Ansgarsbladet. Høduft. Lukas 10, årgang Nr. 4 September 2007 Udgivet af Morsø Frimenighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansgarsbladet. Høduft. Lukas 10, 38-42. 25. årgang Nr. 4 September 2007 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk"

Transkript

1 Ansgarsbladet 25. årgang Nr. 4 September 2007 Udgivet af Morsø Frimenighed Høduft Lukas 10, Pludselig opfyldtes luften af en duft, som vi straks alle genkendte. Det var lugten af det friskslagne hø, som blev båret ud til os fra de elskede danske strande. Sådan skriver kaptajn Bille i sin protokol om Galatheas position vest for Hanstholm den 22. august Godt to år tidligere var korvetten Galathea med 231 mand ombord sejlet fra Danmark på en rejse jorden rundt km og mange storme senere vender skibet hjem med sin last af videnskabeligt materiale, med vidunderlige tegninger, med erindringer om fjerne folk og kulturer og med den erfaring, at et skib er et spejl af den store verden. Strid og misundelse hersker også på et skib og bliver forstærket af, at pladsen der er trang. Så efter de to år, den første Galatheaekspedition varede, er der en stor længsel efter at komme hjem, og det første sanseindtryk, deltagerne møder er høduft, der med den østlige vind bæres ud til skibet vest for Hanstholm. Pludselig opfyldtes luften af en duft, som vi straks alle genkendte. Det var lugten af det friskslagne hø, som blev båret ud til os fra de elskede danske strande. Så er de hjemme, lugtesansen har hjulpet dem på vej. Det er høst, de får i næsen det samme som Johannes V. Jensen ca. 75 år senere beskriver sådan i Hvor smiler fager den danske kyst, den fineste fædrelandssang, vi har: Der driver høduft med krydret vind. Igennem engen en å sig slynger. Og lærken ringer skærsommer ind, mens vilde blomster ved grøften gynger. Gravhøje kroner det grønne land. Hvor skønt fortoner Sig sø og strand! Der driver høduft med krydret vind kan det siges tydeligere, hvor meget lugtesansen betyder, når vi skal genkende noget og forstå noget. Vi laver ganske vist ikke længere hø, så vi med helt samme mening kan synge Der driver høduft med krydret vind. Nu høster vi græsset på en anden måde, som lugter anderledes, men også den lugt forbinder vi med høst. Lugt, syn og hørelse, ja, også følesansen, bruger vi, når vi skal beskrive og fastholde virkeligheden. Byg, der høstes knitrende tørt, lugter på sin helt specielle krydrede måde, der gi r let til nysen. Hvede, der høstes efter at være dænget til af regn i ugevis, spreder også en krydret lugt, men mere tung og jordslået. Og sådan har vi vore sanseindtryk, der knytter sig til græs og korn, til æbler og blommer, til bær og blomster alt minder om høst. Det, der blev plantet og sået på marker og i haver, blev til mange fold og blev hentet ind, så mennesker og dyr kan leve af det. De fleste af os lever ganske vist ikke af landbrug mere. Engang stod der i geografibøgerne, at Danmark var et landbrugsland, og alle der læste det vidste, hvad det betød: at det var landets hovederhverv, der beskæftigede flest

2 mennesker og tjente flest penge hjem til landet. Senere stod der, at Danmark var et industrisamfund - vægten var flyttet til andre erhverv beskæftigelsesmæssigt og indtjeningsmæssigt. Nu lever og arbejder vi i det såkaldte videns- og IT-samfund, hvor højt specialiseret viden er rygraden i et erhvervsliv, der virker i globaliseringens tidsalder, hvor markedet flytter arbejdsopgaver hen til steder i verden, hvor omkostningerne er lavest. Hvordan man skal finde sine ben i sådan er verden, er ikke til at sige. Det er fristende at sige, at det var bedre i gamle dage. Men det er sikkert ikke rigtigt for i gamle dage var der stor klasseforskel, fattigdom, fysisk nedslidning og tidlig død fordelen ved gamle dage sammenlignet med nutiden er, at de gamle dage kan overskues, fordi de er forbi. Nutiden er uoverskuelig, fordi vi er midt i den, derved er den netop nutid, og derved giver den anledning til bekymring om, hvad der er det rette at gøre, og hvad meningen egentlig er. Sådan som også dagens evangelium om Marta og Maria taler om dét, vi kender allerbedst: bekymringen. Der er i fortællingen en tydelig modsætning mellem de to søstre. Vi kender dem begge og det, de står for. Men vi kender også livet godt nok til at vide, at vi ikke bare kan fremhæve den ene og bebrejde den anden. Så enkelt er det ikke. Fortællingen om Marta og Maria spænder over nogle modsætninger, der findes i ethvert menneske. De er begge grebet af at ville gøre kun ét, det ene fornødne. Men det bliver tydeligt, at det ene fornødne bestemmes af situationen, og i den situation valgte Marta forkert. Hun troede, at der var noget, der var vigtigere, end at være i vor Herres nærhed. Vorherre siger ikke, at vi ikke skal sørge for det praktiske og påtrængende - hvis ingen gjorde det, var der jo ingen, der fik høstet og ingen, der fik mad. Jesu svar til Marta, at hun gør sig bekymring og uro om mange ting, så hun glemmer det ene fornødne - det som går forud for alt andet - er ikke en nedvurdering af Marta arbejde. Jesus nedvurderer aldrig nogen, og han lader aldrig hånt om de bekymringer, som mennesker har. Han helbredte de syge og mættede de sultne, men han siger ikke, at det eneste nødvendige er at være rask eller at være mæt eller at have en sund økonomi, for det ville jo betyde, at vi skulle rette al vor opmærksomhed mod netop det, og det ville for alvor være at gøre sig bekymring og uro om mange ting. Derimod talte Jesus om, at Guds rige var kommet nær. Den gode del er, at Gud er til, og at Gud er nær. Uroen og bekymringen kommer af sig selv, uden at vi gør noget til det - og enhver ved, hvor svært det er at sige til sig selv: Nu vil jeg ikke være bekymret mere. Også Guds nærhed kommer uden at vi gør noget til det. Alligevel er det på en helt anden måde. I bekymringen og uroen er vi splittet i en masse planer for, hvad vi skal gøre for at overvinde den bekymring og uro, som trænger sig ind på enhver. Det er anderledes med Guds nærhed. Den trænger sig ikke på, den er en indbydelse. Bekymring og uro er som døre, der smækker i, så vi spærres inde. Guds nærhed er en dør, der er åben. Den er altid åben, selv om alle andre døre er lukkede. Den gode del er det gudsrige, som er kommet nær i Jesus selv. Dén gode del har Maria valgt, alt andet kommer bagefter og skal ses i forhold til den - ligesom vi i Fadervor nævner Gud før vi beder om det, vi mangler. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorde dit navn, komme dit rige, ske din vilje sådan siger vi inden vi kommer det det, der bekymrer: giv os i dag vort daglige brød. Og på den måde siger vi, at vi ikke lever af vor egen aktivitet og indsats, men af Guds kærlighed. Vorherre kom til både Marta og Maria med dét glædelige budskab, og han kom til hver enkelt af os med det samme budskab, da vi blev døbt og blev Guds børn. Vi lever ikke af vor egen aktivitet eller af vor egen gode vilje, men af Guds kærlighed. Det er hvad evangeliet i dag forkynder. Og derfor synger vi om høsten, der er kommet i hus:.. Hvad magted jeg vel, om du ej gav held? Det vokser jo, medens vi sover. Amen 2

3 L. A. Ring ( ): I høst Tehusene Olie på lærred 190,2 x 154,2 cm. Statsministeriet, deponeret på Statens Museum for Kunst.

4 Frihed for Loke såvel som for Thor! Per Fisker, Ryslinge præst i Morsø Frimenighed De ord er for de fleste af os selve indbegrebet af Grundtvigs frihedssyn. Ordene er et citat fra det Rim- Brev til Nordiske Paarørende, som er indledningsdigt i Nordens Mythologi af 1832 af Grundtvig. Det er ikke hele digtet, som er lige aktuelt i denne sammenhæng, men først og fremmest det 7. og sidste afsnit. Det afsnit, som begynder med "Ja, I sønner af kæmpe-æt!", og som anføres som afslutning på denne artikel. Men først vil vi tolke, hvad der ligger i denne sidste del af Grundtvigs digt; for det siger meget mere om, hvad han forstod ved frihed og frisind - og det gør det langt bedre end mange og lange og lærde udredninger. Digtet er i år præcis 175 år gammelt; men det er forunderligt aktuelt netop i vores tid - er der noget, vi har brug for i dag, så er det Grundtvigs frihedssyn! Grundtvigs udgangspunkt er, at vi mennesker er forskellige. Det er der jo også mange andre, der mener; men mens mange forstår forskellighederne som udelukkende baseret på tilfældigheder og forskellige kulturelle omstændigheder, er forskellene for Grundtvig noget fundamentalt ved os, både som enkeltmennesker og som folk. Det vil altså sige, at for Grundtvig er forskelligheden ikke bare udgangspunktet, men også endepunktet. Forskellighederne skal hverken bagatelliseres eller ophæves, men skal netop respekteres. For de franske 1700-tals-filosoffer, hvis tanker ligger bag megen moderne forståelse af begrebet tolerance, er forskelligheden også udgangspunktet; men for dem bunder forskelligheden egentlig kun i fordomme, som igen beror på, at vi endnu ikke har tænkt dybt nok, så at vi er blevet hængende i de mer eller mindre tilfældige ydre omstændigheder. For dybest nede - helt nede på bunden - er vi i virkeligheden ens. Med andre ord: alle religioner, alle moralopfattelser, alle retsopfattelser er dybest set ens hos alle mennesker, og det vil også vise sig, når vi engang virkelig får tænkt tingene dybt nok igennem. Derfor består tolerance først og fremmest i tålmodighed: giv tid og lad være med at prøve at forcere noget igennem, så skal vi nok alle sammen til sidst ende i den store naturgivne harmoniske enighed! For Grundtvig derimod hører forskellighederne med til skabelsens orden, samtidig med, at han fuldt ud fastholder ligeværdigheden og jævnbyrdigheden, så at hans tanker ikke fører til racisme. Og netop, fordi det forholder sig sådan, at slagne vi er over hver sin læst og derfor er lige så forskellige som håndskomagerens mange sko, derfor er frihed til forskellighed det, vi frem for alt andet har brug for. Men det er vigtigt at forstå, hvori denne frihed består, og hvori den ikke består. For sådan som der ofte tales om frihed i dag, bliver friheden både for meget og for lidt. Hos Grundtvig er der ikke tale om en frihed til at ødelægge og slå ihjel - det er jo det, friheden består i for ild og vand og pest og sult og ødelæggelse, altså alt det, som netop kendetegner Fenrisulven. Men friheden er derimod altid frihed for ordet i åndens verden - det, som han kalder tankens og troens og vidskabens land. Med andre ord drejer det sig for Grundtvig om åndsfrihed inden for de tre områder: tankefrihed, trosfrihed og ytringsfrihed. Friheden gælder derimod ikke den såkaldte frihed til at gøre ondt og lægge øde - det vil være for meget! I stedet siger han: Bundet kun være det glubende dyr, / som i sit svælg vil det ædle begrave! - dvs. Fenrisulven. Altså: frihed for alt, hvad det stammer fra ånd! Og det gælder også over for Loke. For ganske vist er Loke af jætteæt; men han har engang indgået en pagt med aserne. Og det gør en afgørende forskel: hvis Fenris får sin mund fri, bruger den friheden til at bide og ødelægge - det véd ikke mindst Tyr kun alt for godt, han, som mistede sin højre arm i Fenrisulvens gab! Men mens Fenris bruger sin mund til at bide og rive ihjel, så bruger Loke derimod sin mund til at tale med. Derfor lyder Grundtvigs parole: Frihed lad være vort løsen i Nord, / frihed for Loke såvel som for Thor! Og heri er altså netop ikke indbefattet nogen frihed for Fenris, men kun for Fenris far, Loke. At give Fenris friheden, det er at slippe Ragnarok løs: Kalde det frihed kun hvo, som har lyst / Fenris at løse til Ragnaroks-dyst, / når dog ej Fenris, men faderen kun / vinder forlov til at bruge sin mund! Ligesom aserne bruger Loke altså munden til at tale med; men Loke tænker og taler anderledes end aserne - han er fornuftens og egennyttens rationelle stemme. Friheden gælder altså ikke bare de rigtige meninger og de politisk stuerene synspunkter - det vil være for lidt, og den frihed er ikke ret meget værd! Friheden er også frihed netop for de forkerte meninger, som hverken er stuerene eller politisk korrekte - vel at mærke, så længe munden alene bruges 4

5 til at tale med og ikke til at bide og rive ihjel! Det er just deri, friheden består. Den frihedsforståelse kan nok være en overvejelse værd i en tid, hvor vi er tilbøjelige til at søge den nemme løsning ved gennem anti-diskriminationslovgivning slet og ret at forbyde og dermed diskriminere de forkerte meninger! Heroverfor står Grundtvigs klare holdning: Fri være Loke som Brage og Thor! / Jætter kun fængsler det vingede ord - dvs. det er kun jætter, der kan finde på gennem forbud at ville bekæmpe de forkerte meninger. I øvrigt udryddes de slet ikke på den måde, de forsvinder bare fra overfladen og går under jorden, fordi de nu ikke længere må ytre sig åbent. Endnu én afgørende ting hører med i Grundtvigs frihedssyn: friheden er hos ham ikke begrundet i doven fredsommelighed og overbærende tolerance, men derimod i, at hvad der er af ånd, det kan kun udfoldes og vinde skikkelse i frihed - at ville tvinge til sandhed fører kun til hykleri, sandheden kan alene vinde skikkelse ved ordets magt (sindbilledligt udtrykt ved Thor, hvis våben er hammeren, ordets sindbillede): Frihed for alt, hvad der stammer fra ånd, / som ikke ændres, men arges ved bånd, / virker skinbundet det værste i løn, / tæmmes alene ved Thorkarmens døn! Hvis vi med Grundtvig ikke bare tager udgangspunkt i forskelligheden, men respekterer den i stedet for at søge at ophæve den, så må der nødvendigvis også være frihed til, at de forskellige syn og opfattelser prøves af på hinanden i en fri og åben kappestrid om, hvad der er sandhed - og det vel at mærke for selve sagens skyld! Og i denne frie og åbne kappestrid om, hvad der er sandhed, er Loke og al hans klogskab og drillende og spottende vid slet ikke ødelæggende for aserne som de kampguder, de er (i modsætning til vanerne, der er naturguder), tværtimod vækkes de derved af søvn og dorskhed og provokeres til vågen kappestrid - uden den provokerende Loke ville aserne formentlig falde i søvn og snorksove, og det må vel siges at være selvmodsigende, netop for kampguder! Sådan er der - også i dag - direkte brug for Loke og hans æggende og provokerende fornuftssynspunkter, hvad enten de er stuerene og politisk korrekte eller ej. Ikke som en indrømmelse til tolerancens skjulte forudsætning, at der nok dybest set ikke er nogen afgørende forskel på Loke og Thor, men fordi sandheden fordrer frihed: Fri være Loke som Brage og Thor! / Jætter kun fængsler det vingede ord, / kampguder alle, som drilles ved vid, / vækkes af dvale til sejrrig strid! Lad os ej strande på særhedens skær, siger Grundtvig endelig. Altså: lad ikke den kendsger- ning, at vi er født / skabt forskellige, slagne over hver sin læst, forlede os til at ville have nok i os selv; lad os ikke falde for den misforståelse, at det: at være sig selv er det samme som: at være sig selv nok; lad ikke glæden over, at vi har hjemme et sted og hører til et folk, forvrænges til selvgod nationalisme, der ringeagter andre folk. For hver gang særheden - dvs. det særlige og enestående, forskelligheden, individualiteten - bliver til selvtilstrækkelig individualisme, er der sket en forvrængning, så at vi er strandet på særhedens skær; men hvis vi i frygt for at være os selv nok helt opgiver at være os selv, og i frygt for at være nationalist kaster vrag på vort eget folk, så er vi strandet på det samme særhedens farlige skær, bare fra den anden side. Begge dele undgår vi alene ved i frihedens navn at holde os til ordets og åndens våben, så at tvang kun anvendes over for den Fenris, der ikke taler, men bider og ødelægger: Derfor, I ædlinger! fjerne og nær, lad os ej strande på særhedens skær, men kun bestride med ord og med ånd, hvad ej kan røres og gribes med hånd! Bundet kun være det glubende dyr, som i sit svælg vil det ædle begrave! Møder i præstegården Tirs. 23/10: I Danmark er jeg født - en dokumentarfilm om danskernes dialekter. Indledning v. Erik Overgaard, Øster Jølby Tors. 15/11: Arkitekt, landsbyforsker, lektor v. Aalborg Universitet Jørgen Møller: Landsbyer og landsbyliv under pres. Udvikling eller afvikling! Hvad sker der ude på landet i disse år, hvor landbokulturen og landbruget er under omstilling, og hvilke tendenser kan anes i krystalkuglen? Hvor er vore mange landsbyer på vej hen? Vil nogle landsbyer blive Taberlandsbyer og vil andre blive Vinderlandsbyer, og skal nogle af dem lige frem nedlægges? Ons. 12/12: Adventsmøde - Kirsten D. Overgaard, Øster Jølby: En andelsbonde i det 20. årh. En fortælling om de ideer og personer, der var tovholdere i en landbokultur, som nu er under forandring. Alt for at fastholde sammenhængen mellem det, vi er kommet af og har at leve op til. 5

6 Møder i præstegården - fortsat Tirs. 19/2: Sognepræst Troels Laursen, Ullits, og tidl. skoleinspektør Samuel Frederiksen, Hvalpsund: Et Jeppe og Johannes show - en musikalsk rejse med sange og oplæsning og fortællinger og billeder om de to jyske tenorer Jeppe Aakjær og Johannes V. Jensen. Tors. 27/3: Valgmenighedspræst Kurt V. Andersen, Bøvling: Glæden ved det foreløbige om Tage Skou-Hansens roman Den hårde Frugt. Møderne begynder kl Der serveres kaffe og te til medbragt brød. Studiekreds: Filmen nutidens kunstart v. Erik Overgaard Vi mødes i konfirmandstuen alle dage kl. 19. Efter en kort indledning ser vi filmen på stort lærred og med god lyd. Nogle har måske set én eller flere af filmene, men vil gerne se den igen og drøfte filmen med andre. Efter filmen drøfter vi det billede af mennesker og begivenheder, vi har fået indblik i. Medbring selv kop og brød, så laver vi kaffe og te. Ons. 3/10: Drømmen (dansk) En fortælling om en 12-årig drengs møde med brutalitet, ømhed og svigt skolens lille verden som billede på den store verden. Baseret på instruktøren Niels Arden Oplevs barndomserindringer fra Himmerland. Ons. 31/10: Salmer fra Køkkenet (svensk-norsk) Ironisk, grotesk beskrivelse af 1950 ernes optagethed af modernisering og rationalisering. Nogle afsides boende norske ungkarle skal medvirke i udviklingen af det mest rationelle køkken, men det går helt anderledes end forventet. En fortælling om ensomhed og venskab. Ons. 28/11: Fanny og Alexander (svensk) En fortælling om ømhed og kulde, festlighed og indeklemthed, glæde og raseri, et overdådigt borgerhjem og en puritansk præstegård de to søskende, Fanny og Alexander, er vidner til de voksnes modsætningsfyldte liv, som de selv hvirvles ind i. Delvis baseret på instruktøren Ingmar Bergmans barndomserindringer. Ons. 16/1: Heftig og begejstret (norsk) - I den lille nordnorske fiskerby finder man Berlevåg Mannskor, der på alle tider af året stiller op ved havet og synger i sol, sne, regn og blæst. Vi følger mændene i løbet af et år, både privat og som en del af koret, der sammen tager på en tur til Murmansk. Ons. 6/2: Der Untergang (tysk) - Filmen handler om Det tredje riges undergang. Handlingen er samlet om 12 dage fra Hitlers fødselsdag den 20. april 1945 til Berlin kapitulerer til Den Røde Hær d. 2. maj. Fortællingen følger to hovedlinjer. Den ene foregår nede i førerbunkeren. Den anden linje i historien fortæller om situationen på gadeplan i Berlin, mens forsvaret og civilisationen bryder sammen. Ons. 27/2: De Andres Liv (tysk) - Østberlin, november Fem år før murens fald holder regeringen DDRs befolkning i et jerngreb med kontrol og overvågning. Den parti-loyale Stasi-agent Wiesler får til opgave at overvåge en frittænkende forfatter og hans kæreste. Men under overvågningen fascineres han mod forventning af den frihed, han får indblik i, og et meget farligt spil begynder at tage form. Møde for konfirmandforældre tirsdag d. 6. november kl Konfirmandforberedelsen begyndte d. 21. august med 16 konfirmander. I den anledning indbydes forældrene til møde i konfirmandstuen, hvor jeg vil lægge op til en snak om Tro og viden. Der serveres kaffe og te til medbragt brød. Jennifer Rose i Ansgarskirken Koncert tirsdag d. 13. november Ved koncerten kommer den amerikanske sangerinde med danske aner, Jennifer Rose, med sin store stemme, sin guitar og sin dulcimer et strengeinstrument, som bruges i Kentucky, hvor Jennifer Rose kommer fra. Sangene er præget af, at julemåneden nærmer sig. Der er således tale om en tidlig julekoncert. Karen Vestergaard, Glyngøre, spiller selvstændige orgelstykker og accompagnerer fællessangene.

7 Morsø kirkehøjskole Morsø Kirkehøjskole begynder på sin 20. sæson onsdag d. 26. sept. kl. 10 i Nykøbing Kirkecenter, Kirkegade 2. Morsø Kirkehøjskole tilbyder i efteråret 2007 og foråret 2008 undervisning hver onsdag. Kl : foredrag, kl : studiekreds. Program for efteråret lægges frem i kirkerne på Mors og fås på kirkehøjskolen og hos undertegnede. Rejse til Berlin Man. 21. lør. 26. april 2008 Som oplyst på årsmødet i maj arrangerer vi i foråret 2008 en rejse til den tyske hovedstad, Berlin. Afstanden fra Padborg til Berlin er 430 km. Rejsen foregår med bus, som vi har til rådighed til udflugter i Berlin. Der er dansk rejseleder på hele turen. Vores rejsearrangør er Thy Rejser/Tiger Rejser. For at turen kan gennemføres, skal vi være minimum 25 deltagere. Pris pr. person ved indkvartering på dobbeltværelse: v. 25 deltagere: ca kr., v. f.eks. 35 deltagere: ca kr. Enkeltværelsestillæg: 1375 kr. Prisen skal ses i sammenhæng med, at rejsen varer 6 dage, at opholdet er med halvpension fra første dags aften til sidste dags morgen. Endvidere har vi valgt et godt og centralt beliggende hotel. For at få afklaret om der er interesse for en Berlintur indbyder vi til orienteringsmøde i konfirmandstuen tirsdag d. 2. oktober kl Her vil vi orientere om tilmeldingsfrist, betaling, forsikring m.v. og naturligvis om turens program. Hen på vinteren planlægger vi at lave et par orienteringsaftener, hvor vi hører nærmere om Berlins historie, om det moderne Berlin og introducerer nogle af de vigtigste steder vi skal besøge. Dåb bryllup - begravelse Kirsten og Erik Overgaard Dåb 11/3: Nicklas Agerbo Rughave s. af Jane Rughave og Allan Agerbo Nielsen, Aalborg Ø. 22/4: Kamma Krogh Andersen d. af Merete Krogh- og Morten Futterup Andersen, Nykøbing M. 3/6: Anja Coco Vollstedt Christensen d. af Gitte Christensen og Ralph Vollstedt, Bjergby 10/6: Nanna Holbæk Dalgaard d. af Malene Dalgaard og Peter Holbæk Andersen, Ø. Jølby 1/7: Helene Karsbek Andersen d. af Anne Marie Karsbek- og Claus Storgaard Andersen, Bjergby Bryllup 4/8: Henriette Jakobsen og Christopher O Shea, Irland 8/9: Malene Dalgaard og Peter Holbæk Pedersen, Ø. Jølby Begravelse 8/3: Poul Kristian Bovbjerg, Ikast, 75 år 5/5: Per Berthold Ørnstrup, Hvidbjerg, 77 år 29/6: Inge Katrine Sams, Ø. Jølby, 82 år 2/7: Kristian Vendelbo, Vejerslev, 97 år 19/7: Jens Sandal Pedersen, Ø. Jølby, 76 år 24/7: Hans Kristian Svenningsen, Erslev, 90 år Efterårsmøde i Det Ottekantede Forsamlingshus, oktober 2007 Lørdag 6/10 Kl : Forfatter, tidl. højskoleforstander Niels Højlund, Hovedgaard: Demokratiet hvad kan vi forvente os af det? Kl : Kaffepause Kl : Niels Højlund: Højlunds Forsamlingshus - debat med udgangspunkt i foredraget Søndag 7/10 Kl : Gudstjeneste i Ansgarskirken, Øster Jølby v. Erik Overgaard, Øster Jølby Kl : Biskop Elisabeth Dons Christensen, Ribe: Hold af, hold ud, hold fast! - om det vanskelige ægteskab Kl : Kaffepause Kl : Musiklærer Christian Dyrst, Ollerup: Ind i den blå - Den nye Højskolesangbog i sang og fortælling. 7

8 Afsender: Morsø Frimenighed Annettesvej Erslev Returneres ved varig adresseændring Menighedsrådet: Flemming Krog, formand, Karetmagervej 17, Vodstrup, 7900 Nykøbing M. Tlf Egon Vestergaard, næstformand, Lyngvænget 69, Glyngøre Tlf Poul K. Heide, kirkeværge, Solbjergkær 11, Solbjerg, 7950 Erslev Tlf Elly Bovbjerg, Engen 2, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Gunnar J. Bæk, Engen 11, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Elin H. Krarup, Annettesvej 4, Solbjerg, 7950 Erslev Tlf Hanne Nørgaard, Næssundvej 341, Hvidbjerg, 7960 Karby Tlf Kristian H. Ringgaard, Lillerisvej 13, Fredsø, 7900 Nykøbing M. Tlf Maybritt Aacmann, Kr. Koldsvej 11, Øster Jølby, 7950 Erslev Tlf Præst: Erik S. Overgaard, Præstbrovej 347, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Kasserer/ forretningsfører: Elin og Svend Krarup, Annettesvej 4, 7950 Erslev Tlf Organist: Karen Vestergaard, Lyngvænget 69, Glyngøre, 7870 Roslev Tlf Kirkesangere: Jens Borg, Kæret 5, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Hans Jørgen Jakobsen, Skolebakken 64, Sundby, 7950 Erslev Tlf Graver/ Brian A. Hedegaard, Præstbrovej 176, 7950 Erslev. Tlf kirketjener: Peter Madsen, Præstbrovej 325, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Ansgarshjemmet: Ansgarparken, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Gudstjenestetider Søndag 9/9: kl. 10 Søndag 16/9: kl. 10 Søndag 23/9: kl. 10 Søndag 30/9: kl Høstgudstjeneste, Tødsøkoret medvirker Søndag 7/10: kl. 10 Efterårsmøde. Kirkebil Søndag 14/10: kl. 10 Søndag 21/10: kl. 10 Søndag 28/10: kl Søndag 4/11: kl. 10 Alle Helgens Dag. Kirkebil Søndag 11/11: kl. 10 Søndag 18/11: kl. 10 Søndag 25/11: kl Sidste søndag i kirkeåret Søndag 2/12: kl søn. i Advent. Kirkebil Gudstjeneste på Ansgarshjemmet: 2. tirsdag i hver måned kl. 14. Kirkebil bestilles på tlf Kundenr skal oplyses. TEKST OG REDAKTION: ERIK OVERGAARD SATS/MONTAGE: MORSØ FOLKEBLAD & BOGTRYKKERI

Ansgarsbladet. Lyslevende. 26. årgang Nr. 2 Marts 2008 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. Lyslevende. 26. årgang Nr. 2 Marts 2008 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 26. årgang Nr. 2 Marts 2008 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Lyslevende Skærtorsdag efter Mattæusevangeliet Måltidet har stor betydning i evangelierne. Da Jesus har modstået

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

The sounds of silence

The sounds of silence Ansgarsbladet 31. årgang Nr. 2 Februar 2013 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk The sounds of silence Af Hanne Dahl, Prædiken holdt juledag over Johannes Prologen. Organist Conny Cold

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Ansgarsbladet. De betroede talenter. 30. årgang Nr. 2 Marts 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. De betroede talenter. 30. årgang Nr. 2 Marts 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 30. årgang Nr. 2 Marts 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk De betroede talenter Når vi hører lignelsen om de betroede talenter, giver det i disse krisetider unægtelig

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Ansgarsbladet. Jordens salt og verdens lys

Ansgarsbladet. Jordens salt og verdens lys Ansgarsbladet 31. årgang Nr. 1 December 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Jordens salt og verdens lys Hvis man ikke har salt til et æg, så er man virkelig fattig. Var der intet

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Ansgarsbladet. Velkommen igen. 26. årgang Nr. 1 December 2007 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. Velkommen igen. 26. årgang Nr. 1 December 2007 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 26. årgang Nr. 1 December 2007 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Velkommen igen Kimer, I klokker! Ja, kimer før dag i det dunkle! som barn troede man, at det kimer inde

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Ansgarsbladet. Navnet er Jesus Prædiken holdt Nytårsdag. 29. årgang Nr. 2 Marts 2011 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.

Ansgarsbladet. Navnet er Jesus Prædiken holdt Nytårsdag. 29. årgang Nr. 2 Marts 2011 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed. Ansgarsbladet 29. årgang Nr. 2 Marts 2011 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Navnet er Jesus Prædiken holdt Nytårsdag Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere