Kommissorium U Døgn / Stjerneskud. Kommissorium U Døgn / Stjerneskud.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommissorium U Døgn / Stjerneskud. Kommissorium U Døgn / Stjerneskud."

Transkript

1 NYHEDSBREV Kommissorium U Døgn / Kommissorium U Døgn / Kommissorium for Botilbud på handicapområdet uden døgndækning samt Klub Stjerneskud Formål Deloitte-rapporten anbefaler, at vi har et strategisk fokus på at en række 107 tilbud og 107-lignende tilbud med fordel kan iværksættes i eget hjem. I de foreløbige principper for tilbudsviften indgår et mindste indgriben princip, og et princip om at vi arbejder ud fra et habiliterende perspektiv. I kortlægningen af tilbudsviften anbefales det derfor, at der sættes fokus på botilbuddene på handicapområdet med et gradueringsniveau 2-4, nemlig Egeparken, Vangedevej, Kongshøj Alle, Linde Alle, Ungekollegiet og Møllehaven med henblik på om beboerne kan tilbydes et mindre indgribende tilbud f.eks. givet som Bostøtte i eget hjem. Dette fokus på mindre indgribende botilbud skal ses i sammenhæng med etableringen af en akuttelefon på Lunden. Etableringen af en akuttelefon varetages af en anden arbejdsgruppe. Der skal derudover ses på udnyttelsesgraden på Klub Stjerneskud for at sikre en så effektiv og smidig personaleudnyttelses på tilbuddet som mulig. På den baggrund skal der tages stilling til om der fremover skal indføres visitering til tilbuddet

2 Kommentar til Formål. Vi valgte at dele kommissoriet op i to arbejdsgrupper. Den ene arbejdsgruppe med fokus på Botilbud uden døgndækning, den anden gruppe med fokus på Klub Arbejdsgruppe uden Botilbud u døgn fik følgende sammensætning: Funktionsleder Jørgen Carstensen (Formand). Konsulent Henning Otterstrøm (Tovholder). Funktionsleder Henriette Fals. Hjemmevejleder Eva Bjerre, Øst 1. Hjemmevejleder med teamkoordinator funktion Susan Stauersbøl, Øst 2. Hjemmevejleder med teamkoordinator funktion Christina Morhordst, Øst 2. Sagsbehandler Lise Tønnesen. På første møde deltog ligeledes Lars Rasmussen samt Solvej Petersen, Økonomiafdelingen. Løbende har Solvej Petersen været meget behjælpelig med økonomiske beregninger. Arbejdsgruppen beregnede i alt fem møder: Den 27. februar, 12. marts, 25. marts (aflyst pga. afbud) 9. april og 27. april. Arbejdsgruppe Klub Stjerneskud fik følgende sammensætning: Funktionsleder Jørgen Carstensen (Formand). Konsulent Henning Otterstrøm (Tovholder). Hjemmevejleder med teamkoordinator funktion Conni Andersen, Øst 2. Sagsbehandler Lise Tønnesen. På første møde deltog ligeledes Lars Rasmussen samt Solvej Petersen, Økonomiafdelingen. Løbende har Solvej Petersen været meget behjælpelig med økonomiske beregninger. Arbejdsgruppen beregnede i alt fire møder: 12. marts, 25. marts, 27. april og 5. maj. Status Handicapområdet har i dag samlet set 44 pladser uden døgndækning. Alle disse pladser er kategoriseret med et gradueringsniveau 2-4. Borgere med udviklingshæmning har i dag mulighed for at anvende Klub Stjerneskud efter behov. Den hidtidige erfaring viser dog, at målgruppen ikke spontant vælger at anvende tilbuddet, men derimod har faste dage, hvor tilbuddet fortrinsvis anvende. Klub Stjerneskud har en borgertilknytning på 72, heraf 13 borgere fra andre kommuner. Der er en fremmødeprocent på 51 pct. (nov. 2014) Kommentarer til status. Arbejdsgruppe u døgn: Det følger Serviceloven at ophold i et 107 tilbud er af midlertidig karakter. Der gives ingen nedre eller øvre grænse for længden af tilbuddet til borgeren. Arbejdsgruppen blev derfor enige om, at undersøge muligheder for alle borgere, uanset hvor lang eller kort tid for ophold i Botilbudet. 2

3 Arbejdsgruppen havde en længere debat, om vi skulle se på egne Frederikssund borgere og eksterne borgere. Arbejdsgruppen blev enige om, at vi skal se på alle borgerne uanset hvem der har betalingsansvaret. Der kan ligge en økonomisk gevinst i at pege på eksterne borgere. Dette kan skabe plads til at vi evt. kan hjemtage borgere der p.t. har et tilbud udenfor kommunen samt egne borgere som er eller bliver visiteret til Botilbud u døgn. Det skal her bemærkes, at borgere med anden handle og betalingskommune kun kan fraflytte bostedet i samarbejde med myndighedsfunktionen fra handle/betalings kommunen. Det skal ligeledes bemærkes at fraflytter en borger med anden betalings- og handlekommune Botilbudet og i egen bolig i Frederikssund kommune, afhænger fremtidig betalings- og handleforpligtigelse af omfanget af støtteforanstaltninger i egen bolig. Praksis er at ca. 12 timer ugentligt og opefter med 85 i egen bolig forbliver handle og betalingskommune den samme som i Botilbudet. Evt. lidt mindre timetal såfremt der også er andre foranstaltninger - 103, 104, skånejob etc. Det er handle-og betalingskommunen, der foretager vurdering af støttebehov. Frasiger pgl. 85 støtte, overgår handle og betalingsforpligtigelsen ligeledes til stedlige kommune uagtet pgl. vurderes at have et støttebehov. Er timetallet 85 under ca. 12 ugentligt vil handle- og betalingsforpligtigelsen overgå til stedlige kommune. Stedlig kommune vil da fremover have betalingsforpligtigelsen for pgl Botilbud, hjælpemidler, plejehjem, ældrebolig etc. Arbejdsgruppen satte ligeledes fokus på, at en del af de nuværende 44 pladser er oprettet med lejekontrakt. Lejeloven vil juridisk være prioriteret højere end servicelovens 107; midlertidig Botilbud. Dette vil sige, at borgeren er uopsigelig, hvis ikke borgeren og i mange tilfælde forældre/pårørende er motiveret for en udflytning fra bosted til egen lejlighed. Arbejdsgruppen var enige i at borgere som blev sat i spil til eventuelt mindre indgribende tilbud, skulle anonymiseres med A, B, C osv. Arbejdsgruppen blev enige om at udvikle et regneark, som giver en kalkule på konkrete udgifter i forhold til det enkelte Botilbud u døgn, 85, 103, 104, 83. Arbejdsgruppen valgte at se bort fra 97 ledsager ydelsen til borgere, som skal flytte fra Botilbud til egen lejlighed, idet borgerne formentlig ikke vil være omfattet af målgruppen. Arbejdsgruppe Stjerneskud: Smidigheden i personaleudnyttelse p.t. fungerer inden for rammen af normeringen på et gennemsnit af 100 timer om ugen med nuværende åbnings- og aktivitetsflade. Fremmøde procenten er beregnet ud fra en normering på 40 borgere. Januar 50,30 % Februar 56,25 % Marts 60,46 % 3

4 Se Optælling til Kommissorium 1. kvartal 2015 Dette giver en gennemsnitlig fremmøde % for 1. kvartal 2015 på 55,67 % Det skal bemærkes at enkelte åbningsdage p.t. er øremærket til grupper, eks. Ungegruppen, og da gruppen er forholdsvis lille giver det en noget lavere fremmøde %. I alt har 61 borgere gjort brug af tilbuddet i første kvartal 2015, heraf har 13 borgere anden betalingskommune. Alle åbningsdage bliver løbende evalueret i forhold til fremmøde, normering, aktivitet og medlemmernes ønsker. Der samarbejdes løbende med Team 2010 i forhold til kommende aktiviteter for ikke at få overlap i kalenderen. Eksempelvis i forhold til Idrætslørdage og Klub Stjerneskud lørdage. Arbejdsopgaver Det vurderes om beboerne i de nævnte Botilbud evt. kan tilbydes en mindre indgribende tilbud. Derfor undersøges følgende: De borgere, hvor der umiddelbart ses et potentiale for at modtage en mindre indgribende indsats enten nu eller på sigt, udvælges. Disse borgere VUM-udredes Der redegøres for hvilken støtte disse borgere aktuelt modtager, ligesom borgens andre aktivitets-, beskæftigelsesog fritidstilbud beskrives. Der redegøres samtidig for priserne på disse tilbud. Det vurderes, ud fra en sammenhæng mellem funktionsniveau og aktuel støtte, om der er borgere, der vil kunne profitere af bostøtte i eget hjem. Der redegøres for det fremtidige bostøttebehov, ligesom der redegøres for hvilke andre tilbud, der vil være væsentlige for den enkelte borger for at en vellykket udflytning kan finde sted. Der redegøres samtidig for priserne på disse tilbud. Der skal på baggrund af udnyttelsesgraden tages stilling til om der skal indføres visitation til Klub Stjerneskud Kommentarer til arbejdsopgaver. Arbejdsgruppe u Døgn: Arbejdsgruppen har ud fra gradueringsmodellen 1-6, udvalgt 12 borgere, som har potentiale til udfasning fra nuværende Bosted. De 12 borgere er opgjort i vedhæftede regneark som borger A, B, C.. Det skal her bemærkes, at 4 ud af de 12 borgere p.t. bor på Unge Kollegiet og er ifølge Unge Kollegiets kommissorium ved at nå rammen af ca. 3 år for udflytning, som Unge Kollegiets kommissorium foreskriver. Det skal bemærkes, at de 12 borgerne ikke i forbindelse med dette kommissorium, vil blive VUM udredt. Dette ifølge aftale med myndighedsfunktionen. Der var ligeledes, for en del 4

5 borgere, en mangel på helt opdaterede socialpædagogiske handleplaner. Kommentarer til Regneark kommissorium Botilbud uden døgn: Borger A: Botilbud Vangedevej. Lejekontakt. Egedal boger. Eksemplet i regnearket vil give Frederikssund Kommune en merudgift på kr Til gengæld et lejemål i Botilbud. Borger B: Botilbud Vangedevej. Lejekontrakt. 103 Ejegod. 104 En umiddelbar besparelse på kr pr år. Borger C: Botilbud Møllehaven. Egen betaling. 103: Sølager. 104 En umiddelbar besparelse pr. kr pr år. Borger D: Botilbud Møllehaven. Egen betaling. 103: Højagergaard. 104 En umiddelbar besparelse på kr pr år. Borger E: Botilbud Egeparken. Lejekontrakt. 104 Stjerneskud En umiddelbar merudgift på kr pr år. Til gengæld et ledigt lejemål (egen betaling) i Botilbud. Borger F: Botilbud Egeparken. Lejekontrakt. 103: Sølager. 104 En umiddelbar besparelse på kr pr år. Borger G: Botilbud Egeparken. Lejekontrakt. 103 Ejegod. 104 Furesø borger. En umiddelbar merudgift for Furesø på kr pr år. Borger H: Botilbud Egeparken. Lejekontrakt. 103 Sølager. 104 En umiddelbar besparelse på kr pr år. Bemærk: Der arbejdes p.t. med besparelse på kørselsudgift til 103; kr pr år. Borger I: Botilbud Unge Kollegiet. Lejekontrakt. 103 Højagergaard. 104 En umiddelbar merudgift på kr pr år. Borger J: Botilbud Unge Kollegiet. Lejekontrakt. 104 En umiddelbar besparelse på kr pr år. Bemærk borger ønsker ikke egen lejlighed og er visiteret til 107. Borger K: Botilbud Unge Kollegiet. Lejekontrakt. STU Ejegod. 104 En umiddelbar besparelse på kr pr år. Borger er skrevet op til venteliste i boligselskab. Borger L: Botilbud Unge Kollegiet. Lejekontrakt. 103 Højagergaard. 104 En umiddelbar merudgift på kr pr år. 5

6 Bemærk borger ønsker p.t. ikke egen lejlighed. Kommentarer til arbejdsopgaver. Arbejdsgruppe Stjerneskud: Den nuværende praksis i tilgangen til Klub Stjerneskud, er typisk, at borgeren efter aftale frekventerer Klubben en kort periode. Borgeren kan opleve, om tilbuddet passer og personalegruppen kan vurdere den pågældendes støttebehov. I få tilfælde, specielt borgere fra 108 tilbud, må klubben bede bostedet om støtte især ved ture/aktiviteter udenfor Klub Stjerneskuds matrikel. Borgere som har andre betalings kommuner skal via deres sagsbehandler indhente betalingstilsagn. Taksten er her kr årligt. Frederikssund kommune opkræver p.t. betaling på 13 borgere, fordelt på fem omkringliggende kommuner. Klub Stjerneskud fungerer i dag som et meget fleksibelt tilbud. Der er tilbud om spisning/mad på alle åbningsdage. Her til kræves der tilmelding ligesom aktiviteter ud af huset fordrer tilmelding. Borgerne frekventerer Klubben i svingende omfang alt efter behov, motivation og aktiviteter. Andre borgere har en mere fast struktur for brug af klubben. Klubben fungerer i dag som et sikkerhedsnet og socialt samlingspunkt for borgere i egen bolig ( 85) og dette behov vil formentlig stige jo flere borgere der flytter i egen bolig. Det virker som om at borgerne fra 107 eller 107 lignende bosteder frekventerer Klubben efter en struktur på det enkelte bosted. Her tænkes på husmøder, hjemmedage, fælles spisning og personaledækning. Det opleves at denne struktur forandres, eks. hvis bostedet planlægger ny dag for husmødet. Mange aktiviteter bliver tilrettelagt via ønsker fra medlemmerne i dialog med personalegruppen. Den store alders spredning i medlemsgrupper har dannet grundlag for oprettelse af Unge gruppe, Kvinde Gruppe, Mande gruppe og ældre gruppe. Klub Stjerneskud tilbyder fire dages kultur ferie, her har medlemmer for andet år i træk valgt Sølund musik festival i Skanderborg. Ifølge den vedhæftede fil Optælling til Kommissorium 1.kvartal 2015 fremgår det at 58 % af Klubbens medlemmer er 85. Ifølge Klubbens registrerede medlemsliste er det 48,6 % af det totale fremmøde som kommer fra Øst 2; formentlig en følge af at klubbens medarbejdere organisatorisk er placeret i Øst 2. Det opleves at den nye Flex trafik kørsel bevirker en større tilgang til Klubben fra Bosteder. Klubben har p.t. ingen kørsels ordning eller egen bus. 6

7 Arbejdsgruppen har diskuteret visitation til klub Arbejdsgruppen kan ikke på baggrund af belægningsprocenten vurdere om det vil være relevant at indføre visitation. Gruppen er enig om at det vil give en mere eksakt styring af, hvem der har adgang til at bruge tilbuddet. Det vil også give en mere gennemskuelig økonomi. Gruppen ser 3 mulige scenarier: 1. at klubben fortsætter som et uvisiteret tilbud for alle Frederikssund borgere, hvor eksterne borgere som nu vil kræve en bevilling fra betalingskommune. Fordel: borgerne kan benytte klubben efter lyst og behov. Ulempe: modellen gør at der skal opretholdes en tilstrækkelig normering af medarbejdere så der er støtte til det antal borger der benytter klubben. 2. at der visiteres 100% (hele åbningsfladen) til klubben. Ved 100 % vil fleksibiliteten som den kendes i dag, stadig kunne bevares. Fordel: at der kommer en øget styring af hvem der må benytte klubben. Borgerne kan benytte klubben efter lyst og behov. Ulempe: modellen gør at der skal opretholdes en tilstrækkelig normering af medarbejdere så der altid er dækning til det antal borgere der benytter klubben. Foretages der visitation som til andre 104 tilbud kan egenbetaling ikke opkræves. Skal der ske en visitation til Klub Stjerneskud, skal det overvejes om alle borgere skal visiteres eller om det blot er nye. 3. at der indføres differentieret visitation. Borgerne visiteres til antal dage eller procentvis brug af den samlede åbningsflade. Fordel: at der kommer økonomisk styring af hvem der må benytte klubben. Det vil være lettere at styre forbruget af medarbejdere. Ulempe: Det vil være svært at opretholde en fleksibel tilgang for borgerne. Der vil i høj grad skulle planlægges hvilke dage den enkelte borger kan komme i klubben og den nuværende struktur omkring unge-, kvinde-, mande- og ældregruppe vil være svær at fastholde. Foretages der visitation som til andre 104 tilbud kan egenbetaling ikke opkræves. Skal der ske en visitation til Klub Stjerneskud, skal det overvejes om alle borgere skal visiteres eller om det blot er nye. Det ville være vanskeligt at opretholde den meget store medbestemmelse for de enkelte medlemmer. Denne medbestemmelse ses via Klubbens Klubråd, Fællesmøder, Fest udvalg, Blad udvalg. 7

8 Belysning af økonomi Økonomiafdelingen vil bidrage til at belyse den økonomiske effekt af de foreslåede tiltag. Den første overordnede beregning foretages i starten af forløbet omkring effekten af de foreslåede tiltag. Denne første beregning kan tage udgangspunkt i følgende parametre: Volume hvor mange personer er der tale om? Enhedspriser, nuværende foranstaltninger, nyt tilbud - bostøtte Beregning af forudsætninger: Hvis det lykkes at udsluse x antal personer (20 pct.) til x pris, og der suppleres med x antal nye ydelser(gennemsnitspris for bostøtte m.v.), kan der sandsynliggøres en besparelse på x kroner. Tidshorisont bør beskrives, så det vises at implementeringen vil foregå over x antal år. Vi skal turde sætte økonomi på nogle nærmere beskrevne forudsætninger. Arbejdsgruppe U Døgn En samlet opstilling ud fra de tolv borgere siger, at der er en besparelse på kr Der vil komme en merudgift på kr , hvilket vil give Frederikssund Kommune en samlet besparelse på kr ,- Samt selvfølgelig stille tolv boliger ledige. En gennemgang af de 12 borgere fra A til L, vi ser at: To borgere er fra anden handle og betalingskommune. To borgere fra egen kommune, er forbundet med en umiddelbar merudgift. To borgere fra egen kommune,(unge Kollegiet) er p.t. ikke motiveret til egen bolig. Seks borgere fra egen kommune, som skal motiveres til egen bolig, kan give en umiddelbar besparelse. En opgørelse af disse seks borgere er: Borger B: En umiddelbar besparelse på kr ,- Borger C: En umiddelbar besparelse på kr ,- Borger D: En umiddelbar besparelse på kr ,- Borger F: En umiddelbar besparelse på kr. 8614,- Borger H: En umiddelbar besparelse på kr.8614,- Borger K: En umiddelbar besparelse på kr ,- Dette vil samlet set give en umiddelbar besparelse på kr ,- Samt stille seks boliger ledige. Det må kunne forventes, at besparelsen på sigt vil blive større ved bevilling af færre 85 timer. Med et målrettet socialpædagogisk arbejde, vurderer arbejdsgruppen, at det først anslåede 85 timer på sigt kan reduceres. Omvendt kan der også være tilfælde, hvor udfasningen til egen lejlighed ikke lykkes hvorfor der igen kan opstå behov for et Botilbud, hvilket vil give en merudgift. 8

9 Tidshorisont med betragtninger. Tidshorisonten kan være svært at sige præcist. Der er flere faktorer, fra borger til borger, som skal løses: En målrettet motivation af den enkelte borger, via et målrettet pædagogisk arbejde på Bostederne. Dette via 141 handleplaner samt socialpædagogiske handleplaner. Borgerne skal udredes via Voksen Udrednings Modellen. (VUM) En målrettet motivation af eventuelle forældre og pårørende. En motivation set i lyset af 10 ud af de 12 borgere som er beskrevet har lejekontrakt. Ventetid på boliglister i Boligselskaber. Borgerne som ikke er opskrevet på venteliste, bør snarest motiveres til opskrivning i Boligselskab. Frederikssund Kommunes tilgang til lejligheder. Arbejdsgruppen har følgende betragtninger til udfasningen fra Bosted til egen lejlighed: Tilknytning til sit gamle Bosted i udfasningsperioden. Det er Bostedet som varetager udflytningen til en glidende overgang til 85. Borgeren kunne tilbydes en periode, hvor der stadig er tilknytning til Bostedet. Dette kunne eksempelvis være til fællesspisning. Arbejdsgruppen tiltænker denne periode 1-3 måneder. En tilgang til Døgn vagt via telefon, som kan give borgeren en tryghed. (Behandles i et andet Kommissorium). En gradvis større frekventering af Klub Eventuelt via gruppe processer. En gradvis større tilgang til aktiviteter, eksempelvis via Team 2010 og Klub Dele af arbejdsgruppen så gerne at kommende bomiljø, for nogle borgere kunne oprettes som et opgangsfællesskab med den normering, som den enkelte borger vil have tildelt i 85 støtte. Arbejdsgruppen er vidende om det oprindelig planlagte opgangsbofællesskab i Færgeparken ikke vil blive effektueret, da Frederikssund Kommune ikke kan have lejemål i bebyggelsen. Dele af arbejdsgruppen mener, at der kunne oprettes en form for opgangsbofællesskab i en light model. Dette via Frederikssund Kommunes tilgang til bomiljøer, hvor borgerne på forskelligt beliggende lejemål, kan opnå en tryghed via ligesindede, som man kender, eks. via arbejde, klub, Idræt etc. Eksempelvis har bomiljøet på Slangerupgaardsvej gennem år udviklet sig til at borgerne har oprettet et godt netværk og hvor hjemmevejleder teamet bliver en tryg del af bomiljøet. Dele af arbejdsgruppen ser ikke en tilgang i nævnte light model. Denne del ser at det det individuelle pædagogiske arbejde med den enkelte borger, giver den fornødne tryghed og udvikling i processen fra Bosted til egen lejlighed. 9

10 Arbejdsgruppe Ud fra status p.t. er det ikke muligt for arbejdsgruppen at pege på en økonomisk konsekvens ved at indføre visitation til Klubben; blot at bliver mere gennemsigtigt og muligt at styre antallet af borgere der modtager tilbuddet. Det vil give et øget arbejdspres for sagsbehandlere og visitationen. Anbefalinger På baggrund af arbejdsopgaverne skal arbejdsgruppen udarbejde en anbefaling overfor styregruppen. Forslaget skal indeholde en oversigt over de borgere, der vurderes at kunne tilbyde et mindre indgribende tilbud inkl. deres nuværende tilbud, det tilbud arbejdsgruppen anbefaler samt den faglige og økonomiske gevinst ved forslaget. Der skal derudover foreligge en anbefaling ved evt. visitation til Klub Arbejdsgruppe U Døgn Arbejdsgruppen anbefaler at der via opdaterede socialpædagogiske handleplaner udarbejdes en Voksen Udredning (VUM). Dette i første omgang med fokus på egne Frederikssund Borgere, som i denne rapport er nævnt som B, C, D, F, H, K. Arbejdsgruppen anbefaler, at der gennemtænkes en klar tilgang til borgerens kommende liv, udenfor de trygge rammer i nuværende Botilbud. Se forslag i denne rapport under punkterne tidshorisont og betragtninger. Dette for at borgeren, forældre/pårørende, Frederikssund Kommune får en etisk og faglig tilgang til udflytninger fra Botilbud uden døgndækning til egen bolig med støtte. Arbejdsgruppen anbefaler at der arbejdes videre med en udflytning af borgere til et liv i egen bolig. Arbejdsgruppe Stjerneskud Arbejdsgruppen anbefaler at der lægges et serviceniveau for Klub Først herefter vil det være muligt at pege på en økonomisk konsekvens ved at indføre visitation. Serviceniveauet vil herefter blive afspejlet i den normering/budget der udmøntes. 10

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefaling: Det anbefales at alle botilbud i socialpsykiatrien uden døgndækning samles under 1 ledelse, idet der vil

Læs mere

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 19. november 2015

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 19. november 2015 Tilsynsrapport Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud Anmeldt tilsyn 19. november 2015 Tilsynets vurdering Vurdering På baggrund af brugernes udtalelser, er det tilsynets vurdering, at brugerne på Klub

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Vedrørende: Status vedr. hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Sagsnavn: 43126: Overtagelse af regionale institutioner (08/02342) Sagsnummer: 16.00.00-A09-1-08 Skrevet af: Anne

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Sagsbehandler: Karoline Winther-Lund Telefon: 23 22 90 10 Email: 36502@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Ishøj, den 28. september 2012 Projektbeskrivelse Opgangsnetværk Baggrund

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

ydelseskatalog Bofællesskabet Bregnerødvej 55 57 (Rudersdal Aktivitets- og støttecenter) Maj 2011.

ydelseskatalog Bofællesskabet Bregnerødvej 55 57 (Rudersdal Aktivitets- og støttecenter) Maj 2011. ydelseskatalog Bofællesskabet Bregnerødvej 55 57 (Rudersdal Aktivitets- og støttecenter) Maj 2011. 1 Indholdsfortegnelse ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet kvalitetsstandard...

Læs mere

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOGMATERIALE til masterplan Landsbyen Sølund 2014 Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på dit bidrag i en proces,

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Social- og Borgerservice Projekt UDE-HOS - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Projekt UDE-HOS et særligt tilbud efter Servicelovens 99 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Kort

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Service deklaration Lindegården 2010 1

Service deklaration Lindegården 2010 1 Service deklaration Lindegården 2010 1 Værdigrundlag...3 Målgrupperne...4 Formål og målsætning...4 Visitation...4 Fysiske rammer...5 Personale...5 Pædagogik...6 Bruger og pårørende råd...6 Ledsagerordning...7

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv.

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsnr.: 2016/0003469 Dato: 26. maj 2016 Titel: Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Halsnæs Kommune er i gang med

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Støttecentret Hjørnehuset er et tilbud for 7 voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Hjørnehuset er beliggende på Stationsvej

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Principper og Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde - Handicap og Socialpsykiatri. September 2015

Principper og Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde - Handicap og Socialpsykiatri. September 2015 Principper og Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde - Handicap og Socialpsykiatri September 2015 Foto: 2/27 Indholdsfortegnelse 1.Principper for indsatsen...4 1.1. Et selvstændigt liv på

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Ankestyrelsens undersøgelser Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 September 2009 Titel Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Den nuværende kontrakt med Haarby taxa løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2014, med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder.

Den nuværende kontrakt med Haarby taxa løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2014, med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder. Notat Til: Børne- og Undervisningsudvalget Kopi til: Fra: Arbejdsgruppen Supplerende overvejelser om udbudsform for Pilehaveskolens elevbefordring I tilknytning til rapporten om evaluering af elevbefordringen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Oplysninger om tilbuddet Horskær Tilbudets navn: Bo-og levestedet Horskær Pottehusevej 7 6580 Vamdrup Tilbudstype: Horskær er et Socialpsykiatrisk Center oprettet

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Familier og unge, som er i akut krise på baggrund af voldsomme sociale begivenheder i familien.

Familier og unge, som er i akut krise på baggrund af voldsomme sociale begivenheder i familien. Kvalitetsstandarder DUH, Strandmarken og Centervej Akutforløb (fortrinsvis Strandmarken) At yde hjælp til familier og unge, som har brug for hjælp akut eller med kort varsel. Familier og unge, som er i

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets og samværstilbud

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets og samværstilbud Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets og samværstilbud 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning

Læs mere

Særforanstaltninger. Baggrund. Bilag 1

Særforanstaltninger. Baggrund. Bilag 1 Bilag 1 Særforanstaltninger 18.05.2015 Baggrund Social Service har igangsat en omstillingsproces på baggrund af Deloitte rapportens anbefalinger fra marts 2014. Rapporten peger bl.a. på, at Frederikssund

Læs mere

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007 Generelle bemærkninger Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2007 viste, at 5 aftaleholdere under Pleje og Omsorg forventede en afvigelse på over 5 %. De 5 aftaleholdere har indsendt budgetopfølgning pr.

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:gribskov kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gribskov kommune Kontaktperson Jeanette Nina de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej

Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej Adresse: Auktionsvej 41, 7760 Hurup Leder: Lene Mouritsen Telefon: 99172666 E-mail: Limfjorden@thisted.dk Fax: 99172674 Indhold Hvad kan vi

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Syd

Servicedeklaration Katrinehaven Syd Servicedeklaration Katrinehaven Syd Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Syd Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Konstitueret leder: Kim Ulrik Tranekjær Søgaard

Læs mere

Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap

Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap Indhold 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Definition af målgruppe 4. Målgruppens behov 5. Assens Kommunes tilbud 6. Målgruppens

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2010

Lindens virksomhedsplan 2010 Lindens virksomhedsplan 2010 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104 Linden har fælles

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Best Practice Case: Jobcenter Næstved er tæt på fuld rettidighed i indsatsen overfor kontantog starthjælpsmodtagere

Best Practice Case: Jobcenter Næstved er tæt på fuld rettidighed i indsatsen overfor kontantog starthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 10. september 2010 Best Practice Case: Jobcenter Næstved er tæt på fuld rettidighed i indsatsen overfor kontantog starthjælpsmodtagere 1. Emne At sikre

Læs mere

Internt notat Krogens fremtid

Internt notat Krogens fremtid Sagsnr. 12/10 407 Dok.nr. 31646-13 Lene Nørlund/Line Knudsen/Kurt Berthelsen Internt notat Krogens fremtid 1. Indledning Esbjerg Kommune har meddelt, at de med udgangen af 2014 forventer at hjemtage aflastningsopgaver,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at bofællesskabet er et velorganiseret tilbud. Det vurderes, at medarbejderne er velkvalificerede

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 218 Offentligt Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dato: 24. april 2015 Sagsnr.: 2015-004708-2 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 / Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Indhold: Spørgsmål og svar fra dagen Side 3 10. Alle spørgsmål i samlet rækkefølge Side 11 Hjælpe spørgsmål til uddybning

Læs mere

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset Rødbo Taxhuset September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødbo / Taxhuset...4 2. Kapacitet og belægning...7 3. Personale og økonomi...8

Læs mere

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde.

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde. Beskrivelse af bofællesskabsydelser Bofællesskabsydelsen gives i Bofællesskaberne i Hvidovre, som tillæg til den individuelle indsats ifølge servicelovens 85. Bofællesskabsydelser beskriver en indsats,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden for midlertidige og længerevarende botilbud synliggør Køge Kommunes serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden fungerer

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL

Læs mere

Formål med aftalen. Politiske visioner, mål og krav. Lovgrundlag og målgruppe

Formål med aftalen. Politiske visioner, mål og krav. Lovgrundlag og målgruppe - Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune, herunder selvejende institutioner. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Tilsynsprotokol for plejehjem og plejecentre ved Skanderborg Kommune

Tilsynsprotokol for plejehjem og plejecentre ved Skanderborg Kommune Tilsynsprotokol for plejehjem og plejecentre ved Skanderborg Kommune Institution: Plejecenter Søndervang Besøgsdato: 27. november 2012 1. Leves der op til de ældrepolitiske målsætninger, herunder: Ydes

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere