3u s udveksling med Island 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3u s udveksling med Island 2012"

Transkript

1 3u s udveksling med Island u var så heldig i 2012, at få Nordplus støtte (dvs. støtte fra Nordisk Råd) til en udveksling september oktober 2012 med Reykjavik gymnasiet Menntaskólinn við Sund. Islændingenes projekt har især koncentreret sig om Christian 4. tidens Island og Danmark og relationerne mellem de to lande dengang, mens vi på Frederiksborg Gymnasium har arbejdet generelt med forholdet mellem de to lande fra Islands tid som dansk koloni underlagt dansk monopolhandel, over de voksende selvstændighedskrav fra midten af 1800 tallet frem til Islands definitive uafhængighed af Danmark fra 1944 og den efterfølgende sag om udleveringen af de islandske håndskrifter. Alt sammen selvfølgelig på baggrund af en gennemgang af hele Islands historie fra landnamstiden op til og med finanskrisen i disse år.

2 3u på rundtur i Reykjaviks centrum, øverst tv. På Austurvöllur pladsen foran Islands Alting, øverst th. i den gamle bykerne, nederst tv. i Hallgrimskirken, nederst th. på fiskerestaurant Spørgsmålene der melder sig er: Hvordan var det danske styre? Var der tale om udnyttelse af Island? Hvad var grundene til den islandske løsrivelse fra Danmark? Hvordan reagerede Danmark på den islandske løsrivelsesbevægelse? Hvad talte for og imod udleveringen af håndskrifterne? Spørgsmålene er væsentlige for forholdet mellem Danmark og Island i dag og parallellen til Danmarks forhold til de to andre nordatlantiske bilande, Færøerne og Grønland, er oplagt. Historien om Danmarks forhold til det relativt store biland, Island, ligner på mange måder historien om forholdet til de to mindre bilande i nord. Vil udviklingen komme til at gå helt samme vej på Færøerne og Grønland, blot med en forsinkelse pga. disse to landes meget mindre befolkning? Har Danmark, Færøerne og Grønland lært noget af den dansk islandske historie? Og har Island?

3 På frilandsmuseet Árbæjarsafn ved gården Árbær og på kvindesiden i tørvekirken fra Skagafjörður ) Enevælde og monopolhandel ca Efter den nordiske bosættelse på Island fra omkring 870 og fristatstiden frem til 1262/1264 kom Island under den norske konge og fulgte med Norge ind i unionen med Danmark i De islandsk danske forbindelser i middelalderen og renæssancen er selvfølgelig også et studium værd. Der er f.eks. dramatiske historier om reformationen på Island , der betød, at et oprør fra den katolske, islandske biskop Jón Arason måtte nedkæmpes, og Tyrkerranet i 1627, hvor algierske sørøvere overfaldt Island og bortførte 380 islændinge til slaveri i Nordafrika, men her vil vi koncentrere os om tiden fra enevældens indførelse i 1660 i Danmark. Enevælden gennemførtes efterfølgende på Island i 1662, med det resultat at landet blev yderligere afhængigt af den danske stat. Enevælden medførte ikke straks en omdannelse og forandring af Islands politiske struktur og retssystem, men i tidens løb resulterede den i ganske betydelige ændringer i det islandske system og for forholdet mellem rigets centrum i Danmark og rigets periferi i bl.a. Island. I slutningen af 1600 tallet ændrede de danske myndigheder det islandske system, således at den øverste islandske embedsmand blev stiftsbefalingsmanden med bopæl i København, der repræsenteredes lokalt i Island af en landsfoged og en amtmand. Næsten alle lokale embedsmænd var islændinge fra den lokale overklasse, der kommunikerede med København på dansk, men i øvrigt styrede øen på islandsk.

4 Lovklippen på Þingvellir Altinget på Þingvellir var allerede som følge af Islands overgang til styre under den norske konge i 1262 og siden den danske konge i 1380 reduceret til en midtvejsdomstol, mellem de lokale domstole, styret af sysselmændene, og Højesteret i København. Senere fulgte en nedlæggelse af Altinget i 1800 og oprettelsen af en mere professionel Landsoverret i Reykjavik. De politiske forhold i Island viste de første tegn på ændring i slutningen af århundredet, hvor islandske intellektuelle, med inspiration fra den europæiske oplysningstid, arbejdede for udbredelsen af oplysning om historie og især om landøkonomiske forhold. De krævede ikke islandsk selvstændighed, men mente at den danske konge kunne hjælpe dem med social og intellektuel forbedring i landet. De blev til inspiration for den senere nationale bevægelse i Island. Fra 1602 havde skiftende danske handelskompagnier fra København, i merkantilismens ånd, monopol på handelen på Island. Dermed var der forbud på handel med andre end danske skibe med kongelig licens. Denne monopolordning havde til formål at sikre de danske handelsmænd fortjenesten af handelen og lukke fremmede ude, til fremme for den danske stats erhvervsliv og økonomi. Regeringen forsøgte at give forskrifter, der fastsatte priserne, og skulle sikre de fornødne tilførsler, men købmændene prøvede i flere tilfælde at misbruge ordningen. De danske skibe skulle rejse til Island, og levere varerne, men ordningen dækkede ikke, at alle havne skulle besøges. Derved klagede

5 islændingene. Endvidere var mange islændinge utilfredse, da de mente, at varerne ikke var i ordentlig stand, og ikke levede op til kravene. Og islændingene klagede over for dårlige priser på deres eksportvarer, først og fremmest tørrede fisk. Den danske konge ønskede et godt forhold til Island, og derfor forsøgte han ved flere lejligheder at forbedre ordningen. Fra 1787 blev handelen på Island givet fri for danske handlende, således at alle almindelige danskere fik tilladelse til at handle på Island, mens fremmede handlende først fik adgang fra år Monopolhandlen har givet anledning til hovedparten af den islandske kritik af det danske styre. Som den islandske forfatter Bergsveinn Birgisson udtrykte det i et interview i Politiken 16/9 2012: Der var mangel og fattigdom i flere århundreder, og en del af det skyldtes, at vi var under et andet land og ikke selvstændige, og de (: Danmark) kontrollerede al handel og bestemte prisen på alt. Du kunne aldrig tjene penge og blive velhavende som islænding. Kigger man detaljeret på monopolhandelsperioden viser der sig et meget skiftende billede, sammenhængende med de forskellige kompagnier, der sad på monopolhandlen Værst har det tilsyneladende været, da det københavnske hørkræmmerlav sad på monopolet Amtmand Magnus Gislason beskyldte dem for at være skyld i en hungersnød, der kostede mennesker livet, ligesom sysselmanden i Skagafjörður Skúli Magnússon kritiserede dem hårdt i indberetninger til regeringen og beskyldte dem for at holde befolkningen nede i usseldom og vankundighed. Hørkræmmerne svarede igen ved at forlange, at Skúli Magnússon blev afsat fra sit embede, men regeringens reaktion blev den stik modsatte, at Skúli Magnússon blev forfremmet og som den første islænding udnævnt til landsfoged. Og hørkræmmerne blev frataget Islandshandelen, som regeringen i stedet overtog med den københavnske storkøbmand Niels Ryberg som direktør. Ryberg sikrede en besejling af alle havne på Island, sendte varer af ordentlig kvalitet, afsatte de islandske varer med stor effektivitet og kom også med initiativer til forbedring af den islandske økonomi. Og Skúli Magnússon fik statslige midler til bl.a. at grundlægge en uldmanufaktur med stampemølle i Reykjavik i 1750'erne i håb om at kunne udvikle Islands økonomi ved at sikre forarbejdning af de islandske varer i Island i stedet for at de som tidligere blev eksporteret til forarbejdning i f.eks. København. Manufakturen blev tabsgivende og misrøgtedes også af monopolhandelskompagniet, men vidnede dog om den danske regerings vilje til at gøre noget positivt for Island og fik også

6 stor betydning ved at være det første skridt til grundlæggelsen af Reykjavik og etableringen af et mere moderne erhvervsliv på Island. Reykjaviks ældste hus, oprindeligt en del af Skúli Magnússons manufaktur, Innréttingarnar Monopolhandlens tid betød virkeligt meget for Island, men samtidigt relativt lidt for Danmark hvor den måske ernærede et par tusind mennesker i alt ifølge Skougaard & Mentz (se litteraturlisten). Stjórnarráðshúsið (Regeringsbygningen), oprindeligt bygget som fængsel , senere bolig for den danske amtmand og nu den islandske præsidents kontor. Foran ses statuen af Hannes Hafstein (Islandsminister og )

7 1700 tallet var en af de sværere tider i Islands nyere historie. Mellem en fjerdedel og en tredjedel af folket på Island døde under en koppeepidemi , og i døde omkring en fjerdedel af befolkningen af hungersnød efter Laki vulkanens eksplosive udbrud i sommeren 1783, der spredte lava over 580 kvadratkilometer og, endnu værre, aske og giftige dampe på meget længere afstand, hvilket slog de fleste af Islands husdyr ihjel. Hertil kom så tilmed en efterfølgende koppeepidemi i Den danske regering var bestemt indstillet på at hjælpe islændingene i nødårene, men ved Laki katastrofen tog det f.eks. ½ år inden nyheden kom til København. Her startede man en indsamling til de nødramte islændinge, fik hurtigt indsamlet rigsdaler og sendte et skib af sted med forsyninger til de nødstedte i november Skibet blev imidlertid slået tilbage af storme flere gange, måtte søge ly i Norge om vinteren og nåede først frem i a pril 1784 med beskadigede varer, som så endda knapt kunne fordeles pga. Island, fordi de heste, transporten på øen var afhængig af, i mellemtiden var døde i stort omfang. Fra dansk side indsamledes i alt rigsdaler til hjælpearbejdet. Men hjælpen kom for sent. Og situationen bedredes ikke at, at man samtidigt bevarede eksporten af madvarer (fisk) fra øen midt under hungersnøden. Begivenhederne udstillede problemerne ved det fjerne danske styre. 2) Demokratisering og selvstændighedskrav ca Der var meget lidt dansk tilstedeværelse på Island, ud over købmænd og handlende: få embedsmænd og ingen soldater, og altså absolut intet volds og tvangsstyre. Det illustreredes tydeligt under Napoleonskrigene, hvor Danmark kom i krig med England , og hvor englænderne kunne afbryde den danske skibstrafik til Island. I 1808 kunne et engelsk kaperskib uforstyrret beslaglægge den danske konges pengekasse i Reykjavik på rigsdaler, og i 1809 kunne den danske eventyrer Jørgen Jørgensen, der ankom til Island som medhjælper på en engelsk handelsekspedition, ubesværet arrestere den danske amtmand og gøre sig selv til øverstkommanderende i Island, indtil den engelske regering bremsede ham efter 9 uger. En islandsk nationalisme med krav om selvstyre eller selvstændighed begyndte at vokse op fra 1820 erne imellem de islandske studenter i København. Helt i overensstemmelse med og parallelt med den nationalisme, der var en af de dominerende strømninger i hele Europa i perioden. Den første større bevægelse mod islandsk selvstyre kom i 1834,

8 hvor Frederik 6. imødekom det danske borgerskabets krav om etableringen af folkelige repræsentationer, stænderforsamlinger. Island blev med 2 medlemmer lagt ind under forsamlingen for Sjælland og Øerne, der mødtes i Roskilde. Islændingene forlangte nu en særlig repræsentativ forsamling i Island og blev imødekommet i 1843, da Altinget blev genoprettet i Reykjavik som en rådgivende forsamling a la de danske stænderforsamlinger. Reykjavik kort før 1870 med Domkirken i centrum. Den store bygning til højre er Reykjaviks Gymnasium, hvor Altinget mødtes i starten, og den anden store hvide bygning, i baggrunden til venstre, er regeringsbygningen, hvor den danske amtmand holdt til. Søen Tjörnin ses i forgrunden til højre (og er større end nu). Husene er på nær de tre ovennævnte stort set alle sammen lave træhuse [Wikipedia].

9 Filologen og arkivaren Jón Sigurðsson ( ) blev lederen i den islandske nationale bevægelses første fase fra 1840'erne, og indtil sin død i 1879 satte han fra sin plads i Altinget kursen for den islandske nationalisme med krav om islandsk selvstændighed (hjemmestyre). Herefter fulgte år med en forfatningskamp mellem de danske myndigheder og den islandske selvstændighedsbevægelse, der ikke ville stille sig tilfreds med den ensidige danske vedtagelse af Stillingsloven 1871, der betegnede Island som en uadskillelig del af danske rige, omend med særlige landsrettigheder, og den første islandske forfatning i 1874, der gav Altinget en (begrænset) lovgivende magt, men med en vetoret til den danske konge og den udøvende magt i Island fastholdt hos den danske regering. Islands selvstændighed symbolsk udtrykt: På det centrale torv i Reykjavik, Austervöllur, foran Altinget stod en statue af den dansk islandske billedhugger Bertel Thorvaldsen, som byen København havde skænket Reykjavik. Men i 1931 blev Thorvaldsen flyttet væk herfra og erstattet af en statue af Jón Sigurðsson 3) Hjemmestyre, personalunion, selvstændighed I 1901 kom systemskiftet i Danmark, hvor Danmark fik en Venstreregering med flertal i Folketinget i stedet for de mangeårige konservative Højre regeringer, der havde sat hælene i over for alle islandske selvstændighedskrav. Og fra nu af mødte Island meget større forståelse. I 1904 fik Island hjemmestyre med en Islandsminister (en islandsk statsminister ) i Island, dvs. at den udøvende magt nu til dels flyttede til Island. Dette tilfredsstillede ikke de islandske ønsker, da landet stadig blev betragtet som en integre

10 ret del af det danske rige. Perioden blev politisk præget af en intens politisk kamp på Island mellem moderate, der ønskede en vis fortsat tilknytning til Danmark, og selvstændighedsfolk, der ville bane vejen for en fuldstændig islandsk selvstændighed. Et forslag til islandsk forfatning, som, kort fortalt, gav Island udstrakt selvstændighed, men lagde op til en fortsat tilknytning til Danmark blev forkastet ved en folkeafstemning på Island i Sagen fandt sin afgørelse i 1918 med en vedtagelse ved folkeafstemning i Island af en forfatning, der gjorde Island til en fri og suveræn stat i personalunion med Danmark. Unionen indebar, at den danske konge fortsat var islandsk statsoverhoved, og Danmark varetog Islands forsvars og udenrigsanliggender. Forbundsloven indeholdt en bestemmelse om, at både Island og Danmark efter udgangen af 1940 kunne tage aftalen til revision, via forhandlinger. Hvis disse forhandlinger ikke førte til nogen ny aftale inden for tre år, havde begge parter ret til ensidigt at ophæve unionen. Da tiden kom, valgte Island med virkning fra den 17. juni 1944 at løsrive sig fuldt fra Danmark og oprette en selvstændig republik. Danmark var på dette tidspunkt besat af Tyskland. Tidspunktet virkede som et unødvendigt slag til et Danmark i nød, og den danske kongefamilie og andre reagerede med en vis bitterhed. Island havde udviklet sig ganske betydeligt siden 1800 tallet. Landet oplevede en modernisering af økonomien med en øget økonomisk velstand og voksende urbanisering. Og denne udvikling tog endnu et spring fremad under 2. verdenskrig, hvor de britiske og især de amerikanske basebyggerier og militære aktiviteter i Island skabte beskæftigelse og nye handelsforbindelser. På den baggrund var den islandske selvstændighedserklæring i 1944 en helt naturlig og logisk udvikling.

11 Islændinge i Kongens Have oktober ) Håndskriftsagen Islands største kulturarv er uden diskussion de middelalderlige pergamenthåndskrifter med sagaer, lovbøger, eddadigte m.m. Hovedparten af de bevarede håndskrifterne var blevet indsamlet og bevaret især af Árni Magnusson i starten af 1700 tallet og ved hans død i 1730 testamenteret til Københavns Universitet. Selvom Island efter 2. verdenskrig havde løsrevet sig fra Danmark og nu kunne betragtes som en fuldt selvstændig stat, mente islændingene ikke, at deres nyfundne identitet var fuldendt, før håndskrifterne var tilbage på Island. Håndskrifterne skulle nu, set fra islandsk synspunkt, tilbageleveres, for at styrke landets nationale kultur og identitet, samt gøre løsrivelsen fra Danmark komplet. Island fremførte, at håndskrifterne var deres oprindelige skrifter og deres kulturskat, der beskriver deres gamle samfund. Hovedargumentet for udleveringen af håndskrifterne var, at disse havde afgørende betydning for den islandske nationale identitet og selvopfattelse. De sås som fundamentet for islandsk nationalitet og sprog, samt et fuldt selvstændigt Island. Sagaerne var ikke blot et bevis på den islandske nations oprindelse, men også noget der knyttede nutiden til fortiden, og en legitimering af Islands status som selvstændig nation i verden i dag. I Danmark så mange på Islands krav som værende urimelige. Man mente, at håndskrifterne var blevet erhvervet på lovlig vis, og at det derudover ikke ansås som en pligt at

12 aflevere kulturskatte tilbage deres oprindelige ejere. Endvidere var et argument imod udleveringen, at skrifterne mentes at være en fælles nordisk kulturarv, idet de var blevet til i en periode, hvor de kulturelle grænser var en del anderledes end i dag. Derudover indeholdt håndskrifterne ikke kun historier fra Island, hvilket forstærkede argumentet om, at disse lige så godt kunne anses for at være fællesnordiske kulturskatte. Sagen om håndskrifterne kom til i flere årtier at belaste forholdet mellem Danmark og Island, indtil Danmark i 1961 vedtog at dele Københavns Universitets samling af islandske håndskrifter mellem Danmark og Island, således at de vigtigste fremover skulle udleveres til Island. I april 1971 modtog Island så de to første håndskrifter Codex Regius og Flatøbogen fra Danmark, hvilket skabte glæde blandt islændingene. Flere tusinde var mødt op Reykjaviks havn, for at fejre denne dag, hvor et dansk inspektionsskib ankom for at aflevere håndskrifterne. Derefter foregik udleveringen af håndskrifterne fra Danmark løbende frem til Overrækkelsen af håndskrifterne sås som en endelig afslutning på Islands kamp for selvstændigheden. Danmark kunne ud fra en strengt juridisk fortolkning sagtens have fastholdt, at håndskrifterne var Københavns Universitets lovlige ejendom, og at man i øvrigt ikke har international præcedens for udlevering af kulturskatte fra museer og forskningsinstitutioner til oprindelseslandene. Men håndskrifterne betyder fantastisk meget mere for Island, end de gør for Danmark, og udleveringen var et politisk klogt træk, der sikrede de venskabelige forbindelser, der i dag er mellem de to lande.

13 Þjóðmenningarhúsið (Kulturhuset) i Reykjavik, hvor man bl.a. kan se en udstilling om håndskrifterne Eksempler på elevernes reaktioner og erfaringer fra undervisningen og turen Efter at have brugt syv dage på Island, og de fleste i selskab med min værtsfamilie, har jeg fået to overskyggende indtryk af Island og den islandske kultur. For det første naturen, som er helt fantastisk! og så det, at de minder meget mere om os danskere, end jeg havde troet. Deres hverdag forløber nogenlunde som vores, hvis man ser bort fra den unikke geologi med gejsere, vulkaner, lava landskaber, varme kilder mm., som vi danskere kun kan misunde dem. Jeg vil ud fra mit besøg konkludere, at islændinge er et venligt og gæstfrit folkefærd. Min værtsfamilie tog godt imod mig, og sørgede for jeg havde det godt under hele opholdet. Min islænding kendte meget til den danske kultur. Nok kunne hun ikke snakke så meget dansk, men hun forstod, hvad jeg sagde, når jeg snakkede langsomt. Min islænding og hendes islandske veninde kendte meget til Danmark og havde besøgt det op til flere gange. I forhold til det historiske dansk islandske forhold, lader det ikke til, at det var noget, de tænkte særligt meget over, i hvert fald ikke deres generation. For mig virker det snarere som om, at de er glade for det dansk islandske. Min islænding sagde at hun elskede at være i Danmark, og flere af islændinge havde også planer om at studere videre i Danmark.

14 Den dansk islandske fortid, ville jeg mene i dag ses som noget positivt, da flere unge islændinge vælger at uddanne sig i Danmark. For at opsummere er mit generelle indtryk af Island et land som har kæmpet for sin selvstændighed, et u nikt landskab og en gæstfri befolkning. Anne Sofie Den første aften vi var på Island tog halvdelen af klassen til en restaurant, hvor jeg, mens vi ventede på maden) spurgte en dreng om hans forhold til os danskere, på baggrund af at de engang har været regeret af Danmark. Han svarede så: Vi hader jer, røvhuller, og grinte derefter. Han tilføjede så, at han slet ikke tænkte over det, og at det var ret ligegyldigt. Han havde intet imod os. Jeg spurgte så ind til om andre, evt. ældre islændinge, havde et problem med danskere, hvortil han svarede, at det mente han ikke. Hvis der var nogen, der ikke kunne lide danskere, mente han, at hadet i hvert fald ikke var stort Mit grundlæggende indtryk af islændingenes syn på danskere er, at de ikke har et problem med, at de engang har været styret af Danmark, men de ikke så godt kan lide at skulle have obligatorisk dansk i skolen. Lidt ligesom danske unges forhold til Tyskland. Tyskland har jo også angrebet Danmark, og vi har været under tysk kontrol. Men det har vi ikke noget imod nu, da det tyske folk nu jo ikke gjorde det. Dog er vi lidt trætte af at skulle lære sproget, da det er besværligt med alle nye fremmedsprog. Amanda I historie har vi blandt andet lært om de spændinger, der har været i forholdet mellem Island og Danmark, både i optakten til Islands selvstændighed, Danmarks forsømmelse af Island og i forbindelse med konflikten omkring håndskriftsagen. Disse spændinger syntes dog at være fraværende i forbindelse med mit besøg på Island. Min egen private oplevelse af forholdet mellem Island og Norden har været, at forholdet er godt, og at nogle islændinge faktisk stadig føler en form for forbindelse til Danmark, eller Skandinavien generelt. I min familie blev jeg mødt med stor imødekommenhed og gæstfrihed. Min udveksling gav mig sågar hendes seng til at sove i, mens hun sov sammen med hendes mor. Da jeg forhørte min udvekslingsstudent om, hvad de havde lært i skolen om Danmark og forholdet mellem os og Island, fortalte hun, at de havde haft flere projekter om dansk kultur. En anden ting jeg observerede, var hvor sammenligneligt det islandske sprog var med det nordiske. Cathrine Vores fortid lærer os, at Danmark har domineret Island gennem hundrede år. Dette varede indtil de i 1900 tallet blev selvstændige og dermed løsrevet fra Danmark. Med dette i baghovedet rejste jeg til Island med en forventning om, at Danmark og danskere ikke var folkekære blandt islændinge. Det varede dog ikke lang tid, før denne forestilling blev afkræftet. Efter en samtale med den islandske familie som jeg boede hos, lærte jeg, at historien ikke havde nogen særlig betydning for den islandske opfattelse af Danmark. Mange islændinge har et nært forhold til Danmark, og flere af de unge har ønsker om at studere i Danmark efter

15 gymnasiet. Dette ønske førte videre til et spørgsmål om, hvorfor de ønskede at rejse væk fra Island? De fleste af de unge islændinge føler, at Island er meget isoleret i forhold til de øvrige nordiske lande. De mener, at Danmark giver mulighed for at blive mere international, og at Danmark i det hele taget er i hurtigere udvikling. Stort set alle islændinge har besøgt Danmark og har stor viden om landet, hvorimod danskere generelt stort set ingen viden har om Island. Efter rejsen til Island, har jeg fået en ide om, hvad det vil sige, at bo på en ø, så langt væk fra omverdenen, og hvordan det føles at opleve finanskrisen i samme grad, som de gør. Samlet set var min opfattelse af Island og islændinge positiv. Den islandske befolkning var åbensindet og venlig, hvilket gjorde, at man hurtigt følte sig tilpas. Emilie Dansk islandsk tøsesnak Efter min tur til Island har jeg fået et langt mere positivt syn på Island og den islandske kultur. Af en eller anden mærkværdig årsag havde jeg en forestilling af Island som et isoleret land, der med deres fiskeindustri og gamle huse, havde en kultur der lå så langt fra den danske, at jeg ville komme hjem med striksweatre og en lugt af fisk.

16 Jeg blev positivt overrasket At møde en kultur der ligger så tæt på den danske, og en ungdom der blomstrer med deres natteliv og tendens til god stil i tøj og mode. Min udvekslingsstudent havde et nært forhold til Danmark, eftersom hun har tilbragt mange af sine somre på en restaurant i Skagen, hvor hun arbejdede som opvasker Også hendes tante har boet i Danmark, og hende var jeg også så heldig at møde. Hele hendes familie kunne overvejende tale dansk, og det var svært at finde frem til ting eller steder, de ikke havde et kendskab til. Moren i familien beskrev Danmark som Islands storesøster, hvilket vidner om, at islændinge stadig ser sig selv som beslægtede med danskerne Jeg kunne mærke gæstfriheden fra det sekund, jeg trådte ind i det lille islandske hus. En følelse af at være hjemme og høre til var i langt højere grad til stede her end ved mit sidste udvekslingsophold i Frankrig, hvor jeg følte, at der virkelig var tale om et kultursammenstød af rang. Emma Mit indtryk af Island har ændret sig en del siden vi besøgte landet. Før har jeg aldrig set Island som noget særligt eller moderne, men efter turen gik det op for mig, at de lever meget ligesom os, plus at naturen er ufattelig smuk. Jeg oplever Island som et yderst moderne samfund, selvom de på en måde lever en smule isoleret fra resten af verden, i og med at Island ligger midt i Atlanterhavet. De to piger, jeg boede hos, gav også udtryk for, at dette generede dem en del. Jeg kunne dog forstå, at de rejste en del alligevel og at begge piger drømmer om, at flytte til København, London eller Berlin. De sagde samtidig, at der er en generel tendens til, at islændinge studerer i udlandet. Besøget på Island var en positiv oplevelse, og jeg synes, at vores islændinge var meget udadvendte og åbne. Island er bestemt et land, jeg vil anbefale andre at rejse til, og et land jeg ønsker at besøge igen. Det var en meget positiv oplevelse både kulturen og naturen. Lise Mit udgangspunkt i forhold til historien om Island og det dansk/islandske forhold var udelukkende, at Island var en tidligere koloni og ikke andet. På nogle punkter var jeg stadig i tvivl om Island stadig var eller i mindre grad var en del af Danmark på samme måde som Grønland. Dette fik jeg dog hurtigt lært var helt forkert, og at historien var en helt anden. Vi fik lært, at Danmark havde haft et meget imperialistisk forhold til Island, hvor Island i mange henseender var blevet udnyttet og undertrykt af Danmark. Dog havde Island allerede tilbage i 1944 fået sin selvstændighed, og der er derfor på nuværende tidspunkt ikke meget dansk tilbage ved Island. Dog fik vi at vide af den islænding vi boede hos, at de på nogle punkter stadig ikke er helt selvstændige. Hvis de er i udlandet og skal snakke med ambassaden, er det bl.a. stadig den danske ambassade de skal henvende sig til. Derudover er der også stadig den del, at de alle sammen stadig skal lære dansk i skolen. Dog virkede det som om, at det hovedsageligt er de ældre generationer, der kan snakke dansk. Hvad der dog ikke kan være nogen tvivl om er, at islændingene er glade og stolte over at have fået selvstændighed en selvstændighed, som det nok ikke kunne undgås at give dem set fra dansk side. Dette fordi forholdet mellem de to lande ikke var særlig godt og på mange måder har skabt problemer. Blandt andet i forbindelse med sagen om håndskrifterne og deres udlevering til Island, som dog foregik efter selvstændig

17 heden. Denne sag skabte diplomatiske problemer og selvom den danske stat retmæssigt havde skrifterne, var det en nødvendighed at udlevere dem for at skabe stabilitet og undgå en konflikt imellem de to lande. Det virkede dog ikke som om, at islændingene bar nag over denne sag og havde et problem med os, når vi som danskere besøgte dem. Philip Ni ud af ti elever havde besøgt Danmark. De fleste af dem havde endda været der flere gange. Nogen pga. familierelationer, nogen pga. shopping muligheder og andre pga. en helt tredje faktor. Dette faktum indikerer vel, at forholdet til Danmark er meget venskabeligt, vores fortid taget i betragtning. Dog var der ikke mange af dem, som kunne mestre det danske sprog, men lidt forståelse havde de dog. Jeg fik det indtryk, at de unge islændinge ingen mening havde omkring de stridigheder, som har eksisteret mellem Danmark og Island. Med stridigheder menes de tilbageholdte sagaer og Island som værende under det danske herredømme. Det virkede sågar, som om de aldrig havde givet dette faktum en overvejelse. Derimod kunne man mærke, at islændingene havde en form for tæt og kærligt forhold til Danmark, hvad enten der var familierelationer eller ej. Jeg fik det indtryk, at de følte sig som en del af det danske samfund. Der var en form for fascination over det danske system mht. SU, by kulturen og vores skoleform. Islændingenes forhold til Danmark er på ingen måde påvirket af fortidens stridigheder. Derimod er der et kært og nært forhold til Danmark, hvilket afspejles i deres villighed til at lære sproget, til at besøge vores land og generelt bare vise en hvis interesse for, hvordan Danmark fungerer som samfund. Sofie Litteraturliste: Diverse avisartikler Den Store Danske, Gyldendals Åbne Encyklopædi, artiklen: Island historie [http://www.denstoredanske.dk/geografi_og_historie/island/island_generelt/island_(historie)?hig hlight=islands%20historie] Hammerich, Paul: Opbrud i nord. 3. bind af En Danmarkskrønike , Gyldendal 1976 Magnason, Andri Snær: Drømmeland Selvhjælpsbog til en ængstelig nation, Tiderne Skifter 2009 Mentz, Søren (red.): Rejse gennem Islands historie den danske forbindelse, Gads Forlag 2008 Thorsteinsson: Island, Politikens Danmarkshistorie, Politikens Forlag 1985

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

Første Slesvigske Krig 1848-1851

Første Slesvigske Krig 1848-1851 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Første Slesvigske Krig 1848-1851 Kort over den danske helstat efter Englandskrigene bestående af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Sukker, slaver og skæbner

Sukker, slaver og skæbner Nationalmuseet 2007 CHRISTIAN VOLLMOND Tekst: Christian Vollmond Redaktion: Mette Boritz, Karl-Johann Hemmersam og Bodil Bundgaard Rasmussen Grafisk design: Nan Tøgern Tryk: Kailow Graphic ISBN: 87-7602-067-3

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 97 - Juni 2015 Indhold Hvorfor dog betale kontingent? Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2015... 4 Formandens beretning... 5 Dimissionstale

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Et af ensomhedens ansigter gammel, hjemløs og glemt

Et af ensomhedens ansigter gammel, hjemløs og glemt Et af ensomhedens ansigter gammel, hjemløs og glemt Et studie blandt gamle hjemløse i Danmark af George W. Leeson HSBC Senior Research Fellow Deputy Director Oxford Institute of Ageing University of Oxford

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Interview med Stop krigen mod Libyen 09 Krigen i Libyen v. Isak Krab Koed 13 Duellen Kan liberalismen gradbøjes 18 Reportage fra Introkurset 20 Hvis jeg

Læs mere

Danmark har ondt i modersmålet

Danmark har ondt i modersmålet Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Udarbejdet af Lene Timm Udgivet med støtte fra Egmont Fonden 1. udgave 2008 Trykt i København ISBN

Læs mere

HER FOR AT BLIVE. En evalueringsundersøgelse af bo og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge i Viborg Kommune

HER FOR AT BLIVE. En evalueringsundersøgelse af bo og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge i Viborg Kommune HER FOR AT BLIVE En evalueringsundersøgelse af bo og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge i Viborg Kommune 2015 HER FOR AT BLIVE En evalueringsundersøgelse af bo- og integrationsprojektet

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann Børnegruppen Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum 2000 Bo Ertmann 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Om børn i alkoholfamilier... 4 Del 1. Samarbejdspartneres oplevelse af projektets udvikling...

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE Historien om Polen Indhold: Introduktion til Polens historie 3 De første polakker 4 Polakkernes levevilkår 5 Polen i en brydningstid 6 Polens parlament Sejmen 7 Polen støtter Europa 7 Polens tre delinger

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Bacheloropgave Sociologisk Institut, Københavns Universitet Af Lea Vedel Drews Vejleder: Yvonne Due Billing Antal tegn: 93.984 Antal tegn i fodnoter: 4.222

Læs mere

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Det anbragte barn Kildedal, Karin Publication date: 1996 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere