Vedtægter for Bornholms Akademi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Bornholms Akademi"

Transkript

1 Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det tidligere Bornholms Amt. 2. Formål. Stk. 1. Akademiets formål er at understøtte en regional uddannelses- og forskningsindsats i overensstemmelse med både lokale, regionale og andre behov og i samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner m.fl. Stk. 2. Akademiets væsentligste opgaver er: 1) At tage initiativ til at fremme samarbejdet mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner om udbud af uddannelser, herunder udlagt undervisning. 2) At initiere nye uddannelser og forskningsområder på Bornholm 3) At fremsætte forslag til Uddannelses- og Forskningsministeriet om, hvordan midlerne til udlagt undervisning og andre undervisningsrelaterede midler bør anvendes på Bornholm. 4) At etablere og administrere fysiske rammer for udlagt undervisning i det omfang, det ikke finder sted på de eksisterende uddannelses- og forskningsinstitutioner. 5) At udtale sig om statslige uddannelsesinitiativer på Bornholm. 6) Øvrige aktiviteter, der kan bidrage til at styrke uddannelseskompetencerne på Bornholm og i det øvrige Danmark ved f.eks. koordinerede tiltag mellem uddannelsesinstitutioner, herunder efteruddannelser, kontaktformidling, herunder internationalt o. lign. Akademiet kan administrere sådanne initiativer. 3. Økonomisk grundlag. Stk. 1. Udgifterne ved Akademiets drift dækkes af tilskud fra Bornholms Regionskommune, Uddannelses- og Forskningsministeriet, fonds- og puljemidler og andre indtægter. Stk. 2. Akademiets midler må alene komme Akademiets virksomhed til gode. 1

2 4. Bestyrelsen. Stk. 1. Akademiets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse, der udpeges således: 2 medlemmer udpeges af Bornholms Kommunalbestyrelse 1 medlem udpeges af Det Lokale Beskæftigelsesråd 2 medlemmer udpeges i fællesskab og blandt ledelsen af de bornholmske uddannelsesinstitutioner og aktører: Campus Bornholm, Bornholms sundhedsog sygeplejeskole og Center for Undervisningsmidler Bornholm 1 medlem udpeges i fællesskab og blandt ledelsen af de uddannelsesinstitutioner, der udbyder udlagt uddannelse på Bornholm 1 medlem fra Center for Regional- og Turismeforskning 1 observatør uden stemmeret fra BRK s Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse 1 observatør uden stemmeret fra Kunstakademiets Designskole, Bornholm Stk. 2. Udpegningen af bestyrelsens medlemmer følger den kommunale valgperiode. Stk. 3. Alle medlemmer, som udpeges af uddannelsesinstitutioner, skal have en særlig faglig indsigt på uddannelsesområdet og baggrund i uddannelsessektoren. Stk. 4. Der kan ikke udpeges suppleanter til bestyrelsen. Opfylder et medlem ikke længere betingelserne for at være medlem, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af valgperioden. Stk. 5. Akademiets leder, jf. 8, varetager sekretariatsopgaverne for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. 5. Bestyrelsens opgaver. Stk. 1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Akademiet. Den varetager Akademiets interesser og fastlægger linjerne for Akademiets virksomhed og for dets udvikling på længere sigt. Stk. 2. Bestyrelsen godkender det årlige budget efter indstilling fra Akademiets leder og aflægger Akademiets årsregnskab efter reglerne i årsregnskabsloven eller tilsvarende regler fastsat af eksterne bidragydere. Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger Akademiets leder og efter forslag fra Akademiets leder Akademiets øvrige medarbejdere. Bestyrelsen kan bemyndige Akademiets leder til at ansætte og afskedige de øvrige medarbejdere og kan i øvrigt fastlægge nærmere retningslinjer for arbejdsopgaver og kompetencer for Akademiets leder. Stk. 4. Bestyrelsen udpeger Akademiets revisor, jf. 11, stk. 5. Bestyrelsen skal give revisor de oplysninger, som måtte anses af betydning for bedømmelsen af Akademiets regnskab, og give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige. Stk. 5. Bestyrelsen kan efter krav fra eksterne bidragydere følge deres retningslinjer jf

3 6. Bestyrelsens ansvar. Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for Akademiets økonomi, for en forsvarlig organisation af Akademiets virksomhed i forbindelse med regnskab og revision og for udarbejdelse af et korrekt udformet regnskab, jf. 5, stk. 2, og 11. Stk. 2. Bestyrelsen skal forvalte Akademiets midler, så de bliver til størst mulig gavn for Akademiets formål. Stk. 3. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for Akademiets økonomiske forpligtelser. Stk. 4. Bestyrelsen indsender forslag om fordeling af puljemidler, jf. 2, stk. 2, nr. 1, til Uddannelses- og Forskningsministeriet. 7. Bestyrelsens arbejde. Stk. 1. Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand og fastsætter sin forretningsorden. Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt og med angivelse af dagsorden for bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder om året. Stk. 3. Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder afstemningsresultater, indføres i et referat, som godkendes på næste møde. Enhver af mødets deltagere har ret til kort at få afvigende meninger indført i referatet, som opbevares på Akademiet. Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, jf. dog stk. 7. Stk. 5. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 7. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Stk. 6. I tilfælde af et medlems inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende ikke har deltaget i forhandlingerne og afstemninger. Stk. 7. Beslutning om ændring af vedtægterne eller om nedlæggelse af Akademiet kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer (dvs. mindst 5 bestyrelsesmedlemmer). Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af Akademiet efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. 8. Akademiets leder. Stk. 1. Akademiets leder har - under ansvar over for bestyrelsen - den daglige administrative, faglige og økonomiske ledelse. Stk. 2. Akademiets leder forelægger de sager for bestyrelsen, som bestyrelsen skal tage stilling til efter 2, stk.2, nr. 1, og 5, eller som i øvrigt er af væsentlig betydning for Akademiet. Stk. 3. Akademiets leder underretter bestyrelsen om alle forhold, som er af betydning for bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse. Stk. 4. Akademiets leder sørger for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres i overensstemmelse med de fastlagte retningslinjer. 3

4 10. Forvaltningsloven. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt gælder for bestyrelsen og for alle ansatte ved Akademiet. 11. Regnskab og revision. Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Stk. 2. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab omfattende resultatopgørelse, balance og status. Stk. 3. Regnskabet underskrives af de tegningsberettigede medlemmer af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Stk. 4. Regnskabsføringen og opstillingen af regnskaberne skal være i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Stk. 5. Bestyrelsen udpeger en statsautoriseret eller registreret revisor, som foretager revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Ved revisionen skal revisor efterprøve, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 12 Regnskab og revision ved eksterne bidragydere. Når der fra eksterne bidragydere kræves regnskab og revision efter bestemte regler, kan bestyrelsen vedtage at erstatte bestemmelserne i 11 med disse regler, hvis de skønnes at opfylde tilsvarende krav jf. 11 stk Tegningsret. Akademiet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med Akademiets leder. 14. Akademiets nedlæggelse. Stk. 1. Bestyrelsens beslutning om Akademiets nedlæggelse er kun gyldig, hvis den er vedtaget, jf. 7, stk. 7. Stk. 2. Ved Akademiet nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af bestyrelsen og 1 af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter bestyrelsens indstilling. Stk. 3. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål eller beslægtede formål på Bornholm efter bestyrelsens indstilling og med Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse. Den del af formuen, der er skænket som gaver, opgøres til den aktuelle handelsværdi med fradrag af værditilvækst som følge af offentligt finansierede forbedringer i form af ombygning, tilbygning eller lignende. Er der stillet særlige vilkår af gavegiver, skal disse så vidt muligt respekteres. 4

5 Stk. 4. Ophører Akademiet skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af Akademiets aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende regler, og for at nettoformuen anvendes som nævnt i stk. 3. Stk. 5. Bestyrelsen underretter skriftligt Uddannelses- og Forskningsministeriet om Akademiets ophør, jf. 2, stk. 2, nr Ikrafttræden m.v. Denne vedtægt træder i kraft fra vedtagelsen. Således vedtaget på bestyrelsens møde den 09. april 2014 Lotte Helms (formand) (Kommunalbestyrelsen) Ernst Jensen (Næstformand) (LO, Det lokale beskæftigelsesudvalg) Lene Feldthus Andersen (CRT) Jan Høybye (Repræsentant for Kommunalbestyrelsen) Henrik Pedersen (Professionshøjskolen UCC, København) Kirsa Ahlebæk (Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole) Lars Vesløv (Campus Bornholm) 5

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere