Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2"

Transkript

1 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g

2 Indholdsfortegnelse 1. Klassen Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år Pædagogiske fokuspunkter Klassens studiemiljø og den enkelte elevs trivsel... 8 Skoleåret 2014/15 2

3 1. Klassen Denne studieplan beskriver team 2 s overordnede plan og aftaler for klassen 2.g. Studieplanen udarbejdes i maj/juni for klasserne i det følgende skoleår. Formålet med studieplanen er at beskrive sammenhængen og kontinuiteten i klassens samlede uddannelse. Og sammenhængen, variationen og progression i de flerfaglige undervisningsforløb, forlagt undervisning, arbejdsformer og opbygningen af elevernes studiekompetencer. Herudover er der også fokus på klassens studiemiljø og den enkelte elevs trivsel. Udgangspunktet er klassens studieretning og den særlige profil, som kendetegner den. Klassen består af elever som har valgt følgende studieretninger: Global og psykologi. Klassens profil er for global-eleverne: Global-eleverne er kendetegnet ved en grundlæggende interesse i at opleve fremmede kulturer og anvende interkulturelle kompetencer også i en kommerciel kontekst. Rejserne til Berlin, Kina og Australien spiller en central rolle både i forhold til selve studieretningen men også i forhold til den enkelte elevs personlighed. Eleverne lærer nye kulturer at kende, og de tør i stigende grad møde nye udfordringer i forbindelse med rejserne. På denne måde sker der modninger i forhold til selvstændighed, samtidig med at de bliver global-minded og kan overføre deres viden om kulturen i rejsedestinationerne mere generelt til andre kulturer. I undervisningen bliver der lagt vægt på koblingen mellem undervisningen og rejserne, bl.a. igennem virksomhedsbesøg i udlandet. Konkret faglig viden (bl.a. kulturforståelse) omsættes direkte i form af konkrete opgaver under rejserne. Klassens profil er for psykologi-eleverne: Psykologielevernes profil er først og fremmest samfundsvidenskabelig, idet interessen for mennesket står i centrum i studieretningsfaget psykologi. Da dette fag indgår i en merkantil kontekst, er der ligeledes fokus på virksomhedskultur, og i faget international økonomi lærer eleverne at se samspillet mellem samfundsmæssige og økonomiske forhold på internationalt niveau. Eleverne opbygger således både mellemmenneskelige, kulturelle og virksomhedsrelaterede kompetencer, som bevirker, at de bliver gode til at anvende deres viden om mennesket i kommunikationsmæssige og virksomhedsmæssige sammenhæng. I psykologiundervisningen planlægges en éndagsekskursion med henblik på at styrke relationen mellem elevernes daglige undervisning og virkelighedens verden. Teamet følger op på udviklingen af klassens studieretningsprofil i forbindelse med klassemøderne. Skoleåret 2014/15 3

4 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år Plan for særlige forløb på 2. år: efterårsferie Jul vinterferie uge 12 påske SO2: Erhvervscase (EC) SO2: Erhvervscase (EC) Dansk Opgave (DO) SO2: Erhvervscase (EC) Studieture Terminsprøver VØB og matematik B SO2: Erhvervscase (EC) Studieretningsopgave (SRO) De fire erhvervscase-forløb: EC1-4 De to første forløb i SO2 er to erhvervscaseforløb. EC1 og EC2varer hhv. tre og to dage, og har fokus på synopsisgenren. Udgangspunktet er det synopsisforløb, klassen havde på 1. år i forbindelse med forårsturen, hvor klassen netop blev introduceret til genren. Fokus i forløbet er at bygge videre på elevernes viden om synopsisgenren og introducere til erhvervscasens samfundsvidenskabelige metoder: kvalitativ og kvantitativ metode, primær og sekundær data, deskresearch og fieldresearch. Til forløbet er valgt casen DK Company. Tredje EC-forløb i SO2 er case-baseret og har fokus på en på en tidsaktuel virksomhed. Forløbet er 4 dage med to dage til individuelle fremlæggelser for at træne den enkelte elev i denne disciplin. De samfundsvidenskabelige metoder anvendt i EC 1 og 2 anvendes ligeledes i EC 3, dog på en sådan måde, at eleven vil opleve progression i forhold til metodesikkerheden. Fjerde EC-forløb i SO2 tager udgangspunkt i DM-casen. Det er sidste forløb inden eksamen, og klassens elever trænes i et helt prøveforløb. Endvidere udvælges deltagere til Aabenraa-Mesterskabet. Danskopgaven (DO) og studieretningsopgaven (SRO): Danskopgaven og studieretningsopgaven er to projektopgaver, som progressivt skal føre frem mod studieretningsprojektet (SRP) på 3. år. Skoleåret 2014/15 4

5 I Danskopgaven er der fokus på dels at styrke de faglige mål i dansk, dels at træne det at skrive en projektopgave. Danskunderviseren fastlægger området, men opgaven er individuel. Studieretningsopgaven er flerfaglig, og klassen kan vælge imellem tre problemstillinger. Fagene vil være dansk, engelsk, IØ, afsætning, kulturforståelse/psykologi og samfundshistorie, og én af de tre problemstillinger vil stå i relation til Kina-forløbene. Kina-forløbene er de flerfaglige forløb, som lægger op til klassens studietur til Kina i uge 11 og 12. De flerfaglige forløb tilrettelægges i fagene IØ, afsætning, kulturforståelse, engelsk, dansk og samtidshistorie. Det faglige fokus på turen er kulturmøder, asiatisk virksomhedskultur og det asiatiske marked. Det konkrete indhold i blokdagen i uge 9 fastlægges sidst på tredje semester. Herudover har teamet aftalt at gennemføre et tværfagligt forløb i kulturforståelse og engelsk med temaet Wal-Mart på tredje semester. Fagene psykologi, dansk og engelsk har aftalt et tværfagligt forløb på fjerde semester. Fokus i forløbet fastlægges i løbet af tredje semester. Teamet følger op på de aftalte aktiviteter i forbindelse med klassemøderne. Funktionen Studieplan i Lectio giver et samlet overblik over placeringen af klassens enkelt- og flerfaglige forløb og klassens skriftlige opgaver. Dette værktøj vil klassens lærere anvende til løbende at orientere sig om parallelle forløb og fordelingen af skriftlige opgaver for klassens elever, og eleverne vil få mindst to ugers afleveringsfrist til de skriftlige opgaver. Udgangspunktet for planlægningen af forløbene vil imidlertid basere på nedenstående oversigt, som kontaktlæreren følger op på. UGE TITEL FAG 2.g - tredje semester Uge 38 EC1 VØ/AFS Uge 43 EC2 VØ/AFS Uge (ca.) Wal-Mart: en global virksomhed med kulturelle udfordringer KF/ENG Uge 51 DO (Intro uge 47) Dansk (ét-fagligt, SWB) 2.g - fjerde semester Uge 13 EC3 VØ/AFS Uge 2-10 Kina Flerfaglige forløb om Kina: IØ, AFS, KF, ENG, DK, HIST Uge 2-5 (ca.) Det uhyggelige PSYK/DA/EN Uge 15 EC4 VØ/AFS Uge 20 SRO DA, ENG, IØ, AFS, KF/PSYK Én af tre problemformuleringer skal handle om Kina. Skoleåret 2014/15 5

6 3. Pædagogiske fokuspunkter I løbet af 2. år skal den enkelte elev i klassen udvikle og konstituere sine gymnasieelev-kompetencer. Variation i arbejdsformerne er et vigtigt fokuspunkt, og i løbet af 2. år vil klassen skulle arbejde med klasseundervisning, par- og gruppearbejde (om muligt baseret på CL-strukturer) og fremlæggelser i grupper og individuelt. Klassen introduceres til projektarbejde i forbindelse med erhvervscasen, der fremlægges i grupper, og danskopgaven, der skrives individuelt. Projektarbejdsformen kommer ligeledes til at indgå i de tværfaglige forløb omkring Kina-turen. Sidst på 4. semester skrives studieretningsopgaven, der ligeledes træner den enkelte elev i udarbejdelsen af opgaver med tværfagligt fokus. Nedenstående figur uddyber de arbejdsformer, eleven vil møde: høj styring Rum 1 Rum 2 Læreren som: skulptør Eleven skal: stille gode spørgsmål lytte få ny viden tage noter Læreren som: træner Eleven skal: arbejde alene øve sig indtil man kan koncentration om en opgave finde sin egen måde at arbejde på Foredrag og oplæg Individuelt arbejde afstand nærhed Gruppe- og projektarbejde Klassesamtale Rum 4 Eleven skal: samarbejde overholde tidsramme håndtere arbejdsproces løse en opgave som kræver flere metoder eller fag Eleven skal: håndtere uenighed problematisere diskutere ræsonnere Rum 3 Læreren som: konsulent Læreren som: deltager lav styring Skoleåret 2014/15 6

7 Ud over de fagspecifikke metoder, der indgår i de enkelte fag og dermed vil blive uddybet i forbindelse med ovenstående projekter, vil global-eleverne skulle foretage et feltarbejde i forbindelse med Kina-turen. Generelt vil der i klassen være fokus på styrkelse af klassens selvforståelse som team samt evnen til at indgå i og skabe konstruktive arbejdsprocesser i par- og gruppearbejde. Der vil fortsat være fokus på metoder, der fremmer studiekompetencen, såsom læsestrategier og notatskrivning. Samtidig vil flipped learning som forberedelse til den daglige undervisning bidrage til at flytte en del af klasseundervisningen over i elevens forberedelse, således at der bliver mere tid til lærerstøttet arbejde (både individuelt og i grupper). Et fælles fokuspunkt for alle klasser på 2. år er arbejdet med synopsis-genren, som de blev introduceret for på 1. år i forbindelse med klassens forårstur. Herudover skal klasserne i gang med projektgenren - først i forbindelse med danskopgaven og efterfølgende med SRO. Begge genrer er en del af det progressive arbejde med elevernes studiekompetencer og mod de to store eksamensopgaver på tredje år: SRP (projektopgave) og DIO (Synopsis), da der for hvert forløb øges ifht. sværhedsgrad og krav til selvstændighed. Kompleksitet Antal fag og krav til faglig dybde SI Synopsis Intro Synopsis (intern - gruppe) EC Erhvervscase Synopsis (eksamen) DO Danskopgave projektopgave (intern) DIO Det internationale område Synopsis (eksamen) SRO Studieretningsopgave Projektopgave (intern) SRP Studieretningsprojekt Projektopgave (eksamen) Selvstændighed Krav til studiekompetence Skoleåret 2014/15 7

8 I klassens fag og flerfaglige forløb vil der blive arbejdet med forskellige faglige og videnskabsteoretiske metoder, ligesom der også i dette semester vil være fokus på udvikling af den enkelte elevs studiekompetencer. I denne klasse vil der på 2. år være fokus på: Faglige kompetencer som: Blooms taksonomi Videnskabsteori Metodebevidsthed Problemorienterede projekter (DO og SRO) Synopsis (EC) Almene kompetencer som: Mundtlig og skriftlig formidling i forskellige genrer Navigation og selektion i store tekstmængder Kritisk informationssøgning Personlige og sociale kompetencer drøftes i forbindelse med studieturen og lærer/elev-samtaler. Teamet følger op på arbejdet med arbejdsformerne og kompetencerne i forbindelse med klassemøderne. Herudover har teamet i denne klasse pædagogisk fokus på IT-adfærd, indlæringsfremmende gruppedannelse og innovativ pædagogik, såsom flipped learning og CLstrukturer. 4. Klassens studiemiljø og den enkelte elevs trivsel Kontaktlærerne har et særligt fokus på klassens studiemiljø og den enkelte elevs trivsel men kan selvfølgelig kun løfte det i et samarbejde med klassens øvrige lærere. Klassens lærere drøfter klassen og den enkelte elevs trivsel ved klassemøder i efteråret og i foråret forud for kontaktlærerens elevsamtaler. Kontaktlæreren afholder elevsamtaler 2 gange i løbet af 2.år. Teamet vil ift. klassens studiemiljø have fokus på demokrati, it-adfærd, aktiv lytning og aktiv deltagelse. Ift. klassens studietur til Kina i uge 11 og 12 er der også fokus på det sociale miljø i klassen. Der tænkes her både på den enkelte elevs sociale kompetencer og på klassens demokratiske selvforståelse. Derudover vil de krav om åbenhed, respekt og initiativ, som mødet med den nye kultur stiller til eleverne, styrke både individuelle og kollektive sociale færdigheder, samtidig med at fælles oplevelser skaber en fælles referenceramme og gavner sammenholdet. Skoleåret 2014/15 8

9 Aktiviteterne på turen vil være af historisk, samfundsmæssig og virksomhedsmæssig karakter med et gennemgående fokus på kulturmødet. Teamet følger op på klassens studiemiljø og den enkelte elevs trivsel i forbindelse med klassemøderne. Tjekliste til kontaktlæreren Kontaktlæreren er tovholder i forhold til følgende punkter i studieplanen: Opfølgning på flerfaglige forløb. Elevernes beherskelse af studiekompetencerne inden for de enkelte faggrupper. Klassens studiemiljø og behovet for nye eller forstærkede pædagogiske tiltag. Skoleåret 2014/15 9

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:

HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger: HF-INTRO 0/ Plan for introduktionskurset på HF.hf-klasserne involveres i skolens almindelige intro for. klasserne. HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

- virkelighedsnære undervisningsforløb

- virkelighedsnære undervisningsforløb Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen.

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. I N S T I T U T F O R F I L O S O F I P Æ D A G O G I K & R E L I G I O N S S T U D I E R I F P R Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. Rapport udarbejdet

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere