Dreyfus-affæren og dens følger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dreyfus-affæren og dens følger"

Transkript

1 Dreyfus-affæren og dens følger Oversat af Jens Ellekær Kilde: Aus Politik und Zeitgeschichte, 50, 2007, Bundeszentrale für politische Bildung Aus Politik und Zeitgeschichte udgives af den tyske Forbundscentral for politisk dannelse (Bundeszentrale für politische Bildung) som et tillæg til ugeavisen Das Parlament. Med forbundscentralen egne ord har udgivel sen til formål at offentlig gøre viden skabeligt base rede, alment forståelige bidrag til samtidshistoriske og social viden skabe lige temaer såvel som til aktuelle politiske spørgsmål. Tillæg get er et forum til diskussion, en indfø ring i komplekse viden s områder og tilbyder en afbalance ret blanding af grundlæggende og aktuelle analyser. Elke-Vera Kotowski, født 1961; dr.phil., er videnskabelig medarbejder ved Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien samt docent på Historisk Institut ved universitetet i Potsdam. Hun har skrevet og redigeret en række bøger om jødiske emner. Hvis I vil det, er det ikke et eventyr således formulerede Theodor Herzl, grundlæggeren af den zionistiske bevægelse, undertitlen til sin i 1902 udgivne utopiske roman Altneuland, hvori han fremlagde idealet for et fremtidigt hjemsted for jøder. Hvad der skete i Frankrig i slutningen af det 19. århundrede, var ikke noget eventyr. Affæren omkring Alfred Dreyfus, en fransk kaptajn af jødisk tro, fik Herzl til at rette sin opmærksomhed mod det i Europa stadig mere højlydt artikulerede jødespørgsmål og mod at løse dette gennem en jødestat (hvilket også var titlen på hans politiske hovedværk, som han udgav i 1896). Herzl, der siden 1891 havde arbejdet i Paris som korrespondent for Neue Freie Presse i Wien, var øjenvidne til og rapporterede de skæbnesvangre begivenheder, der udgjorde et Theodor Herzel vendepunkt i Frankrig og i jødernes historie i Europa. L Affaire, som næsten hver fransk borger forbinder den længstvarende samfundskrise i Den Tredie Republik med, gør endnu i dag indtryk og udgør en milepæl i den kollektive erindring, idet den skærpede den samfundsmæssige og politiske bevidsthed ikke blot i la Grande Nation, men i hele Europa. Dreyfus-affæren Under tømning af en papirkurv hos Max von Schwartzkoppen, militærattaché ved den tyske ambassade i Paris, fiskede en regøringskone, der arbejdede for den den hemmelige franske tjeneste, den 25. september 1894 et dokument op, som hun overgav til Krigsministeriets efterretningskontor. Dette dokument, der er gået over i historien som le bordereau (adviseringsskrivelse, føgeskrivelse) oplistede hemmelige informationer (for eksempel en optegnelse over den hydrauliske bremse til 120 mm skyts og over de erfaringer, man har gjort med denne ), som 1

2 adressaten blev stillet i udsigt. Bordereau et var håndskrevet og anonymt. Imidlertid kunne forfatteren kun befinde sig i generalstaben i Paris, idet de adviserede informationer kun var tilgængelige dér. På grundlag af en fotografisk kopi blev der i generalstabens efterretningsektion foretaget en sammenligning af håndskrifter. Mistanken faldt hurtigt på en patriotisk og meget ambitiøs jødisk artillerikaptajn ved navn Alfred Dreyfus ( ), som siden januar 1893 havde været i færd med at gennemgå en toårig skoling i generalstaben og på det tidspunkt var tilkommanderet et parisisk infanteriregiment. I generalstaben var man generelt enig om, at han var mistænkelig, fordi han ikke blot var alsacer og dermed kvasitysker, men også jøde og dermed prædestineret til forræderi. Den 14. oktober 1894, en søndag, kørte forberedelserne til arrestationen af Dreyfus i højeste omdrejninger. Krigsministeren, divisions general Auguste Mercier, udnævnte major Armand du Paty de Clam til officier de police judiciare og betroede ham forundersøgelserne, mens man dog samtidig underskrev Dreyfus arrestationsordre. Under påskud blev Dreyfus den 15. oktober beordret til generalstaben og dér pålagt at nedskrive nogle for ham forelagte sætninger. Det drejede sig om ord og delsætninger fra bordereau et. Selv om en håndskriftskyndig kun få dage forinden havde afvist at kunne genkende Dreyfus som forfatteren, var en overfladisk lighed for efterretningssektionens officerer et tilstrækkeligt bevis for, at Dreyfus var dokumentets ophavsmand og dermed landsforræder. Dreyfus blev ført bort og samme dag underlagt en tidsubestemt undersøgelsesarrest. Allerede efter 14 dage afsluttede Du Paty de Clam forundersøgelserne, hvorunder de mest forskelligartede bevisstykker blev sammensat, for at styrke det én gang fastlagte spor 1 Den 31 oktober meddelte pressebureauet Agence Havas, at en officer var blevet fængslet som følge af mistanke om højforræderi. Dagen efter udpegede den antisemitiske avis La Libre Parole jøden Dreyfus som den skyldige. Den 3. november Detlev Zimmermann: Eine Bewährungsprobe für die Republik. Frankreich und die Dreyfus-Affäre. I: Elke-Vera Kotowski/Julius H. Schoeps (Hrsg.): J'Accuse...!... ich klage an! Zur Affäre Dreyfus. Eine Dokumentation. Berlin 2005, s. 37. rejste militæradvokaturen anklage mod Dreyfus; den 19. december blev retsforhandlingerne indledt i Krigsretten. Allerede efter tre dage fulgte den enstemmige domsafsigelse. Den dengang 35-årige ægtemand og far til to børn blev afskediget fra hæren med tab af ære og dømt til forvisning på livstid til Djævleøen - Île de Diable -, der var en særlig afdeling af straffekolonien i Fransk Guyana. Få dage inden retssagen blev indledt i Krigsretten, formulerede von Schwartzkoppen, der var uvidende om, at bordereau et 2 fra hans papirkurv tjente som det eneste reelle bevismateriale mod Dreyfus, sin vurdering af tilfældet Dreyfus og sendte denne per brev, dateret den 14. december 1894, til Berlin: Sagen omkring Dreyfus er fortsat fuldstændig mørkelagt. Det er endnu ikke blevet fastslået, hvad det dokument indeholder, som Dreyfus skal have overgivet til en udenlandsk militærattaché eller agent. (...) Stadig mere tyder på, at sagen vil ende med en frifindelse af Dreyfus, hvorunder ikke blot krigsministerens allerede meget underordnede stilling samt generalstabschefens naturligvis ville lide betragteligt, og at førstnævntes også vil være helt uholdbar. (...) boulevard pressens stillingtagen til fordel for krigsministeren kan kun fremme sidstnævntes fald, som allerede inden Dreyfus-affæren var en afgjort sag. 3 2 Den 20. juli 1894, to månder inden bordereau et havnede hos efterretningstjenesten, dukkede en fransk major ved navn Marie-Charles-Ferdinand Walsin-Esterhazy op på den tyske ambassade i Paris og tilbød militærattacheen, oberstløjtnant Max von Schwartzkoppen, sin tjeneste. Allerede næste dag modtog Schwartzkoppen et brev fra Esterhazy, hvori denne adviserede en rejse og informationer om Rusland. Den 27. juli henvendte Esterhazy sig på ny til Schwartzkoppen, gav denne oplysninger om sig selv og krævede et månedligt beløb på 2000 francs for sine fremtidige tjenester. Om dette møde noterede Schwartzkoppen: En aktiv fransk officer, der ikke holder sig tilbage fra at blive forræder mod sit fædreland (...). Den 15. august købte Schwartzkoppen de første hemmelige dokumenter af Esterhazy. Det drejede sig om en mobiliseringsplan for det franske artilleri; Esterhazy modtog 1000 francs. Den 1. september overgav Esterhazy på ny tre dokumenter til Schwartzkoppen: en fortegnelse over dækningstropper, en beskrivelse af den korte 120 mm kanon og et udkast til skydereglementet for feltartilleriet. Få dage senere fulgte en beretning om artillerimanøvren i Sissonne. 3 Udenrigsministeriets politiske arkiv, Berlin. 2

3 Følgerne Som Schwartzkoppen havde antydet, bestræbte krigsministeriet sig på at få afsluttet sagen hurtigst muligt og på, at mindst muligt skulle nå ud til offentligheden. Og alligevel blev der givet afmålte informationer (om end, som det senere skule vise sig, fingerede) til pressen, der straks kastede sig over sagen. Hvad enten det var liberale eller konservative aviser, så rettede de verbale flammekastere uagtet sandhedsindholdet i beskyldningerne sig mod jøden Dreyfus. Den nye trykketeknik gjorde det muligt for aviserne at vise prangede karikaturer i stort format af agenten for arvefjenden Tyskland 4 på forsiderne. Hvor krigsminister Mercier havde været anset som en fiasko, hvis tilbagetræden var blevet krævet, så var han nu en folkehelt og hærens halvgud, der gjorde kort proces med forræderen. Når det kom til reportagernes antisemitiske attituder, så holdt hverken den højre- eller den venstreorienterede presse sig tilbage. Spionageanklagen mod en jødisk officer, der tilmed stammede fra Alsace - som efter den tabte Tysk-franske Krig i 1870/71 var blevet annek teret af Tyskland - blev en katalysator for alle de utilfredse og dem, der kom til kort i det franske samfund. Dreyfus tjente som klassisk syndebuk. For mange katolikker var han inkarna tionen af en kristusmorder; for ikke så få socialister symboliserede han den jødiske storkapital à la Rothschild samt ambitioner om en verdens konspiration. For revisionisterne var han indbegrebet af republikkens vildskud samt dens misforståede tolerance og det destruktive demokratiske lighedsideal. I militæret, der i vidt omfang stadig var traumatiseret af den tabte krig, og hvis officerer hovedsageligt blev rekrutteret fra aristokratiet, kunne der også fornemmes en antisemitisk grundtone: forbehold, som den militære ledelse plejede, når det kom til besættelse af højere officers poster med jøder. En af de skarpeste oppiskere af antijødiske følelser var Edouard Drumont, som allerede med sin bog La France juive fra 1886 (den tyske udgave 4 Efter Preussens opstigen så Frankrig en ny rival i sit umiddelbare naboskab, der som følge af den af Frankrig tabte krig i 1870/71 og den efterfølgende dannelse af Det Tyske Kejserrige samt den vågnende tyske nationalfølelse udløste stor bekymring i la Grande Nation. udkom allerede samme år under titlen Das verjudete Frankreich) havde fremkaldt et skifte i den offentlige opinion i Frankrig. La France juive blev en slags bibel for antisemitterne. 5 Allerede i udgivelsesåret blev der solgt eksemplarer af denne pamflet, og frem til 1914 blev den genoptrykt mere end 200 gange. Drumont, som i 1889 havde stiftet Antisemitligaen, 6 forstærkede den antisemitiske propaganda, da han fra 1889 udgav sin egen avis La Libre Parole, hvori han fremførte en stærkt antisemitisk polemik. Kort efter stiftelsen af La Libre Parole berettede Theodor Herzl i en artikel til Neue Freie Presse fra Paris om Drumonts åbne antisemitisme. Under overskriften Franske antisemitter hed det: Fra gammel tid egner jøderne sig fortræffeligt til at blive gjort ansvarlige for regeringens fejl og misbrug, for de regeredes ubehag og elendighed, for pest, misvækst, hungersnød, offentlig korruption og forarmelse. 7 I sit antisemitiske propagandablad kunne Drumont selv ses i karikaturer, for eksempel i udgaven fra den 10. november 1894, hvor hans overmægtige kontrafej har til hensigt at fjerne forræderen Dreyfus udstyret med et formentlig jødisk fysiognomi og den hyppigt tilbagevendende tyske pikkelhue med en ildrager. Med sådanne karikaturer, der også fremkom i mange andre, helt igennem mere moderate aviser, blev folkesjælen antændt. Da den dømte Dreyfus den 5. januar 1895 måtte udstå den offentlige degraderings ydmygende procedure, stod der nysgerrige langs gitterhegnet omkring l École militaire, eller de klatrede op i de omkringstående træer og råbte i kor: Død over forræderen! Død over jøderne! På Herzl, som overværede denne ydmygelse, gjorde begivenheden et varigt indtryk: Klokken 5 I dette tobindsværk, der blev en af det 19. århundredes største boghandlersucceser, gjorde Drumont jøderne ansvarlige for Frankrigs fald og ulykke. Han udviklede et lukket system af antisemitisme og baserede sig på forskellige tidligere tænkere: Hos Gougenot des Mousseaux betjente han sig af dennes sammensværgelsesteori, og fra Gobineau tog han dennes raceteori. Ifølge Drumont er jøderne fremmede for franskmændene og af en mindreværdig race, der depraverer franskhedens karakter. 6 Tilsvarende den i 1879 i Tyskland af Wilhelm Marr stiftede Antisemitliga var også denne et samlingssted for erklærede modstandere af jødernes samfundsmæssige ligestilling. 7 Neue Freie Presse, 31. august

4 Forsiden af La Libre Parole 10. november 1894 ni var den store plads fyldt med militære enheder, der dannede en karré. Fem tusind mand var udkommanderet. I midten var der en general til hest. Nogle minutter over ni blev Dreyfus ført ud. (...) Fire mand førte ham frem foran generalen. Denne sagde: Alfred Dreyfus, De er uværdig til at bære våben. I det franske folks navn degraderer jeg Dem. Man fuldbyrdede dommen. Så hævede Dreyfus sin højre hånd og råbte: Jeg sværger og erklærer, at De degraderer en uskyldig. Leve Frankrig! 8 Videre hed det: Jeg ser stadig den anklagede i hans mørke artilleristuniform (...). Og vredesudbruddet fra mængden på gaden lyder stadig i mine øren: À mort! À mort les juifs! Død over alle jøder... 9 Herzl, der i 1897 havde indkaldt til den første zionistkongres i Basel, blev senest efter appelsagen i 1899 og den fornyede domfældelse af Dreyfus klar over, at det her ikke drejede sig om domfældelse af en hvilken som helst officer, men derimod om at placere skylden på en jøde. I 1899 erkendte han i North American Review: Processen mod Dreyfus gjorde mig til zionist. 10 Han betragtede en fremtidig sameksistens mellem jøder og ikkejøder i Europa på grundlag af gensidig forståelse og gensidig anerkendelse som umulig og skønnede, at jødernes hidtidige forsøg på emancipation og integration havde været forgæves. For hvis ligestillingen var mislykket i Frankrig - menneskerettighedernes og det revolutionære princip om frihed, lighed og broderskabs land - hvor i Europa skulle det så lykkes? Mellem 1895 og 1899 havde familien Dreyfus gjort alt, hvad der var den muligt for at bevise uskylden hos den ægtefælle og bror, der nu sad fængslet på Djævleøen under menneskeuværdige forhold. Hans hustru Lucie henvendte sig til offentligheden for at fremkalde en appelsag. For at give sin anmodning vægt, offentliggjorde hun det kostbareste og samtidig mest intime, der var tilbage af hendes mand: de sporadisk ankomne breve 11 fra Djævleøen, som hun 8 Ibid., 5. januar Cit. efter Julius H. Schoeps, Theodor Herzl und die Affäre Dreyfus. I: samme/hermann Simon: Dreyfus und die Folgen. Berlin 1995, s. 25. Degraderingen af kaptajn Dreyfus 10 Cit. efter ibid., s Brevene blev først offentliggjort i avisen Le Siècle, derefter 4

5 endog ønskede at følge ham til, men som hun ikke fik lov til. Disse ofte deprimerende breve fra en patriot, der til stadighed bedyrede sin uskyld og samtidig var stærkt knyttet til fædrelandet og militæret, tydede ikke på en forræder, men på et fortvivlet menneske, hvem der var overgået en stor uret. Hans ældre bror Mathieu involverede sig lige så kompromisløst i at få ham løsladt. Han fik støtte fra indflydelsesrige sympatisører, som overdrog ham aflastende bevismateriale. For atter af bringe Dreyfus-sagen i offentlig hedens bevidsthed, lod han endog en fingeret melding om sin brors flugt fra Djævleøen sprede i pressen. Samtidig var der personer inden for militæret, som tvivlede på Dreyfus skyld, frem for alt major Georges Picquart, som siden 1. juli 1895 havde ledet efterretningssektionen. I august 1896 viste dens undersøgelser, at Marie-Charles- Ferdinand Walsin-Esterhazy, major i 74. infanteriregiment, entydigt måtte være ophavsmand til bordereau et. Picquart underrettede vicegeneralstabschefen Charles-Arthur Gonse om opdagelsen, hvorefter han meget hurtigt blev fjernet fra sin post, og der endvidere blev rejst anklage mod ham. For at gøre Picquart tavs, blev han I januar 1897 kommanderet til et algerisk skytteregiment. Ikke desto mindre forfattede han et memorandum om sagen, som dog fokuserede mere på Esterhazy end på Dreyfus, og sendte det gennem sin advokat til republikkens præsident, Félix Faure, og til senator Gustave Scheuerer-Kestner. Dermed sikrede han sig bevidst om konsekvenserne for sin egen person -, at hans beskyldninger mod Esterhazy og dermed hans overbevisning om Dreyfus uskyld nåede ud til offentligheden. I generalstaben forsøgte man ihærdigt at diskreditere redebesmudseren Picquart, og man gik endog så langt som til at udfærdige falsk bevismateriale. På omtrent samme tid identificerede en parisisk bankier Esterhazys håndskrift som værende identisk med den på bordereau et, hvorpå Mathieu Dreyfus indgav politianmeldelse mod Esterhazy. Retssagen mod Esterhazy blev indledt den 4. december Imidlertid erklærede tre skriftsagkyndige efter at de var blevet stillet et generøst honorar i udsigt -, at Esterhazy ikke var forfatter af bordereau et. Den som bog: Lettres d'un innocent. Paris januar 1898 afsluttede krigsretten sagen med en frifindelse. J accuse! Den 13. januar 1898 offentliggjorde George Clemenceau, redaktøren af avisen L Aurore et åbent brev til republikkens præsident, skrevet af Frankrigs kendteste samtidige forfatter, Émile Zola. Det åbne brev bar med store typer overskriften J accuse...! ( Jeg anklager...! ). Mens Clemenceau i 1894 havde beklaget den for milde straf for Dreyfus højforræderi, stod han fra nu af i spidsen for les dreyfusards og havde kunnet overtale Zola til offentligt at tage parti for den uskyldige. Allerede forinden var Zola af vicepræsidenten for det franske senat, Scheurer- Kestner, gennem talrige samtaler og forsøg på overbevisning blevet opfordret til at tage stilling. Frifindelsen af Esterhazy to dage tidligere blev anstødsstenen til det åbne brev, som Zola skrev hen over en nat. I sit anklageskrift udstillede han med en lige så kraftig offentlig virkning, som den Luther i sin tid havde skabt med sine 95 teser statsræsonen samt det korrupte militærapparat og dets medskyldige. Han nævnte alle de implicerede ved navn, vel vidende, at han nu selv måtte regne med strafferetslige konsekvenser. Reaktionerne på anklageskriftet var lige så højlydte som modstridende. På den ene side udløste det en strøm af solidaritetstilkendegivelser, på den anden side opstod der under påvirkning fra konservative kredse og kirken en ophidset pøbel. Senest nu blev det åbenbart, at der i Frankrig stod to uforsonlige lejre over for hinanden: Dreyfusarderne, som blev rekrutteret blandt venstre orienterede intellektuelle, liberale journalister og jurister, og som var overbeviste om den jødiske kaptajns uskyld, og anti-dreyfusarderne, hvis fortalere kom fra den konservative lejr, militæret og kleresiet og Antisemitligaen: Anti-dreyfusardernes ideologi bevægede sig hurtigt i retning af nationalisme, der ofte havde antisemitiske overtoner. For den autoritære nationalisme, som var fjendtligt indstillet over for intellektuelle, anti individualistisk, antiprotestantisk, antiparlamentarisk, xenofob og militaristisk, drejede det sig om at standse 5

6 Zolas åbne brev på forsiden af L Aurore 13. januar 1898 nationens tilbagegang, idet den med grundlag i hærens og kirkens institutioner ønskede at bygge en stærk stat, der orienterede sig mod traditionelle værdier. Orden, autoritet og fædreland var centrale begreber i det værdisystem, som dets forkæmpere ønskede at genskabe. Protestanterne, jøderne, frimurerne og de fremmede udgjorde en trussel mod det nationale fællesskab af de retskafne mennesker, som var fremskridtets tabere, og som udgjorde flertallet i anti-dreyfus-bevægelsen. 12 I det tyske udenrigsministeriums arkivalier findes et dokument, som tager stilling til Zolas J accuse!, men som dog aldrig nåede sin adressat. Det drejer sig om et notat af den tyske kejser Wilhelm II, som han skrev efter læsning af det åbne brev. Det lød: Bravo Zola! I den samtidige presse i ind- og udland findes der talrige kommentarer og også karikaturer, som fremstiller Zola som såvel fornuftens og retfærdighedens helt som en foragtelig redebesmudser i la Grande Nation. Som Zola havde forventet det, blev der kort tid efter offentliggørelsen af hans åbne brev anlagt en sag mod ham for bagvaskelse med krav om maksimal straf (ét års fængsel og 3000 francs 12 Esther Benbassa: Die Geschichte der Juden in Frankreich. Berlin-Wien 2000, s i bøde). Selv om retten forsøgte at forhindre, at Dreyfus-sagen blev gjort til genstand for retsforhandlingerne, mislykkedes dette. På anklagebænken gentog Zola sin overbevisning: Dreyfus er uskyldig: Det sværger jeg. Jeg sværger det ved mit liv og ved min ære (...). 13 Det førte til tumulter og gadeslagsmål. I Algeriet kom det til pogromagtige opstande, hvorunder talrige mennesker blev såret. Max Régis, Algiers borgmester og præsident for den antijødiske liga, sendte under råb som Leve hæren! Ned med jøderne! sine tilhængere ind i byens jødiske kvarter. 14 Efter råd fra sin advokat og sine venner unddrog Zola sig fængselsstraffen, idet han forlod Frankrig samme aften, som dommen var blevet forkyndt, og slog sig ned i London og efterfølgende i en landsby i grevskabet Surrey. Takket være Zolas solidaritetserklæring og den Liga for Menneskerettigheder (Ligue française pour la défense des droits de l homme et du citoyen), som få uger senere blev stiftet af folk blandt dreyfusarderne, og som beslutsomt gik i brechen for Dreyfus, blev sagen nu en international affære, der blev fulgt i hele verden. Efter 13 Cit. efter: Alain Pagès/Karl Zieger: Emile Zola. Die Dreyfus Affäre. Artikel, Interviews, Briefe. Innsbruck 1998, s Se E. Benbassa (note 12), s

7 at Lucie Dreyfus i flere år havde forsøgt at få rejst en appelsag for sin mand, blev denne nu tilstået. I slutningen af samme år stiftede antidreyfusarderne Ligue de la patrie française 15, der kraftigt protesterede mod en appelsag og på kort tid talte medlemmer. Samtidig havde Esterhazy offentligt bekendtgjort, at det var ham, som havde forfattet bordereau et, henholdsvis havde gjort det på befaling af sin foresatte, oberst Jean Sandherr. Den 9. juni forlod Dreyfus Djævleøen om bord på Sfax med kurs mod Frankrig, hvor han den 30. juni gik i land i Bretagne og derfra blev bragt til militærfængslet i Rennes. En uge senere begyndte appelsagen, der sluttede med domsafsigelse den 9. september. Journalister fra alle kontinenter var rejst til Rennes for at overvære retsforhandlingerne. Alle ventede spændt på dommen, som således var den enstemmige opfattelse kun kunne resultere i en frifindelse. Bestyrtelsen blandt dem, som havde overværet processen, var grænseløs, da fem af de syv dommere stemte for en fornyet domfældelse. Theodor Herzl, der overværede processen i Rennes, skrev: Om aftenen, lørdag den niende september 1899 blev der gjort en ejendommelig afsløring, som i den grad har fremkaldt almindelig opsigt i samtlige de dele af verden, der er forsynet med telegraftråde. Det blev nemlig afsløret, at en jøde kan nægtes retfærdighed af ingen anden årsag end den, at han er jøde. Det blev afsløret, at man kan pine en jøde, som om han ikke var noget menneske. Det blev afsløret, at man kan idømme en jøde en skændig straf, selv om han er uskyldig. 16 Den internationale presse reagerede forfærdet på den fornyede dom til 10 års fæstningsarrest under tilståelse af formildende betingelser. Mange kunstnere og internationalt kendte personligheder erklærede deres solidaritet med den med urette dømte. Edvard Grieg aflyste samtlige koncertrejser til Frankrig. Mange stater truede med at boykotte verdensudstillingen i Paris i Kun få dage efter domsafsigelsen, den 19. september 1899, så den ny præsident Émile Loubet sig tvunget til at benåde Dreyfus. 15 Ud af denne fremstod i 1908 den forsat dreyfus-fjendtlige og antisemitiske avis L'Action française. 16 Theodor Herzl under pseudonymet Benjamin Seff: Fünf gegen Zwei. I: Die Welt. 15. september Dreyfus accepterede imidlertid kun benådningen under den betingelse, at han fortsat kunne kæmpe for at bevise sin uskyld, for med benådningen blev der tillige vedtaget en amnesti for alle, der var involveret i sagen. Det varede endnu syv år, før Dreyfus ære blev genoprettet. Hans rehabilitering fandt sted den 12. juli 1906 nøjagtig dér, hvor han knap tolv år tidligere foran øjnene af tusinder var blevet degraderet: på pladsen foran l École militaire i Paris. Den overbeviste dreyfusard og senere franske ministerpræsident Léon Blum beskrev i 1935 afslutningen på affæren i tilbageblik: Hermed var vor egentlige opgave tilendebragt, og dreyfusarderne blev atter almindelige mennesker. Vi begyndte atter at leve som resten af verden, således som vi havde levet tidligere; vi brændte ganske vist stadig for sagen og var stadig helt overbeviste, men ikke længere fuldstændigt opslugte og forheksede vi fandt atter plads i os til egne interesser, egne bekymringer og hverdagens sædvanlige følelser. 17 Afslutningen på Dreyfus-affæren var næsten et eventyr. De gode blev belønnet: Clemenceau blev ministerpræsident, Picquart krigsminister, og Dreyfus blev forfremmet til major og gjort til ridder af Æreslegionen. Som 55-årig drog han i 1914 ud i krigen mod Tyskland. Kun Zola oplevede ikke Dreyfus rehabilitering som retfærdighedens fuldstændige sejr; han døde i 1902 under mystiske omstændigheder. 18 Fordi eventyr netop udmærker sig ved ikke at være virkelige, sejrede den fuldstændige retfærdighed til slut kun i eventyret. For i virkeligheden har den øverste mand i staten om det nu er kejseren eller præsidenten altid det sidste ord, og denne sagde non, da det i året for Dreyfus rehabilitering blev foreslået at flytte Dreyfus til det parisiske Pantheon, til en placering ved siden af Émile Zola. Dette privilegium er i den virkelige verden forbeholdt heltene i la Grande Nation, og Dreyfus var blot et offer lød argumentationen. En sådan geste d honneur, således som den på 17 Léon Blum: Beschwörung der Schatten. Die Affäre Dreyfus. Berlin 2005, s Zola døde under en brand I sin lejlighed. Om det var en ulykke eller brandstiftelse kunne ikke opklares. Da tusinder af parisere fulgte ham på den sidste færd, blev Dreyfus i sørgetoget offer for et attentatforsøg, som han overlevede med lettere kvæstelser. 7

8 Dreyfus tid kunne ses i talrige allegoriske afbildninger, eksisterer vel netop kun i eventyrerne. Historiens morale En sådan affære var dengang uden fortilfælde. Den er endnu i dag et politisk lærestykke, når det drejer sig om civilcourage og borgerlig medbestemmelse i samfundsmæssige processer, således som det for eksempel er vist med loven af 1905, der fastlagde adskillelsen af kirke og stat i Frankrig. Men den er også et lærestykke mod militær kadaverdisciplin, som viser, at der også i militæret var karakterstærke personligheder som Georges Picquart, som trods visheden om egen risiko tog parti for en kollega, selv om han hverken havde haft personlig kontakt til denne eller delte dennes overbevisninger. Medierne udviste under affærens forløb en afskrækkende magt. Uden de samtidige reportager ville Dreyfus-sagen næppe være blevet en national affære, og det samme ville have gjort sig gældende, hvis ikke intellektuelle som Zola havde taget offentlig stilling. Affæren anses derfor af mange som de intellektuelles fødselstime, et begreb, som på den tid blev præget af nationale, højreradikale og klerikale kredse og nedsættende brugt om de journalister, forfattere, kunstnere og venstreorienterede politikere, som gik i brechen for Dreyfus. De, der i 1898 stiftede Ligaen for Menneskerettigheder som i 1922 tog initiativ til den første internationale centralorganisation for menneskerettighedsbevægelsen -, kom fra denne kreds af intellektuelle. Dreyfus-affæren var for at bruge Heinrich Heines ord blot et forspil. De samtidige, som fra Tyskland betragtede begivenhederne i Frankrig, ville ikke have troet det muligt, at rasende antisemitisme også ville kunne gribe store dele af deres eget samfund. Historien lærte dem noget andet. 8

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Maria Nurowska: Min ven forræderen www.ellekar.dk. Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen

Maria Nurowska: Min ven forræderen www.ellekar.dk. Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen Maria Nurowska: Min ven forræderen Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen Min ven forræderen Hjem DHF Aktuelt Bøger Temaer Sjov Junior Links Nyhedsbrev Om siten Sponsor Marked SKALK Søg [sitemap]

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord!

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. oktober 2016 Kirkedag: 19.s.e.Trin/B Tekst: 1 Mos 28,10-18; 1 Kor 12,12-20; Joh 1,35-51 Salmer: SK: 731 * 26 * 164 * 334,1-2+5 LL: 731 * 26 * 335 * 164

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis

1. søndag efter Trinitatis 1. søndag efter Trinitatis Tid og sted: 18/6 2017 kl. 9 og 10.30 i Højen og Ødsted Salmevalg Vågn op og slå på dine strenge, 745 O Jesus, du al nådens væld, 684 De dybeste lag i mit hjerte, 28 Far, verden,

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Nationalsocialisme i Danmark

Nationalsocialisme i Danmark Historiefaget.dk: Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme er en politisk strømning, der opstod i mellemkrigstidens Europa og Danmark. Den regnes ofte for en slags international

Læs mere

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig Historie synopsis 2 2. verdenskrig I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den 2. verdenskrig. Mere konkret spørgsmålet om årsagerne til krigen. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

Tyske troppebevægelser

Tyske troppebevægelser Opgaveformulering: På baggrund af en analyse af det udleverede materiale ønskes en diskussion af om krisen i dagene op til 22. maj 1938 udløstes af tyske troppebevægelser med henblik på invasion i Tjekkoslovakiet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første frie forfatning blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

SATANS TIME OUT - TUSINDÅRSRIGET

SATANS TIME OUT - TUSINDÅRSRIGET Lektie 14 SATANS TIME OUT - TUSINDÅRSRIGET Kan du huske, da din mor eller far gav dig en time out *? En dag vil Gud give Satan og hans engle en time out. Gud vil til sidst gøre en ende med syndens smerte

Læs mere

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh. 21,15-19, 2. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. Dåb: DDS 447 Herren strækker

Læs mere

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Fornuftens tidsalder Første og anden del af Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Thomas Paine Fornuftens tidsalder Første og anden del Forlaget Fritanken Originalens titel Age of Reason, Part First Udgivet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder.

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. 1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, 16-30 Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. AMEN Det mest bemærkelsesværdige ved denne fortælling er ikke, at

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11.

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Et smukt billede. Et herligt billede. Ordet herlighed er et centralt ord i Jesu bøn. Jesu bad om at blive

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed.

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 15.JULI 2012 6.SETRIN BRAHETROLLEBORG KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Tekster: 2.Mos.20,1-17; Rom.3,23-28; Matth.19,16-26 Salmer: 392,512,493,621,444 Kom, Sandheds

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014.

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Af Georg Zilmer For 4. gang havde Fjordagers cykelafdeling arrangeret en tur til Tyskland, hvor vi skulle deltage i "Saar-Pfalz Ekstrem Marathon".

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Vestre Landsret 5. afdeling

Vestre Landsret 5. afdeling Vestre Landsret 5. afdeling PRESSEMEDDELELSE J.nr. V.L. B-2423-06. Den 19. juni 2008. FRIFINDELSER I MUHAMMEDSAGEN Vestre Landsret har i dag den 19. juni 2008 afsagt dom i sagen, der i offentligheden er

Læs mere

Prædiken til 4. s. efter påske

Prædiken til 4. s. efter påske 1 Prædiken til 4. s. efter påske 5 - O havde jeg dog tusind tunger 300 Kom sandheds Ånd 249 Hvad er det at møde 492 Guds igenfødte 439 O, du Guds lam 245 v. 5 på Det dufter lysegrønt 234 Som forårssolen

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8. Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408

Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8. Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408 Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8 Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408 Der er ingen af evangelisterne, der har set Jesus stå op fra de døde. Der var heller ingen af disciplene der

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Fjendebilleder: Propaganda

Fjendebilleder: Propaganda Roskilde Tekniske Gymnasium Dansk, Samfundsfag og Engelsk Fjendebilleder: Propaganda Af Henrik Breddam Skrevet: 2006-12-06 Længde: 9 sider Side 1 af 9 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Indledning... 3 Gammeldags

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Fascismen og nazismen

Fascismen og nazismen Fascismen og nazismen Fascismen og nazismen opstod begge i kølvandet på Første Verdenskrig. Men hvad er egentlig forskellen og lighederne mellem de to ideologier, der fik meget stor betydning for Europa

Læs mere

2. søndag i fasten. Salmevalg

2. søndag i fasten. Salmevalg 2. søndag i fasten Salmevalg Som tørstige hjort monne skrige, 410 Dommer over levende og døde, 276 Kvindelil, din tro er stor, 158 De dybeste lag i mit hjerte, 28 Til himlene rækker din miskundhed, Gud,

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere