Resultatlønskontrakt mellem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatlønskontrakt mellem"

Transkript

1 Resultatlønskontrakt mellem Tage Andersen Navn og cpr-nummer og Bestyrelsesformand Søren Sørensen p.b.v Nærmeste leder (navn og initialer) Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2012/2013 og skal være underskrevet senest 1. september Resultatlønskontrakten har udgangspunkt i bemyndigelsen fra Ministeriet for Børn og Undervisning af 6. december Resultatlønskontrakten har en basisramme på kr og en ekstraramme på kr Basisrammen udgør 2/3 af kontrakten og ekstrarammen 1/3 af kontrakten. Der kan maksimalt opnås 100 point (%) og ved fuld opfyldelse af resultatlønskontrakten kan således maksimalt opnås kr Resultatlønskontrakten knytter sig til skolens overordnede strategier og de mål der her er fastlagt. Der er 24 strategiske mål anført i de overordnede strategier, der refererer til (EFQM)-paradigmets 9 temaer. Hvert tema er vægtet med et point-antal og tilsammen udgør disse 67 point (67 %) af resultatlønskontrakten. Vægtningen fremgår af nedenstående. 1. Lederskab 7 point Mål for : A. Ledelsesgrundlaget synliggøres for alle ledere og skolens mission, vision og værdier evalueres med hensyn til evt. justeringer inden udgangen af 2012/2013. Ledelsesgrundlaget er synligt på skolens intranet som et appendix til skolens personalepolitik, og mission og vision samt værdier er en del af skolens overordnede strategier og lokale strategier Ledelsesgrundlaget var en del af fundamentet ved lederseminar i maj, hvor ledelse og OK13 var i fokus. Mission, vision og værdier er revideret i 2013 og nye versioner er synliggjort. B. Der udarbejdes reviderede strategiplaner for uddannelsesområderne med aktuelle mål for Strategiplanerne er udgangspunkt for resultatlønskontrakterne 2012/2013, og målene skal være målbare med angivelse af hvornår disse er realiseret.

2 Der foreligger reviderede strategiplaner, dels som overordnede strategier dels som lokale strategier. De lokale strategier for erhvervsgymnasieområdet justeres igen i begyndelsen af 2013/2014 for at sikre inddragelse af gymnasiets ledelse og medarbejdere der flytter sammen ved starten af skoleåret 2013/2014. Der er lavet en manual for de lokale strategier for at øge kvaliteten og målsætningerne i disse. Strategiplanerne behandles ved et bestyrelsesseminar i september og kan dokumenteres. C. Der gennemføres interne kurser i emner der foreslås af skolens ledere. I 2012/2013 gennemføres mindst 3 relevante kurser. Der er gennemført to meget vellykkede kurser i personaleadministration med deltagelse af skolens ledere. Endvidere er gennemført lederseminar maj 2013 med temaet ledelse og OK13. Dokumentation: Ole Kristensen kan vise program og evaluering for personalekurset og Hanne Churchill kan vise program for lederkurset. D. I 2012/2013 gennemgås organisationsplanen med henblik på evt. justeringer. En organisationsændring hvor HHX aktiviteterne flyttes fra Minervavej 57 til Rådmands Boulevard 19 og HG uddannelsen fra Rådmands Boulevard 19 til Minervavej 57 forberedes gennem skoleåret med inddragelse af relevante medarbejdere og god information til alle medarbejdere. Organisationsplanen er justeret i 2012/2013 og fremgår af intranettet. Der er sket nyansættelser op mod slutningen af skoleåret og dermed vil organisationsplanen yderligere blive justeret i starten af det nye skoleår. Rektor for erhvervsgymnasiet har gennemført en god proces vedrørende omlægningen af de to HHX afdelinger som bl.a. har udmøntet sig i fælles studietur til Berlin for de to afdelinger i marts Tilsvarende har de to HG afdelinger gennemført en fælles studietur til Himmerland, og uddannelseschefen har løbende stimuleret processen med hensyn til sammenflytningen af de to HG afdelinger på MV57. Steen Christensen (HHX) og Anne Gammelby Lybecker (HG) kan dokumentere studieture og forløb. E. Ledelsesinformation og mødestruktur bearbejdes og evalueres således at disse optimeres i forhold til Tradiums aktuelle situation i 2012/

3 Strukturen af ledelsesinformationen er ændret i 2012/2013 således det alene er budgetledere der deltager i ledermøder. Alle ledere indkaldes ad hoc til udvidede ledermøder. Task Force møder med uddannelsesområderne sikrer en direkte kommunikation med uddannelsesledere og chefer. Task Force søger at sikre ledergruppen så fyldig men så relevant information som muligt og alle ledere kan henvende sig til Task Force/ direktionen for at drøfte problemstillinger. Der foreligger referater fra ledermøder og Task Force møder med områdeledelserne. F. Skolens bestyrelse evaluerer bestyrelsesarbejdet inden udgangen af 2012/2013 og søger nominering som årets bestyrelse. Der er gennemført en evaluering af bestyrelsesarbejdet med Pluss Leadership som konsulent og dataindsamler. Tradiums bestyrelse blev nomineret som Bedste Offentlige Bestyrelse i 2012 og tildeltes en 2. plads. Der gennemføres MUS samtaler med bestyrelsesmedlemmer med bestyrelsesformanden. Rapport vedrørende bestyrelsesevalueringen foreligger skriftligt. 2. Strategi og planlægning 7 point Mål for : A. Pædagogisk strategi I 2012/2013 drøftes og formuleres en overordnet pædagogisk strategi med udgangspunkt i det foranstående og notatet pædagogisk værdigrundlag for Tradium, idet pædagogisk udvikling er et prioriteret tema for Tradium. Pædagogisk udvikling er prioriteret højt, og der er i 2013 afsat 3 mio. kroner til formålet (direktørpuljen). Der er gennemført et stort tværgående pædagogisk kursus i Cooperative Learning og pædagogisk uddannelse af lærerne prioriteres og koordineres. Rikke Aavad kan dokumentere Cooperative Learning kurset og pædagogisk uddannelse. Af de lokale strategier fremgår de pædagogiske strategier som varierer fra uddannelsesområde til uddannelsesområde. Økonomiafdelingen har en liste over Tradiums pædagogiske projekter. 3

4 B. Markedsføringsstrategi I 2012/2013 fastholdes den positive omtale af skolens uddannelsesaktiviteter, og der gennemføres en evaluering af skolens hjemmeside og øvrige tiltag med hensyn til markeds-føring og kommunikation, idet traditionel markedsføring nedtones og kommunikation og partnerskaber fremmes. Skolens hjemmeside er evalueret og revideret i 2012/2013. Herunder er brugerfladen vurderet. Anders Sondrup Bøegh kan dokumentere revisionen og øvrigt arbejde med sociale medier. Den redaktionelle omtale af Tradiums mange resultater og aktiviteter er fortsat, mens egentlig annoncering fortsat nedtones. Kendskabsgraden til skolen er øget i løbet af skoleåret og kan dokumenteres. Rapporten findes hos Anders Sondrup Bøegh. Partnerskaber fremmes i uddannelsesområderne og der er lavet en central partnerskabsaftale med BYG (samt Randers Kommune/UUR). Partnerskabsaftalen kan dokumenteres. C. Optagelsesprognose I 2012/2013 præsenteres skolens bestyrelse og HMIO for en optagelsesprognose for , som en samlet oversigt, idet det giver anledning til en vurdering af volumen med hensyn til skolens fysiske rammer og hvad der savnes i Tradiums uddannelsessortiment. Der er ikke udarbejdet en komplet optagelsesprognose for på grund af lederskifte på erhvervsgymnasieområdet og en kommende reform af erhvervsuddannelserne (efteråret 2013). Der foreligger dog prognoser og skøn for alle uddannelsesområder og ved strategiseminaret for bestyrelsen i september 2013 vil hvert enkelt uddannelsesområde blive vurderet med hensyn til fysiske rammer og prognose for fremtidige aktiviteter. D. Internationalisering I 2012/2013 fremstilles et statusnotat, der viser i hvilket omfang internationaliseringen er implementeret på de enkelte uddannelser. Formålet er at synliggøre hidtidige resultater, skabe grundlag for erfaringsudveksling og fastholde og om muligt udbygge Tradiums internationalisering. Internationaliseringsområdet har været højt prioriteret i 2012/2013 og i 2012 vandt Tradium FUHU s internationaliseringspris (samt dermed kr ). Alle uddannelser har et internationalt islæt og internationalisering er en del af de lokale strategier. Dette kan dokumenteres i de lokale strategier og i Tradiums overordnede strategier. 4

5 Internationalisering vil fortsat have en høj prioritet i Tradiums strategier og hverdag. E. Uddannelsessortiment I 2012/2013 opgøres Tradiums uddannelsessortiment, som fremlægges til godkendelse for skolens bestyrelse. I forlængelse heraf drøftes Tradiums uddannelsesdækning for de enkelte uddannelser og mulige nye uddannelser i uddannelsessortimentet. Der er fremstillet en oversigt, og Tradiums uddannelsessortiment og udbygning eller tilpasning af uddannelsessortimentet drøftes løbende i ledelsen, formandskabet og bestyrelsen. I 2012/2013 er besluttet at udbyde Transport og Logistik i Pederstrup og der er ansøgt om etablering af medieproduktion på Minervavej 57. Der er en samarbejdsaftale med Dania og udbud af Åben Uddannelse på KVU området. Uddannelser der viser dårlige økonomiske resultater er under observation med henblik på tilpasning eller nedlæggelse. I 2013 har Tradium Erhverv, overfladebehandler og metalområdet været under observation. Med henblik på at etablere det optimale sortiment i Tradiums dækningsområde er der ført forhandlinger med Tech College Aalborg, Aarhus Tech og Viden Djurs om evt. uddannelsessamarbejde. Uddannelsessortimentet drøftes ved strategiseminaret i september Uddannelsessortimentet kan dokumenteres og planlagte nye uddannelser påvises. En uddannelsesoversigt (pixi udgave) udgives i starten af 2013/2014. F. Kvalitetsprogrammer og kvalitetsmålinger I 2012/2013 påses at der er fulgt op på ETU og MTU og hvert enkelt uddannelsesområde udpeger et antal relevante indikatorer for god kvalitet, der gerne må give mulighed for benchmarking. Indikatorerne skal ikke nødvendigvis alene være elementer af ETU og MTU, men kan vær nye elementer som er særligt relevante for netop den pågældende uddannelse. På uddannelsesområderne er der fulgt op på ETU (elevtilfredshed) med henblik på forbedringer. Opfølgning sker løbende på uddannelsesområderne. Der er i 2012/2013 arbejdet med MTU (medarbejdertilfredshed) med udgangspunkt i målingerne i Næste MTU måling foretages i

6 Mål for MTU og ETU fremgår af de lokale strategier og dokumentation for opfølgning findes lokalt. Der foretages bench marking af MTU/ETU resultaterne via ENNOVA og kan dokumenteres via ENNOVA rapporterne. 3. Medarbejdere 7 point Mål for A. Alle uddannelsesområder har løbende mindst et pædagogisk udviklingsprojekt under gennemførelse. Uddannelsesområderne har alle som minimum et pædagogisk projekt under gennemførelse. Flere projekter gennemføres på tværs af uddannelsesområderne. De pædagogiske udviklingsprojekter kan dokumenteres via uddannelsesområdernes strategiplaner og via økonomiafdelingens afrapportering (EU, regionale, FOU). B. Alle uddannelsesområder arbejder med internationalisering tilpasset uddannelsesaktiviteterne. Det kan dokumenteres at alle uddannelsesområder arbejder med internationalisering. Af uddannelseschefens resultatlønskontrakt ses konkret, hvad der er arbejdet med. Som nævnt vandt Tradium i 2012 internationaliseringsprisen og dette var ikke mindst på grund af bredden i skolens internationalisering. Skolens bestyrelsesformand, vicedirektør og udvalgte ledere har besøgt Finland for at øge indsigten i uddannelserne her og knytte kontakter. Undertegnede har besøgt Schweiz for at undersøge årsagen til at der her er 69 % der tager en erhvervsuddannelse. C. Tradium søger via personalepolitikgruppen at etablere en platform for en sundhedscertificering, som forelægges HMIO til drøftelse. Sundhedscertificering (som senere er benævnt trivselsprojektet) blev drøftet i dialoggruppen og derefter forelagt HMIO med deltagelse af en ekstern konsulent. Herefter blev der arbejdet videre med processen, og ved Tradiums fødselsdagsfest i april 2013 blev der gjort status på projektet for alle deltagere i fødselsdagsfesten (ca. 225) med eksterne indlægsholdere. Skolen har udpeget 25 sundhedsambassadører, som skal fremme 6

7 processen frem mod sundhedscertificeringen. Sideløbende arbejder kantinen med nøglehulscertificering. Arbejdet med sundhedscertificeringen (trivselsprojektet) kan dokumenteres af Mette Kudahl Hansen. D. Der følges op på MTU og MUS samtaler med henblik på forbedring og udvikling af den enkelte medarbejder. Der følges op på MTU og MUS samtaler og der er iværksat planer for forbedringer. Der gennemføres først MUS samtaler i august/september 2013 for lederne i Dokumentation kan findes i uddannelseschefer/lederes resultatkontrakter. 4. Partnerskaber og ressourcer 7 point Mål for A. Skolen skal centralt arbejde på at etablere partnerskabsaftaler eller strategiske alliancer med væsentlige samarbejdspartnere, og mindst halvdelen af uddannelsesområderne skal efter 2012/2013 have etableret mindst én partnerskabsaftale, der understøtter undervisningen. Der er arbejdet med at etablere centrale partnerskabsaftaler og der er indgået aftale med Viden Djurs og Aalborg Handelsskole om uddannelse og en samarbejdsaftale med Erhvervsakademi Dania om Åben Uddannelse. Der er en partnerskabsaftale med BYG om brobygning og elevpladser. Inden for de enkelte uddannelsesområder er indgået mindst en partnerskabsaftale/samarbejdsaftale og dette kan dokumenteres i ledernes resultatlønskontrakter. Som eksempel kan nævnes erhvervsgymnasiet, der har aftaler med Randers Regnskov og Danish Crown. B. I 2012/2013 skal skolen fortsat implementere det nye økonomistyresystem og fortsætte arbejdet med PWC rapporten for at give endnu bedre grundlag for sikker og effektive drift af skolen. Der er gennemført træning for lederne for at styrke implementeringen af det nye økonomistyresystem og PWC rapporten er aktiveret i forbindelse med ændringer i studieadministrationen. Endelig iværksattes et særskilt projekt for AMU området, hvor der etableredes et særligt AMU kontor. 7

8 C. Der gennemføres en brugerundersøgelse i løbet af 2012/2013 vedrørende IT Center Nord, og resultatet evalueres med hensyn til forbedringer. Der er gennemført en central IT evalueringsundersøgelse der omfatter alle skoler der er med i IT Center Nord. På Tradium undersøgtes skolens afdelinger, så der kunne arbejdes specifikt med forbedringer. Evalueringsundersøgelsen kan dokumenteres. Endelig er IT Center Nord blevet revideret med hensyn til IT center funktionen og har opnået blank påtegning. D. I 2012/2013 arbejdes der målrette med at følge op på udspaltningen af KVU/PB uddannelserne i forhold til uddannelsesmiljøerne, og skolens afdelinger samles i Campus Midt, Campus Nord, Campus Syd, Campus Syddjurs og Campus Mariagerfjord for at optimere uddannelsesmiljøerne og sikre effektiv drift. Der er fulgt nøje op på udspaltningen af KVU/PB uddannelserne og indgået nødvendige aftaler for det videre samarbejde. Aftalerne er skriftlige og kan dokumenteres. Senest er afdelingen på Minervavej 63 (ejerlejlighed 2) blevet solgt til Erhvervsakademi Dania for kr pr og afdelingen er fraflyttet. Centraladministrationen er flyttet ind i Campus Midt (Vester Allé 26) og Tradium Erhverv er flyttet til Blommevej 49, hvor der er sket nødvendige bygningstilpasninger. På Campus Midt er etableret en IT koordinator, en vagtmester koordinator og en bygningstjeneste. Stabsfunktioner er placeret sammen med Task Force for at optimere koordination og kommunikation. Campus Mariagerfjord får forlænget sin lejekontrakt med Erhvervsakademi Dania med 7 år fra udløbet af nuværende aftale medio Alt kan dokumenteres ved skriftlige aftaler, lejekontrakter, salgsdokumenter og ved selvsyn. E. I 2012/2013 tages de første skridt i retning af at skolen bliver en grøn skole. Herunder iværksættes energibesparelser, som indarbejdes som en del af skolens fremtidige budgetter i samråd med skolens rådgivere. Der er lavet en bygningsgennemgang af Verdo og taget beslutning om at man starter med de lavthængende frugter. 8

9 Der er lavet et overslag over omkostninger og tilbagebetalingstid vedrørende solceller på VA26. Der udskiftes varmepumper (som har kort tilbagebetalingstid) og der ses på adfærdsregulering med hensyn til varmeforbrug, hvorved der på sigt kan spares ½ - 1 mio. kroner. Grøn energi indtænkes altid i bygningsrenoveringer, men der iværksættes kun projekter der er økonomisk attraktive. Skolen har uddannet det første hold grønne håndværkere og flere hold planlægges. 5. Arbejdsgange og forandringsledelse 7 point Mål : A. PWC rapporten aktiveres med PWC som ekstern konsulent og der etableres nye forretningsgange og en ny organisering af AMU området for at sikre optimal håndtering af det regelfyldte område. Samtidig ses på forretningsgange med hensyn til de øvrige administrationer. Der er i 2012/2013 etableret et AMU kontor med konsulentbistand fra PWC. Kontoret sikrer at AMU forretningsgange og regler overholdes. Kontoret er velfungerende og aflaster de lokale kursussekretærer. PWC har været konsulent ved sammenflytning af HHX og HG i Randers og herunder medvirket til effektivisering af administrationsområdet. B. Der udarbejdes reviderede centrale strategier og lokale strategier for uddannelsesområderne. Task Force giver sparring omkring nødvendig forandringsledelse på uddannelsesområderne og skolens organisationsplan evalueres og nødvendige reorganiseringer bearbejdes. Der er fremstillet en manual for uddannelsesområdernes lokale strategier, og Tradiums centrale strategier er revideret af vicedirektør/ adm. direktør og derefter i Task Force. Organisationsplanen er revideret i 2012/2013, men revidere yderligere i august/september 2013, da der er sket nye organisationsændringer og besluttet nye arbejdsdelinger i ledelsen. De reviderede strategier tilsendes bestyrelsen inden strategiseminaret i september, hvor den senest reviderede organisationsplan også vil foreligge. 6. Brugerresultater 7 point Mål : A. I 2012/2013 gennemføres elevtilfredshedsundersøgelser og resultaterne benchmarkes med sammenlignelige skoler. Evalueringen skal vise tilfredsstillende resultater og der skal iværksættes skridt til forbedringer på de 9

10 områder, der kalder på dette. Der er gennemført elevtilfredshedsundersøgelse på uddannelsesområderne, og resultaterne er løbende bearbejdet. Uddannelsesområderne kan dokumentere ETU og opfølgninger. ETU er generelt gode, men der er enkelte lokale problemer. ENNOVA systemet gør benchmarking med andre skoler mulig. B. I 2012/2013 gennemføres undervisningsevaluering (lærer/elever) og der følges op på resultater. Evt. problemer bearbejdes med henblik på forbedringer. Der er lavet et paradigme for undervisningsevaluering og besluttet at undervisningsevalueringen skal gennemføres. Undervisningsevalueringen er drøftet på afdelingerne, men alle lærerne har ikke fået en individuel evaluering af lederne. C. På gymnasieområdet (HTX, HHX) skal karakterniveauet være minimum som gennemsnittet på landsplan. Landsgennemsnittet for HHX og HTX er ikke kendt endnu for eksamen 2012/2013. Derfor benyttes gennemsnit af de seneste 3 års eksamener som er 6,1 på HHX og 6,2 på HTX. Eksamensresultaterne for Tradium i 2012/2013 er: HHX: Mariagerfjord 6,1 Rådmands Boulevard 6,5 Minervavej 6,6 HTX: Vester Allé 6,9 Altså er karaktererne over landsgennemsnittene. Karaktererne kan dokumenteres ud fra eksamensprotokollen og via ministeriets hjemmeside. 7. Medarbejderresultater 7 point Mål : A. MTU bearbejdes og udvalgte områder bearbejdes med henblik på bedre resultater ved målingen i MTU (medarbejdertilfredshedsundersøgelsen) for 2012 er løbende 10

11 bearbejdet med henblik på forbedringer, hvor dette har været valgt og ønskeligt. ENNOVA gennemgik undersøgelsen og gav anbefalinger til indsatsområder. På nogle områder fik den overordnede ledelse lave karakterer, på andre områder meget gode karakterer. Den overordnede ledelse har stået i spidsen for store forandringer i forbindelse med fusionen og i tiden herefter og reaktionerne på dette har været forskelligartede. MTU rapporten dokumenterer resultaterne for 2012 og ved Task Force møderne er der fulgt op på resultaterne. B. Gennemførte APV målinger bearbejdes med henblik på ønskede forbedringer lokalt. Der gennemføres generelt de pligtige APV målinger. I enkelte tilfælde har disse dog været forsinkede på grund af systemproblemer, men alle er nu gennemført og der er fulgt op på problemerne. APV målingsproblemerne har været drøftet på HMIO møder. Kontaktperson vedrørende APV er Mette Kudahl Hansen. C. Der føres statistik over sygefravær og iværksættes undersøgelser, hvis målingerne viser, at Tradium ligger over gennemsnittet på landsplan. Sygefravær registreres centralt af moderniseringsstyrelsen og kan aflæses i ISOLA HR meter årsrapporten. Seneste årsrapport er fra 2011 og 2012, og ses på totaltallet er der sket et fald fra 9,5 sygedage i 2011 til 8,1 sygedage i En egen analyse omkring arbejdsmiljø viser, at der i 2011 var 3 skader med fravær, mens der i 2012 var 0 skader med fravær. Samme undersøgelse vist, at der var 1,4 % korttidsfravær og 2,1 % langtidsfravær. Der er ikke sammenligningstal fra Der vil fremadrettet blive arbejdet med at lave udtræk og analyser, der mere direkte skaber grund for fremadrettede sammenligningsanalyser. 8. Samfundsresultater 7 point Mål : A. Tradium skal være i løbende dialog med dækningsområdets tre kommuner om landspolitiske, regionale og lokale uddannelsesmål og aktivt søge at fremme disse. 11

12 Der er et nært samarbejde med Randers Kommune via skolesamarbejdet, hvor Tradium har formandskabet. Skolesamarbejdet er strategisk samarbejdspartner med Randers Kommune. Skolens adm. direktør har deltaget i Randers Kommunes krisegruppe, der specielt har arbejdet med udvalgte temaer. Skolens vicedirektør har aktivt deltaget i udarbejdelsen af politikker ved Randers Kommune. Der er god kontakt til Mariagerfjord, hvor der er etableret samarbejde om erhvervsuddannelser med Tech College Aalborg og SOSU Nord. Tradium Erhverv er i tæt kontakt med alle tre kommuners jobcentre. Der samarbejdes med Viden Djurs om betjeningen af Syddjurs og Norddjurs kommuner. Tradium er endvidere aktiv medspiller i VEU centret, det sætter fokus på nationale, regionale og lokale uddannelsespolitiske temaer. B. Tradium skal aktivt komme med forslag og tilbud til jobcentre for at opkvalificere dækningsområdets jobsøgende. Der er som nævnt løbende kontakt til jobcentre, og der afgives tilbud om uddannelse til udvalgte og ønskede målgrupper. PJU (Randers) er af praktiske grunde nedlagt, men Tradium påtager sig vejledningsopgaven for alle 3 kommuner. Senest arbejdes der med tilbud til kontanthjælpsmodtagere, så de kan komme på SU i stedet for kontanthjælp i det omfang det er muligt. Der afventes målgruppebeskrivelse. C. Tradium skal aktivt søge at etablere 10. klasse på skolen via Randers Kommune og via samarbejde med Randers Real. Tradium skal endvidere søge samarbejde med UU om særlige tiltag på folkeskoleområdet der skal fremme kendskabet til erhvervsuddannelse og erhvervsakademiuddannelse. Der er etableret klasser på Vester Allé 26 som drives af Randers Realskole og der er store forventninger til dette projekt. Det kommunale projekt sammen med SOSU, der skulle gennemføres på Minervavej 57 er udsat på grund af kommunevalget, men forventes startet til næste skoleår. Samarbejdet med UUR er intensiveret og har udmøntet sig i nye brobygningsforløb, partnerskab med BYG, udviklingsprojekter og bedre statistikmateriale. 9. Nøgleresultater 11 point Mål : 12

13 A. Skolen realiserer et positiv resultat, der ikke afviger fra budgettet med mere end +- 2 mio. kroner. Der er realiseret et ordinært resultat på 7,1 mio. kr. og et ekstraordinært resultat på 3,1 mio. kr. i alt 10,2 mio. kr. Med udgangspunkt i det ordinære resultat er det 1,7 mio. kr. bedre end budgetteret og dermed inden for de målsatte +/- 2 mio. kr. Dokumentation findes i regnskabet for 2012 samt budget B. Tradiums nøgletal skal være på niveau med sammenlignelige skoler. Skolen skal ikke søge store overskud, men skal i gode tider investere i pædagogisk udvikling og nye uddannelser. Der er i 2013 afsat 3 mio. kr. til pædagogisk udvikling og der er i 2013 budgetteret med et overskud der ligger inden for ½ - 2 % af omsætningen. Der etableres transport og logistik i Pederstrup i 2013 og der er ansøgt om medieproduktion på Minervavej 57. Endvidere etableres G+ på Blommevej 40 ligesom EUX. Der investeres i udstyr og inventar i højere grad end tidligere år. Herunder opgraderes baneanlægget i Pederstrup for mere end 2 mio. kr. i C. Skolen skal med baggrund i udspaltningen til Erhvervsakademi Dania etablere en ny økonomisk balance også efter evt. salg af Minervavej 63 og evt. opsigelse af lejeaftaler med Erhvervsakademi Dania. Gennem etablering af en række lejekontrakter har Tradium været i stand til at dække prioritetsudgifterne for hele skolen. Lidt uventet viste det sig muligt at sælge Minervavej 63 (2008) for tkr., men det medfører tab af lejeindtægt. Til gengæld er der aftalt forlængelse af lejemålet på Kirketoften 7 i forhold til Erhvervsakademi Dania med 7 år fra Lejemålet med Erhvervsakademi Dania vedrørende Optikerhøjskolen på Vester Allé 26 ventes at ophøre pr eller , og dette vil fremadrettet påvirke indtægtsgrundlaget på huslejeområdet. Budget 2013 viser fortsat balance i skolens økonomi på trods af salg og ophør af lejemål. D. Der skal sigtes mod at et effektiviseret Tradium har forklarlige DB krav til uddannelsesområderne med baggrund i forbrug af m2 og andre specifikke forhold. Der arbejdes kontinuerligt med at definere DB krav på uddannelserne 13

14 som harmonerer med det kvadratmeterforbrug af undervisningsfaciliteter der bruges af uddannelsesområderne. I alt 67 point Ekstrarammen består dermed af 33 point og omfatter følgende mål: 1. Hensigtsmæssig reorganisering af det erhvervsgymnasiale område med ansættelse af rektor, opbyggelse af ledelsessystem, forberedelse af sammenflytning af HG på Minervavej 57 og HHX på Rådmands Boulevard 19 inden udgangen af skoleåret 2012/2013. Tage Andersen følger løbende processen og deltager med sparring og information til alle ledere. 13 point Der er ansat en rektor for det erhvervsgymnasiale område (Steen Christensen) pr Der er ansat en uddannelsesleder på handelsgymnasiet (Ditte H. H. Kajgaard) og en ansættelse af en ½ uddannelsesleder på handelsgymnasiet er på vej. Der er ansat en ny studierektor på HTX pr og en afdelingsforstander samt en uddannelseschef (på Rådmands Boulevard) samt en studierektor på HTX er fratrådt. Primo 2013/2014 afgøres organiseringen der er og har været påvirket af OK13. Der har været løbende kontakt til rektor for erhvervsgymnasiet og til uddannelseschefen (Anne Gammelby Lybecker) for HG og sundhedsservicesekretær med hensyn til flytningen af uddannelsesaktiviteter fra Minervavej 57 og Rådmands Boulevard 19. Der er gennemført to seminarer (Berlin gymnasiet) og Himmerland (HG) for at styrke teamfølelsen, og de nye ledere har været i kontakt med det nye team løbende gennem året. OK13 har forstærket behovet for kontakt mellem rektor og gymnasieområdet og dette er sket. Dialoggrupper er under etablering og en gruppe af lærere og tillidsrepræsentanter har deltaget i udbygning af lærerarbejdspladser og nyt lærerværelse på Rådmands Boulevard 19. Processen har været præget af uklare meldinger fra ministeriet og styrelsen, men der er manøvreret bedst muligt efter vilkårene og der har været tæt kontakt til sammenlignelige skoler. Processen både omkring implementeringen af sammenlægningernes muligheder og de nye overenskomster fortsætter i 2013/ Gennemførelse af salg af Minervavej 63 (2008) til Erhvervsakademi Dania og en ny bæredygtig aftale med hensyn til fraflytning af lejemål for optikerhøjskolen. Alternativt at lejemålet løber videre til den aftalte udgang i 2015/2016, men at der i så fald er et tilsagn om lejemålets forlængelse og nye betingelser der knytter sig hertil. 10 point Salget af Minervavej 63 (2008) tog fart sent på foråret. Erhvervsakademi Dania havde oprindeligt budt 26 mio. kr. for bygningen. Tradium ønskede 14

15 kr. ekskl. inventar m.v. og havde forventning om salg pr. 1. august Imidlertid ønskede Erhvervsakademi Dania et hurtigt køb og til den pris Tradium forlangte og derefter blev salget gennemført pr og afdelingen blev fraflyttet. Det gav et ekstraordinært pres på centraladministrationen, ledelsen og bygningstjenesten, men forløbet blev gennemført i en positiv atmosfære, og såvel medarbejdere som ledelsen føler, at det er en fordel at man er kommet tættere på Tradiums aktiviteter i Campus Midt. Salget er som nævnt gennemført og købesummen indbetalt på vor advokats klientkonto. Der er i slutfasen solgt inventar og udstyr for ca. 0,5 mio. kroner til Erhvervsakademi Dania og der er lavet en mere håndfast deling af fælles medarbejdere. Af salgsdokumenter (MV ) fremgår at lejemålet på KI7 forlænges med 7 år fra Optikerhøjskolens lejemål på Vester Allé 26 fraflyttes forventeligt pr eller pr Erhvervsakademi Dania oplyser dette senest jf. aftalen. Når Optikerhøjskolen er fraflyttet Vester Allé 26, vil Tradium netto mangle 2,5 mio. kr. i lejeindtægt, men har så fået m2 på Vester Allé 26 som kan bruges til nye aktiviteter og evt. nye lejemål. 3. Frafald på uddannelserne er fortsat i fokus, og i 2012/2013 fastholdes eller forbedres det gode resultat fra 2011/ point Der er udarbejdet analyse Handlingsplan for øget gennemførelse der er indsendt til Ministeriet for Børn og Undervisning med bestyrelsesformandens underskrift. Af analysen fremgår at frafaldsprocenten på grundforløbene er faldt fra 22,5 i 2011 til 21,7 i Måltallene for 2013 er 20,5 og 19,5 for Med hensyn til hovedforløb er der i 2011 realiseret 6,3 og i ,0. Måltallene for 2013 er 5,5 og 5,5 for Handlingsplanen for øget gennemførelse kan dokumenteres (28 sider). I alt 100 point Evaluering og konklusion 2012/2013 har været et specielt år, hvor der er gennemført mange skelsættende temaer. Flytning af 2 afdelinger, salg af en afdeling, forberedelse af sammenlægning af HHX og HG i Randers samt organisationsændringer. Resultatlønskontrakten omfatter ikke mindst de 24 strategiske mål og 3 mål vedrørende ekstrarammen. 15

16 Målene er gennemgået og evalueret af Søren Sørensen og Tage Andersen som er nået frem til følgende konklusion: Alt kan altid gøres bedre, men der er generelt en høj grad af målopfyldelse, der kan dokumenteres. Der er aftalt fradrag for følgende områder: 2. C Optagelsesprognose for Foreligger ikke i komplet sammenskrevet form. Dette sker først i august/september 2013, hvor denne bearbejdes ved strategiseminarer. Fradrag: 2 point 2. D internationalisering Der er ikke skrevet et statusnotat vedrørende internationalisering af skolens enkelte afdelinger. Dette sker i løbet af september, når en ny medarbejder i den internationale afdeling gæster uddannelsesafdelingerne. Fradrag: 1 point 3.D MUS samtaler for lederne er udsat til august/september 2013 på grund af travlhed og udskiftning i ledelserne. Fradrag: 2 point 6. B Undervisningsevaluering Undervisningsevalueringen er gennemført men der er ikke fulgt op for hver enkelt lærer på grund af sammenlægning af HHX og HG i Randers. Fradrag: 2 point 7. A Skolens topledelse (vicedirektør/adm. direktør) Fik i nogle personalegrupper en dårlig rating i MTU (2012). Dette er nævnt for bestyrelsen, hvor der er givet mandat til fortsatte forandringer for at styrke Tradiums position. Fradrag: 1 point 9. D Centraladministrationen Er ikke helt nået i mål med at definere DB- krav der harmonerer med de undervisningsfaciliteter der bruges. Der arbejdes på sagen og herunder også på at få gøre DB kravene forståelige. De gode økonomiske resultater er opnået ved effektiviseringer i ledelsen og administrationen og ved gode lejeaftaler med eksterne interessenter. Fradrag: 1 point Hermed kan konkluderes at der sker et samlet fradrag på den administrerendes direktørs resultatlønskontrakt på 9 point og der sker således udbetaling af 91 % af resultatkontrakten. Søren Sørensen, p.b.v. Tage Andersen Fremlægges på bestyrelsesmødet den 25. september

Resultatlønskontrakt mellem

Resultatlønskontrakt mellem Resultatlønskontrakt mellem Tage Andersen Navn og cpr-nummer og Bestyrelsesformand Søren Sørensen p.b.v Nærmeste leder (navn og initialer) Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2012/2013 og skal

Læs mere

International strategi for Tradium

International strategi for Tradium strategi for Tradium Baggrund og formål Tradium har arbejdet med internationalisering siden skolen blev dannet ved en fusion i 2010. Dette som en fælles videreudvikling af det internationale arbejde som

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Resultatkontrakt AMU- Vest. Afrapportering

Resultatkontrakt AMU- Vest. Afrapportering Resultatkontrakt AMU- Vest Afrapportering 1. Indledning Der er ved indgåelse af resultatlønskontrakt mellem bestyrelsen og direktøren aftalt, at de i det følgende beskrevne resultatmål udgør grundlaget

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet

Læs mere

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Indhold Formålet med kvalitetsarbejdet... 2 Centrale krav... 2 Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet... 3 Skole- /institutionsniveau... 3 Uddannelsesniveau... 4 Klasse-

Læs mere

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. januar til 31. december 2016 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Underskrift direktør: Periode: August 2016 Juli 2017 Beløbsramme Underskrift skolens bestyrelsesformand: Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten. Indsatsområder

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Resultatlønskontrakt, september 2014/2015

Resultatlønskontrakt, september 2014/2015 Resultatlønskontrakt, september 2014/2015 Baggrund Denne kontrakt er udfærdiget i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013 til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %)

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %) NOTAT Resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1. 31.12.2015 Bestyrelsen ønsker at indgå en resultatkontrakt med direktør Inge Prip for 2015 med udgangspunkt i bestyrelsens strategiske prioriteringer

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

Opgørelse af Resultatlønskontrakt mellem

Opgørelse af Resultatlønskontrakt mellem Opgørelse af Resultatlønskontrakt mellem adm direktør Lars Michael Madsen Navn og Tradiums bestyrelse v/ formand Søren Sørensen Nærmeste leder Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2016/2017 og skal

Læs mere

Strategi 2010-2013 Opfølgningsrapport 1 (marts 2011)

Strategi 2010-2013 Opfølgningsrapport 1 (marts 2011) Strategi 2010-2013 Opfølgningsrapport 1 (marts 2011) Uddannelsesområde: Ansvarlig chef/leder: Undervisningen Innovative arbejdsformer: - Helhedsundervisning - E-læring m.v. Handlingsplaner Succeskriterier

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

Bestyrelsesmøde 6. december 2016 kl i lokale 13.28

Bestyrelsesmøde 6. december 2016 kl i lokale 13.28 Bestyrelsesmøde 6. december 2016 kl. 17-19 i lokale 13.28 Dagsorden 1. Orientering fra formanden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 20/9 Bilag 1. Referat fra sidste møde 3. ZBCs ansøgning om at

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch 2015 / 2016 Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for rektor Henrik B. Bæch. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har besluttet,

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Resultatlønskontrakt mellem

Resultatlønskontrakt mellem TRADIUI\/\ Resultatlønskontrakt mellem Tage Andersen (180349-XXXX) og Søren Sørensen Bestyrelsesformand Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2015/2016 og skal være underskrevet senest den 1. oktober

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt i

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Periode: August 2014 Juli 2015 Underskrift Direktør: Underskrift skolens bestyrelsesformand : Indsatsområder Område: Basisramme Strategi Obligatoriske: 1 3 vækstmål - særlig

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Underskrift direktør: Periode: August 2016 Juli 2017 Underskrift skolens bestyrelsesformand: Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten. Indsatsområder Område:

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

Det samlede årselevtal realiseres med 931 for finansåret (estimat juli 2017).

Det samlede årselevtal realiseres med 931 for finansåret (estimat juli 2017). Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Underskrift direktør: Periode: August 2017 Juli 2018 Beløbsramme: Underskrift skolens bestyrelsesformand: Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten. Indsatsområder

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager. Vurderinger Pct. Andel Pct.

Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager. Vurderinger Pct. Andel Pct. Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager Vurderinger Andel Basisramme 1 Strategi og organisationsudvikling En erhvervsskole fremtid

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt for

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug.

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. 14 Nedenfor er realiseringen af de angivne mål beskrevet med grønt. Dokumentation

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2016-17 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

RESULTATLØNSKONTRAKT. for. Rektor Anders Kloppenborg

RESULTATLØNSKONTRAKT. for. Rektor Anders Kloppenborg BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE SØNDERVANGEN 56 - POSTBOKS 220-3460 BIRKERØD DANMARK RESULTATLØNSKONTRAKT for Rektor Anders Kloppenborg 23. august 2017 Grundlag og rammer Jf. skrivelse fra Ministeriet

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Bestyrelsen har med virkning pr. 1. januar 2015 indgået en 1-årig resultatlønskontrakt med direktør Pia Agerbæk Marlo på Handelsfagskolen med

Læs mere

Dagsorden til møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 12. juni 2014 Kl

Dagsorden til møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 12. juni 2014 Kl 12. juni 2014 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Jens Jørgen Nielsen, Linak - mødt Claus Christensen, Broager skole - mødt Tage Petersen, Sønderborg Kommune - mødt Arne Bilberg, Syddansk

Læs mere

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN OG PETER AMSTRUP Indsatsområder 2014/2015: Basisramme Indsatsområde Det økonomiske indsatsområde Strategiproces At bidrage til fælles kultur og værdier

Læs mere

Selvevaluering med opfølgningsplaner

Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering gennemføres i alle fagområder, på baggrund af de indsamlede resultater fra ETU, VTU, fokusgruppe interview, de løbende evalueringer m.v., hvorefter centercheferne

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 FORMÅL Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Hvorfor Hvordan og ETU Elevtilfredshed sundersøgelse UMV Undervisnings miljøvurdering Lovpligtig Lovpligtig Medarbejdere MTU (medarbejdert ilfredshedsund

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN OG PETER AMSTRUP Indsatsområder 2014/2015: Basisramme: Indsatsområde Det økonomiske indsatsområde Strategiproces Fusion At bidrage til fælles kultur og

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Finn Karlsen

Resultatlønskontrakt for direktør Finn Karlsen Resultatlønskontrakt for direktør Finn Karlsen 2016-2017 Hvert år indgår EUC Syds bestyrelse en resultatlønskontrakt med direktør, Finn Karlsen. Kontrakten løber for et år ad gangen. Det grundlæggende

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden til

Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden til Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.15 til 31.12.15 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens

Læs mere

Resultatkontrakt for Bækholmskolen

Resultatkontrakt for Bækholmskolen Resultatkontrakt 2010-11 for Bækholmskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen 1. december 2009 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Bækholmskolen er indgået mellem Jørgen

Læs mere

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET 2015-16 Formål med kontrakten Resultatkontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors arbejde i skoleåret

Læs mere

Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder og resultatkontrakt for direktør Hans Jørgen Hansen i kursusåret 2014/2015

Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder og resultatkontrakt for direktør Hans Jørgen Hansen i kursusåret 2014/2015 Dato: 27. august 2015 Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder og resultatkontrakt for direktør Hans Jørgen Hansen i kursusåret 2014/2015 Ministeriet har senest i brev af 27. juni 2013 bemyndiget

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Dan Andersen Økonomichef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Handelsgymnasiet 2010-13 side 1 Mission Vision Indsatsområder Handelsgymnasiet Undervisningen Innovative arbejdsformer: - Helhedsundervisning (f.eks. Cooperative Learning) at give unge mulighed for at

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få COWI til at dække omkostningerne for

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2017-18 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagsorden

Bestyrelsesmøde Dagsorden Bestyrelsesmøde Dagsorden Mødedato: Fredag den 19. december 2014 Tidspunkt: Kl. 09.00 11.30 herefter julefrokost Sted: Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Møde, nr.: 37 Journalnr.: Bestyrelsen

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere