år med Krüger. 100 Years with Krüger. Fra funktionelle apparater til rensning og pumpning af vand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1903-2003. 100 år med Krüger. 100 Years with Krüger. Fra funktionelle apparater til rensning og pumpning af vand"

Transkript

1 år med Krüger Fra funktionelle apparater til rensning og pumpning af vand Til markedsførende inden for avanceret vand og spildevandsbehandling 100 Years with Krüger From functional devices for treatment and pumping of water To market leader within advanced water and wastewater treatment

2 Ingeniør Iørgen Krüger stiftede I. Krüger den 6. januar 1903 The engineer Iørgen Krüger founded I. Krüger 6 January 1903 I. Krüger blev grundlagt 6. januar 1903 Introducerede den Aktiverede slamproces i Danmark Omdannet til et aktieselskab Opfører Danmarks første anlæg med opvarmede slamrådnetanke En af Danmarks førende leverandører af pumper til vandværker og spildevandsanlæg Får sin hidtil største ordre på et renseanlæg i Sverige Ringkanaler bliver introduceret på det danske marked Krüger A/S er nu 100% ejet af Danisco Arbejdet med Københavns største renseanlæg begynder Cameroun bliver et af Krügers største markeder internationalt Krüger fusionerer med Akvadan A/S med Krüger som det fortsættende selskab Et 100% ejet datterselskab i Vivendi Water Krüger er med stor succes ansvarlig for Vivendi Water Systems Nordic Region I. Krüger was founded 6 January 1903 Introduced the Activated sludge process in Denmark Converted into a limited company Builds the first Danish plant with heated digester tanks One of the leading market players within the field of pumps for water plants and wastewater treatment plants Obtains the biggest order so far for a wastewater treatment plant in Sweden Oxidation ditches are introduced at the Danish market Krüger A/S is now 100% owned by Danisco The work on Copenhagen s largest wastewater treatment plants begins Cameroun becomes one of Krüger s main international markets Krüger merges with Akavdan A/S, with Krüger as the continuing company Becomes a 100% owned subsidiary of Vivendi Water Krüger is successfully in charge of Vivendi Water Systems Nordic Region

3 I. Krüger blev grundlagt 6. januar 1903 I. Krüger was founded 6 January Ingeniør Iørgen Krüger stiftede firmaet I. Krüger den 6. januar 1903 med to tidligere ingeniørkolleger som medarbejdere. Firmaets første hovedkontor lå i Studiestræde og havde store glasvinduer ud til den brostensbelagte gade i centrum af København. Her samlede Iørgen Krüger en række repræsentationer for apparater til rensning af vand, pumpning af vand og andre apparater til økonomisk dampdrift. I 1911 overtog Iørgen Krüger tillige en maskinfabrik i Heimdalsgade i København, hvor han fik fremstillet pumper, ventilatorer, modstrømsapparater til opvarmning af fødevand til dampkedler samt apparater til udnyttelse af spildvarme fra røg. Krüger leverede bl.a. en forvarmer til kedelvand til hovedstadens daværende Østre Elektricitetsværk. Men også internationalt markerede firmaet sig med lokalkontorer i Berlin og Leningrad samt salgsrepræsentanter i Sverige og England. Omkring 40 medarbejdere stod på daværende tidspunkt sammen om at skabe grundlaget for det Krüger, vi kender i dag. The engineer Iørgen Krüger founded the company I. Krüger on the 6th of January 1903 with two former colleagues as employees. The company s first headquarters was located in the centre of Copenhagen and had large glass windows facing the cobblestone street. Here Iørgen Krüger gathered several representations of devices for water treatment, pumping of water and other devices for economic steam operation. In 1911 Iørgen Krüger also acquired a machine factory on Heimdals Street in Copenhagen on which he manufactured pumps, ventilators, counter-current devices for heating of feed water for steam boilers as well as devices for utilisation of waste heat from flue gas. At that time, Krüger delivered, among other things, a pre-heater for boiler water for a power plant in Copenhagen. But the company was also put on the map with local offices in London, Berlin and Leningrad and with representatives in Sweden and Great Britain. At that time approximately 40 employees joint forces to create the basis for the Krüger we know today.

4 Udviklede flere nye patenterede produkter Developed several new patented products I årene inden 1. Verdenskrig udviklede firmaet flere nye patenterede produkter, bl.a. et apparat til luftsterilisation og en målemekanisme for dosering af kemikalier, som blev eksporteret til flere lande i Europa samt til USA og Sydamerika. Men da krigen brød ud i 1914, satte den en brat stopper for firmaets internationale udvikling. Trods de indskrænkede markedsmuligheder fortsatte Iørgen Krüger dog ufortrødent, og firmaet oprettede bl.a. en ny ventilationsafdeling. Men da krigen endte i 1918 kom den økonomiske krise og salget faldt drastisk overalt. Krüger var derfor tvunget til at sælge fabrikken i Heimdalsgade og i stedet få fabrikeret firmaets mange produkter på A/S Vølunds fabrikker. De to ingeniører Bloch og Krogh-Lund, som var med til at starte Krüger, blev også optaget som medindehavere for at styrke firmaets likviditet. På samme tid introducerede det danske firma Harvey & Co, der senere bliver en del af Krüger, den såkaldte "Aktiverede Slamproces" på Kirkeskov Renseanlæg i Søllerød nord for København. Metoden der var en videreudvikling af "biologiske filtre", stammede fra England, hvor den blev taget i brug i Den nye proces havde flere fordele, bl.a. kom man nu det store problem med udklækning af fluer i filtrene til livs, og samtidig blev lugtgenerne i nærheden af renseanlægget væsentligt reduceret. Harvey & Co var derudover også repræsentant i Skandinavien for det engelske selskab "Wallace & Tiernan". In the years before World War I, the company developed several new patented products including a device for sterilisation of air and a measuring mechanism for dosing of chemicals, which were all sold to countries in Europe as well as to the United States of America and South America. But when the war broke out in 1914, the international expansion of the company ended. Despite the limited market opportunities, Iørgen Krüger continued his efforts, and the company established a new ventilation department. However when the war ended in 1918, the depression came and sales fell drastically. Krüger was forced to sell the factory in Heimdals Street and all the company s products were to be manufactured at A/S Vølund s factories. The two engineers Bloch and Krogh-Lund were taken in as partners, in order to improve the company s cash position. At the same time, the Danish company Harvey & Co, which later becomes part of Krüger, introduced the so-called "Activated sludge process" on Kirkeskov Treatment plant in Søllerød north of Copenhagen. The method, which was a further development of the "biological filters" came from Great Britain, where it was first put into use in The new process had several advantages, for example it solved the problem with hatching of flies in filters and it reduced the odour in the proximity of the treatment plant. Besides, Harvey & Co. was the representative in Scandinavia for the British company "Wallace & Tiernan".

5 Krüger blev omdannet til et aktieselskab Krüger was converted into a limited company I sommeren 1923 kom Iørgen Krüger i forbindelse med Dr. Kobelt fra München. Af ham købte Krüger patent for Norden på fremstilling af et særligt materiale "Natrolith" til blødgøring af vand, og selskabet "Det Nordiske Natrolith A/S" blev etableret i Men 20'ernes største fremskridt var dog udviklingen og markedsføringen af en centrifugalpumpe, som - i forhold til datidens konkurrerende produkter - havde en endog meget god nyttevirkning. Krüger blev omdannet til et aktieselskab i 1927, og året efter fratrådte Iørgen Krüger som ejer og direktør. De to medarbejdere Bloch og Krogh- Lund fortsatte i firmaet som direktører, men en tiltrængt konsolidering af firmaet fandt først sted i 1929, hvor civilingeniør T.C. Thomsen købte selskabet. Iørgen Krüger rejste i 1928 til Sverige som tilsynsførende ingeniør ved bygningen af en bananmodningsanstalt i Stockholm. Men allerede i 1929 vendte han tilbage til Danmark og stiftede - sammen med sønnen Svend Aage Krüger - selskabet "Iørgen Krüger" med vandbehandling som speciale. Krüger, nu ledet af ingeniør T.C. Thomsen, etablerede i 1930 et samarbejde med Dansk Gærings- Industri A/S. Dette førte til at firmaet blev udvidet med en afdeling for spildevandsrensning og opførte flere spildevandsrenseanlæg for gærfabrikker i Europa. Året efter fik Krüger samtidig patent på et system til elektrolytisk vandbehandling, der fortrinsvis blev anvendt til beskyttelse af varmtvandsbeholdere og varmtvandsledninger mod korrosion og tilstening. In the summer of 1923, Iørgen Krüger got in contact with Dr. Kobelt from Munich. From Dr. Kobelt Krüger bought the Scandinavian patent for the production of a special material "Natrolith" for softening of water, and the company "The Nordic Natrolith A/S" was founded in Nevertheless, the greatest progress of the 1920 s were the development and marketing of the centrifugal pump, which had an excellent efficiency compared to other products of the time. Krüger was made a limited company in 1927, and the following year Iørgen Krüger retired as owner and director. The two employees Bloch and Krogh-Lund continued in the company as managing directors, but a much needed consolidation of the company did not take place until 1929 when T.C. Thomsen, an engineer, bought the company. In 1928 Iørgen Krüger went to Sweden as supervising engineer on the construction of a banana ripening facility in Stockholm. In 1929 he returned to Denmark, and together with his son Svend Aage Krüger he founded the company "Iørgen Krüger" specialised in water treatment. Krüger, now managed by the engineer T.C. Thomsen, established in 1930 a cooperation with Danish Fermentation Industry A/S, which led to further expansion of the company with a new department for wastewater treatment and construction of several wastewater treatment plants for fermentation factories in Europe. Also, Krüger took out a patent for a system for electrolytic water treatment, which was mainly used to protect hot-water tanks and hot-water pipes against corrosion and chalk build-up.

6 Opførte Danmarks første anlæg med opvarmede slamrådnetanke Built the first Danish plant with heated digester tanks I 1934 overtog Dansk Gærings-Industri A/S aktiemajoriteten i Krüger. Samme år blev Aktieselskabet Danisco stiftet, og et af aktiverne i det nye selskab var Dansk Gærings-Industri A/ S. Danisco ejede således - via datterselskabet - godt 50% af Krüger. Det gav økonomisk mulighed for produktudvikling, og Krüger blev en af Danmarks førende aktører inden for pumper til vandværker, spildevandsanlæg og centralvarmeanlæg. Især blev den daværende version af dykkede spildevandspumper en stor succes og kom senere til at tegne sig for en væsentlig del af firmaets pumpeproduktion. Spildevand som forretningsområde tog nu også for alvor fart, og 1935 blev et epokegørende år, idet Krüger opførte Danmarks første anlæg med opvarmede slamrådnetanke i Glostrup - en forstad til København. Krügers største konkurrent på spildevandsområdet i de år var Harvey & Co. På drikkevandsområdet gik det også fremad for Krüger, der i 1937 fik ordren på design og opførelse af Næstved Vandværk - det var den hidtil største ordre i firmaets historie. Samtidig gik det økonomisk fremad for Krüger som helhed, og i 1937 kunne man for første gang i aktieselskabets historie betale et udbytte til aktionærerne på 6%, dvs kr. Til sammenligning havde en almindelig ingeniør dengang en årsløn på ca kr. Dengang var der ikke langt fra at rense vand til at "vedligeholde" rent vand og i slutningen af 30 erne startede Krüger inden for vandbehandling til svømmebade. Det første anlæg blev installeret i Frederiksberg Svømmebad, og kravet var, at man skulle have bakteriefrit og klart vand, så de badende ikke kunne blive smittet og "så det kunne ses, dersom de måtte gå til bunds". In 1934 Danish Fermentation Industry A/S took over the majority of the shares in Krüger. The same year, the company Danisco was founded, and one of the assets of the new company was Danish Fermentation Industry A/S, and now Danisco owned more than 50% of Krüger. This created an opportunity for product development, and Krüger became one of the leading market players within the field of pumps for water plants, wastewater treatment plants and central heating plants. Especially, the submerged wastewater pumps became a great success and later these pumps would account for a significant part of the company s pump production. Wastewater, as a business area, now developed very fast, and 1935 marked an era, as Krüger constructed the first Danish plant with heated digester tanks in Glostrup, a suburb of Copenhagen. During those years, Krüger s largest competitor within the field of wastewater was Harvey & Co. Krüger was also successful within the field of drinking water and won the design and build for Næstved Waterworks in It was the largest contract in the history of the company. At the same time, Krüger experienced economic progress in general, and in 1937 the company was able to pay a dividend to its shareholders of 6%, i.e DKK. By way of comparison the salary of an engineer was DKK per year. Back then, treatment of water was not very different from "maintenance" of clean water, and in the late 1930 s Krüger started up within the field of water treatment for swimming pools. The first plant was installed in Frederiksberg Swimming Pool. The demand was to obtain clean water free of bacteria in order for the visitors not to get infected, and "so it could be seen, should they sink to the bottom".

7 Krüger fik sin hidtil største ordre på et renseanlæg i Sverige Krüger obtained its biggest order so far for a wastewater treatment plant in Sweden Verdenskrig var brudt ud og det medførte bl.a. mangel på materialer og faldende ordreindgang. J. Bye-Jørgensen, den hidtidige afdelingsleder af spildevandsafdelingen, blev i 1944 udnævnt til underdirektør. Han var som sådan med til at udarbejde en reorganiseringsplan for Krüger i månederne efter krigens ophør. En plan der var nødvendig som følge af de vanskelige økonomiske tider i starten af 40 erne og umiddelbart efter krigens ophør. Den nye struktur fik succes og i 1946 voksede ordreindgangen i såvel Danmark som Sverige, bl.a. fik firmaet en stor ordre, der lød på 1,5 mio.kr., på et rensningsanlæg til Uddevalla i Sverige. Samme år blev J. Bye-Jørgensen udnævnt til administrerende direktør for Krüger, og firmaet gik ud af 1946 med et pænt overskud. Krüger kom nu ind i en økonomisk stabil periode, og det gav bl.a mulighed for igen at have egenproduktion af pumper. Det førte bl.a. til flere ordrer på leverancer af borerørspumper så langt væk som til Sydamerika. I begyndelsen af 1950'erne udviklede Krüger også BS-metoden - det var firmaets første patenterede biologiske proces til rensning af spildevand. På grund af processens særlige opbygning var den meget stabil i forhold til overbelastning og forgiftninger på anlæggene. World War II had now broken out, and this led to lack of materials and decline in the intake of orders. The former manager of the department for wastewater treatment, J. Bye-Jørgensen, was appointed vice-president in As such he participated in the development of a reorganisation plan for Krüger in the months after the end of the war. The re-organisation became necessary as a consequence of the difficult financial times in the early 1940 s and the post-war period. The new organisation structure became a success, and in 1946 the order intake increased in Denmark as well as in Sweden. The company obtained, amongst others, a contract for a wastewater treatment plant in Uddevalla in Sweden. That same year, J. Bye-Jørgensen was appointed managing director for Krüger, and the company finished 1946 with a nice profit. Krüger now entered a more financially stable period, which created an opportunity to start up its own production of pumps again. This led to several orders for supply of pumps for drilling wells, some as far away as South America. In the early 1950 s, Krüger also developed the SBmethod (Submerged Biomass), which was the company s first patented biological process for wastewater treatment. Due to its particular properties, it was a very stable process also in case of overload and poisoning on the plants.

8 Ringkanaler blev introduceret på det danske marked Oxidation ditches were introduced at the Danish market Krüger overtog i 1953 en maskinfabrik på Stubmøllevej i Københavns sydvestkvarter og produktionen af bl.a. pumper flyttede hertil. Nu var produktionslokalerne heller ikke langt fra Krügers administrative hovedkontor, der tidligere var flyttet til Christiansgade. Ejendommen, der husede Krügers hovedkvarter i Christiansgade, blev imidlertid revet ned i slutningen af 1950'erne for at give plads til flere gadeudvidelser og funktionærstaben hos Krüger blev flyttet til Rymarksvej på Østerbro. I 1961 valgte Krüger desuden at stifte Grenaa Værk A/S, således at man både havde produktionsfaciliteter i København og Jylland til fabrikation primært af pumper, men senere også centrifuger og andre komponenter. Finansieringen af den fortsatte ekspansion kom gennem en udvidelse af aktiekapitalen til i alt 1 mio.kr. i slutningen af 1950 erne. Det var selskabet Danisco, der primært stod for aktieopkøbet, og per 1. januar 1962 var alle aktierne samlet i selskabet, således at Krüger nu var 100% ejet af Danisco. Krüger ekspanderede ligeledes på det internationale marked og stiftede bl.a. selskabet I. Krüger AB i Sverige, Cirmax Pumps Ltd. i England sammen med Wright Electric Motors Ltd. samt selskabet Krüger GmbH i Tyskland, hvor 50% var ejet af Dr. H. Widerholtz. En af de øvrige aktører på det danske spildevandsmarked i den periode var entreprenørfirmaet Wright, Thomsen & Kier A/S. Selskabet havde gennem årene opnået en solid viden inden for biologisk rensning af spildevand og udtaget patenter på en række specialkonstruktioner. Omkring 1960 udviklede man i Tyskland en ny biologisk anlægstype efter slamaktiveringsprincippet og entreprenørfirmaet sikrede sig retten til de anlægstyper i Danmark. Og i løbet af kort tid slog denne proces - ringkanaler - an på markedet. Spildevandsafdelingen i dette entreprenørfirma blev senere en del af Krüger. In 1953 Krüger acquired a machine factory in Stubmølle Road in Copenhagen, and the production of pumps was transferred to this factory. The production facilities were now located close to Krüger s administrative headquarters in Christians Street. The building which housed Krüger s headquarters, was however demolished in the late 1950 s and the employees were moved to Rymarks Road in the eastern part of Copenhagen. Later, in 1961, Krüger founded the Grenaa Factory A/S in order to have production facilities in Jutland as well as in Copenhagen for the manufacturing of pumps, centrifuges and other components. The financing of the ongoing expansion was realised through an increase of the share capital to 1 million DKK in the late 1950 s. The company Danisco acquired the majority of the shares, and as per 1 January 1962, the company held all the shares, and Krüger was now 100% owned by Danisco. Krüger also expanded internationally, founding I. Krüger AB in Sweden, and Cirmax Pumps Ltd. in Great Britain, which was established together with Wright Electric Motors Ltd., and finally, the company Krüger GmbH in Germany of which Dr. H. Widerholtz owned 50%. One of the competitors during that period was the contracting company Wright, Thomsen & Kier A/S. The company had gained a thorough knowledge within biological treatment of wastewater and had taken out patents for a series of special constructions. Around 1960, a new type of biological plant was developed according to the activated sludge principle, and the company secured the right to this type of plants in Denmark. Before long, the process the oxidation ditches became a success. The contracting company s wastewater department became later a part of Krüger.

9 Arbejdet med Københavns største renseanlæg begyndte The work on Copenhagen s largest wastewater treatment plants began erne var præget af en generel fremgang i samfundet. Krügers omsætning steg til det 7- dobbelte i løbet af dette tiår og resultatet steg til det 10-dobbelte. Krügers tekniske erfaring inden for vand og spildevand var nu blevet en anerkendt realitet i Danmark. Arbejdet på et af de største renseanlæg i København I/S Avedøre Kloakværk begyndte i 1965 og det var Krügers hidtidige største opgave inden for spildevandsrensning, der her tog sin begyndelse. Og da Gentofte Kommune allerede i midten af 1950 erne gik i gang med overvejelser om at udnytte overfladevandet i Sjælsø til drikkevand, var Krüger en naturlig partner på projektet. Efter et effektivt projekteringssamarbejde mellem kommunen og Krüger stod Sjælsø Vandværk - der dengang repræsenterede det mest avancerede inden for rensning af overfladevand - færdigt i 1968 med en kapacitet på 800 m 3 renset drikkevand i timen. I starten af 1970 erne begyndte ligeledes skitseprojekteringen af Lynetten, der dengang og i dag er Københavns største renseanlæg. I lighed med de sidste to årtier stod J. Bye-Jørgensen fortsat i spidsen som administrerende direktør for Krüger op gennem 1960 erne, men valgte i 1972 at gå på pension. Samme år blev han hædret med erhvervsavisen Børsen s miljøpris for sin store indsats i kampen mod forurening. Civilingeniør P. Vermehren var i 1966 blevet udnævnt til underdirektør med ansvar for de internationale markeder og hentede bl.a. en stor projekteringsordre hjem i Thailand i Ved J. Bye-Jørgensens afgang i 1972, blev P. Vermehren således udnævnt til administrerende direktør for Krüger. På det skandinaviske spildevandsmarked valgte Wright, Thomsen & Kier A/S i 1966 at udskille deres spildevandsafdeling fra resten af firmaet og danne et nyt selskab Akvadan. Krügers anden konkurrent på markedet Harvey & Co blev opkøbt af F. L. Smidth i The 1960 s were characterised by a general progress in the society. Krüger s turnover was sevenfolded during this decade and the result was increased tenfold. Krüger s technical know-how within water and wastewater had now become an acknowledged fact in Denmark. The work on one of the largest treatment plants in Copenhagen, Avedøre Sewerage Plant, was initiated in 1965, and it was Krüger s most substantial assignment within wastewater treatment so far. In the mid 1950 s, when Gentofte Municipality considered to utilise the surface water of Sjælsø Lake for drinking water, Krüger was an obvious partner on the project. After an efficient cooperation between the municipality and Krüger, the Sjælsø Waterworks was completed in and at that time it represented the most advanced plant for treatment of surface water -with a capacity of 800 m 3 /h of clean drinking water. In the early 1970 s the basic design of the Lynetten plant was also initiated, and it was and is today the largest wastewater treatment plant in Copenhagen. J. Bye-Jørgensen was still in charge as managing director for Krüger in the 1960s, but in 1972 he chose to retire. The same year he was awarded the environmental prize of the commercial newspaper Børsen due to his efforts in the fight against contamination. In 1966, P. Vermehren, had been appointed vice-president in charge of the international market. Amongst other projects, he managed to win a large design contract in Thailand in When J Bye-Jørgensen retired in 1972, P. Vermehren was appointed managing director for Krüger. On the Scandinavian wastewater market, Wright, Thomsen & Kier A/S chose to separate their wastewater department from the existing company and form a new company, Akvadan. Krüger s other rival on the market, Harvey & Co was bought by F.L. Smidth in 1972.

10 Cameroun blev et af Krügers største markeder internationalt Cameroun became one of Krüger s main markets internationally Krüger var nu for alvor blevet en international virksomhed med projekter rundt om i hele verden. I 1976 vandt firmaet en stor konkurrence på Philippinerne om vandforsyning og kloakering i Cebu samt spildevandsrensningen i hovedstaden Manila. Senere - i 1978 og fik Krüger leveranceordrer på to store vandværker i Lagos, Nigeria. Og allerede året efter i 1980 fik Krüger kontrakt på yderligere 6 vandværker i Nigeria. Derefter fulgte flere store kontrakter i Cameroun, bl.a. på bygning af landsbyvandværker, og dette marked var i flere år frem et af Krügers mest succesfulde. Hjemme i Danmark blev Nordeuropas største og mest moderne renseanlæg Lynetten startet op. Krüger åbnede ligeledes flere kontorer rundt om i Danmark i denne periode. Det gik knap så godt med produktionen af pumper og komponenter i datterselskabet Grenaa Værk A/S og i slutningen af 1970 erne blev selskabet og dermed egenproduktionen afhændet. Krüger bevægede sig i stedet ud i nye forretningsområder og fik - i samarbejde med Kampsax - ordre på projektering af fordelingsnettet for naturgas i den sydlige del af Jylland. Desuden stiftede Krüger sammen med Kampsax og Kommunekemi et datterselskab Chemcontrol i 1979, der skulle markedsføre kemisk affaldsbehandling internationalt. Konkurrencen på det danske spildevandsmarked spidsede til i 1970 erne. Krüger konkurrerede med Harvey & Co på de større anlæg og på de mindre anlæg var Akvadan den største konkurrent. Ydermere fusionerede disse to danske konkurrenter Akvadan A/S og Harvey & Co i 1974 og dannede tilsammen selskabet Akvadan-Harvey A/S. I 1982 opkøbte Danisco, der på det tidspunkt også ejede Krüger, firmaet, der nu havde ændret navn til Akvadan A/ S. Krüger had now become an international company with projects all over the world. In 1976 the company won a major contract on the Philippines for the water supply and sewerage systems in Cebu and wastewater treatment in Manila. Later, in 1978 and 1979, Krüger won the contracts for two large waterworks in Lagos, Nigeria. Soon after, Krüger also obtained a contract for the supply of six other waterworks in Nigeria. Krüger furthermore won several large contracts for supply of waterworks for villages in Cameroon, and for several years Cameroon was one of Krüger s most successful markets. In Denmark, the largest and most advanced treatment plant, Lynetten, was inaugurated. During this period, Krüger also opened several offices in Denmark. The subsidiary Grenaa Factory A/S had experienced some unsuccessful years and as a result the factory including the production was sold. Instead, Krüger entered into new business areas and obtained, in cooperation with Kampsax, a contract for design of the distribution network for natural gas in the southern part of Jutland. Besides this, Krüger founded the subsidiary Chemcontrol, together with the two companies Kampsax and Kommunekemi, in 1979, with the purpose of marketing chemical waste treatment internationally. The competition on the Danish market for wastewater increased during the 1970 s. Krüger competed against Harvey & Co. for the larger plants, and Akvadan was the main rival regarding the minor plants. Furthermore, the two Danish rivals, Akvadan A/S and Harvey & Co., merged in 1974 and founded the company Akvadan-Harvey A/S. In 1982, the company Danisco, which also owned Krüger at that time, bought the company, which was now called Akvadan A/S.

11 Krügers biologiske processer renser spildevandet på størstedelen af de danske anlæg Krüger s biological processes treats the wastewater at the majority of the Danish plants Krügers og Daniscos bestyrelser besluttede i 1983, at Krüger skulle købe aktierne i Akvadan-Harvey og den 1. januar 1984 fusionerede Krüger og Akvadan-Harvey med Krüger som det fortsættende selskab. Det markerede starten på et årti præget af vækst og fremgang, opkøb af nye selskaber og etablering af internationale kontorer rundt om i hele verden. Krüger udviklede i starten af 1980 erne - i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet - de biologiske processer BioDenitro/BioDenipho til fjernelse af organiske stoffer, kvælstof og fosfor. Baseret på bl.a. denne proces stod Krüger for udbygning og nyopførelse af renseanlæggene i en lang række kommuner i Danmark. Vedtagelsen af Vandmiljøhandlingsplanen i 1987 satte yderligere gang i aktiviteterne og alene i 1988 steg omsætningen med 27%. Senere opnåede Krüger derudover - i samarbejde med Rambøll - den største enkeltordre på projektering i Danmarks historie, nemlig udbygningen af de københavnske renseanlæg Lynetten og Damhusåen. I 1990 fik Krüger to historiske kontrakter på drift og vedligeholdelse af henholdsvis Søllerød og Farum kommunes renseanlæg - de første renseanlæg i Danmark, der overgik til privat drift. På det internationale marked oplevede Krüger fortsat en kraftig vækst, især i Cameroun, hvor Krüger i løbet af 1980 erne og 90 erne forsynede ca. 335 landsbyer med rent vand. Derudover havde Krüger både rådgivnings- og anlægsprojekter i andre dele af Afrika, Asien og flere steder i Europa. I 1989 blev der bl.a. oprettet datterselskaber i Grækenland og Irland samt Krüger Inc. i USA. Danisco besluttede at afhænde aktierne i Krüger og i 1990 fik Krüger en ny ejerkreds, der bestod af danske institutionelle investorer, OTV Holding SA - et datterselskab i den franske koncern CGE (nu Vivendi Environnement) samt Krügers ledelse. Vækst og fremgang prægede hele firmaet, og i 1991 rundede Krüger 1 milliard kroner i omsætning. Krüger opkøbte ligeledes virksomheden Iørgen Krüger I/S, som i de forløbne 50 år havde specialiseret sig i procesvandsbehandling. In 1983, the Boards of Krüger and Danisco decided that Krüger should buy all the shares in Akvadan-Harvey and 1 January 1984 Krüger merged with Akvadan-Harvey, with Krüger A/S as the continuing company. This marked the start of a decade characterised by growth and progress, acquisition of new companies and establishment of international offices all over the world. In the early 1980 s, Krüger developed in cooperation with The Danish Technical University the biological processes BioDenitro/BioDenipho for removal of organic matter, nitrogen and phosphorus. Based on this process, among others, Krüger was involved in the extension and construction of wastewater plants in numerous municipalities in Denmark. The adoption of the Aquatic Environment Plan in 1987 boosted the activities further, and in 1988, the turnover rose by 27%. As part of a joint-venture Krüger got the contract for the extension of the two treatment plants in Copenhagen. Furhtermore, two historical contracts were obtained in 1990 when Krüger took over the operation and maintenance of Farum and Søllerød municipal wastewater treatment plants. The first treatment plants in Denmark to be outsourced to a private company. Internationally, Krüger expanded as well, and especially Cameroon accounted for an important part of the turnover. During the 1980 s and 1990 s, Krüger supplied approx. 335 villages in Cameroon with clean water. Krüger also had projects in other parts of Africa and in Asia. In Europe subsidiaries were founded in Greece and Ireland in And Krüger Inc. was established in the US of America. Danisco decided to sell its shares in Krüger, and in 1990 Krüger s new owners were Danish institutional investors, Krüger s management and OTV Holding SA, a subsidiary of the French CGE (now Vivendi Environnement). Growth and progress characterised the entire company, and in 1991, Krüger topped with a turnover of 1 billion DKK. Krüger also bought the company Iørgen Krüger I/S, which had specialised in process water during the past 50 years.

12 Krüger er nu - med stor succes - en integreret del af Vivendi Water Systems Krüger is now successfully an integrated company within Vivendi Water Systems Efter 21 år som administrerende direktør for Krüger valgte P. Vermehren at gå på pension i 1993 og blev efterfulgt af Ole Rendbæk. Krügers omsætning var i de forløbne år steget kraftigt, men resultaterne var ikke fulgt med, hvilket bl.a. hang sammen med at de danske aktiviteter i forbindelse med Vandmiljøhandlingsplanen var toppet. Derfor startede nu en større omorganisering og rationalisering af Krüger, hvor bl.a. de institutionelle investorer valgte at trække sig ud af ejerkredsen. Den franske koncern CGE blev - gennem datterselskabet OTV Holding SA - således hovedaktionærer i Krüger i slutningen af 1990 erne. I starten af år 2000 overtog CGE (nu Vivendi Environnement) alle aktierne og blev således eneejer af Krüger A/S. Op gennem 1990 erne var samarbejdet mellem Krüger og OTV (nu Vivendi Water Systems) blevet stadig mere konsolideret både i forbindelse med projekter på de internationale markeder, og med overførsel af teknologier selskaberne imellem. Specielt de franske processer Actiflo og BioStyr blev en succes. Ikke mindst i USA, hvor Krüger Inc. - ledet af Finn M. Nielsen - tog processerne til sig og bl.a. derfor var i stand til at arbejde firmaet op til en millionsucces med i alt 70 ansatte. Hjemme i Danmark havde Krüger ikke vist tegn på yderligere fremgang og Finn M. Nielsen vendte derfor tilbage i foråret 2000 og overtog ledelsen af Krüger inklusiv ansvaret for Vivendi Water Systems Nordic Region. En ny strategi med fokus på vand og spildevand inklusiv salg af relaterede unikke produkter samt yderligere integration med Vivendi Water Systems blev nu sat i værk, og allerede året efter kunne Krüger høste resultaterne af de omfattende organisatoriske og strategiske ændringer og tiltag. I løbet af halvandet år blev udviklingen vendt fra flere års underskud til et stabilt økonomisk overskud. Samme strategi og vedholdenhed sikrer nu den fortsatte fremgang for Krüger, der kunne fejre 100 års jubilæum med en stor fest for medarbejderne og forskellige aktiviteter for kunderne fordelt over hele jubilæumsåret. After 21 years as managing director P. Vermehren chose to retire in 1993, and Ole Rendbæk succeeded him. During the past years, Krüger s turnover had increased greatly, but the profits could not keep up due to the fact that the Danish activities related to the Aquatic Environment Plan had peaked. As a result an extensive re-organisation and rationalisation of Krüger was implemented. During this process, the Danish shareholders chose to withdraw from the ownership and in the late 1990 s the French company CGE became the majority shareholder through its subsidiary OTV Holding SA. In 2000 CGE (now Vivendi Environnement) acquired all the shares and became sole owner of Krüger A/S. During the 1990 s, the cooperation between Krüger and OTV (now Vivendi Water Systems) got still more consolidated in connection with international projects and through transfer of technologies between the companies. Particularly, the French processes Actiflo and BioStyr became a success, especially in the United States. Krüger Inc., managed by Finn M. Nielsen, adopted the processes and turned the company into a success story with 70 employees and a matching turnover. Back in Denmark, Krüger had not shown any signs of further improvement, and in 2000 Finn M. Nielsen, returned to Denmark to take over the management of Krüger, including the responsibility for Vivendi Water Systems Nordic Region. A new strategy focusing on water and wasterwater, including sales of unique products as well as further integration with Vivendi Water Systems was now implemented. In 2001, Krüger could reap the fruits of the comprehensive strategic changes that were initiated in the summer of After a year and a half, the development had turned around into a stable profit. The same strategy and persistence still ensure the ongoing improvement of Krüger which in January 2003 celebrated its centenary by a party for the employees and various activities for the clients during the jubilee year.

13 Krüger A/S i dag Krüger arbejder som rådgiver, entreprenør samt leverandør af udstyr, service og løsninger indenfor: Drikkevand Procesvand Spildevand Slambehandling Afløbssystemer Jord og grundvand Styring, regulering og overvågning Korrosionsbeskyttelse Internationalt varetager Krüger moderselskabet Vivendi Water Systems s aktiviteter i Skandinavien, Finland, Polen, de Baltiske lande og Tyskland. Derudover er Krüger - i samarbejde med Vivendi Water gruppen - aktiv på øvrige internationale markeder, hvor Krügers teknologi og ydelser er efterspurgte. Henrik Forslund, administrerende direktør for Krüger A/S: Krüger A/S og Vivendi Water Systems er markedsleder i Østersøregionen inden for vand- og spildevandsbehandling. Vi er teknologisk helt i front og vores systemer strækker sig fra spildevandsanlæg baseret på vore egne patenterede teknologier til membrananlæg for genanvendelse af industrielt procesvand. Fælles for alle vore løsninger er at de skaber værdi hos vore kunder, hvad enten der er tale om komponenter, service, turnkey anlæg eller driftskontrakter Se vores produkter og løsninger på Krüger A/S Today Krüger A/S operates as contractor as well as supplier of equipment and services within: Drinking water Process water Wastewater Sludge treatment Sewerage systems Soil and groundwater remediation Control and monitoring of water and wastewater treatment plants Internationally, Krüger A/S manages the parent company Vivendi Water Systems activities in Scandinavia, Finland, Poland, the Baltic Countries and Germany. Furthermore, in cooperation with the Vivendi Water Group, Krüger A/S is active on all other international markets where Krüger s technology and services are required. Henrik Forslund, Managing Director for Krüger A/S: Krüger A/S and Vivendi Water Systems are market leaders in water and wastewater treatment in the Baltic region. Our technology is in front, and our systems range from wastewater treatment plants based on Krüger s own patented technology to membrane plants for re-use of industrial process water. Common to all our solutions is that they generate value for our customers, whether we talk about components, service, turnkey-plants or operations contracts Take a look at our products and services at Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tlf.: Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Phone:

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

9/11/2012. DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for

9/11/2012. DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for DISA Industries Remote Monitoring Services DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for Remote Monitoring Services

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Skovgaard International In Denmark and Abroad

Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International ApS is an independent consulting company specialised in strategic planning and designing modern pig production units. Curriculum Vitae

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Weiss A/S Konvertering af biomasse ved forbrænding By John Myrup. 08 Juni 2016

Weiss A/S Konvertering af biomasse ved forbrænding By John Myrup. 08 Juni 2016 Weiss A/S Konvertering af biomasse ved forbrænding By John Myrup 08 Juni 2016 1 INTRODUCTION The history John Martin Myrup Sales Manager Denmark Weiss GmbH founded in Germany by the Weiss brothers as a

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651 (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag 84349 (sk) BELIGGENHED Ejendom beliggende i Ballerup Erhvervspark DK Rigtig gode tilkørselsforhold Ejendom er indhegnet Ca. 1.200

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (NIT)

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (NIT) KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag 74509 (NIT) BELIGGENHED Beliggende få min. gang fra Høje Taastrup Station med både S-tog, regionaltog, intercitytog

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (sk)

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (sk) KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag 74509 (sk) BELIGGENHED Beliggende få min. gang fra Høje Taastrup Station med både S-tog, regionaltog, intercitytog

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Rethink Water International markedsføring og branding af dansk vandekspertise og vandteknologi

Rethink Water International markedsføring og branding af dansk vandekspertise og vandteknologi Rethink Water International markedsføring og branding af dansk vandekspertise og vandteknologi Ideen bag Gøre dansk vandekspertise og danske styrkepositioner internationalt kendte Udvikle dansk vandekspertise

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

ATTRAKTIVE KONTORER I DYNAMISK ERHVERVSOMRÅDE Telegrafvej 4, 2750 Ballerup Sag (sk)

ATTRAKTIVE KONTORER I DYNAMISK ERHVERVSOMRÅDE Telegrafvej 4, 2750 Ballerup Sag (sk) ATTRAKTIVE KONTORER I DYNAMISK ERHVERVSOMRÅDE Telegrafvej 4, 2750 Ballerup Sag 140650 (sk) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende i dynamisk erhvervsområde DK Trafikalt velbeliggende tæt på hele motorvejsnettet

Læs mere

Analyse af Globo Plc.

Analyse af Globo Plc. Analyse af Globo Plc. Historie: Historien omkring Globo er ret vigtig for at forstå selskabet. Hvis man søger på nettet, vil man kunne se at Globo er startet som et græsk teleselskab. Nu lyder græske teleselskaber

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk)

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk) LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651L (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

m² ARKIV/ LAGER. Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag (NRL)

m² ARKIV/ LAGER. Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag (NRL) 100 228 m² ARKIV/ LAGER Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag 129617 (NRL) EJENDOMMEN/ LEJEMÅLENE DK BELIGGENHED DK Flot fredet ejendom opført i 1862, med ydervæg af røde mursten, kalksandsten

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

CGI Microsoft-dagen 2015

CGI Microsoft-dagen 2015 Velkommen til: CGI Microsoft-dagen 2015 Torben Ryttersgaard Vice President, CGI Danmark CGI Group Inc. 2015 Dagens agenda 1 2 3 4 5 6 7 09.00-09.15: Velkommen 09.15-10.00: Plenum-indlæg: PANDORA 10.15-11.00:

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

KOSTTILSKUD Udviklingsperspektiver set fra virksomhedsside

KOSTTILSKUD Udviklingsperspektiver set fra virksomhedsside KOSTTILSKUD Udviklingsperspektiver set fra virksomhedsside Henning Søgaard, formand for Neutraceutisk Industri (DI) og adm. direktør for Axellus A/S, Danmarks største leverandør af kosttilskud. The Health,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

- advanced process control

- advanced process control - advanced process control CORE s vej til det britiske marked - uden det koster en bondegård Lidt om CORE A/S Vores 5 trin til eksport: Case story kundeværdi Fokus på markedssegment, ikke geografi Markedstilgang

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Pilestræde 12. 1. sal, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Pilestræde 12. 1. sal, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Pilestræde 12. 1. sal, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. High ceiling. Toilets in the back. Common

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW)

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW) KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag 129521 (AW) BELIGGENHED DK Ejendommen er beliggende på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro i et kreativt miljø. Beliggenheden

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk)

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk) LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651L (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag L (AW)

ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag L (AW) ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag 133059L (AW) BELIGGENHED DK Avedøre Holme, som er Københavns største erhvervsområde i hovedstadsregionen, er et driftigt og dynamisk erhvervsområde

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

175 g 20 stk. Varenr.: 5650007846 EAN: 5701979304667. 175 g 20 stk. Varenr.: 5650007845 EAN: 5701979304568. American Grill

175 g 20 stk. Varenr.: 5650007846 EAN: 5701979304667. 175 g 20 stk. Varenr.: 5650007845 EAN: 5701979304568. American Grill Product Catalogue Crisps Franske Kartofler Dip Chips Havsalt Sour Cream & Dild 220 g 16 stk. Varenr.: 5650007878 EAN: 5701979304513 Varenr.: 5650007846 EAN: 5701979304667 Varenr.: 5650007845 EAN: 5701979304568

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL)

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) BELIGGENHED DK Herskabelig ejendom på hjørnet af Nørre Farimagsgade og Turesensgade.

Læs mere

EFFEKTIVE KONTORER & LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag (AW)

EFFEKTIVE KONTORER & LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag (AW) EFFEKTIVE KONTORER & LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag 133059 (AW) BELIGGENHED Avedøre Holme, som er Københavns største erhvervsområde i hovedstadsregionen, er et driftigt og dynamisk erhvervsområde

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651 (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup DK Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Internationaliseringen af dansk byggeri

Internationaliseringen af dansk byggeri Internationaliseringen af dansk byggeri Bygherreforeningens Årskonference 2007: Hvordan foregår internationaliseringen hos de rådgivende ingeniører Steffen Gøth Udviklingsdirektør 1 Indhold Rammebetingelser

Læs mere

Ragnhild Sørensen Kvalitets- og udviklingschef

Ragnhild Sørensen Kvalitets- og udviklingschef Ragnhild Sørensen Kvalitets- og udviklingschef Our history in brief Establishe d in 1884 in Copenhagen under the name Even Nielsen. Sales of raw materials to the paint/- varnish industry. In 1967 change

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere