Indkomstbegrebet i boligprisrelationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkomstbegrebet i boligprisrelationen"

Transkript

1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 7. marts 011 Indkomstbegrebet i boligprisrelationen Resumé: Vi erstatter variablen for forbrug undtagen boligydelse, Cpuxh, i boligprisrelationen, med variablen for den forbrugsbestemmende indkomst, Ydpl1, i boligprisrelationen. Øvelsen viser, at det i mindre grad er nødvendigt, at binde priselasticiteten, når indkomstvariablen indgår, for at få de ønskede egenskaber. Desuden redegøres der for, at øvelsen har forbindelse til rationelle forventninger. JNR Nøgleord: bolig, modelegenskaber Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og kan v re ndret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik.

2 1. Indledning I ADAM versionen af december 09, indgår forbruget direkte i boligprisrelationen. Eftersom forbruget afhænger af både indkomst og formue, vil en ændring i boligformuen påvirke forbruget. Dermed er der feed-back effekter fra bolig på formue og dermed forbrug. Resultatet er, at modellen bliver meget følsom overfor størrelsen på priselasticiten i boligprisrelationen. Dette kan undgås ved at erstatte Cpuxh med Ydpl1.. Et kig på problemet Boligprisens udvikling er i ADAM, versionen af december 009, beskrevet ved følgende relation: log(fkbhw) = Log(Cpuxh/pcpuxh) + b1/(1+(exp(t1*tid+t)/exp(4.3))**(-5)) + b*log(pcpuxh/(buibhx*phk)) + b3 ; dlog(phk) = a1*dlog(fcpuxh) + a*diff(buibhx) + dlog(pcpuxh) + a3*(log(fkbh(-1))-log(fkbhw(-1))) + a4*d06 + a5*(rho-led) Som nævnt i jnr610, betyder en lille priselasticitet, b, i boligprisrelationen, at modellen bliver ustabil. Dette ville ikke have stor betydning hvis elasticitetens frie estimat var estimeret højt nok til at sikre en stabil model. Problemet er dog, at boligmodellens frie estimat gør modellen ustabil. Se figur 1 som viser boligprisen og boligkapitalbeholdningen for hhv. den frit estimerede boligmodel og den restringerede Dec09 model.

3 3 Figur 1 Forøgelse af ønsket boligkapital multiplikatorer i pct. fra grundforløb phk, dec09 fkbh, dec09 phk, dec09u fkbh, dec09u Der lader altså til, egenskabsmæssigt, at have været gode grunde til at sætte priselasticiteten op. Var elasticiteten ikke bundet, ville modellen have fulgt de stiplede linjer, som efter 100 år stadig ikke har opnået et stabilt forløb. For at få et billede af hvad restriktionen har betydet for modellens historiske fit er residualerne fra de fittede modeller (med og uden restriktionen på priselasticiteten) opstillet, jf. figur. Figur Residualer fra estimation Restringeret Fri estimation

4 Et kig på forholdet mellem forskellen på den restringerede og den frit estimerede parameterværdi for priselasticiteten og dens standardafvigelse giver en t-værdi på knap 6.8, hvilket afviser hypotesen: b 0.3 ved alle rimelige signifikansniveauer. 1 Man kan alternativt afprøve et F-test, som giver en værdi på godt 6.4. Med F- værdier for de relevante frihedsgrader (V 1 =1, V = 6) ved hhv. 95 pct. og 99 pct. signifikansniveau på 4. og 7.7, kan man afvise H 0 -hypotesen: b 0.3 med 95 pct., men ikke med 99 pct. sandsynlighed. Priselasticiteten er altså blevet bundet til noget, man normalt ville afvise.. Alternativer til fcpuxh Den umiddelbare grund til at bruge forbruget fratrukket boligydelser til at beskrive udviklingen i boligprisen er, at forbruget udtrykker den permanente indkomst bedre end indkomsten selv, og forbruget har en klarere konjunktur som går igen i boligprisen. Det er dog værd at undersøge hvad det vil betyde, at bruge den forbrugsbestemmende indkomst direkte i bestemmelsen af boligpris relationen. Dermed er denn langsigtede forbrugsbestemmende indkomst deflateret med forbrugerprisen ekskl. bolig, Ydpl1/pcpuxh, medvirkende til at bestemme boligprisen. For at give et billede af sammenhængen er forholdet mellem indkomstbegreberne og boligkapitalmængden plottet overfor den reelle årlige boligudgift. Se figur 3. Figur 3 Sammenhæng mellem indkomstudtryk og boligudgift, boligudgiftsudtryk på højre akse -1,68-1,73-1,78-1,83-1,88 log(fcpuxh/fkbh) log((buibhx*phk)/pcpuxh) - -,5-3 -3,5-1,5-1,55-1,6-1,65-1,7-1,75-1,8-1,85-1,9 (Ydpl1/pcpuxh)/fKbh log((buibhx*phk)/pcpuxh) - -,5-3 -3,

5 5 Det ser ud til at forbruget har en meget klarere sammenhæng med boligprisen end indkomsten. Alternativt er det foreslået, at kan man bruge udtrykket for det langsigtede forbrug, fcpuxhw=(0.9*log(ydpl1/pcpuxh)+0.1*log(wcp1/pcpuxh)+konstant). Modelmæssigt vil det være en fordel at bruge Ydpl1 fordi der ikke er noget feed-back fra boligprisen på indkomsten. Denne effekt vil stadig være til stede, hvis man anvendte fcpuxhw, da denne er bestemt af bl.a. formuen. Det er netop feed-back effekten gennem formuen, der gør modellens stabilitet følsom overfor størrelsen på priselasticiteten. I tabel 1, har jeg opstillet estimationsresultaterne fra tre forskellige formuleringer af boligprisrelationen.

6 6 Tabel 1. Estimationsresultater Indkomstbegreb fcpuxh, fcpuxhw Ydpl1/pcpuxh Dec09 formulering B1, trend 0,66041 (0,10875) 0, (0,194385),13066 (,7714) B, priselasticitet 0,18995 (0,0517) 0,13577 (0,034899) 0,08466 (0,04451) B3, konstant 1,149 (0,13875) 1,08973 (0,3465) -0,67005 (,7538) A1, efterspørgselselasticitet 1, , ,3098 (0,95575) (0,1771) (0,10414) A, usercost -6,8583 (0,781039) -5,13974 (0,610331) -5,1883 (0,56656) A3, tilpasning -1,93388 (0,387663) -1,4883 (0,18699) -1,71301 (0,77471) A4, dummy = ,0803 (0,03859) 0,04006 (0,034811) 0,05957 (0,036896) A5, rho-led -0,3049 (0,11747) -0,49073 (0,1841) -0,7631 (0,09786) σ, fejlled 0, , , R, forklaringsgrad 0, , , anm.: Standardafvigelser i parentes, B-parametre knytter sig til variable i niveau, A-parametre knytter sig til variable i ændringer. Som det anes ud fra standardafvigelsen på fejlleddet giver modellen med udtrykket for ligevægtsforbruget et bedre fit end de to andre. Det er dog opløftende for dette papirs mål, at relationen med Ydpl1 viser sig at give et lidt bedre fit (se eks. på forklaringsgrad og variationen i standardafvigelserne) end den oprindelige formulering af boligprisrelationen. Der er altså estimationsmæssigt god grund til at vælge relationen for Ydpl1 fremfor relationen med fcpuxh. 3. Modelegenskaber Som allerede vist i figur 1 har dec09 s oprindelige formulering med frit estimerede parametre ikke ønskværdige egenskaber, da den lille elasticitet får modellen til at svinge meget. Der er ikke grund til at tro at elasticiteten estimeret med fcpuxhw i modellen skulle give væsentligt anderledes resultater da priselasticiteterne for de to modeller til forveksling ligner hinanden. I figur 3 har jeg afprøvet de tre frit estimerede modeller for kontanprisen i den samlede model.

7 7 Figur 4 phk og fkbh phk, dec09u phk, fcpuxhw phk, Ydpl1 fkbh, dec09u fkbh, fcpuxhw fkbh, ydpl1 Som det ses er modellerne, hvor formuen (indirekte) indgår i indkomstmålet, mere svingende i deres tilpasning til ligevægt end formuleringen med indkomsten. For at forklare hvad der får den urestringerede Dec09 model til at svinge så meget, kan man opstille en stiliseret model af boligprisen. Udgangspunktet er ligevægtsudtrykket for kontanprisen som er udledt på baggrund af den ønskede værdi for bolikapitalbeholdningen. Boligprisen bliver derfor en funktion af kapitalbeholdningen (erstatter den ønskede størrelse) og et indkomstudtryk, x, som kan være indkomst, y, eller forbrug, c. hvor p boligpris β priselasticitet k boligkapitalbeholdning x indkomstsudtryk (c el. y) c Forbrug Hvis x=c i modellen opstår der simultanitet, som viser sig ved en potentielt ustabil model. Som eksempel kan man vælge fcpuxh som indkomstsudtryk. Dette en funktion af indkomsten og formuen og dermed boligformuen, hvilket vil sige boligprisen. Under en sådan situation vil en ændring af kx forholdet (fra ligningen) koblet med en lille priselasticitet give stor effekt på boligprisen, hvilket vil tilbageføde i indkomstmålet, hvilket vil påvirke ky forholdet osv. Hvis x=y er systemet rekursivt, og på langt sigt vil modellen være stabil.

8 8 I figur 5 er multiplikatorerne for et stød til den ønskede boligmængde illustreret. Udover den frit estimerede størrelse på koefficienten til priselasticiteten indgår også en model hvor priselasticiteten er bundet op med knap to standardafvigelser til en værdi på 0.15 (versionen kaldes ydpl1r). Dermed gås i retning af Dec09s større priselasticitet. Figur 5 boligpris, phk, og kapitalmængde, fkbh phk, Dec09 phk, ydpl1 fkbh, Dec09 fkbh, ydpl1 'phk, ydpl1r' 'fkbh, Ydpl1r' For den restringerede model er der stadig en kraftigere kortsigtet reaktion på boligprisen, men på det mellemlange sigt er der ikke nogen forskel. I figur 7 illustrerer betydningen af omformuleringen for ADAMs crowding-out tid udtrykt ved beskæftigelsen. Som det ses er der ikke stor forskel på hvor lang tid der går til skæring med 0, men den kortsigtede konjunktureffekt er tydeligt kraftigere i de to omformuleringer end i Dec09, og man svinger mere tilbage med Ydpl1 og den lille priselasticitet.

9 9 Figur 6 Crowding-out tider, beskæftigelse, Q 0, 0,15 0,1 0, ,05-0,1-0,15 dec-09 ydpl1 ydpl1r Hvis man vil undgå det følgende sving i beskæftigelsen er det altså stadig nødvendigt at binde elasticiteten op. Hovedforskellen er dog at hverken t- eller f-tests vil afvise bindingen i Ydpl1 formuleringen. 4. Link til rationelle forventninger Eftersom den forbrugsbestemmende indkomst er et mål for husholdningernes indkomst og dermed forbrug på langt sigt, vil en inklusion af Ydpl1 i boligprisrelationen betyde, at husholdningerne er i stand til at forudse deres fremtidige indkomst og basere beslutningen om den rette boligpris på dette. Det minder om Dawits (DSI15111) øvelse med inklusion af fremadrettede/rationelle forventinger i boligmodellen. Dawits resultater viste at med fremadrettede forventinger vil boligprisen tilpasse sig mere jævnt end i tilfældet med bagudskuende/naiv forventingsdannelse, sådan som det er formuleret i ADAM nu. I figur 4 har jeg illustreret resultaterne fra tre delmodeller når man øger den ønskede boligkapitalbeholdning med 1 pct. De tre delmodeller er hhv. dec09, DSIs rationelle forventninger og erstatning af fcpuxh med Ydpl I denne øvelse har jeg indsat Ydpl1 direkte i Dec09s Boligprisrelation. Det antages altså, at de estimerede parametre er uændrede.

10 10 Figur 7 Tre delmodeller, phk, multiplikatorer i pct. af grundforløb 4,00 3,50 3,00,50,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0, ,00 phk, Dec09 phk,ydpl1 phk, RE Modellerne med hhv. rationelle forventinger og Ydpl1 inkluderet minder om hinanden. Bortset fra forsinkelsen på et par år for Ydpl1-modellen har de begge en relativt jævn tilpasning mod ligevægt, hvorimod tilbagefødningen fra boligpris på forbrug i Dec09 s formulering giver et ekstra sving på mellemlangt sigt. Det lader til at alle tre modeller falder til ro omkring samme tidspunkt, ca. år 65 efter stødet, hvilket forklares ved, at delmodellerne har samme tilpasningshastighed. I delmodellen svinger boligprisen generelt mindre end i den samlede model, fordi indkomsten er eksogen. 5. Konklusion Vi er i dette papir kommet med et forslag til en mindre reformulering af boligprisrelationen. Grunden til at det i første omgang har været interessant at kigge på relationen, er at priselasticiteten i dec09 modelversionen er restringeret til en værdi, der må siges at være udenfor standard signifikansniveauer. Derfor var målet, at se om en omformulering af relationen var mulig så denne restriktion ikke længere skulle være nødvendig. Ændringen der er foreslået indebærer at erstatte variablen for forbruget undtagen boligydelse, fcpuxh, med den forbrugsbestemmende indkomst, Ydpl1. Denne ændring skulle fjerne tilbagefødningen fra boligprisen til indkomstmålet og dermed ville modellen blive mindre følsom overfor størrelsen på elasticiteten, hvilket vil tillade en mere fri estimation. Estimationsresultaterne viste umiddelbart et bedre fit med indkomsten end med forbruget. For frit estimerede parametre viste modellen med Ydpl1 bedre egenskaber end de to alternativer, der bleve stillet op. Multiplikatorerne var mere stabile og lignede til forveksling dec09 på de store makrovariable: løn, privatforbrug og beskæftigelse. Forskellen er større mht. ændringen i husprisen, hvor pointen er,

11 11 at modellen kan tåle en større boligprisreaktion, når indkomstudtrykket ikke er en funktion af boligpriserne. Fordelen ved at bruge forbruget som indkomstudtryk er, at det er et bedre mål for den langsigtede indkomst, da forbrugerne som regel også overvejer deres fremtidige indkomstgrundlag når de bestemmer forbruget. Derudover sås i figur 3 en tydeligt klarere sammenhæng mellem forbrug og boligpris end mellem indkomst og boligpris. Vil man gerne argumentere grafisk for den ene eller den anden, er forbruget nok at foretrække. Til slut blev det noteret, at der var et link mellem formuleringen af boligprisrelationen med den forbrugsbestemmende indkomst, og det at indføre rationelle forventninger i boligmodellen.

Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015

Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 14. januar 2016 Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015 Resumé: I dette arbejdspapir dokumenteres reestimationen af boligligningerne

Læs mere

Reestimation af boligrelationerne til ADAM modelversion Okt18

Reestimation af boligrelationerne til ADAM modelversion Okt18 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nicoline Wiborg Nagel 11. oktober 218 Reestimation af boligrelationerne til ADAM modelversion Okt18 Resumé: Boligmodellen er reestimeret til modelversion ADAM

Læs mere

Supplerende dokumentation af boligligningerne

Supplerende dokumentation af boligligningerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 13. september 2010 Supplerende dokumentation af boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation

Læs mere

Variabel indkomstelasticitet i boligefterspørgslen II

Variabel indkomstelasticitet i boligefterspørgslen II Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen Edith Madsen 16. januar 1998 Variabel indkomstelasticitet i boligefterspørgslen II Resumé: I dette papir estimeres kontantprisrelationen med variabel

Læs mere

Om mindre boligpriselasticitet i ADAM

Om mindre boligpriselasticitet i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 4. maj 2009 Om mindre boligpriselasticitet i ADAM Resumé: I den officielle april08-adam deflateres forbrugsrelationens indkomst med en forbrugspris,

Læs mere

Stokastiske stød til ADAMs adfærdsrelationer

Stokastiske stød til ADAMs adfærdsrelationer Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 29. september 2011 Stokastiske stød til ADAMs adfærdsrelationer Resumé: I dette papir aftrendes visse af de store makrovariable og

Læs mere

Reestimation af boligligningerne til Okt16

Reestimation af boligligningerne til Okt16 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Britt Gyde Sønnichsen 9. januar 217 Reestimation af boligligningerne til Okt16 Resumé: Boligmodellen reestimeres på det nyreviderede nationalregnskab, NR16.

Læs mere

Forslag til ændringer i boligkapitalmængdeligningen.

Forslag til ændringer i boligkapitalmængdeligningen. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Britt Gyde Sønnichsen 18. april 216 Forslag til ændringer i boligkapitalmængdeligningen. Resumé: I dette arbejdspapir fremlægges forslag til hvilke ændringer,

Læs mere

Sammenligning af ADAM versionerne Apr08 og Dec09 øget offentligt varekøb

Sammenligning af ADAM versionerne Apr08 og Dec09 øget offentligt varekøb Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 24. november 2010 Sammenligning af ADAM versionerne Apr08 og Dec09 øget offentligt varekøb Resumé: Der er sket meget med nogle af

Læs mere

Forslag til ændringer i forbrugsligningen.

Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Britt Gyde Sønnichsen 16. maj 2016 Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Resumé: I dette arbejdspapir fremlægges et forslag til hvilke ændringer, der

Læs mere

Reestimation af importrelationer

Reestimation af importrelationer Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nis Mathias Schulte Matzen 28. november 211 Reestimation af importrelationer Resumé: Papiret estimerer import relationerne på to forskellige datasæt. Et korrigeret

Læs mere

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 10. juli 2012 Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Resumé: I dette papir gennemgås

Læs mere

Ralph Bøge Jensen 11. januar Boligligningerne. Resumé:

Ralph Bøge Jensen 11. januar Boligligningerne. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 11. januar 2011 Boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation og indeholder nogle beregninger,

Læs mere

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 11. september 213* Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport Resumé: I dette papir fremlægges

Læs mere

Reestimation af importrelationerne

Reestimation af importrelationerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 3. oktober 23* Reestimation af importrelationerne Resumé: I dette papir reestimeres importrelationerne. Der benyttes en udvidet dataperiode

Læs mere

Reestimation af importligningerne i 2000-priser

Reestimation af importligningerne i 2000-priser Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nina Boberg 10. december 2007 Reestimation af importligningerne i 2000-priser Resumé: I papiret reestimeres ligningerne for ADAMs konkurrende import, fmzrelationerne.

Læs mere

Kursen på statens obligationsgæld

Kursen på statens obligationsgæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 21. august 2013 Kursen på statens obligationsgæld Resumé: Kursen på statens obligationsgæld beregnes i ADAM som forholdet mellem

Læs mere

Reestimation af makroforbrugsrelationen

Reestimation af makroforbrugsrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 4. august 2014 Reestimation af makroforbrugsrelationen Resumé: Dette arbejdspapir viser reestimationen af makroforbrugsrelationen

Læs mere

Importrelationer til ADAM oktober 2015

Importrelationer til ADAM oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Uffe Bjerregård Friis 15. september 215 Importrelationer til ADAM oktober 215 Resumé: Der er udført en reestimation for modellens fire importgrupper med estimeret

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi

Reestimation af importpriser på energi Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Uffe Bjerregård Friis 3. februar 16 Nikolaj Mose Hansen Reestimation af importpriser på energi Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

Pristilpasningen i ADAM, I

Pristilpasningen i ADAM, I Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 16. november 1999 Pristilpasningen i ADAM, I Resumé: Papiret søger at erstatte sektorprisligningerne i ADAM, maj98, med estimerede ligninger

Læs mere

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 31. oktober 2013 Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Resumé: Papiret reestimerer ADAMs lønligning og vurderer

Læs mere

Forbrugs- og boligrelationer, oktober 2004

Forbrugs- og boligrelationer, oktober 2004 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Martin Junge 1. oktober 004 Forbrugs- og boligrelationer, oktober 004 Resumé: Efter en meget lang testperiode og et par rettelser af datafejl har vi endelig

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016

Reestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 10. januar 2017 Reestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016 Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse

Læs mere

Eksperimenter med inflationsforventningerne

Eksperimenter med inflationsforventningerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Tony Maarsleth Kristensen 12. september 20 Eksperimenter med inflationsforventningerne Resumé: I papiret undersøges om ændringer i det geometriske lag, som

Læs mere

Den personlige skattepligtige indkomst

Den personlige skattepligtige indkomst Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Birgitte A. Mathiesen 10. marts 1994 Den personlige skattepligtige indkomst Resumé: Formålet med dette papir er at reestimere relationen for skattepligtig indkomst.

Læs mere

Reestimation af eksportrelationen

Reestimation af eksportrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel 3. November 2015 Reestimation af eksportrelationen Resumé: I dette papir præsenteres reestimationen af eksportrelationen til modelversionen

Læs mere

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 6. august 15 Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Resumé: I dette papir vises fortrængningstiden for to typer af stød

Læs mere

Reestimation af uddannelsessøgende

Reestimation af uddannelsessøgende Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir * Nina Bech Runebo 19. maj 21 Reestimation af uddannelsessøgende Resumé: I papiret reestimeres ligningen for uddannelsessøgende. Reestimationen giver ikke pæne

Læs mere

Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand

Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 10. april 1997 Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Resumé: Papiret tager sit udgangspunkt i de multiplikator eksperimenter,

Læs mere

Reformulering af Lagerrelationen

Reformulering af Lagerrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 24. september 21 Reformulering af Lagerrelationen Resumé: Vi omformulerer lagerrelationen, hvor der indgår et skøn på lagerbeholdningen.

Læs mere

Kontrol af koefficienter i usercosthybriden

Kontrol af koefficienter i usercosthybriden Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 18. august 2009 Kontrol af koefficienter i usercosthybriden Resumé: I dette papir verificeres de koefficienter som der initialt er blevet

Læs mere

En sammenligning af 5 reestimationer af lønrelationen

En sammenligning af 5 reestimationer af lønrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 4. februar 2014 En sammenligning af 5 reestimationer af lønrelationen Resumé: ADAMs lønrelation reestimeres på 5 måder med alternative

Læs mere

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II)

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN *Arbejdspapir Sofie Andersen 13. september 13 Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Resumé: Formuleringen af personer i arbejdsmarkedsordninger ændres for at stabilisere

Læs mere

Reestimation af sektorpriserne, April 2004

Reestimation af sektorpriserne, April 2004 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 19. juni 2004 Reestimation af sektorpriserne, April 2004 Resumé: Papiret dokumenterer de reestimerede sektorprisligninger til ADAM, April 2004.

Læs mere

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé:

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 20. december 2010 Lønligningen Resumé: Dette papir skal ses som et supplement til den nye Dec09- ADAM dokumentation, hvor nogle af de beregninger,

Læs mere

Reformulering af lagerrelationen

Reformulering af lagerrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 27. april 2009 Reformulering af lagerrelationen Resumé: Vi omformulerer lagerrelationen, hvor et skøn på lagerbeholdningen indgår.

Læs mere

Reestimation af DLU. Resumé:

Reestimation af DLU. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 4. Oktober 2004 Reestimation af DLU Resumé: I papiret præsenteres en reestimation af forbrugssystemet. Baggrunden for reestimationen er ændringer

Læs mere

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Peter Agger Troelsen 17. juni 2015 Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Resumé: Vi modellerer ADAM med fremadrettede forventninger i løndannelsen,

Læs mere

Kontantprismultiplikatorens afhængighed af grundforløbet lang96 som eksempel (Kontantpris og justeringsled II)

Kontantprismultiplikatorens afhængighed af grundforløbet lang96 som eksempel (Kontantpris og justeringsled II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen /-996 Kontantprismultiplikatorens afhængighed af grundforløbet lang96 som eksempel (Kontantpris og justeringsled II) Resumé: Med grundkørslen

Læs mere

Mere dokumentation til Kapitel 13 i ADAM bogen

Mere dokumentation til Kapitel 13 i ADAM bogen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 22/9-1996 Mere dokumentation til Kapitel 1 i ADAM bogen Resumé: Sammenligning af multiplikatorer i ADAM Okt91 og ADAM Mar95, på ens

Læs mere

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 15.02.02 Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Resumé: Papiret dokumenterer de reestimerede sektorprisligninger til ADAM, februar 2002.

Læs mere

Forventningsleddet i brugeromkostninger for boliger

Forventningsleddet i brugeromkostninger for boliger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 11. marts 2008 Thomas Jacobsen Forventningsleddet i brugeromkostninger for boliger Resumé: Dette papir beskriver, hvordan en sammensætning af rationelle

Læs mere

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 20. april 2016 Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Resumé: Lønrelationen reestimeres til Okt15 med 2012 inkluderet og

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 13.03.00 Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Resumé: Papiret præsenterer reestimationen af sektorprisrelationerne til ADAM, april

Læs mere

Reestimation af lagerligninger til Okt16

Reestimation af lagerligninger til Okt16 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* UFR 5. april 217 Reestimation af lagerligninger til Okt16 Resumé: Reestimation af lagerligninger til Okt16 er gennemført uden ændringer af estimationsmetode.

Læs mere

Eksportørgevinst i eksportrelationen

Eksportørgevinst i eksportrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 4. maj 2016 Eksportørgevinst i eksportrelationen Resumé: Nogle muligheder for at inkludere eksportørgevinst i eksportrelationen er undersøgt.

Læs mere

Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA

Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lars Brømsøe Termansen 1. marts 1999 Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA Resumé: I dette papir beskrives kort datakonstruktionen

Læs mere

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 23. maj 2016 Boligpriserne Resumé: ADAMs boligprisindeks er DSTs prisindeks for 1-familiehuse. DSTs boligprisindeks, der dækker hele landet,

Læs mere

Reestimation af forbrugssystemet Okt15

Reestimation af forbrugssystemet Okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Nicoline Wiborg Nagel Jacob Nørregaard Rasmussen Arbejdspapir 10. maj 2016 Reestimation af forbrugssystemet Okt15 Resumé: I dette modelgruppepapir præsenteres reestimationen

Læs mere

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II)

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen..9 Henrik C. Olesen Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris

Læs mere

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 1. marts 2000 Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Resumé: Papiret reestimerer forbrugsfunktionen på 95-pris databanken (APR00)

Læs mere

Forventninger i ADAM

Forventninger i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh og Dan Knudsen 6. juni 2012 Forventninger i ADAM Resumé: Der har i 2011 været arbejdet med rationelle forventninger på boligmarkedet, jf. papirerne

Læs mere

Estimation af bilkøbsrelationen med nye indkomst- og formueudtryk

Estimation af bilkøbsrelationen med nye indkomst- og formueudtryk Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Edith Madsen 21. juli 1997 Estimation af bilkøbsrelationen med nye indkomst- og formueudtryk Resumé: Papiret præsenterer en reestimationen af fcb-relationen.

Læs mere

Boligkapital og afskrivningsrater efter HR14

Boligkapital og afskrivningsrater efter HR14 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 24. november 2015 Nikolaj Mose Hansen Boligkapital og afskrivningsrater efter HR14 Resumé: I arbejdspapiret KSR06415 blev der kigget

Læs mere

Forbrug og selskabernes formue

Forbrug og selskabernes formue Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 5. juli 213 Dan Knudsen Forbrug og selskabernes formue Resumé: Dette papir behandler en af de udfordringer, der er opstået ved at opsætte

Læs mere

Boligmarkedets tilpasningstid med fremadskuende forventninger

Boligmarkedets tilpasningstid med fremadskuende forventninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 24. juni 215 Boligmarkedets tilpasningstid med fremadskuende forventninger Resumé: Betydningen af at indføre fremadskuende forventninger

Læs mere

Reestimation af forbrugssystemet til okt15

Reestimation af forbrugssystemet til okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 16. september 2015 Reestimation af forbrugssystemet til okt15 Resumé: I dette papir reestimeres forbrugssystemet til den kommende

Læs mere

Renteeksperimentet afhænger af formuekvoterne

Renteeksperimentet afhænger af formuekvoterne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 28. marts 24 Renteeksperimentet afhænger af formuekvoterne Resumé: Papiret præsenterer renteeksperimentet under forskellige antagelser

Læs mere

Pinsepakken og boligmodellen

Pinsepakken og boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 18. november 1999 Pinsepakken og boligmodellen Resumé: Med pinsepakken afskaffes beskatningen af lejeværdien af egen bolig. I stedet

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2016

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 26. januar 2017 Nicoline Wiborg Nagel Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2016 Resumé: I dette modelgruppepapir præsenteres

Læs mere

Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC

Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Nina Bech Runebo & Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir* 2. februar 211 Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Resumé: I denne note sammenlignes multiplikatorer

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2015

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel Nikolaj Mose Hansen 1. marts 216 Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 215 Resumé: I dette modelgruppepapir præsenteres

Læs mere

Fastkurspolitikkens betydning

Fastkurspolitikkens betydning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 1. oktober 28 Fastkurspolitikkens betydning Resumé: Vi illustrerer, at den langsigtede effekt på løn og aktivitet i ADAM er uafhængig af hældningen

Læs mere

Reestimation af erhvervenes transportenergiforbrug i EMMA

Reestimation af erhvervenes transportenergiforbrug i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Sara Skytte Olsen Arbejdspapir*. april 6 Reestimation af erhvervenes transportenergiforbrug i EMMA Resumé: Papiret redegører for reestimationen af erhvervenes transportenergiforbrug

Læs mere

Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet

Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 2. januar 2014 Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet Resumé: ADAMs privatforbrug påvirkes kraftigere af husholdningers

Læs mere

Om grundforløbets indflydelse på ADAMs multiplikatoregenskaber i modelversionerne oktober 1991 og marts 1995

Om grundforløbets indflydelse på ADAMs multiplikatoregenskaber i modelversionerne oktober 1991 og marts 1995 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 7..96 Om grundforløbets indflydelse på ADAMs multiplikatoregenskaber i modelversionerne oktober 99 og marts 99 Resumé: ADAMs multiplikatorer

Læs mere

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem.

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Andreas Østergaard Iversen. november Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Resumé: Dette papir sammenligner resultaterne fra ARP (DLU forbrugssystem)

Læs mere

Simpel pensionskassemodel

Simpel pensionskassemodel Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 9. februar 15 Simpel pensionskassemodel Resumé: Vi opstiller en model, hvor udbetalingerne fra en pensionsordning bestemmes ud fra en antagelse

Læs mere

Nye arbejdstimetal og faktorefterspørgselsligninger til modelversionen Juli 2013

Nye arbejdstimetal og faktorefterspørgselsligninger til modelversionen Juli 2013 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen Nina Gustafsson. juni 3 Nye arbejdstimetal og faktorefterspørgselsligninger til modelversionen Juli 3 Resumé: Nationalregnskabet

Læs mere

Relation for tsuih der tager højde for skattenedslaget

Relation for tsuih der tager højde for skattenedslaget Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nicoline Wiborg Nagel 27. november 2018 Tony Maarsleth Kristensen Relation for tsuih der tager højde for skattenedslaget Resumé: I ADAM modelversion Okt18

Læs mere

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Grane Høegh 9. september 2009 Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Resumé: Formålet med dette papir er at indføre vækstkorrektionsled i de dynamiske relationer,

Læs mere

Boligforbrug på nye kapitaltal

Boligforbrug på nye kapitaltal Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16. juli 1997 Lena Larsen Boligforbrug på nye kapitaltal Resumé: I papiret gives et forslag til en ny specifikation af relationen for

Læs mere

Arbejdsudbudsrelationen II

Arbejdsudbudsrelationen II Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Steen Bocian 8. september 1994 Arbejdsudbudsrelationen II Resumé: Dette papir bygger direkte på et tidligere modelgruppepapir om samme emne. Ideen med dette

Læs mere

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel 9. November 216 Dan Knudsen Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Resumé: Dette papir sammenligner reaktionerne på et finanspolitisk

Læs mere

Finanspolitisk reaktionsfunktion i ADAM

Finanspolitisk reaktionsfunktion i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen Dan Knudsen 27. februar 214 i ADAM Resumé: I forlængelse af papiret SOA23114 forsøges det at lave en finanspolitisk reaktionsfunktion baseret

Læs mere

Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld

Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 4. september 2013 Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld Resumé: En skitse til formulering af samspillet

Læs mere

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir 22. Marts 211 Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Resumé: I denne note sammenlignes effekten

Læs mere

Følsomhedsanalyse af parametre i ADAM modelversion

Følsomhedsanalyse af parametre i ADAM modelversion Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nicoline Wiborg Nagel. april 8 Følsomhedsanalyse af parametre i ADAM modelversion Resumé: I dette arbejdspapir analyseres det hvor stor betydning ændringer

Læs mere

ADAM, December analyse af parameterfølsomheder

ADAM, December analyse af parameterfølsomheder Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 22. juni 2 ADAM, December 29 - analyse af parameterfølsomheder Resumé: I papiret undersøges modellens følsomhed overfor ændringer

Læs mere

Reestimation af husholdningernes varmeforbrug

Reestimation af husholdningernes varmeforbrug Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Jacobsen 13. marts 26 Reestimation af husholdningernes varmeforbrug Resumé: I dette papir bliver modellen for husholdningens samlede varmeforbrug, opstillet

Læs mere

Reestimation af ejendomsskatterelationen til brug for ADAM oktober 2012

Reestimation af ejendomsskatterelationen til brug for ADAM oktober 2012 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Marcus Mølbak Ingholt 31. august 1 Reestimation af ejendomsskatterelationen til brug for ADAM oktober 1 Resumé: I dette modelgruppepapir estimeres ADAM s ejendomsskatterelation

Læs mere

Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004

Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN [UDAST] Arbejdspapir Erik Bjørsted 3. marts 5 Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april Resumé: Papiret dokumenterer reestimationen

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne til brug for ADAM oktober 2012

Reestimation af sektorprisrelationerne til brug for ADAM oktober 2012 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Marcus Mølbak Ingholt 24. maj 22 Reestimation af sektorprisrelationerne til brug for ADAM oktober 22 Resumé: I dette modelgruppepapir reestimeres ADAM's sektorprisrelationer

Læs mere

En sammenligning af SMEC og ADAM

En sammenligning af SMEC og ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 27. marts 212 En sammenligning af og Resumé: Ligheder og forskelle på de to økonometriske makromodeller, og, diskuteres. Det findes

Læs mere

Sammenligning af estimerede koefficienter i makroforbruget med beregnede strukturelle koefficienter

Sammenligning af estimerede koefficienter i makroforbruget med beregnede strukturelle koefficienter Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Olesen 20. juli 2000 Sammenligning af estimerede koefficienter i makroforbruget med beregnede strukturelle koefficienter Resumé: Papiret sammenligner

Læs mere

Reestimation af sektorpriser 08

Reestimation af sektorpriser 08 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Mads Svendsen-Tune september 8 Reestimation af sektorpriser 8 Resumé: Reestimation af sektorpriser for erhvervene i ADAM forløber fornuftigt, kun med små ændringer

Læs mere

Faktorblok dec09 vs. apr08: Investeringer og beskæftigelse

Faktorblok dec09 vs. apr08: Investeringer og beskæftigelse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh 26. juli 202 Faktorblok dec09 vs. apr08: Investeringer og beskæftigelse Resumé: I dette papir undersøger jeg, hvordan overgangen fra apr08 til

Læs mere

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16 februar 2001 Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Resumé: Papiret giver nogle simple sammenhænge mellem nutidsværdien

Læs mere

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 5. oktober 2015 Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Resumé: Relationen for uddannelsessøgende reestimeres til modelversion

Læs mere

Vedr. offentlige overførsler til udlandet

Vedr. offentlige overførsler til udlandet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 15. august 2013 Vedr. offentlige overførsler til udlandet Resumé: Modelegenskaberne virker uhensigtsmæssige ved ændringer i de offentlige

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13

Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 8. november 2013 Jacob Nørregård Rasmussen Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13 Resumé: ADAM beskriver sammenhængene i Danmark betinget

Læs mere

Bygningskapital: K * /K-forhold og trend-kalibrering

Bygningskapital: K * /K-forhold og trend-kalibrering Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Morten Malle Pedersen 28. august 1997 Bygningskapital: K * /K-forhold og trend-kalibrering Resumé: For bygningskapitalens vedkommende er kapitalmængden meget

Læs mere

Ny serie for ejendomsskatter på husholdninger

Ny serie for ejendomsskatter på husholdninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 30. januar 2013 Ny serie for ejendomsskatter på husholdninger Resumé: I denne note fremlægges et forslag til hvordan en ny serie for ejendomsskatter

Læs mere

Undersøgelse af opskrivningen af CES - forbrugssystemet estimeret i to step.

Undersøgelse af opskrivningen af CES - forbrugssystemet estimeret i to step. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir [udkast] Andreas Østergaard Iversen 1599 Undersøgelse af opskrivningen af CES - forbrugssystemet estimeret i to step. Resumé: 1 2 Dette papir undersøger betydningen

Læs mere

Standardmultiplikatorer i EMMA

Standardmultiplikatorer i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Anne Lund Bender 21. september 26 Standardmultiplikatorer i EMMA Resumé: Papiret dokumenterer en række standardmultiplikatorer for EMMA version 26. Multiplikatorerne

Læs mere

ADAM April analyse af parameterfølsomheder

ADAM April analyse af parameterfølsomheder Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir [Udkast] Tony Maarsleth Kristensen. Oktober 8 ADAM April 8 - analyse af parameterfølsomheder Resumé: I papiret undersøges modellens følsomhed overfor ændringer

Læs mere

Uendelig priselasticitet i eksporten?

Uendelig priselasticitet i eksporten? Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Anne Marie Bendixen Morten Malle Pedersen 2. september 994 Uendelig priselasticitet i eksporten? Resumé: I dette papir undersøges det, om der i data for eksporten

Læs mere