FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1"

Transkript

1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten Lee Charlotte Fischer Hans Toft Per Tærsbøl Steen Olesen Birgitte Kjøller Pedersen Julie Herdal Molbech Henrik Thorup Kenneth Kristensen Berth Bent Larsen Hans Andersen Karin Helweg-Larsen 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november Side 2. IT-handlingsplan status for 2010 og plan for Dialogaftaler for Region Hovedstadens strategi for jordforurening opfølgning i forhold til aktiviteterne i Oversigt over den offentlige indsats i henhold til jordforureningsloven samt resultat af offentlig kommentering Placering af Nordsjællands Hospital Rigshospitalets byggeprogram og ansøgning om endeligt tilsagn fra ekspertpanelet (FORTROLIG) Afrapportering fra Psykiatri- og Handicapudvalget om psykiatriens matrikler og ledelsesforhold Afrapportering fra Serviceudvalget om dialogmøder med kræftpatienter i forbindelse med udarbejdelse af kræftplan for Region Hovedstaden Bevilling af midler til erhvervsudvikling Basisfinansiering og resultatkontrakter med Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity for Oprettelse af to-årigt hf kursus ved VUC Hvidovre-Amager Bevilling af midler til Øresunddirekt for Interreg-projekt Ørestat III en ny øresundsregional statistikdatabase Krav om praktikpladser i forbindelse med udbud Høringsudkast til praksisplan for fysioterapi Tids- og procesplan for udarbejdelse af praksisplaner Udmøntning af midler til anskaffelse af medicoteknisk apparatur Nye retspsykiatriske sengepladser på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup Udarbejdelse af projektforslag om konvertering af fjernvarme fra damp til vand på Bispebjerg Hospital To mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering fra finanslov

3 22. Ophør med henvisning af patienter til rehabiliteringscenter Dallund Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget Status vedrørende den siddende patientbefordring Tandlægenævnene Nedsættelse af to politiske arbejdsgrupper Medlemskab af VUC Hvidovre-Amager Maja Højgaard Nielsens (A) midlertidige fravær fordeling af poster Gitte Frydensbjergs (F) udtræden af regionsrådet - fordeling af poster Orienteringssag (FORTROLIG) Meddelelser Drøftelse af regler med udgangspunkt i den i medierne verserende sag på Herlev Hospital 131 3

4 Den 25. januar 2011 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 STATUS FOR HOSPITALERNES OG PSYKIATRIENS ØKONOMI TIL OG MED NOVEMBER 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at forretningsudvalget tager status til efterretning. RESUME I sagen gøres status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatris økonomi for perioden januar-november 2010 og aktivitet for perioden januar-oktober Status er opgjort i forhold til årsforventningen i 4. økonomirapport Der er for de fleste virksomheder et merforbrug i perioden. På årsniveau forventes merforbrug på fem virksomheder, mindreforbrug på seks virksomheder og balance på to virksomheder. Samlet for alle virksomheder er der et merforbrug på 22,9 mio. kr. Dermed forventes periodens merforbrug på en del hospitaler at slå igennem på årsniveau. For de virksomheder, hvor der forventes mindreforbrug eller balance, er der enten aktuelt et mindreforbrug, eller der er tale om forskydninger i betalinger mv. i forhold til periodiseringen, således at merforbruget hentes ind. Aktivitetsregnskabet efter de første ti måneder viser desuden meraktivitet i forhold til aktivitetsbudgettet på langt de fleste hospitaler, og forventningen for hele 2010 er enten meraktivitet eller overholdelse af aktivitetsbudgettet på alle hospitaler, bortset fra to hospitaler, hvor der er tale om en lille mindreaktivitet. SAGSFREMSTILLING I sagen gøres status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatris økonomi for perioden januar-november 2010 og aktivitet for perioden januar-oktober Skemamaterialet vedrørende udgifter og aktivitet er vedlagt som bilag 1. Budgetteringen er afstemt med det foreliggende budgetgrundlag for nettoudgifter efter 4. økonomirapport 2010 opgjort eksklusiv overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2010 til

5 Virksomhederne har på økonomisiden i månederne januar-november en række afvigelser mellem budget og forbrug. Nedenfor kommenteres de enkelte virksomheders periodeafvigelse, og årsager til afvigelserne beskrives. På aktivitetsområdet afrapporteres det periodiserede budget og hospitalernes opgørelse af regnskabsniveauet i de ti første måneder af året, inklusive en beregnet værdi af manglende færdigregistreringer. Erfaringsmæssigt er der forsinkelse i registreringer og fejlretninger, og der kan forventes efterfølgende korrektioner i aktivitetsregnskabet for den forløbne del af året. Der indgår ikke aktivitetsoplysninger for Region Hovedstadens Psykiatri, idet denne ikke er omfattet af takststyringsordningen. Takststyringsordningen for 2010 indebærer, at meraktivitet i forhold til præstationsbudgettet udløser en merbevilling på 50 pct. af drg-værdien, mens mindreaktivitet udløser en mindrebevilling på 50 pct. af drg-værdien. Det enkelte hospital kan herunder ikke uden forudgående forelæggelse for administrationen planlægge med et udvidet aktivitetsniveau med forudsætning om efterfølgende tilførsel af midler via takststyringsordningen. Af nedenstående tabel fremgår virksomhedernes årsforventning. Nettodriftsresultatet i kolonne 1 er forventningen til årsresultatet for udgiftssiden før overførsler af mer-/mindreforbrug til Hertil lægges i kolonne 2 det forventede resultat af takststyringsordningen opgjort ved 50 % drg-værdi hvorved fremkommer den samlede forventning til 2010 i kolonne 3. Årsforventning (+:merforbrug,-:mindreforbrug) Forventet tilførsel sfa. Mio. kr. Nettodrift takststyringsordning Total Amager Hospital -3,6-1,2-4,8 Bispebjerg Hospital -2,5-14,0-16,5 Bornholms Hospital -0,6-3,4-3,9 Frederiksberg Hospital 11,3 0,8 12,1 Frederikssund Hospital -0,3 0,0-0,3 Gentofte Hospital -4,0-12,6-16,6 Glostrup Hospital 9,0 0,0 9,0 Helsingør Hospital 2,5-2,5 0,0 Herlev Hospital 29,0 5,0 34,0 Hillerød Hospital 50-25,0 25,0 Hvidovre Hospital 85,7-36,0 49,7 Region Hovedstadens Psykiatri -10,0-10,0 Rigshospitalet -31,3-23,5-54,8 I alt ,9 Der er for virksomhederne samlet set en forværring i årsforventningen på 11,2 mio. kr. i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport (overskridelse på 11,7 mio. kr.). Forværringen vedrører 12,7 mio. kr. for Hvidovre Hospital og 2,1 mio. 5

6 kr. Frederiksberg Hospital. For øvrige hospitaler er der samlet en forbedring på 3,6 mio. kr. Særligt med hensyn til Frederiksberg Hospital og Hvidovre Hospital giver merforbruget i 2010 og andre udfordringer anledning til, at der i 2011 iværksættes en række tilpasninger. Der vil blive givet en nærmere redegørelse for hospitalernes økonomiske situation i 2011 og løsningerne herpå til forretningsudvalgets møde den 15. marts 2011, herunder en vurdering af behovet for udskydelse af tilbagebetaling af gæld fra 2009 til efterfølgende år. Ved samme møde belyses i øvrigt konsekvensen for budgetoverholdelsen i 2011 for øvrige hospitaler med betydende overskridelser i I det følgende gennemgås årsforventningen for 2010 under de enkelte virksomheder. Amager Hospital Hospitalet forventer for hele året mindreforbrug på udgiftsrammen på 3,6 mio. kr. og meraktivitet på 2,4 mio. kr. i drg-værdi. Der tilføres således 1,2 mio. kr. i takststyringsmidler, således at der samlet opnås et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. For udgiftsrammen ligger forbruget 6,9 mio. kr. under budgettet for perioden. Desuden udestår refusioner for 3 mio. kr. For perioden er der således et registreret mindreforbrug på 9,9 mio. kr. som forventes modsvaret af et merforbrug på ca. 5 mio. kr. som følge af periodeforskydning i den resterende periode for året. Opgørelsen af aktivitetsniveauet i januar-oktober viser meraktivitet i forhold til det periodiserede budget på 1,8 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Konsekvensen heraf er medregnet i periodeafvigelsen på udgiftssiden. Forskellen mellem status ultimo november og det forventede årsresultat er forårsaget af periodeforskydninger. I forhold til forventningen til årsresultatet ved 4. økonomirapport er der ikke sket ændringer til et samlet forventet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Bispebjerg Hospital Hospitalet forventer for hele året et mindreforbrug på udgiftsrammen på 2,5 mio. kr. og meraktivitet på 28 mio. kr. i drg-værdi. Der tilføres således 14 mio. kr. i takststyringsmidler, så der samlet opnås et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 41,5 mio. kr. i perioden vedrørende udgiftsrammen. Der er mindreforbrug på løn på 40,8 mio. kr., merudgifter på øvrig drift på 2,6 mio. kr. og merindtægter på 3,3 mio. kr. Periodens mindreforbrug forventes modsvaret af merforbrug resten af året på 25 mio. kr. 6

7 Aktiviteten i perioden ligger 23,2 mio. kr. højere end periodebudgettet. Således forventes meraktivitet på årsniveau på omkring 28 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Konsekvensen heraf er medregnet i periodeafvigelsen for udgiftsrammen. I forhold til 4. økonomirapport er det samlede mindreforbrug på 16,5 mio. kr. udtryk for en forbedring i årsresultatet på 1,1 mio. kr. Bornholms Hospital Hospitalet forventer for hele året et mindreforbrug på udgiftsrammen på 0,6 mio. kr. og meraktivitet på 6,8 mio. kr., der giver tilførsel af takststyringsmidler på 3,4 mio. kr. Det giver et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Forbruget i månederne januar-november ligger 6,2 mio. kr. under det afsatte periode-budget for udgiftsrammen, hvoraf ca. 2 mio. kr. er udtryk for en forskydning i forhold til periodebudgettet. Der er meraktivitet på Bornholms Hospital på 7,7 mio. kr. for perioden januaroktober opgjort i drg-værdi. Meraktiviteten skyldes, at der har været en markant øget ambulant aktivitet på specielt medicinsk ambulatorium samt til dels på onkologisk ambulatorium. Konsekvensen heraf er medregnet i periodeafvigelsen på udgiftsrammen. I forhold til 4. økonomirapport er det samlede mindreforbrug på 3,9 mio. kr. udtryk for en forbedring i årsresultatet på 2,4 mio. kr., heraf 2,2 mio. kr. på udgiftsrammen og 0,2 mio. kr. i yderligere aktivitet/takststyringsmidler Frederiksberg Hospital Hospitalet forventer et merforbrug på 11,3 mio. kr. på udgiftsrammen og midreaktivitet på 1,5 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Budgettet reduceres således med 0,8 mio. kr. som følge af takststyringsordningen, hvorved det samlede merforbrug forventes at udgøre 12,1 mio. kr. Der er et merforbrug på 0,8 mio. kr. for perioden på udgiftsrammen bestående af et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. på løn, merforbrug på øvrig drift på 2,5 mio. kr., og manglende indtægter på 2,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært overskridelser på medicinsk afdeling og driftsområdet, og der udestår bogføring af regninger vedr. perioden. Periodens forbrug forventes forværret resten af året, blandt andet som følge af forskydninger i periodebudgettet. Aktiviteten for de ti første måneder ligger 0,3 mio. kr. under præstationsbudgettet målt i drg-værdi. Hospitalet forventer mindreaktivitet for hele året på 1,5 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Konsekvensen heraf er medregnet i periodeafvigelsen på udgiftsrammen. 7

8 I forhold til 4. økonomirapport er det samlede merforbrug på 12,1 mio. kr. udtryk for en forværring i årsresultatet på 2,1 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. på udgiftsrammen og 0,8 mio. kr. i færre takststyringsmidler. Frederikssund Hospital Hospitalet forventer for hele året et mindreforbrug i størrelsesordenen 0,3 og ingen tilførsel af takststyringsmidler. Frederikssund Hospital har i perioden et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på udgiftsrammen, og en mindreaktivitet på 1,2 mio. kr. opgjort i drg-værdi, der forventes udlignet i resten af året. I forhold til forventningen til årsresultat i 4. økonomirapport er der ikke sket ændringer til et samlet forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Gentofte Hospital Hospitalet forventer for hele året et mindreforbrug på udgiftsrammen på 4 mio. kr. og meraktivitet i forhold til aktivitetsbudgettet på 25,1 mio. kr. i drg-værdi. Der tilføres således 12,6 mio. kr. i takststyringsmidler, så der samlet opnås et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. I perioden er der samlet merforbrug på 56,3 mio. kr. for udgiftsrammen heraf 44,3 mio. kr. på løn, mindreforbrug på øvrig drift svarende til 12,7 mio. kr. modgået af mindreindtægter på 24,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært manglende afregning over for Rigshospitalet og Region Hovedstadens Psykiatri for ydelser leveret til udefunktioner. Der er derudover en række andre udestående bogføringer. Efter korrektion for udeståender, samt periodeforskydninger er der et mindreforbrug på ca. 16,4 mio. kr. i perioden, idet den resterende del af året forventes at balancere. Der er i perioden en meraktivitet på 19,1 mio. kr. opgjort i drg-værdi, hvilket for perioden er på niveau med årsforventningen. Konsekvensen heraf er medregnet i periodeafvigelsen på udgiftsrammen. I forhold til forventningen til årsresultat i 4. økonomirapport er der ikke sket ændringer i det samlede mindreforbrug på 16,6 mio. kr. Glostrup Hospital Hospitalet forventer for hele året et merforbrug på udgiftsrammen på 9 mio. kr. og balance på aktiviteten. I perioden er et merforbrug på 10,5 mio. kr. på udgiftsrammen. Der udestår afregning af indtægter på 47 mio. kr. Dertil kommer manglende afregning overfor andre hospitaler for udefunktioner på Glostrup Hospital på ca. 3,1 mio. kr. Forsinket bogføring af driftsudgifter vedr. perioden januar-november samt kendte udeståender på driften skønnes at udgøre 17 mio. kr., der således bør tillægges 8

9 periodens forbrug. For perioden udestår desuden betaling for Glostrup Hospitals benyttelse af funktioner på andre hospitaler på 28,5 mio. kr. Merforbruget i perioden udgør ca. 8,8 mio. kr. efter korrektion for disse forhold, hvilket er lavere end i sidste måned. Merforbruget afspejler, at hospitalet er i gang med en tilpasning, særligt vedrørende de klinisk tværgående afdelinger. Opgørelsen af aktivitetsniveauet i januar-august viser mindreaktivitet for Glostrup Hospital i forhold til det periodiserede budget på 5,3 mio. kr. Der forventes balance på årsniveau. I forhold til forventningen til årsresultatet ved 4. økonomirapport er der ikke sket ændringer til et samlet forventet merforbrug på 9 mio. kr. Helsingør Hospital Hospitalet forventer for hele året et merforbrug på udgiftsrammen på 2,5 mio. kr. og meraktivitet på 5 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Der tilføres således 2,5 mio. kr. i takststyringsmidler, så der samlet opnås budgetoverholdelse. Hospitalet har i perioden et merforbrug på 0,2 mio. kr., inkl. konsekvensen af en merproduktion på aktivitetsområdet for perioden på 6 mio. kr. opgjort i drg-værdi. I forhold til forventningen til årsresultat i 4. økonomirapport om budgetoverholdelse er der ikke sket ændringer. Herlev Hospital Hospitalet forventer for hele året et merforbrug på 29 mio. kr. på udgiftsrammen og mindreaktivitet på 10 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Takststyring fører dermed til en reduktion på 5 mio. kr., således at der samlet opnås et merforbrug på 34 mio. kr. Der er et samlet merforbrug for udgiftsrammen i perioden på 63,7 mio. kr. Heraf udgør merforbruget på løn 5 mio. kr., et mindreforbrug på øvrig drift på 6,8 mio. kr. hvortil kommer mindreindtægter på 65,5 mio. kr. Der udestår dog både afregning for ydelser til andre hospitaler og registrering af udgifter, samt andre periodemæssige forskydninger, der medfører, at det reelle merforbrug er i størrelsesordenen ca. 31 mio. kr. Opgørelsen af aktivitet i perioden januar til oktober viser en meraktivitet på 14,6 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Der forventes imidlertid et fald i aktiviteten i årets sidste måneder, blandt andet som følge af et betydeligt fald i antallet af patienter afledt af mammografiscreeningsprogrammet. Som følge heraf viser hospitalets kvalificerede prognose en forventet mindreaktivitet i 2010 på ca. 10 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Konsekvensen heraf er medregnet i periodeafvigelsen på udgiftsrammen. 9

10 I forhold til forventningen til årsresultatet ved 4. økonomirapport er der ikke sket ændringer til et samlet forventet merforbrug på 34 mio. kr. Hillerød Hospital Hospitalet forventer for hele året et merforbrug på udgiftsrammen på 50 mio. kr. og meraktivitet på 50 mio.kr. opgjort i drg-værdi. Der tilføres således 25 mio. kr. i takststyringsmidler, så der samlet opnås et merforbrug på 25 mio. kr. Der er for udgiftsrammen et merforbrug på 13,7 mio. kr. i perioden. Der er mindreforbrug på løn på 27,9 mio. kr. og merforbrug på drift på 41 mio. kr. Efter korrektion for forsinkelse af bogføringer på driftsrammen forventes merforbruget i perioden at være på 28 mio. kr. Der er derudover mindre indtægter svarende til 0,6 mio. kr. Det månedlige lønforbrug har nu stabiliseret sig på et forventet niveau omkring 130 mio. kr. Langt de fleste afdelinger er således nede i et niveau svarende til det budget, der blev fastlagt i forbindelse med task-force processen på hospitalet. Opgørelsen af aktivitetsniveauet i januar-oktober viser meraktivitet for Hillerød Hospital i forhold til det periodiserede budget på 26,1 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Konsekvensen heraf er medregnet i periodeafvigelsen på udgiftsrammen. På baggrund af denne status ultimo november har hospitalet justeret sit skøn for årsresultatet oplyst i 4. økonomirapport. I forhold til forventningen til årsresultatet ved 4. økonomirapport er der sket en ændring indenfor den samlede forventning svarende til en forbedring på 5 mio. kr. på udgiftsrammen og nedjustering på 5 mio. kr. i takststyringsmidler, svarende til et samlet forventet merforbrug på 25 mio. kr. Hvidovre Hospital Samlet for året forventes et merforbrug på udgiftsrammen på 85,7 mio. kr. og meraktivitet på 72 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Der tilføres således 36 mio. kr. i takststyringsmidler, svarende til et samlet merforbrug på 49,7 mio. kr. Der er i perioden januar til november et merforbrug på 105,9 mio. kr. Merforbruget på løn udgør 32,6 mio. kr., på øvrig drift 70,8 mio. kr., og der mangler indtægter for 2,5 mio. kr. Heraf forventes 69 mio. kr. indhentet i den resterende del af året, idet der er tale om manglende afregning af bl.a. udefunktioner, laboratorieydelser og patientindtægter. Der er derudover andre udeståender på i størrelsesordenen 15 mio. kr. Meraktiviteten for perioden januar-oktober udgør 57,6 mio. kr. opgjort i drgværdi. Konsekvensen heraf er medregnet i periodeafvigelsen på udgiftssiden. 10

11 I forhold til forventningen til årsresultatet ved 4. økonomirapport er det samlede merforbrug på 49,7 mio. kr. udtryk for en forværring af i årsresultatet på 12,7 mio. kr., heraf 5,7 mio. kr. på udgiftsrammen og en nedjustering på 7 mio. kr. i forventede takststyringsmidler. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrien forventer et mindreforbrug for hele året på 10 mio. kr. Mindreforbruget vedrører Satspuljemidler og vil blive søgt genbevilget i Herefter forventes budgetoverholdelse for hele året. Der er for perioden et mindreforbrug på 61,4 mio. kr., fordelt på løn 36,9 mio. kr., øvrig drift 14 mio. kr. samt merindtægter 10,5 mio. kr. Mindreforbruget på løn skyldes primært kapacitetstilpasninger som følge af sengereduktionen på Psykiatriske Center Sct. Hans, samt at centret har foretaget en korrektion af periodiseringsforskydninger mellem centrets drift og centrets satspuljeprojekter. Mindreudgiften på øvrig drift skyldes hovedsageligt manglende afregning for samarbejdsaftaler mellem hospitaler og de psykiatriske centre, som forventes afregnet ultimo året. Merindtægten skyldes at øvrige indtægter i november måned har været større end det periodiserede budget. Efter korrektion for ovenstående er der et mindreforbrug. Psykiatrien er ikke omfattet af takststyringsordningen I forhold til forventningen til årsresultatet ved 4. økonomirapport er der ikke sket ændringer til samlet budgetoverholdelse. Rigshospitalet Hospitalet forventer et mindreforbrug på udgiftsrammen på 31,3 mio. kr. og meraktivitet på 47 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Der tilføres således tilført takststyringsmidler på 23,5 mio. kr., svarende til et samlet mindreforbrug på 54,8 mio. kr. For perioden januar november er der et mindreforbrug på udgiftsrammen på 359,1 mio. kr. Heraf vedrører 16,3 mio. kr. merforbrug på løn, øvrig drift mindreforbrug på 327,3 mio. kr. og mindreindtægter på 8,6 mio. kr. Merforbruget på løn vil i resten af året blive nedbragt som følge af fratrædelser i forbindelse med hospitalets genopretningsplan, samt et stigende antal vakante stillinger som følge af et strammere administreret ansættelsesstop; tilsammen et bidrag på 14 mio. kr. til nedbringelse af merforbruget. Derudover er der en forskydning i periodiseringen vedr. særlig feriegodtgørelse, opgjort til 2,8 mio. kr. i perioden. 11

12 Mindreforbruget vedr. øvrig drift skyldes blandt andet, at der endnu ikke er afholdt udgifter til hospitalets udefunktioner på Gentofte Hospital, hvilket anslås til 79,5 mio. kr. for perioden. Der udestår endvidere ubetalte fakturaer vedr. perioden på 61,1 mio. kr., og dertil kommer, at der i december forventes afholdt udgifter, der vedrører forbrug i den forgangne del af året, bl.a. vedr. rengøring, mindre byggearbejder, elektricitet, svarende til 118,4 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes bl.a., at der endnu ikke er afregnet fuldt ud for årets første måneders aktivitet vedr. borgere uden for regionen. Efter korrektion for ovenstående er der et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i perioden, som forventes at blive ca. 24 mio. kr. større i den resterende del af året. Meraktiviteten for perioden januar-oktober udgør 12,1 mio. kr. opgjort i drgværdi. Konsekvensen heraf er medregnet i periodeafvigelsen på udgiftsrammen. På baggrund af status ultimo november fastholdes forventningen til årsresultatet ved 4. økonomirapport og der er ikke sket ændringer til et samlet forventet mindreforbrug på 54,8 mio. kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Det bemærkes, at fra og med 2011 skal der indberettes standardiserede økonomioplysninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jfr. formandsmeddelelse senere på dagsordenen. SAGEN AFGØRES AF Forretningsudvalget. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Tabeller og figurer vedr. hospitalernes og psykiatriens økonomi, november 2010 (FU) Sagsnr:

13 Den 25. januar 2011 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 IT-HANDLINGSPLAN STATUS FOR 2010 OG PLAN FOR 2011 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet tager status for 2010 og handlingsplan for 2011 til efterretning, og 2. at regionsrådet godkender, at der i overensstemmelse med budget 2011 meddeles anlægsbevilling på 134,6 mio. kr. til gennemførelse af it-handlingsplanens investeringsprojekter i RESUME Regionen har med succes siden 2007 haft en sundheds-it-strategi med fokus på at konsolidere de centrale it-systemer, og i 2011 vil fokus fortsat være på at forbedre anvendelsen ved bl.a. at videreføre de store projekter, der blev igangsat i Regionernes Sundheds-it (RSI) blev etableret i 2010 og danner nu rammen for et langt mere aktivt og forpligtende samarbejde om sundheds-it i Danmark. RSI har sat en række konkrete pejlemærker for, hvad regionerne i fællesskab skal opnå inden udgangen af En undersøgelse fra RSI af konsolideringerne af EPJ i Danmark viser, at regionen er nået langt i etableringen af Region Hovedstadens elektroniske patientjournal (H-EPJ). Det foreslåede investeringsbeløb skal især anvendes til aktiviteter med fokus på den kliniske hverdag. It skal understøtte sammenhængende patientforløb og give klinikerne mulighed for at se patientoplysninger på tværs af hospitalerne. Der er fortsat også behov for at investere i den tekniske it-infrastruktur for at øge kvaliteten og robustheden i den daglige it-drift. Investeringen på 134,6 mio. kr. til handlingsplanens gennemførelse er i overensstemmelse med budget 2011, og midlerne søges frigivet med denne mødesag. SAGSFREMSTILLING Status for realiseringen af handlingsplan 2010 En undersøgelse fra Regionernes Sundheds-it (RSI) af konsolideringerne af EPJ i Danmark viser, at regionen er nået langt i etableringen af Region Hovedstadens elektroniske patientjournal (H-EPJ). 13

14 H-EPJ er stort set etableret og der er skabt en god basis for at it-understøtte det kliniske arbejde i regionens sundhedsvæsen. I 2010 er der skabt bedre sammenhæng mellem modulerne i H-EPJ ved blandt andet at skabe en effektiv adgang til H-EPJ. Klinikernes overblik over patienterne er forbedret ved en H-EPJ-portal samt ved anskaffelse af overblikstavler til akutmodtagelserne. H-EPJ er ligeledes udbygget med kliniske skemaer til dokumentation af den indledende sygeplejevurdering. Klinikerne har endnu ikke taget H-EPJ fuldt i brug i deres dagligdag. Der vil i 2011 blive arbejdet struktureret med, at systemernes potentiale udnyttes, således at patientbehandlingen på regionens hospitaler bliver så papirløs som muligt. Den eksisterende it-infrastruktur er endnu ikke tilstrækkeligt homogen, konsolideret og robust, fx anvendes fortsat på flere områder forskellige teknologier på tværs af regionen. Det gør det vanskeligt at sikre stabiliteten. Kvaliteten i it-driften er blevet forbedret, men der er fortsat driftsproblemer i form af for lange svartider i flere systemer og for flere nedbrud. Kompleksiteten i itinfrastrukturen gør det også vanskeligt at designe og implementere nye itsystemer, som skal anvendes af hele regionen. Aktiviteterne vedrørende systemer har bl.a. omfattet: Etablering af en løsning til Effektiv systemadgang, der nu kører på afdelinger på Glostrup, Frederiksberg og Herlev Hospitaler, En H-EPJ-portal, som kommer til at omfatte de væsentligste kliniske systemer og som er etableret på Hvidovre og Hillerød Hospitaler og i Psykiatrien, Systemforbedringer i klinikerarbejdspladsen. Der er iværksat projekter med det formål at forbedre den kliniske anvendelse af H-EPJ, fx konsolidering af det elektroniske medicinmodul EPM og udbud af røntgeninformationssystem RIS og billedarkiv PACS, udbygning af den tværsektorielle kommunikation og forberedelsen af implementering af det nationale fælles medicinkort FMK, Forbedringer af de eksisterede it-systemer, herunder udvikling af funktionaliteter til OPUS Arbejdsplads og laboratoriesystemet Labka, Øvrig indsats vedrørende kliniske systemer, fx etablering af nødwebsystem for journalnotater til OPUS Notat., Forbedringer af it-infrastrukturen. Etablering af en fælles regional brugerdatabase og segmentering af netværket på ringsvejshospitalerne er ved at være færdig. Desuden er der sket en tiltrængt udbygning af storagekapaciteten. 14

15 It-handlingsplan for 2011 Regionen har med succes siden 2007 haft en sundheds-it-strategi med fokus på at konsolidere de centrale it-systemer, og i 2011 vil fokus være på at forbedre anvendelsen ved blandt andet at videreføre de store projekter, der blev igangsat i 2010, herunder effektiv systemadgang, elektroniske tavler til akutmodtagelserne og et nyt fælles røntgensystem. Regionernes Sundheds-it-organisation (RSI) har fastlagt en række konkrete pejlemærker for, hvad regionerne i fællesskab skal opnå inden udgangen af En oversigt over pejlemærkerne findes i bilaget. Ved økonomiforhandlingerne for 2011 blev indgået en særlig aftale om sundhedsit. Aftalen indeholder en række af pejlemærkerne fra RSI og vil være styrende for de kommende års prioritering nationalt og i regionerne. Ledelsesmæssig vil der være fokus på, at der skal ske en reel nyttiggørelse ude i den kliniske hverdag af de fælles digitale løsninger, som nu er tilvejebragt. Deri ligger et betydeligt organisatorisk arbejde på de enkelte virksomheder. Der skal være effektiv systemadgang i den kliniske hverdag og fuld driftsstabilitet af de digitale løsninger, således at klinikerne trygt kan anvende dem integreret i de daglige arbejdsprocesser. Desuden skal der understøttes mere sammenhængende arbejdsprocesser på tværs i hele regionens sundhedsvæsen. Til den fortsatte implementering af sundheds it-strategien er der afsat 134,6 mio. kr. i hvert af årene I 2010 udgjorde den samlede ramme 180,3 mio. kr. inkl. overførsel fra Det forventes, at der må overføres ca. 55 mio. kr. til Knap halvdelen af overførslen skyldes allerede bevilgede, flerårige budgetter til henholdsvis Effektiv systemadgang og RIS/PACS, mens resten er begrundet i tidsforskydninger pga. forsinkelser og besluttet udsættelse af aktiviteter. Udover midlerne til it-strategien er det i budgetaftalen besluttet at afsætte 1 mio. kr. til etablering af et pilotprojekt med avanceret web-konference mellem den fælles akutmodtagelse i Hillerød og henholdsvis Frederikssunds og Helsingørs skadestuer. Patienter og personale kan således hele døgnet stå i direkte billed- og talekontakt med speciallæger. Desuden er der i kronikerprogrammet for implementering af forløbsprogrammer afsat midler til en it-indsats. Det gælder fx it-understøttelse af forløbsprogrammer (projekt 5), udbredelse af MedCom standarder (projekt 6) og telemedicin (projekt 13b). I alt er der afsat 24 mio. kr. til denne del af programmet. I forbindelse med, at regionerne har overtaget ansvaret for vagtcentraler og den øvrige præhospitale indsats, er der en uafklaret situation om omfanget af de nødvendige it-investeringer og deres finansiering. Der er aftalt et fælles anskaffelsesprojekt imellem de fem regioner. 15

16 I økonomiaftalen 2011 mellem regeringen og regionerne er det aftalt, at der afsættes en central pulje til fælles projekter i regionerne, som udmøntes efter nærmere aftale med staten. Denne pulje er aftalt til at være 50 mio. kr. i 2011, 150 mio. kr. i 2012 voksende til 200 mio. kr. i Puljen kan komme til at indgå i realiseringen af de i økonomiaftalen aftalte pejlemærker. Region Hovedstadens andel vil efter den gængse fordelingsnøgle svare til ca. 15 mio. kr. i I det omfang disse midler realiseres til aktiviteter i denne handlingsplan, vil de indgå direkte i finansieringen. It-handlingsplanen for 2011 er nærmere beskrevet i det følgende. Videreførelse af projekter fra 2010 (73,9 mio. kr.) Både i 2010 og tidligere er der i forbindelse med it-handlingsplanen truffet beslutning om gennemførelse og finansiering af en række større projekter, der strækker sig over flere år. Det gælder fx RIS/PACS og Effektiv systemadgang. Det betyder, at der på forhånd er disponeret over en del af det efterfølgende år budgetramme. Fælles røntgeninformationssystem (RIS) og fælles billedarkiv (PACS) Der gennemføres en konsolidering af regionens seks eksisterende RIS/PACSmiljøer med indkøb af et nyt fælles RIS/PACS. Der er gennemført et udbud, og leverandør vælges i februar Det resterende investeringsbehov er 51,6 mio. kr., fordelt med 31,2 mio. kr. i 2011 og 20,4 mio. kr. i IT planlægningsværktøj til akutområdet I 2010 begyndte de fælles akutmodtagelser i Hillerød og Herlev at anvende elektroniske tavler med informationer om patienter i behandling. I 2011 begynder Hvidovre og Bispebjergs akutmodtagelser ligeledes at bruge elektroniske stortavler. Der gennemføres herefter en evaluering mhp. at identificere, hvorledes og indenfor hvilke områder udbredelsen af systemet skal ske i resten 2011 og i Der investeres 8,1 mio. kr. i 2011, og der er behov for yderligere 12,3 mio. kr. i Projektet dækker RSI-pejlemærket Regionernes sygehuse har elektroniske tavler på alle større akutmodtagelser inden udgangen af Effektiv systemadgang Med effektiv systemadgang kan regionens klinikere på en let måde hurtigt logge hurtigt på en arbejdsstation og få adgang til flere systemer samtidig. Når klinikeren flytter sig til en anden arbejdsstation, åbner denne i det skærmbillede klinikeren forlod inden afbrydelsen. 16

17 Projektet dækker RSI-pejlemærket Regionernes sygehuse har nem og hurtig adgang til alle væsentlige systemer fra den kliniske it-arbejdsplads og gennemføres i samarbejde med øvrige regioner. Implementeringen af løsningen er påbegyndt i slutningen af 2010 og vil ske frem til medio Det resterende investeringsbehov er 20,7 mio. kr. fordelt med 16,8 mio.kr. i 2011 og 3,9 mio. kr. i Tværsektoriel kommunikation I 2011 fortsætter indsatsen bl.a. med anskaffelse og test af nye tværsektorielle meddelelser, og styrkes yderligere ved etablering af et udgående implementeringsteam i en tre-årig periode. De årlige udgifter udgør 1,2 mio.kr. Projektet understøtter RSI-pejlemærket MedCom-standarder er fuldt udbredt i regionernes sygehuse inden udgangen af Nationalt fælles medicinkort Fælles Medicinkort (FMK) skal sikre, at borgerne modtager rigtig og dermed sikker lægemiddelbehandling i det danske sundhedsvæsen. Alle sundhedsprofessionelle (og på sigt borgeren selv) får adgang til den samme viden om borgerens aktuelle medicinering. Projektet har relation til RSI-pejlemærket Alle regioner har integreret FMK i deres medicinsystemer. Systemet vil blive fuldt implementeret i 2011 inden for den resterende ramme på 3,4 mio. kr. Fælles rapporteringssystem Systemet er et led i regionens strategi for rapportering. Det betyder en bedre udnyttelse af eksisterende data til ledelseshåndtering, bedre klinisk rapportering og bedre dataunderstøttelse af forskningsopgaver. Projektet afsluttes i 2011 inden for en ramme på 3,4 mio.kr. Systemforbedringer i laboratoriesystemer Arbejdet med at forbedre sikkerhed og svartider for Labka fortsætter i Midt i året forventes Labka at være implementeret på alle hospitalerne i regionen. I løbet af 2011 forventes nødweb-system til Labka udviklet og taget i ibrug, således at der i tilfælde af manglende adgang til Labka, er adgang til nøddata. Medicinmoduler, migrering Migrering fra EPM 1.1 og EPM 2.0 til EPM3 fortsætter i 2011 og indgår som et væsentligt element i bestræbelserne på at konsolidere og modernisere de centrale kliniske systemer i regionen. Migreringen forventes fuldt gennemført inden udgangen af Projektet understøtter RSI-pejlemærket Hver region har et konsolideret epjlandskab (notat, medicin, rekvisition/svar, booking og PAS) inden udgangen af

18 Systemforbedringer i H-EPJ (12,6 mio. kr.) Forbedring af funktionelle og patientmæssige forhold i Labka Efter implementeringen er der behov for at udvide funktionaliteten, således at regionen kan opfylde akkrediteringskrav fra DANAK. MedCom har udviklet en ny standard til elektroniske rekvisitioner, og i 2011 vil arbejdet med at udvikle denne blive påbegyndt. De samlede udgifter udgør 2 mio. kr. Forbedret funktionalitet i OPUS Arbejdsplads og digital diktering OPUS Arbejdsplads anvendes på alle regionens hospitaler og i psykiatrien. Der er behov for en løbende udvikling af OPUS Arbejdsplads for at kunne håndtere hverdagens mange registreringskrav og for at rette op flere uhensigtsmæssige funktioner. De samlede udgifter udgør 5,7 mio. kr. Nye kliniske skemaer Med erfaringerne med udvikling af skemaer til initial patientvurdering udvikles i 2011 skemaer, der understøtter brug af plejeplaner og understøtter tværfaglig journalføring for forskellige faggrupper. Der er afsat 1 mio. kr. til formålet. E-journal Regionen overfører nu diagnoser, hændelser, procedurer og notater til e-journal. Med det afsatte beløb på 0,8 mio. kr. vil borgerne også få adgang til historiske data, og regionen vil dermed matche de øvrige regioner. EPM3 tilpasninger De sidste hospitaler tager EPM3 i brug i Der er behov for ændringer og tilpasninger i forhold til teknisk og klinisk funktionalitet, bl.a. for øge driftsstabiliteten og it-sikkerheden. De samlede udgifter hertil udgør 3,1 mio. kr. Understøttelse af hospitalsplanen (10,2 mio. kr.) Konsolidering af patologisystemer Regionens fem patologiafdelinger har længe haft det samme patologisystem, men i forskellige versioner. Konsolidering på den seneste version vil give bedre svartider og smartere funktionalitet til at understøtte arbejdsgangene på patologiafdelingerne. De samlede udgifter til konsolideringen udgør 5,1 mio. kr. Samlet bookingløsning i RSI-samarbejdet Der gennemføres et fælles regionalt udbud af et bookingsystem til somatiske og psykiatriske hospitaler. Det er et vigtigt element i RSI-pejlemærket vedrørende regionernes konsolidering af epj-landskaber. De samlede udgifter til gennemførelse af udbud frem til kontaktindgåelse udgør 2 mio. kr. 18

19 Konsolidering af mikrobiologisystem, intensiv journalsystem og HjerterRask De mikrobiologiske afdelinger skal konsolidere på mikrobiologisystemet Adbakt. Det anvendes i dag på Herlev og Hvidovre Hospitaler, men i hver deres version. De to mikrobiologiske afdelinger betjener otte af regionens hospitaler med tilhørende psykiatri. Versionerne konsolideres, således at systemet for klinikerne fremstår som en fælles løsning. Implementeringen vil strække sig ind i Flere hospitaler anvender CIS (Critical Information System) på intensivafdelingerne. Systemet er installeret på forskellige servere, og fremstår derfor som forskellige systemer. Konsolideringen giver mulighed for elektronisk kommunikation mellem intensivafdelingerne ved overflytning af patienter. Konsolideringen af HjerterRask (it-system til at understøtte behandlingsforløb for patienter med hjertesygdom) vil give klinikerne et bedre overblik og dobbeltindtastninger undgås. De samlede udgifter til de nævnte konsolideringer udgør 3,1 mio. kr. Forbedring af it-infrastrukturen (30,5 mio. kr.) Det er fortsat nødvendigt at investere i den grundlæggende infrastruktur for at sikre stabil it-drift og øget kvalitet i it-ydelsen. Der er flere påtrængende behov, hvorfor der må foretages en stram prioritering af rammen på 30,5 mio. kr. Der er prioriteret 10 mio.kr. til konsolidering af backup af data. Regionens backup og genetablering skal være mere sikker, hurtig og mere automatiseret. En udvidelse af backup infrastrukturen er en forudsætning for at kunne håndtere den eksplosive datavækst, som brugen af regionens mange it-systemer genererer. Prioriteringen af de resterende 20 mio. kr. sker i marts 2011 bl.a. med inddragelse af de driftsleverandører for basissystemer og netværk, der netop er indgået driftskontrakter med. Der vil blive prioriteret aktiviteter, som understøtter målet om bedre driftskvalitet og den fortsatte øgede it-anvendelse på virksomhederne. Andet (7,3 mio. kr.) Ny platform til regionens intra- og internet En ny platform vil give mere driftsikre og tidssvarende hjemmesider og intranetsider. Gevinsterne vil være bedre muligheder for kommunikation til borgere, patienter og medarbejdere, herunder udvidet tilgængelighed via mobile platforme og integration op imod systemer fx dokumenthåndterings-system og kursusadministrationssystem. De samlede udgifter udgør 2 mio. kr. MedCom indlæggelsesrapport, pakkehenvisninger og elektronisk fødselsanmeldelse Indlæggelsesrapporten sendes fra kommunen, når en hjemmeplejeklient indlægges på et hospital, da hospitalspersonalet har brug for en række sundheds-faglige op- 19

20 lysninger for at kunne iværksætte den bedst mulige behandling og for at kvalificere dialogen med kommunen. Udvikling og implementering af en elektronisk indlæggelsesrapport er en følge af 2. generation af sundhedsaftalerne. Indførelse af kræftpakker og korte ventetider stiller krav til relevante, aktuelle og fyldestgørende henvisninger. Videreudvikling af den eksisterende elektroniske henvisning er påkrævet for bl.a. at give de praktiserende læger bedre muligheder for adressering af henvisningen og mulighed for angivelse af flere relevante data. På nationalt niveau udvikles en MedCom-standard til elektronisk fødselsanmeldelse til kommunernes sundhedspleje og til indmelding af fødsel til Kirkeministeriet/CPR. For at regionen kan tage meddelelsen i anvendelse skal der i OPUS Arbejdsplads udvikles den tilhørende funktionalitet. Funktionaliteten vil optimere arbejdsgange for jordemødre og sekretærer. Aktiviteterne støtter op om RSI pejlemærket Regionerne skal i fællesskab medvirke til at understøtte den tværsektorielle kommunikation. MedCom aktiviteterne forventes anskaffet i 2011 og implementeret i De samlede udgifter udgør 2,7 mio. kr. Advis om dødsfald til praktiserende læger Når en patient dør på eller indbringes død til et hospital, sendes automatisk en elektronisk korrespondance til egen læge i lighed med den automatiske kommunale advis, der sendes til bopælskommunerne. Udgiften til at kunne informere den praktiserende læge hurtigere ved dødsfald udgør 0,5 mio. kr. Fælles ledelsesinformation på økonomiområdet Et fælles ledelsesinformationssystem vil tilvejebringe et bedre styringsgrundlag, der kan imødekomme behovet for styringsinformation på andre områder end de traditionelle. Et fælles system vil som minimum skulle dække behovet for ledelsesinformation på økonomiområdet i takt med implementeringen af det nye fælles økonomisystem. De samlede udgifter udgør 2 mio. kr. Projektet hænger sammen med projektet om et fælles rapporteringssystem. Dette system skal levere data til den fælles ledelsesinformation. It-drift Regionen har i dag 350 systemer, som er dokumenteret og idriftsatte. Hertil kommer et større antal udokumenterede systemer. Der er ca. 15 systemer, der er højkritiske for patientbehandlingen, hvoraf nogle er teknologisk ældre og nogle er nyudviklede med de deraf følgende børnesygdomme. Da it-infrastrukturen fortsat er noget uhomogen, og datatrafikken er stærkt stigende, er det samlet set er en kompliceret opgave at sikre den ønskede og nødvendige stabilitet i it-driften. 20

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-06-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-09-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-09-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-09-2013 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Charlotte Fischer Hans Toft Henrik Thorup

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017 Forslag til Budget 2014 Budgetoverslagsår 2015-2017 Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2014-2016, jf. ajourført budget 2013. Hertil kommer konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010.

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010. Budgetforlig 2010 0 Viborg, den 15. september 2009 Aftale om Budget 2010 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten De Rød-Grønne og Gunhild

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Danske Regioners redegørelse for den økonomiske situation i regionerne. Likviditetsopgørelse for 2009 opgjort efter kassekreditreglen

Danske Regioners redegørelse for den økonomiske situation i regionerne. Likviditetsopgørelse for 2009 opgjort efter kassekreditreglen Forretningsudvalgets møde den 26. januar 2010 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 32.01 Meddelelse nr. 32.02 Meddelelse nr. 32.03 Meddelelse nr. 32.05 Meddelelse nr. 32.06 Meddelelse nr. 32.07 Meddelelse

Læs mere

Budget 2015. Budget 2015

Budget 2015. Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 budgetoverslagsår 2016-2018 Forord Region Midtjyllands Budget 2015 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Økonomi og Indenrigsministeriets regler for udarbejdelse

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

i den grønne og innovative metropol

i den grønne og innovative metropol Budget 2014 Region Hovedstaden Fremtidens sundhedsvæsen i den grønne og innovative metropol Bredt forlig om budget 2014 for Region Hovedstaden Indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Årsberetning FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring,

Læs mere