Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer"

Transkript

1 BEK nr 1479 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer I medfør af 30, stk. 1, 3 og 4, 33, 53, 58 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 7, nr. 1, og 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Definitioner og anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved obligatorisk vaccination af fjerkræ. Der er ikke krav om vaccination mod Newcastle disease af andre fugle, men bekendtgørelsen finder anvendelse ved flytning og omsætning af andre fugle, hvis disse er vaccineret mod Newcastle disease. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse for flytning, national omsætning og samling af fjerkræ og andre fugle vaccineret mod Newcastle disease. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Fjerkræ: Høns, kalkuner, perlehøns, vagtler, opdrættet fjervildt og duer, der opdrættes eller holdes i fangenskab. 2) Opdrættet fjervildt: Fasaner, agerhøns, rødhøns og stenhøns. 3) Andre fugle: Fugle, der ikke er fjerkræ. 4) Erhvervsmæssig produktion: Produktion af fjerkræ, rugeæg eller konsumæg i besætninger med mere end 100 æglæggende høner og kommerciel produktion af slagtefjerkræ og opdræt til videresalg. 5) Avlsvirksomhed: Virksomhed med avlsdyr, hvor aktiviteten består i produktion af fjerkræ til avls- og centralopdrætningsvirksomheder. 6) Centralopdrætningsvirksomhed: Virksomhed, hvis aktivitet består i opdræt af fjerkræ til rugeægsproduktionen. 7) Formeringsvirksomhed: Virksomhed med formeringsdyr, hvor aktiviteten består i produktion af rugeæg. 8) Opdrætningsvirksomhed: Virksomhed, hvis aktivitet består i opdræt af fjerkræ til konsumægsproduktion af æg, der leveres til autoriseret ægpakkeri. 9) Konsumægsvirksomhed: Virksomhed med konsumægshøner, hvor aktiviteten består i erhvervsmæssig produktion af æg til konsum. 10) Besætning: En samling af fjerkræ, som anvendes til bestemte formål, som er knyttet til en bestemt geografisk beliggenhed, og som har samme ejer i form af en juridisk eller fysisk person. 11) Ejeren eller ansvarlige: Enhver fysisk eller juridisk person, der ejer fjerkræ eller andre fugle i fangenskab eller holder disse for andre, uanset om der er tale om en kommerciel aktivitet eller ej. 12) Voliere: En indhegning til fugle eller fjerkræ monteret med volierenet eller lignende med dimissioner på maksimalt 19 mm x 19 mm (¾ tomme x ¾ tomme) eller 12,5 mm x 25 mm (½ tomme x 1 tomme). 1

2 Vaccination 3. Ejer eller den ansvarlige af det nedenfor oplistede fjerkræ, herunder fjervildt, er ansvarlig for, at dette vaccineres mod Newcastle disease efter retningslinierne i bilag 1-4. Følgende fjerkræ, herunder fjervildt, er omfattet: 1) Fjerkræ i centralopdrætnings- og opdrætningsvirksomheder. 2) Fjerkræ i formerings- og konsumægsvirksomheder. 3) Fjerkræ i avlsvirksomheder med erhvervsmæssig produktion, herunder opdrættet fjervildt i virksomheder med erhvervsmæssigt avl og opdræt, hvor fjervildtet forbliver under hegn til efterfølgende sæson. 4) Slagtekyllinger til erhvervsmæssig produktion: a) som har adgang til udearealer, eller b) som holdes inde, men opnår en alder på over 10 uger inden slagtning. 5) Slagtekalkuner til erhvervsmæssig produktion. 6) Øvrige kalkuner til erhvervsmæssig produktion. 7) Fjerkræ i besætninger, hvorfra der samles til skuer, udstillinger og lignende. Dette gælder dog ikke fjerkræ, der: a) altid holdes indelukket i voliere med fast tag, og b) udstilles ved separate udstillinger udelukkende med deltagelse af uvaccineret fjerkræ, der er holdt under samme forhold. 8) Fjerkræ i besætninger, hvorfra der omsættes via markeder, samlinger og lignende. Dette gælder dog ikke omsætning af fjerkræ, herunder duer, på skuer, udstillinger og lignende, der er undtaget fra krav om vaccination mod Newcastle disease, jf. nr. 7, og 4, stk. 1. Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan skærpe de i stk. 1 nævnte vaccinationsprogrammer, hvis styrelsen skønner, at der er forøget smittepres som følge af udbrud af Newcastle disease her i landet eller i nabolande. 4. Alle duer, der deltager i kapflyvninger, konkurrencer, udstillinger eller lignende, skal vaccineres med en Paramyxovirus-vaccine, som beskytter mod paramyxovirus-1 infektion hos duer. Dette gælder dog ikke duer, der: 1) ikke har mulighed for at flyve frit, 2) holdes indelukket i voliere med fast tag, og 3) udstilles ved separate udstillinger udelukkende med deltagelse af uvaccineret fjerkræ, der er holdt under samme forhold. Stk. 2. Ejeren eller den ansvarlige for de i stk. 1 nævnte duer er ansvarlig for, at disse bliver vaccineret efter retningslinierne i bilag 4. Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan skærpe det i stk. 2 nævnte vaccinationsprogram, hvis styrelsen skønner, at der er forøget smittepres som følge af udbrud af Newcastle disease her i landet eller i nabolande. 5. Fødevarestyrelsen kan i tilfælde af manglende eller utilstrækkelig udført vaccination påbyde, at vaccination skal foretages af en dyrlæge. Endvidere finder 7, stk. 4, i bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer anvendelse. 6. Ejere eller den ansvarlige for fjerkræ vaccineret mod Newcastle disease skal føre optegnelser over vaccination i besætningsjournal eller lignende. Stk. 2. Optegnelserne skal indeholde oplysninger om dato, vaccinens navn og batch nr., antal vaccinerede dyr, alder, flok nr., hus nr., øvrige relevante oplysninger, evt. bemærkninger og underskrift af den besætningsansvarlige. 2

3 Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte optegnelser skal sammen med dokumentation for modtaget vaccine og kopi af eventuel indberetning om flytning og omsætning til Det Danske Fjerkræraad, jf. 12, gemmes i 5 år fra vaccinationstidspunktet og skal på forlangende fremvises til tilsynsførende dyrlæge. Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan påbyde ejeren eller den ansvarlige for det vaccinerede fjerkræ, at indsende kopi af dokumentation for indkøbt vaccine og udført vaccination, såfremt Fødevarestyrelsen ved kontrolaktivitet finder, at ejeren eller den ansvarlige ikke lever op til kravene i stk. 2 og 3. Kontrol 7. Ejeren eller den ansvarlige for høns og kalkuner i avls-, formerings- og konsumægsvirksomheder skal efter retningslinjerne i bilag 5 lade æg eller blodprøver fra høns eller blodprøver fra kalkuner undersøge for antistoffer mod paramyxovirus-1. Vejledning til udtagning og indsendelse af blodprøver fremgår af bilag 6. Stk. 2. Prøver udtaget i medfør af stk. 1, skal sendes til undersøgelse hos DTU Veterinærinstituttet eller et andet af Fødevarestyrelsen hertil godkendt laboratorium. Stk. 3. Resultatet af undersøgelsen af prøverne udtaget i medfør af stk. 1 skal overholde de i bilag 5 angivne krav. Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan i tilfælde af manglende indsendelse af æg eller blodprøver, eller hvor resultatet giver anledning til mistanke om forkert udtagning og håndtering påbyde, at der indsendes nye prøver. 8. Resultater af undersøgelse for antistoffer mod paramyxovirus-1 skal af laboratoriet overføres til en database i Det Danske Fjerkræraad, snarest efter at prøveresultaterne foreligger. Stk. 2. I tilfælde af, at laboratoriesvar på de i stk. 1 nævnte æg eller blodprøver ikke opfylder retningslinierne i bilag 5, skal Det Danske Fjerkræraad informere Fødevarestyrelsen herom. 9. Ejeren eller den ansvarlige for det vaccinerede fjerkræ skal føre optegnelser over indsendelse af æg og blodprøver til kontrol for vaccination mod Newcastle disease i besætningsjournal eller lignende. Stk. 2. Optegnelserne, jf. stk. 1, skal indeholde oplysninger om dato for indsendelse, antal æg eller blodprøver, alder, flok nr., hus nr., øvrige relevante oplysninger, eventuelle bemærkninger og underskrift af den besætningsansvarlige. Stk. 3. De i stk. 2 nævnte optegnelser skal sammen med laboratoriesvaret gemmes i 5 år fra prøveudtagningstidspunktet, og skal på forlangende fremvises til den tilsynsførende dyrlæge. Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan påbyde ejeren eller den ansvarlige for det vaccinerede fjerkræ, at indsende kopi af dokumentation for kontrol for vaccination mod Newcastle disease, hvis Fødevarestyrelsen ved kontrolaktivitet finder, at ejeren eller den ansvarlige ikke lever op til kravene i stk. 3. Flytning og omsætning 10. Høns og kalkuner i centralopdrætnings- og opdrætningsvirksomheder må ikke flyttes eller omsættes, før vaccination mod Newcastle disease er foretaget i henhold til bilag 1. Stk. 2. Høns og kalkuner i avls-, formerings- og konsumægsvirksomheder må ikke flyttes eller omsættes fra virksomheden, før de i 7, stk. 1, nævnte prøver er udtaget og undersøgt, og der foreligger et resultat, der overholder de i bilag 5 angivne værdier. Stk. 3. Reglerne vedrørende flytning og omsætning i stk. 1 og 2 gælder ikke for følgende: 1) Høns og kalkuner, der er påbegyndt vaccineret, og som ved flytning eller omsætning til ikke erhvervsmæssig produktion, er ledsaget af den i bilag 7 anførte informationsskrivelse udfyldt og underskrevet af sælger. 2) Høns og kalkuner, der endnu ikke er vaccineret første gang jf. vaccinationsprogram i bilag 1. 3) Høns og kalkuner, der samhandles til andre EU- lande eller eksporteres til 3. lande efter gældende regler. 3

4 4) Høns og kalkuner, der flyttes eller omsættes direkte til slagtning eller destruktion. 11. Fjerkræ og andre fugle vaccineret mod Newcastle disease skal ved flytning eller omsætning fra en erhvervsmæssig produktion til en ikke-erhvervsmæssig produktion ledsages af den i bilag 7 anførte informationsskrivelse, udfyldt og underskrevet af sælgeren. Stk. 2. Ved flytning eller omsætning af fjerkræ eller andre fugle mellem to besætninger uden erhvervsmæssig produktion skal sælgeren skriftligt oplyse køberen om Newcastle disease vaccinationsstatus for det pågældende fjerkræ eller andre fugle. Den i bilag 7 anførte informationsskrivelse kan anvendes. 12. Flytning og omsætning af høns og kalkuner fra avls-, centralopdrætnings- og opdrætningsvirksomheder til formerings- og konsumægsvirksomheder skal indberettes af ejeren eller den ansvarlige for den pågældende virksomhed, hvorfra fjerkræet flyttes eller omsættes. Stk. 2. Indberetningen skal ske til Det Danske Fjerkræraad senest 7 dage efter flytningen. 13. Det er forbudt at flytte og omsætte fjerkræ fra besætninger, hvor der vaccineres mod Newcastle disease, til besætninger, hvor der ikke vaccineres mod Newcastle disease og omvendt. Stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder også for andre fugle, der er vaccineret mod Newcastle disease. Stk. 3. Forbudet i stk. 1 og 2 gælder ikke: 1) Ved flytning eller omsætning fra avls-, centralopdrætnings- og opdrætningsvirksomheder til konsumog formeringsvirksomheder, hvor vaccineret og ikke-vaccineret fjerkræ holdes adskilt, både hvad angår fysisk placering og pasningsrutine, eller 2) hvor det pågældende vaccinerede fjerkræ og andre fugle udelukkende er vaccineret med en inaktiveret paramyxovirus vaccine, som beskytter mod Newcastle disease. 14. Fjerkræ og andre fugle vaccineret mod Newcastle disease kan kun tilføres skuer, udstillinger, markeder o. lign., hvis vaccinationen med en inaktiveret paramyxovirus vaccine, som beskytter mod Newcastle disease, er foretaget senest 8 dage før samlingen. Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte fjerkræ og andre fugle skal være ledsaget af en gyldig dokumentation for gennemført vaccination. 15. Arrangører af konkurrencer, udstillinger, markeder og lignende arrangementer, hvor der samles og omsættes fjerkræ, skal informere ejere eller de ansvarlige for det deltagende fjerkræ omfattet af denne bekendtgørelse om deres pligt til at medtage gyldig dokumentation for gennemført vaccination mod Newcastle disease, jf. 14, stk. 2. Stk. 2. Arrangører af konkurrencer, udstillinger, markeder og lignende arrangementer, hvor der samles og omsættes fjerkræ, skal i forbindelse med, at det deltagende fjerkræ ankommer til arrangementet, påse, at det i stk. 1 nævnte dokumentation er medbragt. Stk. 3. Arrangører af konkurrencer, udstillinger, markeder og lignende arrangementer, hvor der samles og omsættes fjerkræ, skal sørge for, at fjerkræ, der ikke følges af det i stk. 1 nævnte dokumentation, udelukkes fra at deltage i det pågældende arrangement. Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan forbyde gennemførelse af arrangementet eller påbyde udelukkelse af fjerkræ uden gyldig dokumentation for udført vaccination, hvis Fødevarestyrelsen i forbindelse med kontrolaktivitet finder, at der ved arrangementet deltager fjerkræ, der ikke er vaccineret mod Newcastle disease, jf. denne bekendtgørelse. Dispensation 16. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra reglerne i 3, stk. 1, 4, stk. 1-2, 6, stk. 1, 10, stk. 1-2, eller 13, stk. 1-2, hvis styrelsen skønner, at hensynet til smittebeskyttelse ikke taler imod. Betaling, straf og ikrafttræden 17. Udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende. 4

5 18. Med bøde straffes den, der 1) overtræder 3, stk. 1, 4, stk. 1 eller 2, 6, stk. 1-3, 7, stk. 1 eller 2, 9, stk. 1-3, 10, stk. 1 eller 2, 11, stk. 1, 12, 13, stk. 1 eller 2, 14 eller 15, stk. 1-3, eller 2) undlader at efterkomme forbud eller påbud efter 5, 6, stk. 4, 7, stk. 4 eller 5, 9, stk. 4, eller 15, stk. 4. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er 1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om vaccination af fjerkræ mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer ophæves. Fødevarestyrelsen, den 8. december 2015 P.D.V. PER S. HENRIKSEN / Marianne Marer 5

6 Bilag 1 Vaccination af høns og kalkuner i erhvervsbesætninger med undtagelse af slagtekyllinger og slagtekalkuner Anvendes til vaccination mod Newcastle disease af høns og kalkuner i: Avlsvirksomheder Centralopdrætningsvirksomheder og opdrætningsvirksomheder Vaccinationsprogram: 1) 1. gang: alder ca. 3 uger, vaccination med levende vaccine i spray eller drikkevand. 2) 2. gang: alder ca. 8-9 uger, vaccination med levende vaccine i spray eller drikkevand. 3) 3. gang: alder ca uger, vaccination med inaktiveret vaccine ved injektion. Der skal foretages revaccination med inaktiveret vaccine ved injektion, hvis det pågældende fjerkræ forbliver i produktionen i længere end til og med 84. leveuge. Bemærk: Vaccinationsprogrammet kan gennemføres således, at vaccination med levende vaccine i spray eller drikkevand foregår i centralopdræts- eller opdrætsvirksomheden, hvorimod vaccination med inaktiveret vaccine kan foretages i forbindelse med flytning til formerings- eller konsumægsvirksomhed. Korrekt udført vaccination via spray vil oftest være mere effektiv end vaccination via drikkevand. Vaccinen skal anvendes, opbevares og i øvrigt håndteres i henhold til vaccineproducentens vejledning. Udført vaccination skal registreres i besætningsjournalen med dato, vaccinens navn og batch nr., antal vaccinerede dyr, alder, flok nr., hus nr., evt. bemærkninger og underskrift af den besætningsansvarlige. Registreringer skal sammen med dokumentation for modtaget vaccine gemmes i 5 år fra vaccinationstidspunktet, og skal på Fødevarestyrelsens forlangende forevises. 6

7 Vaccination af slagtekyllinger og slagtekalkuner Bilag 2 Anvendes til vaccination mod Newcastle disease af slagtekyllinger og slagtekalkuner i besætninger med: Slagtekyllinger til erhvervsmæssig produktion, som går ude, eller som opnår en alder over 10 uger Slagtekalkuner til erhvervsmæssig produktion. Vaccinationsprogram: 1) 1. gang: alder ca. 3 uger, levende vaccine i spray eller drikkevand. 2) 2. gang: alder ca. 9 uger, levende vaccine i spray eller drikkevand. 3) 3. gang: alder ca. 12 uger, levende vaccine i spray eller drikkevand. Bemærk: Vaccinen skal anvendes, opbevares og i øvrigt håndteres i henhold til vaccineproducentens vejledning. Korrekt udført vaccination via spray vil oftest være mere effektiv end vaccination via drikkevand. Udført vaccination skal registreres i besætningsjournalen med dato, vaccinens navn og batch nr., antal vaccinerede dyr, alder, flok nr., hus nr., evt. bemærkninger og underskrift af den besætningsansvarlige. Registreringer skal sammen med dokumentation for modtaget vaccine gemmes i 5 år fra vaccinationstidspunktet og skal på Fødevarestyrelsens forlangende forevises. 7

8 Vaccination af opdrættet fjervildt Bilag 3 Fjervildt her defineret som fasaner, agerhøns, rødhøns og stenhøns. Vaccination foretages af opdrættet fjervildt, som ikke udsættes, men forbliver under hegn til følgende sæson/sæsoner. Vaccination foretages med inaktiveret Paramyxovirus-vaccine, der beskytter mod Newcastle disease. Fødevarestyrelsen anbefaler, at fjerkræ, der ikke er vaccineret tidligere, basisvaccineres med 2 injektioner med 4 ugers mellemrum, første gang tidligst ved 6-ugers alderen. Vaccination skal påbegyndes, inden fjervildtet er 12 uger gammelt. Revaccination foretages én gang årligt. Vaccination udføres subkutant eller intramuskulært med kort kanyle: Subkutan injektion foretages under en fremtrukket hudfold på siden af halsen eller i nakken så langt væk fra hovedet som muligt. Nålen skal have retning væk fra hovedet. Det er vigtigt, at vaccinen deponeres omhyggeligt subkutant. Intramuskulær injektion foretages i brystmuskulaturen på det tykkeste sted Bemærk: Vaccination skal foretages med en af Lægemiddelstyrelsen godkendt, inaktiveret vaccine. Hvis der ikke findes egnede vacciner registreret af Lægemiddelstyrelsen, sælges disse på dispensation fra DTU Veterinærinstituttet. Vaccinen skal anvendes, opbevares og i øvrigt håndteres i henhold til vaccineproducentens vejledning. Udført vaccination skal registreres i besætningsjournalen med dato, vaccinens navn og batch nr., antal vaccinerede dyr, alder, øvrige relevante oplysninger og underskrift af den besætningsansvarlige. Registreringer skal sammen med dokumentation for modtaget vaccine gemmes i 5 år fra vaccinationstidspunktet og skal på Fødevarestyrelsens forlangende forevises. 8

9 Vaccination af hobbyfjerkræ, racefjerkræ og duer Bilag 4 Vaccination skal foretages af: Hobby- og racefjerkræ, der samles til skuer, udstillinger o. lign. hobby- og racefjerkræ, der omsættes via markeder, samlinger o. lign. alle duer, der deltager i kapflyvning, konkurrencer, udstillinger o. lign. Undtaget fra vaccinationskravet er dog fjerkræ, herunder duer, der ikke har mulighed for at flyve frit, som holdes indelukket i voliere med fast tag, og som udstilles ved separate udstillinger med deltagelse af udelukkende uvaccineret fjerkræ, der er holdt under samme forhold, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 1, nr. 7, og 4, stk. 1. Der er ligeledes undtagelse for fjerkræ, herunder duer, der omsættes ved separate udstillinger, jf. 3, stk. 1, nr. 8. Vaccination skal foretages med inaktiveret Paramyxovirus-vaccine, der beskytter mod Newcastle disease. Til duer skal der anvendes en inaktiveret Paramyxovirus-vaccine, som beskytter mod Paramyxovirus 1 infektion hos duer. Fødevarestyrelsen anbefaler, at fjerkræ der ikke er vaccineret tidligere, basisvaccineres med 2 injektioner med 4 ugers mellemrum. For ungers vedkommende første gang tidligst ved 6-ugers alderen. Revaccination foretages én gang årligt. Vaccination skal være udført senest 8 dage før deltagelse ved konkurrencer, udstillinger, skuer, markeder o. lign. Vaccination udføres subkutant eller intramuskulært med kort kanyle: Subkutan injektion foretages på siden af halsen eller i nakken under en fremtrukket hudfold, så langt væk fra hovedet som muligt. Nålen skal have retning væk fra hovedet. Det er vigtigt at vaccinen deponeres omhyggeligt subkutant. Intramuskulær injektion foretages i brystmuskulaturen på det tykkeste sted. Bemærk: Vaccination skal foretages med en af Lægemiddelstyrelsen godkendt, inaktiveret vaccine. Hvis der ikke findes egnede vacciner registreret af Lægemiddelstyrelsen, sælges disse på dispensation fra DTU Veterinærinstituttet. Vaccinen skal anvendes, opbevares og i øvrigt håndteres i henhold til vaccineproducentens vejledning. Det anbefales, at hele besætningen vaccineres, og ikke kun de dyr, der skal samles på skuer, udstillinger, markeder o. lign. 9

10 Prøveantal og titerværdier Bilag 5 Der skal for kontrol af antistoffer mod paramyxovirus-1 undersøges enten æg eller blodprøver af høns eller blodprøver af kalkuner i avls-, formerings og konsumægsvirksomheder, jf. 7, stk. 1. Der kan anvendes æg indsendt til rutinemæssige undersøgelser for salmonella-antistoffer, jf. bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil. Såfremt der anvendes blodprøver, udtages prøverne, når dyrene er uger gamle. Der kan anvendes blodprøver, som indsendes til andre undersøgelser også. Antal Prøver Der indsendes 30 æg eller blodprøver jævnt fordelt fra hvert hold dyr, der er indsat i besætningen, hvor et hold forstås som dyr, der kommer fra samme opdrætter, og som indsættes samtidig i besætningen. Indsættes dyrene fra samme hold i flere huse, skal de 30 æg eller blodprøver udtages jævnt fordelt fra de pågældende huse. Krav til værdier Æg eller blodprøver undersøgt ved ELISA (kun høns): Af de 30 prøver skal mindst 25 af prøverne have en OD % lig med eller større end 12. Blodprøver undersøgt ved HI-test (høns og kalkuner): Af de 30 prøver skal mindst 25 af prøverne have en titer på 64 eller derover. 10

11 Vejledning om udtagning og indsendelse af blodprøver Bilag 6 Udtagning af blodprøver: Selve åreladningen foretages ved indsnit i blodåren, der løber over albueleddet indvendigt på vingen. Når vingen løftes op, og fjer og dun er fjernet udfra leddet, vil man ved tryk over albueleddet på blodåren kunne stemme så meget, at blodåren træder tydeligt frem. Selve indsnittet foretages med en skarp skalpel (ex. Paragon nr. 11). For at undgå store efterblødninger må der kun skæres på langs, ikke på tværs eller helt igennem blodåren. Alternativt kan der til mindre fjerkræracer anvendes en skarp kanyle til at prikke hul på venen med. Så snart glasset er max. halvt fyldt (ca ml.), sættes proppen i, og glasset lægges vandret til koagulering. For stærk blødning kan eventuelt bringes til standsning ved et let tryk med tommelfingeren på såret. Pakning af blodprøver: Blodprøverne pakkes i dertil egnede bakker eller lignende således, at de sikres bedst muligt mod beskadigelse under forsendelsen. Husk at vedlægge udfyldte stregkodemærkater. Undgå at mærkaterne kommer i direkte berøring med blodprøverne. NB! Blodprøverne kan opbevares på køl, men må ikke fryses. Indsendelse af blodprøver: Udtagning og indsendelse af blodprøver skal planlægges således, at indsendelse ikke foregår lige før weekender og helligdage. Blodprøverne skal hurtigst muligt efter indsamlingen sendes til: DTU Veterinærinstituttet, Bülowsvej 27, 1790 København V Som anført i bekendtgørelsen 7, stk. 2, kan prøverne ligeledes sendes til andet laboratorium, der er godkendt af Fødevarestyrelsen til at udføre den pågældende undersøgelse. Materialebrug: Fjerkræblodprøveglas med prop Materiale til indpakning og forsendelse af prøver Skalpel til udtagelse af blodprøverne. 11

12 Bilag 7 Informationsskrivelse til anvendelse ved salg m.v. af fjerkræ vaccineret eller påbegyndt vaccineret mod Newcastle disease. I medfør af 11, stk.1, skal fjerkræ, der er vaccineret eller påbegyndt vaccineret mod Newcastle disease, og som flyttes eller omsættes fra centralopdrætnings-, opdrætnings- eller avlsvirksomheder til ikke erhvervsmæssig produktion, ledsages af en af sælger udfyldt og underskrevet informationsskrivelse: Sælger: Køber: Navn: Navn: Adresse: Adresse: CHR-nr.: Evt. CHR-nr.: Dyrets betegnelse: Art/Race: Antal: Alder: Vaccination mod Newcastle disease: Dato Vaccinenavn/batch nr. Afkryds for: Levende Inaktiveret vaccine vaccine 1. gang: 2. gang: 3. gang: 4. gang: BEMÆRK: Efter 13 i bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease herunder paramyxovirus-1 hos duer er det forbudt at indsætte fjerkræ og andre fugle vaccineret mod Newcastle disease i besætninger med fjerkræ, der ikke er vaccineret mod Newcastle disease, med mindre det vaccinerede fjerkræ holdes adskilt fra det uvaccinerede, eller det vaccinerede fjerkræ udelukkende er vaccineret med en inaktiveret vaccine. Underskrift Dato Denne informationsskrivelse kan ikke anvendes som vaccinations-attest 12

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. BEK nr 120 af 02/02/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00362 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1) BEK nr 328 af 19/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-304-00061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1914

Læs mere

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE!

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE! Hadsten Fjerkræklub indbyder hermed sine medlemmer, samt alle medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, til at udstille på Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, der afholdes som åben

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Til interne og eksterne høringsparter J.nr.: 2015-28-31-00124/2015-28-31-00125 Dato: 1. februar 2016 Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1433 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00240 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 366 af 15/04/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 001-02706 Senere ændringer til forskriften BEK nr 743 af

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) BEK nr 1432 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-523-00005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1683

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 104 af 11/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00663 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1)

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1) BEK nr 307 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-6022-000002 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1)

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1) BEK nr 558 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrlsen, j.nr. 2011-20-2301-00719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER Svanholm den 30. juni 2016 Susanne Kabell, dyrlæge SEGES Økologi REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER FJERKRÆVIRKSOMHED, REGISTRERING Besætninger med flere end

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 1534 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Rapport over forsøg finansieret af Fjerkræafgiftsfonden i projektåret 2007/2008 Forfattere: Lis Olesen,

Læs mere

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Indsyning Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Alle dyr skal ind ved indgangen på havnevej, så vi er sikre på at alle kommer forbi dyrlægekontrollen

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1) Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1) I medfør af 28, 32, 35, 36, 37, 45, stk. 1 og 2, 49, stk. 1, 50, 51 og 60, stk. 3 i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger BEK nr 1112 af 21/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 08-0116-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1) BEK nr 1342 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000211 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1)

Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1) BEK nr 1355 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-14-31-00069 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1)

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) Page 1 of 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) I medfør af 44, stk. 1, 45, og 70, stk. 3 og 5 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 45 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og SEGES Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler.

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og SEGES Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler. Sundhedsregler 2017 For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme. Sundhedsreglerne

Læs mere

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed (Version 1, 30. juni 2011) Bilag 12: Sundhed Lovkrav: Bek. 261 3. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for minkfarmen og en dyrlæge. Bek. 261 4. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1) BEK nr 56 af 15/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser 1)

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser 1) BEK nr 9 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2015

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2015 PLAN OG REGLER 2015 Dyrskuet Thy - Mors GENERELT Almindelige bestemmelser Ret til at udstille på skuet har enhver med interesse for Dyrskuet Thy - Mors. Anmeldelse Anmeldelse af dyr sker på skemaer, der

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 19. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. 11. december 2015. Nr. 1698.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 19. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. 11. december 2015. Nr. 1698. Lovtidende A 2015 Udgivet den 19. december 2015 11. december 2015. Nr. 1698. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00.

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle,

Bekendtgørelse om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle, Side 1 af 7 Bekendtgørelse om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle, fasaner og agerhøns samt af ænder til udsætning i virksomheder, der ønsker at samhandle inden for EU (* 1) BEK nr 125

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 Det er vigtigt at du læser de veterinære regler godt igennem for det dyr du skal udstille. Det er ærgerligt hvis du kommer til dyrskuet og bliver afvist af dyrlægen

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko.

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. Sundhedsregler som gælder ved deltagelse i dyrskuer i Danmark For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

I medfør af 3, stk. 4, 8, stk. 2 og 22, stk. 4 i lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber fastsættes:

I medfør af 3, stk. 4, 8, stk. 2 og 22, stk. 4 i lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber fastsættes: BEK nr 1241 af 08/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1942-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. LBK nr 93 af 19/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1406589 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2, 18,

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-704-00070 Senere ændringer til forskriften BEK nr 822

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 8. december 2008 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2008-12105-142 Sagsbeh.: tk Fil-navn: Dokument 2 Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005

Høringsudkast af 21. november 2005 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om transport og import af genetisk modificerede organismer 1 I medfør af 10 stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 19, 27, stk. 1 og 2 og 36 i lov om miljø

Læs mere

13. maj 2016 EM 2016/xx

13. maj 2016 EM 2016/xx 13. maj 216 EM 216/xx Bemærkninger til ændringsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Siden januar 216 har der været udbrud af hundesyge i Qeqertaq og Ilulissat, hvor omkring 12 hunde døde af

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 398 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion BEK nr 1024 af 27/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2010-20-2301-00523 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab BEK nr 1861 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1 I medfør af 30, stk. 1, 32 c, 38 d, stk. 1, 43, stk. 1, 45, stk. 1, 46, stk. 2, 47, 59, stk. 4

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly 1)

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly 1) BEK nr 856 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6220-00158 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Forskrift for fjerkræ og fuglehold i byzone i Sønderborg kommune Juni 2015

Forskrift for fjerkræ og fuglehold i byzone i Sønderborg kommune Juni 2015 Forskrift for fjerkræ og fuglehold i byzone i Sønderborg kommune Juni 2015 1/5 1 Formål Formålet med denne forskrift er at fastsætte regler for fjerkræ og fuglehold i Sønderborg Kommune i områderne, der

Læs mere

Veterinære bestemmelser

Veterinære bestemmelser Veterinære bestemmelser 2016 18-04-16 Veterinære bestemmelser Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. KVÆG Alt kvæg

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

2. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold

2. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold 2. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold Information og status på zoonoser samt andre veterinære forhold En zoonose er en infektion, som kan smitte mellem dyr og mennesker. I Danmark er animalske fødevarer

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere