Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Generelt om Sikringsafdelingen... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelt om Sikringsafdelingen... 4"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generelt om Sikringsafdelingen Bygningsmæssige forhold mv Generelt Afsnittene P1, P2 og P Patientstuer Dagligstuer Andre lokaler på afsnittene stuerne Gårdhaverne Udsugningsanlægget Værkstedet Salen... 13

2 2 4. Andre forhold Personalenormering Ansøgning om idrætsanlæg Kvindelige patienter Grønlandske patienter Patienternes økonomiske forhold Besøg/kontakt til pårørende Narkotika Udslusning af patienter Belægning Rygning Bistandsværger og patientrådgivere Ophævelse af farlighedsdekret Samtaler med patienter Gennemgang af tilførsler til tvangsprotokollen Tvangsbehandling Fiksering og anvendelse af fysisk magt Opfølgning Underretning... 30

3 3 1. Indledning Den 1. januar 1997 trådte lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand i kraft. Ifølge lovens 7, stk. 1, omfatter ombudsmandens kompetence alle dele af den offentlige forvaltning; den tidligere eksisterende begrænsning i ombudsmandens kompetence over for (amts)kommunerne er således ophævet. Efter 18 i loven kan ombudsmanden undersøge enhver institution eller virksomhed samt ethvert tjenestested der hører under ombudsmandens virksomhed. I de almindelige bemærkninger til lovforslaget om ombudsmandsloven er det forudsat at der kommer "en vis forøgelse af inspektionsvirksomheden i forhold til det kommunale område, især af psykiatriske hospitaler og andre institutioner for mentalt handicappede". Som et led i denne inspektionsvirksomhed foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere den 25. april 2000 inspektion af Sikringsafdelingen ved Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland. Til stede under inspektionen var bl.a. konstitueret administrerende overlæge Benedicte Volfing, konstitueret cheflæge Herluf Schrøder, oversygeplejerske Nomi Vejgård og pædagog Per Lykkegaard. Ombudsmanden har tidligere besøgt Sikringsafdelingen i 1972 (da afdelingen stadig var beliggende i bygninger fra 1918) og i Besøgene er omtalt i Folketingets Ombudsmands beretninger for 1972 (side 191 ff) og 1989 (side 224 ff). Inspektionen bestod af en indledende samtale med Sikringsafdelingens ledelse og medarbejderrepræsentanter, samtaler med patienter der havde anmodet herom, rundvisning på afdelingen og en opsamlende samtale med ledelsen.

4 4 I forbindelse med inspektionen anmodede jeg om kopi af afdelingens tilførsler i tvangsprotokollen i 1999 vedrørende tvangsbehandling, tvangsfiksering og anvendelse af fysisk magt samt beskyttelsesfiksering, jf. nærmere herom nedenfor under pkt. 6. Materialet blev udleveret ved inspektionens afslutning. I tilslutning til inspektionen udarbejdede jeg et referat af henholdsvis den indledende og den afsluttende samtale med ledelsen og medarbejderrepræsentanter og et notat om iagttagelser under rundgangen på afdelingen. Med brev af 27. april 2000 blev dette materiale forelagt afdelingsledelsen som blev bedt om at fremkomme med eventuelle bemærkninger/rettelser inden en måned. Jeg har ikke hørt fra Sikringsafdelingen i den anledning. Denne rapport har i en foreløbig udgave været sendt til Sikringsafdelingen ved Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland og Vestsjællands Amt med henblik på myndighedernes eventuelle bemærkninger til de faktiske forhold som den foreløbige rapport måtte give anledning til. Jeg har ikke modtaget sådanne eventuelle bemærkninger fra myndighederne. 2. Generelt om Sikringsafdelingen Sikringsafdelingen er en særskilt Anstalt som er knyttet til Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland, og som drives af Vestsjællands Amt. Afdelingen er oprettet i henhold til særlig lov (lov nr. 123 af 29. april 1913) og modtager patienter fra hele landet. Efter lovens 3 er afdelingen bestemt til Optagelse af Personer, om hvem det i Anledning af begaaede Lovovertrædelser enten ved Dom eller ved administrativ Resolution bestemmes, at der

5 5 bør træffe Sikkerhedsforanstaltninger over for dem, dog at der i Anstalten kun optages Personer, som af Justitsministeriet skønnes egnede til at optages i denne. Ud over indlæggelse i henhold til dom eller farlighedsdekret udstedt af Justitsministeriet kan indlæggelse på Sikringsafdelingen ske efter retskendelse om mentalobservation i medfør af retsplejelovens 809, stk. 2. Af regulativ af 1. juni 1994 fremgår det at Sikringsafdelingen udadtil bør yde fængselsmæssig sikkerhed og indadtil byde på hospitalsmæssige forhold hvad angår behandling, pleje og fysisk miljø, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende normer for god psykiatrisk sygehusstandard (regulativets pkt. 3). 3. Bygningsmæssige forhold mv Generelt Sikringsafdelingen (også kaldet Enggården) er beliggende i en bygning der blev taget i brug i Udadtil fremtræder afdelingen som et fængsel med høje mure og elektronisk overvågning. Sikringsafdelingen er opdelt i tre afsnit P1, P2 og P3 der hver har plads til ti patienter. Herudover er der en række fælles faciliteter. Bygningen er i et plan, og hvert af de tre afsnit ligger i en separat fløj gående ud fra bygningens midterakse med hver sin tilhørende have. I 1991 blev Sikringsafdelingen udbygget med en pagode der indeholder en mødesal og forbedrede personalefaciliteter.

6 Afsnittene P1, P2 og P3 De fysiske rammer for de tre afsnit er ens. Adgangen til selve afsnittet sker igennem en sluse. I slusen er der adgang til et telefonrum med lænestol og bord og et toilet for besøgende. I slusen findes desuden et besøgslokale med sofa, lænestole, kaffebord, spisebord med tilhørende stole, tv/video og radio, kaffemaskine, samt et garderobelokale. Disse lokaler var pæne på alle tre afsnit. Fra slusen er der adgang til de enkelte afsnit. Alle afsnit deles på midten af en lang gang. Alle stuer og kontorer mv. har døre ud til denne gang. Gangen er beklædt med brunt linoleum på gulvet, og loftet er beklædt med nogle særlige (lyddæmpende) plader med råt træ imellem. Der er kun naturligt lys fra et enkelt vindue der er placeret for enden af gangen. Herudover er der langs den ene side af gangen en række loftslamper der giver en svag belysning. Gangene på de tre afsnit er mørke. Dette skyldes dels den mørke linoleum på gulvet og de mørke lofter, men også at der f.eks. ingen grønne planter er på gangen. Efter det oplyste er gangarealerne ikke malet siden 1983, bortset fra gangen på P1. Gangarealerne fungerer i vidt omfang som fællesareal. De er efter min opfattelse unødigt mørke og dystre. Jeg henstiller at der sker en gennemgribende istandsættelse af arealerne så de kommer til at fremstå venligere og navnlig lysere. Jeg sigter bl.a. til en ny loftsbeklædning, en lysere gulvbelægning og maling af vægge i lysere farver. Jeg henstiller endvidere at der sker en udskiftning af belysningen. De bygningsmæssige forhold sætter naturligvis grænser for hvad sådanne forbedringer kan betyde med hensyn til at gøre gangarealerne mere venlige; men de bygningsmæssige forhold understreger efter min opfattelse netop behovet for at der udfoldes bestræbelser (som de nævnte) for at forbedre forholdene på gangarealerne. Jeg beder om at modtage underretning om hvad der sker i anledning af min henstilling.

7 Patientstuer Hvert afsnit har ti patientstuer der alle vender ud mod grønne områder. Alle patienter har enestue. Stuerne er på ca. 15 m 2. De er møbleret med en seng, et åbent garderobeskab, en reol, en opslagstavle og et bord. Stuerne har endvidere håndvask med varmt og koldt vand samt et spejl. Gulvene er beklædt med linoleum. Patienterne har som udgangspunkt adgang til selv at anskaffe yderligere/andre møbler til stuerne. Patienterne har adgang til ca. ti tv-kanaler alle gratis kanaler som modtages med parabol Dagligstuer Hvert afsnit har en dagligstue med sofagruppe, borde og stole, tv/ video, radio og en reol med spil og bøger. Gulvet er beklædt med linoleum hvorpå er lagt nogle større løse tæpper. Der er grønne planter. I dagligstuen findes desuden aflåselige tobaksskabe til hver af afsnittets patienter; patienternes stuenøgle anvendes også til disse skabe Andre lokaler på afsnittene Ud over patientstuerne findes der på afsnittene et aflåst depotrum der bruges til opmagasinering af effekter som patienterne af sikkerhedsmæssige årsager ikke må have i deres besiddelse.

8 8 På to af afsnittene er der et motionsrum med bordtennis og/eller billard, en eller flere motionscykler, ribber, tv, playstation, pointtavle og en almindelig undervisningstavle. Der er ingen undervisningslokaler på Sikringsafdelingen, hvorfor undervisningen må foregå i motionsrummet eller på stuerne. Det er naturligvis meget uhensigtsmæssigt at afdelingen ikke råder over egentlige undervisningslokaler. Jeg er bekendt med at Sikringsafdelingen (ved forstanderen for amtshospitalets specialskole Grønnehaveskolen) i et Forslag til udvidelse af Enggården fra 1987 har udtrykt ønske om en udbygning med to undervisningslokaler ud i Grønnegården. I en opdatering af forslaget fra marts 2000 er det anført at behovet for undervisningslokaler fortsat består. Jeg beder Vestsjællands Amt om at oplyse hvilke overvejelser dette har givet anledning til. Alle afsnit har et kombineret toilet- og baderum med to brusenicher og et toilet med aflåselige døre. Rummet er beklædt med fliser. I rummet findes desuden det enkelte afsnits vaskemaskine og tørretumbler. Herudover er der to selvstændige toiletter på hvert afsnit. På hvert afsnit er der et eller flere kontorrum hvor bl.a. medicin opbevares i aflåste skabe. På afsnittene P2 og P3 er der et stort spisekøkken. Her er der bl.a. ovn, brødrister, kaffemaskine og elkedel, tre store køle-/fryseskabe, samt et langbord med mindst ti spisepladser. Det blev oplyst at køkkenforholdene er trange ved madlavning på afdelingerne særligt på P3, hvor der mangler en del af køkkenbordet. Det blev oplyst at bestikket tælles op hver aften, og at den særlige hovmester-

9 9 funktion der primært indebærer ansvar for rengøring af køkkenet går på skift blandt afsnittets patienter. Vedrørende bordpladen i køkkenet på P3 som er for kort, forstod jeg at Sikringsafdelingen har ansøgt sygehusledelsen om en plade af passende størrelse, og at afdelingen på tidspunktet for inspektionen ikke havde modtaget svar på anmodningen. Jeg beder Sikringsafdelingen om at underrette mig om sygehusledelsens svar på afdelingens anmodning. På afsnit P1 er køkkenet adskilt fra spisepladserne, som er samlet i en egentlig spisestue. Køkkenet på P1 er nyere end køkkenerne på de andre afsnit stuerne Hvert afsnit har endvidere en 0-stue. 0-stuen benyttes for det første til fikserede patienter; i disse tilfælde er der efter det oplyste altid en fast vagt til stede. 0-stuen benyttes for det andet (efter det oplyste) i større grad til frivillig anbringelse af urolige patienter uden fiksering. I så fald er der ingen vagt til stede, men der er installeret en kaldeknap tæt ved døren. 0-stuen er indrettet med en fastgjort træseng med bælte og fikseringsremme samt et bord af flamengo. Der er ingen yderligere udsmykning. Det blev på forespørgsel oplyst at bælte og remme altid ligger fremme på sengen. Ombudsmanden har tidligere, bl.a. i forbindelse med inspektion af Statsfængslet i Horsens overvejet om et sådant permanent udstyr på sengen i sikringsceller i Kriminalforsorgens institutioner er i over-

10 10 ensstemmelse med det skånsomhedsprincip (eller mindste middelprincip ) som også er gældende inden for Kriminalforsorgens område. Efter ombudsmandens umiddelbare opfattelse kan det på den ene side ikke ganske udelukkes at det påsatte udstyr i nogle tilfælde kan føre til en anvendelse af fikseringsmidler hvor en sådan anvendelse strengt taget ikke er nødvendig. Udstyret kan muligvis også medføre anvendelse af flere fikseringsmidler end de der måtte være nødvendige i det konkrete tilfælde. Hertil kommer at det heller ikke kan udelukkes at udstyret kan være medvirkende til at optrappe en situation med sikringscelleanbringelse således at det blotte syn af udstyret bliver den faktor der udløser en herefter begrundet anvendelse af fikseringsmidler uanset omfanget heraf. På den anden side fandt ombudsmanden ikke helt at kunne udelukke at udstyret i påsat stand i de tilfælde hvor anvendelse af fikseringsmidler er begrundet, i et vist omfang kan medvirke til at selve anbringelsessituationen ikke trækker ud, og således optrappes på grund af den tid der medgår til anbringelsen. Han kunne heller ikke se bort fra at sikkerhedsmæssige hensyn kan gøre sig gældende i de nævnte tilfælde; dette angår for så vidt såvel den indsatte som ansatte. Før ombudsmanden tager endelig stilling til spørgsmålet om et permanent påsat udstyr i form af læderbælte og -remme, har han bedt Direktoratet for Kriminalforsorgen om en udtalelse. Direktoratet har endnu ikke afgivet en udtalelse vedrørende dette spørgsmål. Jeg er opmærksom på at det ikke er muligt umiddelbart at sammenligne forholdene på Sikringsafdelingen med arresthuse og statsfængsler under Kriminalforsorgen, bl.a. fordi beslutning om tvangsfiksering efter psykiatrilovens 15, stk. 1, forudgående skal træffes af en læge/ overlægen (bortset fra ganske særlige, akut opståede situationer, jf. 13 i Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 10. december 1998 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller mv. på psykiatriske afdelinger). Under hensyn til at der også inden for psykiatri-

11 11 lovens område gælder et mindste middel-princip og et skånsomhedsprincip, jf. lovens 4, beder jeg imidlertid om Sikringsafdelingens og Vestsjællands Amts bemærkninger til det ovenfor anførte Gårdhaverne Hvert afsnit har som nævnt sin egen gårdhave der er omgivet af en høj ringmur. Alle gårdhaverne har en stor græsplæne med enkelte træer og blomster, en træpavillon, bænke, stole og borde og en udendørs grill. Der er bl.a. mulighed for at spille fodbold, volleyball og basketball. I P1s gårdhave er anlagt en mindre frugthave, og muren er dekoreret med en række store Lucky Luke -malerier. Det blev oplyst at der arbejdes på at etablere et hønsehus i P2s gårdhave. Alle tre gårdhaver var pæne og velholdte Udsugningsanlægget Under rundgangen blev opmærksomheden henledt på Sikringsafdelingens udsugningsanlæg, der er af ældre dato. Udsugningsanlægget støjer og giver problemer for bl.a. slimhinder hos såvel patienter som ansatte. Det blev oplyst at anlægget for nogle år siden er renset, men at dette kun løste problemerne midlertidigt. Det blev endvidere oplyst at der er udarbejdet en ingeniørrapport om udsugningsanlægget, og at problemerne bl.a. består i ophobning af støv i anlægget og tilstopning af filtre. Idet der som udgangspunkt ikke må være vinduer på Sikringsafdelingen der kan åbnes, har udsugningsanlægget en meget væsentlig funktion for indeklimaet på afdelingen. Jeg kunne under rundgangen selv konstatere at udsugningen giver nogen baggrundsstøj som formentlig er generende i længden. Det er efter min opfattelse utilfredsstillende at udsug-

12 12 ningsanlægget er støjende og efter det oplyste giver både patienter og personale helbredsgener. Jeg går ud fra at problemet med ophobning af støv i udsugningsanlægget er et regelmæssigt tilbagevendende problem. Der er således behov for an plan for hvornår anlægget skal efterses og renses, og jeg går ud fra at ingeniørrapporten har beskæftiget sig med dette spørgsmål. Jeg anmoder Vestsjællands Amt om en udtalelse om det anførte Værkstedet Sikringsafdelingen har et stort værksted der er opdelt i tre rum. Der var på tidspunktet for inspektionen ni patienter tilmeldt værkstedet. Træværkstedet indeholder værktøj og maskiner til bearbejdning af træ og har plads til tre patienter. Det blev oplyst at værkstedet har været lukket i tre år efter påbud fra Arbejdstilsynet på grund af utilstrækkelig udsugning, og at en udbedring af udsugningsanlægget vil koste ca. kr Muligheden for i dagligdagen at kunne opholde sig uden for patientafsnittene og være meningsfuldt beskæftiget i f.eks. træværkstedet er naturligvis af stor betydning for patienternes trivsel. Det er derfor meget uheldigt at værkstedet som i øvrigt forekom veludstyret med værktøj og maskiner står ubenyttet hen nu på tredje år. Jeg beder Vestsjællands Amt om at redegøre for baggrunden for at der ikke i løbet af de seneste tre år har været mulighed for at udbedre den mangelfulde udsugning. Jeg beder desuden amtet om at overveje nu at iværksætte den fornødne udbedring af udsugningen. Jeg beder om at blive underrettet om udfaldet af overvejelserne.

13 13 Industriværkstedet giver mulighed for forskellige former for industrielt arbejde, bl.a. fremstilling af rawlplugs. Herudover er der et stort lokale med meget højt til loftet der giver mulighed for at lave skind- og læderproduktioner, hobbyarbejde m.v Salen Sikringsafdelingen har en større sal (ca. 50 m 2 ) der dels anvendes som idrætssal, dels anvendes til andre formål, herunder som festsal og kirkesal. Salen er indrettet med ribber og en klatrevæg. Gulvet er malet op med en badmintonbane, men salen er reelt ikke stor nok til badminton. Der er endvidere mulighed for at opsætte et volleyballnet. Der er tre vinduer i første sals højde, og rummet har gode lysforhold. 4. Andre forhold 4.1. Personalenormering Forud for inspektionen modtog jeg en oversigt over personalenormeringen på Sikringsafdelingen. Heraf fremgår det bl.a. at behandlingspersonalet på Sikringsafdelingen omfatter otte personer (en overlæge, to afdelingslæger, en socialrådgiver, en psykolog og tre ergo- og fysioterapeuter). Plejepersonalet er normeret til 100,07 (28,69 på hver af de tre afdelinger). Det blev under inspektionen oplyst at der efterfølgende sendt en ansøgning til Vestsjællands Amt om personaleforøgelse med tre plejere, en idrætsmedarbejder og en psykolog. Ansøgningen er sendt med henblik på at afdelingen kan opfylde en målsætning om ugentlige udgange til de patienter som i

14 14 øvrigt har tilladelse til udgang. Jeg modtog kopi af ansøgningen som samtidig omfatter en (fornyet) ansøgning om støtte til et idrætsanlæg, jf. nærmere herom nedenfor under pkt Personalenormeringen er ifølge ledelsen ikke høj når det tages i betragtning at udgange og efter omstændighederne også aktiviteter i huset kræver to personalemedlemmer pr. patient. Det blev i denne forbindelse forklaret at afdelingen f.eks. råder over en båd som patienterne kan komme ud i, ligesom der er mulighed for udendørs fodbold en gang om ugen. Der deltager typisk ca. ti patienter og fem personalemedlemmer til fodbold Ansøgning om idrætsanlæg Sikringsafdelingen sendte i december 1998 (via sygehusledelsen) en ansøgning til Vestsjællands Amt om udbygning af afdelingens idrætsfaciliteter med et udendørs idrætsanlæg. Amtet meddelte i juni 1999 at man kunne forudse at der ikke i de nærmeste år ville være økonomisk mulighed for at gennemføre projektet. I april 2000 har Sikringsafdelingen (igen via sygehusledelsen) rettet fornyet henvendelse til Vestsjællands Amt vedrørende udviklingsinitiativer for afdelingen. Idrætsanlægget blev i denne forbindelse (sammen med den ovenfor omtalte opnormering af forskellige personalegrupper) omtalt som et tiltag der aktuelt skønnes at være af stor betydning for Sikringsafdelingens muligheder for at udvikle sig og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. I forbindelse med ombudsmandens besøg på Sikringsafdelingen i 1989 udtalte ombudsmanden at patienterne på afdelingen typisk var i dårlig fysisk form, og at det derfor i høj grad ville være ønskeligt at patienterne fik større

15 15 mulighed for at dyrke motion. Jeg forstår at mulighederne for at dyrke motion ikke er (væsentligt) forbedrede i den mellemliggende tid. Jeg anmoder om at få oplyst om der foreligger noget svar på afdelingens henvendelse til Vestsjællands Amt (både for så vidt angår spørgsmålet om personalenormeringer, og for så vidt angår idrætsanlægget). I bekræftende fald beder jeg om at modtage underretning om svaret. Hvis Vestsjællands Amt endnu ikke har taget stilling til Sikringsafdelingens henvendelse, beder jeg amtet om underrette mig når svaret foreligger Kvindelige patienter Sikringsafdelingen har siden 1. juni 1994, hvor et nyt regulativ for afdelingen trådte i kraft, haft mulighed for også at modtage kvindelige patienter. Sikringsafdelingen havde på tidspunktet for inspektionen to kvindelige patienter. Kvinderne er indlagt på to forskellige afsnit. Det blev på forespørgsel oplyst at deres behov for skærmning i forhold til de mandlige patienter af personalet ikke opleves som større eller anderledes end det er tilfældet for mandlige patienter indbyrdes Grønlandske patienter På tidspunktet for inspektionen var der indlagt tre grønlandske patienter på Sikringsafdelingen. Afdelingen oplever ikke problemer med hjemtagelse af grønlandske patienter (som det kendes fra andre steder) idet udskrivning fra Sikringsafdelingen er ensbetydende med fortsat institutionsophold andre steder i Danmark. Tidligere blev der tilberedt grønlandsk mad ca. en gang om ugen, men da der ikke længere er grønlandske medarbejdere på Sikringsafdelingen, eksi-

16 16 sterer denne mulighed ikke mere. Den grønlandske medarbejder som tidligere var beskæftiget på Sikringsafdelingen, blev flyttet efter at der i en lang periode kun havde været en enkelt grønlandsk patient. Den pågældende grønlandske medarbejder er dog stadig på amtshospitalet og kommer ugentligt på Sikringsafdelingen. Derudover er der en grønlandsk præst. I forbindelse med ombudsmandens besøg i 1989 blev det oplyst at gennemgående 20 procent af patienter var grønlændere. Jeg beder om at få oplyst om dette tal gennemsnitligt fortsat er gældende. Ophold på Sikringsafdelingen må ligesom ophold på psykiatriske afdelinger i øvrigt i Danmark antages at være særligt belastende for grønlandske patienter. Jeg beder derfor om at få oplyst om Sikringsafdelingen har overvejet på ny under hensyn til at der nu igen er flere grønlandske patienter på afdelingen at søge (d)en grønlandsk(e) medarbejder fast tilknyttet afdelingen. I samme forbindelse beder jeg Sikringsafdelingen om nærmere oplysninger om hvorvidt man i øvrigt af hensyn til patienter af udenlandsk herkomst ved ansættelse af personale er særligt opmærksomme på at ansætte medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk Patienternes økonomiske forhold Langt de fleste patienter bortset fra observander modtager højeste førtidspension. En del af patienterne er på den baggrund blevet ganske velhavende under opholdet på Sikringsafdelingen, hvor de ikke har udgifter til kost og logi. Visse af patienterne har under opholdet et stort forbrug af lommepenge. Indkøb foregår på den måde at de handlende fra Nykøbing Sjælland kommer til Sikringsafdelingen når patienterne ønsker at handle. En gang om ugen leveres der bestilte varer fra Brugsen.

17 17 Den grønlandske pension som nogle grønlandske patienter modtager, er væsentligt mindre end den danske førtidspension. Jeg havde således under inspektionen en samtale med en patient som modtager grønlandsk førtidspension på kr om måneden, mens de to andre grønlandske patienter på Sikringsafdelingen angiveligt modtager højeste, danske førtidspension. Denne forskel skyldes efter det under inspektionen oplyste at den pågældende grønlandske patient er indlagt på grundlag af et farlighedsdekret, mens to øvrige grønlandske patienter har en dom til anbringelse på Sikringsafdelingen. Jeg har efterfølgende rettet henvendelse til Socialministeriet om forholdet og har i den forbindelse bl.a. bedt om en redegørelse for det retlige grundlag der regulerer spørgsmålet. Den pågældende patient er særskilt underrettet herom. Senere har jeg haft en drøftelse af sagen med Landstingets Ombudsmand, der herefter af egen drift over for Nuuk Kommune har rejst nogle spørgsmål om pensionstilkendelsen. Denne sag behandles herefter adskilt fra denne inspektionssag. Patienterne administrerer selv deres penge i samarbejde med kontaktpersonen der også, når det er nødvendigt, opfordrer patienten til at spare op. Det blev i øvrigt oplyst at handel imellem patienterne overhovedet ikke er tilladt. Dog må patienterne give afskedsgaver o.l. til medpatienter hvis værdien holdes under hvad der svarer til en pakke cigaretter Besøg/kontakt til pårørende Der er som udgangspunkt ikke begrænsninger i patienternes adgang til at modtage besøg, der kan finde sted dagligt mellem kl og kl Besøg forudsætter naturligvis at patienten ikke er for dårlig til at modtage gæster. Pårørende der ønsker at besøge en patient, skal ringe i forvejen og

18 18 træffe aftale med personalet i det pågældende afsnit. Der er udarbejdet en folder til besøgende pårørende, som jeg fik udleveret under inspektionen. Pårørende har mulighed for mod betaling at overnatte på amtshospitalet. Personalet ser det som en vigtig opgave at skabe tillidsfuld kontakt til f.eks. patienters forældre. Kontaktpersonerne yder bistand i denne forbindelse. Nogle pårørende kan på forhånd være bange for at komme på besøg på afdelingen. Pårørende tilbydes, så vidt ressourcerne rækker, lægesamtaler, men der findes ikke systematiserede pårørendegrupper, hvilket formentlig ville være vanskeligt at etablere da patienterne kommer fra hele landet. Det er ikke tilladt at have besøg på stuerne. Omkring højtiderne kan kapaciteten af besøgsværelser dog være utilstrækkelig således at besøg nødtvungent må foregå på stuerne. Hvis en besøgende en gang har indsmuglet narkotika til en patient, forbydes besøg af den pågældende derefter. Det er tilladt for patienterne at foretage en telefonopringning i hver vagt, således at personalet ringer op for den pågældende, som herefter overtager samtalen. Ud over disse private telefonsamtaler kan patienten foretage de nødvendige opringninger til myndigheder, advokater mv Narkotika Narkotika giver ikke anledning til større problemer. Hvis der indsmugles narkotiske stoffer på afdelingen, tilkaldes narkohunde. Desuden benytter man sig af at kræve uvarslede urinprøver ved konkret mistanke om narkotikamisbrug. I sådanne tilfælde kan patienten også nægtes tilladelse til at modtage pakker udefra.

19 19 Jeg beder Sikringsafdelingen om en redegørelse for hvad der nærmere forstås ved den omtalte nægtelse af ret til at modtage pakker udefra, herunder om der er tale om en absolut nægtelse af at lade patienten modtage pakker (og om dette gælder pakker fra bestemte afsendere eller fra alle), eller om der blot er tale om at patienten nægtes tilladelse til umiddelbart at modtage pakken uåbnet således at pakken f.eks. åbnes og gennemgås af personalet (i overværelse af patienten) og efterfølgende udleveres til patienten. For så vidt der er tale om en absolut nægtelse af ret til at modtage pakker, beder jeg afdelingen om en udtalelse om det hjemmelsmæssige grundlag herfor. Jeg beder i så fald desuden om Vestsjællands Amts bemærkninger til det Sikringsafdelingen anfører. Personalet har ikke kendskab til (økonomiske) afhængighedsforhold patienterne imellem med baggrund i handel med narkotika Udslusning af patienter Personalet bragte under inspektionen spørgsmålet om udskrivning af patienter på bane. Dette giver anledning til problemer. Problemet består i hovedsagen ikke så meget i den eventuelt lange sagsbehandlingstid i forbindelse med beslutningen om udskrivning til andre institutioner, men mere i at der ikke i alle tilfælde findes tilbud der passer til Sikringsafdelingens patienter. De friere forhold som patienterne udsluses til på andre psykiatriske afdelinger med deraf følgende adgang til f.eks. narkotika, medfører at patienterne i visse tilfælde bliver så dårlige at de må genindlægges på Sikringsafdelingen efter kort tid. Dette emne har været genstand for drøftelse på møder med de retspsykiatriske afdelinger der modtager patienter fra Sikringsafdelingen. Det blev af personalet under inspektionen påpeget at det ikke er umuligt at holde en retspsykiatrisk afdeling fri for narko det er således tilfældet med den retspsykiatriske afdeling på Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland.

20 20 Jeg er naturligvis enig i at det er særdeles uheldigt at patienter efter kort tid må genindlægges på grund af manglende overholdelse af ordensforskrifter mv. på de afdelinger som Sikringsafdelingens patienter udsluses til. Jeg vil være opmærksom på at tage spørgsmålet op over for de respektive afdelingsledelser i forbindelse med fremtidige inspektioner af psykiatriske afdelinger Belægning På tidspunktet for inspektionen var to af de 30 pladser på Sikringsafdelingen ledige. Dette er i overensstemmelse med afdelingens målsætning hvorefter man forsøger altid at have mindst en ledig stue for at modvirke at der opstår ventetid på indlæggelse af patienter. Hvis der er truffet beslutning om indlæggelse af en person på Sikringsafdelingen, skal den pågældende gerne modtages inden for otte dage Rygning Afdelingen har en nedskrevet rygepolitik gående ud på at rygning er tilladt på fællesarealer (dagligstuer og gange mv.) bortset fra spisestuerne, mens personalets kontorer er røgfrie. Jeg anmoder om at modtage et eksemplar af den nedskrevne rygepolitik for afdelingen. Ifølge lov nr. 436 af 14. juni 1995 om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende, 2, skal amtsrådet have fastsat bestemmelser om røgfri miljøer på bl.a. amtskommunale sygehuse. Jeg beder om at modtage et eksemplar af de bestemmelser der i den anledning er fastsat af Vestsjællands Amt, og som vedrører Sikringsafdelingen.

21 Bistandsværger og patientrådgivere Bistandsværge- og patientrådgiverordningerne fungerer ifølge afdelingsledelsen tilfredsstillende. Patientrådgiverne besøger deres patienter mindst gang om ugen. Ledelsen oplyste videre at afdelingens to socialrådgivere fungerer godt og har et gnidningsløst samarbejde med de sociale myndigheder i patienternes hjemkommuner Ophævelse af farlighedsdekret Jeg spurgte ledelsen om hvem der tager initiativ til ophævelse af et farlighedsdekret, og fik oplyst at det sædvanligvis er personalet, der tager et initiativ så snart en patient er velbehandlet. Initiativet iværksættes så hurtigt som muligt, også under hensyn til Justitsministeriets sagsbehandlingstid, der dog vist nok afhænger meget af Retslægerådets sagsbehandling. Det er afdelingsledelsens indtryk at Retslægerådets praksis i disse sager er skærpet på det seneste, og at rådet nu kræver at patientens tilstand har været stabil i mere end et halvt år. 5. Samtaler med patienter Under inspektionen havde jeg samtaler med ni patienter som havde udtrykt ønske herom.

22 22 Under den afsluttende samtale med ledelsen forelagde jeg de indsattes klagepunkter. Fem af patienterne har desuden efterfølgende fået særskilt, skriftligt svar vedrørende deres klager. De indsattes klager indgår i øvrigt i denne rapport hvor det er relevant. 6. Gennemgang af tilførsler til tvangsprotokollen Som nævnt i indledningen anmodede jeg under inspektionen om at modtage kopi af afdelingens tilførsler i tvangsprotokollen i 1999 vedrørende tvangsbehandling, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt og beskyttelsesfiksering. Jeg modtog i den anledning fire skemaer vedrørende tvangsbehandling og 77 skemaer vedrørende fiksering og fysisk magtanvendelse. Materialet blev udleveret under inspektionen. Det blev oplyst at der på afdelingen ikke anvendes beskyttelsesfiksering. På forespørgsel blev det i øvrigt oplyst at der forefindes et skjold på hvert af de tre afsnit, og at personalet har gennemgået træning i brugen heraf. Jeg har ikke mulighed for at vurdere om anvendelsen af tvangsforanstaltninger i de enkelte tilfælde har været berettiget. Ved min gennemgang af materialet har jeg derfor navnlig koncentreret mig om hvorvidt proceduren i forhold til de gældende regler er blevet fulgt. Gennemgangen giver mig anledning til følgende bemærkninger: 6.1. Tvangsbehandling Jeg modtog fire skemaer vedrørende beslutninger om tvangsbehandling; tre skemaer vedrørte beslutning om tvangsmedicinering, og et skema vedrørte tvangsbehandling af en legemlig lidelse.

23 23 To af skemaerne vedrører ikke blot en indtagelse/injektion af medicin, men flere tvangsmæssige behandlinger i et samlet forløb. Tvangsbehandling må kun anvendes over for personer der er indlagt og opfylder betingelserne for tvangstilbageholdelse, og kun når andre behandlingsmuligheder må anses for uanvendelige. Det fremgår af psykiatrilovens 12, stk. 1, og 1, stk. 1, samt 2 i Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 10. december 1998 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller mv. på psykiatriske afdelinger (tvangsbekendtgørelsen). Det fremgår af 12, stk. 3, i psykiatriloven at afgørelse om tvangsbehandling træffes af overlægen, der samtidig træffer bestemmelse om i hvilket omfang der om fornødent kan anvendes magt til behandlingens gennemførelse. Beslutning om tvangsbehandling af en legemlig lidelse træffes af vedkommende psykiatriske overlæge og overlægen på den pågældende somatiske afdeling i fællesskab (tvangsbekendtgørelsens 8, stk. 3). Der er i alle fire skemaer om tvangsbehandling anført en dato hvor en overlæge har taget stilling til beslutningen om iværksættelse af behandlingen. I den sag der omhandler behandling for en somatisk lidelse (operation på grund af brud på overarm), er der desuden anført en ordinerende somatisk læge og datoen for den somatiske overlæges stillingtagen. Datoerne for overlægens stillingtagen er i tre tilfælde sammenfaldende med den anførte dato for beslutningen om iværksættelse af tvangsbehandlingen. I det fjerde tilfælde (tvangsbehandling den 30. september 1998) er der anvendt et ældre skema fra Sundhedsstyrelsen som ikke giver mulighed for at kontrollere om overlægens stillingtagen har foreligget forud for iværksættelsen.

24 24 Jeg foretager ikke mere vedrørende spørgsmålet. Jeg beder dog om at få oplyst baggrunden for at tvangsanvendelsen i den sidstnævnte sag, som ifølge skemaet fandt sted i perioden 30. september 1998 til 4. oktober 1998, tilsyneladende er indsat i tvangsprotokollen og fremsendt til Sundhedsstyrelsen (via embedslægeinstitutionen) som vedrørende januar kvartal Ved tvangsmedicinering skal der altid være en læge til stede. Det fremgår af 6 i tvangsbekendtgørelsen. På to af de fire skemaer er det anført hvilken læge der var til stede under medicineringen. I et tilfælde (tvangsbehandling besluttet den 30. september 1998 og iværksat den 5. oktober 1998) fremgår det af skemaet at der 19 gange er foretaget tvangsmedicinering. Vedrørende de tre første tvangsmedicineringer i forløbet fremgår det med initialer hvilken læge der var til stede; der er tale om to forskellige læger. For så vidt angår de resterende 16 medicineringer, er det ikke oplyst hvilken læge der var til stede (rubrikken er derimod anvendt til angivelse af hvilken dosis der blev givet). Det er beklageligt. Det sidste tilfælde er det skema der vedrører tvangsbehandling af en legemlig lidelse (operation af brækket arm). Det fremgår af tvangsprotokolskemaet at beslutningen om iværksættelse af behandlingen blev truffet den 10. september 1999, og at der den 20. september 1999 blev truffet beslutning om ophør. Jeg beder om at få oplyst hvornår operationen blev foretaget.

25 25 I de tre tilfælde hvor Sundhedsstyrelsens seneste tvangsprotokolskema er anvendt, er der i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning af 10. december 1998 om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner angivet dato for beslutning om ophør af tvangsbehandlingen. Af 3, stk. 2, i tvangsbekendtgørelsen fremgår det at tvangsmedicinering (bortset fra visse akutte, farlige situationer) forudsætter at patienten og patientens rådgiver er fuldt informeret om behandlingens formål, virkninger og mulige bivirkninger. Jeg anmoder om nærmere oplysning om hvilken fremgangsmåde der anvendes for at sikre at kravet om information af patientrådgiveren opfyldes Fiksering og anvendelse af fysisk magt Jeg modtog 77 skemaer til brug for tilførsler til tvangsprotokollen omhandlende bl.a. 48 tilfælde af døraflåsning. Til de udleverede kopier fra tvangsprotokollen knyttede afdelingens ledelse under inspektionen den bemærkning at langt de fleste tvangsanvendelser på afdelingen består i isolation på stuen, dvs. aflåsning af patientens dør. Andre psykiatriske afdelinger anvender Sundhedsstyrelsens tvangsprotokolskema 3, som Sikringsafdelingen bruger i denne situation, i forbindelse med aflåsning af afdelingens yderdør. Brugen af aflåsning af døren til patientens stue er således speciel for Sikringsafdelingen. Jeg går ud fra at der i alle de foreliggende 48 tilfælde af døraflåsning, også de tilfælde hvor der ikke er nærmere oplyst herom ved tilføjelser til den

26 26 fortrykte tekst i skemaet, har været tale om aflåsning af døren til patientens egen stue. Tvangsanvendelse i form af aflåsning af (isolation på) egen stue er ikke omtalt i psykiatriloven eller tvangsbekendtgørelsen. Jeg beder om Vestsjællands Amts bemærkninger til Sikringsafdelingens praksis på dette område, eventuelt efter forud at have indhentet udtalelse fra Sundhedsministeriet. Der er desuden bl.a. oplyst om 88 tilfælde af fiksering med bælte og/eller remme (i en del tilfælde er flere fikseringer registreret på samme skema som led i et forløb). Heraf er det i 74 tilfælde afkrydset at der var tale om frivillig bæltefiksering. Af psykiatriloven fremgår det i 14, stk. 1, at der som midler til tvangsfiksering alene må anvendes bælte, hånd- og fodremme samt handsker. Af stk. 2 fremgår det videre at tvangsfiksering kun må anvendes i det omfang det er nødvendigt for at afværge at en patient 1) udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred, 2) forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter, eller 3) øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang. Under de samme betingelser kan en indlagt person fastholdes og om fornødent med magt føres til et andet opholdssted på sygehuset, jf. psykiatrilovens 17, stk. 1. Er det af afgørende betydning for bedring af en meget urolig patients tilstand, kan lægen bestemme at patienten om fornødent med magt skal have et beroligende middel, jf. lovens 17, stk. 2.

27 27 Det blev under inspektionen oplyst at der på Sikringsafdelingen ikke tvangsmæssigt bruges beroligende medicin; i stedet regulerer man patientens medicin over længerevarende perioder. Ifølge lovens 15, stk. 1, skal tvangsfiksering besluttes af en læge efter at denne har tilset patienten. Beslutning om at der foruden bælte skal anvendes hånd- eller fodremme, skal dog træffes af overlægen, jf. stk. 2. Efter tvangsbekendtgørelsens 12, stk. 5, kan beslutningen i overlægens fravær træffes af en anden læge. I sådanne tilfælde skal overlægen efterfølgende snarest tage stilling til beslutningen. Der er i alle tilfælde hvor der er foretaget tvangsfiksering med bælte og remme, angivet dels hvilken læge der har ordineret fikseringen, dels i tilfælde hvor ordinerende læge ikke er overlæge en dato for overlægens beslutning (bortset fra de tilfælde hvor der er anvendt Sundhedsstyrelsens ældre skema). Det fremgår endvidere af tvangsbekendtgørelsens 16, stk. 1 og 2, at iværksættelse af fiksering af patienter der af tryghedsgrunde selv anmoder herom, kun må ske med samtykke fra en læge. Anmodningen samt den eventuelle fiksering skal noteres i patientjournalen og tvangsprotokollen. Jeg har ved min gennemgang af tvangsprotokolskemaerne vedrørende fiksering og fysisk magtanvendelse bemærket at der i en del af de tilfælde hvor der er foretaget notat om frivillig bæltefiksering, ikke er angivet nogen ordinerende læge, men alene en dato for en overlæges stillingtagen til den frivillige anvendelse af remme. På baggrund af ordlyden af tvangsbekendtgørelsens 16, stk. 1 og 2, er det efter min umiddelbare opfattelse mest hensigtsmæssigt at tvangsprotokolskemaet for så vidt angår lægens samtykke til frivillig fiksering udfyldes

28 28 på samme måde som i tilfælde hvor lægen træffer beslutning om tvangsfiksering. Jeg beder afdelingsledelsen om at redegøre for afdelingens praksis vedrørende udfyldelse af tvangsprotokolskemaer i situationer hvor der foreligger frivillig fiksering. Jeg beder om Vestsjællands Amts bemærkninger til det som afdelingsledelsen anfører. Alle tvangsprotokolskemaerne er udfyldt med angivelse af et tidspunkt for iværksættelse af tvangsfiksering eller fysisk magtanvendelse. I to tilfælde er der dog alene i rubrikkerne om påbegyndt dato anført henholdsvis Dato XX0690 kl. XXXX og Dato XXXX95 kl. XXXX. Jeg beder om at modtage nærmere oplysninger om baggrunden for de upræcise angivelser af tidspunkterne for iværksættelse af tvangsforanstaltningerne (døraflåsninger) og om at få oplyst de fuldstændige datoer. Til hjælp for Sikringsafdelingens identifikation af sagerne kan jeg alene oplyse da skemaerne er anonymiseret inden udlevering til mig at de pågældende patienter har indlæggelsesdatoerne og , og at begge skemaer er indberettet den 17. januar 2000 sammen med (de øvrige) skemaer for fjerde kvartal Tidspunktet for ophør af fiksering/magtanvendelse er i 22 tilfælde ikke angivet i skemaet. Jeg har konstateret at det bortset fra et enkelt tilfælde ikke drejer sig om fastholden eller indgivelse af beroligende medicin (hvor der ifølge vejledningen om udfyldelse af tvangsprotokoller alene skal ske angivelse af tidspunktet for iværksættelse), men at det typisk drejer sig om tilfælde af døraflåsning.

29 29 Det er beklageligt at der i 21 tilfælde mangler angivelse af tidspunktet for ophør af tvangsforanstaltningen. Jeg går ud fra at personalet på Sikringsafdelingen fremover i højere grad vil være opmærksom på udfyldelsen af dette punkt i tvangsprotokolskemaerne. Af de 77 skemaer vedrørende fiksering og fysisk magtanvendelse som jeg har modtaget, er der i 11 tilfælde anvendt et ældre skema udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Jeg går ud fra at Sikringsafdelingen på nuværende tidspunkt i alle tilfælde anvender det senest udsendte skema fra styrelsen. Det senest udsendte skema fra Sundhedsstyrelsen (tvangsprotokolskema 3), der er anvendt i 66 tilfælde, giver mulighed for afkrydsning af hvorvidt der er tale om første skema for den aktuelle tvangsforanstaltning eller om fortsættelse af et tidligere skema. I 28 tilfælde er disse rubrikker ikke udfyldt. Det er en fejl. Blandt de samme 66 skemaer har jeg konstateret at der i syv tilfælde ikke er foretaget afkrydsning af en eller flere af rubrikkerne til angivelse af begrundelse for tvangsforanstaltningen. Det er beklageligt. Jeg går ud fra at personalet på Sikringsafdelingen fremover i højere grad vil være opmærksom på udfyldelsen af de to ovennævnte punkter i tvangsprotokolskemaerne.

30 30 7. Opfølgning Som det fremgår af de enkelte afsnit ovenfor, har jeg i flere tilfælde bedt afdelingsledelsen om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold. Jeg beder om at disse underretninger sendes gennem Vestsjællands Amt for at amtet kan få lejlighed til at kommentere det som afdelingsledelsen anfører. 8. Underretning Denne rapport sendes til Sikringsafdelingen, Vestsjællands Amt, Folketingets Retsudvalg, Tilsynet i henhold til Grundlovens 71 og til afdelingens patienter. Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelt om Sikringsafdelingen... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelt om Sikringsafdelingen... 5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelt om Sikringsafdelingen... 5 3. Bygningsmæssige forhold mv... 5 3.1. Generelt... 5 3.2. Afsnittene P1, P2 og P3... 6 3.2.1. Patientstuer... 7 3.2.2. Dagligstuer...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. januar 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Adgang til telefonering

Adgang til telefonering FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. januar 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 7. juni 2001 af Psykiatrisk Afdeling i Haderslev og Gerontopsykiatrisk Afdeling, afsnittet i Haderslev.

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers.

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. I rapporten bad jeg afdelingen om nærmere underretning

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 5.7. Ad punkt 5.9. Besøg, visitation og

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2014 og 2015 Maj 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 4 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen.

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen. 1 Den 31. januar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 14. januar 1999 af Psykiatrisk afdeling i Holstebro. I rapporten anmodede jeg afdelingen og Ringkjøbing Amtskommune om udtalelser

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 18 Offentligt ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Udgivet af Statsforvaltningen Midtjylland

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 28. april 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Køge den 7. december 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om udtalelser og om underretning mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ÅRSBERETNING 200 1 Indhold Forord... 3 AFSNIT 1... 4 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 4 2. Sagsantal... 5 3. Sagsbehandlingstiden...

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Bygningsmæssige forhold mv...4 2.1 Bygning...4 2.2 Cellerne...4 2.3 Øvrige rum mv....6 2.3.1 Toilet- og badeforhold...6 2.3.2 Køkkenfaciliteter...6

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af Psykiatrisk Center Ballerup den 8. oktober 2010

Inspektion af Psykiatrisk Center Ballerup den 8. oktober 2010 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2011-12 71 alm. del Bilag 88 Offentligt Inspektion af Psykiatrisk Center Ballerup den 8. oktober 2010 ENDELIG Dok.nr. 12-00137-1/MV3 2/74 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00198-1/PH 2/14 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Den generelle vedligeholdelsesstandard... 3 Ad 2.3.3. Celler mv.... 3 Ad 2.4.1.

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne.

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne. 1 Den 15. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af institutionen Egely den 30. november 1999. I rapporten bad jeg institutionen Egely og Fyns Amt om nærmere underretning mv. vedrørende

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 ENDELIG Dok.nr. 12/00363/5/PH 2/53 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Organisation og lovgrundlag... 4 2.1. Centerets

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Inspektion af Retspsykiatrisk Center Glostrup den 22. november 2007

Inspektion af Retspsykiatrisk Center Glostrup den 22. november 2007 29. marts 2010 Inspektion af Retspsykiatrisk Center Glostrup den 22. november 2007 ENDELIG J.nr. 2007-4054-424/MV3 1/73 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Centrets organisation mv.... 4 3. Bygningsmæssige

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 114 Offentligt 29. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2096-628/ATG 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt.

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Dok.nr. 15/00324-8/ ME

Dok.nr. 15/00324-8/ ME Temarapport 2015 om sikringscelleanbringelser Dok.nr. 15/00324-8/ ME 2/14 Hvad har temaet ført til? Anbringelse i sikringscelle var et tema for de tilsynsbesøg i kriminalforsorgens institutioner, som ombudsmanden

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn I medfør af 43, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse

Læs mere

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2.

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen den 12. december 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

1/26. Indholdsfortegnelse

1/26. Indholdsfortegnelse 1/26 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2 Afsnit R1... 2 Ad punkt 3.3 Afsnit R2... 3 Ad punkt 3.4 Afsnit R4... 3 Ad punkt 5.1 Overbelægning mv.... 4 Ad punkt 5.6 Medicin... 5 Ad punkt 5.9 Vejledning efter

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold FORORD... 2 AFSNIT 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 4 3. Sagsbehandlingstiden... 6 4.

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Center Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og læse om, hvad du

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. august 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. august 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 1045 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 18. september 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0643

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere