FRA KVAJVGÅRD TIL HUMLEKULE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA KVAJVGÅRD TIL HUMLEKULE"

Transkript

1 FRA KVAJVGÅRD TIL HUMLEKULE MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR

2

3 FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR

4 FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE Havebrugshistorisk Selskab 2006 Udgiver og ekspedition: Havebrugshistorisk Selskab, Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek, Dyrlægevej 10, 1870 Frederiksberg C. Giro Redaktion: Finn T. Sørensen, Jette Abel og Anette Tonn-Petersen. Bestyrelse: Jette Abel (formand),dorte Christine Waage Rasmussen, Anette Tonn-Petersen, Jens Hendeliowitz, Elisabeth Skogstad Hansen (kasserer) Anne Stine Hansen og Finn T. Sørensen Abonnement: Abonnement tegnes kun gennem medlemskab p.t. 175,00 kr. For udenlandske medlemmer 200 kr. Livsvarigt medlemsskab 2000 kr. Tidligere meddelelser, der hidtil er kommet med ét nummer årligt, kan erhverves til nedsat pris indtil videre kr. 50,00 pr. stk. for medlemmer og kr. 100,00 pr stk. for ikke-medlemmer. Trykt med økonomisk støtte fra: Undervisningsministeriet via Tips- og lottomidlerne og De danske Haveselskaber. ISBN ISSN X Forsidevignet: Forår. Stik efter originalmaleri af Pieter Bruegel (1525/ ), graveret af Pieter van der Heyden og publiceret af Jerome Cock Tekst: Marts, April, Maj er forårsmånederne. Forår lig barndom. Om foråret er Venus klædt i blomsterranker.

5 Indholdsfortegnelse Anette Tonn-Petersen: Lindegårdshaven - en erindring fra guldalderen 4 Bernt Løjtnant: Registrering af græskirkegårde i Danmark 21 Smd meddelelser Annie Christensen Cand. hort., Lie. agro. fyldte 80 år i december Johan Lange professor, Dr. Phil. fyldte 95 år den 1. marts Boganmeldelser Peter Hayden: Russian Parks and Gardens 48 Else Michelsen: Frilandsmuseets haver 49 Luise Skak-Nielsen: BLOMSTER-ELSKERNE & HAVESAGEN Historien om Det Kongelige Danske Haveselskab Sven-Ingvar Andersson, Margrethe Floryan, Annemarie Lund (red.): EUROPAS STORE HAVER - atlas over historiske planer 52. Ekskursionsberetninger Aftenbesøg i Kellerishaven i Kvistgård den 8. juni Ekskursion til Ledreborg og Lejre Museum den 16. sept Forfattervejledning 57

6 Anette Tonn Petersen - Lindegårdshaven - en erindring fra guldalderen side 4-20 Lindegårdshaven - en erindring fra guldalderen The garden of Lindegården - a reminiscence from the golden age Keywords: Krabbesholm gods, Lindegården, Nicolai Abraham Holten, Park, History, Denmark Anette Tonn-Petersen Godsejeren på Lindegården Finansmanden Nicolai Abraham Holten købte Krabbesholm gods og Lindegården i Hornsherred omkring nytår Krabbesholm gods bestod af landsbyerne Sæby, Store Karleby samt husene i Gershøj, men der var ingen passende bolig på godset, kun avlsbygninger. Holten var på sin tur rundt for at bese godset faldet for det gamle gårdstuehus på Lindegården udenfor Skibby og købte gården, efter sigende på grund af de store linde træer. Omkring Lindegården fik Holten anlagt en park - han kaldte det selv have - i tidens romantiske stil. På Lindegården boede familien Holten hver sommer med deres store slægt som flittige gæster. Lindegårdshaven var rammen om mange børns leg gennem årene, og en del forlovelser fandt deres udspring her. Holten pendlede frem og tilbage til sine forretninger i København, altid i egen vogn med firspand og kusk. Han havde fire firspand, et var altid opstaldet på Hotel Prindsen i Roskilde, så der kunne skiftes midtvejs. Holten var "Grandsiegneur", men uden al pral. (1) Ældre kort med angivelse af Holtenfamiliens foretrukne rute til Lindegården 4 MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR

7 Anette Tonn Petersen - Lindegårdshaven - en erindring fra guldalderen side 4-20 Træer Ved Lindegården anlagde Holten i de første år en stor planteskole, der leverede træer til hans egen Lindegårdshave, til Saltsøskoven ved Skibby og Krabbesholm skov mel lem Sæby og Krabbesholm. De to skove anlagde han omkring "Da Holten på en Køretur i 1843 viste mig den næsten to Mil lange Ejendom, var enhver Gård, ethvert Hus ombygget i smukt Bindingsværk af gule Sten og blåmalet Egetømmer med Have, Beplantning og den traditionelle Kobbersigte ved Siden af Våningshusets Dør." (Alex. Wilde: Erindringer, 1843) Holten var på alle måder interesseret i sine fæstebønders ve og vel. Han hjalp sine bønder til at bygge nye og bedre gårde, og nord for Sæby lod han opføre en række hus mandbrug kaldet Holtensminde. Hver lille ejendom fik nogle tønder land jord, et nybygget hus og frugttræer til haven. Også hans bønder fik park- og frugttræer fra hans planteskole. "Når man kommer til Sæby... ligger den som i en skov han plantede - meget, og hans bøn der kunne bare forlange træer, så fik de dem gratis." (2) Når han kørte omkring på sit godt blev han vel mødt: "Ved alle Ledene, der hang mel lem to tilhuggede Stenpiller, blev givet en Rigsort, og jevnt væk stod baade Gaardmænd og Husmænd med Huen i Haanden og fremførte underdanig Anmodning enten om en Hest, en Ko, et nyt Tag eller et Trægulv i stedet for det gamle af Sten." (3) Holten kører med gæst, kusk og forrider med et af sine firspand. Akvarel malet af H.E. Holten MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR

8 Anette Tonn Petersen - Lindegårdshaven - en erindring fra guldalderen side 4-20 Holten havde moderne ideer med hensyn til landbrugsdrift. Han fik kongelig tilla delse til at drive en af fæstegårdene som forsøgsgård. Det var en gård på ringe jord, og længst væk fra landsbyen: Ørbækgården. Men her blomstrede bogstavelig talt Holtens glæde ved haver og træer: "Som ved et Trylleslag blev Alt anderledes i samme Øjeblik man kørte gennem det første af Holtens stensatte Led ved Ørbæksgården, hvis dejlige Roser var berømte." (4) Efter Holtens død i 1850 bortsolgte hans enke Johanne i 1852 Krabbesholm gods. Johanne Holten blev herefter boende på Lindegården også i vintertiden, indtil sin død i Herefter blev Lindegården solgt og nedrevet. Erindringer N.A. Holten og hans søskendes efterslægt stiftede i 1911 "Slægtssamfundet Holten". På opfordring fra N.A. Holtens oldebarn, frøken Sophy Lønborg, skrev flere med lemmer af slægten deres erindringer om Lindegården. Erindringer med fotos, tegninger og stik blev indført i en stor skindindbundet bog, der stadig opbevares af slægtssam fundet. Johanne Holten, født Mangor og Nicolai Abraham Holten. Foto MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR

9 Anette Tonn Petersen - Lindegårdshaven - en erindring fra guldalderen side 4-20 Far og søn. Hans Edvard Holten, brorsøn til N.A. Holten og Nicolai Holten-Bechtolsheim. Nicolai Holten-Bechtolsheim gav i "Lindegårdsbogen" en grundig beskrivelse af Lindegårdshaven, som han selv erindrede den fra sin barndom og ungdom. Men han gengav også citater fra sin faders optegnelser fra Han far, Hans Edvard Holten. (5), ( ), var en brorsøn til Nicolai Abraham Holten: "Saavidt jeg mindes var det i en af de Somre vi boede hos Hummels (1817 eller 1818) at vi alle, Forældre og Børn, førstegang besøgte Onkel Nicolai paa deres deilige Sommeropholdssted Lindegaarden, 3 Miil paa den anden Side af Roeskilde, i Horns Herred, en større Gaard, som Onkel havde eiet allerede siden 1810 Onkel havde ikke Forpagtere, men drev selv eller for egen Regning, naturligvis ved de for' nødne Functionairer saasom Godsforvalter, Avisforvalter eet. begge sine Landeiendom' me Da Onkel kjøbte Lindegaarden var den derværende Have nok i ingen Henseende anderle des eller større end sædvanlig ved en Gaard, som havde tilhørt og fødet en Familie udenfor Bondestanden. Men allerede dengang stode 6 eller 8 store Lindetræer i en Halvkreds udenfor Havedøren, og disse Træer og denne hyggelige Siddeplads foran Huset blev ved alle senere MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR

10 Anette Tonn Petersen - Lindegårdshaven - en erindring fra guldalderen side 4-20 Forandringer og Udvidelser af Haven urørte. Jeg formoder, at Gaarden havde sit Navn efter disse Træer Da vi aflagde førnævnte første Besøg paa Lindegaarden havde Onkel allerede betydelig udvidet Haven ved Vaaningshuset og indtaget til Have store Stykker af de nærmeste og nærlig' gende Jorder og disse dengang fieeraarige Anlæg vare saaledes ikke længer nye, men derimod i den frodigste Udvikling til Nytte og Fomøielse. Onkel havde sin store Glæde af sine bety delige Plantninger og andre Anlæg, hvorved der hverken var sparet Udgivter eller Arbeide. Mangfoldige Smaafolk paa Egnen, Mænd og Koner, havde aarelang deres Udkomme som Arbejdere i Lindegaardens Have og denne blev snart vidt berømt og et kært Udflugtssted for Beboerne i en viid Omkreds i det temmelig skovløse Herreds sydlige Deel. Thi ethvert ans tændigt større eller mindre Selskab som meldte sig hos Gartneren fik gjeme Tdladelse at bese Haverne og Anlægene; kun var det ikke tilladt at holde Maaltider der, ligesom Passager nær mest ved det herskabelige Vaaningshuus var reserveret. - Onkel havde været meget heldig i Engagementet af sin Gartner allerede i de første Aar han eiede Lindegaarden og foretog sine betydelige Anlæg der. Denne Mand var Hr. - jeg troer Jørgen Wulf, som saavidt jeg troer at mindes, var en meget dygtig Elev af sin Tids Slotsgartner Vogt (6) paa Frederiksberg og som ved senere Ophold og Reiser i Udlandet endyderligere havde uddannet sig som Kunst- og Anlægsgartner. Wulf var i en Række Aar den gartneriske Skaber og Conservator af de smuk keste Partier ved Lindegaarden han forlod Onkels Tjeneste for at blive Slotsgartner paa Frederiksberg hvilken Stilling Onkels Indflydelse hjalp ham til og i hvilken Stilling han døde. Ved vort første Besøg paa Lindegaarden var den gamle Have allerede udvidet med Anlæget paa "Granbakken" og et stort Stykke omkring og bagved Udhusene ved Gaarden; ligeledes var "Landeveishaven" og "Trianglen" anlagt og i stærk Fremvæxt, den førstnævnte med sine mangfoldige Frugttræer og Kjøkkenhavepartier og sit Tulipantræ og sine Plataner ikke at for glemme og strækkende sig til og omkring Gartnerhuset (Familien Wulf med deres smukke og vakkre Børn), og den sidstnævnte "Trianglen" med sine mange bugtede Canaler og flere Broer af ligesaamange forskjellige Former; Triangelen var nemlig anlagt paa et lavtliggende, moseagtigt Stykke Jord, som blev tørlagt ved Canaleme, men disse ble ve nogle Aar senere opfyld te og derimod et temmeligt stort Vandbasin anlagt. Et Par af Broerne bleve derefter nedlagte og kun et Par bevarede og iblandt dem den høie første paa Fodstien til Krabbesholm "Horsebækstien". Paa denne Bro stod Broder Peter og jeg og anglede i Canalen nedenunder og jeg troer det var Peter, som til vor store Glæde fiskede en stor Sude, der i Triumf blev afle veret i Kjøkkenet; der var mange Fisk og især Suder og Karudser i de derværende Canaler." Nicolai Holten-Bechtolsheim skriver som indledning til sin egen beskrivelse: "Jeg havde lige forud for Krigen (1864) afsluttet min Læretid som Gartner, der ved Ophold i Udlandet blev suppleret i de følgende Aar. Jeg antyder herved at mit Fagstudium vel nok kan berettige mig til at nedskrive noget om Lindegaardshaven." MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR

11 Anette Tonn Petersen - Lindegårdshaven - en erindring fra guldalderen side 4-20 Han tager derpå udgangspunkt i et kort over Lindegårdshaven, som er gengivet i Lindegårdsbogen: "Lindegaard med omliggende Jorder, 1:3000. Maalt og tegnet af P:E-.Glahn, Artillerielieutenant, i (den senere General Poul Egede Glahn) " Om kortet skriver han blandt andet: Kort over: "Lindegaard med omliggende Jorder, Maalt og tegnet af RE. Glahn, Artillerielieutenant, ( den senere General Poul Egede Glahn - tegnet i 1: 3000) "Paa Kortet findes markeret nogle Emner der ikke vare til i den Tid jeg har færdedes i Haven, saaledes Pavilonen og Flagstangen paa "Lystbakken". "Duehuset" ved Foden af "Gran-Bakken" saavelsom en liden Vanddam ligeledes i Nærheden af samme, ejheller har jeg nogensinde set nogen Dyrehaveindhegning saaledes som vist paa Tegningen. Jeg har ladet mig fortælle, at Dyrehaven blev nedlagt og at Pladsen senere anvendtes til Blegeplads. (7) Paa Kortet vises paa "Hundebakken" hværken Lysthuset "Kogleriet" hvorfra vel den smukkeste og længste Udsigt mod Roskilde-Domkirke havdes, lige som det lukkede Trælysthus (om jeg erindrer ret) ogsaa havde sin Plads her. Men en Ting savner jeg ogsaa paa Kortet og det er "Lindehuset". Efter Hukommelsen har jeg tilføjet Planen et x for derved at markere dette "Børnenes Paradis"s omtrentlige Plads. Jeg tænker man kan gaa ud fra, at det der mangler paa Kortet er tilkommen efter 1833 og at det jeg ikke mener at kunne vedkende mig er nedlagt i Tidens Løb? MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR

12 Anette Tonn Petersen - Lindegårdshaven - en erindring fra guldalderen side 4-20 "Lindegaarden set fra Landevejshaven." Sepiategning af H. E. Holten fra Figurgruppen i Furgrunden forestiller tegnerens søster Hanne Holten senere gift Roth og de to Smaapiger Ida og Hanne Thiele. I Landevejshaven findes Signaturerne PLANTESKOLE spændende over et ret stort Areal. Her var Frugthaven med sine Rækker af Frugttræer, det er muligt ja der er Rimelighed for at man i Begyndelsen har benyttet Pladsen mellem Frugttrærækkerne til Planteskole. Endelig findes paa P.E. Glahn's Kort Navnene paa Gaardens Marker tilføjet af en anden Haand med Blyant." Lindegårdshaven i 'erne Nicolai Holten-Bechtolsheims beskrivelse, i hans noget specielle bogstavering, fører os rundt i Lindegårdshaven hvor han beskriver detaljerne i anlægget med reference til kortet: "Da min Grandonkel i 1810 købte Lindegaard laa den bekvemt for Driften omtrent midt i Gaardens Jorder; ved Ombygningen blev der altsaa af nærliggende Grunde ikke gjort nogen Forandring heri, den daværende Have med Lindetræerne Syd for Stuehuset bibeholdtes og udvidedes mod Syd, Øst og Nordvest i Særdeleshed og dette af ganske naturlige Grunde, fordi forden her er af ringe Beskaffenhed til Agerbrug og det kuperede Terrain med dertil stødende 10 MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR

13 Anette Tonn Petersen - Lindegårdshaven - en erindring fra guldalderen side 4-20 Mosearealer var vanskeligt at bearbejde, men derimod egnede sig fortrinligt til deraf at danne et tiltalende Parkanlæg. Dette var fuldstændigt lykkedes, idet de Vaaningshuse t med Plainer og Busketter nærmest liggende Omgivelser hurtigt gik over i et stort Skovparti, beplantet med saavel Løv- som Naaletræer, sidstnævnte i stort Overtal som paa Gran- og Hundebakken og forøvrigt rigelig isprængt Løvtræsbeplantningerne. Som Kortet viser, var der mange velforme de Gange gennem Parken, paa behændig Maade udnyttende Terrainsdgningeme forbandtes de forskellige Yndlingssiddepladser med Udsigtspunkterne. Gik man fra de grønne Bænke under Lindetræerne og ladende Billardhuset liggende til Venstre da kom man let til Parkens yderste Grændse mod Nord og herfra var der saa vidt jeg mindes en meget smuk Udsigt ud over Portmarken! Videre frem kom man snart til den paa Kortet angivne "Spiralfordybning", populært kaldet "Sneglebrønden". Gangene gik i Spiraldrejninger ned i et ret dybt Hul i Jorden. Det var et yndet Legesport for os Drenge at kore ned med Æselvogn og da vogte sig for Paakørselen af de ret tykke Granstammer der stod i den inderste Side af Gangene der havde ret stor Stigning. Herfra var ikke ret langt til de to omtrent paralelle Vanddamme med ret store Vandspejl og den mindste med ret stejle Skrænter. Her troer jeg at de Karudser fiskedes som ofte serveredes under lydløs Tavshed ved Middagstaflet i Salen, ved det prægtige store Spisebord, Børnene fik jo ikke Karudser og de Voxne fik vistnok Paalæg om at tie under Fiskeretten af Frygt for de farlige Fiskeben. Jeg mindes i en Ferie at Vandet blev malet ud af Dammen ved Hjælp af et saakaldet "Patemosterværk" der dreves (om jeg husker ret) ved Hestegang og ind i den nærliggende Moses Kanal, alt i Anledning af Dammens Oprensning. Om der - var Baad i Dammen erindrer jeg ikke, men derimod er det vist, at hvis der har været nogen saadan, da har der bestemt været et Forbud for os Unge mod at benytte samme, ligesom den ovenfor omtalte Mose hvor Broerne vistnok tildels vare ned lagte og derfor var belagt med "Tabu" ikke lovligt maatte betrædes. Ovenover Dammene var et Udsigtspunkt "Bellevue" hvorfra man kom forbi den paa Kortet markerede "Spiralbakke", (Sneglehøjen troer jeg vi kaldte den); den var imidlertid al den Tid jeg har kendt den tilgroet med ret kraftig Opvæxt og havde ikke nær den Betydning som "Sneglehøjen" i Hegnet fra Landevejshaven mod "Sneglehøjsmarken" (i Nærheden af Gartnerboligen). Fra den sidst nævnte Høj var det at der tilvinkedes de bortdragende Gæster et sidste Farvel naar de for svandt paa Kørevejen til Krabbesholm og man saa det allersidste Glimt af Vognen naar den forsvandt ved Væverhuset (dette horer jeg er ogsaa nu forsvundet). Idet jeg nu vender tilba ge til Beskrivelsen af Lindegaardshaven kan jeg ikke tilbageholde om de to førnævnte Spiralemner, "Fordybningen og Bakken" nemlig at disse 2 Exempler paa Geometrisk Gartnerkunst midt inde i den i fri Engelsk Stil anlagte Park er en interessant Anvendelse af noget der minder om Rokoko-Stilen fra Slutningen af det 18de Aarhundrede; i Nutiden 100 Aar senere vilde man neppe have benyttet sig af disse Formationer der minde om Paryktiden! Vest for "Spiralhøjen" ligger den stærkt mod Vest faldende "Hundebakke" her laa det store af Graner dannede Lysthus "Kogleriet" (Navnet kommer fra Væggenes Beklædning af sirligt i MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR

14 Anette Tonn Petersen - Lindegårdshaven - en erindring fra guldalderen side 4-20 Mønstre paanaglede Grankogler); fra den temmelig store plane Flade paa Toppen af Bakken førte nogle Trin ned mod en Sti der gennem Graner udmundede i en Gang der i nogen Afstand fra det sydlige Stengerde mod "Krabbesholmmarken" fulgte Retningen med Stengærdet til en stensat Runddel fra hvilken en Markvej udgaar og som skiller Krabbesholms og Egholmsmarkerne og længere fremme deler sig i Vejene til Færslev og Egholm. -1 Runddelen endte den Allé der adskildte den egentlige "Lindegaardshave" fra "Landevejshaven", den begyndte ved Gartnerboligen og i den udmundede den korte Allé der var Indkørselen til Gaarden. Fra den føromtalte Gang i den yderste Pereferi førte ligeledes gennem Graner en Sti op til og forbi Lysthuset "Kogleriet" hvorfra en stejl Sti i mange Trappetrin førte ned i Retning af Dammene. Bag Kogleriet laa eller rettere stod et lukket Trælysthus (det Kinesiske?) med Vindue og Dør, her var det at Lindegaards Poeten (Digteren Just Mathias Thiele f ) slog sin Harpes Strenge (bl. andre Digtet Lindegaarden). Her hendte det engang, at en af de Unge i Kaadhed drejede den udvændigt stikkende Nøgle om og saaledes arresterede den elskværdige Slægtning. Hvem der var Misdæderen husker jeg ikke mere eller har maaske aldrig vidst det, dog troer jeg at kunne huske at der blev en Del Paastyr. Etatsraaden savne des ved Frokosten, kom ikke til Stede trods ivrig Brug af Gongon'en men fandtes saa ved en senere organiseret Opdagelsesexpedition velbeholden. - (Om dette Lysthus's senere Skæbne har jeg hørt at det senere da Udsigten derfra var aldeles tilgroet er blevet flyttet til den Bakke der paa Kortet er betegnet ved "Lystbakke". Fra Hundebakken havde man Havens videste og vel interessanteste Udsigt nemlig Gershøj kirke, i Mellemgrunden og bag Issefjorden Roskilde Domkirkes Tvillingtaarne." Uh>-6 Udsigten fra Lindegårdshaven mod Gershøj kirke og Roskilde domkirke efter tegning a/h.e. Holten. 12 MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR

15 Anette Tonn Petersen - Lindegårdshaven - en erindring fra guldalderen side 4-20 "Som Billedet viser (8) var Granerne ret frit plantede paa dette mere aabne Parti i Haven, jeg troer at her var en Deel Gyvel plantet og den har efter hvad man fortæller ogsaa formeret sig stærkt ved Selvsaaning. Paa Vejen hen mod Granbakken kom man over "Lystbakken", her viser Kortet et større Lysthus og en Flagstang. Jeg mindes ikke at have set nogen af disse Genstande paa Bakken. Lysthuset har været et Tag paa ret høje Pæle vistnok uden Sidevægge. Jeg har hort at Pælene forfaldt og saa fjernedes; Flagstangen blev flyttet, men hvorhen kan jeg ikke opgive." Rytter ved Lindegdrdshavens lysthus set fra runddelen ved alle ens udkørsel til Egholmmarken, Tegnet af H.E.Holten "Rytteren i Forgrunden forestiller min Grandonkel N.A. Holten, de 3 kvindelige Figurer de samme der staa paa Fotografiet paa 3die Side i denne Beskrivelse. (9) Øst for Lystbakken kom man til "QRANEBAKKEN" og her var 2 Genstande jeg leven de erindrer. Først et Bronze Kors, ret hdjt og meget smukt forarbejdet det var til at løfte op af Jorden. Anledningen til dets Anbringelse mellem Granerne er mig ubekendt. Ved Auktionen paa Lindegaard efter Grandmamas Død købte Kammerherre Lønborg det, først anbragtes det (oprejst) ovenpaa et Skab i Kammerherrens Hjem og nu staar det paa hans og hans Hustrus Grav paa Sæby Kirkegaard. I Nærheden af Korset var der opkastet en Fæstning af de yngre og yngste Fætre og her forefaldt Bestormningen og vel sagtens Erobringen ogsaa af de ældre Onkler og øvrige Slægtninge og det gik varmt til. Bombardementprojektileme var Grankogler. Et i alt var her stedse meget livligt paa Lindegaard med improviserede Fester ved hvilke der præsteredes megen Opfindsomhed i Arrangementerne. Idet jeg maa lade den midterste Del af Terrainet ligge ubeskrevet af Mangel paa Erindring, giver Kortet den Oplysning, at her maa have været nogle meget smukke Veje i det ret stigende Terrain; fra "GRANEBAKKEN" kom man ad en Vej, der omtrent lob paralel med Alléen der adskildte Haverne nedenom den store Plaine til Hjørnet hvorfra Indkørslen til Gaarden begyndte og her laa "Lindehuset". omtrent MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR

16 Anette Tonn Petersen - Lindegårdshaven - en erindring fra guldalderen side 4-20 hvor jeg har sat et x. Dette prægtige og største Stykke Legetøj jeg nogensinde har set, med sine deminutive Møbler. Buster af Ida og Hanne Thiele, et Køkken med Lilliput-Køkkentøj og nu og da foran Døren den lukkede Vogn eller Holstenskvognen med sine Magasiner forspændt med Æsler; ja alt dette brændte sig levende ind i min Barnehjerne og glemtes aldrig. (10) Landeveishaven Midt for den store Plaine nedenfor de store Lindetræer ved Stengjerdet var en dobbelt Jemgitterlaage med Udgang til Alléen mellem begge Haver og ligeoverfor en lignende Laage der førte ind til den oekonomiske Have m.m. Herfra udgik ogsaa Stien gennem Anlæget ved Horsebæksmarken der førte til Væverhuset, for paa den anden Side af Kørevejen fra Krabbesholm til Skiby at fortsættes med Stien til Krabbesholm. Landevejshaven var delvis Lystanlæg med Beplantninger der afgav Læbelter for de aabne Arealer der dels anvendtes til Køkkenhave dels til Frugthave; denne sidste der omtrent indtog det Jordstykke der strakte sig fra overnævnte Jernlaage op til Gartnerboligen med sin Gaardsplads, Brønd m.m. deltes ved en Tværgang (med Blomsterrabatter) i 2 ulige store Arealer. Ret ud for denne Tværgang omtrent laa et Materialhus og en Vinkasse hvor Indgangen til Drivbænkene fandtes. Nedenfor disse var Frugtbuskstykkeme ligesom her afgaves Plads for Asparges, Artiskok og Jordbær. Alle disse Planter vare stedse i høj Kultur og produceredes i store Mængder til det altid velbesatte Bord, hvor de næsten altid talrige Gæster beværtedes med rund Haand. Det saakaldte Blumesteri var aldrig særlig udviklet, for dels var den Tids Fordringer ikke store og Aparaterne til Tdtrækning ud over almindelige Sommervæxter noget beskedne. Det hele Havevæsen var jo kun baseret paa Herskabets Forsyning under Sommerophold som dog fra 1850'1869 blev forandret til permanent Ophold hele Aaret rundt. Egentlige Væxthuse (Blomsterplantehuse) fandtes ikke, dog var der i den østlige Ende af Gartnerboligen et Overvintringslokale for Ballietræer der om Sommeren udflyttedes til den saakaldte "Gransal" (11) i den lange Palmeformige Plantning Øst for Begyndelsen af "Horsebæksstien", der som tidligere omtalt begyndte ved den store Allé mellem begge Haverne Østfor den saakaldte TRIANQEL, hvor der var en Plantning omkring et større Vandparti med en 0 flere Broer og et Andehus. Det forekommer mig som om "Triangelen" delvis var afspærret i hvert Tilfælde ud mod Alléen ved et højt Stakit. Horsebæksanlæget havde adskillige Broer og nogle Partier med Stier, Siddepladser og Vandspejle til Højre og Venstre for Midterstien, Vest for hvor denne skærer Vandløbet der mod Østfor Plantningen danner Grændsen med Horsebæksmarken og fortsæt tes under Broen ved Væverhuset stod et Marmorkors til Minde om Ida Holten f. 8. December Dec hun var Nicolai Abraham Holtens og Johanne Kathrine Mangors næstældste og dybtsavnede Datter. - Dette Kors staar nu paa Grandmamas Grav paa det store Holten'ske Gravsted paa Assistents Kirkegaard i København. Paa Vejen til Skiby ligger det saakaldte Stativejs Hus. Den Bygning som Kortet viser lig gende i Port-Marken ved jeg intet om, muligen hørte den til den ligeoverfor værende 14 MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR

17 Anette Tonn Petersen - Lindegårdshaven - en erindring fra guldalderen side 4-20 Gartnerbolig, maaske var den alt borte da jeg kendte Lindegaard. - Store Fester har vistnok ofte været afholdte i Lindegaardshaven, saaledes troer ved Guldbryllupet (15. Maj 1849). Jeg mindes en Fest med Ilumination af Gransalen med orientalske Lamper, Transparent med Navnetræk til Ære for Ida Wilde og som jeg formoder paa hendes Fødselsdag (22. August). Ved Gæsternes store Antal der i Ferierne strømmede til det gæstfri Slægtehjem mødtes vi Slægtninge baade fra Hoved- og Sidelinier lige velkomne og traf der sammen med de nærlig' gende venlige og gæstfri Familiehjem i Skuldeløv Skiby og da forresten ogsaa i Sæby Præstegaarde; alle Steder var de forskellige Generationer repræsenterede, saa at jevnaldrende let fandt hverandre, sluttede Venskaber der ofte holdt ud over Ferieopholdet, eller fornyedes naar vi mødtes næste Gang al Leg og Vandring gennem den herlige Lindegaardshaves mange smukke Gange og Stier. Forinden jeg slutter disse maaske altfor vidtløftige Gammelmandsudtalelser om Haven, vil jeg med Tak mindes 2 Ting jeg har lært ved at færdes i den; først som Barn Respekt for al Plantnings Herlighed og Vidunderlighed; jeg rev engang som lille Dreng i Tankeløshed nogle Blade af en Busk og kastede dem paa Jorden, den gamle Grandonkel bemærkede det irette satte mig herfor paa en kærlig men saa bestemt Maade at jeg troer aldrig nogensinde siden at have gentaget Experimentet, ogsaa senere har jeg vænnet mine Børn af med denne meget almindelige Barneunode. - Som Gartner har jeg lært at taxere Træernes Alder ved Maalinger og samtidig at skaffe mig Underretning om Plantningens Aarstal som jeg tilnærmelsesvis har kundet faa korrekt opgivet. Sluttelig vil jeg endnu meddele hvad jeg har faaet oplyst om de Mænd der har skabt og pas set Haven ved Lindegaarden. Efter Frederiksberg (Eberlin 1888) Den nuværende Slotsgartner er Hr. Carl Adolph Wollf. Efter at være dannet hos Lindegaard i sex Aar og derefter paa en Udenlandsrejse i 6 Aar at have besøgt de vigtigste Haver i Europa, blev han Gartner hos Konferentsraad Holten paa Lindegaard og ved Krabbesholms Gods og i Aaret 1826 Slotsgartner. Han er Medlem af Examenskommissionen. Han gik af (Efter Thaarup 1843.) Fedor Theodor Christian Hindbere f Toldvæsenet, senere Hovedkasserer Hindberg i København. Søn af Fuldmægtig i Han var fra hos Handelsgartner Danckert Østerbro i København, fra hos Slotsgartner Teisen Frederiksborg, tog Examen Var et Aar Gartner hos Statsminister Kaas Hellerup (Gentofte) var dernæst l? Aar ved Botanisk Have under Hornemann, tog saa Examen i Botanik, hørte saaledes til Kategorien (Kunstgartner). Rejste derfra til Holland, vandrede gennem Belgien, Elsas, Schweitz, Østerrig til Berlin, gjorde undervejs mange Afstikkere saaledes ogsaa til Nord- Italien og arbejdede i Botanisk Have i Berlin i 1? Aar Kom hjem Efteraaret MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR

18 Anette Tonn Petersen - Lindegårdshaven - en erindring fra guldalderen side og omlagde om Vinteren Rathlousdalshave til den Skikkelse den nu har. Kom 1835 til Lindegaarden, giftede sig 1836 med Avlsforvalter Madsens Datter paa Lindegaarden. Der fødtes en Datter i 1837 og fra dette Tidspunkt til hendes Død var Gartner Hindbergs Hustru Krøbling, hun døde Gartner H. maa muligen være kommet fra Lindegaarden i 1852 thi 1853 havde han lejet en Have paa Nørrebro i København, hvor han led betydelige Tab da Koleraen udbrød og han selv angrebes af den. I 1854 blev han Gartner paa Strandmøllen hvorfra han i 1857 kom til Eenrum. Samme Aar giftede han sig med sin første Kones Søster; han døde 1884 som Gartner der og overlevedes i 2? Aar af sin 2den Hustru, der i mange Aar var syg ligesom den første Kone. Datteren af 1 ste Ægteskab fik i 6 Aars Alderen sit ene Øje skudt ud ved Vaadeskud under et Besøg i København. (Efter Meddelelser fra Gartner Viggo Hindberg paa Eenrum, 1911.) Gartner Møller var vistnok Hindbergs Eftermand; nøje husker jeg ikke Manden, derimod véd jeg med Sikkerhed at han meget interesserede os store Drenge i 10 a 12 Aars Alderen og jeg erindrer aldeles tydeligt at vi "Just Thiele, Gottlob Stage (f ) og jeg (omtrent jevnaldrende) og Gartner Møller var tilfods undervejs paa en Expedition ud for som jeg troer at undersøge rugende Maager eller Temer paa Kysten af lssefjorden, det maa have været i Retning af Gershøj eller maaske snarere mod Selsø at vi gik, da vor Tur pludseligt fik en brat Foto fra 1860'eme af Lindegården med haven og lindetræerne foran 16 MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR

19 Anette Tonn Petersen - Lindegårdshaven - en erindring fra guldalderen side 4-20 Ende, idet vi opdagede at der i Svanholms Avlsbygninger var udbrudt en stor Ildløs som da ogsaa lagde Bygningen i Aske (senere saa jeg ved et Besøg paa Brandstedet det til Døde brændte Malkekvæg ligge Rækkevis i Staderne). Ved at efterse i "Paa begge Sider af Atlanten" af Alexander Wilde 1894 ser jeg, at her næv nes en Del af Interesse om Lindegaardshaven, saaledes en Bemærkning om den store Arbejdskraft der som naturligt er, først har været anvendt. Til Bevis for denne Paastand anfører Wilde at Arbejdskraften i 1854 efter 2 Gange at have været devideret med 2 endda i forannævnte Aarstal beløb sig til 2 Heste og 6 d 8 Arbejdsfolk. Møller var meget dygtig som Vildtfanger (Ræve) og fik det Ry paa sig, at han forstod at tvinpe Ræven til at eaa i Sax som efter Kommando. Dette foranledigede at M. fik et favorabelt Tilbud som gjorde at han forlod Lindegaarden og tog til Frydendal, han savnedes efter hvad der er oplyst meget paa Lindegaarden efter sin Bortgang og hans Personlighed omgaves med ikke saa lidt Mystik. Som Slut paa min Gartnerliste maa jeg nævne Anders Havekarl der efterfulgte Gartner Møller og saa avancerede til Chef for den gamle Have. Saaledes som alt havde udviklet sig, passede dette Avancement godt. Anders var ikke af de meget talende og opfyldte vistnok til Punkt og Prikke hvad man med Rimelighed kunde forlange af ham. Jeg haaber at hans aller nærmeste Herskab "Lille Grethe" ikke har beredt ham altfor mange Vanskeligheder. -Jeg fik da jeg første Gang besøgte Lindegaardshavens sidste Gartnerfolk i Gartnerboligen en meget elskværdig men dog noget "retiré" Modtagelse af min Kollega Anders Gartner, hans Frue var jo mere talende og mente ret elskværdigt "at jeg skøndtjeg havde tjent Kongen" (det var i 1864 og jeg bar min Korporalsuniform) ikke ganske havde aflagt at være lidt af en Per Næsvis. Denne noget skarpe Tiltale generede mig ingenlunde, den var sikert fortjent og berettiget fra Grethes Side. Sandsynligen har jeg enten pillet ved noget henhørende til hendes Raritetskabinet eller er fremkommet med et nærgaaende Spørgsmaal. Vi vare jo opdraget i at faa Sandheden at vide af ældre Mennesker. Grethe havde kendt mig fra 4 Aars Bam og hun var jo en Original; af disse var der jo baade inde og ude paa Lindegaarden en ret stor Samling, men alle fandt vi dem elskværdige og jeg vil stedse mindes alle mine Barndomsvenner som Jomfruerne Rest, Brassel, Breum (paa Krabbesholm), Susanne Nygren, Tjenerne Johan Jacobsen, Christian Jensen og Peter Marinius saavel som 4. Hestekusken Jens Jørgen, Hans Hansen og Hans Skuldelev med stor Estime og Veneration; alle staa de for mig som Repræsentanter for en stærkt uddøende Klasse Mennesker, som hver for sig bidrog meget til at de Patriarkalske Forhold, der herskede paa det gamle Herresæde bevaredes til den sidste Stund! Ja nu har jeg givet det jeg formaaede det blev - noget Vidtløftigere end jeg tænkte da jeg begyndte, dog haaber jeg ikke det var altfor langt. Deres hengivne Nicolai Holten-Bechtolsheim København II Marts 1911" (12) MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR

20 Anette Tonn Petersen - Lindegårdshaven - en erindring fra guldalderen side 4-20 Holtens spor Lindegårdshaven er ikke helt forsvundet. Den del, der lå vest for vejen, eksisterer sta dig som en park, og det samme gør en del af lindetræerne. Arealet er ejet af Skibby kommune, og der er offentlig adgang. Landsbyen Sæby ligger stadig "som i en skov". Her kan man se de store gamle parkt ræer som Holten gav sine bønder. Indtil 2. verdenskrigs isvintre var Sæby kendt for sine gamle valnøddetræer. I haven ved Sæby gamle skole står et valnøddetræ, der er et rodskud af et af de nedfrosne træer. Kirken og præstegården lod Holten ombygge, og kirkegården er særegen, fordi den blev nyanlagt og organiseret med gårdgravsteder ved kirkens ombygning i Kirkegård og præstegård er naturligvis omgivet af lindetræer. Den ovennævnte skole er ligeledes bekostet af Holten i 1830 og fredet i Ved skolehavens indgang lod Holten placere store firkantede granitsøjler, de samme søjler stod ved alle indfaldsveje til godset, ved Lindegårdens havelåger og ved Sæby kirke. Skolehaven Igennem nogle år har haven ved Sæby skole undergået en forandring. Huset rummer lokalhistorisk arkiv og herfra har man arbejdet med at omlægge haven i overensstem melse med husets alder og oprindelige funktion. Holtens skolebygning fra Som den ser ud i dag. Foto MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Find vej i Birkerød By del 1

Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By - er en anderledes tur i Birkerød. Kortet er fremstillet efter standarden for et orienteringskort i byområde. Posterne er vist med en cirkel og et nummer

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde Kirkegårdstakster for Køng Svinø Kirkegårde Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper: Medlem

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

Blomsterhilsen fra Lille Ida

Blomsterhilsen fra Lille Ida Blomsterhilsen fra Lille Ida af Anette Tonn-Petersen Eventyret Der var engang en lille pige der hed, Ida. Hun blev født i 1830 i Kongens København i en god familie, hvis omgangskreds talte tidens største

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne KISTEGRAVSTEDER Servitutter på kistegravsteder Til én jordbegravelse købes et gravsted

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus Ulriksholm med et kongeligt vingesus TEKST: METTE BACHER FOTO: JOE MORTENSEN Udsigten fås ikke bedre end på godset Ulriksholm, der ligger syd for Munkebo på Fyn. Man kører langs med Kerteminde Fjord, og

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene

Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene Hvor er vi på vej hen??? Jens Dejgaard Jensen jdj@skk.dk Udfordringer: Mange kirkegårde bliver for store Tilbyder kirkegården det, som folk ønsker? Økonomien

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere