Lejlighedspriser i nordeuropæiske hovedstæder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejlighedspriser i nordeuropæiske hovedstæder"

Transkript

1 71 Lejlighedspriser i nordeuropæiske hovedstæder Karoline Garm Nissen, Maria Hove Pedersen, Morten Hedegaard Rasmussen og Casper Ristorp Thomsen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne i Europa er generelt steget siden midten af 199'erne og navnlig i årene op til den finansielle krise. Både priserne på huse og ejerlejligheder steg, men især lejlighedspriserne i storbyerne viste en markant stigning. Udviklingen har øget forskellene på lejlighedspriserne i hovedstæderne betydeligt. Med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 62. kr. var priserne i Paris over tre gange så høje som i Berlin i 212. Også i Skandinavien er der store forskelle. Prisen pr. kvadratmeter i 212 var 23. kr. i København, 38. kr. i Stockholm og 51. kr. i Oslo. I denne artikel sammenligner vi udviklingen i og niveauet for lejlighedspriserne i udvalgte nordeuropæiske hovedstæder. På kort sigt er prisen på lejligheder bestemt af efterspørgslen, da udbuddet tilpasser sig langsomt. Artiklen fremhæver, at særligt indkomstniveau og boligomkostninger som fx renteudgifter og skatter har betydning for prisniveauet. Disse forhold gælder også for boliger placeret uden for de større byer. Der er imidlertid betydelige forskelle mellem boligpriserne i hovedstæderne og resten af landet. Det afspejler, at en boligs værdi både består af beliggenheden og bygningens fysiske værdi, der på længere sigt vil være givet ved omkostningen ved at bygge nyt. I de nordeuropæiske hovedstæder er der i varierende grad mangel på ledige byggegrunde som følge af fysiske eller regulatoriske begrænsninger. Jordprisen er derfor presset op i byerne og er betydeligt højere end på landet. Det fremgår af artiklen, at lejlighedspriserne i Paris, Oslo og Stockholm er høje i forhold til priserne i de øvrige nordeuropæiske hovedstæder, ligesom de synes at ligge højt i forhold til de fundamentale økonomiske og strukturelle forhold i byerne. I København er priserne på ejerlejligheder lave i forhold til de øvrige nordeuropæiske hovedstæder, og den seneste tids stigende priser skal ses i lyset af det kraftige prisfald i 26-9 og prisfaldet i 211. Vurderet ud fra fundamentale faktorer kan prisstigninger i den størrelsesorden, man har set siden begyndelsen af 212, dog næppe fortsætte i en længere periode.

2 72 GENNEMSNITLIG ÅRLIG REAL VÆKST I LEJLIGHEDSPRISER I HOVEDSTÆDER OG BOLIGPRISER PÅ LANDSPLAN Figur 1 Pct., år-år til toppunkt før krisen Pct., år-år Toppunkt før krisen til Danmark Norge Sverige Holland Finland Frankrig Østrig Tyskland -1 Østrig Tyskland Frankrig Norge Finland Sverige Holland Danmark Hovedstad Landsplan Hovedstad Landsplan Anm.: Toppunkt før krisen er 26 i København, 27 i Helsinki, Oslo og Stockholm og 28 i de øvrige byer. I Wien og Berlin er 28 valgt som skæringsår, selv om der ikke er et egentligt toppunkt, da prisudviklingen er forholdsvis jævn i årene omkring den økonomiske krise. Alle priser er deflateret med forbrugerpriserne (HICP). Der er først data for boligpriserne på landsplan i Østrig fra 2. Kilde: OECD (landsplan), og se appendiks. LEJLIGHEDSPRISERNES UDVIKLING OG NIVEAU Siden midten af 199'erne er boligpriserne steget betydeligt i store dele af Europa. Særligt i årene op til den økonomiske og finansielle krise steg de markant i flere lande. Der var tale om generelle prisstigninger, men mest tydelig var prisstigningerne på lejligheder i storbyerne, jf. figur 1 (venstre). Navnlig i Skandinavien og Holland var der en tendens til, at priserne steg mere i hovedstæderne end på landsplan. Over den betragtede periode er de reale priser på lejligheder samlet set steget med ca. 15 pct. i gennemsnit, mens priserne på landsplan er steget knap 8 pct. i gennemsnit 1. Fra toppunktet før krisen til 212 er lejlighedspriserne faldet i København og Amsterdam, mens priserne har ligget omtrent fladt i Stockholm, jf. figur 1 (højre). I de andre hovedstæder faldt lejlighedspriserne kortvarigt i forbindelse med den økonomiske krise, men er efterfølgende steget trods den generelt svage økonomiske udvikling. De gennemsnitlige årlige prisstigninger har dog været væsentligt mere afdæmpede i de senere år end i årene før den økonomiske krise. De senere års udvikling har øget forskellene i kvadratmeterpriserne på lejlighederne på tværs af byerne. I dag er prisen pr. kvadratmeter i Paris over tre gange så høj som i Berlin, jf. figur 2. Der er også betydelige forskelle blandt de nordiske hovedstæder, selv om prisniveauet var omtrent det samme i de fire byer i midten af 199'erne. 1 Simpelt gennemsnit ekskl. Østrig, hvor boligpriserne på landsplan kun findes efter 2.

3 73 REALE LEJLIGHEDSPRISER I NORDEUROPÆISKE HOVEDSTÆDER Figur 2 1. kr. pr. kvm. (212-priser) Paris Oslo Stockholm Amsterdam Helsinki Wien København Berlin 1996 Toppunkt før krisen 212 Anm.: Toppunkt før krisen er 26 i København, 27 i Helsinki, Oslo og Stockholm og 28 i de øvrige byer. I Wien og Berlin er 28 valgt som skæringsår, selv om der ikke er et egentligt toppunkt, da prisudviklingen er forholdsvis jævn i årene omkring den økonomiske krise. De nominelle priser er deflateret med forbrugerpriserne (HICP) for de enkelte lande. Kilde: Eurostat (HICP), og se appendiks. UDBUD OG EFTERSPØRGSEL FOR LEJLIGHEDER Udviklingen i lejlighedspriserne i hovedstæderne er som udgangspunkt bestemt af udbuddet og efterspørgslen efter lejligheder. Boliger adskiller sig imidlertid fra andre varer ved, at udbuddet kun kan tilpasse sig langsomt. Medbestemmende for en boligs pris er desuden beliggenheden, som kun i begrænset omfang kan kopieres. I givet fald vil stigende efterspørgsel slå ud i højere grundpriser. Disse forhold kan variere betydeligt på tværs af lande og kan være med til at forklare forskelle i prisniveauer. Efterspørgslen efter ejerlejligheder antages normalt at være bestemt af husholdningernes disponible indkomst og boligomkostningerne ved at eje en bolig, jf. boks 1. Boligomkostningerne består af realrenten efter skat, boligrelaterede skatter, udgifter til forsikringer, vedligeholdelse og for en ejerlejlighed også fællesudgifter. Derudover afhænger boligomkostningerne også af de forventede reale kapitalgevinster eller -tab på boligen. Institutionelle forhold såsom tilladt belåningsgrad og afdragsprofil for boliglånet kan også have betydning for efterspørgslen. Det gælder fx, hvis husholdningerne er udsat for kreditrestriktioner, eller hvis de lægger vægt på deres likviditetssituation, jf. diskussionen i Dam mfl. (211).

4 74 EFTERSPØRGSELSRELATION FOR EJERLEJLIGHEDER Boks 1 Efterspørgslen efter ejerlejligheder kan udtrykkes ved følgende efterspørgselsfunktion for boliger: D ejer = F(Y disp, c, p ejer, z, y). D ejer er efterspørgslen efter ejerlejligheder, og Y disp er den disponible realindkomst, som samvarierer positivt med efterspørgslen. Boligomkostningerne, også kaldet brugerprisen eller user cost, ved at eje en lejlighed er udtrykt ved c, som er defineret nedenfor. p ejer er den reale lejlighedspris, og y er den minimale førsteårsydelse og vil ikke have betydning i en situation, hvor husholdningerne er fuldt rationelle og ikke er udsat for likviditetsbegrænsninger, jf. Dam mfl. (211). Alle disse variable vil også indgå i en generel efterspørgselsfunktion for boliger. Det er ikke nødvendigvis tilfældet for z, som repræsenterer en vektor med øvrige variable, der har indflydelse på efterspørgslen efter ejerlejligheder, bl.a. beliggenhed, kulturelle og sociale præferencer for at bo i en ejerlejlighed, demografi, regulering af lejemarkedet osv. Højere boligomkostninger, c, vil mindske efterspørgslen, og de er defineret som: c = (1 t)i π + s + d π ejer p ejer. (1-t)i er den nominelle rente efter skat, π er inflationen, s er boligrelaterede skatter (i Danmark ejendomsskat (grundskyld), ejendomsværdiskat og tinglysningsafgift), og d er et udtryk for afskrivninger, udgifter til vedligeholdelse og fællesudgifter. π ejer er de forventede reale kapitalgevinster og -tab, som ex ante er forbundet med stor usikkerhed. I Danmark er den reale huspris estimeret til at stige 1,7 pct. for fastholdt boligudbud, når den reale disponible indkomst øges 1 pct., jf. Dam mfl. (211). Det er på niveau med udlandet, hvor studier normalt finder en indkomstelasticitet for huspriserne på mellem 1 og 2, jf. litteraturgennemgange i OECD (25) og IMF (28). Renteudgifter, som udgør den største del af boligomkostningerne, har også betydning for huspriserne i Danmark. Her er et generelt rentefald på 1 procentpoint estimeret til at medføre en stigning i den reale huspris på 15 pct. i fravær af en udbudsreaktion, jf. Dam mfl. (211). Det er højere, end hvad man typisk finder i andre lande, jf. litteraturoversigt i Kuttner (212). Efterspørgslen efter ejerlejligheder er også påvirket af befolkningsudviklingen i byen, herunder demografien. Stigende befolkning vil øge efterspørgslen, og alderssammensætningen vil have betydning for, hvilken slags boliger der efterspørges. Eksempelvis er helt unge husholdninger med lav indkomst og få medlemmer ofte lejere. Det betyder, at en tilflytning af unge umiddelbart har begrænset effekt på lejlighedspriserne, medmindre det resulterer i flere forældrekøb. Til gengæld kan flere unge lejere øge presset på lejemarkedet. Lejlighedspriserne kan være betydeligt højere i en større by end i en mindre by, selv om priserne korrigeres for forskelle i bygningernes fysiske kvalitet. Det skal ses i lyset af, at prisen på en ejerlejlighed består dels af boligens fysiske værdi, dels af beliggenheden. Selve boligen kan

5 75 med en vis forsinkelse bygges i det efterspurgte antal, og den fysiske værdi må derfor ventes at være givet ved byggeomkostningerne. Omvendt kan boliger med en ensartet beliggenhed ikke opføres i ubegrænsede mængder. Hvis efterspørgslen stiger i et bestemt område, vil udbuddet på et tidspunkt ikke længere kunne reagere. Prisen på beliggenheden vil da sætte sig i jordprisen, som derfor vil stige, indtil efterspørgslen er lig udbuddet. På landet er der ikke sådanne begrænsninger i samme omfang, og jordprisen vil i stedet være afhængig af værdien af jordens alternative anvendelse til fx land- eller skovbrug. Hvis efterspørgslen efter ejerlejligheder og dermed prisen stiger, vil det blive mere attraktivt at bygge nye ejerlejligheder. 1 Det vil tage noget tid, men på længere sigt vil udbuddet som udgangspunkt tilpasse sig efterspørgslen. I en storby sætter mængden af jord og geografiske forhold imidlertid ofte en begrænsning for udbuddet. Der vil dog typisk være andre muligheder for alligevel at udvide bygningsmassen, som varierer fra by til by. En mulighed er fx at bygge i højden, op ad bjergskråninger, ud i vandet eller ved at inddrage grønne områder. Ofte vil det dog være forbundet med øgede byggeomkostninger. I et studie på amerikanske forhold vises det, at der over tid og i flere storbyer i USA har været en klar tendens til at undervurdere muligheden for at øge udbuddet, jf. Glaeser (213). Regulatoriske forhold, fx byggetilladelser, planlov, miljøzoner osv., kan også udgøre en begrænsning for udbuddet. Hvis disse lempes, kan udbuddet af ejerlejligheder stige betydeligt, da de kræver relativt lidt jord. Det vil i givet fald mindske priserne og formentligt også dæmpe forventningerne til de fremtidige prisstigninger. Efterspørgslen på markedet for ejerlejligheder skal ses i sammenhæng med lejemarkedet. Hvis lejemarkedet er frit, vil der være substitution hen imod den billigste af de to boligformer. Hvis lejemarkedet er reguleret, og udbuddet af ejer- og lejelejligheder ikke kan tilpasse sig efterspørgslen fuldstændigt enten på kort eller længere sigt vil det have betydning for prisen på ejerlejligheder, jf. Häckner og Nyberg (2). Forskelle i ejerlejlighedspriserne på tværs af byer skal derfor også ses i lyset af, at reguleringerne af lejemarkedet varierer betydeligt. Häckner og Nyberg (2) argumenterer, at såfremt reguleringen betyder, at huslejerne er kunstigt lave, vil efterspørgslen efter lejelejligheder overstige udbuddet. Prisen på en ejerlejlighed vil da påvirkes af, hvem der bor billigt til leje. Det er de mere velstillede indbyggere, der har råd til at efterspørge en ejerlejlighed. Hvis de generelt bor i de billi- 1 Alternativt kan eksisterende lejelejligheder omdannes til ejerlejligheder.

6 76 ge lejelejligheder, fx fordi private udlejere vurderer dem som bedre betalere, vil det sammenlignet med en situation uden bindende regulering mindske efterspørgslen efter ejerlejligheder og dermed lægge en dæmper på priserne. Alternativt kan reguleringen indebære, at det er de mindre velstillede, der bor i de billige lejelejligheder, fx hvis lejemarkedet består af socialt boligbyggeri, hvor tildelingen af boliger er indkomstafhængig. I givet fald vil de mere velstillede ikke have adgang til lejemarkedet, og deres efterspørgsel efter boliger vil alene være rettet mod ejerlejligheder. Det vil give højere priser, end hvis lejemarkedet var frit. Eksistensen af huslejeregulering kan formentlig også medvirke til at forstærke de konjunkturelle udsving i ejerboligpriserne, jf. Økonomi- og Erhvervsministeriet mfl. (23). ANALYSE AF LEJLIGHEDSPRISERNES UDVIKLING Hovedstæder har en række fælles karakteristika såsom høj befolkningstæthed, centraladministration, kulturinstitutioner, universiteter osv. Selv om der er tale om byer i forskellige lande, gør disse forhold boligprisniveauerne mere sammenlignelige end fx boligprisniveauerne mellem land og by inden for ét land. Det er dog de færreste, der vælger at flytte mellem hovedstæder på grund af prisforskelle for boliger, og lejlighederne i de forskellige byer er dermed ikke substituerbare. Der kan derfor permanent være forskellige prisniveauer i byerne, og de vil ikke påvirke hinanden over tid, sådan som det ellers til dels vil være tilfældet mellem land og by. For analysens vedkommende skal det samtidig bemærkes, at boligpriser ikke altid opgøres efter de samme principper i de enkelte lande, jf. boks 2. Husholdningernes disponible indkomst Et centralt element i efterspørgslen efter ejerlejligheder er husholdningernes disponible indkomst, jf. boks 1. Jo højere indkomsten er, jo dyrere en lejlighed kan man købe. I de nordeuropæiske hovedstæder er der en tydelig positiv sammenhæng mellem niveauet for de disponible indkomster og lejlighedspriserne, jf. figur 3 (venstre). Priserne er således generelt højest i byerne med de højeste indkomster 1. Lejlighedspriserne er endvidere steget mest i de byer, hvor der har været den største fremgang i husholdningernes disponible indkomst, jf. figur 3 (højre). 1 I de regionale nationalregnskaber er indkomstniveauet påvirket af, at produktionen opgøres efter arbejdspladsens placering og ikke efter arbejdstagers bopæl. Pendling ind til byen gør dermed indkomsterne højere her. Samtidig opgøres produktionen i nogle virksomheder primært efter hovedkontorets beliggenhed, som typisk er i en stor by. En række økonomiske faktorer som fx et højere uddannelsesniveau bidrager dog også til, at indkomstniveauet ofte er højere i storbyer.

7 77 DATABESKRIVELSE Boks 2 Til at analysere priserne på lejligheder i de nordeuropæiske hovedstæder anvendes data fra flere forskellige nationale og internationale kilder, hvilket kan have betydning for sammenligneligheden mellem lande, jf. appendiks. Eksempelvis har afgrænsningen af byerne stor betydning for boligprisernes niveau. Der er her tilstræbt en smal afgrænsning af byzonen, jf. tabel 1. I Danmark er København by af Danmarks Statistik afgrænset til kommunerne København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør. Fokus på lejligheder frem for alle boliger skaber til en vis grad også en geografisk afgrænsning, eftersom antallet af lejligheder i de ydre dele af storbyer typisk er mindre. Det er tilfældet i København, hvor Dragør og Tårnby har en lille vægt i den samlede pris for København by. BEFOLKNINGSSTØRRELSE, 212 Tabel 1 Indbyggere, mio. København...,7 Stockholm...,9 Oslo...,6 Berlin...,9 Paris... 2,3 Wien... 1,7 Amsterdam...,8 Helsinki...,6 Anm.: I Amsterdam, Wien og Paris er afgrænsningen af befolkningen ikke helt den samme som for lejlighedspriserne. Kilde: Eurostat, Statistisk sentralbyrå (Norge), Statistiska centralbyrån (Sverige), Statistikcentralen (Finland), Statistik Berlin Brandenburg, Central Bureau voor de Statistiek (Holland) og Danmarks Statistik. Andre væsentlige forskelle er metoden til indsamling af data og opgørelsen af en lejligheds størrelse. I Danmark måles prisen pr. kvadratmeter eksempelvis i forhold til lejlighedens bruttoareal, inkl. vægge, andel af opgang og lignende, mens man i fx Finland måler fra indersiden af de omgrænsende vægge. Derudover offentliggøres disponibel indkomst ikke på helt så detaljeret niveau som lejlighedspriserne. I Danmark er der anvendt disponibel indkomst i Region Hovedstaden. Den bredere afgrænsning af byzonen kan påvirke niveauet for den disponible indkomst pr. indbygger. Det er dog sandsynligt, at indbyggerne i den øvrige del af Region Hovedstaden er mulige efterspørgere efter boliger i København, og at deres indkomstniveau dermed har effekt på boligpriserne i København. I de fleste af de betragtede hovedstæder er priserne dog steget betydeligt mere end indkomsterne. Prisen pr. kvadratmeter i forhold til disponibel indkomst er således generelt steget siden 1996 og især frem mod begyndelsen af den finansielle krise, jf. figur 4. I 26 var København blandt de hovedstæder, der havde det højeste prisniveau i forhold til disponibel indkomst. Siden er niveauet faldet, og i 212 var København blandt dem med det laveste prisniveau målt i forhold til husholdningernes disponible indkomst. Særligt i Paris og Amsterdam er prisen i forhold

8 78 REAL DISPONIBEL INDKOMST OG REALE LEJLIGHEDSPRISER, Figur 3 Pris pr. kvm., Paris Oslo 5 4 Stockholm Amsterdam 3 Helsinki Wien 2 København Berlin Disponibel indkomst pr. indb., 212 Gns. årlig realvækst i pris pr. kvm. 1 Oslo 8 København Paris Stockholm 6 Helsinki Amsterdam 4 2 Wien Berlin Gns. årlig realvækst i disponibel indkomst pr. indb. Anm.: Disponibel indkomst og lejlighedspriser er deflateret med forbrugerpriserne (HICP) i de enkelte lande. Kilde: Eurostat, Statistisk sentralbyrå (Norge), Statistiska centralbyrån (Sverige), Danmarks Statistik, og se appendiks. til disponibel indkomst aktuelt høj og omtrent det dobbelte af niveauerne i Købehavn, Wien og Berlin. Sammen med Paris er Oslo og Stockholm endvidere blandt de byer, hvor prisniveauet i forhold til disponibel indkomst er steget mest siden midten af 199'erne, og niveauet ligger nu en del over gennemsnittet for den betragtede periode. PRIS PR. KVM. I FORHOLD TIL ÅRLIG DISPONIBEL INDKOMST Figur 4 Pct Paris Amsterdam Stockholm Helsinki Oslo København Wien Berlin 1996 Toppunkt før krisen 212 Anm.: Toppunkt før krisen er 26 i København, 27 i Helsinki, Oslo og Stockholm og 28 i de øvrige byer. I Wien og Berlin er 28 valgt som skæringsår, selv om der ikke er et egentligt toppunkt, da prisudviklingen er forholdsvis jævn i årene omkring den økonomiske krise. Disponibel indkomst og lejlighedspriser er deflateret med forbrugerpriserne (HICP) i de enkelte lande. Kilde: Eurostat, Statistisk sentralbyrå (Norge), Statistiska centralbyrån (Sverige), Danmarks Statistik, og se appendiks.

9 79 Boligomkostninger Et andet centralt element i efterspørgslen efter ejerlejligheder er boligomkostningerne i form af bl.a. renteudgifter og skatter, jf. boks 1. De har normalt en negativ effekt på efterspørgslen jo højere omkostninger, des lavere efterspørgsel. I den betragtede periode er realrenten efter skat faldet mærkbart i de nordeuropæiske lande, hvilket har betydet, at det over tid er blevet billigere at finansiere et boligkøb, jf. figur 5. Det har bidraget til at øge efterspørgslen efter bl.a. ejerlejligheder i de nordeuropæiske hovedstæder og dermed presset lejlighedspriserne opad. Udviklingen i realrenten afspejler et generelt fald i renteniveauet siden 199'erne. I Danmark er den effektive rente på 3-årige obligationslån eksempelvis faldet fra over 8 pct. i midten af 199'erne til 3,3 pct. ved udgangen af 212. En tilsvarende tendens ses for boligrenterne i de øvrige nordeuropæiske lande. Liberalisering af de finansielle markeder og udviklingen af nye låntyper har samtidig gjort det billigere at låne penge over de seneste årtier, jf. ECB (29). I Danmark havde udbredelsen af rentetilpasningslån og afdragsfrie lån stor betydning for stigningen i boligpriserne frem til 27, jf. Dam mfl. (211). Eftersom udformningen af boliglån varierer UDVALGTE BOLIGOMKOSTNINGER Figur 5 Pct Norge Frankrig Østrig Sverige Danmark Tyskland Holland Finland Ejendomsskatter Realrente efter skat Ejendomsværdiskat Anm.: Rente på boliglån til husholdninger. For Frankrig, Sverige, Tyskland, Holland og Finland er der tilbage- og fremskrevet med ændringen i den 1-årige statsobligationsrente før 2 og efter 211. For Norge er der anvendt en gennemsnitlig rente på udlån til private. Den danske rente er et vægtet gennemsnit af den 3-årige og 1-årige obligationsrente. Ejendomsskatter mv. er opgjort i forhold til boligmassens værdi. Ejendomsskatter er opgjort ekskl. eventuelle ejendomsskatter, der opkræves via personbeskatningen. For Danmark er ejendomsværdiskatten dog indsat separat. Kilde: European Mortgage Federation, Oesterreichische Nationalbank, Reuters EcoWin og Danmarks Nationalbank.

10 8 meget på tværs af de nordeuropæiske lande, kan det også have betydning for boligprisernes forskellige niveauer, jf. boks 3. Den skattemæssige del af boligomkostninger inkluderer bl.a. ejendomsskatter og afgifter i forbindelse med køb og salg af bolig. Tilgangen til boligbeskatning er meget forskellig på tværs af lande, både i forhold til hvad der beskattes, og hvornår beskatningen indtræder. I nogle lande opkræves ejendomsskatterne løbende, mens andre lande beskatter bolig i forbindelse med handel og opnåelse af en eventuel kapitalgevinst. I flere lande er det endvidere muligt at trække renteudgifter fra i skat. Ejendomsskatterne som andel af BNP er i de nordeuropæiske lande omtrent på samme niveau i 212 som i De er imidlertid faldet i forhold til værdien af boligmassen, jf. figur 5. Det har isoleret set bidraget til stigende lejlighedspriser, da det reducerer omkostningerne ved at eje en bolig. Det største fald i skatternes andel af boligomkostningerne ses i Sverige, hvilket afspejler, at ejendomsskatten løbende er blevet reduceret siden 1997, og at den svenske ejendomsbeskatning i 28 blev sat ned fra 1,2 til,75 pct. af den skattemæssige ejendomsværdi. Ved omlægningen i 28 blev der samtidig indført et nominelt loft for ejendomsskattebetalingen, hvilket betød, at skattelettelsen var særligt stor for boliger med en høj værdi, fx i storbyerne 1. Det kan have medvirket til at holde lejlighedspriserne i Stockholm oppe, jf. Europa-Kommissionen (212). I Danmark blev der med virkning fra 23 indført regler for, hvor meget ejendomsskatterne (grundskylden) højst måtte stige fra år til år. I de efterfølgende år med stærkt stigende grundpriser blev der opbygget et skatteefterslæb, som til dels blev indhentet i de år, hvor priserne faldt eller steg mindre end den tilladte stigning i ejendomsskatten. Ejendomsskattens andel af boligernes værdi er derfor stort set den samme i 1996 og i 212, jf. figur 5. I forbindelse med pinsepakken blev lejeværdien af egen bolig afskaffet fra 2 og erstattet af ejendomsværdiskatten. Den blev efterfølgende fastfrosset nominelt fra 22, dog således at den ville følge med ned, hvis ejendomsværdien kom under 22-niveau. Dermed blev ejendomsværdiskatten afkoblet fra boligprisudviklingen. Da priserne på ejerlejligheder i København er steget siden 22, er ejendomsværdiskatten i forhold til lejlighedernes værdi faldet i den periode 2. 1 Samtidig er nybyggede boliger helt eller delvist fritaget for ejendomsværdiskatter i en periode op til 15 år. 2 Ejendomsværdiskattens andel af boligens værdi er mindre end 1 pct., selv om skatten som udgangspunkt er 1 pct. af ejendomsværdien op til godt 3 mio. kr. og 3 pct. af resten. Det skyldes både fastfrysningen siden 22, og at der kun betales ejendomsværdiskat for den periode, man bor i boligen. Pensionister og udlejere kan desuden få nedslag.

11 81 FINANSIERINGSFORMER I DE NORDEUROPÆISKE LANDE Boks 3 De fleste boligkøb er lånefinansierede. Låntyper, løbetider osv. har derfor betydning for omkostningerne ved at eje en bolig og dermed for boligpriserne. Udformningen af boliglån varierer meget på tværs af lande som følge af forskellige finansieringsmuligheder, præferencer og lovgivning. Tabel 2 sammenligner låntyper og løbetid i Nordeuropa. LÅNTYPER OG LØBETID Tabel 2 Land Dominerende rentetype Typisk løbetid Danmark... Blandet 3 Sverige... Variabel Norge... Variabel 17 Tyskland... Fast 2-3 Frankrig... Fast 15-2 Østrig... Fast 25-3 Holland... Fast 3 Finland... Variabel Kilde: IMF (211), Andrews mfl. (211) og ECB (29). Den årlige omkostning er typisk lavere på lån med variabel rente. Hertil kommer, at andelen af købssummen, der kan belånes (belåningsgraden) har en effekt på omkostningerne ved at købe et hus og især på antallet af mulige købere. Mulighed for at belåne en højere andel af boligens værdi øger antallet af potentielle købere, hvilket umiddelbart må forventes at have en positiv effekt på boligpriserne. IMF (211) finder netop dette, men nævner samtidig, at det kan være vanskeligt at fastslå, om effekten går fra højere belåningsgrad til højere boligpriser eller den anden vej. Højere boligpriser kan således øge belåningsgraden, fordi det bliver nødvendigt for køberne at låne et større beløb. De fleste lande har retningslinjer for belåningsgraden og har i flere tilfælde skærpet disse i de senere år, jf. IMF (211). I Danmark kan man opnå realkreditfinansiering til 8 pct. af købesummen og banklån herudover. Den anbefalede højeste belåningsgrad varierer mellem 6 og 11 pct. i de andre nordeuropæiske lande. Især for førstegangskøbere er belåningsgraden dog typisk høj. I de nordiske lande og i Holland er det muligt at trække renteudgifter fra i skat, jf. tabel 3. I Holland er reglerne generøse med fuldt rentefradrag til den højeste marginalskat, så realrenten efter skat i hele den betragtede periode er lav i Holland, jf. figur 5. I flere af landene er reglerne for rentefradrag ændret i de seneste år. I Frankrig og Østrig er rentefradraget afskaffet, mens man i Danmark, Finland og Holland reducerer det i de kommende år. I Danmark er reduktionen dog kun for renteudgifter over 5. kr. årligt pr. person.

12 82 EJENDOMSSKATTER OG RENTEFRADRAG Tabel 3 Ejendomsskatter, pct. af BNP, 211 Sats for rentefradrag, pct. Danmark... 1,3 (2,) 33,6 2 Sverige... 1, 3, 5 Norge... 1,1 28, Tyskland...,7 Frankrig... 3,3 Østrig...,5 Holland... 1,2 1 52, 3 Finland...,9 25,5 4 OECD, gennemsnit... 1,4 1 Anm.: Ejendomsskatter er samlede ejendomsskatter fra OECD Revenue Statistics ekskl. arv og gaveskatter samt formueskatter betalt af virksomheder. Den danske ejendomsværdiskat indgår som en del af personbeskatningen og kan ikke udskilles i internationale datakilder. Det samlede ejendomsskatteprovenu i Danmark inkl. ejendomsværdiskatten er angivet i parentes. Rentefradraget er den overordnede sats. I nogle lande er der et maksimalt fradragsbeløb eller reducerede satser for højere lånebeløb. I fx Frankrig har man statsstøttede lån til førstegangskøbere og andre særlige grupper. Disse lån har principielt samme funktion som et rentefradrag, idet de reducerer låneomkostningerne. Kilde: OECD, IMF (213), Hilbers mfl. (28) og Hollands nationale reformprogram Data for For årlige renteudgifter over 5. kr. pr. person reduceres rentefradraget dog fra og med 212 med 1 procentpoint årligt til 25,7 pct. i Reduceres med,5 procentpoint årligt til 38 pct. i I 213 kan 85 pct. af renteudgifterne fradrages med 3 pct. Det egentlige rentefradrag er således 25,5 pct. Andelen af renteudgifter, der kan trækkes fra, reduceres til 75 pct. i pct. for renteudgifter over 1. svenske kroner. Demografi Demografi er blandt de øvrige forhold, der har indflydelse på efterspørgslen efter ejerlejligheder, jf. boks 1. I de nordeuropæiske hovedstæder er indbyggertallet steget de seneste to årtier, jf. figur 6. Det indebærer isoleret set, at efterspørgslen efter ejerlejligheder er øget og dermed har presset lejlighedspriserne opad. Førstegangskøberne er typisk de årige. I København og til dels Stockholm og Oslo har væksten i denne del af befolkningen i gennemsnit ligget over den samlede befolkningsvækst, hvilket peger på, at efterspørgslen efter lejligheder er høj i disse byer i forhold til fx Berlin og Amsterdam. Det kan tyde på, at demografiske forhold også er en af årsagerne til, at lejlighedspriserne i bl.a. Oslo og Stockholm er høje. Lejemarkedet Regulering af lejemarkederne i hovedstæderne kan som tidligere nævnt også have betydning for efterspørgslen efter ejerlejligheder. I de nordeuropæiske lande er både det private og det offentlige lejemarked underlagt regulering, jf. figur 7. Finland, Frankrig og Østrig har en forholdsvis stor andel af socialt boligbyggeri, hvor tildelingen af boliger er afhængig af indkomst. Det betyder, at adgangen til billige lejeboliger i disse lande er delvist begrænset for de mere velstillede indbyggere. Deres

13 83 GENNEMSNITLIG ÅRLIG BEFOLKNINGSVÆKST I HOVEDSTÆDERNE, Figur 6 Pct. 2, 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5 Oslo Stockholm København Helsinki Wien Amsterdam Paris Berlin Samlet befolkning årige Anm.: Berlin og Amsterdam følger en bredere geografisk afgrænsning end lejlighedspriserne og befolkningsstørrelsen i tabel 1. Kilde: Eurostat, Statistisk sentralbyrå (Norge), Statistiska centralbyrån (Sverige), Statistikcentralen (Finland) og Danmarks Statistik. REGULERING AF LEJEMARKEDERNE Figur Finland Frankrig Norge Østrig Danmark Tyskland Holland Sverige Privat lejemarked Socialt boligbyggeri Anm.: Skala -6: stigende i graden af regulering. Kilde: Andrews mfl. (211).

14 84 efterspørgsel efter ejerboliger, og dermed prisen, vil derfor være højere, end hvis lejemarkedet var frit, jf. tidligere. I Sverige, Danmark og Holland er andelen af socialt boligbyggeri også forholdsvis stor, men tildelingen af boliger sker via ventelister. I de lande kan de mere velstillede indbyggere således bo i billige lejeboliger, hvilket mindsker efterspørgslen efter ejerboliger og dermed lægger en dæmper på priserne. Udbud af lejligheder På længere sigt er lejlighedspriserne bestemt af omkostningerne ved at bygge nyt, jf. ovenfor. Byggeomkostninger opgøres normalt kun for omkostninger til løn og materialer samt på landsplan. Det er derfor vanskeligt at få et præcist billede af de samlede byggeomkostninger i de nordeuropæiske hovedstæder. Manglen på egnede byggegrunde betyder formentlig, at grundværdien udgør en relativt stor andel af de samlede byggeomkostninger i storbyerne i forhold til landsgennemsnittet 1. Nationale indeks for omkostninger til materialer og arbejdsløn viser, at byggeomkostningerne er steget mest i Norge, Sverige og Frankrig, jf. figur 8. I alle landene, undtagen Tyskland, er byggeomkostningerne dog steget mindre end lejlighedspriserne. Forskellen skyldes, at udviklingen i lejlighedspriserne afspejler en betydelig stigning i grundpriserne. Sammenlignet med Stockholm, Oslo og Berlin var aktiviteten i byggeriet særligt høj i København i årene forud for krisen, jf. figur 9. Stigningen fandt sted samtidig med, at lejlighedspriserne steg markant. Det indikerer, at byggeriet i København reagerede kraftigt på de stigende priser, jf. Andrews mfl. (211). Det lagde en dæmper på boligprisudviklingen, mens priserne steg. Nybyggeriet i København blev bl.a. gjort muligt af, at en række tidligere havne- og industriområder blev omdannet til boligområder. Befolkningstætheden i hovedstæderne er en blandt flere indikatorer, som kan angive mulighederne for at udvide boligmassen, jf. Andrews mfl. (211). I Paris er befolkningstætheden markant højere end i de øvrige hovedstæder, hvilket kan tyde på, at det i Paris er sværere at øge udbuddet end i de øvrige byer, jf. tabel 4. Geografiske forhold sætter i nogle af byerne en begrænsning for at udvide bygningsmassen. Eksempelvis er Oslo omgivet af fjelde, og det gør det vanskeligere at bygge ud og indebærer øgede byggeomkostninger. Flere af hovedstæderne er endvidere underlagt regulatoriske for- 1 Eventuelle regionale forskelle i lønomkostningerne må forventes at blive udlignet af arbejdsstyrkens mobilitet.

15 85 GENNEMSNITLIG ÅRLIG REALVÆKST I BYGGEOMKOSTNINGER PÅ LANDSPLAN OG LEJLIGHEDSPRISER I HOVEDSTÆDERNE, 2-12 Figur 8 Pct Frankrig Norge Sverige Finland Østrig Danmark Holland Tyskland Gns. årlig realvækst i pris pr. kvm., hovedstaden Gns. årlig realvækst i byggeomkostninger, landsplan Anm.: Både lejlighedspriser og byggeomkostninger er deflateret med forbrugerpriserne (HICP) i de enkelte lande. Kilde: Eurostat (byggeomkostninger), og se appendiks. NYBYGGERI Figur 9 Gns. i perioden = 1 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, København Stockholm Oslo Berlin Anm.: Nybyggeri af lejligheder for København (kvm.), Berlin (kvm.) og Stockholm (antal). Nybyggeri af både huse og lejligheder for Oslo (kvm.). Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå (Norge), Statistiska centralbyrån (Sverige) og Amt für Statistik Berlin- Brandenburg.

16 86 INDIKATORER FOR UDBUDSBEGRÆNSNINGER Tabel 4 Befolkningstæthed, personer pr. km 2 Antal dage for at opnå byggetilladelse København Stockholm Oslo Berlin Paris Wien Amsterdam Helsinki Anm.: Byggetilladelse til opførelse af varehus på landsplan. Ekskl. diverse forsyningstilslutninger og eftergodkendelse af byggeri. Kilde: Eurostat, Statistikcentralen (Finland), Statistiska centralbyrån (Sverige), Statistisk sentralbyrå (Norge) og World Bank Doing Business Stor-Amsterdam. hold, der begrænser en udvidelse af boligmassen. I fx København og Paris er der regler for, hvor højt der må bygges i visse områder. Der er også forskelle på, hvor lang tid det tager at få byggetilladelse, jf. tabel 4, hvilket kan påvirke tilpasningen af udbuddet. Sammenligning med markedet for lejelejligheder Forholdet mellem omkostningen ved at leje og eje én kvadratmeter kan bruges som indikator for, om ejerlejlighedspriserne er over- eller undervurderede. Det forudsætter, at der er et lejemarked, som er et reelt alternativ til ejermarkedet, dvs. at der er fri adgang hertil, og at kvaliteten og beliggenhederne er sammenlignelige for ejer- og lejelejlighederne. I givet fald vil efterspørgslen rette sig mod det billigste marked, og omkostningen ved at leje og eje vil svare til hinanden: Årlig lejeudgift pr. kvm. = boligomkostninger i pct. x købesum pr. kvm. Boligomkostningerne vil dermed skulle svare til den årlige lejeudgift i forhold til købesummen. Hvis huslejen i en periode fx er høj i forhold til boligomkostningerne ved at eje, vil det være mere attraktivt at eje en lejlighed. Det øger efterspørgslen efter ejerlejligheder og dermed prisen, hvilket skaber balance. Er huslejen større end boligomkostningerne, kan der derfor være grundlag for højere priser på ejerlejligheder og omvendt. I Oslo, Stockholm og Paris svarer de aktuelle boligomkostninger ved at eje nogenlunde til huslejerne, jf. figur 1 1. Det indikerer, at det i disse byer aktuelt er omtrent lige attraktivt at eje og leje en lejlighed. I de øv- 1 Det fremgår ikke direkte af de enkelte datakilder, om huslejerne er dannet på et frit marked.

17 87 BOLIGOMKOSTNINGER VED AT EJE I PROCENT OG HUSLEJE I FORHOLD TIL KØBSPRIS Figur 1 Pct Oslo Paris København Wien Stockholm Berlin Amsterdam Helsinki Boligomkostninger i 212 Boligomkostninger med normalt renteniveau Husleje i forhold til købspris Anm.: Boligomkostningerne ved at eje en lejlighed er for lande og er andel af boligmassens samlede værdi. Ved boligomkostninger med normalt renteniveau er der beregningsteknisk forudsat en kort pengemarkedsrente på 3,5 pct. med tilsvarende niveauforskydning af boligrenterne for hvert land. I beregningen af realrenten antages en forventet inflation på 2 pct. årligt. Fællesudgifter og udgifter til vedligeholdelse er forudsat tilsammen at udgøre 2 pct. årligt. Der ses bort fra kapitalafkast. Husleje i forhold til købspris er årlig lejeudgift i forhold til købesum. Boligomkostningerne for København inkluderer ejendomsværdiskatten. Kilde: Egne beregninger, og se appendiks. rige hovedstæder, herunder København, ligger huslejen væsentligt over boligomkostningerne for ejerlejligheder, hvilket gør det mere fordelagtigt at eje. Boligomkostningerne ved at eje en lejlighed er dog meget lave i øjeblikket som følge af de ekstraordinært lave renter. Hvis renteniveauet normaliseres, 1 vil det indebære, at realrenterne efter skat og dermed boligomkostningerne stiger med 1,5-3 procentpoint. Ved at sammenlige huslejen med boligomkostningerne i en situation med normaliserede renter fremgår det, at omkostningerne for ejerlejligheder er høje i navnlig Paris og Stockholm, men også i Oslo og Berlin. Lejlighedspriserne i København De københavnske priser på ejerlejligheder lå i 212 lavt i forhold til de øvrige nordeuropæiske hovedstæder. De er dog steget markant siden begyndelsen af 212. Det skal ses på baggrund af det kraftige prisfald i perioden 26-9, hvor de reale priser på københavnske ejerlejligheder blev reduceret med knap 4 pct., samt prisfaldet i 211, jf. figur Der er beregningsteknisk forudsat en kort pengemarkedsrente på 3,5 pct. med tilsvarende niveauforskydning af boligrenterne for hvert land.

18 88 REAL PRISUDVIKLING PÅ EJERLEJLIGHEDER I KØBENHAVN Figur 11 Indeks, 2 = Pris på ejerlejligheder i København by Pris på enfamiliehuse i Danmark Anm.: Sæsonkorrigerede data. Sidste observation er 1. kvartal 213. Kilde: Danmarks Statistik (egen sæsonkorrektion) og Realkreditrådet. Den seneste tids prisstigninger skal ses i lyset af det for tiden meget lave renteniveau, som gør det billigere at finansiere et boligkøb. Udbuddet af ejerlejligheder i København er desuden næsten halveret siden sommeren 211. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med, at handelsaktiviteten i samme periode er steget. Fremadrettet er det sandsynligt, at udbuddet vil stige, da den seneste tids fremgang på ejerlejlighedsmarkedet i København gør det attraktivt for flere at sælge deres bolig eller at bygge nyt. I givet fald vil det lægge en dæmper på de fremtidige prisstigninger. Der kan være et betragteligt skjult udbud, da byggeaktiviteten i København steg kraftigt i årene med stigende priser og forblev på et højt niveau, da priserne faldt i Tilgangen af boliger var derfor fortsat høj i disse år samtidig med, at antallet af handler faldt kraftigt. Befolkningen i København by er de senere år steget med ca. 1. personer om måneden. Målt på beskæftigelse og produktion er Region Hovedstaden desuden den region, som har klaret sig bedst de senere år. Det understøtter en fortsat stigende efterspørgsel efter lejligheder. Høje priser i København vil få flere til at rette efterspørgslen mod omkringliggende områder, hvor priserne er lavere. København har også mange arealer, hvor der kan bygges, om end i begrænset omfang i selve bykernen. Boligudbuddet i København kan dermed i nogen grad tilpasse sig en stigende efterspørgsel.

19 89 Det seneste årtis store udsving i priserne på ejerlejligheder hænger sammen med fastfrysningen af ejendomsværdiskatten på 22-niveau. Da priserne på de københavnske lejligheder steg kraftigt frem til 26, betød det en betydelig sparet skattebetaling. Det gjorde omkostningen ved at eje betragteligt lavere, end den ellers ville have været. Tilsvarende betød de store prisfald i årene 26-9, at ejendomsværdiskatten i forhold til lejlighedernes værdi steg. Ejendomsværdiskatten bidrog således ikke til at dæmpe prisudsvingene. Det var ellers tilfældet tidligere, hvor skattebetalingen automatisk fulgte lejlighedens værdi, dog med en vis forsinkelse i ejendomsvurderingerne. LITTERATUR Andrews, Dan, Aida C. Sánchez og Åsa Johansson (211), Housing markets and structural policies in OECD countries, Economic Department Working paper, nr Dam, Niels Arne, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg (211), Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal, Del 2. ECB (29), Housing finance in the euro area, Occasional Paper Series, nr. 11, marts. EMF (211), European Mortgage Federation, Hypostat, 211. Europa-Kommissionen (212), In-depth review for Sweden in accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 1176/211 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances, Commission Staff Working Document, 16 final. Glaeser, Edward L. (213), A nation of gamblers: Real estate speculation and American history, American Economic Review: Papers and Proceedings, vol. 13(3). Häckner, Jonas og Sten Nyberg (2), Rent control and prices of owneroccupied housing, Scandinavian Journal of Economics, vol. 12(2). Hilbers, Paul, Alexander W. Hoffmaister, Angana Benerji og Haivan Shi (28), House price developments in Europe: A comparison, IMF Working Paper, nr. 211.

20 9 IMF (211), Global Financial Stability Report, april 211. IMF (213), Nordic Regional Report, september 213. Iossifov, Plamen, Martin Čihák og Amar Shanhgavi (28), Interest rate elasticity of residential housing prices, IMF Working Paper, nr Kuttner, Kenneth N. (212), Low interest rates and housing bubbles: Still no smoking gun. OECD (25), Economic Outlook, nr. 78. Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Skatteministeriet og Socialministeriet (23), Ejer, andelshaver eller lejer?, maj.

ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet

ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet De lave renter har løftet boligpriserne, men der er ikke tegn på en dansk boligboble. En stigning i renterne må dog ventes at medføre

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet!

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet! AARHUS UNIVERSITY BUSINESS & SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMICS & BUSINESS HATop'up HOLD41'SUPL Bachelorafhandling.. Enteoretiskogempiriskanalyseafboligmarkedet Studerende: SteffenMøllerMellerup Studienummer:201400104

Læs mere

En hensigtsmæssig boligbeskatning. DØR seminar 17. august 2016 Morten Skak

En hensigtsmæssig boligbeskatning. DØR seminar 17. august 2016 Morten Skak En hensigtsmæssig boligbeskatning DØR seminar 17. august 2016 Morten Skak Overordnede mål ens beskatning af forskellige boligformer Overordnede mål ens beskatning af forskellige boligformer ens beskatning

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD 27. marts 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD Hvis boligpriserne over de kommende syv år falder nominelt

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

5. Vækst og udvikling i hele Danmark

5. Vækst og udvikling i hele Danmark 5. 5. Vækst og udvikling i hele Danmark Vækst og udvikling i hele Danmark Der er fremgang i Danmark efter krisen. Der har været stigende beskæftigelse de seneste år især i hovedstadsområdet og omkring

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 12.

DANMARKS NATIONALBANK 12. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 12. SEPTEMBER 2017 NR. 14 Aftale om boligskat stabiliserer boligpriser Boligskatteforlig dæmper udsving i boligpriser Aftale reducerer regionale prisforskelle Ingen klar gevinst

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Danmark Ingen boligboble i København

Danmark Ingen boligboble i København 9. august 2013 Danmark Ingen boligboble i København Ejerlejlighedspriserne i København steg med 10% fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 Det skyldes blandt andet et økonomisk opsving, lavt udbud og

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer?

Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer? Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer? Christian Heebøll d. 4. juni 2014 NB. Foreløbige resultater Motivation: Boligprisudvikling har haft en central betydning

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

FEJLBEHÆFTET BEREGNING AF DE HØJERE OLIE- OG BENZINPRISER

FEJLBEHÆFTET BEREGNING AF DE HØJERE OLIE- OG BENZINPRISER i:\november-2000\olie-nov.doc Af Martin Hornstrup 28. november 2000 RESUMÉ FEJLBEHÆFTET BEREGNING AF DE HØJERE OLIE- OG BENZINPRISER Revisions- og konsulentfirmaet Deloitte & Touche har beregnet konsekvenserne

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Skatten på arbejde er faldet i Danmark

Skatten på arbejde er faldet i Danmark Skatten på arbejde er faldet i Skatten på arbejde er faldet i over en længere årrække. Marginalskatten for højtlønnede er dog fortsat høj set i et internationalt perspektiv, mens marginalskatten for de

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK DANSK ØKONOMI OG LANDBRUGETS SITUATION Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen Dansk økonomi et overblik 2 Værdiskabelse på udvalgte sektorer. Olie og gas samt landbrug trækker ned

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne stiger på landsplan, men boligmarkedet halter

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012 6. 6. Social balance Social balance Danmark og de øvrige nordiske lande er kendetegnet ved et højt indkomstniveau og små indkomstforskelle sammenlignet med andre -lande. Der er en høj grad af social balance

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Danmark i dyb jobkrise

Danmark i dyb jobkrise 6. november 2013 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Lone Hougaard Danmark i dyb jobkrise Hvis Danmarks beskæftigelse siden 1996 var vokset i samme tempo som Sveriges, ville der i dag være 330.000 flere i

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

I dette notat regnes på de samfundsøkonomiske og familieøkonomiske konsekvenser af det øgede rentespænd.

I dette notat regnes på de samfundsøkonomiske og familieøkonomiske konsekvenser af det øgede rentespænd. 30.oktober 2008 Af Mie Dalskov, Signe Hansen og Frederik I. Pedersen, direkte tlf. 33557712 EFFEKT AF HØJERE RENTESPÆND TIL EUROOMRÅDET Det danske rentespænd til euroområdet er udvidet betragteligt i forbindelse

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år NR. 4 / 13. MAJ 2002 Forventninger til boligkøbernes økonomi i år I denne analyse fra Nykredit Boligindeks sætter vi fokus på forventningerne til boligkøbernes økonomi i 2002. Prisudviklingen i årets 1.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

SENESTE TENDENSER PÅ BOLIGMARKEDET

SENESTE TENDENSER PÅ BOLIGMARKEDET SENESTE TENDENSER PÅ BOLIGMARKEDET Erik Haller Pedersen og Jacob Isaksen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Priser og omsætning på boligmarkedet er steget det seneste år. En generel bedring

Læs mere

Status for boligmarkedet

Status for boligmarkedet 4. januar 27 Status for boligmarkedet Boligmarkedet i tomgang Det danske boligmarked har nu været præget af afmatning i 1½ år. Afmatningen kommer til udtryk ved et stort udbud af boliger til salg, et lavt

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Ny standard for boligøkonomiske analyser

Ny standard for boligøkonomiske analyser N R. 1 / 25. JANUAR 2002 Ny standard for boligøkonomiske analyser Nykredit præsenterer i dag et nyt boligindeks til alle med interesse for den aktuelle situation på det danske ejerboligmarked. Nykredit

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Regionalt boligoverblik København

Regionalt boligoverblik København Regionalt boligoverblik København Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Boligpriserne er steget i hovedstaden siden 2012 Solid prisfremgang for huspriserne

Læs mere

Fordeling af boligformuer Af Otto Brøns-Petersen ( ) og Carl-Christian Heiberg ( )

Fordeling af boligformuer Af Otto Brøns-Petersen ( ) og Carl-Christian Heiberg ( ) Notat: 17-03-2017 Af Otto Brøns-Petersen (20 92 84 40) og Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) Mange boligejere med dyre ejendomme har lave indkomster Det indgår i boligskatteforhandlingerne, om der fortsat

Læs mere

Hvad får os til at vælge ejer- eller lejebolig?

Hvad får os til at vælge ejer- eller lejebolig? Hvad får os til at vælge ejer- eller lejebolig? Morten Skak Center for Bolig og Velfærd Midtvejskonference 2008 Realdania Ejerboligandelen i Danmark og nogle andre europæiske lande. Pct. 70 65 60 55 50

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Mobilitet på tværs af generationer

Mobilitet på tværs af generationer Mobilitet på tværs af generationer I Danmark er der høj indkomstmobilitet mellem generationerne, hvilket betyder, at børns indkomst som voksne i forholdsvis beskedent omfang afhænger af deres forældres

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

10 års vækst med samme andel lejerboliger - hvorfor?

10 års vækst med samme andel lejerboliger - hvorfor? 10 års vækst med samme andel lejerboliger - hvorfor? Morten Skak Center for Bolig og Velfærd, Realdania Boligdag 2008 Center for Boligforskning Ejerboligandelen i Danmark og nogle andre europæiske lande.

Læs mere

Familiernes formue og gæld

Familiernes formue og gæld Kvartalsoversigt, 2. kvartal 212 - Del 1 39 Familiernes formue og gæld Af Asger Lau Andersen, Anders Møller Christensen og Nick Fabrin Nielsen, Økonomisk Afdeling, Sigrid Alexandra Koob og Martin Oksbjerg,

Læs mere

Notat 14. januar 2014

Notat 14. januar 2014 Notat 14. januar 2014 Fordelingseffekter af skattestoppet på ejerboliger Af Esben Anton Schultz Dette notat belyser de fordelingsmæssige virkninger af skattestoppet på ejerboliger (fastfrysningen af ejendomsværdiskatten

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Temperaturkort for opbygning af systemiske risici på boligmarkedet

Temperaturkort for opbygning af systemiske risici på boligmarkedet - 8 4 4 7 3 4 8 8 8 9 7 6 8 7 9 8 5 4 2 2 3 4 5 6 4 3 2 2 2 2 2 2 3 5 6 8 2 4 7 2 23 23 8 3 8 3 2 - -4-4 -8-3 - 6-6 - 3-6 - -3-4 -5-8 -8-5 2 2 2 2 3 3 3 5 5 5 6 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 5 4 4

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Boligmarkedet siden Lehman Brothers-konkurs

Boligmarkedet siden Lehman Brothers-konkurs Boligmarkedet siden Lehman Brothers-konkurs ØKONOMISK SEKRETARIAT 15. september 2016 Det er nu otte år siden Lehman Brothers konkursbegæring den 15. september 2008. Finanskrisen har løbende sat sine spor

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE

INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE 9. august 2001 Af Martin Hornstrup Resumé: INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE Gennemsnitsskatten er steget for de fuldt beskæftigede til trods for et markant fald i marginalskatten siden 1993. Denne

Læs mere

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Boligpriserne er faldet, og boligrenterne er historisk lave. Det betyder dog stadig ikke, at køb af en lejlighed er det billigste i alle

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 20. juli 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 Boligpriserne steg fortsat kraftigt i 2. kvartal 2006, selvom stigende renter har reduceret folks købsmulighed

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere