år med Krüger. 100 Years with Krüger. Fra funktionelle apparater til rensning og pumpning af vand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1903-2003. 100 år med Krüger. 100 Years with Krüger. Fra funktionelle apparater til rensning og pumpning af vand"

Transkript

1 år med Krüger Fra funktionelle apparater til rensning og pumpning af vand Til markedsførende inden for avanceret vand og spildevandsbehandling 100 Years with Krüger From functional devices for treatment and pumping of water To market leader within advanced water and wastewater treatment

2 Ingeniør Iørgen Krüger stiftede I. Krüger den 6. januar 1903 The engineer Iørgen Krüger founded I. Krüger 6 January 1903 I. Krüger blev grundlagt 6. januar 1903 Introducerede den Aktiverede slamproces i Danmark Omdannet til et aktieselskab Opfører Danmarks første anlæg med opvarmede slamrådnetanke En af Danmarks førende leverandører af pumper til vandværker og spildevandsanlæg Får sin hidtil største ordre på et renseanlæg i Sverige Ringkanaler bliver introduceret på det danske marked Krüger A/S er nu 100% ejet af Danisco Arbejdet med Københavns største renseanlæg begynder Cameroun bliver et af Krügers største markeder internationalt Krüger fusionerer med Akvadan A/S med Krüger som det fortsættende selskab Et 100% ejet datterselskab i Vivendi Water Krüger er med stor succes ansvarlig for Vivendi Water Systems Nordic Region I. Krüger was founded 6 January 1903 Introduced the Activated sludge process in Denmark Converted into a limited company Builds the first Danish plant with heated digester tanks One of the leading market players within the field of pumps for water plants and wastewater treatment plants Obtains the biggest order so far for a wastewater treatment plant in Sweden Oxidation ditches are introduced at the Danish market Krüger A/S is now 100% owned by Danisco The work on Copenhagen s largest wastewater treatment plants begins Cameroun becomes one of Krüger s main international markets Krüger merges with Akavdan A/S, with Krüger as the continuing company Becomes a 100% owned subsidiary of Vivendi Water Krüger is successfully in charge of Vivendi Water Systems Nordic Region

3 I. Krüger blev grundlagt 6. januar 1903 I. Krüger was founded 6 January Ingeniør Iørgen Krüger stiftede firmaet I. Krüger den 6. januar 1903 med to tidligere ingeniørkolleger som medarbejdere. Firmaets første hovedkontor lå i Studiestræde og havde store glasvinduer ud til den brostensbelagte gade i centrum af København. Her samlede Iørgen Krüger en række repræsentationer for apparater til rensning af vand, pumpning af vand og andre apparater til økonomisk dampdrift. I 1911 overtog Iørgen Krüger tillige en maskinfabrik i Heimdalsgade i København, hvor han fik fremstillet pumper, ventilatorer, modstrømsapparater til opvarmning af fødevand til dampkedler samt apparater til udnyttelse af spildvarme fra røg. Krüger leverede bl.a. en forvarmer til kedelvand til hovedstadens daværende Østre Elektricitetsværk. Men også internationalt markerede firmaet sig med lokalkontorer i Berlin og Leningrad samt salgsrepræsentanter i Sverige og England. Omkring 40 medarbejdere stod på daværende tidspunkt sammen om at skabe grundlaget for det Krüger, vi kender i dag. The engineer Iørgen Krüger founded the company I. Krüger on the 6th of January 1903 with two former colleagues as employees. The company s first headquarters was located in the centre of Copenhagen and had large glass windows facing the cobblestone street. Here Iørgen Krüger gathered several representations of devices for water treatment, pumping of water and other devices for economic steam operation. In 1911 Iørgen Krüger also acquired a machine factory on Heimdals Street in Copenhagen on which he manufactured pumps, ventilators, counter-current devices for heating of feed water for steam boilers as well as devices for utilisation of waste heat from flue gas. At that time, Krüger delivered, among other things, a pre-heater for boiler water for a power plant in Copenhagen. But the company was also put on the map with local offices in London, Berlin and Leningrad and with representatives in Sweden and Great Britain. At that time approximately 40 employees joint forces to create the basis for the Krüger we know today.

4 Udviklede flere nye patenterede produkter Developed several new patented products I årene inden 1. Verdenskrig udviklede firmaet flere nye patenterede produkter, bl.a. et apparat til luftsterilisation og en målemekanisme for dosering af kemikalier, som blev eksporteret til flere lande i Europa samt til USA og Sydamerika. Men da krigen brød ud i 1914, satte den en brat stopper for firmaets internationale udvikling. Trods de indskrænkede markedsmuligheder fortsatte Iørgen Krüger dog ufortrødent, og firmaet oprettede bl.a. en ny ventilationsafdeling. Men da krigen endte i 1918 kom den økonomiske krise og salget faldt drastisk overalt. Krüger var derfor tvunget til at sælge fabrikken i Heimdalsgade og i stedet få fabrikeret firmaets mange produkter på A/S Vølunds fabrikker. De to ingeniører Bloch og Krogh-Lund, som var med til at starte Krüger, blev også optaget som medindehavere for at styrke firmaets likviditet. På samme tid introducerede det danske firma Harvey & Co, der senere bliver en del af Krüger, den såkaldte "Aktiverede Slamproces" på Kirkeskov Renseanlæg i Søllerød nord for København. Metoden der var en videreudvikling af "biologiske filtre", stammede fra England, hvor den blev taget i brug i Den nye proces havde flere fordele, bl.a. kom man nu det store problem med udklækning af fluer i filtrene til livs, og samtidig blev lugtgenerne i nærheden af renseanlægget væsentligt reduceret. Harvey & Co var derudover også repræsentant i Skandinavien for det engelske selskab "Wallace & Tiernan". In the years before World War I, the company developed several new patented products including a device for sterilisation of air and a measuring mechanism for dosing of chemicals, which were all sold to countries in Europe as well as to the United States of America and South America. But when the war broke out in 1914, the international expansion of the company ended. Despite the limited market opportunities, Iørgen Krüger continued his efforts, and the company established a new ventilation department. However when the war ended in 1918, the depression came and sales fell drastically. Krüger was forced to sell the factory in Heimdals Street and all the company s products were to be manufactured at A/S Vølund s factories. The two engineers Bloch and Krogh-Lund were taken in as partners, in order to improve the company s cash position. At the same time, the Danish company Harvey & Co, which later becomes part of Krüger, introduced the so-called "Activated sludge process" on Kirkeskov Treatment plant in Søllerød north of Copenhagen. The method, which was a further development of the "biological filters" came from Great Britain, where it was first put into use in The new process had several advantages, for example it solved the problem with hatching of flies in filters and it reduced the odour in the proximity of the treatment plant. Besides, Harvey & Co. was the representative in Scandinavia for the British company "Wallace & Tiernan".

5 Krüger blev omdannet til et aktieselskab Krüger was converted into a limited company I sommeren 1923 kom Iørgen Krüger i forbindelse med Dr. Kobelt fra München. Af ham købte Krüger patent for Norden på fremstilling af et særligt materiale "Natrolith" til blødgøring af vand, og selskabet "Det Nordiske Natrolith A/S" blev etableret i Men 20'ernes største fremskridt var dog udviklingen og markedsføringen af en centrifugalpumpe, som - i forhold til datidens konkurrerende produkter - havde en endog meget god nyttevirkning. Krüger blev omdannet til et aktieselskab i 1927, og året efter fratrådte Iørgen Krüger som ejer og direktør. De to medarbejdere Bloch og Krogh- Lund fortsatte i firmaet som direktører, men en tiltrængt konsolidering af firmaet fandt først sted i 1929, hvor civilingeniør T.C. Thomsen købte selskabet. Iørgen Krüger rejste i 1928 til Sverige som tilsynsførende ingeniør ved bygningen af en bananmodningsanstalt i Stockholm. Men allerede i 1929 vendte han tilbage til Danmark og stiftede - sammen med sønnen Svend Aage Krüger - selskabet "Iørgen Krüger" med vandbehandling som speciale. Krüger, nu ledet af ingeniør T.C. Thomsen, etablerede i 1930 et samarbejde med Dansk Gærings- Industri A/S. Dette førte til at firmaet blev udvidet med en afdeling for spildevandsrensning og opførte flere spildevandsrenseanlæg for gærfabrikker i Europa. Året efter fik Krüger samtidig patent på et system til elektrolytisk vandbehandling, der fortrinsvis blev anvendt til beskyttelse af varmtvandsbeholdere og varmtvandsledninger mod korrosion og tilstening. In the summer of 1923, Iørgen Krüger got in contact with Dr. Kobelt from Munich. From Dr. Kobelt Krüger bought the Scandinavian patent for the production of a special material "Natrolith" for softening of water, and the company "The Nordic Natrolith A/S" was founded in Nevertheless, the greatest progress of the 1920 s were the development and marketing of the centrifugal pump, which had an excellent efficiency compared to other products of the time. Krüger was made a limited company in 1927, and the following year Iørgen Krüger retired as owner and director. The two employees Bloch and Krogh-Lund continued in the company as managing directors, but a much needed consolidation of the company did not take place until 1929 when T.C. Thomsen, an engineer, bought the company. In 1928 Iørgen Krüger went to Sweden as supervising engineer on the construction of a banana ripening facility in Stockholm. In 1929 he returned to Denmark, and together with his son Svend Aage Krüger he founded the company "Iørgen Krüger" specialised in water treatment. Krüger, now managed by the engineer T.C. Thomsen, established in 1930 a cooperation with Danish Fermentation Industry A/S, which led to further expansion of the company with a new department for wastewater treatment and construction of several wastewater treatment plants for fermentation factories in Europe. Also, Krüger took out a patent for a system for electrolytic water treatment, which was mainly used to protect hot-water tanks and hot-water pipes against corrosion and chalk build-up.

6 Opførte Danmarks første anlæg med opvarmede slamrådnetanke Built the first Danish plant with heated digester tanks I 1934 overtog Dansk Gærings-Industri A/S aktiemajoriteten i Krüger. Samme år blev Aktieselskabet Danisco stiftet, og et af aktiverne i det nye selskab var Dansk Gærings-Industri A/ S. Danisco ejede således - via datterselskabet - godt 50% af Krüger. Det gav økonomisk mulighed for produktudvikling, og Krüger blev en af Danmarks førende aktører inden for pumper til vandværker, spildevandsanlæg og centralvarmeanlæg. Især blev den daværende version af dykkede spildevandspumper en stor succes og kom senere til at tegne sig for en væsentlig del af firmaets pumpeproduktion. Spildevand som forretningsområde tog nu også for alvor fart, og 1935 blev et epokegørende år, idet Krüger opførte Danmarks første anlæg med opvarmede slamrådnetanke i Glostrup - en forstad til København. Krügers største konkurrent på spildevandsområdet i de år var Harvey & Co. På drikkevandsområdet gik det også fremad for Krüger, der i 1937 fik ordren på design og opførelse af Næstved Vandværk - det var den hidtil største ordre i firmaets historie. Samtidig gik det økonomisk fremad for Krüger som helhed, og i 1937 kunne man for første gang i aktieselskabets historie betale et udbytte til aktionærerne på 6%, dvs kr. Til sammenligning havde en almindelig ingeniør dengang en årsløn på ca kr. Dengang var der ikke langt fra at rense vand til at "vedligeholde" rent vand og i slutningen af 30 erne startede Krüger inden for vandbehandling til svømmebade. Det første anlæg blev installeret i Frederiksberg Svømmebad, og kravet var, at man skulle have bakteriefrit og klart vand, så de badende ikke kunne blive smittet og "så det kunne ses, dersom de måtte gå til bunds". In 1934 Danish Fermentation Industry A/S took over the majority of the shares in Krüger. The same year, the company Danisco was founded, and one of the assets of the new company was Danish Fermentation Industry A/S, and now Danisco owned more than 50% of Krüger. This created an opportunity for product development, and Krüger became one of the leading market players within the field of pumps for water plants, wastewater treatment plants and central heating plants. Especially, the submerged wastewater pumps became a great success and later these pumps would account for a significant part of the company s pump production. Wastewater, as a business area, now developed very fast, and 1935 marked an era, as Krüger constructed the first Danish plant with heated digester tanks in Glostrup, a suburb of Copenhagen. During those years, Krüger s largest competitor within the field of wastewater was Harvey & Co. Krüger was also successful within the field of drinking water and won the design and build for Næstved Waterworks in It was the largest contract in the history of the company. At the same time, Krüger experienced economic progress in general, and in 1937 the company was able to pay a dividend to its shareholders of 6%, i.e DKK. By way of comparison the salary of an engineer was DKK per year. Back then, treatment of water was not very different from "maintenance" of clean water, and in the late 1930 s Krüger started up within the field of water treatment for swimming pools. The first plant was installed in Frederiksberg Swimming Pool. The demand was to obtain clean water free of bacteria in order for the visitors not to get infected, and "so it could be seen, should they sink to the bottom".

7 Krüger fik sin hidtil største ordre på et renseanlæg i Sverige Krüger obtained its biggest order so far for a wastewater treatment plant in Sweden Verdenskrig var brudt ud og det medførte bl.a. mangel på materialer og faldende ordreindgang. J. Bye-Jørgensen, den hidtidige afdelingsleder af spildevandsafdelingen, blev i 1944 udnævnt til underdirektør. Han var som sådan med til at udarbejde en reorganiseringsplan for Krüger i månederne efter krigens ophør. En plan der var nødvendig som følge af de vanskelige økonomiske tider i starten af 40 erne og umiddelbart efter krigens ophør. Den nye struktur fik succes og i 1946 voksede ordreindgangen i såvel Danmark som Sverige, bl.a. fik firmaet en stor ordre, der lød på 1,5 mio.kr., på et rensningsanlæg til Uddevalla i Sverige. Samme år blev J. Bye-Jørgensen udnævnt til administrerende direktør for Krüger, og firmaet gik ud af 1946 med et pænt overskud. Krüger kom nu ind i en økonomisk stabil periode, og det gav bl.a mulighed for igen at have egenproduktion af pumper. Det førte bl.a. til flere ordrer på leverancer af borerørspumper så langt væk som til Sydamerika. I begyndelsen af 1950'erne udviklede Krüger også BS-metoden - det var firmaets første patenterede biologiske proces til rensning af spildevand. På grund af processens særlige opbygning var den meget stabil i forhold til overbelastning og forgiftninger på anlæggene. World War II had now broken out, and this led to lack of materials and decline in the intake of orders. The former manager of the department for wastewater treatment, J. Bye-Jørgensen, was appointed vice-president in As such he participated in the development of a reorganisation plan for Krüger in the months after the end of the war. The re-organisation became necessary as a consequence of the difficult financial times in the early 1940 s and the post-war period. The new organisation structure became a success, and in 1946 the order intake increased in Denmark as well as in Sweden. The company obtained, amongst others, a contract for a wastewater treatment plant in Uddevalla in Sweden. That same year, J. Bye-Jørgensen was appointed managing director for Krüger, and the company finished 1946 with a nice profit. Krüger now entered a more financially stable period, which created an opportunity to start up its own production of pumps again. This led to several orders for supply of pumps for drilling wells, some as far away as South America. In the early 1950 s, Krüger also developed the SBmethod (Submerged Biomass), which was the company s first patented biological process for wastewater treatment. Due to its particular properties, it was a very stable process also in case of overload and poisoning on the plants.

8 Ringkanaler blev introduceret på det danske marked Oxidation ditches were introduced at the Danish market Krüger overtog i 1953 en maskinfabrik på Stubmøllevej i Københavns sydvestkvarter og produktionen af bl.a. pumper flyttede hertil. Nu var produktionslokalerne heller ikke langt fra Krügers administrative hovedkontor, der tidligere var flyttet til Christiansgade. Ejendommen, der husede Krügers hovedkvarter i Christiansgade, blev imidlertid revet ned i slutningen af 1950'erne for at give plads til flere gadeudvidelser og funktionærstaben hos Krüger blev flyttet til Rymarksvej på Østerbro. I 1961 valgte Krüger desuden at stifte Grenaa Værk A/S, således at man både havde produktionsfaciliteter i København og Jylland til fabrikation primært af pumper, men senere også centrifuger og andre komponenter. Finansieringen af den fortsatte ekspansion kom gennem en udvidelse af aktiekapitalen til i alt 1 mio.kr. i slutningen af 1950 erne. Det var selskabet Danisco, der primært stod for aktieopkøbet, og per 1. januar 1962 var alle aktierne samlet i selskabet, således at Krüger nu var 100% ejet af Danisco. Krüger ekspanderede ligeledes på det internationale marked og stiftede bl.a. selskabet I. Krüger AB i Sverige, Cirmax Pumps Ltd. i England sammen med Wright Electric Motors Ltd. samt selskabet Krüger GmbH i Tyskland, hvor 50% var ejet af Dr. H. Widerholtz. En af de øvrige aktører på det danske spildevandsmarked i den periode var entreprenørfirmaet Wright, Thomsen & Kier A/S. Selskabet havde gennem årene opnået en solid viden inden for biologisk rensning af spildevand og udtaget patenter på en række specialkonstruktioner. Omkring 1960 udviklede man i Tyskland en ny biologisk anlægstype efter slamaktiveringsprincippet og entreprenørfirmaet sikrede sig retten til de anlægstyper i Danmark. Og i løbet af kort tid slog denne proces - ringkanaler - an på markedet. Spildevandsafdelingen i dette entreprenørfirma blev senere en del af Krüger. In 1953 Krüger acquired a machine factory in Stubmølle Road in Copenhagen, and the production of pumps was transferred to this factory. The production facilities were now located close to Krüger s administrative headquarters in Christians Street. The building which housed Krüger s headquarters, was however demolished in the late 1950 s and the employees were moved to Rymarks Road in the eastern part of Copenhagen. Later, in 1961, Krüger founded the Grenaa Factory A/S in order to have production facilities in Jutland as well as in Copenhagen for the manufacturing of pumps, centrifuges and other components. The financing of the ongoing expansion was realised through an increase of the share capital to 1 million DKK in the late 1950 s. The company Danisco acquired the majority of the shares, and as per 1 January 1962, the company held all the shares, and Krüger was now 100% owned by Danisco. Krüger also expanded internationally, founding I. Krüger AB in Sweden, and Cirmax Pumps Ltd. in Great Britain, which was established together with Wright Electric Motors Ltd., and finally, the company Krüger GmbH in Germany of which Dr. H. Widerholtz owned 50%. One of the competitors during that period was the contracting company Wright, Thomsen & Kier A/S. The company had gained a thorough knowledge within biological treatment of wastewater and had taken out patents for a series of special constructions. Around 1960, a new type of biological plant was developed according to the activated sludge principle, and the company secured the right to this type of plants in Denmark. Before long, the process the oxidation ditches became a success. The contracting company s wastewater department became later a part of Krüger.

9 Arbejdet med Københavns største renseanlæg begyndte The work on Copenhagen s largest wastewater treatment plants began erne var præget af en generel fremgang i samfundet. Krügers omsætning steg til det 7- dobbelte i løbet af dette tiår og resultatet steg til det 10-dobbelte. Krügers tekniske erfaring inden for vand og spildevand var nu blevet en anerkendt realitet i Danmark. Arbejdet på et af de største renseanlæg i København I/S Avedøre Kloakværk begyndte i 1965 og det var Krügers hidtidige største opgave inden for spildevandsrensning, der her tog sin begyndelse. Og da Gentofte Kommune allerede i midten af 1950 erne gik i gang med overvejelser om at udnytte overfladevandet i Sjælsø til drikkevand, var Krüger en naturlig partner på projektet. Efter et effektivt projekteringssamarbejde mellem kommunen og Krüger stod Sjælsø Vandværk - der dengang repræsenterede det mest avancerede inden for rensning af overfladevand - færdigt i 1968 med en kapacitet på 800 m 3 renset drikkevand i timen. I starten af 1970 erne begyndte ligeledes skitseprojekteringen af Lynetten, der dengang og i dag er Københavns største renseanlæg. I lighed med de sidste to årtier stod J. Bye-Jørgensen fortsat i spidsen som administrerende direktør for Krüger op gennem 1960 erne, men valgte i 1972 at gå på pension. Samme år blev han hædret med erhvervsavisen Børsen s miljøpris for sin store indsats i kampen mod forurening. Civilingeniør P. Vermehren var i 1966 blevet udnævnt til underdirektør med ansvar for de internationale markeder og hentede bl.a. en stor projekteringsordre hjem i Thailand i Ved J. Bye-Jørgensens afgang i 1972, blev P. Vermehren således udnævnt til administrerende direktør for Krüger. På det skandinaviske spildevandsmarked valgte Wright, Thomsen & Kier A/S i 1966 at udskille deres spildevandsafdeling fra resten af firmaet og danne et nyt selskab Akvadan. Krügers anden konkurrent på markedet Harvey & Co blev opkøbt af F. L. Smidth i The 1960 s were characterised by a general progress in the society. Krüger s turnover was sevenfolded during this decade and the result was increased tenfold. Krüger s technical know-how within water and wastewater had now become an acknowledged fact in Denmark. The work on one of the largest treatment plants in Copenhagen, Avedøre Sewerage Plant, was initiated in 1965, and it was Krüger s most substantial assignment within wastewater treatment so far. In the mid 1950 s, when Gentofte Municipality considered to utilise the surface water of Sjælsø Lake for drinking water, Krüger was an obvious partner on the project. After an efficient cooperation between the municipality and Krüger, the Sjælsø Waterworks was completed in and at that time it represented the most advanced plant for treatment of surface water -with a capacity of 800 m 3 /h of clean drinking water. In the early 1970 s the basic design of the Lynetten plant was also initiated, and it was and is today the largest wastewater treatment plant in Copenhagen. J. Bye-Jørgensen was still in charge as managing director for Krüger in the 1960s, but in 1972 he chose to retire. The same year he was awarded the environmental prize of the commercial newspaper Børsen due to his efforts in the fight against contamination. In 1966, P. Vermehren, had been appointed vice-president in charge of the international market. Amongst other projects, he managed to win a large design contract in Thailand in When J Bye-Jørgensen retired in 1972, P. Vermehren was appointed managing director for Krüger. On the Scandinavian wastewater market, Wright, Thomsen & Kier A/S chose to separate their wastewater department from the existing company and form a new company, Akvadan. Krüger s other rival on the market, Harvey & Co was bought by F.L. Smidth in 1972.

10 Cameroun blev et af Krügers største markeder internationalt Cameroun became one of Krüger s main markets internationally Krüger var nu for alvor blevet en international virksomhed med projekter rundt om i hele verden. I 1976 vandt firmaet en stor konkurrence på Philippinerne om vandforsyning og kloakering i Cebu samt spildevandsrensningen i hovedstaden Manila. Senere - i 1978 og fik Krüger leveranceordrer på to store vandværker i Lagos, Nigeria. Og allerede året efter i 1980 fik Krüger kontrakt på yderligere 6 vandværker i Nigeria. Derefter fulgte flere store kontrakter i Cameroun, bl.a. på bygning af landsbyvandværker, og dette marked var i flere år frem et af Krügers mest succesfulde. Hjemme i Danmark blev Nordeuropas største og mest moderne renseanlæg Lynetten startet op. Krüger åbnede ligeledes flere kontorer rundt om i Danmark i denne periode. Det gik knap så godt med produktionen af pumper og komponenter i datterselskabet Grenaa Værk A/S og i slutningen af 1970 erne blev selskabet og dermed egenproduktionen afhændet. Krüger bevægede sig i stedet ud i nye forretningsområder og fik - i samarbejde med Kampsax - ordre på projektering af fordelingsnettet for naturgas i den sydlige del af Jylland. Desuden stiftede Krüger sammen med Kampsax og Kommunekemi et datterselskab Chemcontrol i 1979, der skulle markedsføre kemisk affaldsbehandling internationalt. Konkurrencen på det danske spildevandsmarked spidsede til i 1970 erne. Krüger konkurrerede med Harvey & Co på de større anlæg og på de mindre anlæg var Akvadan den største konkurrent. Ydermere fusionerede disse to danske konkurrenter Akvadan A/S og Harvey & Co i 1974 og dannede tilsammen selskabet Akvadan-Harvey A/S. I 1982 opkøbte Danisco, der på det tidspunkt også ejede Krüger, firmaet, der nu havde ændret navn til Akvadan A/ S. Krüger had now become an international company with projects all over the world. In 1976 the company won a major contract on the Philippines for the water supply and sewerage systems in Cebu and wastewater treatment in Manila. Later, in 1978 and 1979, Krüger won the contracts for two large waterworks in Lagos, Nigeria. Soon after, Krüger also obtained a contract for the supply of six other waterworks in Nigeria. Krüger furthermore won several large contracts for supply of waterworks for villages in Cameroon, and for several years Cameroon was one of Krüger s most successful markets. In Denmark, the largest and most advanced treatment plant, Lynetten, was inaugurated. During this period, Krüger also opened several offices in Denmark. The subsidiary Grenaa Factory A/S had experienced some unsuccessful years and as a result the factory including the production was sold. Instead, Krüger entered into new business areas and obtained, in cooperation with Kampsax, a contract for design of the distribution network for natural gas in the southern part of Jutland. Besides this, Krüger founded the subsidiary Chemcontrol, together with the two companies Kampsax and Kommunekemi, in 1979, with the purpose of marketing chemical waste treatment internationally. The competition on the Danish market for wastewater increased during the 1970 s. Krüger competed against Harvey & Co. for the larger plants, and Akvadan was the main rival regarding the minor plants. Furthermore, the two Danish rivals, Akvadan A/S and Harvey & Co., merged in 1974 and founded the company Akvadan-Harvey A/S. In 1982, the company Danisco, which also owned Krüger at that time, bought the company, which was now called Akvadan A/S.

11 Krügers biologiske processer renser spildevandet på størstedelen af de danske anlæg Krüger s biological processes treats the wastewater at the majority of the Danish plants Krügers og Daniscos bestyrelser besluttede i 1983, at Krüger skulle købe aktierne i Akvadan-Harvey og den 1. januar 1984 fusionerede Krüger og Akvadan-Harvey med Krüger som det fortsættende selskab. Det markerede starten på et årti præget af vækst og fremgang, opkøb af nye selskaber og etablering af internationale kontorer rundt om i hele verden. Krüger udviklede i starten af 1980 erne - i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet - de biologiske processer BioDenitro/BioDenipho til fjernelse af organiske stoffer, kvælstof og fosfor. Baseret på bl.a. denne proces stod Krüger for udbygning og nyopførelse af renseanlæggene i en lang række kommuner i Danmark. Vedtagelsen af Vandmiljøhandlingsplanen i 1987 satte yderligere gang i aktiviteterne og alene i 1988 steg omsætningen med 27%. Senere opnåede Krüger derudover - i samarbejde med Rambøll - den største enkeltordre på projektering i Danmarks historie, nemlig udbygningen af de københavnske renseanlæg Lynetten og Damhusåen. I 1990 fik Krüger to historiske kontrakter på drift og vedligeholdelse af henholdsvis Søllerød og Farum kommunes renseanlæg - de første renseanlæg i Danmark, der overgik til privat drift. På det internationale marked oplevede Krüger fortsat en kraftig vækst, især i Cameroun, hvor Krüger i løbet af 1980 erne og 90 erne forsynede ca. 335 landsbyer med rent vand. Derudover havde Krüger både rådgivnings- og anlægsprojekter i andre dele af Afrika, Asien og flere steder i Europa. I 1989 blev der bl.a. oprettet datterselskaber i Grækenland og Irland samt Krüger Inc. i USA. Danisco besluttede at afhænde aktierne i Krüger og i 1990 fik Krüger en ny ejerkreds, der bestod af danske institutionelle investorer, OTV Holding SA - et datterselskab i den franske koncern CGE (nu Vivendi Environnement) samt Krügers ledelse. Vækst og fremgang prægede hele firmaet, og i 1991 rundede Krüger 1 milliard kroner i omsætning. Krüger opkøbte ligeledes virksomheden Iørgen Krüger I/S, som i de forløbne 50 år havde specialiseret sig i procesvandsbehandling. In 1983, the Boards of Krüger and Danisco decided that Krüger should buy all the shares in Akvadan-Harvey and 1 January 1984 Krüger merged with Akvadan-Harvey, with Krüger A/S as the continuing company. This marked the start of a decade characterised by growth and progress, acquisition of new companies and establishment of international offices all over the world. In the early 1980 s, Krüger developed in cooperation with The Danish Technical University the biological processes BioDenitro/BioDenipho for removal of organic matter, nitrogen and phosphorus. Based on this process, among others, Krüger was involved in the extension and construction of wastewater plants in numerous municipalities in Denmark. The adoption of the Aquatic Environment Plan in 1987 boosted the activities further, and in 1988, the turnover rose by 27%. As part of a joint-venture Krüger got the contract for the extension of the two treatment plants in Copenhagen. Furhtermore, two historical contracts were obtained in 1990 when Krüger took over the operation and maintenance of Farum and Søllerød municipal wastewater treatment plants. The first treatment plants in Denmark to be outsourced to a private company. Internationally, Krüger expanded as well, and especially Cameroon accounted for an important part of the turnover. During the 1980 s and 1990 s, Krüger supplied approx. 335 villages in Cameroon with clean water. Krüger also had projects in other parts of Africa and in Asia. In Europe subsidiaries were founded in Greece and Ireland in And Krüger Inc. was established in the US of America. Danisco decided to sell its shares in Krüger, and in 1990 Krüger s new owners were Danish institutional investors, Krüger s management and OTV Holding SA, a subsidiary of the French CGE (now Vivendi Environnement). Growth and progress characterised the entire company, and in 1991, Krüger topped with a turnover of 1 billion DKK. Krüger also bought the company Iørgen Krüger I/S, which had specialised in process water during the past 50 years.

12 Krüger er nu - med stor succes - en integreret del af Vivendi Water Systems Krüger is now successfully an integrated company within Vivendi Water Systems Efter 21 år som administrerende direktør for Krüger valgte P. Vermehren at gå på pension i 1993 og blev efterfulgt af Ole Rendbæk. Krügers omsætning var i de forløbne år steget kraftigt, men resultaterne var ikke fulgt med, hvilket bl.a. hang sammen med at de danske aktiviteter i forbindelse med Vandmiljøhandlingsplanen var toppet. Derfor startede nu en større omorganisering og rationalisering af Krüger, hvor bl.a. de institutionelle investorer valgte at trække sig ud af ejerkredsen. Den franske koncern CGE blev - gennem datterselskabet OTV Holding SA - således hovedaktionærer i Krüger i slutningen af 1990 erne. I starten af år 2000 overtog CGE (nu Vivendi Environnement) alle aktierne og blev således eneejer af Krüger A/S. Op gennem 1990 erne var samarbejdet mellem Krüger og OTV (nu Vivendi Water Systems) blevet stadig mere konsolideret både i forbindelse med projekter på de internationale markeder, og med overførsel af teknologier selskaberne imellem. Specielt de franske processer Actiflo og BioStyr blev en succes. Ikke mindst i USA, hvor Krüger Inc. - ledet af Finn M. Nielsen - tog processerne til sig og bl.a. derfor var i stand til at arbejde firmaet op til en millionsucces med i alt 70 ansatte. Hjemme i Danmark havde Krüger ikke vist tegn på yderligere fremgang og Finn M. Nielsen vendte derfor tilbage i foråret 2000 og overtog ledelsen af Krüger inklusiv ansvaret for Vivendi Water Systems Nordic Region. En ny strategi med fokus på vand og spildevand inklusiv salg af relaterede unikke produkter samt yderligere integration med Vivendi Water Systems blev nu sat i værk, og allerede året efter kunne Krüger høste resultaterne af de omfattende organisatoriske og strategiske ændringer og tiltag. I løbet af halvandet år blev udviklingen vendt fra flere års underskud til et stabilt økonomisk overskud. Samme strategi og vedholdenhed sikrer nu den fortsatte fremgang for Krüger, der kunne fejre 100 års jubilæum med en stor fest for medarbejderne og forskellige aktiviteter for kunderne fordelt over hele jubilæumsåret. After 21 years as managing director P. Vermehren chose to retire in 1993, and Ole Rendbæk succeeded him. During the past years, Krüger s turnover had increased greatly, but the profits could not keep up due to the fact that the Danish activities related to the Aquatic Environment Plan had peaked. As a result an extensive re-organisation and rationalisation of Krüger was implemented. During this process, the Danish shareholders chose to withdraw from the ownership and in the late 1990 s the French company CGE became the majority shareholder through its subsidiary OTV Holding SA. In 2000 CGE (now Vivendi Environnement) acquired all the shares and became sole owner of Krüger A/S. During the 1990 s, the cooperation between Krüger and OTV (now Vivendi Water Systems) got still more consolidated in connection with international projects and through transfer of technologies between the companies. Particularly, the French processes Actiflo and BioStyr became a success, especially in the United States. Krüger Inc., managed by Finn M. Nielsen, adopted the processes and turned the company into a success story with 70 employees and a matching turnover. Back in Denmark, Krüger had not shown any signs of further improvement, and in 2000 Finn M. Nielsen, returned to Denmark to take over the management of Krüger, including the responsibility for Vivendi Water Systems Nordic Region. A new strategy focusing on water and wasterwater, including sales of unique products as well as further integration with Vivendi Water Systems was now implemented. In 2001, Krüger could reap the fruits of the comprehensive strategic changes that were initiated in the summer of After a year and a half, the development had turned around into a stable profit. The same strategy and persistence still ensure the ongoing improvement of Krüger which in January 2003 celebrated its centenary by a party for the employees and various activities for the clients during the jubilee year.

13 Krüger A/S i dag Krüger arbejder som rådgiver, entreprenør samt leverandør af udstyr, service og løsninger indenfor: Drikkevand Procesvand Spildevand Slambehandling Afløbssystemer Jord og grundvand Styring, regulering og overvågning Korrosionsbeskyttelse Internationalt varetager Krüger moderselskabet Vivendi Water Systems s aktiviteter i Skandinavien, Finland, Polen, de Baltiske lande og Tyskland. Derudover er Krüger - i samarbejde med Vivendi Water gruppen - aktiv på øvrige internationale markeder, hvor Krügers teknologi og ydelser er efterspurgte. Henrik Forslund, administrerende direktør for Krüger A/S: Krüger A/S og Vivendi Water Systems er markedsleder i Østersøregionen inden for vand- og spildevandsbehandling. Vi er teknologisk helt i front og vores systemer strækker sig fra spildevandsanlæg baseret på vore egne patenterede teknologier til membrananlæg for genanvendelse af industrielt procesvand. Fælles for alle vore løsninger er at de skaber værdi hos vore kunder, hvad enten der er tale om komponenter, service, turnkey anlæg eller driftskontrakter Se vores produkter og løsninger på Krüger A/S Today Krüger A/S operates as contractor as well as supplier of equipment and services within: Drinking water Process water Wastewater Sludge treatment Sewerage systems Soil and groundwater remediation Control and monitoring of water and wastewater treatment plants Internationally, Krüger A/S manages the parent company Vivendi Water Systems activities in Scandinavia, Finland, Poland, the Baltic Countries and Germany. Furthermore, in cooperation with the Vivendi Water Group, Krüger A/S is active on all other international markets where Krüger s technology and services are required. Henrik Forslund, Managing Director for Krüger A/S: Krüger A/S and Vivendi Water Systems are market leaders in water and wastewater treatment in the Baltic region. Our technology is in front, and our systems range from wastewater treatment plants based on Krüger s own patented technology to membrane plants for re-use of industrial process water. Common to all our solutions is that they generate value for our customers, whether we talk about components, service, turnkey-plants or operations contracts Take a look at our products and services at Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tlf.: Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Phone:

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

100 years of genuine craftsmanship. Fra Unika til Serieproduktion 23-04-2015

100 years of genuine craftsmanship. Fra Unika til Serieproduktion 23-04-2015 Fra Unika til Serieproduktion Jesper Hejselbæk, Technical Director Product Technology, J. Hvidtved Larsen A/S 100 years of genuine craftsmanship Established in 1915 by Mr. Jacob Hvidtved Larsen as a forging

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes!

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes! Uge 45 - nr. 371 PRESS RELEASE (openpr.com) Eurofins partners with leading US certification firm, SCS, for Indoor Air Quality Certification In a landmark move to better serve European customers with interest

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

A TYPICAL SALE & LEASE BACK ARRANGEMENT

A TYPICAL SALE & LEASE BACK ARRANGEMENT A TYPICAL SALE & LEASE BACK ARRANGEMENT Lessee Lessor Business property Seller Buyer Investor EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked CFIR 26. februar 2013, Louise Starup ATP Huset Pension Administration Investering AUB ATP Livslang Pension AES Barsel.dk DA-Barsel FerieKonto LG Skatte

Læs mere

System Innovation Group

System Innovation Group System Innovation Group System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tel.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8680 1528 - CVR-no.: DK34203644 Email: Kurt@sysinconsult.com www.sysinconsult.com

Læs mere

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig.

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. Referat fra FastPassCorp A/S s ordinære generalforsamling Fredag den 29. april 2011 kl 15.00 Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til 10.1 Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Partner session 2 Mamut - Temadag

Partner session 2 Mamut - Temadag Partner session 2 Mamut - Temadag 22. & 23. september 2009 Agenda Mamut Online Desktop 1.5 Gennemgang af nyheder i MOD 1.5 v/antonio Bibovski Hosted Services (NO HANDOUTS) Positionering af hostede services

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

FREMTIDENS SENSOR. A SENSOR STORY From Pressure, Flow, Temperature to WATER QUALITY Sensors.

FREMTIDENS SENSOR. A SENSOR STORY From Pressure, Flow, Temperature to WATER QUALITY Sensors. FREMTIDENS SENSOR A SENSOR STORY From Pressure, Flow, Temperature to WATER QUALITY Sensors. Direct Sensors is a trademark owned and controlled by the Grundfos Group @ Zenzor 14 konferencen, Eigtveds Pakhus

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT!

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! Tarjei Haaland Klima- og energimedarbejder Greenpeace Klimaseminar 8. November 2008 Hvad skal der til for at holde stigningen i den globale gennemsnits-temperatur under 2 grader

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer?

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? 19. juni 2012 Senior Technology Specialist Jørn Johansen, joj@delta.dk, DELTA Lidt baggrund Modenhedsvurderinger mere end 200 Stærke

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries

Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries 27. April 2015 Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries Anders Kristoffersen Public Affairs Manager Novozymes A/S Novozymes i tal Fordeling af salg Verdensførende i bioinnovation Mere

Læs mere