Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO."

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap Bakkelund. Anmeldt tilsyn April

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score Overordnet Vurdering i forhold til temaer Samlet overblik over tilbuddets score fordelt på temaer bemærkninger og anbefalinger grundlag Oplysninger om Bakkelund Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Målgruppe, metode og resultater Målgruppen af borgere Faglige tilgange og metoder Dokumentation og resultater Selvstændighed og relationer Sociale relationer og selvstændighed Hverdagens praksis Beskæftigelse og/el. Aktivitets- og samværstilbud Medinddragelse og indflydelse Sundhed og trivsel Omgangsform og omgangstone Magtanvendelse og forebyggelse af overgreb Magtanvendelse Forebyggelse af overgreb Organisation og ledelse Ledelsens faglige kompetencer Den daglige drift samarbejde og kommunikation Kvalitetsudvikling Kompetencer Medarbejdernes kompetencer Fysiske rammer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger BDO s definition af den anvendte score Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede overordnede samt tematiske. Derefter følger tilsynets eventuelle bemærkninger, anbefalinger og anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse er ligger til grund for den samlede, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 2

4 1 samlede og score 1.1 Overordnet BDO har på vegne af Faaborg- Midtfyn Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Bakkelund. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. overordnede er, at Dagtilbuddet Bakkelund tilbyder et godt beskæftigelses-, aktiverings- og samværstilbud, hvor gård- og dyreliv er omdrejningspunktet. Metodisk tages der afsæt i en anerkendende og involverende pædagogik, samtidig med, at der arbejdes meget med relationen mellem borgerne og medarbejderne. I forhold til mål og progression, så arbejdes der bestemt med borgernes progression og undervejs gennem tilsynet fremkommer der flere gode praksiseksempler på dette. Tilsynet finder dog, at området kunne optimeres, såfremt det blev yderligere dokumenteret i de pædagogiske handleplane, ligesom der også kunne opstilles delmål for borgerne også set i det lys, at de fleste af borgerne her været på tilbuddet i en årrække. 1.2 Vurdering i forhold til temaer Tema Vurdering Score Målgruppe, metoder og resultater Selvstændighed og relationer Hverdagens praksis Magtanvendelse og forebyggelsen af overgreb Tilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad lever op til det rette niveau for mål, metoder og resultater. Det gode arbejde sker på baggrund af lederens og medarbejdernes engagement og målrettethed i hverdagens arbejde, hvor der arbejdes med at udvikle borgerne. Der er dog også udfordringer jf, at der ikke opstilles delmål, tidsrum for faglige drøftelser om mål, delmål og metode kunne udvides, ligesom der ikke pågår nogen form for skriftlig fortløbende evaluering. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad sørger for at arbejde med borgernes selvstændighed og relationstilgange. Tilsynet vurderer dette i kraft af, at Bakkelund opstiller mål i samarbejde med borgerne, når det gælder borgerens sociale kompetencer og selvstændighed. Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omkringliggende samfund. I det hele taget vægtes det sociale og der gives flere gode praksiseksempler på øget selvstændighed og socialisering. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad tilbyder en praksis i hverdagen, hvor borgerne har medansvar for driften og dyrene på Bakkelund, og derved udvikler de ejerskab og ansvar for at opgaverne varetages på bedste vis. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad redegør for en praksis, som minimerer magtanvendelser. Det oplyses af leder, at der ikke sker nogen former for magtanvendelser, men der er ikke udarbejdet en procedure herfor og medarbejderne har ikke kendskab til lovgivningen på området. Tilbuddet kunne optimeres ved, at der bliver udfærdiget procedure og retningslinjer for

5 Organisation og ledelse Kompetencer Fysiske rammer magtanvendelser samt gråzonetilfælde, som fremadrettet blev gennemgået med jævne mellemrum igennem året. Det samme gør sig gældende for forebyggelse af overgreb at få det formelle på plads og dermed på en styrket praksis. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad lever op til at der er en ansvarlig og kompetent leder. Det skal her understreges, at leder bestemt vægtes til at være synlig, nærværende og har fokus på borgernes og medarbejdernes trivsel. Når scoren ikke er højere, begrundes det med at leder ikke er fagligt uddannet inden for området. Leder har dog ansat personale om supplerer med pædagogisk teori til leders praktiske erfaring på området. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad lever op til det rette kompetenceniveau for medarbejderne, hvilket ses ved, at medarbejderne samlet set har de relevante uddannelser, erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Tilbuddet har inddraget VISO i enkelte tilfælde omkring borgerne med god effekt for medarbejderne, som derved har erhvervet sig ny viden og redskaber i det pædagogiske arbejde. Tilbuddet kunne optimeres ved, at der iværksættes et tilbud om kontinuerlig supervision til medarbejderne, med det formål at medarbejderne får et rum til faglig fordybelse og fælles refleksion, som vil tilføre ny viden til hele medarbejdergruppen. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad har fysiske rammer, der understøtter borgernes behov. Der er gode udeomgivelser og der mulighed for ro indendørs, for de borgere, som har behov for dette Samlet overblik over tilbuddets score fordelt på temaer Fysiske rammer Kompetencer Målgruppe, metoder og resultater Selstændighed og relationer Hverdagens praksis Score ift Tema Organisation og ledelse Magtanvendelse 4

6 1.4 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker og anerkender, at der hver dag afholdes et morgenmøde, hvor borgerne har mulighed for at fremkomme med ønsker for dagens gøremål. 2. Tilsynet bemærker, at ingen af de borgere som tilsynet talte med erindre hvilke mål de har været med til at bestemme ift. den pædagogiske handleplan. 3. Tilsynet bemærker, at leder ikke er uddannet inden for området, men har erfaring fra et lignende tilbud samt at der er ansat pædagogisk personale, som kan supplerer med teoretisk pædagogisk indsigt. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at der bliver afholdt evakuerings- og brandinstruks for borgere og medarbejdere på Bakkelund en gang årligt. 2. Tilsynet anbefaler, at Bakkelund får afdækket med fødevaretilsynet, om deres madvarehåndteringen hører ind under dem. 3. Tilsynet anbefaler, at der indføres delmål i handleplanerne, og at der indarbejdes en systematik, der sikrer, at planerne løbende evalueres og justeres i overensstemmelse med borgernes udvikling og behov fx hver tredje måned. 4. Tilsynet anbefaler, at Bakkelund overvejer om personalets mødetid kunne øges, sådan at der kom yderligere mulighed for faglige drøftelser omkring borgernes progression. 5. Tilsynet anbefaler, at der nedskrives retningslinjer for sprogbrug og omgangsform på Bakkelund i samarbejde med borgerne og dermed kunne der henvises til et sådan fælles dokument, når der opstår udfordringer. 6. Tilsynet anbefaler, at der bliver udfærdiget procedure og retningslinjer for magtanvendelser samt gråzonetilfælde, som fremadrettet vil blive gennemgået med jævne mellemrum igennem året. 7. Tilsynet anbefaler, at der bliver udfærdiget en beredskabsplan når det gælder håndtering af vold og trusler både borger og medarbejder imellem, men ikke mindst også for borgere og borgere imellem. 8. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en personalehåndbog, herunder med introduktion til nye medarbejdere. 9. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes et tilbud om kontinuerlig supervision til medarbejderne, med det formål at medarbejderne får et rum til faglig fordybelse og fælles refleksion, som vil tilføre ny viden til hele medarbejdergruppen. Et eksternt supervisionsforløb, kunne også supplere leder, idet leder, som tidligere anført, ikke er pædagogisk uddannet. Anbefaling om påbud Ingen anbefalinger om påbud 5

7 2 grundlag 2.1 Oplysninger om Bakkelund. Adresse Aavej 53, 5856 Ryslinge Leder Jørn Christoffersen Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et privatejet dagtilbud. Tilbuddets juridiske grundlag er Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) og Beskyttet beskæftigelsestilbud (SEL 103) Antal pladser 8 fuldtidspladser, fordelt på 11 borgere, idet enkelte borgere ikke er der fuld tid. På nuværende tidspunkt er der tilknyttet en borger efter 103 og 10 borgere efter 104. Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn: 103: kr : kr. 535 Målgruppebeskrivelse Voksne borgere med en udviklingshæmning. Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af leder, to socialpædagoger, en uuddannet skibsbygger, en administrativ medarbejder (to ugentlige timer). Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den kl Deltagere i interviews Ledelse: Medarbejdere: Borgere: Jørn Christoffersen er uddannet som bygningssmed og til landbrug, opstartede tilbuddet for 10 år siden. Medarbejder, uddannet pædagog, ansat i 3 mdr. Medarbejder, uddannet tømrer og skibsbygger, ansat i 3 år. Borger som varetager hestehold, været tilknyttet Bakkelund længe. Borger som varetager hestehold, været tilknyttet Bakkelund i 3 år. Borger som passer dyr, været tilknyttet Bakkelund i 3 år. Borger som passer dyr, været tilknyttet Bakkelund i 1 år. 6

8 BDO blev vist rundt på stedet af: Borgere Tilsynsførende Dorthe Vinggård Jespersen (Konsulent, stud.cand.pæd. og lærer) Heidi Pors Sørensen (Senior Konsultant, plejehjemsassistent, socialpædagog, supervisor og psykoterapeut) 2.2 Opfølgning på foregående tilsyn Der har ikke tidligere været foretaget tilsyn af BDO. Adspurgt leder om der har været nogen form for formelle klager, så oplyses der, at der ikke har været formelle klager på Bakkelund. Leder fortæller, at Bakkelund har eksisteret i knap 10 år og at der netop nu er ved at blive planlagt en fest i anledning af tilbuddets deres 10 års jubilæum i maj måned. Tilsynet ankom kl til nogen overraskelse for borgere og medarbejdere idet de havde forventet tilsynets ankomst kl Leder, medarbejdere og borgere fortog nogle ændringer og justeringer i dagens program således, at tilsynets besøg kunne forløbe hensigtsmæssigt for alle parter. Tilsynet noterer sig dette, og har ikke yderligere bemærkninger. 2.3 Opfølgning fra andre tilsyn Adspurgt om der har været tilsyn fra andre instanser, herunder Embedslæge, Arbejdstilsyn, Brandtilsyn eller Fødevaretilsyn, oplyser leder, at der ikke har været afholdt evakuerings- og brandinstruks på noget tidspunkt på Bakkelund. Der er røgalarmer overalt på Bakkelund. Når det gælder Fødevaretilsyn er leder usikker på, om der skal være et sådant tilsyn. De borgere som ønsker det, kan købe frokost på stedet for 20 kr og denne indeholder indkøb af brød og pålæg samt spejlæg fra egne høns. Tilsynet vurderer, at der ikke tidligere har været afholdt evakuerings- og brandinstruks på noget tidspunkt på Bakkelund, hvorfor tilsynet anbefaler, at der bliver afholdt evakuerings- og brandinstruks for borgere og medarbejdere på Bakkelund en gang årligt. Tilsynet vurderer, at Bakkelund håndterer madvarer ift. at de serverer frokost for borgere og medarbejdere, hvorfor tilsynet anbefaler, at Bakkelund får afdækket med fødevaretilsynet, om deres madvarehåndteringen hører ind under dem. 7

9 2.4 Målgruppe, metode og resultater Målgruppen af borgere Leder beskriver målgruppen af borgere som udviklingshæmmede, hvoraf enkelte har en psykiatrisk diagnose og en borger har en diagnose indenfor autismespektrummet. Leder beskriver endvidere, at gruppen af borgere generelt er meget homogen og de fleste har været der en årrække. Leder oplyser, at der altid er en 14 dages prøveperiode, når en ny borger ankommer til Bakkelund, hvor der er meget fokus på borgerens sociale evner, da det har stor betydning for gruppens sammensætning, hvordan borgernes indbyrdes relationer er. Ifølge leder er målet, at Bakkelund skal være et familie lignende tilbud, hvor de borgere, der er tilknyttet tilbuddet kan opholde sig og være sammen med andre borgere omkring meningsfulde aktiviteter og samvær. Leder fortæller, at idet målgruppen består af forskellige borgere med individuelle behov, er det meget forskelligt, hvor meget støtte den enkelte borger har behov for. Enkelte borgere kan arbejde meget selvstændigt, mens andre borgere har behov for massiv støtte til beskæftigelse og samvær med de øvrige borgere. Leder oplyser, at i tilfælde af at enkelte borgere har svært ved at være sammen med de øvrige borgere i en periode, iværksættes der fx opgaver der har til formål at skærme disse. Det er leders erfaring, at borgerne generelt er meget rummelige og forstående overfor hinanden, dette kan fx komme til udtryk ved, at såfremt en borger bliver ked af det, så viser de øvrige borgere straks en stor omsorg overfor vedkommende. Der er ifølge leder en stor fælleskabsfølelse borgerne imellem, som blandt andet kommer til udtryk ved, at borgerne holder sammen når de fx er til store arrangementer såsom en Kandis Koncert. Tilsynet vurderer, at Bakkelund er et tilbud for en målgruppe af borgere, som profiterer af, at der er stort fokus på borgernes sociale kompetencer. Det er dertil tilsynets, at borgerne er kendetegnet ved, at de generelt er meget rummelige og forstående overfor hinanden og der eksisterer en stor fælleskabsfølelse blandt borgerne på Bakkelund Faglige tilgange og metoder. Leder oplyser, at aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet på Bakkelund tilrettelægges i samarbejde med borgerne og foregår i et hjemligt miljø i landlige omgivelser. Ifølge leder indeholder alle aktiviteter meningsfyldte opgaver såsom at sælge æg fra de fritgående høns eller sørge for resten af dyreholdet. Leder fortæller, at borgerne er medbestemmende når det gælder hvilke opgaver de ønsker at varetage, og målet er, at borgerne får succes med at opfylde opgaverne, hvilket øger borgerens selvværd og lyst til at påtage sig nye opgaver. Leder fortæller, at det metodiske grundlag tager udgangspunkt i anerkendende og involverende pædagogik. Ifølge leder er der på Bakkelund fokus på det hele menneske, hvor der altid skal være rum og plads til nærvær og samtale, både med den enkelte borger og i gruppe sammenhænge. Der arbejdes bevidst med det sociale fælleskab 8

10 hvor humor er en vigtig bestanddel i hverdagen. Den daglige beskæftigelse vil hovedsagelig bestå af overskuelige, årstidsbestemte opgaver inden for lettere landbrug, fx. pasning af dyrehold, høst af råvarer, salg af æg og råvarer fra egen gårdbutik og opgaver i forbindelse med Bakkelund Bed & Breakfast. Bakkelunds værdigrundlag er bygget på stabilitet, ligeværd, ærlighed og forpligtelse, hvor hverdagens samvær og beskæftigelse tilrettelægges med henblik på at øge borgerens selvstændighed og oplevelse af succes og dermed et øget selvværd. Medarbejderen fortæller, at der arbejdes meget i relationen mellem borgerne og medarbejderne. Ifølge medarbejderne er det meget vigtigt, at borgerne har en tryg og meningsfuld hverdag, hvor der er mulighed for at opbygge et netværk med de øvrige borgere. Derudover er der fokus på, at det er borgerens valg for beskæftigelse og samvær, som er omdrejningspunktet for medarbejderne på stedet. Medarbejderne oplyser endvidere, at det er borgerne, som skal være medbestemmende i, hvad der skal udrettes den enkelte dag på Bakkelund. Det er her medarbejdernes opgave at støtte op om borgerens valg. Ifølge medarbejderne stiller denne form for tilrettelæggelse af hverdagen krav til medarbejderne, idet de skal være meget opmærksomme på borgernes ønsker og valg fremfor selv at have en dagsorden på borgerens vegne. Tilsynet vurderer, at den pædagogiske referenceramme, tager sit afsæt i en anerkendende og involverende pædagogik, samtidig med, at der arbejdes meget med relationen mellem borgerne og medarbejderne. Det vurderes dertil, at der er fokus på, at borgerne er forskellige, og det altid er den enkelte borgers ønsker og behov, der er i fokus og medarbejdernes arbejde består i at støtte op omkring disse behov Dokumentation og resultater. Leder oplyser, at der udarbejdes pædagogiske handleplaner efter 141- handleplanen i samråd med borgerne. Leder fortæller, at idet der ankommer en ny borger indkalder Bakkelund til et møde med sagsbehandler efter ca. 3 måneder, for at tale om forventninger og ønsker for opholdet på Bakkelund. Adspurgt om resultaterne af mål og delmål dokumenteres, oplyser leder, at der ikke arbejdes med delmål i de pædagogiske handleplaner på tilbuddet, samt at de pædagogiske handleplaner drøftes engang imellem på medarbejdermøder samt evalueres en gang årligt. Medarbejderne fortæller omkring handleplansarbejdet, at der ikke forekommer delmål samt at handleplanerne ikke tages kontinuerligt op i løbet af året, med henblik på løbende justeringer. Medarbejderne oplyser dertil, at de drøfter erfaringer om den pædagogiske indsats på medarbejdermøder, men at idet mødet er en times varighed om ugen, kan der være svært at nå omkring alle borgere. Ifølge medarbejderne er borgerne altid aktive medspillere i udarbejdelse af målene. Tilsynet får fremvist en pædagogisk handleplan, og heraf fremgår det, at handleplanen har en beskrivelse af borger og de mål som opsættes. Der forekommer ikke delmål i handleplanen. Der er en beskrivelse af medarbejdernes indsats og en beskrivelse af hvornår arbejdet med målene lykkes for den enkelte borger. Handleplanen er formuleret i et etisk og korrekt sprog og fremviser dato for de opstillede mål, 9

11 samt dato for borgers underskrift og samtykke. Der forefindes ikke dato for evaluering af handeplanen. De borgere tilsynet talte med erindrer ikke hvilke mål, der er opstillet i deres handleplan. Tilsynet vurderer, at der udarbejdes pædagogisk handleplaner for arbejdet med borgerne, men at der ikke foregår systematiske drøftelser af indholdet, ligesom der ikke udarbejdes delmål i handeplanerne. Det er derfor tilsynets anbefaling, at der indføres delmål i handleplanerne, og at der indarbejdes en systematik, der sikrer, at planerne løbende evalueres og justeres i overensstemmelse med borgernes udvikling og behov fx hver tredje måned. I denne fortløbende evaluering bør indgå en drøftelse af de opsatte mål, delmål og metoder med henblik på at understøtte det fælles faglige fundament og forståelse af de valgte metoder. 2.5 Selvstændighed og relationer Sociale relationer og selvstændighed Leder oplyser, at der opstilles mål for sociale relationer og selvstændighed, for alle borgere. Målene fastsættes i et samarbejde med den enkelte borger, medarbejder og leder. Det er leders rolle at sparre med den enkelte medarbejder ift. de opstillede mål og sikre at der arbejdes efter 141 bestillingslisten fra sagsbehandler. Leder oplyser dertil, at enkelte borgere stadig bor hjemme hos deres forældre, andre borgere bor i bofælleskaber og endelig er der borgere som bor i egen lejlighed. Medarbejderne oplyser, at de arbejder med sociale relationer og selvstændighed. Dette eksemplificeres med at en borger fx slår græs og river gårdsplads for enkelte naboer og hos den lokale rideklub. Et andet mål kan ifølge medarbejderne være, at en borger gene ville lære at indtage sine måltider i samme rum som de øvrige borgere. Borgeren har tidligere valgt at spise udenfor, og metoden har derefter været, at vedkommende har spist i et nærliggende rum og på nuværende tidspunkt kan borger spise sammen med de øvrige borgere, når blot der er en medarbejder, som kan yde støtte. Ifølge medarbejderne skal der i den efterfølgende uge være et musikarrangement i byen og borgerne skal være hjælpsomme ved blandt andet at opstille borde og stole. Det er medarbejderens erfaring, at mennesker fra det nærliggende lokalsamfund har et godt kendskab til Bakkelund og tager godt imod borgerne. En borger fortæller, at han går til forskellige sportsgrene oftest sammen med sin familie, idet borger stadig bor hjemme hos sine forældre. En anden borger fortæller, at hun gerne vil ride i den lokale rideklub og at medarbejderne hjælper hende. Adspurgt oplyser borgerne, at de kan besøge hinanden i fritiden, hvis de har lyst, det kan fx foregå på den måde at Bakkelunds bus leverer begge 10

12 borgere på samme adresse når dagen er slut på Bakkelund. Det er tilsynets, at Bakkelund opstiller mål i samarbejde med borgerne når det gælder borgerens sociale kompetencer og selvstændighed. Tilsynet vurderer ydermere, at borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omkringliggende samfund. Det er tilsynets, at borgerne med udgangspunkt i deres ønsker og behov har kontakt til og samvær med deres familie og netværk i det omfang de ønsker det. 2.6 Hverdagens praksis Beskæftigelse og/el. Aktivitets- og samværstilbud Leder fortæller, at alle borgere har opsat mål i forhold til beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud og at der arbejdes efter 141 bestillingen. Leder fortæller, at en af hans roller ift. beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud er at udfylde et årshjul for hvornår de enkelte opgaver skal udføres. Der skal fx høstes æbler og laves æblemost, plukkes hyldebær, passes grønsagshave og dyrene skal passes. Leder oplyser, at en borger som er på 103 er traktorfører og har til opgave at varetage græsslåning og borgeren kan også fælde træ, idet han er oplært i at anvende en motorsav. Medarbejderne fortæller, at alle borgere har mål omkring beskæftigelse og aktivitets samværstilbud, fx er der en borger som skal stå for at vande blomster mm. Borgeren har en udfordring i at vide hvor længe han skal vande den enkelte plante, hvorfor borgeren har et æggeur i lommen han kan sætte til, når han begynder at vande. Det er medarbejderens overbevisning, at idet borgerne får en meningsfuld hverdag og medansvar for driften og dyrene på Bakkelund, udvikler de også ejerskab og ansvar for at opgaverne varetages på bedste vis. Medarbejderne oplyser, at borgernes progression og arbejde med de pædagogiske mål omkring beskæftigelse indskrives i dagbogsnotaterne og handleplanerne og drøftes på medarbejdermøderne, men at det kan være svært at gennemgå alle borgere, idet der møderne har en kortere varighed. Tilsynet vurderer, at Bakkelund opstiller mål for beskæftigelse - eller aktivitets- og samværstilbud, i samarbejde med borgerne Det er tilsynets, at borgerens progression og arbejde med de pædagogiske mål omkring beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, indskrives i dagbogsnotaterne og handleplanerne og drøftes på medarbejdermøderne, men at dette ikke foregår systematisk pga. manglede tid på medarbejdermøderne, hvorfor det anbefales, at det overvejes om mødetiden kunne forøges eller om det kunne arrangeres på anden vis Medinddragelse og indflydelse Medarbejderne fortæller, at der er fokus på indflydelse og selvbestemmelse omkring eget liv. Indflydelsen kommer til udtryk i hverdagen gennem samtaler og samvær, og gennem handleplansarbejdet, hvor borgerne er medbestemmende i hvilke mål de ønsker at arbejde med. Derudover afholdes der hver morgen et møde, hvor borgerne har mulighed for at fremkomme med 11

13 ønsker for dagens gøremål. Ifølge medarbejderne anvendes der udelukkende verbal kommunikation, men en enkelt borger har behov for et struktureret skema over dagens gøremål således at borgeren ved hvilke opgaver han skal varetage, når han ankommer på Bakkelund. Borgerne beretter alle samstemmende, at de bestemmer det, de selv ønsker at bestemme og at deres indflydelse kommer til udtryk igennem daglig dialog med medarbejderne på Bakkelund. Borgerne fortæller, at hver morgen sidder de alle sammen og drikker en kop kaffe eller te, mens de planlægger dages opgaver. En borger fortæller, at enkelte dage vil han hellere køre havetraktor end have med dyrene at gøre, hvilket han fortæller medarbejderne, som så imødekommer hans ønsker. Ingen af de borgere som tilsynet talte med, erindrede hvilke mål de har været med til at bestemme ift. handleplanen. Tilsynet vurderer, at borgerne har indflydelse på hverdagen og eget liv gennem handleplanen og daglig dialog med medarbejderne, hvor der er fokus på borgerens valg og ønsker. Tilsynet bemærker, at der hver dag afholdes et morgenmøde, hvor borgerne har mulighed for at fremkomme med ønsker for dagens gøremål. Tilsynet bemærker, at ingen af de borgere som tilsynet talte med erindre hvilke mål de har været med til at bestemme ift. den pædagogiske handleplan Sundhed og trivsel Medarbejderen oplyser, at det kan være en pædagogisk udfordring at motivere borgerne til sund kost og motion. Det oplyses, at det er valgfrit om borgerne ønsker at betale 20 kr. for frokost på Bakkelund eller medbringe deres egen madpakke. Ifølge medarbejderne er der fokus på borgernes selvbestemmelsesret, så det er gennem motivation og viden, at borgerne skal træffe deres valg, når det gælder en sund og varieret kost. Medarbejderne oplyser, at idet der er mange praktiske opgaver forbundet med at være tilknyttet Bakkelund, bevæger borgerne sig meget i løbet af en dag. Borgerne fortæller, at der tilbydes sund mad i køkkenet og borgerne oplyser, at de tænker på om madpakken er sund. Derudover beretter borgerne, at der er mange opgaver og meget at lave og dermed meget bevægelse rundt på Bakkelund. En borger fortæller, at hun går med skridttæller for at holde øje med, hvor meget hun bevæger sig i løbet af en dag. Borgerne, som tilsynet talte med fortæller, at det er vigtigt, at det er de samme faste medarbejdere, som er tilstede idet det giver dem tryghed. En borger fremhæver, at han glæder sig meget til, at den nye medarbejder skal starte, idet medarbejderen har været på forbesøg på Bakkelund og borgeren syntes meget godt om vedkommende. En borger fortæller, at han går til bueskydning med sin familie, to andre borgere fortæller, at de går til ridning og en del borgere går til bowling. Borgerne fremhæver, at der eksisterer en rolig og afslappet stemning på Bakkelund, som de holder meget af. Tilsynet deltog ved frokostbordet, hvor der blev observeret en afslappet stemning, og borgerne fortalte om deres hverdag på Bakkelund. 12

14 Tilsynet vurderer, at Bakkelund har fokus på forhold, som har betydning for borgerens fysiske og mentale sundhed. Det er endvidere tilsynets, at borgerne er opmærksomme på en sund og varieret kost, og borgerne oplever trivsel på stedet, idet de beskæftiger sig med opgaver, som de holder af i hverdagen, samt møder velkendte medarbejdere, hvilket giver borgerne tryghed Omgangsform og omgangstone Medarbejderne oplyser, at der ikke er nedskrevet retningslinjer for sprogbrug og omgangstone. Ifølge medarbejderne har borgerne det generelt godt sammen, og der forekommer en god omgangsform og sprogbrug på Bakkelund. Ifølge medarbejderne anvendes der en anerkendende kommunikation, hvor medarbejderne er opmærksomme på at fremhæve det positive og humoristiske i kommunikationen. Der kan dog også opstå enkelte uoverensstemmelser mellem borgerne, som ofte beror på misforståelser i kommunikationen. I tilfælde af, at borgerne ikke selv magter at klare uenighederne, støtter medarbejderne dem til at klare uenigheder og konflikter. Enkelte gange anvender de humor i kommunikationen, da det er deres erfaring, at det ofte kan løse tilspidsede situationer. Medarbejderne har fokus på at skabe gode sociale relationer og i enkelte tilfælde har det udmøntet sig i, at borgerne har opnået venskaber og fx besøger hinanden i deres fritid. Adspurgt borgerne om deres erfaring, når det gælder sprogbrug og omgangstone, så fortæller de, at det er deres oplevelse, at sprogbruget er godt, idet medarbejderne har stor respekt for den enkelte og anvender en anerkendende kommunikation. En borger fortæller, at som udgangspunkt taler borgerne ordentligt til hinanden, og hvis ting går skævt, henvender de sig til medarbejderne, som hjælper dem til at tale ordentligt og blive gode venner igen. En anden borger fortæller, at chefen (leder) i enkelte tilfælde skælder ud og henfører til, at der skal tales ordentligt på Bakkelund. Tilsynet observerer under måltidet, at medarbejdernes kommunikation med borgerne er relevant og anerkendende og at de på den vis er gode rollemodeller for borgerne. Tilsynet vurderer, at det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer, fx observerer tilsynet ved frokostbordet, at en borger spejler sig i en medarbejders adfærd, når det gælder at sidde ved bordet og spise sammen med de øvrige borgere. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har fokus på at sikre respektfuldt sprogbrug og omgangsform til og med borgerne på Bakkelund, men at der også kan opstå udfordringer på området. I den forbindelse, vurderes det, at borgerne kan modtage den nødvendige støtte hos medarbejderne, såfremt de ikke selv magter, at løse interne uoverensstemmelser. Tilsynet konstaterer, at der ikke er nedskrevet retningslinjer for sprogbrug og omgangsform, hvorfor tilsynet anbefaler, at der nedskrives retningslinjer for dette på Bakkelund i samarbejde med borgerne og dermed kunne der henvises til et sådan fælles dokument, når der opstår udfordringer. 13

15 2.7 Magtanvendelse og forebyggelse af overgreb Magtanvendelse Leder oplyser, at der ikke forekommer magtanvendelser på Bakkelund. Adspurgt leder om de har en magtanvendelsesprocedure, så oplyses det, at dette har de ikke. Leder oplyser, at forekommer der gråzonetilfælde er leder altid til rådighed for sparring og enkelte gange skælder leder ud på borgerne, når de er gået over stregen Adspurgt om medarbejderne kender retningslinjer og procedure omkring magtanvendelser, samt gråzonetilfælde oplyser medarbejderne, at dette er de ikke bekendte med. Medarbejderne oplyser, at de arbejder forebyggende med borgerne når det fx gælder konflikter og gråzonetilfælde. I tilfælde af at dette opstår, går medarbejderne i dialog med borgerne og kan fx aflede en borger ved at foreslå at hun kan gå ned og lægge sig i hængekøjen for at finde ro igen. Det er tilsynets, at medarbejderne ikke kender til retningslinjer og procedure omkring magtanvendelser, samt gråzonetilfælde. Tilsynet anbefaler derfor, at der bliver udfærdiget procedure og retningslinjer for magtanvendelser samt gråzonetilfælde, som fremadrettet vil blive gennemgået med jævne mellemrum igennem året Forebyggelse af overgreb Leder oplyser, at det er længe siden at der har været overgreb på nogle af medarbejderne, hvilket ifølge leder skyldes den pædagogiske indsats overfor borgerne. Medarbejderne fortæller, at de ikke har oplevet nogen form for overgreb i den tid de har været ansat, adspurgt om de har kendskab til procedure og retningslinjer når det gælder håndtering af vold og trusler, oplyser medarbejderne at det har de ikke. Tilsynet vurderer, at det er længe siden at der har været overgreb på nogle af medarbejderne, samt at medarbejderne ikke har kendskab til procedure og retningslinjer når det gælder håndtering af vold og trusler. Tilsynet anbefaler, at der bliver udfærdiget en beredskabsplan når det gælder håndtering af vold og trusler både borger og medarbejder imellem, men ikke mindst også for borgere og borgere imellem. 2.8 Organisation og ledelse Ledelsens faglige kompetencer Leder oplyser, at han er uddannet som bygningssmed og inden for landbrug og har erfaring med fysisk/psykisk handicappede, bl.a. gennem arbejde som værkstedsassistent på Grønnemoseværkstederne. Leder har sammen med sin hustru, startet Bakkelund for 10 år siden. Leders hustru har siden valgt at blive selvstændig og er derfor ikke længere en del af ledelsen på Bakkelund. Det er leders erfaring, at han igennem sin ansættelse har opnået et stort og 14

16 fagligt kompetent netværk i Faaborg- Midtfyn Kommune, som han kan trække på, sparre med og fx drøfte udfordrende problematikker. Når det gælder supervision oplyser leder, at der ikke har været et tilbud om supervision, men at leder i stedet inddrager VISO engang imellem, når der er problemstillinger omkring enkelte borgere, som medarbejderne har behov for at drøfte og få ny viden omkring. Medarbejderne fortæller omkring deres leder, at han er kompetent, synlig og nærværende. Medarbejderne tilkendegiver, at de er velinformerede når det gælder informationer, der vedrører Bakkelund som helhed. Det er tilsynets, at medarbejderne er glade for deres leder og finder, at vedkommende er kompetent, synlig og nærværende. Tilsynet bemærker, at leder ikke er uddannet inden for området, men har erfaring fra et lignende tilbud samt at der er ansat pædagogisk personale, som kan supplerer med teoretisk pædagogisk indsigt. Tilsynet vurderer endvidere, at leder sparrer med et fagligt kompetent netværk i Faaborg- Midtfyn Kommune, når behovet opstår Den daglige drift samarbejde og kommunikation Leder oplyser, at medarbejdergruppen generelt er stabil, der er dog lige ansat en ny medarbejder, som skal starte d. 1. maj. En anden medarbejder valgte tidligere at rejse og der blev ansat en ny medarbejder som valgte at stoppe efter kort tid, idet arbejdet på Bakkelund ikke svarede til medarbejderens forventninger og omvendt. Ifølge leder er der tilknyttet to faste vikarer, som kan træde til, når medarbejderne skal på kurser mm. Der er generelt et meget lavt sygefravær på stedet og ved sygdom dækker medarbejderne ind for hinanden. Leder oplyser, at der afholdes MUS- samtaler en gang årligt. Det er leders overbevisning, at medarbejdergruppen besidder de kompetencer der skal til for at opfylde målgruppens behov. Der afholdes personalemøde en gang ugentligt af en times varighed og derudover er der hver morgen et lille møde, hvor borgerne og medarbejderne planlægger dagens gøremål sammen. Endelig afholdes der ifølge leder en pædagogisk dag en gang årligt, som afsluttes med at medarbejdernes ægtefæller deltager til aftenspisning. Medarbejderne fortæller, at de afholder morgenmøde med borgerne for at planlægge dagens gøremål og er der behov for kollegial sparring foregår det når der lige er tid til det i dagens program. Adspurgt medarbejderne hvordan det psykiske arbejdsmiljø er, så oplyses det, at der eksisterer et godt internt samarbejde, hvor der er stor forståelse og opbakning til hinanden i det pædagogiske arbejde. En medarbejder som har været ansat i tre måneder, påpeger at der ikke eksisterer en personalehåndbog på Bakkelund. Medarbejder fremhæver, at der med fordel kunne udfærdiges en personalehåndbog med introduktion for nye medarbejdere således, at medarbejderne blev introduceret på bedste vis til arbejdet på Bakkelund. Det er tilsynets, at medarbejdergruppen besidder de kompetencer der skal til for at opfylde målgruppens behov. Tilsynet vurderer, at der eksisterer et lavt sygefravær på Bakkelund, hvor medarbejderne dækker ind for hinanden. Tilsynet understøtter en ny medarbejders udtalelse om, at der med fordel 15

17 kunne udfærdiges en personalehåndbog med introduktion for nye medarbejdere således, at medarbejderne blev introduceret på bedste vis til arbejdet på Bakkelund, hvorfor dette anbefales Kvalitetsudvikling Leder fortæller, at det kommende år vil bestå i en del praktiske opgaver idet der skal etableres en lille sø med fisk, borde, bænke og shelters tilknyttet søen. Derudover skal der etableres en aktivitetsbane og en bålplads. Leder oplyser, at idet der eksisterer en venteliste på borgere, som gerne vil tilbydes en plads på Bakkelund giver det en ro og stabilitet på tilbuddet, da ingen medarbejdere behøver at være bange for at miste sit arbejde. Leder fortæller, at der skal ansættes en ny medarbejder vil der være fokus på at den nye medarbejder bliver introduceret på bedste måde til arbejdet på Bakkelund. Ifølge leder er det planlagt, at der skal være en pædagogisk dag i juni måned, hvor målet er, at leder og medarbejdere skal arbejde videre med Bakkelunds værdiarbejde og de ser frem til, at få god deltagelse af den nye medarbejder hertil. Adspurgt medarbejderne om de har behov for kontinuerlig supervision, tilkendegiver medarbejderne, at de gerne vil tilbydes supervision, da det giver mulighed for faglig fordybelse og fælles refleksion. Det er tilsynets, at der arbejdes med den fortløbende kvalitetsudvikling på Bakkelund, og at fundamentet for dette er, at der afholdes en årlig pædagogisk dag. Tilsynet vurderer, at der skal iværksættes en pædagogisk dag i juni måned hvor målet er at leder og medarbejdere skal arbejde videre med Bakkelunds værdiarbejde. Tilsynet konstaterer, at der ikke tilbydes supervision til personalet, hvorfor det anbefales, at der iværksættes et tilbud om kontinuerlig supervision til medarbejderne, med det formål at medarbejderne får et rum til faglig fordybelse og fælles refleksion, som vil tilføre ny viden til hele medarbejdergruppen. Et eksternt supervisionsforløb, kunne også supplere leder, idet leder, som tidligere anført, ikke er pædagogisk uddannet. 2.9 Kompetencer Medarbejdernes kompetencer Det er leders overbevisning, at medarbejdergruppen besidder de kompetencer der skal til for at opfylde målgruppens behov. Leder oplyser, at han afholder MUS- samtaler, en gang årligt og at medarbejderne sparrer med hinanden i hverdagen samt på møder. Det oplyses, at tilbuddet har inddraget VISO i enkelte tilfælde omkring borgerne med god effekt for medarbejderne, som derved har erhvervet sig ny viden og redskaber i det pædagogiske arbejde. Leder fortæller, at der er mulighed for at medarbejderne kan komme på kurser, hvis behovet opstår. Medarbejderne oplyser, at de besidder de faglige kompetencer, der skal til for at opfylde målgruppens behov. En medarbejder fremhæver, at hun ofte selv søger viden gennem faglitteratur og en anden medarbejder fortæller, at han 16

18 har deltaget på kurser i konflikthåndtering. Det er medarbejdernes erfaring, at leder er lydhør og imødekommende, såfremt medarbejderne har ønsker omkring kurser. Det er tilsynets, at medarbejderne besidder de kompetencer, der skal til for at opfylde målgruppens behov. Tilsynet vurderer, at leder forholder sig til borgernes støttebehov, hvilket fx har kommet til udtryk ved, at VISO har været inddraget på tilbuddet i enkelte tilfælde Fysiske rammer Bakkelund er beliggende i udkanten af Ryslinge by med 500 m til offentlige busforbindelser. Bakkelund er en mindre landbrugsejendom på 7 tdr. land med egen sø og parklignende have. I haven er der mulighed for at dyrke grøntsager og der er frugttræer. Af dyrehold kan nævnes heste, kvæg, grise og høns, som går på omkringliggende marker med tilhørende stalde. En ældre staldbygning er ombygget til opholdsrum med køkken, to badeværelser samt værelser, der dels benyttes til samtale/mødelokale og dels til B&B. Førstesalen i den ældre staldbygning er indrettet til kontor og samværsfaciliteter. Derudover findes der diverse værkstedsfaciliteter. Der er et fyrrum, som er kombineret med et værktøjsrum, hønsehus og ægsalg i en lille gårdbutik. Tilsynet blev vist rundt af to borgere og observerede undervejs, at tilbuddet indeholder mange muligheder, hvor borgerne kan opdeles i mindre eller større grupper, og der er også mulighed for at trække sig til afskærmede områder, hvis behovet opstår. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer giver mulighed for trivsel for borgerne og kan grundet meget plads og mange forskelligartede opgaver imødekomme borgere med særlige behov. 17

19 3 Formål og metode 3.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, borgere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for borgerne og således også på, hvordan hjælpen efter deres opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til borgernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med kommunen ikke i BDO s tilsyn. 3.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 18

20 3.3 varsling og tilrettelæggelse Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO s metoder og hvordan tilsynsbesøget kan tilrettelægges. Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med borgere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med borgere Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 3.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale kommunen at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 19

21 3.1 BDO s definition af den anvendte score BDO har aftalt med Faaborg-Midtfyn, at tilsynene konceptuelt læner sig op af socialtilsynene, hvorfor der er anvendt samme score og tematik. Hvert tema indeholder en række indikatorer, som alle bliver bedømt ud fra den nedenfor listede score. 5) I meget høj grad opfyldt 4) I høj grad opfyldt 3) I middel grad opfyldt 2) I lav grad opfyldt 1) I meget lav grad opfyldt 20

22 4 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Director og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 21

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Montagen. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Montagen. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap Montagen. Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Værkstedet Nymarksvej Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscentret Uanmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Odense Kommune Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren Søndersø Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Stationsvej Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldte tilsyn & stikprøver Juli 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren først

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Sydhjørnet Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Randers Krisecenter Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscenteret Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Ældre og Sundhed Sandby Ældrecenter Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Skolehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Uanmeldt tilsyn. Januar 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Uanmeldt tilsyn. Januar 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Uanmeldt tilsyn Januar 2016 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Vinkelvejscentret Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang Tilsyn Anmeldt den. 6. marts 2013 Rehabiliteringscenteret Brændgårdsvej 20 B 7400 Herning Leder: Kirsten Svendsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj Anmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK.

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de først side

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere