Dreyfus-affæren og dens følger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dreyfus-affæren og dens følger"

Transkript

1 Dreyfus-affæren og dens følger Oversat af Jens Ellekær Kilde: Aus Politik und Zeitgeschichte, 50, 2007, Bundeszentrale für politische Bildung Aus Politik und Zeitgeschichte udgives af den tyske Forbundscentral for politisk dannelse (Bundeszentrale für politische Bildung) som et tillæg til ugeavisen Das Parlament. Med forbundscentralen egne ord har udgivel sen til formål at offentlig gøre viden skabeligt base rede, alment forståelige bidrag til samtidshistoriske og social viden skabe lige temaer såvel som til aktuelle politiske spørgsmål. Tillæg get er et forum til diskussion, en indfø ring i komplekse viden s områder og tilbyder en afbalance ret blanding af grundlæggende og aktuelle analyser. Elke-Vera Kotowski, født 1961; dr.phil., er videnskabelig medarbejder ved Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien samt docent på Historisk Institut ved universitetet i Potsdam. Hun har skrevet og redigeret en række bøger om jødiske emner. Hvis I vil det, er det ikke et eventyr således formulerede Theodor Herzl, grundlæggeren af den zionistiske bevægelse, undertitlen til sin i 1902 udgivne utopiske roman Altneuland, hvori han fremlagde idealet for et fremtidigt hjemsted for jøder. Hvad der skete i Frankrig i slutningen af det 19. århundrede, var ikke noget eventyr. Affæren omkring Alfred Dreyfus, en fransk kaptajn af jødisk tro, fik Herzl til at rette sin opmærksomhed mod det i Europa stadig mere højlydt artikulerede jødespørgsmål og mod at løse dette gennem en jødestat (hvilket også var titlen på hans politiske hovedværk, som han udgav i 1896). Herzl, der siden 1891 havde arbejdet i Paris som korrespondent for Neue Freie Presse i Wien, var øjenvidne til og rapporterede de skæbnesvangre begivenheder, der udgjorde et Theodor Herzel vendepunkt i Frankrig og i jødernes historie i Europa. L Affaire, som næsten hver fransk borger forbinder den længstvarende samfundskrise i Den Tredie Republik med, gør endnu i dag indtryk og udgør en milepæl i den kollektive erindring, idet den skærpede den samfundsmæssige og politiske bevidsthed ikke blot i la Grande Nation, men i hele Europa. Dreyfus-affæren Under tømning af en papirkurv hos Max von Schwartzkoppen, militærattaché ved den tyske ambassade i Paris, fiskede en regøringskone, der arbejdede for den den hemmelige franske tjeneste, den 25. september 1894 et dokument op, som hun overgav til Krigsministeriets efterretningskontor. Dette dokument, der er gået over i historien som le bordereau (adviseringsskrivelse, føgeskrivelse) oplistede hemmelige informationer (for eksempel en optegnelse over den hydrauliske bremse til 120 mm skyts og over de erfaringer, man har gjort med denne ), som 1

2 adressaten blev stillet i udsigt. Bordereau et var håndskrevet og anonymt. Imidlertid kunne forfatteren kun befinde sig i generalstaben i Paris, idet de adviserede informationer kun var tilgængelige dér. På grundlag af en fotografisk kopi blev der i generalstabens efterretningsektion foretaget en sammenligning af håndskrifter. Mistanken faldt hurtigt på en patriotisk og meget ambitiøs jødisk artillerikaptajn ved navn Alfred Dreyfus ( ), som siden januar 1893 havde været i færd med at gennemgå en toårig skoling i generalstaben og på det tidspunkt var tilkommanderet et parisisk infanteriregiment. I generalstaben var man generelt enig om, at han var mistænkelig, fordi han ikke blot var alsacer og dermed kvasitysker, men også jøde og dermed prædestineret til forræderi. Den 14. oktober 1894, en søndag, kørte forberedelserne til arrestationen af Dreyfus i højeste omdrejninger. Krigsministeren, divisions general Auguste Mercier, udnævnte major Armand du Paty de Clam til officier de police judiciare og betroede ham forundersøgelserne, mens man dog samtidig underskrev Dreyfus arrestationsordre. Under påskud blev Dreyfus den 15. oktober beordret til generalstaben og dér pålagt at nedskrive nogle for ham forelagte sætninger. Det drejede sig om ord og delsætninger fra bordereau et. Selv om en håndskriftskyndig kun få dage forinden havde afvist at kunne genkende Dreyfus som forfatteren, var en overfladisk lighed for efterretningssektionens officerer et tilstrækkeligt bevis for, at Dreyfus var dokumentets ophavsmand og dermed landsforræder. Dreyfus blev ført bort og samme dag underlagt en tidsubestemt undersøgelsesarrest. Allerede efter 14 dage afsluttede Du Paty de Clam forundersøgelserne, hvorunder de mest forskelligartede bevisstykker blev sammensat, for at styrke det én gang fastlagte spor 1 Den 31 oktober meddelte pressebureauet Agence Havas, at en officer var blevet fængslet som følge af mistanke om højforræderi. Dagen efter udpegede den antisemitiske avis La Libre Parole jøden Dreyfus som den skyldige. Den 3. november Detlev Zimmermann: Eine Bewährungsprobe für die Republik. Frankreich und die Dreyfus-Affäre. I: Elke-Vera Kotowski/Julius H. Schoeps (Hrsg.): J'Accuse...!... ich klage an! Zur Affäre Dreyfus. Eine Dokumentation. Berlin 2005, s. 37. rejste militæradvokaturen anklage mod Dreyfus; den 19. december blev retsforhandlingerne indledt i Krigsretten. Allerede efter tre dage fulgte den enstemmige domsafsigelse. Den dengang 35-årige ægtemand og far til to børn blev afskediget fra hæren med tab af ære og dømt til forvisning på livstid til Djævleøen - Île de Diable -, der var en særlig afdeling af straffekolonien i Fransk Guyana. Få dage inden retssagen blev indledt i Krigsretten, formulerede von Schwartzkoppen, der var uvidende om, at bordereau et 2 fra hans papirkurv tjente som det eneste reelle bevismateriale mod Dreyfus, sin vurdering af tilfældet Dreyfus og sendte denne per brev, dateret den 14. december 1894, til Berlin: Sagen omkring Dreyfus er fortsat fuldstændig mørkelagt. Det er endnu ikke blevet fastslået, hvad det dokument indeholder, som Dreyfus skal have overgivet til en udenlandsk militærattaché eller agent. (...) Stadig mere tyder på, at sagen vil ende med en frifindelse af Dreyfus, hvorunder ikke blot krigsministerens allerede meget underordnede stilling samt generalstabschefens naturligvis ville lide betragteligt, og at førstnævntes også vil være helt uholdbar. (...) boulevard pressens stillingtagen til fordel for krigsministeren kan kun fremme sidstnævntes fald, som allerede inden Dreyfus-affæren var en afgjort sag. 3 2 Den 20. juli 1894, to månder inden bordereau et havnede hos efterretningstjenesten, dukkede en fransk major ved navn Marie-Charles-Ferdinand Walsin-Esterhazy op på den tyske ambassade i Paris og tilbød militærattacheen, oberstløjtnant Max von Schwartzkoppen, sin tjeneste. Allerede næste dag modtog Schwartzkoppen et brev fra Esterhazy, hvori denne adviserede en rejse og informationer om Rusland. Den 27. juli henvendte Esterhazy sig på ny til Schwartzkoppen, gav denne oplysninger om sig selv og krævede et månedligt beløb på 2000 francs for sine fremtidige tjenester. Om dette møde noterede Schwartzkoppen: En aktiv fransk officer, der ikke holder sig tilbage fra at blive forræder mod sit fædreland (...). Den 15. august købte Schwartzkoppen de første hemmelige dokumenter af Esterhazy. Det drejede sig om en mobiliseringsplan for det franske artilleri; Esterhazy modtog 1000 francs. Den 1. september overgav Esterhazy på ny tre dokumenter til Schwartzkoppen: en fortegnelse over dækningstropper, en beskrivelse af den korte 120 mm kanon og et udkast til skydereglementet for feltartilleriet. Få dage senere fulgte en beretning om artillerimanøvren i Sissonne. 3 Udenrigsministeriets politiske arkiv, Berlin. 2

3 Følgerne Som Schwartzkoppen havde antydet, bestræbte krigsministeriet sig på at få afsluttet sagen hurtigst muligt og på, at mindst muligt skulle nå ud til offentligheden. Og alligevel blev der givet afmålte informationer (om end, som det senere skule vise sig, fingerede) til pressen, der straks kastede sig over sagen. Hvad enten det var liberale eller konservative aviser, så rettede de verbale flammekastere uagtet sandhedsindholdet i beskyldningerne sig mod jøden Dreyfus. Den nye trykketeknik gjorde det muligt for aviserne at vise prangede karikaturer i stort format af agenten for arvefjenden Tyskland 4 på forsiderne. Hvor krigsminister Mercier havde været anset som en fiasko, hvis tilbagetræden var blevet krævet, så var han nu en folkehelt og hærens halvgud, der gjorde kort proces med forræderen. Når det kom til reportagernes antisemitiske attituder, så holdt hverken den højre- eller den venstreorienterede presse sig tilbage. Spionageanklagen mod en jødisk officer, der tilmed stammede fra Alsace - som efter den tabte Tysk-franske Krig i 1870/71 var blevet annek teret af Tyskland - blev en katalysator for alle de utilfredse og dem, der kom til kort i det franske samfund. Dreyfus tjente som klassisk syndebuk. For mange katolikker var han inkarna tionen af en kristusmorder; for ikke så få socialister symboliserede han den jødiske storkapital à la Rothschild samt ambitioner om en verdens konspiration. For revisionisterne var han indbegrebet af republikkens vildskud samt dens misforståede tolerance og det destruktive demokratiske lighedsideal. I militæret, der i vidt omfang stadig var traumatiseret af den tabte krig, og hvis officerer hovedsageligt blev rekrutteret fra aristokratiet, kunne der også fornemmes en antisemitisk grundtone: forbehold, som den militære ledelse plejede, når det kom til besættelse af højere officers poster med jøder. En af de skarpeste oppiskere af antijødiske følelser var Edouard Drumont, som allerede med sin bog La France juive fra 1886 (den tyske udgave 4 Efter Preussens opstigen så Frankrig en ny rival i sit umiddelbare naboskab, der som følge af den af Frankrig tabte krig i 1870/71 og den efterfølgende dannelse af Det Tyske Kejserrige samt den vågnende tyske nationalfølelse udløste stor bekymring i la Grande Nation. udkom allerede samme år under titlen Das verjudete Frankreich) havde fremkaldt et skifte i den offentlige opinion i Frankrig. La France juive blev en slags bibel for antisemitterne. 5 Allerede i udgivelsesåret blev der solgt eksemplarer af denne pamflet, og frem til 1914 blev den genoptrykt mere end 200 gange. Drumont, som i 1889 havde stiftet Antisemitligaen, 6 forstærkede den antisemitiske propaganda, da han fra 1889 udgav sin egen avis La Libre Parole, hvori han fremførte en stærkt antisemitisk polemik. Kort efter stiftelsen af La Libre Parole berettede Theodor Herzl i en artikel til Neue Freie Presse fra Paris om Drumonts åbne antisemitisme. Under overskriften Franske antisemitter hed det: Fra gammel tid egner jøderne sig fortræffeligt til at blive gjort ansvarlige for regeringens fejl og misbrug, for de regeredes ubehag og elendighed, for pest, misvækst, hungersnød, offentlig korruption og forarmelse. 7 I sit antisemitiske propagandablad kunne Drumont selv ses i karikaturer, for eksempel i udgaven fra den 10. november 1894, hvor hans overmægtige kontrafej har til hensigt at fjerne forræderen Dreyfus udstyret med et formentlig jødisk fysiognomi og den hyppigt tilbagevendende tyske pikkelhue med en ildrager. Med sådanne karikaturer, der også fremkom i mange andre, helt igennem mere moderate aviser, blev folkesjælen antændt. Da den dømte Dreyfus den 5. januar 1895 måtte udstå den offentlige degraderings ydmygende procedure, stod der nysgerrige langs gitterhegnet omkring l École militaire, eller de klatrede op i de omkringstående træer og råbte i kor: Død over forræderen! Død over jøderne! På Herzl, som overværede denne ydmygelse, gjorde begivenheden et varigt indtryk: Klokken 5 I dette tobindsværk, der blev en af det 19. århundredes største boghandlersucceser, gjorde Drumont jøderne ansvarlige for Frankrigs fald og ulykke. Han udviklede et lukket system af antisemitisme og baserede sig på forskellige tidligere tænkere: Hos Gougenot des Mousseaux betjente han sig af dennes sammensværgelsesteori, og fra Gobineau tog han dennes raceteori. Ifølge Drumont er jøderne fremmede for franskmændene og af en mindreværdig race, der depraverer franskhedens karakter. 6 Tilsvarende den i 1879 i Tyskland af Wilhelm Marr stiftede Antisemitliga var også denne et samlingssted for erklærede modstandere af jødernes samfundsmæssige ligestilling. 7 Neue Freie Presse, 31. august

4 Forsiden af La Libre Parole 10. november 1894 ni var den store plads fyldt med militære enheder, der dannede en karré. Fem tusind mand var udkommanderet. I midten var der en general til hest. Nogle minutter over ni blev Dreyfus ført ud. (...) Fire mand førte ham frem foran generalen. Denne sagde: Alfred Dreyfus, De er uværdig til at bære våben. I det franske folks navn degraderer jeg Dem. Man fuldbyrdede dommen. Så hævede Dreyfus sin højre hånd og råbte: Jeg sværger og erklærer, at De degraderer en uskyldig. Leve Frankrig! 8 Videre hed det: Jeg ser stadig den anklagede i hans mørke artilleristuniform (...). Og vredesudbruddet fra mængden på gaden lyder stadig i mine øren: À mort! À mort les juifs! Død over alle jøder... 9 Herzl, der i 1897 havde indkaldt til den første zionistkongres i Basel, blev senest efter appelsagen i 1899 og den fornyede domfældelse af Dreyfus klar over, at det her ikke drejede sig om domfældelse af en hvilken som helst officer, men derimod om at placere skylden på en jøde. I 1899 erkendte han i North American Review: Processen mod Dreyfus gjorde mig til zionist. 10 Han betragtede en fremtidig sameksistens mellem jøder og ikkejøder i Europa på grundlag af gensidig forståelse og gensidig anerkendelse som umulig og skønnede, at jødernes hidtidige forsøg på emancipation og integration havde været forgæves. For hvis ligestillingen var mislykket i Frankrig - menneskerettighedernes og det revolutionære princip om frihed, lighed og broderskabs land - hvor i Europa skulle det så lykkes? Mellem 1895 og 1899 havde familien Dreyfus gjort alt, hvad der var den muligt for at bevise uskylden hos den ægtefælle og bror, der nu sad fængslet på Djævleøen under menneskeuværdige forhold. Hans hustru Lucie henvendte sig til offentligheden for at fremkalde en appelsag. For at give sin anmodning vægt, offentliggjorde hun det kostbareste og samtidig mest intime, der var tilbage af hendes mand: de sporadisk ankomne breve 11 fra Djævleøen, som hun 8 Ibid., 5. januar Cit. efter Julius H. Schoeps, Theodor Herzl und die Affäre Dreyfus. I: samme/hermann Simon: Dreyfus und die Folgen. Berlin 1995, s. 25. Degraderingen af kaptajn Dreyfus 10 Cit. efter ibid., s Brevene blev først offentliggjort i avisen Le Siècle, derefter 4

5 endog ønskede at følge ham til, men som hun ikke fik lov til. Disse ofte deprimerende breve fra en patriot, der til stadighed bedyrede sin uskyld og samtidig var stærkt knyttet til fædrelandet og militæret, tydede ikke på en forræder, men på et fortvivlet menneske, hvem der var overgået en stor uret. Hans ældre bror Mathieu involverede sig lige så kompromisløst i at få ham løsladt. Han fik støtte fra indflydelsesrige sympatisører, som overdrog ham aflastende bevismateriale. For atter af bringe Dreyfus-sagen i offentlig hedens bevidsthed, lod han endog en fingeret melding om sin brors flugt fra Djævleøen sprede i pressen. Samtidig var der personer inden for militæret, som tvivlede på Dreyfus skyld, frem for alt major Georges Picquart, som siden 1. juli 1895 havde ledet efterretningssektionen. I august 1896 viste dens undersøgelser, at Marie-Charles- Ferdinand Walsin-Esterhazy, major i 74. infanteriregiment, entydigt måtte være ophavsmand til bordereau et. Picquart underrettede vicegeneralstabschefen Charles-Arthur Gonse om opdagelsen, hvorefter han meget hurtigt blev fjernet fra sin post, og der endvidere blev rejst anklage mod ham. For at gøre Picquart tavs, blev han I januar 1897 kommanderet til et algerisk skytteregiment. Ikke desto mindre forfattede han et memorandum om sagen, som dog fokuserede mere på Esterhazy end på Dreyfus, og sendte det gennem sin advokat til republikkens præsident, Félix Faure, og til senator Gustave Scheuerer-Kestner. Dermed sikrede han sig bevidst om konsekvenserne for sin egen person -, at hans beskyldninger mod Esterhazy og dermed hans overbevisning om Dreyfus uskyld nåede ud til offentligheden. I generalstaben forsøgte man ihærdigt at diskreditere redebesmudseren Picquart, og man gik endog så langt som til at udfærdige falsk bevismateriale. På omtrent samme tid identificerede en parisisk bankier Esterhazys håndskrift som værende identisk med den på bordereau et, hvorpå Mathieu Dreyfus indgav politianmeldelse mod Esterhazy. Retssagen mod Esterhazy blev indledt den 4. december Imidlertid erklærede tre skriftsagkyndige efter at de var blevet stillet et generøst honorar i udsigt -, at Esterhazy ikke var forfatter af bordereau et. Den som bog: Lettres d'un innocent. Paris januar 1898 afsluttede krigsretten sagen med en frifindelse. J accuse! Den 13. januar 1898 offentliggjorde George Clemenceau, redaktøren af avisen L Aurore et åbent brev til republikkens præsident, skrevet af Frankrigs kendteste samtidige forfatter, Émile Zola. Det åbne brev bar med store typer overskriften J accuse...! ( Jeg anklager...! ). Mens Clemenceau i 1894 havde beklaget den for milde straf for Dreyfus højforræderi, stod han fra nu af i spidsen for les dreyfusards og havde kunnet overtale Zola til offentligt at tage parti for den uskyldige. Allerede forinden var Zola af vicepræsidenten for det franske senat, Scheurer- Kestner, gennem talrige samtaler og forsøg på overbevisning blevet opfordret til at tage stilling. Frifindelsen af Esterhazy to dage tidligere blev anstødsstenen til det åbne brev, som Zola skrev hen over en nat. I sit anklageskrift udstillede han med en lige så kraftig offentlig virkning, som den Luther i sin tid havde skabt med sine 95 teser statsræsonen samt det korrupte militærapparat og dets medskyldige. Han nævnte alle de implicerede ved navn, vel vidende, at han nu selv måtte regne med strafferetslige konsekvenser. Reaktionerne på anklageskriftet var lige så højlydte som modstridende. På den ene side udløste det en strøm af solidaritetstilkendegivelser, på den anden side opstod der under påvirkning fra konservative kredse og kirken en ophidset pøbel. Senest nu blev det åbenbart, at der i Frankrig stod to uforsonlige lejre over for hinanden: Dreyfusarderne, som blev rekrutteret blandt venstre orienterede intellektuelle, liberale journalister og jurister, og som var overbeviste om den jødiske kaptajns uskyld, og anti-dreyfusarderne, hvis fortalere kom fra den konservative lejr, militæret og kleresiet og Antisemitligaen: Anti-dreyfusardernes ideologi bevægede sig hurtigt i retning af nationalisme, der ofte havde antisemitiske overtoner. For den autoritære nationalisme, som var fjendtligt indstillet over for intellektuelle, anti individualistisk, antiprotestantisk, antiparlamentarisk, xenofob og militaristisk, drejede det sig om at standse 5

6 Zolas åbne brev på forsiden af L Aurore 13. januar 1898 nationens tilbagegang, idet den med grundlag i hærens og kirkens institutioner ønskede at bygge en stærk stat, der orienterede sig mod traditionelle værdier. Orden, autoritet og fædreland var centrale begreber i det værdisystem, som dets forkæmpere ønskede at genskabe. Protestanterne, jøderne, frimurerne og de fremmede udgjorde en trussel mod det nationale fællesskab af de retskafne mennesker, som var fremskridtets tabere, og som udgjorde flertallet i anti-dreyfus-bevægelsen. 12 I det tyske udenrigsministeriums arkivalier findes et dokument, som tager stilling til Zolas J accuse!, men som dog aldrig nåede sin adressat. Det drejer sig om et notat af den tyske kejser Wilhelm II, som han skrev efter læsning af det åbne brev. Det lød: Bravo Zola! I den samtidige presse i ind- og udland findes der talrige kommentarer og også karikaturer, som fremstiller Zola som såvel fornuftens og retfærdighedens helt som en foragtelig redebesmudser i la Grande Nation. Som Zola havde forventet det, blev der kort tid efter offentliggørelsen af hans åbne brev anlagt en sag mod ham for bagvaskelse med krav om maksimal straf (ét års fængsel og 3000 francs 12 Esther Benbassa: Die Geschichte der Juden in Frankreich. Berlin-Wien 2000, s i bøde). Selv om retten forsøgte at forhindre, at Dreyfus-sagen blev gjort til genstand for retsforhandlingerne, mislykkedes dette. På anklagebænken gentog Zola sin overbevisning: Dreyfus er uskyldig: Det sværger jeg. Jeg sværger det ved mit liv og ved min ære (...). 13 Det førte til tumulter og gadeslagsmål. I Algeriet kom det til pogromagtige opstande, hvorunder talrige mennesker blev såret. Max Régis, Algiers borgmester og præsident for den antijødiske liga, sendte under råb som Leve hæren! Ned med jøderne! sine tilhængere ind i byens jødiske kvarter. 14 Efter råd fra sin advokat og sine venner unddrog Zola sig fængselsstraffen, idet han forlod Frankrig samme aften, som dommen var blevet forkyndt, og slog sig ned i London og efterfølgende i en landsby i grevskabet Surrey. Takket være Zolas solidaritetserklæring og den Liga for Menneskerettigheder (Ligue française pour la défense des droits de l homme et du citoyen), som få uger senere blev stiftet af folk blandt dreyfusarderne, og som beslutsomt gik i brechen for Dreyfus, blev sagen nu en international affære, der blev fulgt i hele verden. Efter 13 Cit. efter: Alain Pagès/Karl Zieger: Emile Zola. Die Dreyfus Affäre. Artikel, Interviews, Briefe. Innsbruck 1998, s Se E. Benbassa (note 12), s

7 at Lucie Dreyfus i flere år havde forsøgt at få rejst en appelsag for sin mand, blev denne nu tilstået. I slutningen af samme år stiftede antidreyfusarderne Ligue de la patrie française 15, der kraftigt protesterede mod en appelsag og på kort tid talte medlemmer. Samtidig havde Esterhazy offentligt bekendtgjort, at det var ham, som havde forfattet bordereau et, henholdsvis havde gjort det på befaling af sin foresatte, oberst Jean Sandherr. Den 9. juni forlod Dreyfus Djævleøen om bord på Sfax med kurs mod Frankrig, hvor han den 30. juni gik i land i Bretagne og derfra blev bragt til militærfængslet i Rennes. En uge senere begyndte appelsagen, der sluttede med domsafsigelse den 9. september. Journalister fra alle kontinenter var rejst til Rennes for at overvære retsforhandlingerne. Alle ventede spændt på dommen, som således var den enstemmige opfattelse kun kunne resultere i en frifindelse. Bestyrtelsen blandt dem, som havde overværet processen, var grænseløs, da fem af de syv dommere stemte for en fornyet domfældelse. Theodor Herzl, der overværede processen i Rennes, skrev: Om aftenen, lørdag den niende september 1899 blev der gjort en ejendommelig afsløring, som i den grad har fremkaldt almindelig opsigt i samtlige de dele af verden, der er forsynet med telegraftråde. Det blev nemlig afsløret, at en jøde kan nægtes retfærdighed af ingen anden årsag end den, at han er jøde. Det blev afsløret, at man kan pine en jøde, som om han ikke var noget menneske. Det blev afsløret, at man kan idømme en jøde en skændig straf, selv om han er uskyldig. 16 Den internationale presse reagerede forfærdet på den fornyede dom til 10 års fæstningsarrest under tilståelse af formildende betingelser. Mange kunstnere og internationalt kendte personligheder erklærede deres solidaritet med den med urette dømte. Edvard Grieg aflyste samtlige koncertrejser til Frankrig. Mange stater truede med at boykotte verdensudstillingen i Paris i Kun få dage efter domsafsigelsen, den 19. september 1899, så den ny præsident Émile Loubet sig tvunget til at benåde Dreyfus. 15 Ud af denne fremstod i 1908 den forsat dreyfus-fjendtlige og antisemitiske avis L'Action française. 16 Theodor Herzl under pseudonymet Benjamin Seff: Fünf gegen Zwei. I: Die Welt. 15. september Dreyfus accepterede imidlertid kun benådningen under den betingelse, at han fortsat kunne kæmpe for at bevise sin uskyld, for med benådningen blev der tillige vedtaget en amnesti for alle, der var involveret i sagen. Det varede endnu syv år, før Dreyfus ære blev genoprettet. Hans rehabilitering fandt sted den 12. juli 1906 nøjagtig dér, hvor han knap tolv år tidligere foran øjnene af tusinder var blevet degraderet: på pladsen foran l École militaire i Paris. Den overbeviste dreyfusard og senere franske ministerpræsident Léon Blum beskrev i 1935 afslutningen på affæren i tilbageblik: Hermed var vor egentlige opgave tilendebragt, og dreyfusarderne blev atter almindelige mennesker. Vi begyndte atter at leve som resten af verden, således som vi havde levet tidligere; vi brændte ganske vist stadig for sagen og var stadig helt overbeviste, men ikke længere fuldstændigt opslugte og forheksede vi fandt atter plads i os til egne interesser, egne bekymringer og hverdagens sædvanlige følelser. 17 Afslutningen på Dreyfus-affæren var næsten et eventyr. De gode blev belønnet: Clemenceau blev ministerpræsident, Picquart krigsminister, og Dreyfus blev forfremmet til major og gjort til ridder af Æreslegionen. Som 55-årig drog han i 1914 ud i krigen mod Tyskland. Kun Zola oplevede ikke Dreyfus rehabilitering som retfærdighedens fuldstændige sejr; han døde i 1902 under mystiske omstændigheder. 18 Fordi eventyr netop udmærker sig ved ikke at være virkelige, sejrede den fuldstændige retfærdighed til slut kun i eventyret. For i virkeligheden har den øverste mand i staten om det nu er kejseren eller præsidenten altid det sidste ord, og denne sagde non, da det i året for Dreyfus rehabilitering blev foreslået at flytte Dreyfus til det parisiske Pantheon, til en placering ved siden af Émile Zola. Dette privilegium er i den virkelige verden forbeholdt heltene i la Grande Nation, og Dreyfus var blot et offer lød argumentationen. En sådan geste d honneur, således som den på 17 Léon Blum: Beschwörung der Schatten. Die Affäre Dreyfus. Berlin 2005, s Zola døde under en brand I sin lejlighed. Om det var en ulykke eller brandstiftelse kunne ikke opklares. Da tusinder af parisere fulgte ham på den sidste færd, blev Dreyfus i sørgetoget offer for et attentatforsøg, som han overlevede med lettere kvæstelser. 7

8 Dreyfus tid kunne ses i talrige allegoriske afbildninger, eksisterer vel netop kun i eventyrerne. Historiens morale En sådan affære var dengang uden fortilfælde. Den er endnu i dag et politisk lærestykke, når det drejer sig om civilcourage og borgerlig medbestemmelse i samfundsmæssige processer, således som det for eksempel er vist med loven af 1905, der fastlagde adskillelsen af kirke og stat i Frankrig. Men den er også et lærestykke mod militær kadaverdisciplin, som viser, at der også i militæret var karakterstærke personligheder som Georges Picquart, som trods visheden om egen risiko tog parti for en kollega, selv om han hverken havde haft personlig kontakt til denne eller delte dennes overbevisninger. Medierne udviste under affærens forløb en afskrækkende magt. Uden de samtidige reportager ville Dreyfus-sagen næppe være blevet en national affære, og det samme ville have gjort sig gældende, hvis ikke intellektuelle som Zola havde taget offentlig stilling. Affæren anses derfor af mange som de intellektuelles fødselstime, et begreb, som på den tid blev præget af nationale, højreradikale og klerikale kredse og nedsættende brugt om de journalister, forfattere, kunstnere og venstreorienterede politikere, som gik i brechen for Dreyfus. De, der i 1898 stiftede Ligaen for Menneskerettigheder som i 1922 tog initiativ til den første internationale centralorganisation for menneskerettighedsbevægelsen -, kom fra denne kreds af intellektuelle. Dreyfus-affæren var for at bruge Heinrich Heines ord blot et forspil. De samtidige, som fra Tyskland betragtede begivenhederne i Frankrig, ville ikke have troet det muligt, at rasende antisemitisme også ville kunne gribe store dele af deres eget samfund. Historien lærte dem noget andet. 8

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til.

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til. Kære venner, Nu har nogle af Jer måske læst de to artikler, som jeg sendte rundt, og jeg tænker, at det måske er rigtigst, at jeg lige tilføjer nogle personlige betgragtninger til det, som I har læst.

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Hermed referat fra 1 MVL`s Styrelse møde tirsdag den 12. februar 2010

Hermed referat fra 1 MVL`s Styrelse møde tirsdag den 12. februar 2010 Kære Laugsbrødre. Hermed referat fra 1 MVL`s Styrelse møde tirsdag den 12. februar 2010 Fraværende: Viceoldermanden som p.t. lader sin spinkle korpus branke i den spanske sol 1. Velkomst v/oldermanden.

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

LØVELPIGEN EN HISTORISK PERSON I TJELE KOMMUNE.

LØVELPIGEN EN HISTORISK PERSON I TJELE KOMMUNE. LØVELPIGEN EN HISTORISK PERSON I TJELE KOMMUNE. Pigen fra Løvel, Kirsten Simonsen, senere Kvorning, blev kendt landet over da hun som 25-årig d.14.maj 1885 huggede hovedet af Chr. den 9. s buste i Løvel

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Til Tyskland og Danmarks bedste

Til Tyskland og Danmarks bedste http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Til Tyskland og Danmarks bedste Per-Olof Johansson 20.06.2012 Jeg ender med det, som enhver selvfølgelig skal begynde

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

Talenterne i mit liv øjeblikke

Talenterne i mit liv øjeblikke tager en dyb indånding hver mandag morgen, når de skal af sted på arbejde igen. Derfor kan jeg godt finde på at sige: Har du overvejet at lave noget andet? Jeg beviser med min historie, at man godt kan

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 15. september 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække. Salmer. DDS 750 Nu titte til hinanden de favre blomster

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET 16-06-2011 - Rapport fra Tyrkiets parlamentsvalg den 12. juni 2011 Udarbejdet af: Serdal Benli og Kjeld Aakjær Valgobservationer fra Tyrkiet Valgets resultat i Tyrkiet er

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen og Claus Prehn Hovedgaden 14 3460 Birkerød Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bosnien. Han har været tilbageholdt på uden sigtelse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger på usikre

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Nordisk Processpil om Menneskerettigheder. København 2015. Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark. Hændelsesforløb

Nordisk Processpil om Menneskerettigheder. København 2015. Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark. Hændelsesforløb Nordisk Processpil om Menneskerettigheder København 2015 Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark Hændelsesforløb Begyndelsen 1. Nahnah Hassan blev født i Danmark i 1989. Hendes forældre, der er muslimer med

Læs mere

Kilder til Tyskertøser

Kilder til Tyskertøser 1. ORDLISTE: Vigtige ord FELTMADRAS/TYSKERTØS: Under besættelsen den folkelige betegnelse for en kvinde, der havde samkvem med tyske soldater. Disse kvinder blev anset for at forbryde sig mod den nationale

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

nationalstaternes tid i europa

nationalstaternes tid i europa nationalstaternes tid i europa Lektion 8: Napoleon 3. af Frankrig Indholdsfortegnelse 1. Vejledning 2. Introduktion 3. Napoleons magtovertagelse 4. Napoleons indenrigs- og udenrigspolitik 5. Napoleon 3.s

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere