ET REJSEBREV FRA 1. N. ~1ANNHEIMEH. ),I.E D J) E L T O G F O li S Y N E T M E D A N?II Æ R K N I N G E H AF JOSEF FISCHEH. Kjære Hr. Raphael!).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET REJSEBREV FRA 1. N. ~1ANNHEIMEH. ),I.E D J) E L T O G F O li S Y N E T M E D A N?II Æ R K N I N G E H AF JOSEF FISCHEH. Kjære Hr. Raphael!)."

Transkript

1 ET REJSEBREV FRA 1. N. ~1ANNHEIMEH. ),I.E D J) E L T O G F O li S Y N E T M E D A N?II Æ R K N I N G E H AF JOSEF FISCHEH. Kjære Hr. Raphael!). Berlin, d. 19de J nni F ørst og fremlnest n~ange, mange Tak for det Cre-. ditiv, De har anviist mig paa -VVarhUl'g i Altona. Marcus -VVarburg, SOln er en særdeles artig Mand, under- retlede lnig om denne Deres Godhed Dagen før min Afreise fra Hamborg, men da mine Udgifter have været meget smaae, og jeg staaer mig særdeles godt med I) Brevet er stilet til Grosserer Joseph Raphael jr., hvis Søns Datterdatter el' gift med Hr. Pastor em. Alfred Kaae, der harovergivet Brevet til Mosaisk Trossamfunds Bibliotek. lviannheimer har frn 15. Maj 1821 til Aarets Slutning lhaet Fl'itagelse for Tjeneste ved Trossamfundet for at foretage en Hejse til Udlandet. Ønsket herom val~ uden Tvivl paavirket af de idelige Angreb, som han var udsat for, og som netop pah den Tid blev ført med Skarphed og Hensynsløshed. At det Val' hans hell1melige Ønske paa denne Hejse at!lude Lejlighed til at ombytte sin besværlige Stilling her med en Hnden, hvol' hans Virketrang bedre kunde tilfredsstilles, og hvor den IUlOde Iinde en roligere og bedre forberedt Jordbund, er snare naturligt. Raphael, som var en af de ivrigste Heformvenner, var llluligyis. underrettet om hans Planer, og var derfor meget interesseret i Beretningen om Tilstanden i de jødiske :Menigheder, som ;'1.. besøgte paa sin Rejse.

2 289 min Casse - uagtet jeg samrel i Hamborg som. her logerer i et af de ~tørste Hotels --, saa har jeg ikke troet at turde gjøre Brug af Deres saa venskahelige Tilbud. Skulde imidlertid det Tilfælde indtræffe, al jeg ved min Ankomst til "Vien finder min Pung altfo!" spæd, saa skriver jeg, efter Aftale med Hr. "Vm'hurg, til Altona, og har han i saa Fald lovet mig uden Op'"" hold at sende mig den fornødne Vexel. I al Fald skylder j eg Dem, kj ære Ven, den forbindtligste Tak [ Det bidrager i al Fald til min Beroligelse at vide mig sikret mod Nød. Dog De venler vel paa Efterretning(er] 0111 Reformen og Reformatorerne I nu vel! Dem skal De have og det rigeligen! Jeg er nu indviet i hele de tydske Jøders Stilling og veed godt Beskeecl. Jeg heskjæftiger mig næsten ikke med Andet og min Omgang er ganske beskrænket paa Tempelherrerne og deres Anhang, og derved er jeg en rolig og nøiagtig Tilskuer. AHsaa først om Hamborg! Der staae Sagerne i blomstrende Flor I TempleP) er herligt organiseret, det bestyres n~ed Rolighed, Orden og Oeconomie, tre Egenskaber, som indestaae for dets Varighed, og som alle ~) ere fremmede 'i vort Land l Direktorerne ere sagkyndige Mænd, der betragte Templets Anliggender som deres egen private Interesse, og som om deres egen Velfærd deraf var betinget, og saalecles man det være, naar Sagen skal trives. EmbedsIl1ændene ere duelige og ufortrødne i deres Dont, mere behøves der ikke. At Hitualet endnu h.ænger lidt ved det Gamle skader i Hamborg ikke, da man der har den Frihed»alhniih- 1) I Am'et 1818 dannedes i Hamburg en Forening )Hefonn TempelvereilH<, som stillede sig den Opgave, at indrette en Synagoge med reformeret Gudstjenesle. Synagogen hlev aabnei: den J 8. Oktober 1818 og fej rede for kort Tid siden sit 1(JO-Aars Jubilæum.

3 290 licl~«at reformere. Man har allerede til Dato foretaget adskillige Forandringer. saasom m~d Hensyn til JjN~'jP jj'j~jjn 1) og Bønnen jjj~on' non 2), som ganske er strøgen og forandret(?); heller ikke synger man alle de Sager, som staae i deres n?!jjj 3), men man vexler, hvilket for Exempel er Tilfældet med c"v P'N 4), der ofte udelades. Man har den Hensigt, med Tiden kun at synge eller at læse hvergang enkelte Bønner, saa at Bønnebogen kun skal indeholde alle de Bønner, blandt hvilke man da har Valget. Om Præsterne qua Prædicanter kan jeg ikke sige Andet end godt. At Kley 5) fattes Foredrag, og Salomon 6) arbejder noget løst og let veed De formodentlig. løvrigt ere de begge værl) Thoralæsning. 2) Bønnen efter Sch'ma i Aftenbønnen. S) Bønnebog. 4) En Hymne i Morgenbønnens Begyndelse. 5) Dr. EduaI'd Kley var Prædikant ved»tempel«i Hamburg fnl G) Dr. Gotthold Salomon var Prædikant fm 1818 til 1857, og døde 17. November 18(;2 i Hamburg. Da Habhinercmbedet heri Byen efter Overrabbiner Abraham Gedalias Død d. 8. Nvbr: 1827 blev vakant, var han blandt dem, der ønskede al komme i Betragtning ved Besættelsen. Inden Udløbet af Indleveringsfristen for Ansøgningerne fik han dog Betænl"eligheder og trak sin Kandidatur tilbage. Af den muørl. :Motivedng skal her blot fremhæves,. at han ikke knnm!{onlme til Klarhed over, hvordan og blandt hvilken ])Ql af Menigheden han egentlig skulde.søge sin Virksomhed. Han har faaet Undel'retning om Tilstanden i København. Det. store Flertal af Menigheden stiller sig fjendtlig imod enhver I~eform, blandt disse kommer han ikke til at virke. En Del.Familier af de dannede Klasser hal' ladet sig døbe, eller har, om de selv er forbleven indenfor Menigheden, dog ført deres Børn til Daaben. Kan den Slags Mennesker have nogen Interesse i en hedre Udformning af Jødedommen og dens Gudstjeneste? Under disse Omstændigheder ønsker han ikke at sætte de heldige Hesultater paa Spil, hans Virksomhed ved»tempel«i Hamburg alt har opnaaet. (Det mo.saiske Trossamfunds Arkiv B. Nr. 921).

4 291 I I,dige og kundskabsrige Mænd; Kley har jeg især en inderlig Hengivenhed og Agtelse for. Det er en sindig Mand med faste Principer, som tænker pau en Totalreformation og ikke som Salomon nøies med Surrogater. Dr. Salomon har den Feil, at han kun bliver staaende ved F'ormen, uden at bekymre sig videre onl den egentlige n'l?~n 1). Han troer, at Alting el' godt, naar hhn kun præker; System og egentlig Reformation med Hensyn til Religionens Indre og Væsen ligger uden for hans Sphære. - Jeg var 11 Dage i Hamborg, og nød der meget godt, men har videre som Reisende ikke seet Noget. 2 Løverdage, 2 Festdage og 1 Confirmationsdag har jeg hivaanet i Templet; saaledes gik min Tid. og desuden var jeg altid indhudt og gjæsteret. Jeg havde saamange Indbydelser, at jeg endnu har nogle tilgode til min Tilbagekomst. Jeg har bestemt paa Hjemreisen al opholde mig i Hamborg nogen Tid og at prædike der, som Alle baade Præster og Puhlikum med megen Forventning seer imøde. Angaaende Altona har nok Nathanson 2) sagt Dem eet og Andet, men den Mand misforstaaer mig som -oftest. I Altona el:~ der nemlig flere, som ønske et Tempel for sig selv;~uben Schiff Berlin, Herz SchifI, Jacoh Meyer, nogle af Warburgerne og adskillige andre mindre betydelige. Dertil kommer, at de Folk gjerne ville bevæge Kongen Hl at give dem Borgerret B); de forbinde nu begge Planer med hinanden. Sagen har hidtil kun været løs Snak, men min Helation om vor Hegjerings Synsmuadeog mine Opmun- 1) Maal. Il) Grosserer, senere Etatsraad M. L. Nathanson. 3) Anordningen ar 29. Mal't" 1814 havde ingen Gyldighed i Hertugdømmerne.

5 292 tringer for en Deel have dog bragt denne Sag paa Nye»ZlU' Sprache«. V ed min Tilbagekomst vil det formodentlig komme til Udbrud, og gaaer det godt i Altona, saa vil det blive et Mønster for hele Europa l Thi hvad der skeer og er skeet i Berlin, Breslau og andre Stæder er saa godt som Intet, tvertimod til Skade for den gode Sag, dog derom siden l Det faues rigtignok Altonaerne paa Penge, men der findes dog adskillige formuende Liebhabere. De bidrage betydeligt til den hamborgske, og lænke heller ikke paa at gjøre det saa stort og kostbart. Hvad mig selv angaaer, da vilde jeg nok antage et Kald i Altona, men med den Betingelse at jeg beholdt min Bestalling som kongelig Embedsuland, og kun af Kongen selv blev forsat til en anden Menighed; ellers gjøl' jeg det ikke! De seer altsaa, hvor sindig jeg bedømm.er Tingene, og er altsaa ingenlunde beruset, sonl Hr. Nathanson behagede at udtrykke sig. Overhovedet synes jeg ikke godt det kan nogetsteds være værre, end det var i Kjøbenhavn i financiel Henseende. Imidlertidharjeg altid baade i Hamborg som her i Berlin, naar man spurgte mig,»sllchen Sie eine Anslellung?«svaret formelig: nein! og som Grund angivet, at det vilde være upassende at lade Regjeringen i Stikken, efterat den havde gjort samlleget forat befordre mine Planer, og at jeg ikke 111ed nogen Anstand af' Kongen kunde fordre min Afskeed. Især her i Byen har denne Gjenstand været paa Tale. I Hamborg har man nemlig den Formodning eller som de kalde det Overbeviisnil1g, at det aldrig vil realiseres i Wien! man fraraadede mig ganske at reise derhen, da det ikke kommer i Stand der, det var Aarsagen, hvorfor jeg først reiste til Berlin. Men her har Juveleren Ries (der er Directør for Templet i Leipzig og boer her)

6 293 l J I I j, sagt mig, at 'Vienerne ere paa den hedste Vei, han har vlist mig et Brev, hvori en 'Viener (Naynet var udeladt i Brevet, men det maa være en betydelig Mand, da han directe henvendte sig til Ries, som hhr el stort Navn qua Hjøhmand) - altsha hvori \Vjenerne bade om Underretning, hvorledes et Tempel skulde organiseres med Hensyn til Bilns, Embedsmænd, Locale, Financer, kort i det Specielleste. Han sagde mig,»)sie kannen nie gelegener llach 'Vien kommell«. Han mener nemlig, at jeg, som kjender Tingene saa nøie og hal' seet de f'orskjellige Templer, bedst i 'Vie n kan give Underretning og befordre Sagen. Præsident Jacobsen 1) -- De kjendel' ham nok, det er ham, den. uhyre rige Mand, der drev Tingene i eassel...-:.. sagde ogsaa:»reisen Sie nach 'Vien, Sie werden bestimmt angestellt, ich stehe Ilmen dafiir; was wouen Sie mit Copenhagen mhchen? Die habel1 es verdorhen, und was eillm.al verdorben ist, Hisst sich nieht wieder gut nlachew<. Imidlertid søgte jeg al herigtige hans Anskuelser over Kjøhenhavn; som tiideels lykkedes mig. Over»Jehova( er han især meget ophragt imod os! (?) Hvad miy personlig angaaer, er h~,n mig meget hengiven; jeg kom til ham igaar RI. 11 Formiddag, og han slap mig ikke. Jeg maatte blive der til efter Bordet. Da jeg gik, tilbød han mig sit Bord, saalænge jeg bliver i Berlin, jeg tog imod Tilbudet, men agter ikke at gjøre Brug deraf, paa ingen Maade!.\VIe~ de Rige maa man ikke være altfor familiær; han er desuden en meget svag Mand, og lader til at være noget sindssvag. Saameget mere maa jeg holde mig i tilbørlig Afstand. Imidlertid har dog hans Bekjendtskab været 1) Israel.Tacobson, Grundlægger af og Præsident for det jødiske Konsistorium i Kongeriget \Vestfalen, var 1812 flyttet til Berlin, hvor han i sit Hus havde indrettet en Synagoge med reformeret Gudstjeneste.

7 294 mig vigtigt og maa i Fremtiden være mig meget brugbart. I Gwnpertz 1 ) har jeg lært en sagkyndig Mand al kj ende, som er fuld Fyr og Flamme, kun altfor forsigtig, og han gaaer ud af den skjæve Synspunkt, at de Gamle skulle bringes til at tage Deel i det Nye Tempel. Denne Gumpertz er en meget riig Mand,. og en j11.:)? 2) og Forstander for Templet. Nathanson. kj ender ham, jeg veed, han har spiist der. Præsterne her, Dr. Auerbach B) og Zunz4), ere vakre, dulige FolIL I Lærdom overgaae de langt begge de hamborgske Præster, men som Prædikanter slaae de under Kley og Salomon, uagtet jeg endnu ikke har hørt Auerbach, men jeg venter ikke Stort. Den anden, Zunz, har jeg hørt i Løverda'gs, men det var elendig, tørt og keedsommeligt. Hos os blev en' saadan Præken pebet ud, og jeg turde aldrig mere komme paa Prædikestolen;. her kaldte man den recht gut I og der blev videre ikke talt om del. See saaleeles maa det være, naar man interesserer sig for Sagen, og'ikke blot gaaer i Templet til sin Moerskab! Denne Zunz er ellers en overordentlig iil~~,,) og en meget lærd Mand. Han er ung, og meget sim.pel, endnu siinplere maaske end jeg, ITl.en Alle have dog den største Agtelse for ham, uagtet hans Prædikener ikke elue. Auerbach har havt den Ulykke, al hans Kone er bleven gal og blev bragt paa Charite (Hospitalet). Det berlinske Tempel (som jeg Iltl koml) KølHnand Ruben Samuel Gumpertz var en af i\1enigbedens Forstandere. 2) En Talmudkyndig. 3) 'Isac Levin Allerbach var en ar de fm'ste Prædikanter ved Jacobsons, senere Beers, Reformtel11pel i Berlin. 4) Dr. Leopold Zunz var kun kort Tid Prædikant ved»tempel«i Berlin. Denne Virksomhed forlod han snart og viede den jødiske Videnskab sine fremragende Evner, paa hvilket Omraade han opnaaede Verdensberømmelse. S) Tafmudkyndig.

8 295 mel' til) er. under al Critik, daarlig! Det er den gamle Schlendrian med en ny Kjole paa, og den nye Kjole er allerede forslidt. Det var for mig ganske det Samme som om jeg kom ind i den store Altonaer.Tødesynagoge, som jeg flygtig har beseet, eller og kun i t,:.'::l~~!l ivooy Schn}1 ). Foredraget er herligt, Musiken, sauledes at jeg troede, det var Friskolens Drenge fra Farvergaden. Auditoriet var sløjende og urolig, og man skreeg C"ip 2) som i en rigtig Jødesynagoge. De kan troe mig paa lere, det er sandt! Intet overdrevent l Jeg har sagt dem det! men de undskylde sig med at Regjeringen er imod det nye Tempel, og derfor tør de paa ingen Maade forandre Noget, men det undskylder jo dog ikke den Uorden, som her hersker! I Breslau har man villet aabne et Tempel, ogsaa efter Berlins Schlendrian, men den Fredag Aften, da det skulde aabnes, kom Courer med en Cahinetsordre fra Hegjeringen, at det var forbudt. Nu forhandles Sagen her hos Kongen. Zunz og nogle Andre have' Fuldmagt af Breslauerne,. han har nylig indsendt sit Indlæg til Kongen, men jeg vilde ønske næsten, at det blev forbudt, fordi saadanne halve og forfeilede Indretninger skade Sagen. Enten i det Mindste som i Hamborg eller slet Intet. Hvad vi ikke gjøre, det kunne vore Efterkommere gjøre, men naai' vi give dem No-. get, som ikke duer, saa have vi betaget dem Friheden. Nu gaae vi videre! I KOl1igsberg er en vis Frankolm 3) ansat til at confirmere med 2000, siger to tusind Daler, 1) -Pheiwisch Essens Synagoge- en af de mange smua Synagoger, som fandtes her efter den store Synagoges Brand i Aaret 1795, og som blev opretholdt af Philip Heymun Joseph, kaldet Pheiwisch Essen. 2) Menighedsbønnen: Kodal1sch = Hellig. a) Isac Ascher Francolm (Cohn) var Prædikant i Konigsherg. fra 1820 til 1826, da Myndighederne nedlagde Forbud imod den, reformerte Gudstjeneste.

9 29G 'Courant fast Gehalt. Men Guds~jenesten er der den gamle. Han præker kun; der har nylig været Confirmation, j eg troer af 50 Børn. I Pots dam, Il Miil fra Berlin, har Auerbach ogsaa holdt Confirmation. og Vielser foretager Anerbach 'rundl omkring i Landet. Dog maa han altid have en Pl~' 1) med sig til at udtale den egentlige i~t!"'p n:i'i:l og n~ 'I'ii1 2 ). Det var ogsaa en Galskab af den gode Mand.. al give efter heri, entenelier, det sagde jeg ham, men de Folk er nleget svage, Energie findes ikke her. Der er Kley og jeg ganske anderledes. I Heidelberg og (ulæseligt) prædikes ogsaa tydsk, lnen Guds~jenesten er ikke forandret. Om Carlsrube veed man Intet hverken (ulæseligt) eller i Berlin, nl.all venter, at jeg skal bringe Efterretninger derfra. Nu kjender De omtrent Tingenes Stilling! Man skriver endnu bestandig. Der ~'i 'iv,j'~v S) har igjen skrevet en heel Bog mod de nye TeIupler og 'ivj"'i~i1 j'i1~ ''i 4) har vedkj endt sig sin første Mening mod de Gmnlc. Om David Friedlander u ) kan jeg desværre ikke sige Noget godt! Den Mand er ganske mod det, der hidtil er ske el, og derved egensindig og lidenskabelig i høieste Grad;' han er ganske det Modsatte af det, som man venter efter hans Skrifter. Han veed selv ikke hvad han vil, l) Talmudkyndig. 2) Vielsesritnalet. 3) Rabbineren i Emden (Abraham Lowenstamm). 4) Habbi Aron Chorin(cr) var Habbincr i Arad (Ungam), Reformernes lærdcste Fortaler. 5) David Friedlånder var en anset KølHnand i Berlin, hvol' til han var flyttet fra Konigsberg; han udgav bl. H. en Ovel' sætteise af den hebraiske Bønnebog og var en ivrig Talsmand for Jødedommens og Gudstj enestens Refonll. Om hans oltentlige Henvendelse til OverkonsistorialraHd Teller med Anmodning om at blive optaget i KristendoUlluen under visse Forbehold se l\tindeskrift S. 83. Hans i Brevet omtalte Børn gik over til Kristendommen uden Forbehold.

10 '>9- - I han er meget hypoconder, troer jeg, og da jeg præsenterede ham mjne Breve, og han læste, jeg var Catechet, og hørte, at det var En, som confirmerer, hlev han rasende, da han har den fixe Idee, at Jøderne ikke have nogen Troesbekjendelse! Han var yderst uartig imod mig, og jeg gik strax. Han inviterecle mig til at komme igjen, og det skal jeg gjøre, men jeg skal vist undgaae at tale eet Ord om Beligion med hmn. Jeg' skylder ham ligesom vor Rahbiner derhjemme Skaansel for hans Alder og hans Svagheds Skyld. De øvrige Reformatorer i Berlin gaaer det med ham ligesom det gik mig. De have Medlidenhed med ham og lade ham snakke og støie, Sønnen, som jeg ogsaa var hos, er derimod meget dannet og ar lig, men ogsaa ganske imod Templet. Det Løierligste er at den gamle ivrer ligesaa heftigt imod Christendommen som imod Jødedommen, karl! han er ;"Ji~b ~:;:n l)! Det har De vel ikke ventet, ja jeg saavist ikke heller! Dog nu nok om Jødesager! Indlagt sender jeg Dem endnu et Par Billets, SOlIl jeg beder Dem at besøl:ge laut Adresse. - Jeg veed, kjære Ven, at De tilgiver mig saadanne Friheder. Vil De ikke skrive mig, hvorledes det gaaer med mit Ritual og med Commissionen 2 ). De veed nok, at jeg fik mit Brev om Tahnud tilbagesendt af Hepræsentanterne. Jeg har det endnu, og jeg I) Halv forrykt. 2) Den 20. Januar 1818 nedsatte Kongen en Kommission beswaende af Professorerne C. F. Hornemann, N. C. Kan-og P. E. l\hiller, Overrabbiner Abraham Gedalia, Overlærer ved Drengeskolen Gednlia Moses, Mægler Heyman Gerson - i dennes Sted indtraadte 13. Februar Grosserer Joseph Raphael jr. - og Grosserer Simon E. "Vm-burg med den Opgave at udarbejde el Kirkeritual for det mosaiske Trossamfund. Til denne Kommission indleverede Mannheimer en meget forkortet, hovedsagelig paa Dansk all'attet Bønnebog, S0111 findes i Higsal'kivet sammen med Kommissionens Imb;tillil1g.

11 298 troer, jeg lader Tingen heroe ved det, SOHl er skeet. ilc'vr. ~~, ;lw I) er her en god Ting, jeg er ~~,~ 2) med det, jeg har sagt. At Kjøbenhavnerne have sendt et heftigt Stikbrev efter mig til Hamborg, veed De nok ikke, jeg er en iio~ 3) o. s. v. Hils, kjære Raphael, 1) Talmudisk Sætning: Hold dig i Ho uden al handle. 2) Jeg har gjort rnin Pligt. 3) = Angivet'. At Angrebene paa 1\1. ogsaa skulde.følge ham paa hans llejse i Udlandet, man vel ligge i den Omstmndighed, at den Strid, der i lang Tid knnde holdes indenfor Menighedens fil'e Vægge, nu af :\Iodparlen blev fort udenfo,' dennes (irænse. Ovennævnte Philip Heymun Joseph H indsendte i Septcmber 1820 ct Andragende til Kancelliet om, at deres Børn mualte hlive fol'beredt til Konfh~lllationen af en anden Lærer cnd Mannheimer og efter en anden Lærebog end den af ham benyttede. Eftee en Hrevveksling mellem Hepræsentanternc og lvi. om Formerne, sendte den sidstnævnte en Erklæring i Sagen til Kancelliet og lod sig i sin UngdolIunelighed henrive til at frell1- komm~ 111ed meget stre!'l;:e Udfald mod flere af.tødedollllllens Traditioner. Hepræsentanterncs Moderklæring var ikke mincl!'e skflrp, llleu den var, l'et naturligt, ikke enstemmig. Tre Medlemmer, L E. Bendix, lvi. Berendt og Meyer Levy, støtter sig til Oven'abbiJlerens Betænknin'" b 00' b tilha<>eviser n Mannhcirners An- g,'eb. De skriver bl. a.:»at III'. M., der først for kort Tid siden har begyndt at studere Talmud, langfra endnu ikke har opnaaet den Indsigt i det rabbiniske Sprog, der udfordres til dette Studium. Thi til at gøre Heligionen latterlig, behøves ingen særdeles talmudiske Kundskaber; man kan i saa Henseende "blot studere Voltaire, Eisenmenger In. f1.«...»saa kunne vi dog ikke skjule, at vi netop ved at læse hans Fcwsvm' maa røle. hvorledes enhver, der endnu besidder den mindste Kærlighed for vor Fædrene Tro, l11an blues ved og harines over dette hans Skrift«...»ved at se hele Menigheden angeeben med Ifensyn til dens borgerlige Følelscr og Pligter, se den sat i et slet Lys hos Kongen. og Medborgerne den'ed, at dens HeHgionshcgrchcr Cl' fremstillede som umenneskelige, illiberale, inhumane og skadelige.«lvlen Mannheimer fandt heller ingen Støtte for sine Yderlighed.er })landt sine Tillu~ngere indenfor HepræsentantskalJet. M. L. Nalhanson tage,' Anclagtsøvelsel'ne og den danske Gudstjeneste i Forsvar ved at henvise til en ældrc Erklæring om

12 299 Deres Kone og Deres Børn mange, mange Gange, begge Deres I-len'er Brødre og Hr. \Yulf, beder jeg ligeledes at -hilse. De to Demoiselles kan De sige, al jeg ingenlunde glemmer mine kjøbenhavnske Confirmantinder; SOHl en ægte ::li I) seer jeg i Udlandetikke paa' noget Fruentimmer, og virkelig smager mig Damernes Conversation slet ikke. A proposl for Deres Anbefaling til Schwabes skylder jeg Dem særdeles Tak, det er et herligt Huus, jeg har spilst der 2 Gange. Især syntes jeg særdeles godt om Mad. Gobert, som holdt en Klat af mig, Doctorinden derimod leed jeg ikke nær saa godt, hun er ganske prænumel'el'et af Dr. Salomon! o. s, v. - Om Berlins Gader og Huse og Torve og Porte, som andre Reisende tale saa meget om, skal jeg fortælle Dem det fornødne, naar jeg kommer hjem ll.led min store Dagbog i Folio, propfuld af Nyheder - o. s. v. Aclieu, lev ret, ret vel med Alle Deres Tilhørende! og beed dem Alle ikke at glel1une Deres Efterskr. Meddeel Vedkommende -de fornødne Eftel'retninger af mit Brev!'lwem og hvad, veed De jo selv hedst. Til Overlæreren skal jeg selv skrive idag. i1cliell. taknemmelige og hengivne Yen -Mannheimer. -dette Spørgsmaal, men Mannheimers religiø:;e Anskuelset' og Spørgsmaalet om Lærebogens Ufuldstændighed erklæ!'er han sig for inkompetent til at kunne bedømme, H. L. Hee og M. E. Bloch skriver ganske kort:»vi er ucompetente til heri at afgi"e nogen E;klæring«. (Det mosaiske Trossamfunds Arldy, Kopibog Litra»E«, S ). 1) Hahbiner.

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 FRA FAMILIEARKIVET I Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 Udskrevet af Karsten Thorborg 1998 Forlovelsesbrev fra en veninde til Alvilda Bøttger i Barrit Præstegaard:

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

.9.3' ^' ^^' -a. ^' c ^ >-^... ^ 5^^^;«^

.9.3' ^' ^^' -a. ^' c ^ >-^... ^ 5^^^;«^ .9.3' ^' ^^' -a. ^' c ^ >-^... ^ 5^^^;«^

Læs mere

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde.

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. ISBN: 978-82-93134-65-7 (epub), 978-82-93134-66-4 (mobi) Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere

Teamlederen og den enkelte

Teamlederen og den enkelte Teamlederen og den enkelte Tjenestesamling 4. og 5. september 2009 Et netværk af menigheder og et fællesskab af tjenester Gerne tilskrive Lene en stor andel af det som kommer til at foregå den næste time.

Læs mere

Kierkegaard som coach

Kierkegaard som coach Kierkegaard som coach Pia Søltoft, Ph.d. Leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret Dias 1 Lidt Fakta om Kierkegaard 1813-1855 31 værker, 40 mindre artikler Ca. 38 tykke notesbøger Pseudonymer Opbyggelige

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forsvar for Hans Christian Hansen

Forsvar for Hans Christian Hansen Forsvar for Hans Christian Hansen Oversigtsbilleder KJØBENHAVNS POLITI Fremlagt i Commissionen den 21/4 68 Politikammeret P.L. Skau d. 24de Marts 1868 Hr Procurator Nellemann bliver herved beskikket til

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland Alexander L. Kielland Garman & Worse 1880 bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

1 BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid dr. ryges selvbiografi emilie wiehes erindringer BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid. Dr. ryges selvbiografi

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Den grimme Ælling. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844

Den grimme Ælling. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 Den grimme Ælling Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 Der var saa deiligt ude paa Landet; det var Sommer, Kornet stod guult, Havren grøn, Høet var reist i Stakke nede i de grønne Enge, og

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Lille Claus og store Claus

Lille Claus og store Claus Lille Claus og store Claus Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der vare i en By to Mænd, som begge havde selv samme Navn, begge to hed de Claus, men den ene eiede fire Heste og den anden kun

Læs mere

FÆLLES STÅSTED. Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 fastslog religionsfrihed i landet. Fotografi: Københavns Bymuseum. Bibliotek.

FÆLLES STÅSTED. Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 fastslog religionsfrihed i landet. Fotografi: Københavns Bymuseum. Bibliotek. STÅSTEDER Danske jøder er meget forskellige, og det gør enighed til et sjældent fænomen. De indbyrdes forskelle kan være kulturforskelle, for eksempel mellem de gamle danskjødiske familier og de senere

Læs mere

Lille Claus og store Claus

Lille Claus og store Claus Lille Claus og store Claus Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der vare i en By to Mænd, som begge havde selv samme Navn, begge to hed de Claus, men den ene eiede fire Heste og den anden kun

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Justitiarius og øvrige Tilforordnede i den kongelige Landsoverret i Wiborg. Oversigtsbilleder Gjøre vitterligt: at Aar 1851 Mandagen den

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056)

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056) 1 Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Januar 1904 Afhøring af Anna Sofie Jensen der er mistænkt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Høiestretsadvocat Brock

Høiestretsadvocat Brock Trykt hæfte Modtaget den 2. Decbr 1868. Afsendt d 16. Decbr.? Høiestretsadvocat Brock contra 1) Arrestanten Peder Pedersen Schjødte, 2) Arrestantinden Ane Pedersen, Mads Hansens Enke og 3) Hans Christian

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

De fortryllede Fingre

De fortryllede Fingre De fortryllede Fingre Et Eventyr B. S. Ingemann (1789-1862) En stille maanelys Midsommeraften sad der en lille Pige paa en Steen ved en Skovslette nær ved Ruinerne af det nedbrudte»volmerslot«og stirrede

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v.

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. 23 Febr. 1866 Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. (Indenrigsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. 10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. Justits-Min. Rigsdags-Tid, f. 1853, 5te Session. Landsth. Tid. S- 20-22, 30. 35, 1161-96. 1281-1372, 1394-1431. 1434-87, 1493-1571, 1589-1640. 1712-63. Folketh.

Læs mere

Sneedronningen. Et Eventyr i syv Historier. Første Historie, der handler om Speilet og Stumperne. Anden Historie. En lille Dreng og en lille Pige.

Sneedronningen. Et Eventyr i syv Historier. Første Historie, der handler om Speilet og Stumperne. Anden Historie. En lille Dreng og en lille Pige. Sneedronningen Et Eventyr i syv Historier Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1845 Første Historie, der handler om Speilet og Stumperne. See saa! nu begynde vi. Naar vi ere ved Enden af Historien,

Læs mere

OPLØSTE FORHOLD. ri^ HMANN & STAGES FORLAG '4503 KJØBENHAVN. F. OLDENBURG. TrTKT H'S I\IELSEN & I. "/DICi=. 1886.

OPLØSTE FORHOLD. ri^ HMANN & STAGES FORLAG '4503 KJØBENHAVN. F. OLDENBURG. TrTKT H'S I\IELSEN & I. /DICi=. 1886. ri^ OPLØSTE FORHOLD. ET BILLEDE AF VOR POLITISKE TILSTAND. AF F. OLDENBURG. -y-i' KJØBENHAVN. HMANN & STAGES FORLAG TrTKT H'S I\IELSEN & I. "/DICi=. 1886. V '4503 1 i f^j^ OPLØSTE FORHOLD. ET BILLEDE AF

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

AXEL REDØHL Breve fra Sibirien. Noter fra et land i kaos 1903-13

AXEL REDØHL Breve fra Sibirien. Noter fra et land i kaos 1903-13 AXEL REDØHL Breve fra Sibirien Noter fra et land i kaos 1903-13 2 Østersøen i 60 n. B. [nordlig bredde] Torsdag Eft. D. 18 Juni, 1903 Kaptajn Thøgersen, Ficaria. Kjære Forældre! Jeg kommer lige fra Kommandobroen,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015 Skrøbelige lerkrukker Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Læsninger: Rom. 12,9-17, 2. Kor. 4,6-7 og Luk. 18,9-14 Kære konfrmander. Det er i dag jeres

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006]

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006] Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster [Version 0.2 07.10.2006] BA Forlag Søborg 2006/2007 Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster Foreløbig udgave BA Forlag, Søborg, København. Denne udgave

Læs mere

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE 1 REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE RENDSBORG DEN 14. SEPTEMBER 1807 Vi Christian den Syende, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig,

Læs mere

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven.

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Allerede ved Forordn, af 21de Mai 1845 gjordes betydelige Forandringer

Læs mere