ET REJSEBREV FRA 1. N. ~1ANNHEIMEH. ),I.E D J) E L T O G F O li S Y N E T M E D A N?II Æ R K N I N G E H AF JOSEF FISCHEH. Kjære Hr. Raphael!).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET REJSEBREV FRA 1. N. ~1ANNHEIMEH. ),I.E D J) E L T O G F O li S Y N E T M E D A N?II Æ R K N I N G E H AF JOSEF FISCHEH. Kjære Hr. Raphael!)."

Transkript

1 ET REJSEBREV FRA 1. N. ~1ANNHEIMEH. ),I.E D J) E L T O G F O li S Y N E T M E D A N?II Æ R K N I N G E H AF JOSEF FISCHEH. Kjære Hr. Raphael!). Berlin, d. 19de J nni F ørst og fremlnest n~ange, mange Tak for det Cre-. ditiv, De har anviist mig paa -VVarhUl'g i Altona. Marcus -VVarburg, SOln er en særdeles artig Mand, under- retlede lnig om denne Deres Godhed Dagen før min Afreise fra Hamborg, men da mine Udgifter have været meget smaae, og jeg staaer mig særdeles godt med I) Brevet er stilet til Grosserer Joseph Raphael jr., hvis Søns Datterdatter el' gift med Hr. Pastor em. Alfred Kaae, der harovergivet Brevet til Mosaisk Trossamfunds Bibliotek. lviannheimer har frn 15. Maj 1821 til Aarets Slutning lhaet Fl'itagelse for Tjeneste ved Trossamfundet for at foretage en Hejse til Udlandet. Ønsket herom val~ uden Tvivl paavirket af de idelige Angreb, som han var udsat for, og som netop pah den Tid blev ført med Skarphed og Hensynsløshed. At det Val' hans hell1melige Ønske paa denne Hejse at!lude Lejlighed til at ombytte sin besværlige Stilling her med en Hnden, hvol' hans Virketrang bedre kunde tilfredsstilles, og hvor den IUlOde Iinde en roligere og bedre forberedt Jordbund, er snare naturligt. Raphael, som var en af de ivrigste Heformvenner, var llluligyis. underrettet om hans Planer, og var derfor meget interesseret i Beretningen om Tilstanden i de jødiske :Menigheder, som ;'1.. besøgte paa sin Rejse.

2 289 min Casse - uagtet jeg samrel i Hamborg som. her logerer i et af de ~tørste Hotels --, saa har jeg ikke troet at turde gjøre Brug af Deres saa venskahelige Tilbud. Skulde imidlertid det Tilfælde indtræffe, al jeg ved min Ankomst til "Vien finder min Pung altfo!" spæd, saa skriver jeg, efter Aftale med Hr. "Vm'hurg, til Altona, og har han i saa Fald lovet mig uden Op'"" hold at sende mig den fornødne Vexel. I al Fald skylder j eg Dem, kj ære Ven, den forbindtligste Tak [ Det bidrager i al Fald til min Beroligelse at vide mig sikret mod Nød. Dog De venler vel paa Efterretning(er] 0111 Reformen og Reformatorerne I nu vel! Dem skal De have og det rigeligen! Jeg er nu indviet i hele de tydske Jøders Stilling og veed godt Beskeecl. Jeg heskjæftiger mig næsten ikke med Andet og min Omgang er ganske beskrænket paa Tempelherrerne og deres Anhang, og derved er jeg en rolig og nøiagtig Tilskuer. AHsaa først om Hamborg! Der staae Sagerne i blomstrende Flor I TempleP) er herligt organiseret, det bestyres n~ed Rolighed, Orden og Oeconomie, tre Egenskaber, som indestaae for dets Varighed, og som alle ~) ere fremmede 'i vort Land l Direktorerne ere sagkyndige Mænd, der betragte Templets Anliggender som deres egen private Interesse, og som om deres egen Velfærd deraf var betinget, og saalecles man det være, naar Sagen skal trives. EmbedsIl1ændene ere duelige og ufortrødne i deres Dont, mere behøves der ikke. At Hitualet endnu h.ænger lidt ved det Gamle skader i Hamborg ikke, da man der har den Frihed»alhniih- 1) I Am'et 1818 dannedes i Hamburg en Forening )Hefonn TempelvereilH<, som stillede sig den Opgave, at indrette en Synagoge med reformeret Gudstjenesle. Synagogen hlev aabnei: den J 8. Oktober 1818 og fej rede for kort Tid siden sit 1(JO-Aars Jubilæum.

3 290 licl~«at reformere. Man har allerede til Dato foretaget adskillige Forandringer. saasom m~d Hensyn til JjN~'jP jj'j~jjn 1) og Bønnen jjj~on' non 2), som ganske er strøgen og forandret(?); heller ikke synger man alle de Sager, som staae i deres n?!jjj 3), men man vexler, hvilket for Exempel er Tilfældet med c"v P'N 4), der ofte udelades. Man har den Hensigt, med Tiden kun at synge eller at læse hvergang enkelte Bønner, saa at Bønnebogen kun skal indeholde alle de Bønner, blandt hvilke man da har Valget. Om Præsterne qua Prædicanter kan jeg ikke sige Andet end godt. At Kley 5) fattes Foredrag, og Salomon 6) arbejder noget løst og let veed De formodentlig. løvrigt ere de begge værl) Thoralæsning. 2) Bønnen efter Sch'ma i Aftenbønnen. S) Bønnebog. 4) En Hymne i Morgenbønnens Begyndelse. 5) Dr. EduaI'd Kley var Prædikant ved»tempel«i Hamburg fnl G) Dr. Gotthold Salomon var Prædikant fm 1818 til 1857, og døde 17. November 18(;2 i Hamburg. Da Habhinercmbedet heri Byen efter Overrabbiner Abraham Gedalias Død d. 8. Nvbr: 1827 blev vakant, var han blandt dem, der ønskede al komme i Betragtning ved Besættelsen. Inden Udløbet af Indleveringsfristen for Ansøgningerne fik han dog Betænl"eligheder og trak sin Kandidatur tilbage. Af den muørl. :Motivedng skal her blot fremhæves,. at han ikke knnm!{onlme til Klarhed over, hvordan og blandt hvilken ])Ql af Menigheden han egentlig skulde.søge sin Virksomhed. Han har faaet Undel'retning om Tilstanden i København. Det. store Flertal af Menigheden stiller sig fjendtlig imod enhver I~eform, blandt disse kommer han ikke til at virke. En Del.Familier af de dannede Klasser hal' ladet sig døbe, eller har, om de selv er forbleven indenfor Menigheden, dog ført deres Børn til Daaben. Kan den Slags Mennesker have nogen Interesse i en hedre Udformning af Jødedommen og dens Gudstjeneste? Under disse Omstændigheder ønsker han ikke at sætte de heldige Hesultater paa Spil, hans Virksomhed ved»tempel«i Hamburg alt har opnaaet. (Det mo.saiske Trossamfunds Arkiv B. Nr. 921).

4 291 I I,dige og kundskabsrige Mænd; Kley har jeg især en inderlig Hengivenhed og Agtelse for. Det er en sindig Mand med faste Principer, som tænker pau en Totalreformation og ikke som Salomon nøies med Surrogater. Dr. Salomon har den Feil, at han kun bliver staaende ved F'ormen, uden at bekymre sig videre onl den egentlige n'l?~n 1). Han troer, at Alting el' godt, naar hhn kun præker; System og egentlig Reformation med Hensyn til Religionens Indre og Væsen ligger uden for hans Sphære. - Jeg var 11 Dage i Hamborg, og nød der meget godt, men har videre som Reisende ikke seet Noget. 2 Løverdage, 2 Festdage og 1 Confirmationsdag har jeg hivaanet i Templet; saaledes gik min Tid. og desuden var jeg altid indhudt og gjæsteret. Jeg havde saamange Indbydelser, at jeg endnu har nogle tilgode til min Tilbagekomst. Jeg har bestemt paa Hjemreisen al opholde mig i Hamborg nogen Tid og at prædike der, som Alle baade Præster og Puhlikum med megen Forventning seer imøde. Angaaende Altona har nok Nathanson 2) sagt Dem eet og Andet, men den Mand misforstaaer mig som -oftest. I Altona el:~ der nemlig flere, som ønske et Tempel for sig selv;~uben Schiff Berlin, Herz SchifI, Jacoh Meyer, nogle af Warburgerne og adskillige andre mindre betydelige. Dertil kommer, at de Folk gjerne ville bevæge Kongen Hl at give dem Borgerret B); de forbinde nu begge Planer med hinanden. Sagen har hidtil kun været løs Snak, men min Helation om vor Hegjerings Synsmuadeog mine Opmun- 1) Maal. Il) Grosserer, senere Etatsraad M. L. Nathanson. 3) Anordningen ar 29. Mal't" 1814 havde ingen Gyldighed i Hertugdømmerne.

5 292 tringer for en Deel have dog bragt denne Sag paa Nye»ZlU' Sprache«. V ed min Tilbagekomst vil det formodentlig komme til Udbrud, og gaaer det godt i Altona, saa vil det blive et Mønster for hele Europa l Thi hvad der skeer og er skeet i Berlin, Breslau og andre Stæder er saa godt som Intet, tvertimod til Skade for den gode Sag, dog derom siden l Det faues rigtignok Altonaerne paa Penge, men der findes dog adskillige formuende Liebhabere. De bidrage betydeligt til den hamborgske, og lænke heller ikke paa at gjøre det saa stort og kostbart. Hvad mig selv angaaer, da vilde jeg nok antage et Kald i Altona, men med den Betingelse at jeg beholdt min Bestalling som kongelig Embedsuland, og kun af Kongen selv blev forsat til en anden Menighed; ellers gjøl' jeg det ikke! De seer altsaa, hvor sindig jeg bedømm.er Tingene, og er altsaa ingenlunde beruset, sonl Hr. Nathanson behagede at udtrykke sig. Overhovedet synes jeg ikke godt det kan nogetsteds være værre, end det var i Kjøbenhavn i financiel Henseende. Imidlertidharjeg altid baade i Hamborg som her i Berlin, naar man spurgte mig,»sllchen Sie eine Anslellung?«svaret formelig: nein! og som Grund angivet, at det vilde være upassende at lade Regjeringen i Stikken, efterat den havde gjort samlleget forat befordre mine Planer, og at jeg ikke 111ed nogen Anstand af' Kongen kunde fordre min Afskeed. Især her i Byen har denne Gjenstand været paa Tale. I Hamborg har man nemlig den Formodning eller som de kalde det Overbeviisnil1g, at det aldrig vil realiseres i Wien! man fraraadede mig ganske at reise derhen, da det ikke kommer i Stand der, det var Aarsagen, hvorfor jeg først reiste til Berlin. Men her har Juveleren Ries (der er Directør for Templet i Leipzig og boer her)

6 293 l J I I j, sagt mig, at 'Vienerne ere paa den hedste Vei, han har vlist mig et Brev, hvori en 'Viener (Naynet var udeladt i Brevet, men det maa være en betydelig Mand, da han directe henvendte sig til Ries, som hhr el stort Navn qua Hjøhmand) - altsha hvori \Vjenerne bade om Underretning, hvorledes et Tempel skulde organiseres med Hensyn til Bilns, Embedsmænd, Locale, Financer, kort i det Specielleste. Han sagde mig,»)sie kannen nie gelegener llach 'Vien kommell«. Han mener nemlig, at jeg, som kjender Tingene saa nøie og hal' seet de f'orskjellige Templer, bedst i 'Vie n kan give Underretning og befordre Sagen. Præsident Jacobsen 1) -- De kjendel' ham nok, det er ham, den. uhyre rige Mand, der drev Tingene i eassel...-:.. sagde ogsaa:»reisen Sie nach 'Vien, Sie werden bestimmt angestellt, ich stehe Ilmen dafiir; was wouen Sie mit Copenhagen mhchen? Die habel1 es verdorhen, und was eillm.al verdorben ist, Hisst sich nieht wieder gut nlachew<. Imidlertid søgte jeg al herigtige hans Anskuelser over Kjøhenhavn; som tiideels lykkedes mig. Over»Jehova( er han især meget ophragt imod os! (?) Hvad miy personlig angaaer, er h~,n mig meget hengiven; jeg kom til ham igaar RI. 11 Formiddag, og han slap mig ikke. Jeg maatte blive der til efter Bordet. Da jeg gik, tilbød han mig sit Bord, saalænge jeg bliver i Berlin, jeg tog imod Tilbudet, men agter ikke at gjøre Brug deraf, paa ingen Maade!.\VIe~ de Rige maa man ikke være altfor familiær; han er desuden en meget svag Mand, og lader til at være noget sindssvag. Saameget mere maa jeg holde mig i tilbørlig Afstand. Imidlertid har dog hans Bekjendtskab været 1) Israel.Tacobson, Grundlægger af og Præsident for det jødiske Konsistorium i Kongeriget \Vestfalen, var 1812 flyttet til Berlin, hvor han i sit Hus havde indrettet en Synagoge med reformeret Gudstjeneste.

7 294 mig vigtigt og maa i Fremtiden være mig meget brugbart. I Gwnpertz 1 ) har jeg lært en sagkyndig Mand al kj ende, som er fuld Fyr og Flamme, kun altfor forsigtig, og han gaaer ud af den skjæve Synspunkt, at de Gamle skulle bringes til at tage Deel i det Nye Tempel. Denne Gumpertz er en meget riig Mand,. og en j11.:)? 2) og Forstander for Templet. Nathanson. kj ender ham, jeg veed, han har spiist der. Præsterne her, Dr. Auerbach B) og Zunz4), ere vakre, dulige FolIL I Lærdom overgaae de langt begge de hamborgske Præster, men som Prædikanter slaae de under Kley og Salomon, uagtet jeg endnu ikke har hørt Auerbach, men jeg venter ikke Stort. Den anden, Zunz, har jeg hørt i Løverda'gs, men det var elendig, tørt og keedsommeligt. Hos os blev en' saadan Præken pebet ud, og jeg turde aldrig mere komme paa Prædikestolen;. her kaldte man den recht gut I og der blev videre ikke talt om del. See saaleeles maa det være, naar man interesserer sig for Sagen, og'ikke blot gaaer i Templet til sin Moerskab! Denne Zunz er ellers en overordentlig iil~~,,) og en meget lærd Mand. Han er ung, og meget sim.pel, endnu siinplere maaske end jeg, ITl.en Alle have dog den største Agtelse for ham, uagtet hans Prædikener ikke elue. Auerbach har havt den Ulykke, al hans Kone er bleven gal og blev bragt paa Charite (Hospitalet). Det berlinske Tempel (som jeg Iltl koml) KølHnand Ruben Samuel Gumpertz var en af i\1enigbedens Forstandere. 2) En Talmudkyndig. 3) 'Isac Levin Allerbach var en ar de fm'ste Prædikanter ved Jacobsons, senere Beers, Reformtel11pel i Berlin. 4) Dr. Leopold Zunz var kun kort Tid Prædikant ved»tempel«i Berlin. Denne Virksomhed forlod han snart og viede den jødiske Videnskab sine fremragende Evner, paa hvilket Omraade han opnaaede Verdensberømmelse. S) Tafmudkyndig.

8 295 mel' til) er. under al Critik, daarlig! Det er den gamle Schlendrian med en ny Kjole paa, og den nye Kjole er allerede forslidt. Det var for mig ganske det Samme som om jeg kom ind i den store Altonaer.Tødesynagoge, som jeg flygtig har beseet, eller og kun i t,:.'::l~~!l ivooy Schn}1 ). Foredraget er herligt, Musiken, sauledes at jeg troede, det var Friskolens Drenge fra Farvergaden. Auditoriet var sløjende og urolig, og man skreeg C"ip 2) som i en rigtig Jødesynagoge. De kan troe mig paa lere, det er sandt! Intet overdrevent l Jeg har sagt dem det! men de undskylde sig med at Regjeringen er imod det nye Tempel, og derfor tør de paa ingen Maade forandre Noget, men det undskylder jo dog ikke den Uorden, som her hersker! I Breslau har man villet aabne et Tempel, ogsaa efter Berlins Schlendrian, men den Fredag Aften, da det skulde aabnes, kom Courer med en Cahinetsordre fra Hegjeringen, at det var forbudt. Nu forhandles Sagen her hos Kongen. Zunz og nogle Andre have' Fuldmagt af Breslauerne,. han har nylig indsendt sit Indlæg til Kongen, men jeg vilde ønske næsten, at det blev forbudt, fordi saadanne halve og forfeilede Indretninger skade Sagen. Enten i det Mindste som i Hamborg eller slet Intet. Hvad vi ikke gjøre, det kunne vore Efterkommere gjøre, men naai' vi give dem No-. get, som ikke duer, saa have vi betaget dem Friheden. Nu gaae vi videre! I KOl1igsberg er en vis Frankolm 3) ansat til at confirmere med 2000, siger to tusind Daler, 1) -Pheiwisch Essens Synagoge- en af de mange smua Synagoger, som fandtes her efter den store Synagoges Brand i Aaret 1795, og som blev opretholdt af Philip Heymun Joseph, kaldet Pheiwisch Essen. 2) Menighedsbønnen: Kodal1sch = Hellig. a) Isac Ascher Francolm (Cohn) var Prædikant i Konigsherg. fra 1820 til 1826, da Myndighederne nedlagde Forbud imod den, reformerte Gudstjeneste.

9 29G 'Courant fast Gehalt. Men Guds~jenesten er der den gamle. Han præker kun; der har nylig været Confirmation, j eg troer af 50 Børn. I Pots dam, Il Miil fra Berlin, har Auerbach ogsaa holdt Confirmation. og Vielser foretager Anerbach 'rundl omkring i Landet. Dog maa han altid have en Pl~' 1) med sig til at udtale den egentlige i~t!"'p n:i'i:l og n~ 'I'ii1 2 ). Det var ogsaa en Galskab af den gode Mand.. al give efter heri, entenelier, det sagde jeg ham, men de Folk er nleget svage, Energie findes ikke her. Der er Kley og jeg ganske anderledes. I Heidelberg og (ulæseligt) prædikes ogsaa tydsk, lnen Guds~jenesten er ikke forandret. Om Carlsrube veed man Intet hverken (ulæseligt) eller i Berlin, nl.all venter, at jeg skal bringe Efterretninger derfra. Nu kjender De omtrent Tingenes Stilling! Man skriver endnu bestandig. Der ~'i 'iv,j'~v S) har igjen skrevet en heel Bog mod de nye TeIupler og 'ivj"'i~i1 j'i1~ ''i 4) har vedkj endt sig sin første Mening mod de Gmnlc. Om David Friedlander u ) kan jeg desværre ikke sige Noget godt! Den Mand er ganske mod det, der hidtil er ske el, og derved egensindig og lidenskabelig i høieste Grad;' han er ganske det Modsatte af det, som man venter efter hans Skrifter. Han veed selv ikke hvad han vil, l) Talmudkyndig. 2) Vielsesritnalet. 3) Rabbineren i Emden (Abraham Lowenstamm). 4) Habbi Aron Chorin(cr) var Habbincr i Arad (Ungam), Reformernes lærdcste Fortaler. 5) David Friedlånder var en anset KølHnand i Berlin, hvol' til han var flyttet fra Konigsberg; han udgav bl. H. en Ovel' sætteise af den hebraiske Bønnebog og var en ivrig Talsmand for Jødedommens og Gudstj enestens Refonll. Om hans oltentlige Henvendelse til OverkonsistorialraHd Teller med Anmodning om at blive optaget i KristendoUlluen under visse Forbehold se l\tindeskrift S. 83. Hans i Brevet omtalte Børn gik over til Kristendommen uden Forbehold.

10 '>9- - I han er meget hypoconder, troer jeg, og da jeg præsenterede ham mjne Breve, og han læste, jeg var Catechet, og hørte, at det var En, som confirmerer, hlev han rasende, da han har den fixe Idee, at Jøderne ikke have nogen Troesbekjendelse! Han var yderst uartig imod mig, og jeg gik strax. Han inviterecle mig til at komme igjen, og det skal jeg gjøre, men jeg skal vist undgaae at tale eet Ord om Beligion med hmn. Jeg' skylder ham ligesom vor Rahbiner derhjemme Skaansel for hans Alder og hans Svagheds Skyld. De øvrige Reformatorer i Berlin gaaer det med ham ligesom det gik mig. De have Medlidenhed med ham og lade ham snakke og støie, Sønnen, som jeg ogsaa var hos, er derimod meget dannet og ar lig, men ogsaa ganske imod Templet. Det Løierligste er at den gamle ivrer ligesaa heftigt imod Christendommen som imod Jødedommen, karl! han er ;"Ji~b ~:;:n l)! Det har De vel ikke ventet, ja jeg saavist ikke heller! Dog nu nok om Jødesager! Indlagt sender jeg Dem endnu et Par Billets, SOlIl jeg beder Dem at besøl:ge laut Adresse. - Jeg veed, kjære Ven, at De tilgiver mig saadanne Friheder. Vil De ikke skrive mig, hvorledes det gaaer med mit Ritual og med Commissionen 2 ). De veed nok, at jeg fik mit Brev om Tahnud tilbagesendt af Hepræsentanterne. Jeg har det endnu, og jeg I) Halv forrykt. 2) Den 20. Januar 1818 nedsatte Kongen en Kommission beswaende af Professorerne C. F. Hornemann, N. C. Kan-og P. E. l\hiller, Overrabbiner Abraham Gedalia, Overlærer ved Drengeskolen Gednlia Moses, Mægler Heyman Gerson - i dennes Sted indtraadte 13. Februar Grosserer Joseph Raphael jr. - og Grosserer Simon E. "Vm-burg med den Opgave at udarbejde el Kirkeritual for det mosaiske Trossamfund. Til denne Kommission indleverede Mannheimer en meget forkortet, hovedsagelig paa Dansk all'attet Bønnebog, S0111 findes i Higsal'kivet sammen med Kommissionens Imb;tillil1g.

11 298 troer, jeg lader Tingen heroe ved det, SOHl er skeet. ilc'vr. ~~, ;lw I) er her en god Ting, jeg er ~~,~ 2) med det, jeg har sagt. At Kjøbenhavnerne have sendt et heftigt Stikbrev efter mig til Hamborg, veed De nok ikke, jeg er en iio~ 3) o. s. v. Hils, kjære Raphael, 1) Talmudisk Sætning: Hold dig i Ho uden al handle. 2) Jeg har gjort rnin Pligt. 3) = Angivet'. At Angrebene paa 1\1. ogsaa skulde.følge ham paa hans llejse i Udlandet, man vel ligge i den Omstmndighed, at den Strid, der i lang Tid knnde holdes indenfor Menighedens fil'e Vægge, nu af :\Iodparlen blev fort udenfo,' dennes (irænse. Ovennævnte Philip Heymun Joseph H indsendte i Septcmber 1820 ct Andragende til Kancelliet om, at deres Børn mualte hlive fol'beredt til Konfh~lllationen af en anden Lærer cnd Mannheimer og efter en anden Lærebog end den af ham benyttede. Eftee en Hrevveksling mellem Hepræsentanternc og lvi. om Formerne, sendte den sidstnævnte en Erklæring i Sagen til Kancelliet og lod sig i sin UngdolIunelighed henrive til at frell1- komm~ 111ed meget stre!'l;:e Udfald mod flere af.tødedollllllens Traditioner. Hepræsentanterncs Moderklæring var ikke mincl!'e skflrp, llleu den var, l'et naturligt, ikke enstemmig. Tre Medlemmer, L E. Bendix, lvi. Berendt og Meyer Levy, støtter sig til Oven'abbiJlerens Betænknin'" b 00' b tilha<>eviser n Mannhcirners An- g,'eb. De skriver bl. a.:»at III'. M., der først for kort Tid siden har begyndt at studere Talmud, langfra endnu ikke har opnaaet den Indsigt i det rabbiniske Sprog, der udfordres til dette Studium. Thi til at gøre Heligionen latterlig, behøves ingen særdeles talmudiske Kundskaber; man kan i saa Henseende "blot studere Voltaire, Eisenmenger In. f1.«...»saa kunne vi dog ikke skjule, at vi netop ved at læse hans Fcwsvm' maa røle. hvorledes enhver, der endnu besidder den mindste Kærlighed for vor Fædrene Tro, l11an blues ved og harines over dette hans Skrift«...»ved at se hele Menigheden angeeben med Ifensyn til dens borgerlige Følelscr og Pligter, se den sat i et slet Lys hos Kongen. og Medborgerne den'ed, at dens HeHgionshcgrchcr Cl' fremstillede som umenneskelige, illiberale, inhumane og skadelige.«lvlen Mannheimer fandt heller ingen Støtte for sine Yderlighed.er })landt sine Tillu~ngere indenfor HepræsentantskalJet. M. L. Nalhanson tage,' Anclagtsøvelsel'ne og den danske Gudstjeneste i Forsvar ved at henvise til en ældrc Erklæring om

12 299 Deres Kone og Deres Børn mange, mange Gange, begge Deres I-len'er Brødre og Hr. \Yulf, beder jeg ligeledes at -hilse. De to Demoiselles kan De sige, al jeg ingenlunde glemmer mine kjøbenhavnske Confirmantinder; SOHl en ægte ::li I) seer jeg i Udlandetikke paa' noget Fruentimmer, og virkelig smager mig Damernes Conversation slet ikke. A proposl for Deres Anbefaling til Schwabes skylder jeg Dem særdeles Tak, det er et herligt Huus, jeg har spilst der 2 Gange. Især syntes jeg særdeles godt om Mad. Gobert, som holdt en Klat af mig, Doctorinden derimod leed jeg ikke nær saa godt, hun er ganske prænumel'el'et af Dr. Salomon! o. s, v. - Om Berlins Gader og Huse og Torve og Porte, som andre Reisende tale saa meget om, skal jeg fortælle Dem det fornødne, naar jeg kommer hjem ll.led min store Dagbog i Folio, propfuld af Nyheder - o. s. v. Aclieu, lev ret, ret vel med Alle Deres Tilhørende! og beed dem Alle ikke at glel1une Deres Efterskr. Meddeel Vedkommende -de fornødne Eftel'retninger af mit Brev!'lwem og hvad, veed De jo selv hedst. Til Overlæreren skal jeg selv skrive idag. i1cliell. taknemmelige og hengivne Yen -Mannheimer. -dette Spørgsmaal, men Mannheimers religiø:;e Anskuelset' og Spørgsmaalet om Lærebogens Ufuldstændighed erklæ!'er han sig for inkompetent til at kunne bedømme, H. L. Hee og M. E. Bloch skriver ganske kort:»vi er ucompetente til heri at afgi"e nogen E;klæring«. (Det mosaiske Trossamfunds Arldy, Kopibog Litra»E«, S ). 1) Hahbiner.

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d.

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Pia Søltoft Slide 1 Hvad er autenticitet? Autenticitet er et nøgleord i

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Trinitatis-Søndag 1846

Trinitatis-Søndag 1846 5286 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns)

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Klokken H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Om Aftenen i de snevre Gader i den store By, naar Solen gik ned og Skyerne skinnede som Guld oppe mellem 5 Skorstenene, hørte tidt snart den Ene snart den Anden, en

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23.

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. marts 1844 Nordens Historie, støttet paa Landets og Folkets Grundtræk,

Læs mere

Christi Himmelfartsdag 1846

Christi Himmelfartsdag 1846 5281 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Grundtvig om folkekirken

Grundtvig om folkekirken Grundtvig om folkekirken på Den grundlovgivende Rigsforsamling i 1849 I det oprindelige udkast til grundloven af 1849 lød paragraf 2 om folkekirken således:»den evangelisk-lutherske Kirke er, som den,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

UDVALGTE SKRIFTER 6IEBL.IKKET

UDVALGTE SKRIFTER 6IEBL.IKKET UDVALGTE SKRIFTER 6IEBL.IKKET ØIEBLIKKET Nr. 1-9. Nr. 1. Indhold. 1) Stemning. 2) Til dette skal siges"; eller hvorledes anbringes et Afgjørende? 3) Er det forsvarligt af Staten den christelige Stat! om

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Onsdag 2den septbr 1846

Onsdag 2den septbr 1846 5303 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret.

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Forklaring til teksten: 1856 = År / Januar = Måned / 22. = Dato / D. = Protokol / p. 63 = Side nr. Komparenten = personen som afhøres Oversigtsbilleder

Læs mere

Nattergalen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844

Nattergalen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 Nattergalen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 I China veed Du jo nok er Keiseren en Chineser, og Alle de han har om sig ere Chinesere. Det er nu mange Aar siden, men just derfor er det værd

Læs mere

Søren Kierkegaard PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL. Af Raphael Meyer

Søren Kierkegaard PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL. Af Raphael Meyer Søren Kierkegaard PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL Af Raphael Meyer SFA-89 2012 KIERKEGAARDSKE PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL AF RAPHAEL MEYER GYLDENDALSKE BOGHANDEL

Læs mere

Den lille Idas Blomster

Den lille Idas Blomster Den lille Idas Blomster Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835»Mine stakkels Blomster ere ganske døde!«sagde den lille Ida.»De vare saa smukke iaftes, og nu hænge alle Bladene visne! Hvorfor

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Den flyvende Kuffert Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Der var engang en Kjøbmand, han var saa riig, at han kunde brolægge den hele Gade og næsten et lille Stræde til med Sølvpenge; men

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

3die Helligtrekonger-Søndag 1846

3die Helligtrekonger-Søndag 1846 5253 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696

18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696 18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696 Lad os alle bede! Kære Herre, tak fordi Du er kærligheden og derfor vil du, at vi skal leve i din

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 29. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre, den mægtige konge med ære

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

5291 Onsdagen 1ste Juli 1846 1846

5291 Onsdagen 1ste Juli 1846 1846 5291 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

4de Søndag efter Paaske 1846

4de Søndag efter Paaske 1846 5279 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Jørgen)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Jørgen) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere