Ansgarsbladet. Høduft. Lukas 10, årgang Nr. 4 September 2007 Udgivet af Morsø Frimenighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansgarsbladet. Høduft. Lukas 10, 38-42. 25. årgang Nr. 4 September 2007 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk"

Transkript

1 Ansgarsbladet 25. årgang Nr. 4 September 2007 Udgivet af Morsø Frimenighed Høduft Lukas 10, Pludselig opfyldtes luften af en duft, som vi straks alle genkendte. Det var lugten af det friskslagne hø, som blev båret ud til os fra de elskede danske strande. Sådan skriver kaptajn Bille i sin protokol om Galatheas position vest for Hanstholm den 22. august Godt to år tidligere var korvetten Galathea med 231 mand ombord sejlet fra Danmark på en rejse jorden rundt km og mange storme senere vender skibet hjem med sin last af videnskabeligt materiale, med vidunderlige tegninger, med erindringer om fjerne folk og kulturer og med den erfaring, at et skib er et spejl af den store verden. Strid og misundelse hersker også på et skib og bliver forstærket af, at pladsen der er trang. Så efter de to år, den første Galatheaekspedition varede, er der en stor længsel efter at komme hjem, og det første sanseindtryk, deltagerne møder er høduft, der med den østlige vind bæres ud til skibet vest for Hanstholm. Pludselig opfyldtes luften af en duft, som vi straks alle genkendte. Det var lugten af det friskslagne hø, som blev båret ud til os fra de elskede danske strande. Så er de hjemme, lugtesansen har hjulpet dem på vej. Det er høst, de får i næsen det samme som Johannes V. Jensen ca. 75 år senere beskriver sådan i Hvor smiler fager den danske kyst, den fineste fædrelandssang, vi har: Der driver høduft med krydret vind. Igennem engen en å sig slynger. Og lærken ringer skærsommer ind, mens vilde blomster ved grøften gynger. Gravhøje kroner det grønne land. Hvor skønt fortoner Sig sø og strand! Der driver høduft med krydret vind kan det siges tydeligere, hvor meget lugtesansen betyder, når vi skal genkende noget og forstå noget. Vi laver ganske vist ikke længere hø, så vi med helt samme mening kan synge Der driver høduft med krydret vind. Nu høster vi græsset på en anden måde, som lugter anderledes, men også den lugt forbinder vi med høst. Lugt, syn og hørelse, ja, også følesansen, bruger vi, når vi skal beskrive og fastholde virkeligheden. Byg, der høstes knitrende tørt, lugter på sin helt specielle krydrede måde, der gi r let til nysen. Hvede, der høstes efter at være dænget til af regn i ugevis, spreder også en krydret lugt, men mere tung og jordslået. Og sådan har vi vore sanseindtryk, der knytter sig til græs og korn, til æbler og blommer, til bær og blomster alt minder om høst. Det, der blev plantet og sået på marker og i haver, blev til mange fold og blev hentet ind, så mennesker og dyr kan leve af det. De fleste af os lever ganske vist ikke af landbrug mere. Engang stod der i geografibøgerne, at Danmark var et landbrugsland, og alle der læste det vidste, hvad det betød: at det var landets hovederhverv, der beskæftigede flest

2 mennesker og tjente flest penge hjem til landet. Senere stod der, at Danmark var et industrisamfund - vægten var flyttet til andre erhverv beskæftigelsesmæssigt og indtjeningsmæssigt. Nu lever og arbejder vi i det såkaldte videns- og IT-samfund, hvor højt specialiseret viden er rygraden i et erhvervsliv, der virker i globaliseringens tidsalder, hvor markedet flytter arbejdsopgaver hen til steder i verden, hvor omkostningerne er lavest. Hvordan man skal finde sine ben i sådan er verden, er ikke til at sige. Det er fristende at sige, at det var bedre i gamle dage. Men det er sikkert ikke rigtigt for i gamle dage var der stor klasseforskel, fattigdom, fysisk nedslidning og tidlig død fordelen ved gamle dage sammenlignet med nutiden er, at de gamle dage kan overskues, fordi de er forbi. Nutiden er uoverskuelig, fordi vi er midt i den, derved er den netop nutid, og derved giver den anledning til bekymring om, hvad der er det rette at gøre, og hvad meningen egentlig er. Sådan som også dagens evangelium om Marta og Maria taler om dét, vi kender allerbedst: bekymringen. Der er i fortællingen en tydelig modsætning mellem de to søstre. Vi kender dem begge og det, de står for. Men vi kender også livet godt nok til at vide, at vi ikke bare kan fremhæve den ene og bebrejde den anden. Så enkelt er det ikke. Fortællingen om Marta og Maria spænder over nogle modsætninger, der findes i ethvert menneske. De er begge grebet af at ville gøre kun ét, det ene fornødne. Men det bliver tydeligt, at det ene fornødne bestemmes af situationen, og i den situation valgte Marta forkert. Hun troede, at der var noget, der var vigtigere, end at være i vor Herres nærhed. Vorherre siger ikke, at vi ikke skal sørge for det praktiske og påtrængende - hvis ingen gjorde det, var der jo ingen, der fik høstet og ingen, der fik mad. Jesu svar til Marta, at hun gør sig bekymring og uro om mange ting, så hun glemmer det ene fornødne - det som går forud for alt andet - er ikke en nedvurdering af Marta arbejde. Jesus nedvurderer aldrig nogen, og han lader aldrig hånt om de bekymringer, som mennesker har. Han helbredte de syge og mættede de sultne, men han siger ikke, at det eneste nødvendige er at være rask eller at være mæt eller at have en sund økonomi, for det ville jo betyde, at vi skulle rette al vor opmærksomhed mod netop det, og det ville for alvor være at gøre sig bekymring og uro om mange ting. Derimod talte Jesus om, at Guds rige var kommet nær. Den gode del er, at Gud er til, og at Gud er nær. Uroen og bekymringen kommer af sig selv, uden at vi gør noget til det - og enhver ved, hvor svært det er at sige til sig selv: Nu vil jeg ikke være bekymret mere. Også Guds nærhed kommer uden at vi gør noget til det. Alligevel er det på en helt anden måde. I bekymringen og uroen er vi splittet i en masse planer for, hvad vi skal gøre for at overvinde den bekymring og uro, som trænger sig ind på enhver. Det er anderledes med Guds nærhed. Den trænger sig ikke på, den er en indbydelse. Bekymring og uro er som døre, der smækker i, så vi spærres inde. Guds nærhed er en dør, der er åben. Den er altid åben, selv om alle andre døre er lukkede. Den gode del er det gudsrige, som er kommet nær i Jesus selv. Dén gode del har Maria valgt, alt andet kommer bagefter og skal ses i forhold til den - ligesom vi i Fadervor nævner Gud før vi beder om det, vi mangler. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorde dit navn, komme dit rige, ske din vilje sådan siger vi inden vi kommer det det, der bekymrer: giv os i dag vort daglige brød. Og på den måde siger vi, at vi ikke lever af vor egen aktivitet og indsats, men af Guds kærlighed. Vorherre kom til både Marta og Maria med dét glædelige budskab, og han kom til hver enkelt af os med det samme budskab, da vi blev døbt og blev Guds børn. Vi lever ikke af vor egen aktivitet eller af vor egen gode vilje, men af Guds kærlighed. Det er hvad evangeliet i dag forkynder. Og derfor synger vi om høsten, der er kommet i hus:.. Hvad magted jeg vel, om du ej gav held? Det vokser jo, medens vi sover. Amen 2

3 L. A. Ring ( ): I høst Tehusene Olie på lærred 190,2 x 154,2 cm. Statsministeriet, deponeret på Statens Museum for Kunst.

4 Frihed for Loke såvel som for Thor! Per Fisker, Ryslinge præst i Morsø Frimenighed De ord er for de fleste af os selve indbegrebet af Grundtvigs frihedssyn. Ordene er et citat fra det Rim- Brev til Nordiske Paarørende, som er indledningsdigt i Nordens Mythologi af 1832 af Grundtvig. Det er ikke hele digtet, som er lige aktuelt i denne sammenhæng, men først og fremmest det 7. og sidste afsnit. Det afsnit, som begynder med "Ja, I sønner af kæmpe-æt!", og som anføres som afslutning på denne artikel. Men først vil vi tolke, hvad der ligger i denne sidste del af Grundtvigs digt; for det siger meget mere om, hvad han forstod ved frihed og frisind - og det gør det langt bedre end mange og lange og lærde udredninger. Digtet er i år præcis 175 år gammelt; men det er forunderligt aktuelt netop i vores tid - er der noget, vi har brug for i dag, så er det Grundtvigs frihedssyn! Grundtvigs udgangspunkt er, at vi mennesker er forskellige. Det er der jo også mange andre, der mener; men mens mange forstår forskellighederne som udelukkende baseret på tilfældigheder og forskellige kulturelle omstændigheder, er forskellene for Grundtvig noget fundamentalt ved os, både som enkeltmennesker og som folk. Det vil altså sige, at for Grundtvig er forskelligheden ikke bare udgangspunktet, men også endepunktet. Forskellighederne skal hverken bagatelliseres eller ophæves, men skal netop respekteres. For de franske 1700-tals-filosoffer, hvis tanker ligger bag megen moderne forståelse af begrebet tolerance, er forskelligheden også udgangspunktet; men for dem bunder forskelligheden egentlig kun i fordomme, som igen beror på, at vi endnu ikke har tænkt dybt nok, så at vi er blevet hængende i de mer eller mindre tilfældige ydre omstændigheder. For dybest nede - helt nede på bunden - er vi i virkeligheden ens. Med andre ord: alle religioner, alle moralopfattelser, alle retsopfattelser er dybest set ens hos alle mennesker, og det vil også vise sig, når vi engang virkelig får tænkt tingene dybt nok igennem. Derfor består tolerance først og fremmest i tålmodighed: giv tid og lad være med at prøve at forcere noget igennem, så skal vi nok alle sammen til sidst ende i den store naturgivne harmoniske enighed! For Grundtvig derimod hører forskellighederne med til skabelsens orden, samtidig med, at han fuldt ud fastholder ligeværdigheden og jævnbyrdigheden, så at hans tanker ikke fører til racisme. Og netop, fordi det forholder sig sådan, at slagne vi er over hver sin læst og derfor er lige så forskellige som håndskomagerens mange sko, derfor er frihed til forskellighed det, vi frem for alt andet har brug for. Men det er vigtigt at forstå, hvori denne frihed består, og hvori den ikke består. For sådan som der ofte tales om frihed i dag, bliver friheden både for meget og for lidt. Hos Grundtvig er der ikke tale om en frihed til at ødelægge og slå ihjel - det er jo det, friheden består i for ild og vand og pest og sult og ødelæggelse, altså alt det, som netop kendetegner Fenrisulven. Men friheden er derimod altid frihed for ordet i åndens verden - det, som han kalder tankens og troens og vidskabens land. Med andre ord drejer det sig for Grundtvig om åndsfrihed inden for de tre områder: tankefrihed, trosfrihed og ytringsfrihed. Friheden gælder derimod ikke den såkaldte frihed til at gøre ondt og lægge øde - det vil være for meget! I stedet siger han: Bundet kun være det glubende dyr, / som i sit svælg vil det ædle begrave! - dvs. Fenrisulven. Altså: frihed for alt, hvad det stammer fra ånd! Og det gælder også over for Loke. For ganske vist er Loke af jætteæt; men han har engang indgået en pagt med aserne. Og det gør en afgørende forskel: hvis Fenris får sin mund fri, bruger den friheden til at bide og ødelægge - det véd ikke mindst Tyr kun alt for godt, han, som mistede sin højre arm i Fenrisulvens gab! Men mens Fenris bruger sin mund til at bide og rive ihjel, så bruger Loke derimod sin mund til at tale med. Derfor lyder Grundtvigs parole: Frihed lad være vort løsen i Nord, / frihed for Loke såvel som for Thor! Og heri er altså netop ikke indbefattet nogen frihed for Fenris, men kun for Fenris far, Loke. At give Fenris friheden, det er at slippe Ragnarok løs: Kalde det frihed kun hvo, som har lyst / Fenris at løse til Ragnaroks-dyst, / når dog ej Fenris, men faderen kun / vinder forlov til at bruge sin mund! Ligesom aserne bruger Loke altså munden til at tale med; men Loke tænker og taler anderledes end aserne - han er fornuftens og egennyttens rationelle stemme. Friheden gælder altså ikke bare de rigtige meninger og de politisk stuerene synspunkter - det vil være for lidt, og den frihed er ikke ret meget værd! Friheden er også frihed netop for de forkerte meninger, som hverken er stuerene eller politisk korrekte - vel at mærke, så længe munden alene bruges 4

5 til at tale med og ikke til at bide og rive ihjel! Det er just deri, friheden består. Den frihedsforståelse kan nok være en overvejelse værd i en tid, hvor vi er tilbøjelige til at søge den nemme løsning ved gennem anti-diskriminationslovgivning slet og ret at forbyde og dermed diskriminere de forkerte meninger! Heroverfor står Grundtvigs klare holdning: Fri være Loke som Brage og Thor! / Jætter kun fængsler det vingede ord - dvs. det er kun jætter, der kan finde på gennem forbud at ville bekæmpe de forkerte meninger. I øvrigt udryddes de slet ikke på den måde, de forsvinder bare fra overfladen og går under jorden, fordi de nu ikke længere må ytre sig åbent. Endnu én afgørende ting hører med i Grundtvigs frihedssyn: friheden er hos ham ikke begrundet i doven fredsommelighed og overbærende tolerance, men derimod i, at hvad der er af ånd, det kan kun udfoldes og vinde skikkelse i frihed - at ville tvinge til sandhed fører kun til hykleri, sandheden kan alene vinde skikkelse ved ordets magt (sindbilledligt udtrykt ved Thor, hvis våben er hammeren, ordets sindbillede): Frihed for alt, hvad der stammer fra ånd, / som ikke ændres, men arges ved bånd, / virker skinbundet det værste i løn, / tæmmes alene ved Thorkarmens døn! Hvis vi med Grundtvig ikke bare tager udgangspunkt i forskelligheden, men respekterer den i stedet for at søge at ophæve den, så må der nødvendigvis også være frihed til, at de forskellige syn og opfattelser prøves af på hinanden i en fri og åben kappestrid om, hvad der er sandhed - og det vel at mærke for selve sagens skyld! Og i denne frie og åbne kappestrid om, hvad der er sandhed, er Loke og al hans klogskab og drillende og spottende vid slet ikke ødelæggende for aserne som de kampguder, de er (i modsætning til vanerne, der er naturguder), tværtimod vækkes de derved af søvn og dorskhed og provokeres til vågen kappestrid - uden den provokerende Loke ville aserne formentlig falde i søvn og snorksove, og det må vel siges at være selvmodsigende, netop for kampguder! Sådan er der - også i dag - direkte brug for Loke og hans æggende og provokerende fornuftssynspunkter, hvad enten de er stuerene og politisk korrekte eller ej. Ikke som en indrømmelse til tolerancens skjulte forudsætning, at der nok dybest set ikke er nogen afgørende forskel på Loke og Thor, men fordi sandheden fordrer frihed: Fri være Loke som Brage og Thor! / Jætter kun fængsler det vingede ord, / kampguder alle, som drilles ved vid, / vækkes af dvale til sejrrig strid! Lad os ej strande på særhedens skær, siger Grundtvig endelig. Altså: lad ikke den kendsger- ning, at vi er født / skabt forskellige, slagne over hver sin læst, forlede os til at ville have nok i os selv; lad os ikke falde for den misforståelse, at det: at være sig selv er det samme som: at være sig selv nok; lad ikke glæden over, at vi har hjemme et sted og hører til et folk, forvrænges til selvgod nationalisme, der ringeagter andre folk. For hver gang særheden - dvs. det særlige og enestående, forskelligheden, individualiteten - bliver til selvtilstrækkelig individualisme, er der sket en forvrængning, så at vi er strandet på særhedens skær; men hvis vi i frygt for at være os selv nok helt opgiver at være os selv, og i frygt for at være nationalist kaster vrag på vort eget folk, så er vi strandet på det samme særhedens farlige skær, bare fra den anden side. Begge dele undgår vi alene ved i frihedens navn at holde os til ordets og åndens våben, så at tvang kun anvendes over for den Fenris, der ikke taler, men bider og ødelægger: Derfor, I ædlinger! fjerne og nær, lad os ej strande på særhedens skær, men kun bestride med ord og med ånd, hvad ej kan røres og gribes med hånd! Bundet kun være det glubende dyr, som i sit svælg vil det ædle begrave! Møder i præstegården Tirs. 23/10: I Danmark er jeg født - en dokumentarfilm om danskernes dialekter. Indledning v. Erik Overgaard, Øster Jølby Tors. 15/11: Arkitekt, landsbyforsker, lektor v. Aalborg Universitet Jørgen Møller: Landsbyer og landsbyliv under pres. Udvikling eller afvikling! Hvad sker der ude på landet i disse år, hvor landbokulturen og landbruget er under omstilling, og hvilke tendenser kan anes i krystalkuglen? Hvor er vore mange landsbyer på vej hen? Vil nogle landsbyer blive Taberlandsbyer og vil andre blive Vinderlandsbyer, og skal nogle af dem lige frem nedlægges? Ons. 12/12: Adventsmøde - Kirsten D. Overgaard, Øster Jølby: En andelsbonde i det 20. årh. En fortælling om de ideer og personer, der var tovholdere i en landbokultur, som nu er under forandring. Alt for at fastholde sammenhængen mellem det, vi er kommet af og har at leve op til. 5

6 Møder i præstegården - fortsat Tirs. 19/2: Sognepræst Troels Laursen, Ullits, og tidl. skoleinspektør Samuel Frederiksen, Hvalpsund: Et Jeppe og Johannes show - en musikalsk rejse med sange og oplæsning og fortællinger og billeder om de to jyske tenorer Jeppe Aakjær og Johannes V. Jensen. Tors. 27/3: Valgmenighedspræst Kurt V. Andersen, Bøvling: Glæden ved det foreløbige om Tage Skou-Hansens roman Den hårde Frugt. Møderne begynder kl Der serveres kaffe og te til medbragt brød. Studiekreds: Filmen nutidens kunstart v. Erik Overgaard Vi mødes i konfirmandstuen alle dage kl. 19. Efter en kort indledning ser vi filmen på stort lærred og med god lyd. Nogle har måske set én eller flere af filmene, men vil gerne se den igen og drøfte filmen med andre. Efter filmen drøfter vi det billede af mennesker og begivenheder, vi har fået indblik i. Medbring selv kop og brød, så laver vi kaffe og te. Ons. 3/10: Drømmen (dansk) En fortælling om en 12-årig drengs møde med brutalitet, ømhed og svigt skolens lille verden som billede på den store verden. Baseret på instruktøren Niels Arden Oplevs barndomserindringer fra Himmerland. Ons. 31/10: Salmer fra Køkkenet (svensk-norsk) Ironisk, grotesk beskrivelse af 1950 ernes optagethed af modernisering og rationalisering. Nogle afsides boende norske ungkarle skal medvirke i udviklingen af det mest rationelle køkken, men det går helt anderledes end forventet. En fortælling om ensomhed og venskab. Ons. 28/11: Fanny og Alexander (svensk) En fortælling om ømhed og kulde, festlighed og indeklemthed, glæde og raseri, et overdådigt borgerhjem og en puritansk præstegård de to søskende, Fanny og Alexander, er vidner til de voksnes modsætningsfyldte liv, som de selv hvirvles ind i. Delvis baseret på instruktøren Ingmar Bergmans barndomserindringer. Ons. 16/1: Heftig og begejstret (norsk) - I den lille nordnorske fiskerby finder man Berlevåg Mannskor, der på alle tider af året stiller op ved havet og synger i sol, sne, regn og blæst. Vi følger mændene i løbet af et år, både privat og som en del af koret, der sammen tager på en tur til Murmansk. Ons. 6/2: Der Untergang (tysk) - Filmen handler om Det tredje riges undergang. Handlingen er samlet om 12 dage fra Hitlers fødselsdag den 20. april 1945 til Berlin kapitulerer til Den Røde Hær d. 2. maj. Fortællingen følger to hovedlinjer. Den ene foregår nede i førerbunkeren. Den anden linje i historien fortæller om situationen på gadeplan i Berlin, mens forsvaret og civilisationen bryder sammen. Ons. 27/2: De Andres Liv (tysk) - Østberlin, november Fem år før murens fald holder regeringen DDRs befolkning i et jerngreb med kontrol og overvågning. Den parti-loyale Stasi-agent Wiesler får til opgave at overvåge en frittænkende forfatter og hans kæreste. Men under overvågningen fascineres han mod forventning af den frihed, han får indblik i, og et meget farligt spil begynder at tage form. Møde for konfirmandforældre tirsdag d. 6. november kl Konfirmandforberedelsen begyndte d. 21. august med 16 konfirmander. I den anledning indbydes forældrene til møde i konfirmandstuen, hvor jeg vil lægge op til en snak om Tro og viden. Der serveres kaffe og te til medbragt brød. Jennifer Rose i Ansgarskirken Koncert tirsdag d. 13. november Ved koncerten kommer den amerikanske sangerinde med danske aner, Jennifer Rose, med sin store stemme, sin guitar og sin dulcimer et strengeinstrument, som bruges i Kentucky, hvor Jennifer Rose kommer fra. Sangene er præget af, at julemåneden nærmer sig. Der er således tale om en tidlig julekoncert. Karen Vestergaard, Glyngøre, spiller selvstændige orgelstykker og accompagnerer fællessangene.

7 Morsø kirkehøjskole Morsø Kirkehøjskole begynder på sin 20. sæson onsdag d. 26. sept. kl. 10 i Nykøbing Kirkecenter, Kirkegade 2. Morsø Kirkehøjskole tilbyder i efteråret 2007 og foråret 2008 undervisning hver onsdag. Kl : foredrag, kl : studiekreds. Program for efteråret lægges frem i kirkerne på Mors og fås på kirkehøjskolen og hos undertegnede. Rejse til Berlin Man. 21. lør. 26. april 2008 Som oplyst på årsmødet i maj arrangerer vi i foråret 2008 en rejse til den tyske hovedstad, Berlin. Afstanden fra Padborg til Berlin er 430 km. Rejsen foregår med bus, som vi har til rådighed til udflugter i Berlin. Der er dansk rejseleder på hele turen. Vores rejsearrangør er Thy Rejser/Tiger Rejser. For at turen kan gennemføres, skal vi være minimum 25 deltagere. Pris pr. person ved indkvartering på dobbeltværelse: v. 25 deltagere: ca kr., v. f.eks. 35 deltagere: ca kr. Enkeltværelsestillæg: 1375 kr. Prisen skal ses i sammenhæng med, at rejsen varer 6 dage, at opholdet er med halvpension fra første dags aften til sidste dags morgen. Endvidere har vi valgt et godt og centralt beliggende hotel. For at få afklaret om der er interesse for en Berlintur indbyder vi til orienteringsmøde i konfirmandstuen tirsdag d. 2. oktober kl Her vil vi orientere om tilmeldingsfrist, betaling, forsikring m.v. og naturligvis om turens program. Hen på vinteren planlægger vi at lave et par orienteringsaftener, hvor vi hører nærmere om Berlins historie, om det moderne Berlin og introducerer nogle af de vigtigste steder vi skal besøge. Dåb bryllup - begravelse Kirsten og Erik Overgaard Dåb 11/3: Nicklas Agerbo Rughave s. af Jane Rughave og Allan Agerbo Nielsen, Aalborg Ø. 22/4: Kamma Krogh Andersen d. af Merete Krogh- og Morten Futterup Andersen, Nykøbing M. 3/6: Anja Coco Vollstedt Christensen d. af Gitte Christensen og Ralph Vollstedt, Bjergby 10/6: Nanna Holbæk Dalgaard d. af Malene Dalgaard og Peter Holbæk Andersen, Ø. Jølby 1/7: Helene Karsbek Andersen d. af Anne Marie Karsbek- og Claus Storgaard Andersen, Bjergby Bryllup 4/8: Henriette Jakobsen og Christopher O Shea, Irland 8/9: Malene Dalgaard og Peter Holbæk Pedersen, Ø. Jølby Begravelse 8/3: Poul Kristian Bovbjerg, Ikast, 75 år 5/5: Per Berthold Ørnstrup, Hvidbjerg, 77 år 29/6: Inge Katrine Sams, Ø. Jølby, 82 år 2/7: Kristian Vendelbo, Vejerslev, 97 år 19/7: Jens Sandal Pedersen, Ø. Jølby, 76 år 24/7: Hans Kristian Svenningsen, Erslev, 90 år Efterårsmøde i Det Ottekantede Forsamlingshus, oktober 2007 Lørdag 6/10 Kl : Forfatter, tidl. højskoleforstander Niels Højlund, Hovedgaard: Demokratiet hvad kan vi forvente os af det? Kl : Kaffepause Kl : Niels Højlund: Højlunds Forsamlingshus - debat med udgangspunkt i foredraget Søndag 7/10 Kl : Gudstjeneste i Ansgarskirken, Øster Jølby v. Erik Overgaard, Øster Jølby Kl : Biskop Elisabeth Dons Christensen, Ribe: Hold af, hold ud, hold fast! - om det vanskelige ægteskab Kl : Kaffepause Kl : Musiklærer Christian Dyrst, Ollerup: Ind i den blå - Den nye Højskolesangbog i sang og fortælling. 7

8 Afsender: Morsø Frimenighed Annettesvej Erslev Returneres ved varig adresseændring Menighedsrådet: Flemming Krog, formand, Karetmagervej 17, Vodstrup, 7900 Nykøbing M. Tlf Egon Vestergaard, næstformand, Lyngvænget 69, Glyngøre Tlf Poul K. Heide, kirkeværge, Solbjergkær 11, Solbjerg, 7950 Erslev Tlf Elly Bovbjerg, Engen 2, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Gunnar J. Bæk, Engen 11, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Elin H. Krarup, Annettesvej 4, Solbjerg, 7950 Erslev Tlf Hanne Nørgaard, Næssundvej 341, Hvidbjerg, 7960 Karby Tlf Kristian H. Ringgaard, Lillerisvej 13, Fredsø, 7900 Nykøbing M. Tlf Maybritt Aacmann, Kr. Koldsvej 11, Øster Jølby, 7950 Erslev Tlf Præst: Erik S. Overgaard, Præstbrovej 347, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Kasserer/ forretningsfører: Elin og Svend Krarup, Annettesvej 4, 7950 Erslev Tlf Organist: Karen Vestergaard, Lyngvænget 69, Glyngøre, 7870 Roslev Tlf Kirkesangere: Jens Borg, Kæret 5, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Hans Jørgen Jakobsen, Skolebakken 64, Sundby, 7950 Erslev Tlf Graver/ Brian A. Hedegaard, Præstbrovej 176, 7950 Erslev. Tlf kirketjener: Peter Madsen, Præstbrovej 325, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Ansgarshjemmet: Ansgarparken, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Gudstjenestetider Søndag 9/9: kl. 10 Søndag 16/9: kl. 10 Søndag 23/9: kl. 10 Søndag 30/9: kl Høstgudstjeneste, Tødsøkoret medvirker Søndag 7/10: kl. 10 Efterårsmøde. Kirkebil Søndag 14/10: kl. 10 Søndag 21/10: kl. 10 Søndag 28/10: kl Søndag 4/11: kl. 10 Alle Helgens Dag. Kirkebil Søndag 11/11: kl. 10 Søndag 18/11: kl. 10 Søndag 25/11: kl Sidste søndag i kirkeåret Søndag 2/12: kl søn. i Advent. Kirkebil Gudstjeneste på Ansgarshjemmet: 2. tirsdag i hver måned kl. 14. Kirkebil bestilles på tlf Kundenr skal oplyses. TEKST OG REDAKTION: ERIK OVERGAARD SATS/MONTAGE: MORSØ FOLKEBLAD & BOGTRYKKERI

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl , Matt

Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl , Matt Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl 139.1-12, Matt. 5.13-16 Forleden var jeg på Frederiksberg kirkegård. Det er jeg som regel, når jeg er i København, fordi jeg har en nevø, der er begravet

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 754 Se nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 33 Han som har hjulpet hidindtil - på Et trofast hjerte 245 - Opstandne Herre, du vil gå - på Det dufter

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Ansgarsbladet. Påske-morgenrøde. 27. årgang Nr. 2 Marts 2009 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. Påske-morgenrøde. 27. årgang Nr. 2 Marts 2009 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 27. årgang Nr. 2 Marts 2009 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Påske-morgenrøde Krist stod op af døde i påske-morgenrøde!... Sådan lyder påskeevangeliet, når det bliver

Læs mere

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde.

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde. PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28.SEPTEMBER 2014 15.SETRIN AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 14.00 Tekster: Sl.73,23-28; Ap.G. 8,26-39; Luk. 10,38-42 Salmer: 729,728,730,Nat med mørke,11 Ja, du gør

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 749 309 41 / 46 69,5+6-31 15.s.e.Trin 13. september 2015 Dom kl.10.00 Matt.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 749 309 41 / 46 69,5+6-31 15.s.e.Trin 13. september 2015 Dom kl.10.00 Matt. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 749 309 41 / 46 69,5+6-31 15.s.e.Trin 13. september 2015 Dom kl.10.00 Matt.6,24-34 Der er et meget voldsomt sammenstød mellem denne søndags

Læs mere

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Side 1 af 9 Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Evangeliet til 2. påskedag Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt.

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt. Tekster: Es 2,2-5, Kol 1,25d-28, Joh 12,23-33 Salmer Lem 9.00: 10, 580, 54,399 Rødding 10.30:4, 318,580, 54, 438, 476, 557 Det dybe mysterium i kristendommen og vel i grunden også det, der gør, at vi ikke

Læs mere

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen.

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen. 1 Konfirmationerne i Borbjerg og Hogager 2016. Salmer: 478, 29, 658 / 68, 192v1,3+7, 70. Tekster: Psal.8, Jh.21.15-19.... Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og

Læs mere

14. søndag efter Trinitatis

14. søndag efter Trinitatis 14. søndag efter Trinitatis Salmevalg 13: Måne og sol, vand, luft og vind 448: Dåbssalme: Fyldt af glæde 42: I underværkers land jeg bor 508: Bryd frem mit hjertes trang at lindre 14: Tænk, at livet koster

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

4. Søn.e.h.3.k. d Matt.8,23-27.

4. Søn.e.h.3.k. d Matt.8,23-27. 4. Søn.e.h.3.k. d.30.1.11. Matt.8,23-27. 1 Tit og ofte, når vi åbner for fjernsynet, vises der indslag fra krige, der foregår forskellige steder i verden. Indimellem er der også et indslag, der handler

Læs mere

Ansgarsbladet. Lyslevende. 26. årgang Nr. 2 Marts 2008 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. Lyslevende. 26. årgang Nr. 2 Marts 2008 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 26. årgang Nr. 2 Marts 2008 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Lyslevende Skærtorsdag efter Mattæusevangeliet Måltidet har stor betydning i evangelierne. Da Jesus har modstået

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

Og ud af den tankegang og symbolik er der også kommet rigtig mange prædikener, også gode prædikener, med det trøsterige

Og ud af den tankegang og symbolik er der også kommet rigtig mange prædikener, også gode prædikener, med det trøsterige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 29. januar 2017 Kirkedag: 4.s.e.H3K/A Tekst: Job 38,1-18+31-33; Rom 13,8-10; Matt 8,23-27 Salmer: SK: 36 * 18 * 150 * 52,1 * 33,1-3 LL: 36 * 18 * 696 *

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

16. s. e. trin. I 2015 Høstgudstjeneste i Strellev

16. s. e. trin. I 2015 Høstgudstjeneste i Strellev I dag har vi høstgudstjeneste her i Strellev. Vi glæder os over, hvad Gud lod vokse i vang, som vi senere skal synge. Vi takker for de gode gaver, han giver til os, vi lovpriser ham, fordi vi har fået

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269

Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269 1 Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl. 10.00. Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269 Åbningshilsen Vi glæder os i denne tid, for vi er i advent på vej mod jul. Ja, og

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN 1. søndag efter Hellig tre Konger, Hurup og Ørum Lukas 2, 41 52 Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN De fleste familier har deres egne små anekdoter eller fortællinger. Nogle

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 --- Godmorgen I

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 --- Godmorgen I Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 Godmorgen I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, og vi sidder

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i PRÆDIKEN SØNDAG DEN 28.APRIL 2013 4.SEP AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Es.36,26-28; Jak.1,17-21; Joh.16,5-15 Salmer: 408,305,600,294,725 Kærligheds og Sandheds Ånd Jord og Himmels hjertebånd

Læs mere

Lad tidens hjul omdrive, Lad veksle dag og nat, Men lad, o Gud, os blive Fast på dit hjerte sat!

Lad tidens hjul omdrive, Lad veksle dag og nat, Men lad, o Gud, os blive Fast på dit hjerte sat! PRÆDIKEN SØNDAG SEKSAGESIMA DEN 12.FEBRUAR 2012 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.45,5-12; 1.Kor.1,18-21; Mark.4,26-32 Salmer: 403,298,156,320,7 Lad tidens hjul omdrive, Lad

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften side 1. Prædiken til Juleaften Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften side 1. Prædiken til Juleaften Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2016. Tekster. Luk. 2,1-14 Livet blev forandret af et barn. Det er en fælles oplevelse for alle mødre og fædre. Livet blev forandret da de mødte livet gennem den gave et barn

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

21. søndag efter trinitatis

21. søndag efter trinitatis 21. søndag efter trinitatis Sneum kirke, søndag den 9. november kl.10.15-21.søndag efter trinitatis Gud Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, alle menneskers liv tilhører dig. Tak fordi

Læs mere

Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14, Vrå og Em kirker.

Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14, Vrå og Em kirker. Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14,22 31. Vrå og Em kirker. 290 299 282 292-725 Apostlene sad i Jerusalem og bied på Herrens time. Man ser det for sig. De første disciple, der siden påsken havde oplevet

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

15. s.e.trinitatis 1. txt-række

15. s.e.trinitatis 1. txt-række 15. s.e.trinitatis 1. txt-række Salmer: 3 29 653 // 41 28 375 Jesus sagde:»ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217

3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217 3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217 Den onde djævel havde skabt et spejl, som kunne forvrænge alting, alt skønt blev grimt. De små djævle lo og var fornøjede,

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Tekster: Job 9,1-12, ApG 17,22-34, Matt 25,14-30. Salmer: Lihme kl 10.30

Tekster: Job 9,1-12, ApG 17,22-34, Matt 25,14-30. Salmer: Lihme kl 10.30 Tekster: Job 9,1-12, ApG 17,22-34, Matt 25,14-30 Salmer: Lihme kl 10.30 15 Op al den ting Dåb: 448 Fyldt af glæde 41 Lille Guds barn 14 Tænk at livet 438 Hellig 477 Som korn (sv. mel.) 29 Spænd over os

Læs mere

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 1 10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 Åbningshilsen Så følger den tredje søndag om De To Veje, som kirkeåret ligger hen til os. Om

Læs mere

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig.

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. 22.s.e.trin.B. 2016 Matt 18,1-14 Salmer: 750-289-593 52-423-31 Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. Havde de ikke forstået noget som helst. Men det er jo såre

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2 Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 402 448 v. 376 v.1-4 // 2 388 752 v.3-5 Ved gudstjenesten i dag fejrer vi tre små børns ankomst til verden. Tre små mirakler. For

Læs mere

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 749 I østen 448 Fyldt af glæde 674 Sov sødt barnlille 330 Du som ud af intet skabte 438 hellig 477 Som brød 13 Måne og sol Rødding

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Det handler om at miste. At miste det du elskede. Det dyrebare. og du. sidder amputeret og tom, sjælen er flosset som et vindblæst reb.

Det handler om at miste. At miste det du elskede. Det dyrebare. og du. sidder amputeret og tom, sjælen er flosset som et vindblæst reb. 16. trinitatis 2013 salmer: 749,316,524,551,784 Det handler om at miste. At miste det du elskede. Det dyrebare. og du sidder amputeret og tom, sjælen er flosset som et vindblæst reb. Og hvor blev den døde

Læs mere

Gud holder af. Det hviler spurven og blomsten i. Hviler i sit nu med alle dets velsignelser til liv.

Gud holder af. Det hviler spurven og blomsten i. Hviler i sit nu med alle dets velsignelser til liv. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 8. september 2013 Kirkedag: 15.s.e.Trin/A Tekst: Matt 6,24-34 Salmer: SK: 747 * 29 * 369 * 41 * 477 * 374 LL: 747 * 369 * 41 * 477 * 374 Hvis vi afgrænser

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere