammen bestående af et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. på løn, merforbrug på øvrig drift på 2,5 mio. kr., og manglende indtægter på 2,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært overskridelser på medicinsk afdeling og driftsområdet, og der udestår bogføring af regninger vedr. perioden. Periodens forbrug forventes forværret resten af året, blandt andet som følge af forskydninger i periodebudgettet. Aktiviteten for de ti første måneder ligger 0,3 mio. kr. under præstationsbudgettet målt i drg-værdi. Hospitalet forventer mindreaktivitet for hele året på 1,5 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Konsekvensen heraf er medregnet i periodeafvigelsen på udgiftsrammen. 7

8 I forhold til 4. økonomirapport er det samlede merforbrug på 12,1 mio. kr. udtryk for en forværring i årsresultatet på 2,1 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. på udgiftsrammen og 0,8 mio. kr. i færre takststyringsmidler. Frederikssund Hospital Hospitalet forventer for hele året et mindreforbrug i størrelsesordenen 0,3 og ingen tilførsel af takststyringsmidler. Frederikssund Hospital har i perioden et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på udgiftsrammen, og en mindreaktivitet på 1,2 mio. kr. opgjort i drg-værdi, der forventes udlignet i resten af året. I forhold til forventningen til årsresultat i 4. økonomirapport er der ikke sket ændringer til et samlet forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Gentofte Hospital Hospitalet forventer for hele året et mindreforbrug på udgiftsrammen på 4 mio. kr. og meraktivitet i forhold til aktivitetsbudgettet på 25,1 mio. kr. i drg-værdi. Der tilføres således 12,6 mio. kr. i takststyringsmidler, så der samlet opnås et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. I perioden er der samlet merforbrug på 56,3 mio. kr. for udgiftsrammen heraf 44,3 mio. kr. på løn, mindreforbrug på øvrig drift svarende til 12,7 mio. kr. modgået af mindreindtægter på 24,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært manglende afregning over for Rigshospitalet og Region Hovedstadens Psykiatri for ydelser leveret til udefunktioner. Der er derudover en række andre udestående bogføringer. Efter korrektion for udeståender, samt periodeforskydninger er der et mindreforbrug på ca. 16,4 mio. kr. i perioden, idet den resterende del af året forventes at balancere. Der er i perioden en meraktivitet på 19,1 mio. kr. opgjort i drg-værdi, hvilket for perioden er på niveau med årsforventningen. Konsekvensen heraf er medregnet i periodeafvigelsen på udgiftsrammen. I forhold til forventningen til årsresultat i 4. økonomirapport er der ikke sket ændringer i det samlede mindreforbrug på 16,6 mio. kr. Glostrup Hospital Hospitalet forventer for hele året et merforbrug på udgiftsrammen på 9 mio. kr. og balance på aktiviteten. I perioden er et merforbrug på 10,5 mio. kr. på udgiftsrammen. Der udestår afregning af indtægter på 47 mio. kr. Dertil kommer manglende afregning overfor andre hospitaler for udefunktioner på Glostrup Hospital på ca. 3,1 mio. kr. Forsinket bogføring af driftsudgifter vedr. perioden januar-november samt kendte udeståender på driften skønnes at udgøre 17 mio. kr., der således bør tillægges 8

9 periodens forbrug. For perioden udestår desuden betaling for Glostrup Hospitals benyttelse af funktioner på andre hospitaler på 28,5 mio. kr. Merforbruget i perioden udgør ca. 8,8 mio. kr. efter korrektion for disse forhold, hvilket er lavere end i sidste måned. Merforbruget afspejler, at hospitalet er i gang med en tilpasning, særligt vedrørende de klinisk tværgående afdelinger. Opgørelsen af aktivitetsniveauet i januar-august viser mindreaktivitet for Glostrup Hospital i forhold til det periodiserede budget på 5,3 mio. kr. Der forventes balance på årsniveau. I forhold til forventningen til årsresultatet ved 4. økonomirapport er der ikke sket ændringer til et samlet forventet merforbrug på 9 mio. kr. Helsingør Hospital Hospitalet forventer for hele året et merforbrug på udgiftsrammen på 2,5 mio. kr. og meraktivitet på 5 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Der tilføres således 2,5 mio. kr. i takststyringsmidler, så der samlet opnås budgetoverholdelse. Hospitalet har i perioden et merforbrug på 0,2 mio. kr., inkl. konsekvensen af en merproduktion på aktivitetsområdet for perioden på 6 mio. kr. opgjort i drg-værdi. I forhold til forventningen til årsresultat i 4. økonomirapport om budgetoverholdelse er der ikke sket ændringer. Herlev Hospital Hospitalet forventer for hele året et merforbrug på 29 mio. kr. på udgiftsrammen og mindreaktivitet på 10 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Takststyring fører dermed til en reduktion på 5 mio. kr., således at der samlet opnås et merforbrug på 34 mio. kr. Der er et samlet merforbrug for udgiftsrammen i perioden på 63,7 mio. kr. Heraf udgør merforbruget på løn 5 mio. kr., et mindreforbrug på øvrig drift på 6,8 mio. kr. hvortil kommer mindreindtægter på 65,5 mio. kr. Der udestår dog både afregning for ydelser til andre hospitaler og registrering af udgifter, samt andre periodemæssige forskydninger, der medfører, at det reelle merforbrug er i størrelsesordenen ca. 31 mio. kr. Opgørelsen af aktivitet i perioden januar til oktober viser en meraktivitet på 14,6 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Der forventes imidlertid et fald i aktiviteten i årets sidste måneder, blandt andet som følge af et betydeligt fald i antallet af patienter afledt af mammografiscreeningsprogrammet. Som følge heraf viser hospitalets kvalificerede prognose en forventet mindreaktivitet i 2010 på ca. 10 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Konsekvensen heraf er medregnet i periodeafvigelsen på udgiftsrammen. 9

10 I forhold til forventningen til årsresultatet ved 4. økonomirapport er der ikke sket ændringer til et samlet forventet merforbrug på 34 mio. kr. Hillerød Hospital Hospitalet forventer for hele året et merforbrug på udgiftsrammen på 50 mio. kr. og meraktivitet på 50 mio.kr. opgjort i drg-værdi. Der tilføres således 25 mio. kr. i takststyringsmidler, så der samlet opnås et merforbrug på 25 mio. kr. Der er for udgiftsrammen et merforbrug på 13,7 mio. kr. i perioden. Der er mindreforbrug på løn på 27,9 mio. kr. og merforbrug på drift på 41 mio. kr. Efter korrektion for forsinkelse af bogføringer på driftsrammen forventes merforbruget i perioden at være på 28 mio. kr. Der er derudover mindre indtægter svarende til 0,6 mio. kr. Det månedlige lønforbrug har nu stabiliseret sig på et forventet niveau omkring 130 mio. kr. Langt de fleste afdelinger er således nede i et niveau svarende til det budget, der blev fastlagt i forbindelse med task-force processen på hospitalet. Opgørelsen af aktivitetsniveauet i januar-oktober viser meraktivitet for Hillerød Hospital i forhold til det periodiserede budget på 26,1 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Konsekvensen heraf er medregnet i periodeafvigelsen på udgiftsrammen. På baggrund af denne status ultimo november har hospitalet justeret sit skøn for årsresultatet oplyst i 4. økonomirapport. I forhold til forventningen til årsresultatet ved 4. økonomirapport er der sket en ændring indenfor den samlede forventning svarende til en forbedring på 5 mio. kr. på udgiftsrammen og nedjustering på 5 mio. kr. i takststyringsmidler, svarende til et samlet forventet merforbrug på 25 mio. kr. Hvidovre Hospital Samlet for året forventes et merforbrug på udgiftsrammen på 85,7 mio. kr. og meraktivitet på 72 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Der tilføres således 36 mio. kr. i takststyringsmidler, svarende til et samlet merforbrug på 49,7 mio. kr. Der er i perioden januar til november et merforbrug på 105,9 mio. kr. Merforbruget på løn udgør 32,6 mio. kr., på øvrig drift 70,8 mio. kr., og der mangler indtægter for 2,5 mio. kr. Heraf forventes 69 mio. kr. indhentet i den resterende del af året, idet der er tale om manglende afregning af bl.a. udefunktioner, laboratorieydelser og patientindtægter. Der er derudover andre udeståender på i størrelsesordenen 15 mio. kr. Meraktiviteten for perioden januar-oktober udgør 57,6 mio. kr. opgjort i drgværdi. Konsekvensen heraf er medregnet i periodeafvigelsen på udgiftssiden. 10

11 I forhold til forventningen til årsresultatet ved 4. økonomirapport er det samlede merforbrug på 49,7 mio. kr. udtryk for en forværring af i årsresultatet på 12,7 mio. kr., heraf 5,7 mio. kr. på udgiftsrammen og en nedjustering på 7 mio. kr. i forventede takststyringsmidler. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrien forventer et mindreforbrug for hele året på 10 mio. kr. Mindreforbruget vedrører Satspuljemidler og vil blive søgt genbevilget i Herefter forventes budgetoverholdelse for hele året. Der er for perioden et mindreforbrug på 61,4 mio. kr., fordelt på løn 36,9 mio. kr., øvrig drift 14 mio. kr. samt merindtægter 10,5 mio. kr. Mindreforbruget på løn skyldes primært kapacitetstilpasninger som følge af sengereduktionen på Psykiatriske Center Sct. Hans, samt at centret har foretaget en korrektion af periodiseringsforskydninger mellem centrets drift og centrets satspuljeprojekter. Mindreudgiften på øvrig drift skyldes hovedsageligt manglende afregning for samarbejdsaftaler mellem hospitaler og de psykiatriske centre, som forventes afregnet ultimo året. Merindtægten skyldes at øvrige indtægter i november måned har været større end det periodiserede budget. Efter korrektion for ovenstående er der et mindreforbrug. Psykiatrien er ikke omfattet af takststyringsordningen I forhold til forventningen til årsresultatet ved 4. økonomirapport er der ikke sket ændringer til samlet budgetoverholdelse. Rigshospitalet Hospitalet forventer et mindreforbrug på udgiftsrammen på 31,3 mio. kr. og meraktivitet på 47 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Der tilføres således tilført takststyringsmidler på 23,5 mio. kr., svarende til et samlet mindreforbrug på 54,8 mio. kr. For perioden januar november er der et mindreforbrug på udgiftsrammen på 359,1 mio. kr. Heraf vedrører 16,3 mio. kr. merforbrug på løn, øvrig drift mindreforbrug på 327,3 mio. kr. og mindreindtægter på 8,6 mio. kr. Merforbruget på løn vil i resten af året blive nedbragt som følge af fratrædelser i forbindelse med hospitalets genopretningsplan, samt et stigende antal vakante stillinger som følge af et strammere administreret ansættelsesstop; tilsammen et bidrag på 14 mio. kr. til nedbringelse af merforbruget. Derudover er der en forskydning i periodiseringen vedr. særlig feriegodtgørelse, opgjort til 2,8 mio. kr. i perioden. 11

12 Mindreforbruget vedr. øvrig drift skyldes blandt andet, at der endnu ikke er afholdt udgifter til hospitalets udefunktioner på Gentofte Hospital, hvilket anslås til 79,5 mio. kr. for perioden. Der udestår endvidere ubetalte fakturaer vedr. perioden på 61,1 mio. kr., og dertil kommer, at der i december forventes afholdt udgifter, der vedrører forbrug i den forgangne del af året, bl.a. vedr. rengøring, mindre byggearbejder, elektricitet, svarende til 118,4 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes bl.a., at der endnu ikke er afregnet fuldt ud for årets første måneders aktivitet vedr. borgere uden for regionen. Efter korrektion for ovenstående er der et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i perioden, som forventes at blive ca. 24 mio. kr. større i den resterende del af året. Meraktiviteten for perioden januar-oktober udgør 12,1 mio. kr. opgjort i drgværdi. Konsekvensen heraf er medregnet i periodeafvigelsen på udgiftsrammen. På baggrund af status ultimo november fastholdes forventningen til årsresultatet ved 4. økonomirapport og der er ikke sket ændringer til et samlet forventet mindreforbrug på 54,8 mio. kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Det bemærkes, at fra og med 2011 skal der indberettes standardiserede økonomioplysninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jfr. formandsmeddelelse senere på dagsordenen. SAGEN AFGØRES AF Forretningsudvalget. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Tabeller og figurer vedr. hospitalernes og psykiatriens økonomi, november 2010 (FU) Sagsnr:

13 Den 25. januar 2011 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 IT-HANDLINGSPLAN STATUS FOR 2010 OG PLAN FOR 2011 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet tager status for 2010 og handlingsplan for 2011 til efterretning, og 2. at regionsrådet godkender, at der i overensstemmelse med budget 2011 meddeles anlægsbevilling på 134,6 mio. kr. til gennemførelse af it-handlingsplanens investeringsprojekter i RESUME Regionen har med succes siden 2007 haft en sundheds-it-strategi med fokus på at konsolidere de centrale it-systemer, og i 2011 vil fokus fortsat være på at forbedre anvendelsen ved bl.a. at videreføre de store projekter, der blev igangsat i Regionernes Sundheds-it (RSI) blev etableret i 2010 og danner nu rammen for et langt mere aktivt og forpligtende samarbejde om sundheds-it i Danmark. RSI har sat en række konkrete pejlemærker for, hvad regionerne i fællesskab skal opnå inden udgangen af En undersøgelse fra RSI af konsolideringerne af EPJ i Danmark viser, at regionen er nået langt i etableringen af Region Hovedstadens elektroniske patientjournal (H-EPJ). Det foreslåede investeringsbeløb skal især anvendes til aktiviteter med fokus på den kliniske hverdag. It skal understøtte sammenhængende patientforløb og give klinikerne mulighed for at se patientoplysninger på tværs af hospitalerne. Der er fortsat også behov for at investere i den tekniske it-infrastruktur for at øge kvaliteten og robustheden i den daglige it-drift. Investeringen på 134,6 mio. kr. til handlingsplanens gennemførelse er i overensstemmelse med budget 2011, og midlerne søges frigivet med denne mødesag. SAGSFREMSTILLING Status for realiseringen af handlingsplan 2010 En undersøgelse fra Regionernes Sundheds-it (RSI) af konsolideringerne af EPJ i Danmark viser, at regionen er nået langt i etableringen af Region Hovedstadens elektroniske patientjournal (H-EPJ). 13

14 H-EPJ er stort set etableret og der er skabt en god basis for at it-understøtte det kliniske arbejde i regionens sundhedsvæsen. I 2010 er der skabt bedre sammenhæng mellem modulerne i H-EPJ ved blandt andet at skabe en effektiv adgang til H-EPJ. Klinikernes overblik over patienterne er forbedret ved en H-EPJ-portal samt ved anskaffelse af overblikstavler til akutmodtagelserne. H-EPJ er ligeledes udbygget med kliniske skemaer til dokumentation af den indledende sygeplejevurdering. Klinikerne har endnu ikke taget H-EPJ fuldt i brug i deres dagligdag. Der vil i 2011 blive arbejdet struktureret med, at systemernes potentiale udnyttes, således at patientbehandlingen på regionens hospitaler bliver så papirløs som muligt. Den eksisterende it-infrastruktur er endnu ikke tilstrækkeligt homogen, konsolideret og robust, fx anvendes fortsat på flere områder forskellige teknologier på tværs af regionen. Det gør det vanskeligt at sikre stabiliteten. Kvaliteten i it-driften er blevet forbedret, men der er fortsat driftsproblemer i form af for lange svartider i flere systemer og for flere nedbrud. Kompleksiteten i itinfrastrukturen gør det også vanskeligt at designe og implementere nye itsystemer, som skal anvendes af hele regionen. Aktiviteterne vedrørende systemer har bl.a. omfattet: Etablering af en løsning til Effektiv systemadgang, der nu kører på afdelinger på Glostrup, Frederiksberg og Herlev Hospitaler, En H-EPJ-portal, som kommer til at omfatte de væsentligste kliniske systemer og som er etableret på Hvidovre og Hillerød Hospitaler og i Psykiatrien, Systemforbedringer i klinikerarbejdspladsen. Der er iværksat projekter med det formål at forbedre den kliniske anvendelse af H-EPJ, fx konsolidering af det elektroniske medicinmodul EPM og udbud af røntgeninformationssystem RIS og billedarkiv PACS, udbygning af den tværsektorielle kommunikation og forberedelsen af implementering af det nationale fælles medicinkort FMK, Forbedringer af de eksisterede it-systemer, herunder udvikling af funktionaliteter til OPUS Arbejdsplads og laboratoriesystemet Labka, Øvrig indsats vedrørende kliniske systemer, fx etablering af nødwebsystem for journalnotater til OPUS Notat., Forbedringer af it-infrastrukturen. Etablering af en fælles regional brugerdatabase og segmentering af netværket på ringsvejshospitalerne er ved at være færdig. Desuden er der sket en tiltrængt udbygning af storagekapaciteten. 14

15 It-handlingsplan for 2011 Regionen har med succes siden 2007 haft en sundheds-it-strategi med fokus på at konsolidere de centrale it-systemer, og i 2011 vil fokus være på at forbedre anvendelsen ved blandt andet at videreføre de store projekter, der blev igangsat i 2010, herunder effektiv systemadgang, elektroniske tavler til akutmodtagelserne og et nyt fælles røntgensystem. Regionernes Sundheds-it-organisation (RSI) har fastlagt en række konkrete pejlemærker for, hvad regionerne i fællesskab skal opnå inden udgangen af En oversigt over pejlemærkerne findes i bilaget. Ved økonomiforhandlingerne for 2011 blev indgået en særlig aftale om sundhedsit. Aftalen indeholder en række af pejlemærkerne fra RSI og vil være styrende for de kommende års prioritering nationalt og i regionerne. Ledelsesmæssig vil der være fokus på, at der skal ske en reel nyttiggørelse ude i den kliniske hverdag af de fælles digitale løsninger, som nu er tilvejebragt. Deri ligger et betydeligt organisatorisk arbejde på de enkelte virksomheder. Der skal være effektiv systemadgang i den kliniske hverdag og fuld driftsstabilitet af de digitale løsninger, således at klinikerne trygt kan anvende dem integreret i de daglige arbejdsprocesser. Desuden skal der understøttes mere sammenhængende arbejdsprocesser på tværs i hele regionens sundhedsvæsen. Til den fortsatte implementering af sundheds it-strategien er der afsat 134,6 mio. kr. i hvert af årene I 2010 udgjorde den samlede ramme 180,3 mio. kr. inkl. overførsel fra Det forventes, at der må overføres ca. 55 mio. kr. til Knap halvdelen af overførslen skyldes allerede bevilgede, flerårige budgetter til henholdsvis Effektiv systemadgang og RIS/PACS, mens resten er begrundet i tidsforskydninger pga. forsinkelser og besluttet udsættelse af aktiviteter. Udover midlerne til it-strategien er det i budgetaftalen besluttet at afsætte 1 mio. kr. til etablering af et pilotprojekt med avanceret web-konference mellem den fælles akutmodtagelse i Hillerød og henholdsvis Frederikssunds og Helsingørs skadestuer. Patienter og personale kan således hele døgnet stå i direkte billed- og talekontakt med speciallæger. Desuden er der i kronikerprogrammet for implementering af forløbsprogrammer afsat midler til en it-indsats. Det gælder fx it-understøttelse af forløbsprogrammer (projekt 5), udbredelse af MedCom standarder (projekt 6) og telemedicin (projekt 13b). I alt er der afsat 24 mio. kr. til denne del af programmet. I forbindelse med, at regionerne har overtaget ansvaret for vagtcentraler og den øvrige præhospitale indsats, er der en uafklaret situation om omfanget af de nødvendige it-investeringer og deres finansiering. Der er aftalt et fælles anskaffelsesprojekt imellem de fem regioner. 15

16 I økonomiaftalen 2011 mellem regeringen og regionerne er det aftalt, at der afsættes en central pulje til fælles projekter i regionerne, som udmøntes efter nærmere aftale med staten. Denne pulje er aftalt til at være 50 mio. kr. i 2011, 150 mio. kr. i 2012 voksende til 200 mio. kr. i Puljen kan komme til at indgå i realiseringen af de i økonomiaftalen aftalte pejlemærker. Region Hovedstadens andel vil efter den gængse fordelingsnøgle svare til ca. 15 mio. kr. i I det omfang disse midler realiseres til aktiviteter i denne handlingsplan, vil de indgå direkte i finansieringen. It-handlingsplanen for 2011 er nærmere beskrevet i det følgende. Videreførelse af projekter fra 2010 (73,9 mio. kr.) Både i 2010 og tidligere er der i forbindelse med it-handlingsplanen truffet beslutning om gennemførelse og finansiering af en række større projekter, der strækker sig over flere år. Det gælder fx RIS/PACS og Effektiv systemadgang. Det betyder, at der på forhånd er disponeret over en del af det efterfølgende år budgetramme. Fælles røntgeninformationssystem (RIS) og fælles billedarkiv (PACS) Der gennemføres en konsolidering af regionens seks eksisterende RIS/PACSmiljøer med indkøb af et nyt fælles RIS/PACS. Der er gennemført et udbud, og leverandør vælges i februar Det resterende investeringsbehov er 51,6 mio. kr., fordelt med 31,2 mio. kr. i 2011 og 20,4 mio. kr. i IT planlægningsværktøj til akutområdet I 2010 begyndte de fælles akutmodtagelser i Hillerød og Herlev at anvende elektroniske tavler med informationer om patienter i behandling. I 2011 begynder Hvidovre og Bispebjergs akutmodtagelser ligeledes at bruge elektroniske stortavler. Der gennemføres herefter en evaluering mhp. at identificere, hvorledes og indenfor hvilke områder udbredelsen af systemet skal ske i resten 2011 og i Der investeres 8,1 mio. kr. i 2011, og der er behov for yderligere 12,3 mio. kr. i Projektet dækker RSI-pejlemærket Regionernes sygehuse har elektroniske tavler på alle større akutmodtagelser inden udgangen af Effektiv systemadgang Med effektiv systemadgang kan regionens klinikere på en let måde hurtigt logge hurtigt på en arbejdsstation og få adgang til flere systemer samtidig. Når klinikeren flytter sig til en anden arbejdsstation, åbner denne i det skærmbillede klinikeren forlod inden afbrydelsen. 16

17 Projektet dækker RSI-pejlemærket Regionernes sygehuse har nem og hurtig adgang til alle væsentlige systemer fra den kliniske it-arbejdsplads og gennemføres i samarbejde med øvrige regioner. Implementeringen af løsningen er påbegyndt i slutningen af 2010 og vil ske frem til medio Det resterende investeringsbehov er 20,7 mio. kr. fordelt med 16,8 mio.kr. i 2011 og 3,9 mio. kr. i Tværsektoriel kommunikation I 2011 fortsætter indsatsen bl.a. med anskaffelse og test af nye tværsektorielle meddelelser, og styrkes yderligere ved etablering af et udgående implementeringsteam i en tre-årig periode. De årlige udgifter udgør 1,2 mio.kr. Projektet understøtter RSI-pejlemærket MedCom-standarder er fuldt udbredt i regionernes sygehuse inden udgangen af Nationalt fælles medicinkort Fælles Medicinkort (FMK) skal sikre, at borgerne modtager rigtig og dermed sikker lægemiddelbehandling i det danske sundhedsvæsen. Alle sundhedsprofessionelle (og på sigt borgeren selv) får adgang til den samme viden om borgerens aktuelle medicinering. Projektet har relation til RSI-pejlemærket Alle regioner har integreret FMK i deres medicinsystemer. Systemet vil blive fuldt implementeret i 2011 inden for den resterende ramme på 3,4 mio. kr. Fælles rapporteringssystem Systemet er et led i regionens strategi for rapportering. Det betyder en bedre udnyttelse af eksisterende data til ledelseshåndtering, bedre klinisk rapportering og bedre dataunderstøttelse af forskningsopgaver. Projektet afsluttes i 2011 inden for en ramme på 3,4 mio.kr. Systemforbedringer i laboratoriesystemer Arbejdet med at forbedre sikkerhed og svartider for Labka fortsætter i Midt i året forventes Labka at være implementeret på alle hospitalerne i regionen. I løbet af 2011 forventes nødweb-system til Labka udviklet og taget i ibrug, således at der i tilfælde af manglende adgang til Labka, er adgang til nøddata. Medicinmoduler, migrering Migrering fra EPM 1.1 og EPM 2.0 til EPM3 fortsætter i 2011 og indgår som et væsentligt element i bestræbelserne på at konsolidere og modernisere de centrale kliniske systemer i regionen. Migreringen forventes fuldt gennemført inden udgangen af Projektet understøtter RSI-pejlemærket Hver region har et konsolideret epjlandskab (notat, medicin, rekvisition/svar, booking og PAS) inden udgangen af

18 Systemforbedringer i H-EPJ (12,6 mio. kr.) Forbedring af funktionelle og patientmæssige forhold i Labka Efter implementeringen er der behov for at udvide funktionaliteten, således at regionen kan opfylde akkrediteringskrav fra DANAK. MedCom har udviklet en ny standard til elektroniske rekvisitioner, og i 2011 vil arbejdet med at udvikle denne blive påbegyndt. De samlede udgifter udgør 2 mio. kr. Forbedret funktionalitet i OPUS Arbejdsplads og digital diktering OPUS Arbejdsplads anvendes på alle regionens hospitaler og i psykiatrien. Der er behov for en løbende udvikling af OPUS Arbejdsplads for at kunne håndtere hverdagens mange registreringskrav og for at rette op flere uhensigtsmæssige funktioner. De samlede udgifter udgør 5,7 mio. kr. Nye kliniske skemaer Med erfaringerne med udvikling af skemaer til initial patientvurdering udvikles i 2011 skemaer, der understøtter brug af plejeplaner og understøtter tværfaglig journalføring for forskellige faggrupper. Der er afsat 1 mio. kr. til formålet. E-journal Regionen overfører nu diagnoser, hændelser, procedurer og notater til e-journal. Med det afsatte beløb på 0,8 mio. kr. vil borgerne også få adgang til historiske data, og regionen vil dermed matche de øvrige regioner. EPM3 tilpasninger De sidste hospitaler tager EPM3 i brug i Der er behov for ændringer og tilpasninger i forhold til teknisk og klinisk funktionalitet, bl.a. for øge driftsstabiliteten og it-sikkerheden. De samlede udgifter hertil udgør 3,1 mio. kr. Understøttelse af hospitalsplanen (10,2 mio. kr.) Konsolidering af patologisystemer Regionens fem patologiafdelinger har længe haft det samme patologisystem, men i forskellige versioner. Konsolidering på den seneste version vil give bedre svartider og smartere funktionalitet til at understøtte arbejdsgangene på patologiafdelingerne. De samlede udgifter til konsolideringen udgør 5,1 mio. kr. Samlet bookingløsning i RSI-samarbejdet Der gennemføres et fælles regionalt udbud af et bookingsystem til somatiske og psykiatriske hospitaler. Det er et vigtigt element i RSI-pejlemærket vedrørende regionernes konsolidering af epj-landskaber. De samlede udgifter til gennemførelse af udbud frem til kontaktindgåelse udgør 2 mio. kr. 18

19 Konsolidering af mikrobiologisystem, intensiv journalsystem og HjerterRask De mikrobiologiske afdelinger skal konsolidere på mikrobiologisystemet Adbakt. Det anvendes i dag på Herlev og Hvidovre Hospitaler, men i hver deres version. De to mikrobiologiske afdelinger betjener otte af regionens hospitaler med tilhørende psykiatri. Versionerne konsolideres, således at systemet for klinikerne fremstår som en fælles løsning. Implementeringen vil strække sig ind i Flere hospitaler anvender CIS (Critical Information System) på intensivafdelingerne. Systemet er installeret på forskellige servere, og fremstår derfor som forskellige systemer. Konsolideringen giver mulighed for elektronisk kommunikation mellem intensivafdelingerne ved overflytning af patienter. Konsolideringen af HjerterRask (it-system til at understøtte behandlingsforløb for patienter med hjertesygdom) vil give klinikerne et bedre overblik og dobbeltindtastninger undgås. De samlede udgifter til de nævnte konsolideringer udgør 3,1 mio. kr. Forbedring af it-infrastrukturen (30,5 mio. kr.) Det er fortsat nødvendigt at investere i den grundlæggende infrastruktur for at sikre stabil it-drift og øget kvalitet i it-ydelsen. Der er flere påtrængende behov, hvorfor der må foretages en stram prioritering af rammen på 30,5 mio. kr. Der er prioriteret 10 mio.kr. til konsolidering af backup af data. Regionens backup og genetablering skal være mere sikker, hurtig og mere automatiseret. En udvidelse af backup infrastrukturen er en forudsætning for at kunne håndtere den eksplosive datavækst, som brugen af regionens mange it-systemer genererer. Prioriteringen af de resterende 20 mio. kr. sker i marts 2011 bl.a. med inddragelse af de driftsleverandører for basissystemer og netværk, der netop er indgået driftskontrakter med. Der vil blive prioriteret aktiviteter, som understøtter målet om bedre driftskvalitet og den fortsatte øgede it-anvendelse på virksomhederne. Andet (7,3 mio. kr.) Ny platform til regionens intra- og internet En ny platform vil give mere driftsikre og tidssvarende hjemmesider og intranetsider. Gevinsterne vil være bedre muligheder for kommunikation til borgere, patienter og medarbejdere, herunder udvidet tilgængelighed via mobile platforme og integration op imod systemer fx dokumenthåndterings-system og kursusadministrationssystem. De samlede udgifter udgør 2 mio. kr. MedCom indlæggelsesrapport, pakkehenvisninger og elektronisk fødselsanmeldelse Indlæggelsesrapporten sendes fra kommunen, når en hjemmeplejeklient indlægges på et hospital, da hospitalspersonalet har brug for en række sundheds-faglige op- 19

20 lysninger for at kunne iværksætte den bedst mulige behandling og for at kvalificere dialogen med kommunen. Udvikling og implementering af en elektronisk indlæggelsesrapport er en følge af 2. generation af sundhedsaftalerne. Indførelse af kræftpakker og korte ventetider stiller krav til relevante, aktuelle og fyldestgørende henvisninger. Videreudvikling af den eksisterende elektroniske henvisning er påkrævet for bl.a. at give de praktiserende læger bedre muligheder for adressering af henvisningen og mulighed for angivelse af flere relevante data. På nationalt niveau udvikles en MedCom-standard til elektronisk fødselsanmeldelse til kommunernes sundhedspleje og til indmelding af fødsel til Kirkeministeriet/CPR. For at regionen kan tage meddelelsen i anvendelse skal der i OPUS Arbejdsplads udvikles den tilhørende funktionalitet. Funktionaliteten vil optimere arbejdsgange for jordemødre og sekretærer. Aktiviteterne støtter op om RSI pejlemærket Regionerne skal i fællesskab medvirke til at understøtte den tværsektorielle kommunikation. MedCom aktiviteterne forventes anskaffet i 2011 og implementeret i De samlede udgifter udgør 2,7 mio. kr. Advis om dødsfald til praktiserende læger Når en patient dør på eller indbringes død til et hospital, sendes automatisk en elektronisk korrespondance til egen læge i lighed med den automatiske kommunale advis, der sendes til bopælskommunerne. Udgiften til at kunne informere den praktiserende læge hurtigere ved dødsfald udgør 0,5 mio. kr. Fælles ledelsesinformation på økonomiområdet Et fælles ledelsesinformationssystem vil tilvejebringe et bedre styringsgrundlag, der kan imødekomme behovet for styringsinformation på andre områder end de traditionelle. Et fælles system vil som minimum skulle dække behovet for ledelsesinformation på økonomiområdet i takt med implementeringen af det nye fælles økonomisystem. De samlede udgifter udgør 2 mio. kr. Projektet hænger sammen med projektet om et fælles rapporteringssystem. Dette system skal levere data til den fælles ledelsesinformation. It-drift Regionen har i dag 350 systemer, som er dokumenteret og idriftsatte. Hertil kommer et større antal udokumenterede systemer. Der er ca. 15 systemer, der er højkritiske for patientbehandlingen, hvoraf nogle er teknologisk ældre og nogle er nyudviklede med de deraf følgende børnesygdomme. Da it-infrastrukturen fortsat er noget uhomogen, og datatrafikken er stærkt stigende, er det samlet set er en kompliceret opgave at sikre den ønskede og nødvendige stabilitet i it-driften. 20

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 17 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Økonomisk styringsgrundlag

Økonomisk styringsgrundlag Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Økonomisk styringsgrundlag

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Oktober 2007

Beretning til Statsrevisorerne om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Oktober 2007 Beretning til Statsrevisorerne om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Oktober 2007 BERETNING OM IT-UNDERSTØTTELSEN AF SYGEHUSENES OPGAVER i Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater... 1 II.

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

IT status Region Sjælland

IT status Region Sjælland IT status Region Sjælland E-sundhedsobservatoriets årskonference 2010 Lars Henrik Søfren, Funktionschef, IT Kunderelationer Status for IT Infrastruktur NU Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Netværk Regionalt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. juni 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 5

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. juni 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. juni 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

It handlingsplan 2014

It handlingsplan 2014 Klinisk It Governance & HVK August 2013 It handlingsplan 2014 Indledning På regionens investeringsbudget for 2014 er der afsat en ramme på 130 mio. kr. til realisering af udviklingsinitiativer inden for

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Hvorfor en kvalitetshandlingsplan? Formålet med kvalitetshandlingsplanen

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden en del af Sundhedsplatformen Hvor er klinisk/administrativ praksis beskrevet? Regionale kliniske vejledninger fra

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen opfølgning og revision af fælles rammepapir for somatik...2 Bilag 1: Notat Opfølgning på rammepapir

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere