Resultatlønskontrakt mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatlønskontrakt mellem"

Transkript

1 Resultatlønskontrakt mellem Tage Andersen Navn og cpr-nummer og Bestyrelsesformand Søren Sørensen p.b.v Nærmeste leder (navn og initialer) Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2012/2013 og skal være underskrevet senest 1. september Resultatlønskontrakten har udgangspunkt i bemyndigelsen fra Ministeriet for Børn og Undervisning af 6. december Resultatlønskontrakten har en basisramme på kr og en ekstraramme på kr Basisrammen udgør 2/3 af kontrakten og ekstrarammen 1/3 af kontrakten. Der kan maksimalt opnås 100 point (%) og ved fuld opfyldelse af resultatlønskontrakten kan således maksimalt opnås kr Resultatlønskontrakten knytter sig til skolens overordnede strategier og de mål der her er fastlagt. Der er 24 strategiske mål anført i de overordnede strategier, der refererer til (EFQM)-paradigmets 9 temaer. Hvert tema er vægtet med et point-antal og tilsammen udgør disse 67 point (67 %) af resultatlønskontrakten. Vægtningen fremgår af nedenstående. 1. Lederskab 7 point Mål for : A. Ledelsesgrundlaget synliggøres for alle ledere og skolens mission, vision og værdier evalueres med hensyn til evt. justeringer inden udgangen af 2012/2013. Ledelsesgrundlaget er synligt på skolens intranet som et appendix til skolens personalepolitik, og mission og vision samt værdier er en del af skolens overordnede strategier og lokale strategier Ledelsesgrundlaget var en del af fundamentet ved lederseminar i maj, hvor ledelse og OK13 var i fokus. Mission, vision og værdier er revideret i 2013 og nye versioner er synliggjort. B. Der udarbejdes reviderede strategiplaner for uddannelsesområderne med aktuelle mål for Strategiplanerne er udgangspunkt for resultatlønskontrakterne 2012/2013, og målene skal være målbare med angivelse af hvornår disse er realiseret.

2 Der foreligger reviderede strategiplaner, dels som overordnede strategier dels som lokale strategier. De lokale strategier for erhvervsgymnasieområdet justeres igen i begyndelsen af 2013/2014 for at sikre inddragelse af gymnasiets ledelse og medarbejdere der flytter sammen ved starten af skoleåret 2013/2014. Der er lavet en manual for de lokale strategier for at øge kvaliteten og målsætningerne i disse. Strategiplanerne behandles ved et bestyrelsesseminar i september og kan dokumenteres. C. Der gennemføres interne kurser i emner der foreslås af skolens ledere. I 2012/2013 gennemføres mindst 3 relevante kurser. Der er gennemført to meget vellykkede kurser i personaleadministration med deltagelse af skolens ledere. Endvidere er gennemført lederseminar maj 2013 med temaet ledelse og OK13. Dokumentation: Ole Kristensen kan vise program og evaluering for personalekurset og Hanne Churchill kan vise program for lederkurset. D. I 2012/2013 gennemgås organisationsplanen med henblik på evt. justeringer. En organisationsændring hvor HHX aktiviteterne flyttes fra Minervavej 57 til Rådmands Boulevard 19 og HG uddannelsen fra Rådmands Boulevard 19 til Minervavej 57 forberedes gennem skoleåret med inddragelse af relevante medarbejdere og god information til alle medarbejdere. Organisationsplanen er justeret i 2012/2013 og fremgår af intranettet. Der er sket nyansættelser op mod slutningen af skoleåret og dermed vil organisationsplanen yderligere blive justeret i starten af det nye skoleår. Rektor for erhvervsgymnasiet har gennemført en god proces vedrørende omlægningen af de to HHX afdelinger som bl.a. har udmøntet sig i fælles studietur til Berlin for de to afdelinger i marts Tilsvarende har de to HG afdelinger gennemført en fælles studietur til Himmerland, og uddannelseschefen har løbende stimuleret processen med hensyn til sammenflytningen af de to HG afdelinger på MV57. Steen Christensen (HHX) og Anne Gammelby Lybecker (HG) kan dokumentere studieture og forløb. E. Ledelsesinformation og mødestruktur bearbejdes og evalueres således at disse optimeres i forhold til Tradiums aktuelle situation i 2012/

3 Strukturen af ledelsesinformationen er ændret i 2012/2013 således det alene er budgetledere der deltager i ledermøder. Alle ledere indkaldes ad hoc til udvidede ledermøder. Task Force møder med uddannelsesområderne sikrer en direkte kommunikation med uddannelsesledere og chefer. Task Force søger at sikre ledergruppen så fyldig men så relevant information som muligt og alle ledere kan henvende sig til Task Force/ direktionen for at drøfte problemstillinger. Der foreligger referater fra ledermøder og Task Force møder med områdeledelserne. F. Skolens bestyrelse evaluerer bestyrelsesarbejdet inden udgangen af 2012/2013 og søger nominering som årets bestyrelse. Der er gennemført en evaluering af bestyrelsesarbejdet med Pluss Leadership som konsulent og dataindsamler. Tradiums bestyrelse blev nomineret som Bedste Offentlige Bestyrelse i 2012 og tildeltes en 2. plads. Der gennemføres MUS samtaler med bestyrelsesmedlemmer med bestyrelsesformanden. Rapport vedrørende bestyrelsesevalueringen foreligger skriftligt. 2. Strategi og planlægning 7 point Mål for : A. Pædagogisk strategi I 2012/2013 drøftes og formuleres en overordnet pædagogisk strategi med udgangspunkt i det foranstående og notatet pædagogisk værdigrundlag for Tradium, idet pædagogisk udvikling er et prioriteret tema for Tradium. Pædagogisk udvikling er prioriteret højt, og der er i 2013 afsat 3 mio. kroner til formålet (direktørpuljen). Der er gennemført et stort tværgående pædagogisk kursus i Cooperative Learning og pædagogisk uddannelse af lærerne prioriteres og koordineres. Rikke Aavad kan dokumentere Cooperative Learning kurset og pædagogisk uddannelse. Af de lokale strategier fremgår de pædagogiske strategier som varierer fra uddannelsesområde til uddannelsesområde. Økonomiafdelingen har en liste over Tradiums pædagogiske projekter. 3

4 B. Markedsføringsstrategi I 2012/2013 fastholdes den positive omtale af skolens uddannelsesaktiviteter, og der gennemføres en evaluering af skolens hjemmeside og øvrige tiltag med hensyn til markeds-føring og kommunikation, idet traditionel markedsføring nedtones og kommunikation og partnerskaber fremmes. Skolens hjemmeside er evalueret og revideret i 2012/2013. Herunder er brugerfladen vurderet. Anders Sondrup Bøegh kan dokumentere revisionen og øvrigt arbejde med sociale medier. Den redaktionelle omtale af Tradiums mange resultater og aktiviteter er fortsat, mens egentlig annoncering fortsat nedtones. Kendskabsgraden til skolen er øget i løbet af skoleåret og kan dokumenteres. Rapporten findes hos Anders Sondrup Bøegh. Partnerskaber fremmes i uddannelsesområderne og der er lavet en central partnerskabsaftale med BYG (samt Randers Kommune/UUR). Partnerskabsaftalen kan dokumenteres. C. Optagelsesprognose I 2012/2013 præsenteres skolens bestyrelse og HMIO for en optagelsesprognose for , som en samlet oversigt, idet det giver anledning til en vurdering af volumen med hensyn til skolens fysiske rammer og hvad der savnes i Tradiums uddannelsessortiment. Der er ikke udarbejdet en komplet optagelsesprognose for på grund af lederskifte på erhvervsgymnasieområdet og en kommende reform af erhvervsuddannelserne (efteråret 2013). Der foreligger dog prognoser og skøn for alle uddannelsesområder og ved strategiseminaret for bestyrelsen i september 2013 vil hvert enkelt uddannelsesområde blive vurderet med hensyn til fysiske rammer og prognose for fremtidige aktiviteter. D. Internationalisering I 2012/2013 fremstilles et statusnotat, der viser i hvilket omfang internationaliseringen er implementeret på de enkelte uddannelser. Formålet er at synliggøre hidtidige resultater, skabe grundlag for erfaringsudveksling og fastholde og om muligt udbygge Tradiums internationalisering. Internationaliseringsområdet har været højt prioriteret i 2012/2013 og i 2012 vandt Tradium FUHU s internationaliseringspris (samt dermed kr ). Alle uddannelser har et internationalt islæt og internationalisering er en del af de lokale strategier. Dette kan dokumenteres i de lokale strategier og i Tradiums overordnede strategier. 4

5 Internationalisering vil fortsat have en høj prioritet i Tradiums strategier og hverdag. E. Uddannelsessortiment I 2012/2013 opgøres Tradiums uddannelsessortiment, som fremlægges til godkendelse for skolens bestyrelse. I forlængelse heraf drøftes Tradiums uddannelsesdækning for de enkelte uddannelser og mulige nye uddannelser i uddannelsessortimentet. Der er fremstillet en oversigt, og Tradiums uddannelsessortiment og udbygning eller tilpasning af uddannelsessortimentet drøftes løbende i ledelsen, formandskabet og bestyrelsen. I 2012/2013 er besluttet at udbyde Transport og Logistik i Pederstrup og der er ansøgt om etablering af medieproduktion på Minervavej 57. Der er en samarbejdsaftale med Dania og udbud af Åben Uddannelse på KVU området. Uddannelser der viser dårlige økonomiske resultater er under observation med henblik på tilpasning eller nedlæggelse. I 2013 har Tradium Erhverv, overfladebehandler og metalområdet været under observation. Med henblik på at etablere det optimale sortiment i Tradiums dækningsområde er der ført forhandlinger med Tech College Aalborg, Aarhus Tech og Viden Djurs om evt. uddannelsessamarbejde. Uddannelsessortimentet drøftes ved strategiseminaret i september Uddannelsessortimentet kan dokumenteres og planlagte nye uddannelser påvises. En uddannelsesoversigt (pixi udgave) udgives i starten af 2013/2014. F. Kvalitetsprogrammer og kvalitetsmålinger I 2012/2013 påses at der er fulgt op på ETU og MTU og hvert enkelt uddannelsesområde udpeger et antal relevante indikatorer for god kvalitet, der gerne må give mulighed for benchmarking. Indikatorerne skal ikke nødvendigvis alene være elementer af ETU og MTU, men kan vær nye elementer som er særligt relevante for netop den pågældende uddannelse. På uddannelsesområderne er der fulgt op på ETU (elevtilfredshed) med henblik på forbedringer. Opfølgning sker løbende på uddannelsesområderne. Der er i 2012/2013 arbejdet med MTU (medarbejdertilfredshed) med udgangspunkt i målingerne i Næste MTU måling foretages i

6 Mål for MTU og ETU fremgår af de lokale strategier og dokumentation for opfølgning findes lokalt. Der foretages bench marking af MTU/ETU resultaterne via ENNOVA og kan dokumenteres via ENNOVA rapporterne. 3. Medarbejdere 7 point Mål for A. Alle uddannelsesområder har løbende mindst et pædagogisk udviklingsprojekt under gennemførelse. Uddannelsesområderne har alle som minimum et pædagogisk projekt under gennemførelse. Flere projekter gennemføres på tværs af uddannelsesområderne. De pædagogiske udviklingsprojekter kan dokumenteres via uddannelsesområdernes strategiplaner og via økonomiafdelingens afrapportering (EU, regionale, FOU). B. Alle uddannelsesområder arbejder med internationalisering tilpasset uddannelsesaktiviteterne. Det kan dokumenteres at alle uddannelsesområder arbejder med internationalisering. Af uddannelseschefens resultatlønskontrakt ses konkret, hvad der er arbejdet med. Som nævnt vandt Tradium i 2012 internationaliseringsprisen og dette var ikke mindst på grund af bredden i skolens internationalisering. Skolens bestyrelsesformand, vicedirektør og udvalgte ledere har besøgt Finland for at øge indsigten i uddannelserne her og knytte kontakter. Undertegnede har besøgt Schweiz for at undersøge årsagen til at der her er 69 % der tager en erhvervsuddannelse. C. Tradium søger via personalepolitikgruppen at etablere en platform for en sundhedscertificering, som forelægges HMIO til drøftelse. Sundhedscertificering (som senere er benævnt trivselsprojektet) blev drøftet i dialoggruppen og derefter forelagt HMIO med deltagelse af en ekstern konsulent. Herefter blev der arbejdet videre med processen, og ved Tradiums fødselsdagsfest i april 2013 blev der gjort status på projektet for alle deltagere i fødselsdagsfesten (ca. 225) med eksterne indlægsholdere. Skolen har udpeget 25 sundhedsambassadører, som skal fremme 6

7 processen frem mod sundhedscertificeringen. Sideløbende arbejder kantinen med nøglehulscertificering. Arbejdet med sundhedscertificeringen (trivselsprojektet) kan dokumenteres af Mette Kudahl Hansen. D. Der følges op på MTU og MUS samtaler med henblik på forbedring og udvikling af den enkelte medarbejder. Der følges op på MTU og MUS samtaler og der er iværksat planer for forbedringer. Der gennemføres først MUS samtaler i august/september 2013 for lederne i Dokumentation kan findes i uddannelseschefer/lederes resultatkontrakter. 4. Partnerskaber og ressourcer 7 point Mål for A. Skolen skal centralt arbejde på at etablere partnerskabsaftaler eller strategiske alliancer med væsentlige samarbejdspartnere, og mindst halvdelen af uddannelsesområderne skal efter 2012/2013 have etableret mindst én partnerskabsaftale, der understøtter undervisningen. Der er arbejdet med at etablere centrale partnerskabsaftaler og der er indgået aftale med Viden Djurs og Aalborg Handelsskole om uddannelse og en samarbejdsaftale med Erhvervsakademi Dania om Åben Uddannelse. Der er en partnerskabsaftale med BYG om brobygning og elevpladser. Inden for de enkelte uddannelsesområder er indgået mindst en partnerskabsaftale/samarbejdsaftale og dette kan dokumenteres i ledernes resultatlønskontrakter. Som eksempel kan nævnes erhvervsgymnasiet, der har aftaler med Randers Regnskov og Danish Crown. B. I 2012/2013 skal skolen fortsat implementere det nye økonomistyresystem og fortsætte arbejdet med PWC rapporten for at give endnu bedre grundlag for sikker og effektive drift af skolen. Der er gennemført træning for lederne for at styrke implementeringen af det nye økonomistyresystem og PWC rapporten er aktiveret i forbindelse med ændringer i studieadministrationen. Endelig iværksattes et særskilt projekt for AMU området, hvor der etableredes et særligt AMU kontor. 7

8 C. Der gennemføres en brugerundersøgelse i løbet af 2012/2013 vedrørende IT Center Nord, og resultatet evalueres med hensyn til forbedringer. Der er gennemført en central IT evalueringsundersøgelse der omfatter alle skoler der er med i IT Center Nord. På Tradium undersøgtes skolens afdelinger, så der kunne arbejdes specifikt med forbedringer. Evalueringsundersøgelsen kan dokumenteres. Endelig er IT Center Nord blevet revideret med hensyn til IT center funktionen og har opnået blank påtegning. D. I 2012/2013 arbejdes der målrette med at følge op på udspaltningen af KVU/PB uddannelserne i forhold til uddannelsesmiljøerne, og skolens afdelinger samles i Campus Midt, Campus Nord, Campus Syd, Campus Syddjurs og Campus Mariagerfjord for at optimere uddannelsesmiljøerne og sikre effektiv drift. Der er fulgt nøje op på udspaltningen af KVU/PB uddannelserne og indgået nødvendige aftaler for det videre samarbejde. Aftalerne er skriftlige og kan dokumenteres. Senest er afdelingen på Minervavej 63 (ejerlejlighed 2) blevet solgt til Erhvervsakademi Dania for kr pr og afdelingen er fraflyttet. Centraladministrationen er flyttet ind i Campus Midt (Vester Allé 26) og Tradium Erhverv er flyttet til Blommevej 49, hvor der er sket nødvendige bygningstilpasninger. På Campus Midt er etableret en IT koordinator, en vagtmester koordinator og en bygningstjeneste. Stabsfunktioner er placeret sammen med Task Force for at optimere koordination og kommunikation. Campus Mariagerfjord får forlænget sin lejekontrakt med Erhvervsakademi Dania med 7 år fra udløbet af nuværende aftale medio Alt kan dokumenteres ved skriftlige aftaler, lejekontrakter, salgsdokumenter og ved selvsyn. E. I 2012/2013 tages de første skridt i retning af at skolen bliver en grøn skole. Herunder iværksættes energibesparelser, som indarbejdes som en del af skolens fremtidige budgetter i samråd med skolens rådgivere. Der er lavet en bygningsgennemgang af Verdo og taget beslutning om at man starter med de lavthængende frugter. 8

9 Der er lavet et overslag over omkostninger og tilbagebetalingstid vedrørende solceller på VA26. Der udskiftes varmepumper (som har kort tilbagebetalingstid) og der ses på adfærdsregulering med hensyn til varmeforbrug, hvorved der på sigt kan spares ½ - 1 mio. kroner. Grøn energi indtænkes altid i bygningsrenoveringer, men der iværksættes kun projekter der er økonomisk attraktive. Skolen har uddannet det første hold grønne håndværkere og flere hold planlægges. 5. Arbejdsgange og forandringsledelse 7 point Mål : A. PWC rapporten aktiveres med PWC som ekstern konsulent og der etableres nye forretningsgange og en ny organisering af AMU området for at sikre optimal håndtering af det regelfyldte område. Samtidig ses på forretningsgange med hensyn til de øvrige administrationer. Der er i 2012/2013 etableret et AMU kontor med konsulentbistand fra PWC. Kontoret sikrer at AMU forretningsgange og regler overholdes. Kontoret er velfungerende og aflaster de lokale kursussekretærer. PWC har været konsulent ved sammenflytning af HHX og HG i Randers og herunder medvirket til effektivisering af administrationsområdet. B. Der udarbejdes reviderede centrale strategier og lokale strategier for uddannelsesområderne. Task Force giver sparring omkring nødvendig forandringsledelse på uddannelsesområderne og skolens organisationsplan evalueres og nødvendige reorganiseringer bearbejdes. Der er fremstillet en manual for uddannelsesområdernes lokale strategier, og Tradiums centrale strategier er revideret af vicedirektør/ adm. direktør og derefter i Task Force. Organisationsplanen er revideret i 2012/2013, men revidere yderligere i august/september 2013, da der er sket nye organisationsændringer og besluttet nye arbejdsdelinger i ledelsen. De reviderede strategier tilsendes bestyrelsen inden strategiseminaret i september, hvor den senest reviderede organisationsplan også vil foreligge. 6. Brugerresultater 7 point Mål : A. I 2012/2013 gennemføres elevtilfredshedsundersøgelser og resultaterne benchmarkes med sammenlignelige skoler. Evalueringen skal vise tilfredsstillende resultater og der skal iværksættes skridt til forbedringer på de 9

10 områder, der kalder på dette. Der er gennemført elevtilfredshedsundersøgelse på uddannelsesområderne, og resultaterne er løbende bearbejdet. Uddannelsesområderne kan dokumentere ETU og opfølgninger. ETU er generelt gode, men der er enkelte lokale problemer. ENNOVA systemet gør benchmarking med andre skoler mulig. B. I 2012/2013 gennemføres undervisningsevaluering (lærer/elever) og der følges op på resultater. Evt. problemer bearbejdes med henblik på forbedringer. Der er lavet et paradigme for undervisningsevaluering og besluttet at undervisningsevalueringen skal gennemføres. Undervisningsevalueringen er drøftet på afdelingerne, men alle lærerne har ikke fået en individuel evaluering af lederne. C. På gymnasieområdet (HTX, HHX) skal karakterniveauet være minimum som gennemsnittet på landsplan. Landsgennemsnittet for HHX og HTX er ikke kendt endnu for eksamen 2012/2013. Derfor benyttes gennemsnit af de seneste 3 års eksamener som er 6,1 på HHX og 6,2 på HTX. Eksamensresultaterne for Tradium i 2012/2013 er: HHX: Mariagerfjord 6,1 Rådmands Boulevard 6,5 Minervavej 6,6 HTX: Vester Allé 6,9 Altså er karaktererne over landsgennemsnittene. Karaktererne kan dokumenteres ud fra eksamensprotokollen og via ministeriets hjemmeside. 7. Medarbejderresultater 7 point Mål : A. MTU bearbejdes og udvalgte områder bearbejdes med henblik på bedre resultater ved målingen i MTU (medarbejdertilfredshedsundersøgelsen) for 2012 er løbende 10

11 bearbejdet med henblik på forbedringer, hvor dette har været valgt og ønskeligt. ENNOVA gennemgik undersøgelsen og gav anbefalinger til indsatsområder. På nogle områder fik den overordnede ledelse lave karakterer, på andre områder meget gode karakterer. Den overordnede ledelse har stået i spidsen for store forandringer i forbindelse med fusionen og i tiden herefter og reaktionerne på dette har været forskelligartede. MTU rapporten dokumenterer resultaterne for 2012 og ved Task Force møderne er der fulgt op på resultaterne. B. Gennemførte APV målinger bearbejdes med henblik på ønskede forbedringer lokalt. Der gennemføres generelt de pligtige APV målinger. I enkelte tilfælde har disse dog været forsinkede på grund af systemproblemer, men alle er nu gennemført og der er fulgt op på problemerne. APV målingsproblemerne har været drøftet på HMIO møder. Kontaktperson vedrørende APV er Mette Kudahl Hansen. C. Der føres statistik over sygefravær og iværksættes undersøgelser, hvis målingerne viser, at Tradium ligger over gennemsnittet på landsplan. Sygefravær registreres centralt af moderniseringsstyrelsen og kan aflæses i ISOLA HR meter årsrapporten. Seneste årsrapport er fra 2011 og 2012, og ses på totaltallet er der sket et fald fra 9,5 sygedage i 2011 til 8,1 sygedage i En egen analyse omkring arbejdsmiljø viser, at der i 2011 var 3 skader med fravær, mens der i 2012 var 0 skader med fravær. Samme undersøgelse vist, at der var 1,4 % korttidsfravær og 2,1 % langtidsfravær. Der er ikke sammenligningstal fra Der vil fremadrettet blive arbejdet med at lave udtræk og analyser, der mere direkte skaber grund for fremadrettede sammenligningsanalyser. 8. Samfundsresultater 7 point Mål : A. Tradium skal være i løbende dialog med dækningsområdets tre kommuner om landspolitiske, regionale og lokale uddannelsesmål og aktivt søge at fremme disse. 11

12 Der er et nært samarbejde med Randers Kommune via skolesamarbejdet, hvor Tradium har formandskabet. Skolesamarbejdet er strategisk samarbejdspartner med Randers Kommune. Skolens adm. direktør har deltaget i Randers Kommunes krisegruppe, der specielt har arbejdet med udvalgte temaer. Skolens vicedirektør har aktivt deltaget i udarbejdelsen af politikker ved Randers Kommune. Der er god kontakt til Mariagerfjord, hvor der er etableret samarbejde om erhvervsuddannelser med Tech College Aalborg og SOSU Nord. Tradium Erhverv er i tæt kontakt med alle tre kommuners jobcentre. Der samarbejdes med Viden Djurs om betjeningen af Syddjurs og Norddjurs kommuner. Tradium er endvidere aktiv medspiller i VEU centret, det sætter fokus på nationale, regionale og lokale uddannelsespolitiske temaer. B. Tradium skal aktivt komme med forslag og tilbud til jobcentre for at opkvalificere dækningsområdets jobsøgende. Der er som nævnt løbende kontakt til jobcentre, og der afgives tilbud om uddannelse til udvalgte og ønskede målgrupper. PJU (Randers) er af praktiske grunde nedlagt, men Tradium påtager sig vejledningsopgaven for alle 3 kommuner. Senest arbejdes der med tilbud til kontanthjælpsmodtagere, så de kan komme på SU i stedet for kontanthjælp i det omfang det er muligt. Der afventes målgruppebeskrivelse. C. Tradium skal aktivt søge at etablere 10. klasse på skolen via Randers Kommune og via samarbejde med Randers Real. Tradium skal endvidere søge samarbejde med UU om særlige tiltag på folkeskoleområdet der skal fremme kendskabet til erhvervsuddannelse og erhvervsakademiuddannelse. Der er etableret klasser på Vester Allé 26 som drives af Randers Realskole og der er store forventninger til dette projekt. Det kommunale projekt sammen med SOSU, der skulle gennemføres på Minervavej 57 er udsat på grund af kommunevalget, men forventes startet til næste skoleår. Samarbejdet med UUR er intensiveret og har udmøntet sig i nye brobygningsforløb, partnerskab med BYG, udviklingsprojekter og bedre statistikmateriale. 9. Nøgleresultater 11 point Mål : 12

13 A. Skolen realiserer et positiv resultat, der ikke afviger fra budgettet med mere end +- 2 mio. kroner. Der er realiseret et ordinært resultat på 7,1 mio. kr. og et ekstraordinært resultat på 3,1 mio. kr. i alt 10,2 mio. kr. Med udgangspunkt i det ordinære resultat er det 1,7 mio. kr. bedre end budgetteret og dermed inden for de målsatte +/- 2 mio. kr. Dokumentation findes i regnskabet for 2012 samt budget B. Tradiums nøgletal skal være på niveau med sammenlignelige skoler. Skolen skal ikke søge store overskud, men skal i gode tider investere i pædagogisk udvikling og nye uddannelser. Der er i 2013 afsat 3 mio. kr. til pædagogisk udvikling og der er i 2013 budgetteret med et overskud der ligger inden for ½ - 2 % af omsætningen. Der etableres transport og logistik i Pederstrup i 2013 og der er ansøgt om medieproduktion på Minervavej 57. Endvidere etableres G+ på Blommevej 40 ligesom EUX. Der investeres i udstyr og inventar i højere grad end tidligere år. Herunder opgraderes baneanlægget i Pederstrup for mere end 2 mio. kr. i C. Skolen skal med baggrund i udspaltningen til Erhvervsakademi Dania etablere en ny økonomisk balance også efter evt. salg af Minervavej 63 og evt. opsigelse af lejeaftaler med Erhvervsakademi Dania. Gennem etablering af en række lejekontrakter har Tradium været i stand til at dække prioritetsudgifterne for hele skolen. Lidt uventet viste det sig muligt at sælge Minervavej 63 (2008) for tkr., men det medfører tab af lejeindtægt. Til gengæld er der aftalt forlængelse af lejemålet på Kirketoften 7 i forhold til Erhvervsakademi Dania med 7 år fra Lejemålet med Erhvervsakademi Dania vedrørende Optikerhøjskolen på Vester Allé 26 ventes at ophøre pr eller , og dette vil fremadrettet påvirke indtægtsgrundlaget på huslejeområdet. Budget 2013 viser fortsat balance i skolens økonomi på trods af salg og ophør af lejemål. D. Der skal sigtes mod at et effektiviseret Tradium har forklarlige DB krav til uddannelsesområderne med baggrund i forbrug af m2 og andre specifikke forhold. Der arbejdes kontinuerligt med at definere DB krav på uddannelserne 13

14 som harmonerer med det kvadratmeterforbrug af undervisningsfaciliteter der bruges af uddannelsesområderne. I alt 67 point Ekstrarammen består dermed af 33 point og omfatter følgende mål: 1. Hensigtsmæssig reorganisering af det erhvervsgymnasiale område med ansættelse af rektor, opbyggelse af ledelsessystem, forberedelse af sammenflytning af HG på Minervavej 57 og HHX på Rådmands Boulevard 19 inden udgangen af skoleåret 2012/2013. Tage Andersen følger løbende processen og deltager med sparring og information til alle ledere. 13 point Der er ansat en rektor for det erhvervsgymnasiale område (Steen Christensen) pr Der er ansat en uddannelsesleder på handelsgymnasiet (Ditte H. H. Kajgaard) og en ansættelse af en ½ uddannelsesleder på handelsgymnasiet er på vej. Der er ansat en ny studierektor på HTX pr og en afdelingsforstander samt en uddannelseschef (på Rådmands Boulevard) samt en studierektor på HTX er fratrådt. Primo 2013/2014 afgøres organiseringen der er og har været påvirket af OK13. Der har været løbende kontakt til rektor for erhvervsgymnasiet og til uddannelseschefen (Anne Gammelby Lybecker) for HG og sundhedsservicesekretær med hensyn til flytningen af uddannelsesaktiviteter fra Minervavej 57 og Rådmands Boulevard 19. Der er gennemført to seminarer (Berlin gymnasiet) og Himmerland (HG) for at styrke teamfølelsen, og de nye ledere har været i kontakt med det nye team løbende gennem året. OK13 har forstærket behovet for kontakt mellem rektor og gymnasieområdet og dette er sket. Dialoggrupper er under etablering og en gruppe af lærere og tillidsrepræsentanter har deltaget i udbygning af lærerarbejdspladser og nyt lærerværelse på Rådmands Boulevard 19. Processen har været præget af uklare meldinger fra ministeriet og styrelsen, men der er manøvreret bedst muligt efter vilkårene og der har været tæt kontakt til sammenlignelige skoler. Processen både omkring implementeringen af sammenlægningernes muligheder og de nye overenskomster fortsætter i 2013/ Gennemførelse af salg af Minervavej 63 (2008) til Erhvervsakademi Dania og en ny bæredygtig aftale med hensyn til fraflytning af lejemål for optikerhøjskolen. Alternativt at lejemålet løber videre til den aftalte udgang i 2015/2016, men at der i så fald er et tilsagn om lejemålets forlængelse og nye betingelser der knytter sig hertil. 10 point Salget af Minervavej 63 (2008) tog fart sent på foråret. Erhvervsakademi Dania havde oprindeligt budt 26 mio. kr. for bygningen. Tradium ønskede 14

15 kr. ekskl. inventar m.v. og havde forventning om salg pr. 1. august Imidlertid ønskede Erhvervsakademi Dania et hurtigt køb og til den pris Tradium forlangte og derefter blev salget gennemført pr og afdelingen blev fraflyttet. Det gav et ekstraordinært pres på centraladministrationen, ledelsen og bygningstjenesten, men forløbet blev gennemført i en positiv atmosfære, og såvel medarbejdere som ledelsen føler, at det er en fordel at man er kommet tættere på Tradiums aktiviteter i Campus Midt. Salget er som nævnt gennemført og købesummen indbetalt på vor advokats klientkonto. Der er i slutfasen solgt inventar og udstyr for ca. 0,5 mio. kroner til Erhvervsakademi Dania og der er lavet en mere håndfast deling af fælles medarbejdere. Af salgsdokumenter (MV ) fremgår at lejemålet på KI7 forlænges med 7 år fra Optikerhøjskolens lejemål på Vester Allé 26 fraflyttes forventeligt pr eller pr Erhvervsakademi Dania oplyser dette senest jf. aftalen. Når Optikerhøjskolen er fraflyttet Vester Allé 26, vil Tradium netto mangle 2,5 mio. kr. i lejeindtægt, men har så fået m2 på Vester Allé 26 som kan bruges til nye aktiviteter og evt. nye lejemål. 3. Frafald på uddannelserne er fortsat i fokus, og i 2012/2013 fastholdes eller forbedres det gode resultat fra 2011/ point Der er udarbejdet analyse Handlingsplan for øget gennemførelse der er indsendt til Ministeriet for Børn og Undervisning med bestyrelsesformandens underskrift. Af analysen fremgår at frafaldsprocenten på grundforløbene er faldt fra 22,5 i 2011 til 21,7 i Måltallene for 2013 er 20,5 og 19,5 for Med hensyn til hovedforløb er der i 2011 realiseret 6,3 og i ,0. Måltallene for 2013 er 5,5 og 5,5 for Handlingsplanen for øget gennemførelse kan dokumenteres (28 sider). I alt 100 point Evaluering og konklusion 2012/2013 har været et specielt år, hvor der er gennemført mange skelsættende temaer. Flytning af 2 afdelinger, salg af en afdeling, forberedelse af sammenlægning af HHX og HG i Randers samt organisationsændringer. Resultatlønskontrakten omfatter ikke mindst de 24 strategiske mål og 3 mål vedrørende ekstrarammen. 15

16 Målene er gennemgået og evalueret af Søren Sørensen og Tage Andersen som er nået frem til følgende konklusion: Alt kan altid gøres bedre, men der er generelt en høj grad af målopfyldelse, der kan dokumenteres. Der er aftalt fradrag for følgende områder: 2. C Optagelsesprognose for Foreligger ikke i komplet sammenskrevet form. Dette sker først i august/september 2013, hvor denne bearbejdes ved strategiseminarer. Fradrag: 2 point 2. D internationalisering Der er ikke skrevet et statusnotat vedrørende internationalisering af skolens enkelte afdelinger. Dette sker i løbet af september, når en ny medarbejder i den internationale afdeling gæster uddannelsesafdelingerne. Fradrag: 1 point 3.D MUS samtaler for lederne er udsat til august/september 2013 på grund af travlhed og udskiftning i ledelserne. Fradrag: 2 point 6. B Undervisningsevaluering Undervisningsevalueringen er gennemført men der er ikke fulgt op for hver enkelt lærer på grund af sammenlægning af HHX og HG i Randers. Fradrag: 2 point 7. A Skolens topledelse (vicedirektør/adm. direktør) Fik i nogle personalegrupper en dårlig rating i MTU (2012). Dette er nævnt for bestyrelsen, hvor der er givet mandat til fortsatte forandringer for at styrke Tradiums position. Fradrag: 1 point 9. D Centraladministrationen Er ikke helt nået i mål med at definere DB- krav der harmonerer med de undervisningsfaciliteter der bruges. Der arbejdes på sagen og herunder også på at få gøre DB kravene forståelige. De gode økonomiske resultater er opnået ved effektiviseringer i ledelsen og administrationen og ved gode lejeaftaler med eksterne interessenter. Fradrag: 1 point Hermed kan konkluderes at der sker et samlet fradrag på den administrerendes direktørs resultatlønskontrakt på 9 point og der sker således udbetaling af 91 % af resultatkontrakten. Søren Sørensen, p.b.v. Tage Andersen Fremlægges på bestyrelsesmødet den 25. september

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Indhold Formålet med kvalitetsarbejdet... 2 Centrale krav... 2 Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet... 3 Skole- /institutionsniveau... 3 Uddannelsesniveau... 4 Klasse-

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen (deltog fra 13.40) Jonna Nielsen

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2015

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2015 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse -

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Rektors vurdering af, i hvilket omfang målene er nået, er indskrevet med kursiv efter resultatperiodens udløb. Dokumentationen

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Afrapportering af Resultatlønskontrakt Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering Kvalitetskoncept Kvalitetskonceptet for CELF retter sig mod samtlige forhold på skolen, som skolen har et medansvar for, og som har betydning for mennesker på og omkring skolen (elever, kursister og studerende,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Jens Oddershede Jakob Holm Karin Basse Gertrud

Læs mere

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Skoleudvikling i Praksis SIP4 December 2014 1 AL(-U-V-A1 Kort om gymnasiet I alt ca. 1.785 elever i 67 klasser Ét handelsgymnasium i Aarhus tre

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Opgørelse resultatlønskontrakt 1. august 2012-1.juli 2013

Opgørelse resultatlønskontrakt 1. august 2012-1.juli 2013 Opgørelse resultatlønskontrakt 1. august 2012-1.juli 2013 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få afsluttet byggesagen på bedst mulig vis

Læs mere

Ressourceregnskab 2009. for Handelsskolen Minerva

Ressourceregnskab 2009. for Handelsskolen Minerva Ressourceregnskab 2009 for Handelsskolen Indhold Introduktion til ressourceregnskab..................... 3 Skolestrategien for Handelsskolen 2009 2012... 3 Målsætningen om Høj faglig kvalitet i uddannelserne.....

Læs mere

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 18. marts 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014 Kvalitetsregnskab Kold College 2014 Marts 2015 Kvalitetsregnskab 2014 År 2014 alt i alt Herunder en kort opsamling på kvalitetsaktiviteter i 2014. Løbende igennem året er der blevet gennemført trivselsundersøgelser

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Vejen Business College Strategiplan 2014-2018

Vejen Business College Strategiplan 2014-2018 Vejen Business College Strategiplan 2014-2018 1 Strategiske udfordringer, muligheder og indsatsområder 2014-2018 Nærværende udgør skolens strategiplan for perioden 2014-2018. Indhold: 1. Skolens strategiske

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 20. januar 2011 kl. 17.30-20.00 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet var 1. Niels

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00 Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Ingen Uddannelsesleder Barbara Illum og adjunkt John Pedersen deltager under punkt 2 til 4. 1. Velkommen

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3

Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Formand Axel Momme (AM) Næstformand Leif Hermansen (LH) Erling Berg Thomsen (EBT) Birthe Rasmussen (BR) Helle Pedersen

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Dagsorden. Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland. Torsdag d. 31. marts 2011 kl. 15.30-17.30. Adresse Rådhuset, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted

Dagsorden. Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland. Torsdag d. 31. marts 2011 kl. 15.30-17.30. Adresse Rådhuset, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Torsdag d. 31. marts 2011 kl. 15.30-17.30 Adresse Rådhuset, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet var 1. Formand Per B. Christensen, direktør i

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding

Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding 214 Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 11.12.2013 2. Nyt fra forretningsudvalg og Danske Erhvervsskoler - bestyrelse

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 6 9-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 10:00 12:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Efterfølgende julefrokost

Bestyrelsen. Kl. 10:00 12:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Efterfølgende julefrokost Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 12. december 2013 Journal nr.: Bestyrelsen, 31. møde Direkte nr.: 9627 2929 Dagsorden til møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen

Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen 1 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F. 20. juni 2013 kl. 15.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Kathrine Andersen, Skjold de la Motte, Jeppe Rosengaard

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

SOSU Nords organisationsstruktur

SOSU Nords organisationsstruktur SOSU Nords organisationsstruktur Lederteam Serviceteam Sekretariat Uddannelses aktiviteter Konsulenter Teamkoordinatorer Ungestrategi Voksenstrategi Efter- og videreuddann elsesstrategi SOSU Nord arbejder

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere