ET REJSEBREV FRA 1. N. ~1ANNHEIMEH. ),I.E D J) E L T O G F O li S Y N E T M E D A N?II Æ R K N I N G E H AF JOSEF FISCHEH. Kjære Hr. Raphael!).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET REJSEBREV FRA 1. N. ~1ANNHEIMEH. ),I.E D J) E L T O G F O li S Y N E T M E D A N?II Æ R K N I N G E H AF JOSEF FISCHEH. Kjære Hr. Raphael!)."

Transkript

1 ET REJSEBREV FRA 1. N. ~1ANNHEIMEH. ),I.E D J) E L T O G F O li S Y N E T M E D A N?II Æ R K N I N G E H AF JOSEF FISCHEH. Kjære Hr. Raphael!). Berlin, d. 19de J nni F ørst og fremlnest n~ange, mange Tak for det Cre-. ditiv, De har anviist mig paa -VVarhUl'g i Altona. Marcus -VVarburg, SOln er en særdeles artig Mand, under- retlede lnig om denne Deres Godhed Dagen før min Afreise fra Hamborg, men da mine Udgifter have været meget smaae, og jeg staaer mig særdeles godt med I) Brevet er stilet til Grosserer Joseph Raphael jr., hvis Søns Datterdatter el' gift med Hr. Pastor em. Alfred Kaae, der harovergivet Brevet til Mosaisk Trossamfunds Bibliotek. lviannheimer har frn 15. Maj 1821 til Aarets Slutning lhaet Fl'itagelse for Tjeneste ved Trossamfundet for at foretage en Hejse til Udlandet. Ønsket herom val~ uden Tvivl paavirket af de idelige Angreb, som han var udsat for, og som netop pah den Tid blev ført med Skarphed og Hensynsløshed. At det Val' hans hell1melige Ønske paa denne Hejse at!lude Lejlighed til at ombytte sin besværlige Stilling her med en Hnden, hvol' hans Virketrang bedre kunde tilfredsstilles, og hvor den IUlOde Iinde en roligere og bedre forberedt Jordbund, er snare naturligt. Raphael, som var en af de ivrigste Heformvenner, var llluligyis. underrettet om hans Planer, og var derfor meget interesseret i Beretningen om Tilstanden i de jødiske :Menigheder, som ;'1.. besøgte paa sin Rejse.

2 289 min Casse - uagtet jeg samrel i Hamborg som. her logerer i et af de ~tørste Hotels --, saa har jeg ikke troet at turde gjøre Brug af Deres saa venskahelige Tilbud. Skulde imidlertid det Tilfælde indtræffe, al jeg ved min Ankomst til "Vien finder min Pung altfo!" spæd, saa skriver jeg, efter Aftale med Hr. "Vm'hurg, til Altona, og har han i saa Fald lovet mig uden Op'"" hold at sende mig den fornødne Vexel. I al Fald skylder j eg Dem, kj ære Ven, den forbindtligste Tak [ Det bidrager i al Fald til min Beroligelse at vide mig sikret mod Nød. Dog De venler vel paa Efterretning(er] 0111 Reformen og Reformatorerne I nu vel! Dem skal De have og det rigeligen! Jeg er nu indviet i hele de tydske Jøders Stilling og veed godt Beskeecl. Jeg heskjæftiger mig næsten ikke med Andet og min Omgang er ganske beskrænket paa Tempelherrerne og deres Anhang, og derved er jeg en rolig og nøiagtig Tilskuer. AHsaa først om Hamborg! Der staae Sagerne i blomstrende Flor I TempleP) er herligt organiseret, det bestyres n~ed Rolighed, Orden og Oeconomie, tre Egenskaber, som indestaae for dets Varighed, og som alle ~) ere fremmede 'i vort Land l Direktorerne ere sagkyndige Mænd, der betragte Templets Anliggender som deres egen private Interesse, og som om deres egen Velfærd deraf var betinget, og saalecles man det være, naar Sagen skal trives. EmbedsIl1ændene ere duelige og ufortrødne i deres Dont, mere behøves der ikke. At Hitualet endnu h.ænger lidt ved det Gamle skader i Hamborg ikke, da man der har den Frihed»alhniih- 1) I Am'et 1818 dannedes i Hamburg en Forening )Hefonn TempelvereilH<, som stillede sig den Opgave, at indrette en Synagoge med reformeret Gudstjenesle. Synagogen hlev aabnei: den J 8. Oktober 1818 og fej rede for kort Tid siden sit 1(JO-Aars Jubilæum.

3 290 licl~«at reformere. Man har allerede til Dato foretaget adskillige Forandringer. saasom m~d Hensyn til JjN~'jP jj'j~jjn 1) og Bønnen jjj~on' non 2), som ganske er strøgen og forandret(?); heller ikke synger man alle de Sager, som staae i deres n?!jjj 3), men man vexler, hvilket for Exempel er Tilfældet med c"v P'N 4), der ofte udelades. Man har den Hensigt, med Tiden kun at synge eller at læse hvergang enkelte Bønner, saa at Bønnebogen kun skal indeholde alle de Bønner, blandt hvilke man da har Valget. Om Præsterne qua Prædicanter kan jeg ikke sige Andet end godt. At Kley 5) fattes Foredrag, og Salomon 6) arbejder noget løst og let veed De formodentlig. løvrigt ere de begge værl) Thoralæsning. 2) Bønnen efter Sch'ma i Aftenbønnen. S) Bønnebog. 4) En Hymne i Morgenbønnens Begyndelse. 5) Dr. EduaI'd Kley var Prædikant ved»tempel«i Hamburg fnl G) Dr. Gotthold Salomon var Prædikant fm 1818 til 1857, og døde 17. November 18(;2 i Hamburg. Da Habhinercmbedet heri Byen efter Overrabbiner Abraham Gedalias Død d. 8. Nvbr: 1827 blev vakant, var han blandt dem, der ønskede al komme i Betragtning ved Besættelsen. Inden Udløbet af Indleveringsfristen for Ansøgningerne fik han dog Betænl"eligheder og trak sin Kandidatur tilbage. Af den muørl. :Motivedng skal her blot fremhæves,. at han ikke knnm!{onlme til Klarhed over, hvordan og blandt hvilken ])Ql af Menigheden han egentlig skulde.søge sin Virksomhed. Han har faaet Undel'retning om Tilstanden i København. Det. store Flertal af Menigheden stiller sig fjendtlig imod enhver I~eform, blandt disse kommer han ikke til at virke. En Del.Familier af de dannede Klasser hal' ladet sig døbe, eller har, om de selv er forbleven indenfor Menigheden, dog ført deres Børn til Daaben. Kan den Slags Mennesker have nogen Interesse i en hedre Udformning af Jødedommen og dens Gudstjeneste? Under disse Omstændigheder ønsker han ikke at sætte de heldige Hesultater paa Spil, hans Virksomhed ved»tempel«i Hamburg alt har opnaaet. (Det mo.saiske Trossamfunds Arkiv B. Nr. 921).

4 291 I I,dige og kundskabsrige Mænd; Kley har jeg især en inderlig Hengivenhed og Agtelse for. Det er en sindig Mand med faste Principer, som tænker pau en Totalreformation og ikke som Salomon nøies med Surrogater. Dr. Salomon har den Feil, at han kun bliver staaende ved F'ormen, uden at bekymre sig videre onl den egentlige n'l?~n 1). Han troer, at Alting el' godt, naar hhn kun præker; System og egentlig Reformation med Hensyn til Religionens Indre og Væsen ligger uden for hans Sphære. - Jeg var 11 Dage i Hamborg, og nød der meget godt, men har videre som Reisende ikke seet Noget. 2 Løverdage, 2 Festdage og 1 Confirmationsdag har jeg hivaanet i Templet; saaledes gik min Tid. og desuden var jeg altid indhudt og gjæsteret. Jeg havde saamange Indbydelser, at jeg endnu har nogle tilgode til min Tilbagekomst. Jeg har bestemt paa Hjemreisen al opholde mig i Hamborg nogen Tid og at prædike der, som Alle baade Præster og Puhlikum med megen Forventning seer imøde. Angaaende Altona har nok Nathanson 2) sagt Dem eet og Andet, men den Mand misforstaaer mig som -oftest. I Altona el:~ der nemlig flere, som ønske et Tempel for sig selv;~uben Schiff Berlin, Herz SchifI, Jacoh Meyer, nogle af Warburgerne og adskillige andre mindre betydelige. Dertil kommer, at de Folk gjerne ville bevæge Kongen Hl at give dem Borgerret B); de forbinde nu begge Planer med hinanden. Sagen har hidtil kun været løs Snak, men min Helation om vor Hegjerings Synsmuadeog mine Opmun- 1) Maal. Il) Grosserer, senere Etatsraad M. L. Nathanson. 3) Anordningen ar 29. Mal't" 1814 havde ingen Gyldighed i Hertugdømmerne.

5 292 tringer for en Deel have dog bragt denne Sag paa Nye»ZlU' Sprache«. V ed min Tilbagekomst vil det formodentlig komme til Udbrud, og gaaer det godt i Altona, saa vil det blive et Mønster for hele Europa l Thi hvad der skeer og er skeet i Berlin, Breslau og andre Stæder er saa godt som Intet, tvertimod til Skade for den gode Sag, dog derom siden l Det faues rigtignok Altonaerne paa Penge, men der findes dog adskillige formuende Liebhabere. De bidrage betydeligt til den hamborgske, og lænke heller ikke paa at gjøre det saa stort og kostbart. Hvad mig selv angaaer, da vilde jeg nok antage et Kald i Altona, men med den Betingelse at jeg beholdt min Bestalling som kongelig Embedsuland, og kun af Kongen selv blev forsat til en anden Menighed; ellers gjøl' jeg det ikke! De seer altsaa, hvor sindig jeg bedømm.er Tingene, og er altsaa ingenlunde beruset, sonl Hr. Nathanson behagede at udtrykke sig. Overhovedet synes jeg ikke godt det kan nogetsteds være værre, end det var i Kjøbenhavn i financiel Henseende. Imidlertidharjeg altid baade i Hamborg som her i Berlin, naar man spurgte mig,»sllchen Sie eine Anslellung?«svaret formelig: nein! og som Grund angivet, at det vilde være upassende at lade Regjeringen i Stikken, efterat den havde gjort samlleget forat befordre mine Planer, og at jeg ikke 111ed nogen Anstand af' Kongen kunde fordre min Afskeed. Især her i Byen har denne Gjenstand været paa Tale. I Hamborg har man nemlig den Formodning eller som de kalde det Overbeviisnil1g, at det aldrig vil realiseres i Wien! man fraraadede mig ganske at reise derhen, da det ikke kommer i Stand der, det var Aarsagen, hvorfor jeg først reiste til Berlin. Men her har Juveleren Ries (der er Directør for Templet i Leipzig og boer her)

6 293 l J I I j, sagt mig, at 'Vienerne ere paa den hedste Vei, han har vlist mig et Brev, hvori en 'Viener (Naynet var udeladt i Brevet, men det maa være en betydelig Mand, da han directe henvendte sig til Ries, som hhr el stort Navn qua Hjøhmand) - altsha hvori \Vjenerne bade om Underretning, hvorledes et Tempel skulde organiseres med Hensyn til Bilns, Embedsmænd, Locale, Financer, kort i det Specielleste. Han sagde mig,»)sie kannen nie gelegener llach 'Vien kommell«. Han mener nemlig, at jeg, som kjender Tingene saa nøie og hal' seet de f'orskjellige Templer, bedst i 'Vie n kan give Underretning og befordre Sagen. Præsident Jacobsen 1) -- De kjendel' ham nok, det er ham, den. uhyre rige Mand, der drev Tingene i eassel...-:.. sagde ogsaa:»reisen Sie nach 'Vien, Sie werden bestimmt angestellt, ich stehe Ilmen dafiir; was wouen Sie mit Copenhagen mhchen? Die habel1 es verdorhen, und was eillm.al verdorben ist, Hisst sich nieht wieder gut nlachew<. Imidlertid søgte jeg al herigtige hans Anskuelser over Kjøhenhavn; som tiideels lykkedes mig. Over»Jehova( er han især meget ophragt imod os! (?) Hvad miy personlig angaaer, er h~,n mig meget hengiven; jeg kom til ham igaar RI. 11 Formiddag, og han slap mig ikke. Jeg maatte blive der til efter Bordet. Da jeg gik, tilbød han mig sit Bord, saalænge jeg bliver i Berlin, jeg tog imod Tilbudet, men agter ikke at gjøre Brug deraf, paa ingen Maade!.\VIe~ de Rige maa man ikke være altfor familiær; han er desuden en meget svag Mand, og lader til at være noget sindssvag. Saameget mere maa jeg holde mig i tilbørlig Afstand. Imidlertid har dog hans Bekjendtskab været 1) Israel.Tacobson, Grundlægger af og Præsident for det jødiske Konsistorium i Kongeriget \Vestfalen, var 1812 flyttet til Berlin, hvor han i sit Hus havde indrettet en Synagoge med reformeret Gudstjeneste.

7 294 mig vigtigt og maa i Fremtiden være mig meget brugbart. I Gwnpertz 1 ) har jeg lært en sagkyndig Mand al kj ende, som er fuld Fyr og Flamme, kun altfor forsigtig, og han gaaer ud af den skjæve Synspunkt, at de Gamle skulle bringes til at tage Deel i det Nye Tempel. Denne Gumpertz er en meget riig Mand,. og en j11.:)? 2) og Forstander for Templet. Nathanson. kj ender ham, jeg veed, han har spiist der. Præsterne her, Dr. Auerbach B) og Zunz4), ere vakre, dulige FolIL I Lærdom overgaae de langt begge de hamborgske Præster, men som Prædikanter slaae de under Kley og Salomon, uagtet jeg endnu ikke har hørt Auerbach, men jeg venter ikke Stort. Den anden, Zunz, har jeg hørt i Løverda'gs, men det var elendig, tørt og keedsommeligt. Hos os blev en' saadan Præken pebet ud, og jeg turde aldrig mere komme paa Prædikestolen;. her kaldte man den recht gut I og der blev videre ikke talt om del. See saaleeles maa det være, naar man interesserer sig for Sagen, og'ikke blot gaaer i Templet til sin Moerskab! Denne Zunz er ellers en overordentlig iil~~,,) og en meget lærd Mand. Han er ung, og meget sim.pel, endnu siinplere maaske end jeg, ITl.en Alle have dog den største Agtelse for ham, uagtet hans Prædikener ikke elue. Auerbach har havt den Ulykke, al hans Kone er bleven gal og blev bragt paa Charite (Hospitalet). Det berlinske Tempel (som jeg Iltl koml) KølHnand Ruben Samuel Gumpertz var en af i\1enigbedens Forstandere. 2) En Talmudkyndig. 3) 'Isac Levin Allerbach var en ar de fm'ste Prædikanter ved Jacobsons, senere Beers, Reformtel11pel i Berlin. 4) Dr. Leopold Zunz var kun kort Tid Prædikant ved»tempel«i Berlin. Denne Virksomhed forlod han snart og viede den jødiske Videnskab sine fremragende Evner, paa hvilket Omraade han opnaaede Verdensberømmelse. S) Tafmudkyndig.

8 295 mel' til) er. under al Critik, daarlig! Det er den gamle Schlendrian med en ny Kjole paa, og den nye Kjole er allerede forslidt. Det var for mig ganske det Samme som om jeg kom ind i den store Altonaer.Tødesynagoge, som jeg flygtig har beseet, eller og kun i t,:.'::l~~!l ivooy Schn}1 ). Foredraget er herligt, Musiken, sauledes at jeg troede, det var Friskolens Drenge fra Farvergaden. Auditoriet var sløjende og urolig, og man skreeg C"ip 2) som i en rigtig Jødesynagoge. De kan troe mig paa lere, det er sandt! Intet overdrevent l Jeg har sagt dem det! men de undskylde sig med at Regjeringen er imod det nye Tempel, og derfor tør de paa ingen Maade forandre Noget, men det undskylder jo dog ikke den Uorden, som her hersker! I Breslau har man villet aabne et Tempel, ogsaa efter Berlins Schlendrian, men den Fredag Aften, da det skulde aabnes, kom Courer med en Cahinetsordre fra Hegjeringen, at det var forbudt. Nu forhandles Sagen her hos Kongen. Zunz og nogle Andre have' Fuldmagt af Breslauerne,. han har nylig indsendt sit Indlæg til Kongen, men jeg vilde ønske næsten, at det blev forbudt, fordi saadanne halve og forfeilede Indretninger skade Sagen. Enten i det Mindste som i Hamborg eller slet Intet. Hvad vi ikke gjøre, det kunne vore Efterkommere gjøre, men naai' vi give dem No-. get, som ikke duer, saa have vi betaget dem Friheden. Nu gaae vi videre! I KOl1igsberg er en vis Frankolm 3) ansat til at confirmere med 2000, siger to tusind Daler, 1) -Pheiwisch Essens Synagoge- en af de mange smua Synagoger, som fandtes her efter den store Synagoges Brand i Aaret 1795, og som blev opretholdt af Philip Heymun Joseph, kaldet Pheiwisch Essen. 2) Menighedsbønnen: Kodal1sch = Hellig. a) Isac Ascher Francolm (Cohn) var Prædikant i Konigsherg. fra 1820 til 1826, da Myndighederne nedlagde Forbud imod den, reformerte Gudstjeneste.

9 29G 'Courant fast Gehalt. Men Guds~jenesten er der den gamle. Han præker kun; der har nylig været Confirmation, j eg troer af 50 Børn. I Pots dam, Il Miil fra Berlin, har Auerbach ogsaa holdt Confirmation. og Vielser foretager Anerbach 'rundl omkring i Landet. Dog maa han altid have en Pl~' 1) med sig til at udtale den egentlige i~t!"'p n:i'i:l og n~ 'I'ii1 2 ). Det var ogsaa en Galskab af den gode Mand.. al give efter heri, entenelier, det sagde jeg ham, men de Folk er nleget svage, Energie findes ikke her. Der er Kley og jeg ganske anderledes. I Heidelberg og (ulæseligt) prædikes ogsaa tydsk, lnen Guds~jenesten er ikke forandret. Om Carlsrube veed man Intet hverken (ulæseligt) eller i Berlin, nl.all venter, at jeg skal bringe Efterretninger derfra. Nu kjender De omtrent Tingenes Stilling! Man skriver endnu bestandig. Der ~'i 'iv,j'~v S) har igjen skrevet en heel Bog mod de nye TeIupler og 'ivj"'i~i1 j'i1~ ''i 4) har vedkj endt sig sin første Mening mod de Gmnlc. Om David Friedlander u ) kan jeg desværre ikke sige Noget godt! Den Mand er ganske mod det, der hidtil er ske el, og derved egensindig og lidenskabelig i høieste Grad;' han er ganske det Modsatte af det, som man venter efter hans Skrifter. Han veed selv ikke hvad han vil, l) Talmudkyndig. 2) Vielsesritnalet. 3) Rabbineren i Emden (Abraham Lowenstamm). 4) Habbi Aron Chorin(cr) var Habbincr i Arad (Ungam), Reformernes lærdcste Fortaler. 5) David Friedlånder var en anset KølHnand i Berlin, hvol' til han var flyttet fra Konigsberg; han udgav bl. H. en Ovel' sætteise af den hebraiske Bønnebog og var en ivrig Talsmand for Jødedommens og Gudstj enestens Refonll. Om hans oltentlige Henvendelse til OverkonsistorialraHd Teller med Anmodning om at blive optaget i KristendoUlluen under visse Forbehold se l\tindeskrift S. 83. Hans i Brevet omtalte Børn gik over til Kristendommen uden Forbehold.

10 '>9- - I han er meget hypoconder, troer jeg, og da jeg præsenterede ham mjne Breve, og han læste, jeg var Catechet, og hørte, at det var En, som confirmerer, hlev han rasende, da han har den fixe Idee, at Jøderne ikke have nogen Troesbekjendelse! Han var yderst uartig imod mig, og jeg gik strax. Han inviterecle mig til at komme igjen, og det skal jeg gjøre, men jeg skal vist undgaae at tale eet Ord om Beligion med hmn. Jeg' skylder ham ligesom vor Rahbiner derhjemme Skaansel for hans Alder og hans Svagheds Skyld. De øvrige Reformatorer i Berlin gaaer det med ham ligesom det gik mig. De have Medlidenhed med ham og lade ham snakke og støie, Sønnen, som jeg ogsaa var hos, er derimod meget dannet og ar lig, men ogsaa ganske imod Templet. Det Løierligste er at den gamle ivrer ligesaa heftigt imod Christendommen som imod Jødedommen, karl! han er ;"Ji~b ~:;:n l)! Det har De vel ikke ventet, ja jeg saavist ikke heller! Dog nu nok om Jødesager! Indlagt sender jeg Dem endnu et Par Billets, SOlIl jeg beder Dem at besøl:ge laut Adresse. - Jeg veed, kjære Ven, at De tilgiver mig saadanne Friheder. Vil De ikke skrive mig, hvorledes det gaaer med mit Ritual og med Commissionen 2 ). De veed nok, at jeg fik mit Brev om Tahnud tilbagesendt af Hepræsentanterne. Jeg har det endnu, og jeg I) Halv forrykt. 2) Den 20. Januar 1818 nedsatte Kongen en Kommission beswaende af Professorerne C. F. Hornemann, N. C. Kan-og P. E. l\hiller, Overrabbiner Abraham Gedalia, Overlærer ved Drengeskolen Gednlia Moses, Mægler Heyman Gerson - i dennes Sted indtraadte 13. Februar Grosserer Joseph Raphael jr. - og Grosserer Simon E. "Vm-burg med den Opgave at udarbejde el Kirkeritual for det mosaiske Trossamfund. Til denne Kommission indleverede Mannheimer en meget forkortet, hovedsagelig paa Dansk all'attet Bønnebog, S0111 findes i Higsal'kivet sammen med Kommissionens Imb;tillil1g.

11 298 troer, jeg lader Tingen heroe ved det, SOHl er skeet. ilc'vr. ~~, ;lw I) er her en god Ting, jeg er ~~,~ 2) med det, jeg har sagt. At Kjøbenhavnerne have sendt et heftigt Stikbrev efter mig til Hamborg, veed De nok ikke, jeg er en iio~ 3) o. s. v. Hils, kjære Raphael, 1) Talmudisk Sætning: Hold dig i Ho uden al handle. 2) Jeg har gjort rnin Pligt. 3) = Angivet'. At Angrebene paa 1\1. ogsaa skulde.følge ham paa hans llejse i Udlandet, man vel ligge i den Omstmndighed, at den Strid, der i lang Tid knnde holdes indenfor Menighedens fil'e Vægge, nu af :\Iodparlen blev fort udenfo,' dennes (irænse. Ovennævnte Philip Heymun Joseph H indsendte i Septcmber 1820 ct Andragende til Kancelliet om, at deres Børn mualte hlive fol'beredt til Konfh~lllationen af en anden Lærer cnd Mannheimer og efter en anden Lærebog end den af ham benyttede. Eftee en Hrevveksling mellem Hepræsentanternc og lvi. om Formerne, sendte den sidstnævnte en Erklæring i Sagen til Kancelliet og lod sig i sin UngdolIunelighed henrive til at frell1- komm~ 111ed meget stre!'l;:e Udfald mod flere af.tødedollllllens Traditioner. Hepræsentanterncs Moderklæring var ikke mincl!'e skflrp, llleu den var, l'et naturligt, ikke enstemmig. Tre Medlemmer, L E. Bendix, lvi. Berendt og Meyer Levy, støtter sig til Oven'abbiJlerens Betænknin'" b 00' b tilha<>eviser n Mannhcirners An- g,'eb. De skriver bl. a.:»at III'. M., der først for kort Tid siden har begyndt at studere Talmud, langfra endnu ikke har opnaaet den Indsigt i det rabbiniske Sprog, der udfordres til dette Studium. Thi til at gøre Heligionen latterlig, behøves ingen særdeles talmudiske Kundskaber; man kan i saa Henseende "blot studere Voltaire, Eisenmenger In. f1.«...»saa kunne vi dog ikke skjule, at vi netop ved at læse hans Fcwsvm' maa røle. hvorledes enhver, der endnu besidder den mindste Kærlighed for vor Fædrene Tro, l11an blues ved og harines over dette hans Skrift«...»ved at se hele Menigheden angeeben med Ifensyn til dens borgerlige Følelscr og Pligter, se den sat i et slet Lys hos Kongen. og Medborgerne den'ed, at dens HeHgionshcgrchcr Cl' fremstillede som umenneskelige, illiberale, inhumane og skadelige.«lvlen Mannheimer fandt heller ingen Støtte for sine Yderlighed.er })landt sine Tillu~ngere indenfor HepræsentantskalJet. M. L. Nalhanson tage,' Anclagtsøvelsel'ne og den danske Gudstjeneste i Forsvar ved at henvise til en ældrc Erklæring om

12 299 Deres Kone og Deres Børn mange, mange Gange, begge Deres I-len'er Brødre og Hr. \Yulf, beder jeg ligeledes at -hilse. De to Demoiselles kan De sige, al jeg ingenlunde glemmer mine kjøbenhavnske Confirmantinder; SOHl en ægte ::li I) seer jeg i Udlandetikke paa' noget Fruentimmer, og virkelig smager mig Damernes Conversation slet ikke. A proposl for Deres Anbefaling til Schwabes skylder jeg Dem særdeles Tak, det er et herligt Huus, jeg har spilst der 2 Gange. Især syntes jeg særdeles godt om Mad. Gobert, som holdt en Klat af mig, Doctorinden derimod leed jeg ikke nær saa godt, hun er ganske prænumel'el'et af Dr. Salomon! o. s, v. - Om Berlins Gader og Huse og Torve og Porte, som andre Reisende tale saa meget om, skal jeg fortælle Dem det fornødne, naar jeg kommer hjem ll.led min store Dagbog i Folio, propfuld af Nyheder - o. s. v. Aclieu, lev ret, ret vel med Alle Deres Tilhørende! og beed dem Alle ikke at glel1une Deres Efterskr. Meddeel Vedkommende -de fornødne Eftel'retninger af mit Brev!'lwem og hvad, veed De jo selv hedst. Til Overlæreren skal jeg selv skrive idag. i1cliell. taknemmelige og hengivne Yen -Mannheimer. -dette Spørgsmaal, men Mannheimers religiø:;e Anskuelset' og Spørgsmaalet om Lærebogens Ufuldstændighed erklæ!'er han sig for inkompetent til at kunne bedømme, H. L. Hee og M. E. Bloch skriver ganske kort:»vi er ucompetente til heri at afgi"e nogen E;klæring«. (Det mosaiske Trossamfunds Arldy, Kopibog Litra»E«, S ). 1) Hahbiner.

1 BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid dr. ryges selvbiografi emilie wiehes erindringer BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid. Dr. ryges selvbiografi

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 FRA FAMILIEARKIVET I Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 Udskrevet af Karsten Thorborg 1998 Forlovelsesbrev fra en veninde til Alvilda Bøttger i Barrit Præstegaard:

Læs mere

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2014 Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Digitaliseringen er basert på xml-filer mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. På nettstedet Henrik Ibsens skrifter

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

De fortryllede Fingre

De fortryllede Fingre De fortryllede Fingre Et Eventyr B. S. Ingemann (1789-1862) En stille maanelys Midsommeraften sad der en lille Pige paa en Steen ved en Skovslette nær ved Ruinerne af det nedbrudte»volmerslot«og stirrede

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Amtmandens Døtre. Camilla Collett. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap.

Amtmandens Døtre. Camilla Collett. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Amtmandens Døtre Camilla Collett 1854-55 Forfatterens forord til 3. utg. 1879 FØRSTE DEL Del I, kap. 1 Del I, kap.

Læs mere

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 3166 Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 1840 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 680 udgivet af Knud Eyvind Bugge, Institut for Dansk Kirkehistorie, G.E.C.GADs Forlag,

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling.

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Aftrykt af Selskabets Forhandlinger. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1845 Det er charakteristisk for

Læs mere

ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING»

ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING» Stavanger Museums Årbok, Årg. 92(1982), s. 93-135 BJØRN SAXE UTNE: ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING» I 1888 kom forfatteren Alexander Kielland hjem fra Paris og bosatte seg i sin fars

Læs mere

tu r *,; ::;:: ;: :.- ;, ;32f 'X h- :i: f*h: "4-2+^r y- r'r a'- %:i-).-fi-*2.7;- */;;-.:p f'\o!:.: '? *{ /( l! h-r 3*e. -'.a*1!

tu r *,; ::;:: ;: :.- ;, ;32f 'X h- :i: f*h: 4-2+^r y- r'r a'- %:i-).-fi-*2.7;- */;;-.:p f'\o!:.: '? *{ /( l! h-r 3*e. -'.a*1! 4"q r'* 3l( /,2.'/ttb. 4i.rrs f)*,.' *q, l: ;,:/fr{: at :.,:' :/"aw "f*u2v toz! 7*e...zee /h,..zt V*-V, f/ a'^7..u -.- 14? *4 n---4) A-/, ^.-t a-te Z;- lr-l A 4r?l "'{.*"1 4e -a'x,ax) * AZ, y's. J>y'--^)?

Læs mere

Udmeldt af Klubben. Lystspil i fire Akter. Jonas Lie. Created at 10/6/2010, from URL:http://www.nslnorge.no/visning/NSL_Lie_Udmeldt_tekst.

Udmeldt af Klubben. Lystspil i fire Akter. Jonas Lie. Created at 10/6/2010, from URL:http://www.nslnorge.no/visning/NSL_Lie_Udmeldt_tekst. Det norske språk- og litteraturselskap 1983. Jonas Lie: Udmeldt af Klubben. Utgave ved Hans Midbøe. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Udmeldt af Klubben Lystspil i fire Akter Jonas Lie [u.å.] Page

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

3afc. JrxSllif. Mfftr

3afc. JrxSllif. Mfftr 3afc JrxSllif l& Mfftr kl* %o io MIN FØRSTE FORFATTERTID Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/erindringerframi02bg MIN FØRSTE

Læs mere

Skipper Worse. Alexander L. Kielland

Skipper Worse. Alexander L. Kielland bokselskap.no 2012. Alexander L. Kielland: Skipper Worse Teksten i bokselskap.no følger 2. opplag, 1882. Digitaliseringen er basert på prosjekt Runebergs versjon (http://runeberg.org/skipwors) og er korrekturlest

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

JOHAN LUDVIG HEIBERG. At orientere sig

JOHAN LUDVIG HEIBERG. At orientere sig JOHAN LUDVIG HEIBERG At orientere sig Det Udtryk at orientere sig betyder at finde Orienten, det vil sige Østpunktet paa Horizonten; og da man, naar dette Punkt er fundet, tillige kjender alle de andre

Læs mere

Garman & Worse. Alexander L. Kielland

Garman & Worse. Alexander L. Kielland bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest fil mottatt fra Nasjonalbiblioteket/Bokhylla.no.

Læs mere

1.\^'i m< ^ v.^% j ^^:^^ Itl Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrussiskefyrstoofrii K / DET RUSSISKE FYRSTEHOF 1 HOESENS

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN. Z^'b

N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN. Z^'b N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN Z^'b Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/struenseeogdetdaooreve ^&^e^9^(z ELIE SALOMON FRANQOIS

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUI3ILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUI3ILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1933 FOR UNIVERSITETSJUI3ILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG H.H.THIELES BOGTRYKKERI INDHOLD FINNUR J6NSSON,

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

Abu Hassan. Materiale ID: TXT.7.1.2.da Side 1 af 13 www.gratisskole.dk

Abu Hassan. Materiale ID: TXT.7.1.2.da Side 1 af 13 www.gratisskole.dk Abu Hassan En Dag fandt Abu Hassan paa, at han ikke gad sidde og spise alene til Aften. Han satte sig derfor hen til Brogelænderet for at indbyde den første den bedste fremmede til sin Gæst. Da traf det

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Bettefanden. St. St. Blicher (1782-1848). Fra Gamle og nye Noveller - Første Deel.

Bettefanden. St. St. Blicher (1782-1848). Fra Gamle og nye Noveller - Første Deel. Bettefanden St. St. Blicher (1782-1848). Fra Gamle og nye Noveller - Første Deel. "Gjør Ild under Gryden! Wo Mowr!" lød det i Skumringen udenfor et afsides liggende Hedehuus. "Haa do nød aa put i en, Falle?"

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere