NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED"

Transkript

1 NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED MEDDELELSE 990 En ny vaccine mod mykoplasma-ledbetændelse (Mycoplasma hyosynoviae) er udviklet af Danmarks Tekniske Universitet. Vaccinen er testet i en besætning. Vaccination forebyggede ikke halthed hos slagtesvin. INSTITUTION: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION FORFATTER: ELISABETH OKHOLM NIELSEN KLARA TØLBØLL LAURITSEN GREGERS JUNGERSEN DENNIS CHRISTENSEN UDGIVET: 09. DECEMBER 2013 Dyregruppe: Fagområde: Smågrise og Slagtesvin Sundhed/veterinært Sammendrag Vaccination af smågrise mod Mykoplasma-ledbetændelse viste sig ikke at kunne forebygge halthed hos slagtesvin. Smitte med Mycoplasma hyosynoviae (M. hyosynoviae) er ofte årsag til ledbetændelse hos slagtesvin. Der er ingen kommerciel vaccine til grise, der beskytter mod mykoplasma-ledbetændelse. I et forskningsprojekt har forskere på Danmarks Tekniske Universitet udviklet en vaccine mod M. hyosynoviae. Vaccinen indeholder et hjælpestof, der er udviklet af Statens Seruminstitut. Den nye vaccine er testet i en slagtesvinebesætning. I alt 399 smågrise blev vaccineret med enten vaccine eller placebo. Ved afslutning af forsøget kunne det opgøres at 19 % af vaccinerede grise og 22 % af placebo behandlede grise var blevet behandlet for ledbetændelse. Succeskriteriet for vaccinen var at der skulle opnås en statistisk sikker reduktion i antallet af haltheder med minimum 50 %. Det 1

2 konkluderes, at vaccinen ikke er i stand til at give tilstrækkelig immunitet mod ledbetændelse forårsaget af M. hyosynoviae. TILSKUD Projektet har fået tilskud fra Svineafgiftsfonden samt NaturErhvervsstyrelsen journalnr.: Baggrund Infektion med Mycoplasma hyosynoviae (M. hyosynoviae) giver ledbetændelse hos grise i vækst. Mykoplasma-ledbetændelse er en velkendt årsag til halthed hos slagtesvin og gylte [1]. En hel del svinebesætninger i Danmark har en høj forekomst af mykoplasma-ledbetændelse. De fleste tilfælde af mykoplasma-ledbetændelse helbredes hurtigt efter behandling med korrekt antibiotika, men behandlingen er en ekstra udgift og den er tidskrævende for staldpersonalet, foruden at dyrenes velfærd lider under en halthedsperiode. Der er desværre ingen kommerciel vaccine til grise, der beskytter mod mykoplasma-ledbetændelse. Derfor blev der igangsat et forskningsprojekt med det formål at udvikle en vaccine mod M. hyosynoviae. Projektet var et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet og Videncenter for Svineproduktion. Der blev udviklet en vaccine mod M. hyosynoviae, der indeholder et hjælpestof, der er udviklet af Statens Serum Institut [2,3,4,5]. To vaccinekandidater blev afprøvet for deres evne til at reducere ledbetændelse i grise. Grisene blev vaccineret med F-CAF01 og derefter blev de udsat for smitte med M. hyosynoviae. Vi så kun et svagt sygdomsbillede med lavt niveau af ledbetændelse. Men det er en vanskelig infektionsmodel, som har svært ved at fremkalde samme omfang af ledbetændelse, som det ses under produktionsforhold. Resultaterne med vaccine F-CAF01 var dog så lovende i form af kraftigt immunsvar og reduceret antal behandlingskrævende ledbetændelse, at det blev besluttet at fortsætte med en egentlig klinisk besætningsafprøvning. Efter godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen blev der gennemført en blindet afprøvning overfor placebo i en produktionsbesætning for slagtesvin med kliniske M. hyosynoviae problemer. Formålet var at undersøge, om vaccination med den nye vaccine mod M. hyosynoviae reducerede forekomsten af behandlingskrævende haltheder hos slagtesvin. Materiale og metode Den nye vaccine mod M. hyosynoviae er undersøgt i almindelige produktionsbesætninger. Grisene blev vaccineret som smågrise i en sobesætning. Da de vejede omkring kg blev de flyttet til en slagtesvinebesætning, hvor de var opstaldet indtil afgang til slagtning. Smågrisene blev vaccineret 2

3 første gang omkring to uger efter fravænning. Grisene er vaccineret anden gang 21 dage efter første vaccination. Grisene blev observeret dagligt for tegn på halthed. Vaccineforsøget var blindet. Det betød at flaskerne med vaccine og placebo var mærket med en farvekode, der var fastlagt på DTU og koden blev opbevaret på DTU. Koden blev først oplyst efter den statistiske behandling af data var afsluttet. Grisene blev mærket med øremærker i begge ører. Grise med ulige øremærkenumre fik forsøgsvaccine og grise med lige øremærker fik placebo. Placebo havde det samme indhold som vaccinen med undtagelse af M. hyosynoviae antigen. Dosis på forsøgsvaccine og placebo fra 2 ml. Første injektion blev givet i venstre side af halsen, anden injektion blev givet i højre side af halsen. Det var medarbejdere fra Videncenter for Svineproduktion, der stod for tildeling af vaccine og placebo. Efter vaccination blev grisene observeret for tegn på bivirkninger. Der var 0 dages tilbageholdelsestid på vaccinen i forsøget. Forsøgsgrisene blev vejet ved første vaccination og ved afgang til slagtning. Alle sygdomsbehandlinger blev registreret med angivelse af årsag, dato og øremærkenummer. Grise, der blev udtaget til sygesti blev noteret. Statistisk analyse Den primære parameter for effekt af vaccinen var antal tilfælde af behandlingskrævende halthed. Sekundært blev det analyseret om der var effekt af vaccination på daglig tilvækst, flytning til sygesti og dødelighed. Data er analyseret med GENMOD proceduren i SAS. Resultater og diskussion Forsøgsbesætning Der havde været en høj forekomst af haltheder hos slagtesvin i forsøgsbesætningen igennem flere år. Der var 1400 stipladser og der blev behandlet 5-10 grise for halthed på daglig basis. Der blev brugt 1,8 ADD per 100 slagtesvin til ledbetændelse, knapt halvdelen af det samlede forbrug på 4,4 ADD per 100 slagtesvin per dag. Medicinudgiften til behandling af halthed var 7 kr. per gris. Som dokumentation af mykoplasma-ledbetændelse i besætningen blev der aflivet fire akut halte ubehandlede grise forud for forsøget. Grisene blev undersøgt på Laboratorium for Svinesygdomme. Der blev dyrket M. hyosynoviae fra led med ledbetændelse hos tre af de fire akut halte grise. Slagtesvinene blev opstaldet i stier med delvist fast gulv i et nyere staldsystem med gulvudsugning. Der blev foderet med restriktivt vådfoder på grundlag af en indkøbt foderblanding. Produktiviteten i besætningen er vist i tabel 1. Alle grise bliver flokmedicineret med et Tetracyklin-præparat i 3 dage efter modtagelse. 3

4 Tabel 1. Produktivitet i slagtesvineholdet i forsøgsbesætningen Effektivitetskontrol Antal producerede Daglig tilvækst FEsv/kg tilvækst Dødelighed 1/1 31/ ,81 3,7 Grise i forsøg Grisene blev vaccineret i foråret I alt 399 smågrise indgik i vaccine forsøget. Smågrisene blev vaccineret efter fravænning i sobesætningen. Grisene fra de to grupper er blevet opstaldet blandet med en ligelig fordeling i hver sti. I alt 199 smågrise fik forsøgsvaccine, der er afgangsdata på i alt 196 af grisene i forsøgsgruppen. I alt 200 smågrise fik Placebo behandling, der er afgangsdata på 197 af grisene i placebogruppen. Der er således 3 grise i hver gruppe, hvor der ikke er oplysning om udvejning eller udtagning fra forsøg. Årsagen til dette kan være, at grisene har tabt deres øremærker under opvæksten. Behandlingskrævende halthed Der var ingen behandlinger for halthed i smågriseperioden. Alle behandlinger for halthed er gennemført i slagtesvinestalden. De halte grise er blevet behandlet med antibiotika (Lincosin ) og smertestillende (Finadyne ) samtidigt, typisk 3 dages behandling efter ordination af besætningsdyrlægen. Besætningsejeren forestod det daglige tilsyn og alle behandlinger (Figur 1). Effekten af vaccination er vurderet på antal behandlinger for halthed. Forskellen i antal grise, der er behandlet for halthed mellem de to behandlingsgrupper er analyseret med GENMOD proceduren i SAS, p-værdien = 0,157 (Tabel 2). Der er ikke forskel i antallet af grise, der er behandlet for halthed mellem grupperne med et 5 % signifikansniveau. Antal behandlinger er illustreret i Figur 2, enkelte dyr har fået flere behandlingsforløb, i gennemsnit fik forsøgsgrisene 6,1 behandlinger og placebogrisene fik 6,0 behandlinger. Figur 1. Besætningsejeren i forsøgsbesætningen gennemførte det daglige tilsyn og gennemførte alle behandlinger af grisene i undersøgelsen. 4

5 Tabel 2. Oversigt over behandlinger af halthed hos grisene i vaccineforsøget Forsøgsvaccine Placebo* Grise, der ikke har fået en behandling for halthed Grise, der har fået en eller flere behandlinger for halthed*** (%) 36 (18,9 %) 43** (21,8 %) Antal grise i alt *) Grisene i placebogruppen, fik to injektioner med vaccinehjælpestof. **) Der er 4 grise i placebogruppen, der er behandlet for en anden lidelse udover halthed. ***) Der er ikke statistisk sikker forskel i antal grise i de to grupper, der er behandlet for halthed (P-værdi=0,157) 25 Antal behandlingsdage for halthed Forsøg Placebo 0 Figur 2. Det samlede antal behandlingsdage for halthed for hver gris i forsøget er illustreret ordnet efter ørmærkenummer (x-akse). I gennemsnit fik forsøgsgrisene 6,1 behandlinger og placebogrisene fik 6,0 behandlinger for halthed. Diagnostik af årsager til halthed hos slagtesvin Efter forsøgsstart blev der aflivet 5 akut halte ubehandlede grise, der blev sendt til diagnostisk undersøgelse på Laboratorium for Svinesygdomme. Der var ledbetændelse i flere af de store led på alle fem grise. Der blev dyrket M. hyosynoviae fra to af fem akut halte grise. Der blev dyrket rødsyge bakterier (E. rhusiopelothrix) fra en at de fem grise. Alle halte grise med udtagelse af to dyr er blevet behandlet med et Lincomycin-præparat. Der var to grise, der er blevet behandlet med et Penicillin-præparat, det var en gris fra hver gruppe. Lincomycin har god klinisk effekt på mykoplasma-ledbetændelse, men der er ikke dokumenteret effekt på rødsyge-ledbetændelse [7]. Penicillin har derimod god effekt på rødsyge-ledbetændelse [7]. Det kan tænkes, at en mindre andel af de halte grise har haft rødsyge-ledbetændelse, og de har derfor ikke haft nytte af Lincomycin behandlingen. Det antages at de mulige tilfælde af rødsyge-ledbetændelse har været ligeligt fordelt i de to grupper. 5

6 Grise flyttet til sygesti samt døde/aflivede grise Der var 18 grise, der blev flyttet til sygesti, 9 grise i hver gruppe, der var dermed ikke forskel mellem grupperne (P=0,991)(Tabel 3). Dødeligheden i gruppen, der fik forsøgsvaccine var statistisk sikkert højere (P=0,047), der var 7,1 % i forsøgsgruppen og 2,5 % i placebogruppen (Tabel 4). Tabel 3. Antal grise, der er flyttet til sygesti i vaccineforsøget Forsøgsvaccine Placebo Antal grise, der er flyttet til sygesti*(%) 9 (4,6 %) 9 (4,6 %) Griser, der ikke er flyttet til sygesti Antal grise i alt *) Der er ikke forskel i frekvensen af grise, der er flyttet til sygesti mellem vaccinegruppe og placebogruppe, P=0,991. Tabel 4. Dødelighed hos grisene i vaccineforsøget Forsøgsvaccine Placebo Døde eller aflivet i besætningen, antal*(%) 14 (7,1 %) 5 (2,5 %) Udvejet til slagtning, antal Antal grise i alt *) Dødeligheden blandt grise, der har modtaget forsøgsvaccine var statistisk sikkert højere end blandt Placebo grisene, P=0,047. Daglig tilvækst Grise, der fik forsøgsvaccine havde en daglig tilvækst på 845 gram. Placebo grisene havde en daglig tilvækst på 840 gram. Der var ikke statistisk sikker forskel mellem tilvæksten i de to grupper (P=0,613) (Tabel 5). Den gennemsnitlige tilvækst i slagtesvinebesætningen var 866 gram per dag, fra indsættelse på 32,5 kg og til afgang til slagtning ved 106 kg (Tabel 1). Der må forventes at den daglige tilvækst måle fra 13,0 kg til afgang ved 95,3 kg må ligge lidt under tilvæksten i slagtesvineperioden. Tabel 5. Daglig tilvækst hos grisene i vaccineforsøget Forsøgsvaccine Placebo Vægt ved 1. vaccination, kg 13,0 13,0 Vægt ved afgang til slagtning, kg 95,3 95,3 Daglig tilvækst i gram* (min-maks) 845 ( ) 840 ( ) Antal grise i alt *) Der er ikke statistisk sikker forskel i den daglige tilvækst mellem de to grupper, P=0,613 (Student s t-test) Konklusion Undersøgelsen er gennemført i en besætning med en høj forekomst af behandlingskrævende halthed. Infektion med M. hyosynoviae blev påvist både før og under forsøget. Så en eventuel positiv effekt af vaccination ville kunne komme til udtryk. Der kunne ikke ses klinisk effekt af M. hyosynoviae vaccine mod forekomst af halthed hos slagtesvin i det gennemførte kliniske forsøg (p=0,157). I gruppen af 6

7 grise, der havde fået forsøgs vaccinen udviklede 19 % en halthed, der krævede antibiotikabehandling. Til sammenligning udviklede 22 % af grisene i placebogruppen behandlingskrævende halthed. Der er blevet påvist infektion med Mycoplasma hyosynoviae hos 5 ud af 9 undersøgte akut halte grise. Dette skuffende resultat af besætningsafprøvningen betyder, at der ikke er grundlag for at registrere vaccinen til brug i Danmark, ligesom det ikke vil være realistisk at sælge vaccinen til en kommerciel vaccineproducent. Referencer [1] Thacker, E.L and Minion, C.F. in Diseases of Swine 10th edition, eds Zimmerman, J.J. et al. ISBN P [2] Lauritsen, K.T., Riber, U., Nielsen, J., Jakobsen, J. T., Amtoft, U., Christensen, D., Foged, C., Agger, E. M., Jungersen, G. (2007) Testing immunogenicity of Mycoplasma hyosynoviae vaccine candidates; Induction of antibodies and IFNγ response. 8th International Veterinary Immunology Symposium, August 15-19, 2007, Ouro Preto, Brazil. [3] Rasmussen, J.S., Riber,U., Lauritsen, K.T., Jakobsen, J.T., Ahmad, S., Jungersen, G. (2009) Characterisation of cell-mediated immune response in pigs in a clinical challenge experiment of a vaccine against Mycoplasma hyosynoviae. European Veterinary Immunology Workshop (EVIW) - 3rd, 2009, Berlin, Germany. [4] Lauritsen, K.T., Vinther A. H., Riber, U., Jakobsen, J.T., Kirkby,N., Jungersen, G. (2010) Novel vaccine against Mycoplasma hyosynoviae: the immunogenic effect of ISCOM-based vaccines in swine 21st International Pig Veterinary Society Congress (IPVS), 2010, Vancouver, Canada. [5] Lauritsen, K.T., Rasmussen, J.S., Jakobsen, J.T., Riber, U., Nielsen, E. O., Bækbo, P., Ahmad, S., Jungersen, G. (2009) Test of vaccine against Mycoplasma hyosynoviae; Induction of specific B-cell memory. Presented at European Veterinary Immunology Workshop (EVIW) - 3, 2009, Berlin, Germany. [6] Riber, U., Hansen, M.S., Lauritsen, K.T., Jungersen, G. (2010) IFN-γ and TNF-α producing CD4+ T- cells in the blood after Mycoplasma hyosynoviae challenge of vaccinated pigs. International Veterinary Immunology Symposium (IVIS) - 9, 2010, Tokyo, Japan. [7] Anon. (2013) Fødevarestyrelsens behandlingsvejledning. Deltagere Teknikere: Erik Bach, Videncenter for Svineproduktion Statistiker: Mai Britt Friis Nielsen, Videncenter for Svineproduktion Tak til besætningsejere og staldpersonale Afprøvning nr.: 1177 //PB// 7

8 Tlf.: Fax: en del af Ophavsretten tilhører Videncenter for Svineproduktion. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse. Ansvar: Informationerne på denne side er af generel karakter og søger ikke at løse individuelle eller konkrete rådgivningsbehov. Videncenter for Svineproduktion er således i intet tilfælde ansvarlig for tab, direkte såvel som indirekte, som brugere måtte lide ved at anvende de indlagte informationer. 8

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG.

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. Støttet af: OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. NOTAT NR. 1341 Når man kender indsættelsesvægten og den daglige tilvækst hos smågrisene, så kan man beregne hvor meget

Læs mere

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST MEDDELELSE NR. 1022 Der var meget lidt genetisk variation blandt de PRRS-virus, som kunne isoleres i 3 danske besætninger i løbet af 6-11

Læs mere

HANGRISELUGT: EFFEKT AF SLAGTEVÆGT SAMT AF FODRING MED CIKORIE OG LUPIN

HANGRISELUGT: EFFEKT AF SLAGTEVÆGT SAMT AF FODRING MED CIKORIE OG LUPIN Støttet af: HANGRISELUGT: EFFEKT AF SLAGTEVÆGT SAMT AF FODRING MED CIKORIE OG LUPIN MEDDELELSE NR. 1010 Cikorie i slutfoderet til hangrise gav et lavere skatoltal, mens koncentrationen af androstenon ikke

Læs mere

BEDRE PRODUKTIVITET, MEN RINGERE ØKONOMISK RESULTAT MED HOLLANDSK SLAGTESVINEFODER

BEDRE PRODUKTIVITET, MEN RINGERE ØKONOMISK RESULTAT MED HOLLANDSK SLAGTESVINEFODER BEDRE PRODUKTIVITET, MEN RINGERE ØKONOMISK RESULTAT MED HOLLANDSK SLAGTESVINEFODER MEDDELELSE NR. 1024 En afprøvning af hollandsk kontra dansk slagtesvinefoder viste bedre produktivitet af hollandsk foder.

Læs mere

INSTITUTION: LANDBRUG & FØDEVARER 1, VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION 2 FORFATTER: CHEFFORSKER, DYRLÆGE LIS ALBAN 1

INSTITUTION: LANDBRUG & FØDEVARER 1, VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION 2 FORFATTER: CHEFFORSKER, DYRLÆGE LIS ALBAN 1 SUNDHEDSTILSTAND FOR ØKOLOGISK OPDRÆTTEDE SLAGTESVIN OG FRILANDSSLAGTESVIN I FORHOLD TIL KONVENTIONELLE SLAGTESVIN VURDERET UD FRA KØDKONTROLMÆSSIGE FUND NOTAT NR.1518 L&F og SEGES har udført en analyse

Læs mere

10 % PUNKTUDSUGNING VIA SUGEPUNKT UNDER HVER 2. STIADSKILLELSE I SLAGTESVINESTALD MED DRÆNET GULV I LEJEAREALET

10 % PUNKTUDSUGNING VIA SUGEPUNKT UNDER HVER 2. STIADSKILLELSE I SLAGTESVINESTALD MED DRÆNET GULV I LEJEAREALET 10 % PUNKTUDSUGNING VIA SUGEPUNKT UNDER HVER 2. STIADSKILLELSE I SLAGTESVINESTALD MED DRÆNET GULV I LEJEAREALET MEDDELELSE NR. 999 Punktudsugning med en luftydelse på ca. 10 m 3 /t/gris medførte, at 52

Læs mere

HVOR MEGET HEL HALM UDGØR TILSTRÆKKELIGT BESKÆFTIGELSES- OG RODEMATERIALE TIL SVIN

HVOR MEGET HEL HALM UDGØR TILSTRÆKKELIGT BESKÆFTIGELSES- OG RODEMATERIALE TIL SVIN HVOR MEGET HEL HALM UDGØR TILSTRÆKKELIGT BESKÆFTIGELSES- OG RODEMATERIALE TIL SVIN LENE J. PEDERSEN, METTE S. HERSKIN OG BJØRN FORKMAN DCA RAPPORT NR. 030 SEPTEMBER 2013 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT

Læs mere

Årsberetning 2003 Årsberetning 2003 Landsudvalget for Sv Landsudvalg for Svin

Årsberetning 2003 Årsberetning 2003 Landsudvalget for Sv Landsudvalg for Svin Årsberetning 2003 1. udgave, oktober 2003 Landsudvalget for Svin Grafisk produktion: ProGrafica as Foto forside: Henrik Clifford Jacobsen og Johnny Paw ISBN 87-91460-02-6 Forord I 2003 bed lavkonjunkturen

Læs mere

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen December 2014 Fødevarestyrelsen INDHOLD Formål med ekspertgruppens arbejde... 4 Fakta om Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA)... 5 Bakterien

Læs mere

JH FORSURINGSANLÆG I SLAGTESVINESTALD MED DRÆNET GULV

JH FORSURINGSANLÆG I SLAGTESVINESTALD MED DRÆNET GULV JH FORSURINGSANLÆG I SLAGTESVINESTALD MED DRÆNET GULV MEDDELELSE NR. 932 INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, DEN RULLENDE AFPRØVNING POUL PEDERSEN KIM ALBRECHTSEN UDGIVET: 7. MARTS

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø og screening i social- og sundhedssektoren Øje på arbejdsmiljøet, maj 2006 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion

DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2 Videncenter for Svineproduktion Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (Bilag 1) sammenfatter kravene til produktion

Læs mere

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velfærdsproblemer. hos de danske søer

Velfærdsproblemer. hos de danske søer Velfærdsproblemer hos de danske søer Rapporten er udarbejdet af Oktober 2004 Oplag: 500 Layout: Sanne Kjall Egeberg Forsidefoto: Scanpix Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Indhold Forord...3 1. Indledning...4 2.

Læs mere

Hib-vaccination mod meningitis og strubelågsbetændelse

Hib-vaccination mod meningitis og strubelågsbetændelse Hib-vaccination mod meningitis og strubelågsbetændelse 1. Emne Vaccination mod bakterien Haemophilus influenzae type b (Hib) forebygger alvorlige sygdomme som hjernehindebetændelse (meningitis) og strubelågsbetændelse

Læs mere

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Styr på sygehusvæsenet Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Indhold Styr på sygehusudgifterne kort fortalt... 4 Et længere og bedre liv... 7 Derfor stiger sygehusudgifterne 1. Flere sygehuspatienter...

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december 2009 Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4 Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Smagstest af forskellige mælketyper Side 10 Kviefodringens

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg er et område som er tidskrævende og typisk vil involvere flere operatører.

Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg er et område som er tidskrævende og typisk vil involvere flere operatører. Rapport Proceskontrol Hjælp til justering af maskiner 30. januar 2012 Proj.nr.2000201 MAHD/THAN/HNH Torben Hansen og Marchen Hviid Baggrund Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2008 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion

Læs mere

Evidensrapport 6. Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug. Version 2.1-2003

Evidensrapport 6. Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug. Version 2.1-2003 Evidensrapport 6 Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug Version 2.1-2003 Evidensrapport 6 Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug Version 2.1-2003

Læs mere

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere