O P M A N D S K E N D E L S E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O P M A N D S K E N D E L S E"

Transkript

1 O P M A N D S K E N D E L S E af 25. februar 2013 i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/di (AKT) for Nettbuss A/S (advokat Jacob Gården Larsen)

2 - 2 - I INDLEDNING Mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og DI Overenskomst I v/di (AKT) (DI) for Nettbuss A/S er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt der kan afspadseres under behørigt anmeldt sygdom. Da parterne ikke har kunnet opnå enighed ved forhandling, er sagen indbragt for denne faglige voldgiftsret, der har bestået af Kim Neve og Kim Poder, udpeget af 3F, Hans Henrik Mortensen og Christoffer T. Skov, udpeget af DI, og som opmand fhv. højesteretsdommer Per Sørensen. Sagen er forhandlet den 18. februar II PÅSTANDE Klager, 3F, har nedlagt påstand om, at DI for AKT skal anerkende, at der ikke kan afspadseres under behørigt anmeldt sygdom, jf. Landsoverenskomsten for Rutebilkørsel mellem DI/AKT og 3F. Indklagede, DI, har påstået frifindelse. III BAGGRUNDEN FOR SAGEN Uoverensstemmelsen mellem parterne er opstået, efter at A, der er ansat hos Nettbuss A/S i Hvidovre, blev uarbejdsdygtig på grund af sygdom dagen før, han ifølge aftale med sin arbejdsgiver skulle afspadsere i 14 dage efterfulgt af en ferieperiode. Den første vagt, som skulle afspadseres, var en eftermiddagsvagt (en mandag). Søndag aften faldt A og slog sin højre arm, og under en lægekonsultation næste morgen konstaterede hans læge en meget kraftig forstuvning i højre arm. A fik besked på, at han i en længere periode ikke ville være i stand til at køre bus, hvorefter hans straks meldte sig syg til sin arbejdsgiver. Virksomheden tilkendegav, at A i denne situation ikke kunne betragtes som sygemeldt, men at han var under afspadsering.

3 - 3 - Den pågældende afspadsering var for langt den største dels vedkommende optjent i henhold til overenskomstens bestemmelser om U/A-tid (ubekvemme arbejdstider). IV OVERENSKOMSTEN Overenskomsten, der er tale om i denne sag, er for rutebilchauffører (og garagearbejdere) i HTområdet. Den er en tillægsoverenskomst til Landsoverenskomsten for rutebilkørsel vedrørende de tidligere København, Frederiksborg og Roskilde amter, samt Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. 4 har overskriften overarbejde. Stykke 4 omhandler afspadsering af overarbejde, af erstatnings- og kompensationsfridage og af U/A-tid. Som det ses, er 3F's påstand generelt formuleret, idet parterne er enige om, at der under denne sag skal tages stilling til alle tre former for afspadsering, der er nævnt i 4, stk. 4. Bestemmelsen om U/A-tid indgår kun i Overenskomsten for Rutebilchauffører i HT området. I bestemmelsen hedder det herom: " 1. Arbejdstid Stk. 2. Daglig arbejdstid c. Kompensationsfrihed/UA-tid For hver vagt påbegyndt fra kl eller senere ydes der for arbejdstid indtil 4 timer en kompensation på 18 minutters frihed, og for arbejdstid ud over 4 timer en kompensation på 36 minutters frihed. Den opsparede frihed sammenlægges og afvikles ved tildeling af hele fridage." Bestemmelsen stammer fra den tidligere offentlige Overenskomst for HT-området og indgår ikke i Landsoverenskomsten. I 4, hedder det bl.a.: " 4 Overarbejde Stk. 1. Definition

4 - 4 - Ved overarbejde forstås arbejde ud over det antal timer, der efter 1 er aftalt som normal arbejdstid for den enkelte arbejdsdag. Overarbejdsbetaling Overarbejdsbetalingen ydes efter følgende regler: Når en chauffør har en fast højeste tjenestetid (i 4- og 5-dages uge, 8 timer og 30 minutter, i 6-dages uge, 6 timer og 15 minutter) ydes en særlig betaling for arbejde, der udføres uden for den således fastsatte tjenestetid. For overarbejde, der ikke godtgøres med fritid, ydes følgende satser: For de første 3 arbejdstimer efter normal arbejdstids ophør på ugens 5 første hverdage (mandag til fredag) samt for de to første overarbejdstimer, som præsteres på lørdage før kl betales 50 %. For andet overarbejde ydes 100 %. Overarbejdstillæg pr. time til chaufførerne beregnes på grundlag af aktuel grundlønstimesats. Stk. 4. Afspadsering Nedenstående regel om afspadsering dækker: Afspadsering af overarbejde, hvor tillægget løbende er udbetalt. Afspadsering af erstatnings- og kompensationsfridage i forbindelse med søgnehelligdage, jf. 13, stk. 1. Afspadsering af UA-timer, jf. 1, stk. 2 c. a. Der er principiel enighed om, at ovennævnte afspadseres. b. Hvis ikke afspadsering finder sted, men der aflønnes for de opsparede timer forudsættes, at arbejdsgiver og den ansatte er enige herom. Dette gælder også ved fratrædelse. c. Der afspadseres time for time og i hele dage/vagter. Evt. overskydende timer udbetales. d. Afspadseringstidspunktet aftales normalt mellem parterne. Dog kan arbejdsgiver varsle afspadsering med 2 døgns varsel inden kl og inddrage varslet afspadsering med 1 døgns varsel inden kl begrundet i afvikling af det normale arbejde. e. Ved opsigelse kan afspadsering finde sted i opsigelsesperioden, forudsat at dette er aftalt mellem parterne. f. Afspadseringstimer kan ikke anvendes til opsupplering af den ugentlige arbejdstid. g. Der kan ikke aftales/varsles afspadsering, hvis det indebærer at chaufførens samlede afspadseringssaldo bliver negativ ved lønningsperiodens udgang. Stk. 5. Om overarbejde generelt Alt overarbejde skal principielt undgås. Overarbejde skal i henhold til 4, stk. 4 principielt afspadseres. Hvis parterne er enige herom, kan overarbejde udbetales. Overarbejde afspadseres time for time. Overarbejdstillægget udbetales i henhold til 4, stk. 1." 13, stk. 1, med noter lyder således:

5 Søgnehelligdagsbetaling Stk. 1. Ugelønnede (fastansatte på fuld tid) Til ugelønnede chauffører, som arbejder på en søgnehelligdag, 1. maj samt Grundlovsdag fra kl , ydes en erstatningsfridag med en normal løn svarende til det arbejdede antal timer. Såfremt en chaufførs normale fridag falder på en søgnehelligdag, eller 1. maj ydes en kompensationsfridag svarende til gennemsnittet af en dags timetal i en turnusperiode. Såfremt den ugentlige fridag falder på Grundlovsdag, ydes frihed svarende til halvdelen af ovennævnte. Note 1: Når en chauffør arbejder i en fem dages uge, udgør kompensationsfriheden 7,4 time (Dette er dog betinget af at den normale ugentlige arbejdstid, sådan som denne er angivet i 1, stk. 1, er på 37 timer). Note 2: Afspadsering sker i henhold til 4, stk. 4. Oprindelig var der kun tale om afspadsering af overarbejde, men som det fremgår af 4, stk. 4, er nu også afspadsering af erstatnings- og kompensationsfridage i forbindelse med søgnehelligdage og afspadsering af U/A-timer medtaget i bestemmelsen om afspadsering. V VOLDGIFTSPRAKSIS Ved en række tidligere voldgiftsafgørelser er der taget stilling til, om en medarbejder, der med sin arbejdsgiver har aftalt afspadsering af overarbejde, men forud for det aftalte afspadseringstidspunkt bliver sygemeldt og fortsat er sygemeldt i hele afspadseringsperioden har ret til at få afspadseringen udskudt og dermed få betaling i sygeperioden. Efter det oplyste er der derimod ikke ved tidligere afgørelser taget stilling til, om der gælder det samme ved afspadsering af erstatnings- og kompensationsfridage i forbindelse med søgnehelligdage og ved afspadsering af U/A-timer. Der er heller ikke fremlagt oplysninger, hvoraf fremgår, at der skulle være taget stilling hertil under de forhandlinger, der førte til indsættelsen af de 2 sidstnævnte former for afspadsering i Overenskomstens 4, stk Kendelse afsagt den 16. maj 1984 Den første voldgiftsafgørelse om spørgsmålet blev truffet den 16. maj 1984 (Odense Stålskibsværft). Ved denne afgørelse fastslog opmanden, at en medarbejder ikke har krav på at få en afspadsering udskudt, hvis bestemmelserne om afspadsering af overarbejde er begrundet i be-

6 - 6 - skæftigelsesmæssige hensyn. Opmanden trak herved tråden tilbage til lov nr. 119 af 7. maj 1937, der som udgangspunkt helt forbød overarbejde og indførte regler om afspadsering af overarbejde. Denne lov blev alene gennemført af beskæftigelsesmæssige hensyn, dvs. med henblik på at få flest mulige i arbejde. Opmanden fandt, at formålet med overenskomstens regler om afspadsering i første række måtte "antages at være beskæftigelsesmæssige hensyn". Opmanden henviste herved til, at overenskomsterne om løn- og arbejdsforhold inden for Jern- og Metalindustrien siden den 1. marts 1981 havde indeholdt en bestemmelse om, at overarbejde ud over 8 timer skulle afspadseres inden for 3 måneder efter dens udførelse. I overenskomsten forud herfor var antallet af afspadseringsfri overarbejdstimer fastsat til 10. I en anmærkning til 12, stk. 6, i overenskomsten fra den 1. marts 1981 hed det: "Denne skærpelse, der er indført på grund af beskæftigelsessituationen, tages op til forhandling mellem organisationerne den 1. marts 1982." Senere den 5. maj 1983 indgik Fællesklubben og værftet følgende aftale for perioden 5. maj 1983 til 31. december 1983: "Det er aftalt, at grundet nedskæringer i medarbejderstyrken udføres alt overarbejde under forudsætning af, at overarbejdstimer i al væsentlighed afspadseres på en måde, der tilpasses de behov, der eksisterer i produktionen, men således tilstræbt, at afspadsering finder sted, inden afgang af de enkelte medarbejdere fra de enkelte klubber bliver aktuel." 2. Kendelse afsagt den 9. september 1987 I sagen nedlagde det klagende forbund påstand om, at der ikke kunne udbetales for opsparet overarbejde midt i en sygeperiode. Den pågældende overenskomst indeholdt i 2, stk. 6, en bestemmelse om, at der skulle optages forhandling med tillidsrepræsentanten, hvis overarbejde var nødvendigt, og at overtidsbetaling fandt sted ved førstkommende ordinære udbetaling, idet der var adgang for den enkelte medarbejder forud for overarbejdets udførelse at kræve afspadsering efter nærmere angivne retningslinjer. I 2, stk. 7, hed det, at overarbejde "bør så vidt muligt undgås, eventuelt hvis dette er praktisk gennemførligt ved antagelse af kvalificeret ledig arbejdskraft ". Hvis der i det lokale område

7 - 7 - fandtes ledig kvalificeret arbejdskraft, kunne organisationerne optage forhandling med det formål at få de ledige arbejdere anbragt i de virksomheder, der udførte overarbejde. Ved sin afgørelse tog opmanden udgangspunkt i bestemmelsen i 2, stk. 7, der var ældre end stk. 6. Ifølge opmanden havde stk. 7 klart hensynet til beskæftigelsen for øje. Spørgsmålet var derefter, om dette hensyn også havde været afgørende for indføjelsen (i 1983) af bestemmelsen om afspadsering af overarbejde i 2, stk. 6, sidste afsnit. I mangel af nærmere oplysninger om baggrunden for denne bestemmelse måtte spørgsmålet besvares på grundlag af bestemmelsens ordlyd. Opmanden fandt, at i modsætning til afspadseringsreglerne i det i opmandskendelsen af 16. maj 1984 omhandlede overenskomstforhold (hvorefter afspadsering af overarbejde ud over et vist timetal var obligatorisk), syntes bestemmelsen i 2, stk. 6, sidste afsnit, efter sin opbygning og ordlyd at forudsætte som det normale, at overarbejde skulle betales med overtidsbetaling, og at afspadsering af overarbejde kun fandt sted som en undtagelse herfra efter udtrykkeligt krav herom fra den enkelte arbejder forud for overarbejdets udførelse. Da det således ikke var noget overenskomstmæssigt krav, at overarbejde eventuelt ud over en vis grænse skulle afspadseres, fandt opmanden, at afspadsering af overarbejde naturligt måtte sidestilles med ferie i tilfælde, hvor den pågældende medarbejder bliver syg inden afspadseringens påbegyndelse. Forbundet fik derfor medhold. 3. Voldgiftsafgørelse af 10. marts 1992 I denne sag, der angik spørgsmålet, om den indklagede virksomhed skulle anerkende, at der ikke kunne udbetales opsparet overarbejde i en sygeperiode, fremgik det af overenskomstens 5, at der lokalt kunne træffes aftale om afspadsering af overarbejde med løbende nulstilling inden for 3 måneder, således at overarbejdstillægget udbetaltes ved lønningsperiodens afslutning, og timerne afspadseredes time for time. Opmanden anførte, at overenskomsten ikke indeholdt nogen bestemmelse om, at overarbejde så vidt muligt skulle undgås, eller at overarbejde ud over et vist antal timer skulle afspadseres. På denne baggrund måtte bestemmelsen i 5 naturligt forstås således, at formålet med den i hvert fald i første række havde været at give de medarbejdere, som måtte ønske det, lejlighed til at holde fri et antal timer. Det var således rekreative og ikke beskæftigelsesmæssige hensyn, der havde vejet tungest ved bestemmelsens udformning. Opmanden gav derfor det klagende forbund medhold i, at der ikke kunne udbetales opsparet overarbejde

8 - 8 - i en sygeperiode, der er begyndt forud for en aftalt eller fastsat afspadseringsperiode og helt eller delvist strækker sig ind i denne. 4. Voldgiftsafgørelse af 29. december 1992 I den pågældende sag var der indgået et protokollat om afspadsering af overarbejde. Heraf fremgik, at alt overarbejde, der ikke hidrørte fra bestemt opregnede forhold (for eksempel sygeafløsning, andre arbejderes udeblivelse m.v.), og som var udført ud over 10 timer i 4 på hinanden følgende uger ved fuldtidsbeskæftigelse, skulle afspadseres, medmindre der blev givet særlig dispensation af organisationerne. På denne baggrund fandt opmanden, at protokollatet i første række havde til formål at tilgodese beskæftigelsesmæssige hensyn. Virksomheden blev derfor frifundet for forbundets påstand om, at den skulle anerkende, at der ikke kunne udbetales/modregnes opsparet overarbejde i en sygeperiode, der var begyndt forud for den aftalte afspadseringsperiode. 5. Voldgiftsafgørelse af 3. juni 1996 Den pågældende sag angik afvikling af fridage opsparet som følge af en aftale om varierende ugentlig arbejdstid/40 timers arbejdsuge. Opmanden udtalte, at der måtte lægges afgørende vægt på, at ordningen med varierende ugentlig arbejdstid og opsparing af fritimer efter det oplyste til og med 1993 udgaven af Industriens Overenskomst kunne fastsættes ensidigt af arbejdsgiveren, og at det efter 1995 udgaven af Industriens Overenskomst alene var i tilfælde af lokal enighed, at ordningen kunne etableres. Da lønmodtagersiden derfor ikke havde og aldrig havde haft noget krav på, at den omhandlede ordning blev etableret, fandtes ordningen ikke at være begrundet i rekreative hensyn på samme måde som ferieloven. Virksomheden blev derfor frifundet. 6. Voldgiftsafgørelse af 6. maj 2003 Den pågældende overenskomst indeholdt en bestemmelse om, at overarbejde burde begrænses mest muligt, men indeholdt ingen begrænsning af det antal overarbejdstimer, der kunne udbetales. Overenskomsten byggede på den tidligere overenskomst mellem Jernets Arbejdsgiverforening og TL og den tidligere overenskomst mellem DA/DHS og HK, og disse overenskomster indeholdt alene betalingsbestemmelser og ingen bestemmelser om afspadsering. Herefter fandt

9 - 9 - opmanden, at formålet havde været at give medarbejderne mulighed for at holde fri, og det forhold, at overarbejde burde begrænses mest muligt, fandtes ikke at tale imod at tillægge den pågældende bestemmelse et rekreativt formål. Herefter fik forbundet medhold. Af afgørelserne ses, at afspadsering ikke kan sidestilles med ferie, såfremt man efter en fortolkning af bestemmelserne om overarbejde i den pågældende overenskomst må nå til, at formålet med bestemmelserne i første række har været at tilgodese beskæftigelsesmæssige hensyn. Dette vil typisk være tilfældet, hvis overenskomsten indeholder bestemmelser om, at overarbejde så vidt muligt skal undgås, og at alt overarbejde ud over et vist begrænset - antal timer, skal afspadseres. Hvis overenskomstens bestemmelser om overarbejde og afspadsering af overarbejde derimod er udformet således, at afspadseringen må antages alene eller i det væsentlige at tjene rekreative formål, må afspadsering af overarbejde naturligt sidestilles med ferie også i relation til spørgsmålet om adgangen til at udskyde afspadsering i tilfælde af sygdom inden afspadseringens påbegyndelse. VI PARTERNES ARGUMENTER 3F har anført, at det må lægges til grund, at bestemmelsen om afspadsering i overenskomstens 4, stk. 4, har et rekreativt sigte. Der kan ikke i dag trækkes nogen linje til loven fra 1937, der er omtalt i opmandskendelsen fra Loven blev ophævet, og der er ikke i denne sag nogen dokumentation for, at bestemmelserne om afspadsering der oprindelig alene vedrørte overarbejde har beskæftigelsesmæssigt og ikke rekreativt sigte. DI har anført, at det for fortolkningen af 4 er uden betydning, hvorfra afspadseringstimerne hidrører, idet der må ses på, hvordan bestemmelsen, der regulerer opsparingen, er sat op. Afspadsering af erstatningsfridage i forbindelse med søgnehelligdage og af U/A-timer skal ifølge parternes aftale reguleres efter samme princip og samme regel som afspadsering af overarbejde. Det er derfor denne regel, der må danne grundlag for en vurdering af, hvorledes afspadsering skal håndteres og reguleres. I parternes overenskomst er overarbejdsbestemmelsen sat op efter et beskæftigelsesmæssigt hensyn, idet der er enighed om, at alt overarbejde principielt skal undgås, og om, at overarbejde

10 principielt skal afspadseres. Bestemmelsen sætter således afspadsering i første række og bygger på, at man i udgangspunktet afspadserer alt overarbejde. Bestemmelsen skal ses i et historisk perspektiv. Den stammer tilbage fra den tid, da det var klart, at baggrunden var beskæftigelsesmæssige hensyn, og dette har været gældende lige siden. VII OPMANDENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION Efter det oplyste blev bestemmelsen om afspadsering af erstatnings- og kompensationsfridage i forbindelse med søgnehelligdage og om afspadsering af U/A-timer indsat i overenskomstens 4, stk. 4, med henblik på at lette virksomhedernes administration af afspadseringer, idet der derved blev indført en "afspadseringskonto". Som anført er der ikke ved tidligere voldgiftsafgørelser taget stilling til, om disse to former for afspadsering kan sidestilles med ferie. Det er utvivlsomt, at der ikke ligger beskæftigelsesmæssige hensyn bag disse afspadseringer, og selv om de skal ske efter samme regler som afspadsering af overarbejde, finder jeg, at der ikke er nogen saglig begrundelse for ikke at sidestille afspadsering af erstatnings- og kompensationsfridage i forbindelse med søgnehelligdage og afspadsering af U/A-timer med ferie. Bestemmelser som 4, stk. 5 "Om overarbejde generelt" hvorefter alt overarbejde principielt skal undgås, og overarbejde principielt skal afspadseres, og lignende bestemmelser er gennem en lang årrække indgået i mange forskellige overenskomster med forskellige formuleringer. Historisk set har baggrunden for mange af bestemmelserne givet været hensynet til at skaffe flest muligt i arbejde. En overtrædelse af lov nr. 119 af 7. maj 1937 var således forbundet med bødestraf for både arbejdsgiveren og arbejderen, hvis henholdsvis arbejdsgiverorganisationen eller den faglige organisation stillede krav herom ( 8), og i sagen i afgørelsen af 29. december 1992 skulle organisationerne dispensere fra kravet om afspadsering af overarbejde. Det har imidlertid formodningen for sig, at dette hensyn gennem de mange år, der er gået siden ophævelsen af lov nr. 119 af 7. maj 1937 og siden indsættelsen af bestemmelserne i overenskomsterne, reelt er gledet ud og er blevet afløst af hensynet til at kompensere den enkelte ansatte for ulempen ved overarbejde uden at dette dog klart er kommet til udtryk i formuleringen af de forskellige bestemmelser.

11 At sidstnævnte hensyn synes at være blevet det overvejende i parternes overenskomst, illustreres også af, at afspadsering af erstatnings- og kompensationsfridage i forbindelse med søgnehelligdage og af U/A-timer nu skal ske efter samme regler som afspadsering af overarbejde. Af de tidligere voldgiftsafgørelser synes at fremgå, at beskæftigelsesmæssige hensyn kun er blevet anset for at have vejet tungest ved udformningen af de pågældende overenskomstbestemmelser, hvis der har været meget sikre holdepunkter herfor, således som det navnlig var tilfældet i kendelsen fra Når desuden henses til det anførte om udviklingen med hensyn til afspadsering af overarbejde, må det efter min opfattelse have undtagelsens karakter, hvis afspadsering af beskæftigelsesmæssige hensyn skal anses for obligatorisk med den konsekvens, at afspadsering ikke skal kunne sidestilles med ferie. Som anført skal overarbejde ifølge 4, stk. 5, principielt undgås, og overarbejde skal principielt afspadseres, men hvis parterne er enige herom, kan overarbejde udbetales. Der er således ikke noget krav om, at alt overarbejde eller alt overarbejde ud over et vist begrænset antal timer skal afspadseres, og ikke mindst det er parterne selv, der administrerer bestemmelsen om afspadsering. Dermed har eventuelle beskæftigelsesmæssige hensyn (til andre) helt fortonet sig. Der må herefter gives 3F medhold i, at overenskomstens bestemmelser om afspadsering må forstås således, at der ikke kan afspadseres under behørigt anmeldt sygdom. 3F's påstand tages derfor til følge. T H I B E S T E M M E S : DI Overenskomst I v/di (AKT) for Nettbuss A/S skal anerkende, at der ikke kan afspadseres under behørigt anmeldt sygdom. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar og udgifter. Skodsborg den 25. februar Per Sørensen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI - Organisation for erhvervslivet for Midtjysk Fornikling og

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0050) Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Kara/Noveren (advokat Christian K. Clasen) afsagt den 18. marts 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A mod DI-Organisation for erhvervslivet for Skare Meat Packers K/S Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT FOA mod Kommunernes Landsforening for Aalborg Kommune Denne kendelse vedrører fortolkning af overenskomsten indgået mellem FOA og Kommunernes Landsforening (KL) for social

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2011.0147: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I (DI) for Torkilstrup Bus A/S (advokat Jesper Hollegaard) Sagen

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 7. maj 2009 i Faglig voldgiftssag FV 2008.0221: CO-industri for Dansk Metal (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI organisation for erhvervslivet

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 6. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0156: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Håndværk for Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S (Morten Frihagen)

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

4. Inddragelse af en ordinær fridag...

4. Inddragelse af en ordinær fridag... PERSONALEAFDELINGEN Ordinære fridage Vejledning til arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet (polititjeneste- mænd, tjenestemandsansatte kontorfunktionærer og tjenestemandsansatte kontorbetjente).

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Uoverensstemmelsen angik, i hvilket omfang der kan træffes skriftlig

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) (Version 2) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012 i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI overenskomst I for Danish Crown, Sønderborg

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 24. juni 2015

TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 24. juni 2015 TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 24. juni 2015 i faglig voldgiftssag, FV2014.0169 HK Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I ved DI for SAS Ground Handling Denmark A/S (advokat

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0139 CO-industri for Fagligt Fælles Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for HKScan Denmark

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag FV 2015.0200. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Bøg Brandt) for HRH Ventilation ApS

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag FV 2015.0200. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Bøg Brandt) for HRH Ventilation ApS Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0200 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark for A (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for HRH Ventilation ApS (konsulent Hjalte Ankjær) Afsagt den 13. april

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM for Dansk Musikpædagogisk Forening, DMPF mod KL for Aarhus Kommune Tvisten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 5. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2014.0054): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 5. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2014.0054): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 5. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2014.0054): Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I for Fertin Pharma A/S (Fagleder Jane

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 29. september 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016.0003): CO-industri for HK (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for JKS A/S (advokat Birgitte Dember)

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal mod TV 2 Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af 12, stk. 4, i parternes overenskomst om en årlig ret til 3 dages selvvalgt

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kommunernes Landsforening for Roskilde Kommune og Odsherred Kommune (advokat Jørgen Vinding) Flere tjenestesteder 2

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

OPMANDSKENDELSE FAGLIG VOLDGIFTSSAG FV2009.0082: HK/Privat. for. (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening.

OPMANDSKENDELSE FAGLIG VOLDGIFTSSAG FV2009.0082: HK/Privat. for. (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFTSSAG FV2009.0082: HK/Privat for A (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Elgaard Balle) --------- Afsagt

Læs mere

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen.

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Lokalaftale nr. 4.H. om overarbejde Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Mht. aktuelt gældende satser benyt dette link: https://teleoest.dk/index.php?id=3300

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.181 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Graff Kristensen A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører i det væsentlige

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Kendelse af 13. august 2015 i faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne vegne og for Halsnæs Smeden

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj faglig voldgiftssag (FV ): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj faglig voldgiftssag (FV ): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2014-0001): Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I v/di for Lantmännen Unibake Denmark A/S

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 17. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0066. Dansk El-Forbund. (advokat Jeppe Wahl-Brink)

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 17. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0066. Dansk El-Forbund. (advokat Jeppe Wahl-Brink) PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 17. januar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0066 Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod DI Overenskomst II ved DI for G4S Security Services

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge aftalt mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal samt 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet Marts 2010 Indholdsfortegnelse Lærlingebestemmelser...

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 23. februar 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0110. Danmarks Lærerforening for A og B (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere