Induktive og rekursive definitioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Induktive og rekursive definitioner"

Transkript

1 Induktive og rekursive definitioner Denne note omhandler matematiske objekter, som formelt er opbygget fra et antal basale byggesten, kaldet basistilfælde eller blot basis, ved gentagen brug af et antal regler. Vi starter med nogle eksempler: Sandhedsværdierne er opbygget fra de to basistilfælde TRUE og FALSE uden brug af regler. Derfor er der kun to sandhedsværdier, nemlig TRUE og FALSE selv. De skrives ofte også true og false. De naturlige tal er opbygget fra basis ZERO ved brug af én regel: hvis n er et naturligt tal, så ersucc(n) det også. De naturlige tal ser derfor således ud: ZERO SUCC(ZERO) SUCC(SUCC(ZERO)) SUCC(SUCC(SUCC(ZERO))) (1) SUCC(SUCC(SUCC(SUCC(ZERO)))). Standard-notationen er velkendt: ZERO skrives 0 og SUCC(n) skrives 1 + n, ligesom vi normalt bruger decimal notation for hvert af tallene. SUCC(SUCC(SUCC(ZERO))) skrives f.eks. 3. Sekvenser over en mængde A er opbygget fra basis NIL, den tomme sekvens, ved brug af én regel: hvis a A, ogser en sekvens over A, såercons(a, s), dvs. a efterfulgt af s, også en sekvens over A. Hvis A={a, b} ser sekvenserne over A således ud: NIL CONS(a, NIL) CONS(b, NIL) CONS(a, CONS(a, NIL)) CONS(a, CONS(b, NIL)) CONS(b, CONS(a, NIL)) CONS(b, CONS(b, NIL)) CONS(a, CONS(a, CONS(a, NIL))) CONS(a, CONS(a, CONS(b, NIL))). For den tomme sekvens bruges også notationen Λ (stort lambda), λ (lille lambda) eller ɛ (epsilon) kært barn har mange navne. Sekvensen CONS(a, s) skrives normalt blot as. Den sidste sekvens ovenfor skrives normalt aab, idet også det afsluttende NIL udelades. 1 (2)

2 Binære træer er opbygget fra basis EMPTY, det tomme træ, ved brug af én regel: hvis t 1 og t 2 er binære træer, så ernode(t 1,t 2 ) det også. Dette træ består af en knude, kaldet roden, oghart 1 som venstre undertræ og t 2 som højre undertræ. Normalt beskrives binære træer med figurer så som EMPTY NODE(t 1,t 2 ) t1 t2 Det binære træ NODE(EMPTY, NODE(EMPTY, EMPTY)) afbildes som på figuren forneden til venstre. Det større træ til højre på figuren skrives formelt NODE(NODE(NODE(EMPTY, EMPTY), NODE(NODE(EMPTY, EMPTY), NODE(EMPTY, EMPTY))), NODE(NODE(EMPTY, EMPTY), NODE(EMPTY, NODE(EMPTY, EMPTY)))) (3) Bemærk, hvorledes de 10 forekomster af NODE svarer til de 10 hvide cirkler i figuren, mens de 11 forekomster af EMPTY svarer til de 11 sorte firkanter. 2

3 Sandhedsværdier I programmeringssproget SML kan sandhedsværdierne defineres som følger: datatype bool = TRUE FALSE (4) Datatypen bool har nu to værdier og svarer til mængden B = {true, false}. I SML kan datatypen bruges til at definere de logiske operationer: fun Not(TRUE) =FALSE Not(FALSE)=TRUE fun Or(TRUE, TRUE) =TRUE Or(TRUE, FALSE)=TRUE Or(FALSE, TRUE) =TRUE Or(FALSE, FALSE)=FALSE (5) Dette ligner jo til forveksling sandhedstabellerne fra Martin. SML svarer: val Not = fn : bool bool val Or = fn : bool bool bool (6) Dvs. Not er en funktion bool bool,mensor er en funktion bool bool bool. Som en sidebemærkning kan vi notere os at funktionen Or kan defineres mere kortfattet således: fun Or(TRUE,b)=TRUE Or(FALSE,b)=b (7) I denne definition splittes der kun op i de to tilfælde, som første argument giver anledning til. Som vi vil se nedenfor er denne form typisk. Opgave 1 Definer operationerne And ( ) og Implies ( ). Begge skal være funktioner af samme type som Or. Afprøv funktionerne, f.eks. ved at udføre kaldet Implies(FALSE, FALSE);. 3

4 Naturlige tal De naturlige tal defineres i SML som følger: datatype nat = ZERO SUCC of nat (8) Datatypen nat omfatter nu værdien ZERO og alle værdier på formen SUCCessor of a nat, dvs. SUCC(ZERO), SUCC(SUCC(ZERO)), osv. Dermed svarer værdierne i nat til mængden N af naturlige tal. Opgave 2 Definer funktionen Iszero : nat bool, der returnerer TRUE på input ZERO og FALSE på input, der ikke er ZERO. Afprøv definitionen. Vi definerer fordobling således: fun Double(ZERO) =ZERO (9) Double(SUCC(n)) = SUCC(SUCC(Double(n))) Dette skal forstås som følger: Vi vil gerne fordoble et naturligt tal. Hvis vores naturlige tal er 0, bliver resultatet 0. Hvis vores naturlige tal er efterfølger til tallet n, altså1+n, bliver resultatet efterfølgeren til efterfølgeren til det dobbelte af n, altså2 + 2 n. Med almindelig matematisk notation ville definitionen se således ud: Double(0) = 0 (10) Double(1 + n) =2+(Double(n)) Bemærk at funktionen Double : N N, som vi er ved at definere, forekommer igen ( it recurs ) på højre-siden af lighedstegnet. Derfor kaldes definitionen rekursiv. Her skal man naturligvis være varsom. Ikke alle rekursive forskrifter som den ovenfor giver anledning til veldefinerede funktioner. Det er afgørende, at (i) Funktionen defineres direkte, dvs. uden rekursive kald, på basis(her: ZERO eller 0). (ii) Når funktionen defineres på en værdi, der er opstået ved brug af en regel (her: SUCC(n) for n af type nat eller 1 + n for n N), så sker eventuelle rekursive kald på n. Dette sikrer, at rekursionen i hvert trin nærmer sig basis, hvor den stopper pga. punkt (i). F.eks. kaldes Double rekursivt på værdien 2, så på1ogtilsidstpå 0 under udregning af at Double(3) = 6. For datatypen ser beregningen sådan ud: Double(SUCC(SUCC(SUCC(ZERO)))) = SUCC(SUCC(Double(SUCC(SUCC(ZERO))))) = SUCC(SUCC(SUCC(SUCC(Double(SUCC(ZERO)))))) = SUCC(SUCC(SUCC(SUCC(SUCC(SUCC(Double(ZERO))))))) = SUCC(SUCC(SUCC(SUCC(SUCC(SUCC(ZERO)))))) 4

5 Sammenlign med hvad der sker, hvis vi forsøger at definere Double som følger Double(0) = 0 Double(1 + n) =Double(1 + n) (11) Disse ligninger er også sande, men som en definition går det ikke: Opgave 3 Skriv den tilsvarende definition i SML og prøv at udføre kaldet Double(SUCC(SUCC(SUCC(ZERO)))); (12) Hvad sker der og hvorfor? Ret definitionen til den korrekte (9) og afprøv den. Operationer som addition og multiplikation kan defineres på samme måde som Or (jf. (7)): fun Add (ZERO,m)=m Add (SUCC(n), m)=succ(add (n, m)) fun Mult(ZERO,m)=ZERO Mult(SUCC(n), m)=add (m, Mult(n, m)) (13) Vi siger, at Add og Mult er definerede rekursivt på første argument, fordi vi splitter op i to tilfælde alt efter formen på første argument. Opgave 4 Definer fakultetsfunktionen Fac rekursivt, således at Fac(n) = n!. Afprøv definitionen. Opgave 5 Definer potensopløftning Pow rekursivt på andet argument, således at Pow(m, n) =m n. Afprøv definitionen. Opgave 6 Definer funktionen Equal : nat nat bool,derpå input (n, m) returnerer TRUE præcis hvis m og n er det samme tal. Hint: brug rekursion på begge argumenter. Afprøv definitionen. Opgave 7 Betragt definitionen af de såkaldte Fibonacci-tal: Fib(0) = 1 Fib(1) = 1 Fib(2 + n) =Fib(1 + n)+fib(n) (14) Giv en tilsvarende definition i SML. Kontroller at Fib(6) = 13. 5

6 Sekvenser Sekvenser af naturlige tal kan i SML defineres som følger: datatype seq = NIL CONS of nat seq (15) Datatypen seq omfatter nu værdien NIL og alle værdier der er CONS-tructed from a nat and a seq, f.eks: CONS(ZERO, NIL) og CONS(ZERO, CONS(ZERO, NIL)). (16) Dermed svarer værdierne i seq til mængden N af sekvenser af naturlige tal. Vi definerer længde og sammensætning som følger: fun Length(NIL) =ZERO Length(CONS(n, s)) = SUCC(Length(s)) fun Concat(NIL,s )=s Concat(CONS(n, s),s )=CONS(n, Concat(s, s )) (17) Opgave 8 Definer funktionen Sum : seq nat rekursivt, således at Sum(s) returnerer summen af tallene i s. Afprøv definitionen. Opgave 9 Definer funktionen Rev rekursivt, således at Rev (s) returnerer sekvensen s vendt om (reverseret). Afprøv definitionen. Opgave 10 Definer funktionen Contains : nat seq bool rekursivt på andet argument. Funktionen skal på input (n, s) returnere TRUE præcis hvis s indeholder n. Afprøv definitionen. Opgave 11 Definer funktionen Prefix : seq seq bool rekursivt på begge argumenter. Funktionen skal på input (s, s ) returnere TRUE præcis hvis s er et præfiks af s. Afprøv definitionen. Opgave 12 Definer funktionen SeqEqual : seq seq bool,der på input (s, s ) returnerer TRUE præcis hvis s og s er den samme sekvens. Afprøv definitionen. Opgave 13 Definer en datatype bseq svarende til mængden B af sekvenser af sandhedsværdier. Definer også funktionerne SeqOr : bseq bool og SeqAnd : bseq bool. Argumenter for værdien af disse to funktioner på den tomme sekvens af sandhedsværdier. 6

7 Binære træer Binære træer kan i SML defineres som følger: datatype tree = EMPTY NODE of tree tree (18) Værdierne af typen tree svarer til mængden af binære træer. Da reglen for konstruktion af det binære træ NODE(t 1,t 2 ) fra de binære træer t 1 og t 2 involverer to mindre værdier i stedet for kun en som hidtil, vil rekursive funktioner på binære træer normalt involvere to rekursive kald. Vi definerer størrelse og spejlvending som følger: fun Size(EMPTY) =ZERO Size(NODE(t 1,t 2 )) = SUCC(Add (Size(t 1 ), Size(t 2 ))) (19) fun Mirror(EMPTY) =EMPTY Mirror(NODE(t 1,t 2 )) = NODE(Mirror(t 2 ), Mirror(t 1 )) Opgave 14 Betragt definitionen af højden af et binært træ: Height(EMPTY) =0 (20) Height(NODE(t 1,t 2 )) = 1 + Max(Height(t 1 ), Height(t 2 )) Giv en tilsvarende definition i SML. Du får brug for at definere operationen Max på naturlige tal. Binære træer bliver mere interessante, hvis deres knuder indeholder information. Vi vil derfor ændre vores definition af binære træer, så defår naturlige tal i knuderne: datatype tree = EMPTY NODE of tree nat tree (21) Opgave 15 Ret i definitionerne af Size, Mirror og Height så de passer til den nye version af tree. Opgave 16 Definer funktionen TreeSum : tree nat således at TreeSum(t) returnerer summen af tallene i t. Afprøv definitionen. Opgave 17 Definer funktionen TreeContains : nat tree bool sådenpå input (n, t) returnerer TRUE præcis hvis t indeholder n. Afprøv definitionen. Opgave 18 Definer funktionen Flatten : tree seq, der returnerer en sekvens indeholdende de naturlige tal, der forekommer i t. Hvordan skal din definition ændres for at opnå forskellige rækkefølger af tallene i t? (Hint/udfordring: der er 6 naturlige rækkefølger). Opgave 19 Skriv en funktion TreeAdd : nat tree tree der på input (n, t) returnerer træet, der opnås ved at lægge n til tallene i alle t s knuder. 7

8 Udtryk Udsagnslogiske udtryk kan i SML defineres som datatypen datatype prop = BOOL of bool NOT of prop OR of prop prop AND of prop prop IMPLIES of prop prop (22) Vi kan beregne sandhedsværdien af et udsagnslogisk udtryk med funktionen Value : prop bool. Denne funktion defineres ved hjælp af vores operationer på sandhedsværdier: fun Value(BOOL(b)) = b Value(NOT(p)) = Not(Value(p)) Value(OR(p, q)) = Or(Value(p), Value(q)) Value(AND(p, q)) = And(Value(p), Value(q)) Value(IMPLIES(p, q)) = Implies(Value(p), Value(q)) (23) Opgave 20 Definer en funktion RemoveImp : prop prop, der omskriver et logisk udtryk vha. ækvivalensen p q p q sådan at resultatet bliver et logisk udtryk uden implikation. Kontroller at funktionen på input (false false) false returnerer udtrykket ( false false) false. Opgave 21 Definer en datatype, der beskriver aritmetiske udtryk over naturlige tal, fordobling, addition og multiplikation. Definer også en rekursiv funktion, der beregner værdien af et aritmetisk udtryk. 8

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011 Indholdsfortegnelse Integral regning:... 2 Ubestemt integral:... 2 Integrationsprøven:... 3 1) Integration af potensfunktioner:... 3 2) Integration af sum og Differens:... 3 3) Integration ved Multiplikation

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk matx.dk Algebra Dennis Pipenbring, 10. februar 2012 nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering Indhold 1 Forord 4 2 Indledning 5 3 De grundlæggende

Læs mere

Indhold 1 Compilerens opbygning 2 Leksikalsk analyse 3 Grammatikker 4 LL-parsing 5 LR-parsing 6 Det abstrakte syntaks-træ 7 Attribut-grammatikker

Indhold 1 Compilerens opbygning 2 Leksikalsk analyse 3 Grammatikker 4 LL-parsing 5 LR-parsing 6 Det abstrakte syntaks-træ 7 Attribut-grammatikker Indhold 1 Compilerens opbygning 4 1.1 Compilerensfunktion... 4 1.2 Fasericompileringen... 4 1.3 TinyogC-... 7 2 Leksikalsk analyse 9 2.1 Strengeogsprog... 9 2.2 Regulæreudtryk... 10 2.3 Deterministiskeendeligeautomater...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner.

En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner. 1 En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner. af Ulrich Christiansen, sem.lekt. KDAS. Den traditionelle tallinjemodel, hvor tallene svarer til punkter langs tallinjen, dækker fornuftigt (R,

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Lektion 1 Grundliggende regning

Lektion 1 Grundliggende regning Lektion 1 Grundliggende regning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division - brug af regnemaskine... Talsystemets opbygning - afrunding af tal... Store tal og negative tal...

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal T ALKUNNEN 6 Allan C Allan C.. Malmberg Tilnærmede tal og computertal INFA Matematik - 2000 1 INFA - IT i skolens matematik Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen INFA-Klubben: Leif Glud Holm

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra 2+ preben bernitt brikkerne. Tal og algebra 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2008 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul Bogstavregning En indledning for stx og hf 2008 Karsten Juul Dette hæfte træner elever i den mest grundlæggende bogstavregning (som omtrent springes over i lærebøger for stx og hf). Når elever har lært

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

OM BEVISER. Poul Printz

OM BEVISER. Poul Printz OM BEVISER Poul Printz Enhver, der har stiftet bekendtskab med matematik selv å et relativt beskedent niveau, er klar over, at matematiske beviser udgør et meget væsentligt element af matematikken. De

Læs mere