Johannes Brahms i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Johannes Brahms i København"

Transkript

1 Johannes Brahms i København Tidsskrift: Dansk Musik Tidsskrift Årgang: Volume: 57 Sider: Ophav: Knud Martner Udgiver: Foreningen Dansk Musik Tidsskrift» han haaned vor Moder, -«AF KNUD MARTNER Mange store, delvist omstridte, udenlandske komponister har i tidernes løb besøgt København. Eksempelvis i sidste århundrede og i dette: Weber, Clara Schumann, Liszt, Rich. Strauss, Mahler, Schönberg, Strawinsky og Ravel, men ingen af dem satte i den grad sindene i oprør som det skete under Brahms besøg i marts I hans biografi har besøget kun fodnoteværdi, hvorimod det i den danske musikhistorie med tiden er gået hen og blevet til en harmløs anekdote, hvor det dengang var blodig alvor. Brahms selv glemte tilsyneladende heller aldrig visitten til den danske hovedstad. At man herhjemme huskede besøget skyldtes nu hverken Brahms færdigheder som pianist eller komponist. AF OG TIL (En Hverdagshistorie) Af og til slaar Dansken et Slag mod Tydsker-Trolden, den lede; Vidner er Heltenes Lig Fra Dybbøl og Istedhede. Af og til, helst i Modgang og Sorg, løfter Norden højt sin Fane, Herligt flammer begejstrings Ild, Bedre Tider vi ane. Af og til ak til Hverdagsbrug Glemmes de stolte Tanker, Selvbevidstheden slukke ud, Hjertet umærkeligt banker. Af og til er man for elegant, Hedenold var saa blodig, Tydsken kommer med Hovmod og Spot, Dansken er saa godmodig. Historien, som jeg optegnet har, Er Hverdags; der er ikke Talen om Nyhed -ak- ligemeget, naar blot Mine Landsmænd vil mærke Moralen. En tydsk Musikant var nylig vor Gjæst, - Kunsten, ja vist, er prægtig,

2 Mit Fædrelands Ære har dog en Røst, Der vinker mig mere vægtig. Vi hædred hans Fingre, vi hædred hans Aand, Vi jubled, trak paa de Glacerte, Han spotted vort Land til Gunst for Berlin, Vi taalte ham, fromme, blaserte. Taalte ham? ja, han fik Lommerne fuld af Guld, skjøndt han haaned vor Moder, -»Die dumme Dänen«han spotted med Haan - Men han sørger, vor slesvigske Broder. Kunsten haren bedaarende Klang, Kunsten ja vist er prægtig; Mit Fædrelands Ære har dog en Røst, Der vinker mig mere vægtig. H.H.N. Dette digt stod at læse på forsiden af det københavnske dagblad Dags-Telegrafen den 31. marts 1868, og den tyske musikant, der så smædeligt hentydes til, er såmænd ingen ringere end komponisten Johannes Brahms, der i dagene mellem den marts havde givet tre koncerter i byen, og altså fik denne afskedssalut med på vejen. Besøget der var begyndt som lidt af en triumf endte som en veritabel flugt for Brahms vedkommende. I det tidlige forår 1868 foretog den dengang knap 35-årige Brahms sammen med den 7 år ældre baryton-sanger Julius Stockhausen ( ) en koncert-turné i Nordtyskland med udgangspunkt i Hamburg. Den 13. marts gav de en koncert i Kiel og dagen efter indskibede de sig mod København, der dengang havde en direkte ugentlig forbindelse med Kiel. Allerede den 9. marts havde man i flere københavnske blade kunnet læse om den forestående begivenhed, f.eks. i Dags-Telegrafen: endvidere ventes to Kunstnere hertil Begge har erhvervet sig et betydeligt Navn i den musikalske Verden, nemlig Romance-Sangeren Julius Stockhausen og Pianisten Johannes Brahms Johs. Brahms er født i Altona i Allerede som ganske ungt Menneske vakte han saa megen Opsigt paa Grund af sit betydelige musikalske Talent, at Robert Schumann i Neue Zeitschrift für Musik

3 omtalte ham som en Messias i Tonekunstens Rige Han har komponeret et ikke ubetydeligt Antal Værker, saavel for Orkester som Piano-Trioer, Sonater, Sange etc. Som Pianist indtager han en fremragende Plads blandt de Bedste. I de 15 år, der var forløbet siden Schumann havde skrevet den omtalte artikel, hvori han havde udråbt den 20-årige Brahms til et geni, havde Brahms fået udgivet henved 50 kompositioner eller i realiteten alt, hvad han havde komponeret. Hvilket selv efter datidens forhold var usædvanligt. Han havde netop fuldendt»ein deutsches Requiem«(minus sopran-soloen), hvis uropførelse han dirigerede i Bremen en snes dage efter sin sidste koncert i København. I øvrigt med Stockhausen som solist. Havde man hørt rygter om Brahms som pianist, så turde han dog være et ukendt navn i Danmark som komponist. Nu skulle man få lejlighed til at opleve ham i begge egenskaber. Trods sin status som landets hovedstad var København med sine godt indbyggere en lille by, der lå indeklemt mellem sine snærende volde, og der lå et noget provinsielt skær over den. Det gjaldt også ånds- og kulturlivet, der knap lod sig afficere af de store, nye strømninger ude omkring i Europa. Byens musikliv var centreret omkring den 32 år gamle Musikforening, hvor Niels W. Gade siden 1850 havde været den suveræne leder og følgelig bestemte repertoiret med hovedvægten lagt på hans favoritter: den højtelskede Mendelssohn, Schumann, Beethoven, Mozart og ikke mindst Gade selv. Hvorimod den ny-tyske skole, repræsenteret ved de radikale Wagner og Liszt, havde svære kår i dagens København. Wagners»Lohengrin«kom som den første af hans operaer op i København, i Byens lidenhed afspejler sig også derved, at aviserne daglig bragte lister over nyankomne gæster. Således læser man under den 16. marts, at Klavervirtuos Brahms, Wien og Romancesanger Stockhausen, Paris har taget ophold på Hotel d Angleterre og som skik var, var blevet anmeldt til politiet. Koncertarrangementet var kommet i stand på foranledning af musikforlagshandel Emil Erslev & C. C. Lose på Amagertorv, og koncerterne den 17., 21. og 24. marts skulle afholdes i Kasinos mindre sal (700 pladser) i Amaliegade 10. Eventyrdigteren Andersen var i byen på denne tid, og han noterede i sin dagbog under den 17. marts: Jeg havde kjøbt Billet til Brahm (sic!) og Stockhausens første Concert, da j eg kom hjem laae Billet til mig fra ham, men da den varpaa 1ste Bænk hen mod Vinduerne hvor jeg maatte forbi de Kongelige vilde jeg ud, beholdt jeg den kjøbte Billet til 16 Bænk. Om selve koncerten har Andersen følgende at sige: Claveer Musiken var mig for tør og eensartig, hvor udmærket den end var og blev gjengi-vet. Stockhausens Sang var fuldendt, her var Alt hvad en Sanger kan give; her var Idealet af en Concert- Sanger. Jeg veed ikke hvor stort Omfang hans Stemme havde, hvor høi eller dyb, hvor ungdoms frisk, den fyldte mig, rev mig med, saa der ikke kunde komme Kritik og hvor denne kom maatte den sige: Det er fuldendt. Andersens indtryk blev fuldt ud delt af bladenes anmeldere, og det fremgår af disse med al tydelighed, at det var Stockhausen, der var det store trækplaster eller som Fædrelandet formulerer det:

4 Pianisten Hr. Brahms kommer uvilkaarligt til at staa lidt i Skyggen af Hr. Stockhausen; i og for sig er Han ellers god nok til at være Sol, og det er en ikke ganske lille Sol. Vi skulle imidlertid indskrænke os til at anmelde Ham som en udmærket Klaverspiller, hvis Foredrag har Virtuosens Færdighed og den ægte musikalske Soliditet At Brahms er en meget dygtig Pianist, som i Forening med en betydelig Teknik besidderet meget smukt og elastisk Anslag og en stor Kraft er alle bladene enige om, og man berømmer hans ægte musikalske Opfattelse og aandrige Gjengivelse af de valgte Musikstykker, men der synes at mangle Ham en Ting, som Han har Tilfælles med mange Andre betydelige Kunstnere, nemlig det rette Blik for at vælge sit Program; thi skønt det har stor Interesse for Musikere og musikalsk begavede Tilhørere at høre Beethovens Sonate i Es og Bachs Toccata.,, saa fordrer det større Publikum ogsaa lidt lettere Føde, men denne savnedes ganske. Umiddelbart før koncerten og uvist af hvilken grund ændrede Brahms radikalt på det annoncerede program (se ill.), hvor kun Beethovens Sonate og de to stykker af Scarlatti blev stående. Til gengæld spillede Brahms en Toccata og en Gigue af Bach, en Andante af Wilh.F.Bach, sin egen Scherzo Op. 4 og Variationer over et eget tema Op. 21, 1. Vokalnumrene forblev uændret. Med andre ord var det Brahms, der trak det store læs, men alligevel var han den mindst feterede. Grunden hertil aner vi, når vi læser følgende brev fra Stockhausen til Clara Schumann, dateret København den 22. marts: Brahms øver sig i dag som en gal på den Schumannske koncert, dvs. han lærer den udenad; thi som De ved, hos ham er der sjældent tale om at øve rigtigt. Han er i sandhed vor største musiker; en sådan støbning i forening med hans viden, har jeg aldrig truffet, men en klaverspiller bliver han aldrig; enhver form for øvelse keder ham i den grad, at han kun -spiller Hvis han blot ville spille de sjældent hørte stykker fuldendt, så ville også han udøve stor tiltrækning, men han sidder bare ved klaveret og mu-sicerer, og det er ikke tilstrækkeligt At komme med bemærkninger herom er imidlertid forgæves ulejlighed hos ham. Alene at akkompagnere Lieder er for meget for ham, for slet ikke at tale om arier. Men De kender ham jo Kort sagt: Brahms var dødtræt af at give offentlige koncerter. I dagene forinden den næste koncert var de to kunstnere i Det kgl. Teater, hvor man opførte Hartmanns og Bournonvilles ballet»thrymskviden«, der netop havde haft premiere. Her blev de præsenteret for H. C. Andersen, og dagen efter aflagde de ham en visit på hans bopæl i Nyhavn. På selve koncertdagen, den 21. marts gengældte Andersen visitten og skriver lakonisk i sin dagbog: Jeg har i Dag besøgt ham (i.e. Stockhausen) og Brahms, de tiltalte mig ikke / saa meget jeg havde ventet. Ved denne koncert sang Stockhau-sen Beethovens»An die ferne Geliebte«. Et Værk, Vi ikke mindes tidliger at have hørt i dets Helhed, «hedder det i en avis. Brahms spillede sine egne»händel-variationer«, to mindre stykker af Schubert og endelig Schumanns store C-dur Fantasi, der var blevet strøget ved den første koncert. Stockhausen sluttede koncerten med»erlkönig«, der måtte gives dacapo. I Dags-Telegrafens anmeldelse af koncerten hedder det bl.a.: Den af Kunstneren selv komponerede Variationer og Fuga er et i høj Grad interessant Musikstykke, der udmærker sig ligesaa meget ved originale harmoniske Vendinger som ved genialt opfundne

5 Figurer. Hr. Brahms lønnedes med levende Bifald for sine ypperlige Præstationer og fremkaldtes flere Gange. Og i Berlingske Tidende skriver man: Hele Brahms Retning til det Alvorlige og Indholdsrige fremtræder ogsaa i hans fortræffelige Variationer over et Tema af Händel, som vi i Løverdags fik Leilighed til at høre. Variationernes Antal er vel henimod 20, men den rige Phantasi og Originalitet ihvormed Componisten har forstaaet at udtømme alle Modulationer, lader Tilhøreren følge med uden at trættes, indtil det Hele sluttes med en pom-peus Fuga af stor virkning. I øvrigt slutter Berl. Tid. sin anmeldelse med følgende kommentar til det næste program, der bl.a. indeholder Schumanns»Dichterliebe«: Vi henstille til den ærede Concertgiver, om det ikke ville være rigtigere at tage et mindre Udvalg af denne Cyclus (der fra Indholdets Side ikke danner nogen Heelhed saaledes som Schuberts»Die schöne Müllerin«), og til Gjengæld at glæde Publicum med nogle andre for-skjelligartede Numre af hans rige Repertoire Allerede Beethovens Sangcyclus Krævede spændt Opmærksomhed; at følge Sangeren igjennem 16 Numre af samme Componist, er en heel Opgave, der ikke kan løses uden Anstregelse. Denne velmente og for samtiden meget talende opfordring blev nu ikke fulgt, men man havde dog gjort sig visse tanker om»vanskeligheden«ved at opføre den 30 minutter lange cyklus ud i ét, og havde derfor delt den midt over. Som intermezzo spilledes Schumanns»Kreisleriana«(ca. 25 min.). Ifølge en enkelt anmelder holdt han sig dog kun til de tre første stykker, hvilket lyder mere rimeligt. Derudover fik publikum lejlighed til at stifte bekendtskab med de to midtersatser fra Brahms egen f-mol sonate Op. 5, Beethovens Fantasi Op. 77 og en uspecificeret fantasi af Bach. Stockhausens eneste bidrag til koncerten, udover»dichterliebe«, var en arie fra Boieldieu s opera»johan fra Paris«. Bifaldet var i det Hele taget overordentlig levende, og om det for en overveiende Deel tilfaldt Stockhausen troe vi dogf at Tilhørerne tilfalde vurderede Brahms classiske Foredrag af Bachs, Beethovens og Schumanns Compositioner. Den Klarhed i Opfattelsen og ægte musikalske Hengivelse til Æmnet, der er betegnende for alle Brahms Præstationer. Af egne Compositioner fremdrog Brahms en stemningsrig Andante og en Scherzo. (Berl. Tid. 25/4 1868). Stemningen var høj efter denne sidste koncert. Publikum jublede der havde været udsolgt til samtlige koncerter og man ville have mere. Der blev straks truffet aftale om yderliger to koncerter. Der var blevet arrangeret en festbanket for de to tyske kunstnere, og under denne var det, at Brahms gjorde i nælderne, så han dagen efter skyndsomt pakkede sin kuffert og forlod byen. Hvad der præcist skete under festbanketten ved vi ikke. Der er forskellige versioner af forløbet, og man må formode at sproglige misforståelser bærer en del af skylden. Dertil kommer, at Brahms livet igennem var kendt, ja nærmest berygtet, for sin barske og sarkastiske humor, der ikke altid blev gouteret af hans landsmænd, og da endnu mindre af udlændinge. Vi må atter ty til H. C. Andersen, hvis dagbogsoptegnelse fra den 13. april altså næsten 3 uger efter episoden måske giver det bedste, omend stadig uklare, billede af, hvad der skete hin aften. Det siger jo også lidt om situationens alvor, at»affæren«blev diskuteret så længe efter. Imidlertid må en nutidig læser hele tiden holde i erindring, at Danmark fire år forinden havde mistet Sønderjylland i den ulyksalige krig mod Tyskland.

6 Hos Henriques til Middag, skriver H. C. Andersen, hørte deraf Fru Erslev hele Brahms Uforskammethed. Han havde roest Bismarks store Personlighed, hun havde reist sig og sagt at han var Danmarks Ulykke, og at hun ikke kunde taale at høre paa hans Roes, og at [hun ønskede at] han aldrig maatte reise sig fra sin Sygdom, Brahms var blevet heftigere og sagt at Thorvaldsens Musæum kom til Berlin saa var det forbi med Danmark; ingen af Herrerne ved Bordet havde taget Ordet, hun havde først senere af disse hørt hvad Brahms sagde, Blodet havde suset hende om Ørerne og hun havde spurgt hvad siger han om Berlin og Thorvaldsens Musæum. Brahms selv fortalte en nær ven i Kiel et par dage efter»flugten«, at man havde spurgt ham, hvad han syntes om Thorvaldsens Museum (indviet 1846), hvortil han havde svaret: Ganz ausserordentlich. Schade nur, dass es nicht in Berlin ist. Og han tilføjede, at han havde antydet, at museets skønhed i sine nuværende omgivelser ikke rigtig kom til sin ret, hvad det ville kunne i Berlin. Og i øvrigt har jeg tjent så mange penge, at jeg i lang tid ikke behøver bestille noget, så det er altsammen ligegyldigt, sluttede Brahms muntert. Men Brahms vidste ikke, hvad der var sket i København efter hans afrejse. Hans udtalelser fik følger. For vennen Stockhausen, der var blevet tilbage for at give de to aftalte ekstra-koncerter. Foruden det allerede citerede smædedigt i Dags-Telegrafen bragte samme blad den 1. april følgende notits: TYDSK BESKEDENHED Ifølge Programmet til Hr. Stockhausens Koncert i Aften vil der blive foredraget en Komposition af Hr. Brahms. I de sidste Dage har Man overalt i Byen hørt Beretninger om den sidstnævnte tydske Kunstners Udtalelser om Preussen og Danmark, og navnlig hans Ønske at se Thorvaldsens Museum som det Eneste der duede her i Kjøbenhavn flyttet til Berlin, en Udtalelse som han har gjort med en saa ægte tydsk Ugenerthed og Frihed [læs: frækhed], at Hr. Stockhausen umulig kan være uvidende herom. Lad det længe nok være Sandt, at Kunst ikke har med Politik at gøre, saa er det vist, at dansk Fædrelandskærlighed maa forbyde danske Mænd og Kvinder at finde en Kunstner smagfuld, der paa en saa smagløs og uforskammet maade saarer vore inderste Følelser, og hvis Optræden efter en saadan Bedrift synes ligefrem beregnet på til yderligere at konstatere»hr. Sørensens«noksom bekjendte Godmodighed. Piccolo I Flyve-Postens anmeldelse af Stockhausens koncert konstaterer man lakonisk: Hr. Stockhausen havde vist den Takt at udelade den bebudede Romance af Brahms, og i Fædrelandet hedder det: Hr. Stock-hausens Koncert Igår var ikke mindre end de Tidligere en fuldstændig Triumph for hans begavelse og Kunst, og da han ikke sang Noget af Brahms, blev der saa meget mindre Anledning for»dagstelegrafens«omineuse»piccolo«til at lade sig høre hvis for øvrigt en Vildtydskers Optræden i en privat Kreds egner sig til tugtelse af andre end vedkommende Vært. Prof. Gade havde tilmed taget Hr. Stockhausen under sin Ægide, idet han ledsagede ham op paa Tribunen og akkompagnerede ham. Man skulle så tro, at hele historien dermed havde fundet sin endelige afslutning. Men nej. I november 1894 med andre ord 26 år senere opholder den 30-årige Carl Nielsen sig i Wien, hvor han bl.a. aflægger den aldrende Brahms en visit. Da han bliver vist ind i Brahms stue, står denne

7 henne ved vinduet med ryggen mod værelset.»pludselig vender han sig, «skriver Carl Nielsen i sin dagbog,»og spørger: Hvordan går det med Thorvald-sens Museum?«Carl Nielsen, der umiddelbart før sin afrejse fra København havde fået fortalt den gamle historie af fru Erslev, svarede hurtigt:»jo, det står der endnu, hr. Doktor!«Hvordan Brahms reagerede på oplysningen, fortæller Nielsen desværre ikke noget direkte om, men Brahms var alle dage en ynder af rappe bemærkninger og har sikkert moret sig kosteligt bag skægget. At han ikke tog Carl Nielsen det ilde op fremgår også deraf, at han noterede hans navn og adresse i sin lommebog, der i dag er i privat eje i Hamburg.

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

JOHANNES BRAHMS Født 7.5. 1833 Hamburg Død 3.4. 1897 Wien

JOHANNES BRAHMS Født 7.5. 1833 Hamburg Død 3.4. 1897 Wien JOHANNES BRAHMS Født 7.5. 1833 Hamburg Død 3.4. 1897 Wien Brahms' fødested står oftest opført i biografierne som Schlütershof im Speckgang 24 i Hamburgs fattige "Altstadt-kvarter" - Gängerviertel. Dette

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Indhold Rekonstruktioner af kanonlavet med forstilling Kørsel med borgmester Konservering / restaurering af sociable Sommerkoncerter Opfordring Forstilling

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed?

Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? Jeg er pæredansk. Jeg snakker altid pænt til og om andre. Jeg smiler og siger i lige måde, når nogle ønsker mig en god dag, uanset hvilken etnisk baggrund

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING 11 Hvis du oplever, at du ikke er motiveret til at løse en opgave, du står overfor, så er det sikkert fordi du ikke har truffet en ægte beslutning. Hvad kendetegner en ægte

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte EKSTRA JUL Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Sætternissen har været på spil!! Ninas fine artikel om Psykiatrien s Dag

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2009 MUFO ISMN-nr: M-66133-183-4 1. oplag 2009 1. udgave

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Sopran, Mezzo-sopran, Alt Johanne Karstens

Sopran, Mezzo-sopran, Alt Johanne Karstens Sopran, Mezzo-sopran, Alt Det er ikke lykkedes at finde biografiske data på. Sangeren Thøger Rasmussen fortæller i sin lille bog (pamflet) om følgende episode, som involverer (formentlig fra omkring 1920):

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

OPERAen i København: PORGY & BESS

OPERAen i København: PORGY & BESS I løbet af januar udsender vi via NETS kontigentopkrævning for 2014. www.silkeborg-teaterkreds.dk Nyhedsbrev nr. 48 5. december 2013 Julegaveidé: GAVEKORT TIL TEATERFORESTILLINGER Du kan glæde dine nærmeste

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby Fredagscaféer januar - marts 2014 Svendborgvej 319 Højby 2014 Godt nytår! 2013 var året, hvor vi kunne fejre vort 25 års jubilæum, og året har været et år med mange gode og velbesøgte arrangementer. Ikke

Læs mere

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus.

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. De fleste af pigerne kendte Hanne og Ernst fra tidligere

Læs mere

Informationsbehandling

Informationsbehandling Informationsbehandling Spørgsmål 1 og 2 vedrører følgende oplysninger: For at konfektionsfabrikanterne kan producere tøj, der passer, er de nødt til at kende den typiske højde på folk i forskellige aldre.

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

GLOBALE KOMPOSITIONER

GLOBALE KOMPOSITIONER www.verdensmusikbanken.dk GOBAE KOMPOSITIONE GOBAE KOMPOSITIONE Musiker og komponist une Thorsteinsson rejste i 2011 rundt i verden i 6 mdr. for at komponere, indspille, og producere musik og musikvideoer

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

- engang havde orkestret et blad der hed OPUS.

- engang havde orkestret et blad der hed OPUS. OPUS/ OPUS/ OPUS/ OPUS/ OPUS/ OPUS/ OPUS/ opus/ OPUS/ OPUS - engang havde orkestret et blad der hed OPUS. OPUS udkom med uregelmæssige mellemrum og berettede om hvad der var foregået, fx anmeldelser (dem

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere