N G. Årsskrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N G. Årsskrift 2006-2007"

Transkript

1 G IE R SI N G Årsskrift

2 Indholdsfortegnelse Kolofon Giersings Realskole Skolebestyrelsesformand Eva Holtved om året der gik 8 Skoleleder Poul Pedersens Året der gik Årets aktivitetskalender Mexico ligger i Spanien Printemps à Paris kl på lejrskole i Grenå klasse på lejrskole kl. på Introtur Ravnerock årets skolekomedie Engelsk fagdag: Halloween Innovation Ikonmaledag i Domkirken Fototriennale på Brandts Fra svinesti til trætopsvandring Strømer i børnehaveklassen Idrætslinien Hvad laver de dog der? Progression i idrætsundervisningen Vore forunderlige hænder IT på Giersings Realskole Binære tal og bongotrommer Sus i sal med musical Årets gang i SFO Elevrådet - året der gik Blandt fremmede venner Om at være ny vicer på Giersings Realskole Personale Farvel og goddag Skoleåret (ferier/fridage) Fagenes timetal Undervisningsprincipper Nyt fra skolevejlederen Hvor går eleverne hen Karaktergivning Skolepenge mm Befordring Skolens ringetider Kombineret elevforsikring Skolefritidsordningen (SFO) Konfirmationsforberedelse mm GR s fælleslegat I praktik på Gjersings Realskole Målsætning for faget praktik på Giersings Realskole Ny lov om læreruddannelse Kunstforeningen Elevlister Vedtægter og tilsynsplan Indmeldelseskort Hvor er vi?

3 Giersings Realskole er oprettet d. 5.april 1866 og er fra d. 1. august 1961 en selv ejende institution, hvis bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsen Læge Eva Holtved, formand Kontaktchef Kim Skjoldborg Jørgensen, næstformand EDB-konsulent Steen Nicolaisen Arkitekt Søren Vestergaard Revisor Line Hedam Skolens tilsynsførende er Sognepræst Anne Reiter Skolens telefon Telefax Telefon til Skolens Fritidsordning Hjemmeside Skoleleder: Poul H. Pedersen Redaktion på Årsskrift : Ansvarshavende: Skoleleder Poul H. Pedersen & viceskoleleder Lars Bendix Arbejdende redaktør: Overlærer Gorm Gaarde Lay-out og tryk: one2one grafisk produktion Viceskoleleder: Lars Bendix Teknisk Servicechef: Jørgen Reimers Teknisk serviceass.: Hans Henrik Knuhtsen Sekretær: Dorte Bundgaard Regnskabsfører: Dorte Lippert Hjortlund Leder af skolens fritidsordning: Afdelingsleder: Per Kirkebæk Frederiksen Souschef: Anne-Mette Nielsen Tryksag

4

5 Giersings Realskole er en selvejende institution, der modtager elever på alle Folkeskolens trin (børnehaveklasse skoleår). I henhold til gældende lov om friskoler og private grundskoler hører Giersings Realskole til sidstnævnte gruppe, og i henhold til samme lov er der meddelt skolelederen ret til at afholde de for Folkeskolen gældende prøver. Undervisningsplanen er tilrettelagt med henblik på, at eleverne skal kunne afslutte deres skolegang med disse prøver, idet vi anser det for værdifuldt, at der er et fast mål at stræbe imod. I øvrigt skal skolen i henhold til lovgivningen give en undervisning, der mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Vi anser det for en væsentlig opgave at formidle solide og relevante kundskaber til eleverne med hovedvægten lagt på fagene dansk, matematik, fremmedsprog og orienteringsfag. Vi finder det endvidere væsentligt, at en række kreative fag som musik, billedkunst, sløjd, håndgerning, hjemkundskab og idræt indgår i undervisningen.

6 Giersings Realskole arbejder ikke ud fra noget bestemt politisk eller religiøst grundsyn, men gennem undervisningen vil der blive lagt vægt på, at eleverne stifter bekendtskab med og lærer at værdsætte vort folks traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønster. Det vil endvidere være vort mål, at den enkelte elev udvikles til en selvstændig personlighed, som også forstår værdien af at samarbejde med andre, og som i sin færd viser hensyn og respekt for andre mennesker. Skolen vil tilstræbe, at den tryghed, som er en nødvendig forudsætning for den enkeltes velbefindende, er til stede, og med skolens relativt lille elevtal er der mulighed for at følge og tage hensyn til den enkelte elevs udvikling. Skolen placerer i samråd med hjemmet eleverne på det for dem rigtige undervisningsmæssige niveau. Skolen forventer imidlertid også, at de arbejdsopgaver, der pålægges eleven, søges løst på bedst mulige måde. Gennem jævnlige forældremøder og standpunktsbedømmelser holdes forældrene underrettet om elevens skolemæssige situation. Der vil i det kommende skoleår være 2 klasser på hvert af flg. klasstrin: Børnehaveklasse, 1.-9.kl. I overbygningen vil der endvidere være 3 klasser på 10.kl.trin. Fordelingen af de enkelte fag fremgår af siden med fagenes timetal andetsteds i skriftet. (s. 53) Efter 9. skoleår kan der afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve (FSA), der er fælles for alle elever. Der kan aflægges prøve i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, biologi, geografi, historie, kristendom, samfundsfag og fysik/kemi. Desuden kan der aflægges prøve i visse af valgfagene. Efter 10. klasse kan der aflægges 10.klasses Prøven (FS10) eller evt. Folkeskolens Afgangsprøve. Det skal bemærkes, at prøveniveauet vælges fag for fag. Man kan således efter 10.klasse aflægge nogle prøver som Folkeskolens Afgangsprøve og andre som 10.klasses Prøven. Faget tysk er obligatorisk i kl. Faget dansk har fået tilført fornødent timetal, således at der gives klasselæreren mulighed for at løse forskellige opgaver, som ikke indgår i den almindelige timeplan, f.eks. færdselslære, orientering om rus- og nydelsesmidler, seksualvejledning, forberedende arbejde til lejrskoler, erhverspraktik. Børnehaveklasserne, hvis betydning for indskolingen vi tillægger stor betydning, har 20 ugentlige timers undervisning. Ved optagelse i Børnehaveklassen skal barnet være fyldt 5 år ved skoleårets begyndelse (1.august), men hvis barnet ikke fylder 6 år inden kalenderårets udgang, vil det normalt ikke kunne optages. Skolefritidsordning: Elever i bh.kl. til 3.kl. tilbydes ophold i skolens fritidsordning før og efter skoletid. Takster og åbningstider er beskrevet senere i skriftet. (s. 61) Det skal dog bemærkes, at der er ferielukket i 3 uger i juli samt dagene mellem jul og nytår.

7 Fra turbulens til stille vand Så har freden atter indfundet sig på Giersings Realskole. Ikke en væbnet fred eller en passiv stilleståen, men en dynamisk fred med mulighed for ro, eftertanke og pædagogisk udvikling det stille vand med den dybe grund. Skoleåret indledtes på bedste vis med velkomsten til vore to nye ledere. Poul H.Pedersen, som allerede inden sin tiltræden var en kendt og afholdt person på skolen og Lars Bendix., som på rekordtid fornemmede skolens ånd og blev en af vore. Herefter blev der på trods af årstiden gjort forårsrent på skolen. Alle tæpper blev rystet, så gamle nullermænd, glemte sokker, halvkvædede viser og uklare retningslinier kom for dagens lys. Det var og er ledelsens og bestyrelsens hensigt, at der på Giersings Realskole skal herske åbenhed og rene linier i alle forhold. Dette har medført klarere retningslinier og strammere regler på en del områder, men samtidig en større gennemskuelighed til glæde og gavn for alle parter på skolen, ikke mindst nyansat personale. En stramning på økonomisiden var desværre også en nødvendighed i efteråret 2006; og mange har i det sidste halve år mærket begrænsninger i mulighederne for nye såvel faglige som personlige tiltag. Den store økonomiske ansvarlighed hos alle grupper på skolen har imidlertid allerede haft en så positiv indvirkning på skolens budget, at der nu atter er plads til pædagogisk udvikling og nytænkning, så Giersings Realskole kan genvinde den dynamik, som er et af skolens kendetegn. Des-

8 værre må vi se i øjnene, at de økonomiske vilkår for privat skoledrift bliver stadigt vanskeligere, hvilket fortsat vil kræve stor agtpågivenhed fra alle sider, hvad angår økonomi og produktivitet. Om foråret lysner det jo oftest, og på Giersings Realskole har det givet sig til kende ved nymalede bænke, mure og vægge samt adskillige nye skolemøbler. Sammen med de altid spændende, skiftende kunstudstillinger giver det indtrykket af en skole med sans for såvel æstetik som funktionalitet. I indeværende skoleår har vi været begavet med hele to generalforsamlinger, én i september og én i marts - den første noget bedre besøgt end den anden; men da vedtægterne nu endelig er blevet godkendt af Undervisningsministeriet, vil generalforsamlingen fremover blive afholdt i foråret. Som altid i en virksomhed af Giersing Realskoles størrelse er der en stadig strøm af nytilkomne og fragående, såvel børn som medlemmer af personale og bestyrelse. I den anledning skal lyde en særlig tak til tidligere bestyrelsesformand Henning Rouchmann, som via bestyrelsen i mange år har virket for Giersings Realskole. Henning Rouchmann har sidst lagt et stort arbejde i udarbejdelsen og godkendelsen af de nye vedtægter og har en stor del af æren for ansættelsen af den velfungerende ledelse, som skolen har i dag. Tak for din indsats gennem årene. Sluttelig skal der fra bestyrelsen lyde en tak til såvel børn som forældre og ansatte på Giersings Realskole. Tak for tålmodighed, tillid og arbejdsvilje nu er vi på rette vej! På bestyrelsens vegne Eva Holtved

9 Så gik der igen et skoleår Så er der gået endnu et skoleår, som på flere måder er lidt anderledes sammenlignet med de sidste par år. Skoleåret startede, som det efterhånden mere er reglen frem for undtagelsen, med smukt dansk sommervejr og temperaturer tæt på de 30 grader. Skolegården fyldt med glade og forventningsfulde elever, lærere og mange forældre. Måske var der i år et par stykker, som udover forventninger også havde et par sommerfugle flyvende rundt i maven, nemlig viceskoleleder Lars Bendix og skoleleder Poul H. Pedersen. Det var meget berigende at se alle de glade børn, og ingen af os var i tvivl om det store ansvar, vi havde fået som nye ledere af Giersings Realskole anno 2006/07. Vi var indstillet på at gøre alt, hvad der var os muligt for at leve op til det ansvar. Dog er det stadigvæk den daglige undervisning i et socialt trygt miljø, der betyder alt for Giersings Realskole. Ved at vi alle sammen har et mål med det, vi gør, og sammen hjælper hinanden til at nå det - gør en forskel, som vi både kan se, høre og mærke i hverdagen. Dette skoleår har også for første og sidste gang haft to generalforsamlinger. Som en del nok ved, har der i de sidste par år været en del forvirring omkring skolens vedtægter. Den daværende bestyrelse havde gennem længere tid forsøgt at få vedtægterne rettet til, så de opfyldte lovgivningen på det skolepolitiske område, og det arbejde fuldførte de sammen med skolens daglige ledelse. Vi havde et møde med UVM, og derefter gik det stærkt. 10 Vi startede vanen tro med at fordele gamle såvel som nye elever ud i klasserne, og da skolegården var tom, kiggede vi på hinanden sagde ingenting, men smilede stille og roligt hver for sig det gik jo godt. I året, der er gået, har vi ofte oplevet situationer, der på mange måder minder om første skoledag, og næsten hver gang har vi en følelse af, at den glæde og tillid, vi møder fra børn, forældre og ansatte, gør en forskel og giver os en masse energi til arbejdet. Det er stort at møde eleverne i klassen, på gangene og i skolegården og næsten altid med et smil og et hej. Ellers har skoleåret været præget af mange forskellige skoleaktiviteter, det være sig fra en optræden ved morgensang, skoleskak, teaterbesøg, lejrture i Danmark og Europa osv. Da de nye vedtægter ikke var vedtaget, var det nødvendigt at afholde generalforsamlingen i september måned. Det skal dog siges, at vi til generalforsamlingen havde de nye vedtægter på plads, og vedtægterne blev fremlagt og senere godkendt skriftligt af forældrekredsen med stort flertal. Derfor afholdt vi igen generalforsamling i marts måned, som de nye vedtægter foreskriver. På det skolepolitiske område har skoleåret 2006/07 været et år med store forandringer. Nye prøveformer i dansk, matematik, engelsk, tysk og biologi. Prøver i fag hvor der ikke tidligere har været prøver: Samfundsfag, historie, kristendom og geografi. Det har selvfølgelig været en smule forvirrende, men også en meget spændende udfordring. Det må dog siges, at det til tider har været svært at agere i det krydspres, men så bliver det nok en smule bedre til næste år.

10 Vi har også taget fat på meget væsentlige pædagogiske udviklingsdiskussioner på skolen, og i den forbindelse har brugerundersøgelsen (bikva/ Gør en god skole bedre ), som mange forældre var med i, været et godt arbejdsredskab. Vi har også brugt en del tid på at tilrette fagenes timetal sammen med lærergruppen og bestyrelsen, og det har vi primært gjort for at leve op til de krav, der fra politisk side stilles, og fordi det ugentlige timetal på 5. og 6. klassetrin har været meget stort. Dog er det vigtigt at pointere, at vi stadigvæk bevarer den høje kvalitet i undervisningen. At tænke nyt er altid en svær øvelse, men vi mener bestemt, at vi er lykkedes med begge dele. Konkret betyder det følgende: Dansk tildeles en time mere i 1. og 2. klasse. Tysk tildeles en time mindre i 9. klasse og ligestilles dermed med engelsk. Kristendom tildeles en time på henholdsvis 8. og 9. klassetrin. Matematik tildeles en time mere på 3. klassetrin. Natur/Teknik tildeles en time på henholdsvis 1. og 2. klassetrin. Idræt i 5. klasse består af svømning. Håndarbejde i 5. klasse udgår. Billedkunst, musik og sløjd erstattes af musical i 6. klasse. Aktivtimerne i klasse forsvinder. Edb forsvinder som fag, da skolen indfører junior pckørekort fra skolestart i august Det er store ændringer, men også meget spændende og med respekt for alle fag. Der tilbydes fortsat kor og valghold som før. Skoleleder Poul Haahr Pedersen Årets aktivitetskalender Se årets aktivitetskalender på vores hjemmeside 11

11 Mexico ligger i Spanien 12

12 Den 16. april 2007 var starten på eventyret til Barcelona. Kl mødte 21 trætte teenagere og tre ligeså udmattede lærere op på Odense Banegård, hvor et tog skulle køre os til Kastrup Lufthavn. Det føltes ikke som lang tid, før vi pludselig sad i flyvemaskinen med kursen mod solrige Barcelona. Da vi smilende ankom til hotellet, vendte mundvigene pludselig meget hurtigt nedad, da vi så, at det var et et-stjernet hotel. Vi troede, at vi skulle bo sammen med rotter og fællesbade i køkkenet, men hotellet var faktisk overraskende godt. Miro-museet var vores næste stop, og her blev vi tvunget til i halvanden time at se på kunst eller snige os ind på caféen og spise. Dagen fortsatte med flere seværdigheder, og det blev endelig aften. Den aften fik vi en del klager fra hotellet bl.a. fordi nogle piger havde fyldt en spand med vand og barberskum og ved et uheld kom til at gøre byens befolkning drivvåde, da spanden blev tømt fra tredje sal, fordi en stol faldt ind i den. Mange grin senere faldt pigerne på dette værelse også endelig i søvn. Nå, men vi blev indkvarteret og fordelt på vores værelser, hvorefter vi samlet gik ud for at udforske byen. Byens befolkning var meget imødekommende trods det at deres engelsk er på så lavt et niveau, at selv Poul kunne snakke bedre end dem. Den aften gik alle forholdsvis tidligt i seng med undtagelse af et par stykker, som stadig ikke havde brændt alt krudtet af.. Da vi vågnede veludhvilede næste morgen, gik turen til La Sagrada Familia, som er en ufuldendt kirke med et 70 m højt tårn. Fra tårnet kunne man mærke vinden blafre i håret, og der var udsigt over hele byen. Efter en hurtig frokost traskede vi videre for at se verdens længste bænk, som ligger i Park Güel. Endnu en dag gik, og det var blevet den store fodbold-dag, da vi skulle ud og se F.C.Barcelonas hjemmebane, Camp Nou. Når man sad på de små klapbænke, følte man sig som den mindste person, da stadionet var så uendelig stort og gjorde et stort indtryk på os alle. Halvdelen af klassen valgte at komme igen om aftenen og se F.C.Barcelona spille kamp, og da de kom hjem derfra, var den mest brugte sætning: Det er den fedeste oplevelse nogensinde! Torsdag, halvvejs igennem ugen, skulle vi op til Mont Juicebjerget, så de, der ikke havde taget ordentligt fodtøj på, betalte prisen her. Vi gik ad lange, grusede stier og op ad stejle skrænter, til vi til sidst nåede toppen, hvor der lå en ruin. Så gik turen nedad igen, og vi nåede da bunden kun med mindre styrt ned af bakkerne. Tiden fløj af sted, og det blev fredag, hvor dagen stod på endnu et museumsbesøg, Marinemuseet. Her ligger gamle krigsskibe og andre levn fra fortiden. Det var spændende, da man kunne komme op og se de store skibe. Bagefter tog vi til Barcelonetta, som er en hyggelig gammel fiskerby, hvor vi fik soppet. På hjemvejen gik vi igennem Park Citadella, hvor et af Gaudis første værker, en gigantisk vandskulptur, er at se. Parken havde den reneste luft, og træerne og buskene gjorde stedet umådeligt hyggeligt. Den dag blev vi tidligt sluppet løs, da det var sidste aften, så der skulle hygges igennem. Lørdag var hjemrejsedag, så vi skulle umenneskeligt tidligt op. Vi slæbte kufferterne ned til den bus, som skulle køre os til lufthaven. Turen gennem security i lufthavnen kostede Mikkel mange af hans produkter, da han havde overset de MANGE skilte om reglerne om flydende væsker. Da vi sad i flyet, blev der vinket farvel til Barcelona den by, som havde givet os den mest fantastiske uge. Alle de oplevelser, grin og snakke, der fandt sted på den tur, er umuligt at få skrevet ned. Men 9.A var mere end tilfredse med resultatet af klasseturen og lænede sig nu tilbage i flysæderne, mens de smilede ved tanken om snart at se de savnede familier igen.. Simone Lagoni Jeppesen & Susanne Storkehave, 9.c 13

13 Printemps à Paris Eiffeltårnet og andre finurligheder 14 Vi startede turen klokken natten til mandag med en lille togrejse fra Odense til Kastrup Lufthavn. Vores fly lettede 07.36, så vi havde god tid til at dope os med kaffe og andre opkvikkende midler fra lufthavnens 7 Eleven. Da klokken så endelig blev halv otte, satte vi os ind i et dejligt bekvemt Sterling rutefly. Diverse forhindringer så som flyskræk, mobiltelefon-slukning og stoppen af teknomusik fra en gruppe unge københavnere (ak ja den ungdom) blev overvundet, da en fugl fløj ind i vingen og forsinkede flyet i yderligere ti minutter. Da alt dette var overstået, fløj vi til Paris og blev mødt af dejligt vejr. Men straks kom nye forhindringer. Bl.a. Hvor er der et toilet og en hysterisk overfrisk Jesper Ingerslev som prøvede at kvikke os alle sammen op med sin sang Stegte franske fåret... i min mund. Vi kom smertefrit til vores hotel. Som der stod i rejsebeskrivelsen pænt 1 stjernet hotel. Ejerne måtte have tætte forbindelser til franske gartnerier da der blev dyrket fugtig svampekultur i gulvtæppet. Vi blev også udsat for andre ting som: Frankofil sanitetskultur, ingen elektricitet, huller i loftet og ikke lukkende døre. Ud over det og plastiklagnerne var det et godt hotel. Vi skulle trods alt kun sove der.

14 Vi tog som det første ud og så Eiffeltårnet. Meget flot og vi blev mødt af stor venlighed fra Det Rulleskøjtende Politi. Nogen vandrede op i tårnet, mens andre dasede den af ved det store flotte springvand med tilhørende is og candyflosskiosk. Da vi kom hjem, gik vi til køjs og sov med det samme, da havde vi været vågne i næsten fyrretyve timer. Vi blev dog vækket af en brusebadshungrende klasselærer, men det var hurtigt overstået. Tirsdag, onsdag og torsdag vandrede vi rundt i Paris, hvor vi så Notre Dame, triumfbuerne, Versailles og alle de andre ting, som vi kender og elsker Paris for. Fredag så vi de to berømte museer: Louvre og Musée D Orsay. Louvre var nu lidt af en skuffelse. Mona Lisa var virkelig lille, museet var alt for stort og alt for opreklameret. Musée D Orsay var bedre, men der havde vi også guide på. Turen hjem gik også smertefrit bortset fra, at Elevrådsformanden, Morten S. Bager, fik feber (eller en anden tropesygdom). Et flertal mener, at sygdommen blev forårsaget af næsten fire tallerkner Turkish Delight (Louhkum). Og så måtte vi også transportere en anden syg elev hjem, som havde ligget på hotellet med influenza siden tirsdag. Selve turen hjem gik også fint. Der var selvfølgelig nogle kontroverser, men vi andre overlevede. Vi var på Odense Banegård kl. ca , hvor vi blev mødt af familierne. Vi taler vist på alles vegne, når vi siger, at det var en rigtig god tur. De indfødtes sydlandske venlighed (og nogen gange lidt for pigeglade mænd) gjorde, at vi blev taget glædeligt imod, alle steder vi kom. Vi takker vores to lærere, som var med på turen. Charlotte taler fransk, som vi andre taler dansk, har været i Paris mange gange før, og det var en stor hjælp. Og Jespers tilstedeværelse var også til stor hjælp, da han tog på Stade de France, op i Eiffeltårnet og sikrede os sikkert igennem Paris nat sammen med Charlotte. Charlotte og Jesper gjorde, at turen var noget helt speci... anderledes. Tak. Katrine Bruun Pedersen og Frederik Westergaard Bode, 9.b 15

15 5.b s lejrskole i Grenå 16 I september drog 21 forventningsfulde elever og to lærere af sted til Grenå Vandrehjem på lejrskole. Grenå var et forholdsvis uudforsket lejrskoleområde på Giersings Realskole, men følgende artikel, bestående af citater fra nogle af eleverne i 5.b s lejrskoledagbøger, viser, at det er et fremragende sted for et lejrskoleophold, for der er mange ting at lave og et godt vandrehjem med fin service. Mandag d. 4. september 2006: Kathrine skrev bl.a.: I dag tog vi toget kl inde på Odense Banegård. Vi skiftede tog to gange, den første var i Fredericia, det andet var i Århus. Da vi kom til Grenå gik vi 1,5 km. hen til vandrehjemmet, så blev vi sat ind i det værelse, som vi skulle bo på. Kl gik vi op i Grenå by og så Grenå Kirke. Bagefter fik vi lov til at gå frit rundt. Da vi kom hjem oppe fra byen, fik vi aftensmad, vi fik pasta med noget fars og forskelligt salattilbehør. Og nu skriver jeg dagbog, og senere skal vi på et løb. Tirsdag d. 5. september 2006: Mads skrev bl.a.: Vi stod op og fik morgenmad, smurte madpakke og kørte fra Grenå til Ebeltoft, hvor vi så deres meget gamle rådhus. Et sjovt rådhus med en stor fangekælder med en udstoppet rotte og nogle gamle kranier. Lige bagved var den siamesiske samling, hvor der hang et kæmpestort al-

16 ligatorskind. Ude mellem rådhuset og den siamesiske samling var der en lille have, hvor vi sad og spiste de medbragte madpakker, vi selv havde lavet. Johanne skrev bl.a.: Efter frokost var vi på Glasmuseet, hvor vi så en mand lave glas og en masse andre, flotte ting. Vi besøgte også Fregatten Jylland, hvor vi blev vist rundt af en mand, der hed Bent. Vi hørte om, hvordan matroserne på skibet levede og hvordan de kongelige boede, når de rejste med Fregatten. Vi fik også lov til at ligge i matrosernes senge, som var hængekøjer. Christian skrev bl.a.: Så skulle vi hjem og vi kørte i bus. Det var rigtig sjovt. Så spiste vi aftensmad, det var godt. Bagefter skulle vi i svømmehal. Vi sprang fra vipper, det var sjovt. Onsdag d. 6. september 2006: Jacob S. skrev bl.a.: Vi skulle til Kattegatcentret, men først skulle vi igennem en skov. Vi gik ca. 40 minutter, og det var kedeligt. Da vi kom hen til Kattegatcentret, så mødte vi vores guide Sidsel. Hun fortalte os om hajer. Efter det skulle Sidsel dissekere en pighaj. Vi så hjertet, leveren, den ting der sidder i øjet, kønsorganerne, tarmene og øjenvæsken puha. Camille skrev bl.a.: Derefter fik vi lov at dissekere en blæksprutte. Det gik bare lidt galt for Kathrine, Johanne og jeg, for Kathrine kom til at sprøjte noget vildt ulækkert øjenvæske ud på mig, så min trøje stank rigtig meget af fisk og havvand. Men udover det var det rigtig sjovt at dissekere en ægte blæksprutte. Da vi havde spist, fik vi lov til at gå lidt rundt i Kattegatcentret. Da vi havde gået rundt, skulle vi mødes med Ib og Anne Mette igen. Christine skrev bl.a.: Jeg fodrede en haj. Det var rigtig sjovt. Vi var også i dykkerklokke. Torsdag d. 7. september 2006: Christine skrev bl.a.: Vi startede med at skulle mødes ude foran Mikkels værelse, og så skulle vi synge fødselsdagssang. Det var rigtig sjovt, og det begyndte med at han lå og sov, men han endte med at vågne. Mads skrev bl.a.: Da vi så havde spist morgenmad, kørte vi i umenneskelige tider i bus til Mols Bjerge. Så kom Lars Haugård, også kaldet skovfogeden, der viste os rundt i de bakker, der bliver kaldt bjerge. Da vi kom lidt dybere ind i skoven, så vi et lille hus. Skovfogeden fortalte, at det faktisk havde tilhørt Ellen Dahl, som var Karen Blixens søster. Jorden på Mols Bjerge er enten sand eller muldjord. Der boede også grævlinger i skoven, så der var huller overalt, men de var fyldt op med grævlingernes bæ. Camille skrev bl.a.: Det var et meget smukt landskab. Så tog vi bussen ned til Ebeltoft, hvor vi fik lov til at shoppe i en hel time. Vi fik en dejlig stor is af Ib og Anne Mette. Vi var alle sammen meget trætte nu. Fredag d. 8. september 2006: Kathrine skrev bl.a.: I dag ringede vores vækkeur kl. 6.00, men vi hørte det først kl. 6.31, så vi havde rimelig travlt på vores værelse, fordi vi skulle rydde det sidst op på vores værelse, inden vi skulle hjem. Det sidste tog vi kørte med var en dobbeltdækker, og vi skulle sidde øverst. Sæderne var hårde som sten. Da vi kom hjem ventede vores forældre på os. Det var en god tur. Anne Mette & 5.b 17

17 18 3. klasser på lejrskole

18 10. kl. på introtur For nylig hørte jeg i en radioudsendelse, at mennesket er det eneste væsen, hvor afkommet efter fødslen ikke bare vokser sig store, men gennemgår en større fysisk forvandling fra barn til voksen. Sagt med andre ord, er mennesket den eneste art, der har teenagere med alt hvad det indebærer af glæder og sorger. Man har kun kendskab til en anden art, hvis afkom gennemgik en lignende forvandling med diverse fysiske og hormonelle ubalancer til følge. Det var Tyrannosaurus Rex. Måske kunne man opfinde begrebet Teenage- Rex. T-Rex Når man starter 10. skoleår med små 70 nye T-Rex er, der alle har forskellige forventninger til, hvad skoleåret skal bringe for netop dem, ja så foreskriver traditionen, at man skal nogle dage ud af huset, så man kan få rystet dem lidt sammen, skabe grobund for ung kærlighed, have samtaler om, hvad fremtiden skal bringe osv. Vi drog til Vigsø Bugt i Nordjylland med netop det formål. Til T-Rex ernes store ros skal det siges, at de opførte sig upåklageligt. De arbejdede sig som rene energibundter igennem diverse sportsaktiviteter, den lange gåtur til Hanstholm, lagkage-konkurrence, madlavning, fællesang, oprydning og meget mere. Et år i 10. klasse på Giersings Realskole kræver faktisk en hel del af de unge T-Rex er. De har mange bolde i luften. Ud over den almindelige undervisning skal de som sagt på tur, lave en Obligatorisk Selvvalgt Opgave, i praktik eller brobygning, gå til terminsprøver samtidig med at de skal håndtere den daglige undervisning og det er bare det, der foregår i skolen. Der er jo altså ikke noget at sige til, at der er brug for en mobil til at koordinere sit liv med og man må da forstå, at det ikke altid kan vente til frikvarteret, når man skal afstemme sit liv med kæreste, venner, forældre, job, søskende, fritidsaktiviteter og hvad der i øvrigt skal foregå i weekenden. Ellers er man vel nærmest en Gammel-Rex Det korte af det lange er at måske holder sammenligningen med T-Rex en ikke helt. På trods af teenageres til tider lidt blakkede omdømme er der ikke noget bedre, end at være lærer i 10. klasse. Vi har haft en utrolig dejlig flok unge mennesker, der i stort omfang har været positive og interesserede i skolen, og som altid har haft humør til at gøre dagen lidt bedre også for læreren. De har humor, humør og helt generelt er de faktisk relativt omgængelige og velopdragne. Så kære forældre tusind tak for lån! Har I flere, låner vi dem gerne. Jesper Ingerslev (10.kl. koordinator) 19

19 Ravnerock 20 Igen i år var det 6-klasserne, der skulle lave en skolekomedie, som de valgte at kalde Ravnerock. Før vinterferien skulle vi skrive nogle sedler, hvor vi kunne dele roller ud til os selv og de andre. Efter vinterferien fik vi så vores roller. Så begyndte vi at øve det i hver klasse. Vi læste det skiftevis op i starten. Senere øvede vi det sammen i SFO en. Med vores rekvisitter og kostumer. Samtidig lavede vi også andre rekvisitter. Det vi lavede var mest i billedkunst og sløjd. Vi øvede i SFO`en i en uge. Så var der en uge, hvor der var almindelig skolegang (uheldigvis!!!). Nogle gange var der elever, der skulle øve nogle danse og sange. Alle blev noget stressede. Og lærerne råbte lidt op! Så kom den store aften! Vi skulle være stille, når de andre var på scenen! Det var noget af en prøvelse. Vi spillede skuespillet 5 gange incl. Generalprøven, hvor klasserne så det. Stykket handlede kort fortalt om 4 små historier, som blev sat sammen til et. 1. akt handlede om, hvordan Frej og Gerd blev gift. 2. Akt handlede om, hvordan Loke stjal Yduns æbler, og guderne blev gamle. 3. Akt handlede om, hvordan Skade ville have hævn over, at guderne havde dræbt hendes far, Tjasse, og hvordan hun blev gift med Njord. Og 4. Akt var om, hvordan guderne prøvede at fange Loke, fordi han havde slået Balder ihjel. Men det hele endte heldigvis godt til sidst. Erik 6.B - Alexander 6.A - Nadja 6.A - Emilie 6.B

20 GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT Fotos: Heidi Lundsgaard

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Gymnasieforberedende Experimentarium

Gymnasieforberedende Experimentarium Idræt Friluftsliv Gymnasieforberedende Studietur Ansvar Experimentarium Medie Afklaring Velkommen Du er snart færdig med 9. klasse og står over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

Forældrebrev den 25. oktober 2013

Forældrebrev den 25. oktober 2013 Forældrebrev den 25. oktober 2013 1. Præsentation af vores lærerpraktikanter Line Quistgaard Larsen og Kirstine Vægter 1.1. Præsentation af 1. årgang -matematikgruppen Vi udgør den matematiske gruppe af

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Team10 2012 / 2013. Realskolen har udviklet en anderledes og spændende undervisningsform som måske også er noget for dig, der skal i 10. klasse.

Team10 2012 / 2013. Realskolen har udviklet en anderledes og spændende undervisningsform som måske også er noget for dig, der skal i 10. klasse. 2012/13 Team10 Team10 2012 / 2013 Realskolen har udviklet en anderledes og spændende undervisningsform som måske også er noget for dig, der skal i 10. klasse. Jesper Toftebo Brønnum Mobil 3033 9902 jb@holbaek-realskolen.dk

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere