Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata."

Transkript

1 Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata PLO format version 2.40 Release 2 (Erstatter tidligere udgaver af version 2.40, fra før 1/ ) Implementeringstermin: Implementeringstermin: PLO-format Styregruppen, Trondhjemsgade 9, DK 2100 København Ø

2 Formål Formålet med denne definition af et import/export-filformat er at fastlægge en fælles snitflade til brug ved udveksling af patientdata. Denne snitflade skal i særdeleshed udmærke sig ved at tage sit udgangspunkt i en strukturel opbygning, som tilgodeser de praktiske problemer enhver konvertering vil inducere - det være sig fra egne til egne data, fra egne til andres data og fra andres til egne data. Formatet understøtter export/import en enkelt patients data, grupper af patienter eller hele patientdatabaser. Det har været hensigten, at snitfladen skal kunne tilpasses næsten ethvert tænkeligt ambitionsniveau for flytning af patientdata, - højt eller lavt. Det indebærer blandt andet, at det i princippet vil være muligt, at man definerer sine egne kodeord, hvis standarden ikke er dækkende for differentieringen af data, uden at formatet kolapser. Derudover har det været højt prioriteret, at formatet skulle være udmiddelbart læsbart og editerbart i enhver simpel editor (uden for evt. binære afsnit). Møgeltønder-formatet er en ægte delmængde af formatets rummelighed. Det er således bl.a. et krav, at simple tekst-attributter overføres. Endvidere er muligheden for overførsel at binære datablokke til stede (lyd, billeder og private datastrukturer). Version 2.40 rel

3 Rettelsesliste 2.40 rel2 Rettet typografiske fejl i VACCSEKTION 2.40 rel1 Tilføjet felter i Headersektion ( udtræksdato) Tilføjet felter i Stamdatasektion( kommunenr, regionnr, ) Tilføjet sektion VACCSEKTION, ICPC-ESEKTION, REFERENCESEKTION 2.30 Rettelsesliste start Version 2.40 rel

4 Filstruktur Filformatet tænkes opbygget ligesom en simpel ascii-fil - med evt. binære afsnit. D.v.s. filen består af linier, der altid afsluttes af CRLF (chr$(13)+chr$(10)). CRLF regnes ikke med til liniens nettoindhold. De evt. binære afsnit vil være annonceret af en forudgående almindelig linie, der angiver, hvor mange bytes der skal læses, inden der igen er tale om linielæsbar filformat. De enkelte liniers nettoindhold består udelukkende af tegn i området chr$(32)-chr$(255), - bortset fra ftx -linierne, idet der her fra version 2.20 er åbnet for en del tegn under chr$(32). Det er således en forudsætning at flytningsmediet eller transportkanalen for filen kan overføre 8 bit uden nogen undtagelser og uden nogen ændring af filen. Følgende grundregler gælder for den interne syntakst af formatet: 1) Filen består af nogle sektioner, der kan være obligatoriske eller valgfrie. 2) Rækkefølgen af sektioner skal overholdes. 3) De enkelte sektioner består af datalinier, som kan være obligatoriske eller valgfrie. 4) De enkelte datalinier består af et kodeord (skrevet med små bogstaver) plus et lighedtegn efterfulgt af det egentlige dataindhold, - d.v.s. at alt efter lighedstegnet er indholdet. 5) Eksempel: cprnr= " Kodeord: cprnr (der skelnes ikke mellem store/små bogstaver) Adskiller: = Dataindhold: " 6) Der må ikke forekomme = i et kodeord. Det egentlige dataindhold står altid efter først forekommende =. Datainholdet kan være ingenting (den tomme tekst). 7) Foranstillede spaces (chr$(32)) på en linie undertrykkes og regnes ikke med til kodeordet. 8) Tomme datalinier er tilladt. 9) Kommentarlinier er tilladt. En kommentarlinie starter med ;. 10) En tom linie og linien der kun har indholdet ; er i princippet ens. 11) En linie kan højst have en længde på 255 tegn. Version 2.40 rel

5 12) Rækkefølgen af kodeordene skal overholdes inden for hver enkelt sektion. 13) Binære data består af et antal bytes. Forud for disse antal bytes kommer linien: binbytes=53214 (efterfulgt af CRLF) De binære data består derefter af de følgende bytes. N.B.: denne facilitet gør snitfladen uforenelig med EDIFACT (indtil videre). 14) Filen afsluttes ikke af noget specielt tegn. 14) Filen navngives således: EKSPORT EKSPORT.999 (.001 default) 15) Mandatory datalinier (felter) må ikke være tomme (dvs intet efter lighedstegnet) 16) Ethvert systemhus har lov til at tilføje kodeord for data, som protokollen ikke understøtter endnu. Dog skal kodeordets 4 første bytes altid være xxx_, hvor xxx er entydigt for det pågældende afsendersystem. 17) Ethvert systemhus har lov til at tilføje sektioner for datasamlinger eller strukturer, som protokollen ikke understøtter endnu. Dog skal sektionens 4 første bytes altid være xxx_, hvor xxx en entydigt for det pågældende afsendersystem. 18) logiske ja/nej (f.eks. medlem af Danmark ) angives med 1 og 0 ( f.eks. dkmedl=1 ) 19) Det er tilladt at anvende ASCII-værdier under 32 i ftx-datalinier af tekstformateringshensyn dog ikke følgende ASCII-værdier: CHR$(27),CHR$(26), CHR$(13), CHR$(10) og CHR$(0). Liste af systemer med tilhørende præfix for nye kodeord og sektioner: Afsendersystem DARWIN DOCBASE EMAR GANGLION MEDWIN MEDICARE MULTIMED MY CLINIC NOVAX PC-PRAXIS PLC ÆSKULAP Præfix dar doc ema gan mew mec mul myc nov pcx plc æsk Version 2.40 rel

6 Version 2.40 rel

7 Filtransport Traditionel forsendelse: Filen kan enten "transporteres" på magnetisk eller elektrisk medie - dvs diskette, CD- ROM, RAM-stick eller evt. flytbar harddisk. Forudsætningen er dog, at der i modtager og afsendersystemernes applikationer findes "brugervenlige" rutiner, der kan adressere disse mediers læse- og skriveenheder. Selve forsendelse vil normal ske ved forsendelse af diskette(r) pr. almindelig post. Ved flytning af større datamængder - f.eks. hele registre - anvendes de andre nævnte medier. Elektronisk forsendelse: I efteråret 2003 er det blevet muligt at sende MEDBIN edifact-filer i hele VANS-nettet. Dette indebærer, at det bliver væsentlig billigere for afsenderen at sende disse oplysninger, og gør det endvidere muligt for systemhusene at automatisere ind- og udlæsningsrutinerne yderligere. Man undgår herved også genforsendelser pga ødelagte disketter, der enten ikke har kunnet tåle postsendelsen eller ikke kan læses pga delvis defekte diskettedrev i begge ender. MEDBIN'ens indhold kvalificeres som "systempost" med indholdstypen "proprietær" filstandard jf MedCom's dokumentation "Den gode MEDBIN" (Nr. 19). Vedr. systempost: S07+07' PNA+PAT++++SU:PLO-UDVEKSLINGSFORMAT+FO:Data' RFF+XPI:Systempost' Vedr. proprietær filstandard: UNO+1+AID: _DGM_PT_FORT+OBJ:PRP:TXT: :14:1:A' Version 2.40 rel

8 Sektion diagram HEADERSEKTION PATIENTSEKTION STAMDATASEKTION CAVESEKTION KRONISKSEKTION REMINDERSEKTION VACCSEKTION NOTERSEKTION ICPC-ESEKTION RESUMESEKTION DIAGNOSESEKTION LABSKEMASEKTION BARNSKEMASEKTION MEDICINSEKTION REFERENCESEKTION BINÆRSEKTION M M C C C C C C C C C C C C C C Gentagne sektioner... PATIENTSEKTION STAMDATASEKTION Version 2.40 rel

9 HEADERSEKTION Indhold: header=1 versionsnr=<versionsnummeret for PLO-formatet> afsender=<afsendersystem> afsenderid=<afsender identifikation> tegn=cp850 ydenr=<afsenderens ydernr> lokationsnr=<afsenderens evt. EAN-lokaltionsnr> antalpatient=<antal patienter for denne fil> datoformat=<datoformat i dato-felter> udtræksdato=<data for export af data> endheader=1 Forklaring: Eksempel: Alle sektioner startes og afsluttes med et sektions-id samt et endsektions-id. Nummeret angiver det fortløbende antal forekomster af den pågældende sektion. Header-sektionen foreslåes i første omgang kun at kunne forekomme én gang. Formålet med angivelse af afsenderen er, at optimere muligheden for import i det modtagende system. N.B.: Her benyttes samme afsender-id som i MEDPRE. Antal patienter angives for på dette tidspunkt at give modtageren en simpel mulig styring af den efterfølgende læsning af patientsektioner. Det lavest mulige tal for antal patienter er 1. header=1 versionsnr=201 afsender=apex afsenderid=jesper Theilgaard tegn=cp850 ydernr= lokationsnr= antalpatient=2514 datoformat=dd.mm.yy endheader=1 I dette eksempel skal der således efterfølgende forekomme 2514 patientsektioner. Det benyttede tegnsæt er codepage 850, hvilket p.t. både er default tegnsættet og eneste tilladte tegnsæt. Datoformat: ddmmyy dd.mm.yy dd.mm.yyyy dd-mm-yyyy yyyy-mm-dd yyyy.mm.dd yy.mm.dd yymmdd Version 2.40 rel

10 Ved tocifret årstalsformat vil være i 1900-tallet, resten i 2000-tallet. Version 2.40 rel

11 PATIENTSEKTION Indhold: patient=1 stamdata= endstamdata=1 cave= endcave=1 endpatient=1... patient=<nummer> stamdata=<nummer> endstamdata=<nummer> cave=<nummer> endcave=<nummer> endpatient=<nummer> Forklaring: Patientsektion nummer 1 er mandatory. Stamdatasektionen, som er en undersektion, er mandatory når patientsektionen er påbegyndt. De foranstillede spaces (indrykningen) er kun lavet for at lette forståelsen af struk- turen, men er iøvrigt tilladt!!! Patientsektionsnummeret står at læse i hvert eneste undersektion-id inden for hele den enkelte hovedsektion (patientsektionen). Dette gør det muligt på en let måde op foretage importen i flere tempi. Eksempel: patient=1 stamdata=1 cpr= eftn=petersen grp=1 endstamdata=1 endpatient=1 Version 2.40 rel

12 STAMDATASEKTION Indhold: stamdata=<nummer> cpr=<personnummer> (måske ikke valid) cprval=<formodet validitet af cpr> (0 = default) tilmeldtdato=<dato> frameldtdato=<dato> stilling=<stilling> eftn=<efternavn> grp=<sygesikringsgruppe> forn=<fornavn(e)> kaldn=<kaldenavn>.. telefonnr=<telefonnummer> (kan gentages).. adr1=<adresse 1> adr2=<adresse 2> postnr=<postnummer> by=<bynavn> kommune=<komnr> ( 3 cifre) regionnr=<regnr> ( 3 cifre) amt=<amtnr> ( 3 cifre, udgår! )... relcpr=<relateret persons cprnr.> (kan gentages) cprval=<formodet validitet af cpr> (0 = default) reltype=<relationstype (se liste)> (værge=default) relnavn=<relateret persons navn> relfnavn=<relateret persons fornavn> relenavn=<relateret persons efternavn>... =< adresse> pens=<pesionist> dkmedl=<medlem af Danmark> medkt=<medicinkort> endstamdata=<nummer> Forklaring: Rækkefølgen af de enkelte linier kan ikke tages for givet. Kommer samme kodeord (på nær de, der kan gentages ) inden for samme stamdatasektion har modtager lov til at overskrive den pågældende data. Hvis de obligatoriske felter ikke alle er at finde, regnes den samlede stamdatasektion for invalid. cprval behøves kun angivet, hvis der er særlige forhold vedr. cpr-nummeret følgende værdier foreslåes: 0 = cpr.-nummer valid (default / behøves ikke angivet) 1 = cpr.-nummer ikke valid 2 = udlænding Version 2.40 rel

13 3 = flygtning cprval kan angives umiddelbart efter alle andre cpr-datalinier. reltype angiver hvilken type relateret individ, der er tale om. Følgende værdier er valide: værge, mor, far, bror, søster, søn, datter, partner, mand, hustru, ægtefælle, andet Tilmeldtdato er den dato patient er tilmeldt lægepraksis, dvs. den dato patienten første gang forekommer i systemet. Frameldtdato er den dato patient er frameldt lægepraksis, dvs. den dato hvor patienten ikke mere forventes at komme. Er ikke udfyldt ved ferie PLO, hvor PLO format anvendes som transport af journaloplysninger ved ferie vikariater. Eksempel: stamdata=17 cpr= cprval=1 eftn=petersen grp=1 forn=*unavngivet* relcpr= relnavn=pia Petersen adr1=privatvej 1 adr2=dalby postnr=6000 by=kolding dkmedl=1 endstamdata=17 Version 2.40 rel

14 CAVESEKTION Indhold: cave=<nummer> dato=<dato> datooph=<dato for ophør af cave> caveatc=<atc-kode> cavetx=<cave tekst> caveeff=<virkning>... dato=<dato> datooph=<dato for ophør af cave> caveatc=<atc-kode> cavetx=<cave tekst> caveeff=<virkning> endcave=<nummer> Forklaring: Da ingen af kodeordene inden for selve cavesektionen er mandatory og den samlede gruppe af linier eller dele heraf er repeterbar, forventes det, at der er tale om en ny cave, når blot én af de 5 kodeord forekommer igen. Eksempel 1: cave=17 dato= caveatc= J01CE01 cavetx=penicillin caveeff=terminal endcave=17 Eksempel 2: cave=17 cavetx=penicillin cavetx=jod cavetx=birkepollen endcave=17 I eksempel 1 er der én caveangivelse. I eksempel 2 er der 3 forskellige caveangivelser. ATC-koden angives som max. 8 tegn uden SPACE mellem bogstaver og cifre, men med foranstillet SPACE, hvis der ikke er tale om veterinære præparater. Version 2.40 rel

15 KRONISKSEKTION Indhold: kronisk=<nummer> dato=<dato> kode=<diagnose kode> kodekval=<kvalifikator for diagnosekoden> diagtx=<diagnose tekst>... dato=<dato> kode=<diagnose kode> diagtx=<diagnose tekst> endkronisk=<nummer> Forklaring: Eksempel 1: Da ingen af kodeordene for selve kronisksektionen er mandatory og den samlede gruppe af linier er repeterbar, forventes det, at der er tale en ny kronisk lidelse, når blot én af de 3 koderord forekommer igen. Kodekvalifikatoren skal benyttes, hvis den kendes. Her benyttes samme kode som i EDIFACT-sammenhæng for ICD10, nemlig I10 eller for ICPC, ICPC. Angives kvalifikatoren ikke, kan den være læge- lokalt defineret eller system- lokalt defineret. kronisk=17 dato= kode=r20.2 kodekval=i10 diagtx=barselsfeber endkronisk=17 Eksempel 2: kronisk=17 diagtx=anorexia nervosa diagtx=anorgasmus diagtx=tumores hæmorrhoidales endkronisk=17 I eksempel 1 er der tale om én hoveddiagnose. I eksempel 2 er der tale om 3 forskellige hoveddiagnoser. kodekval angiver hvilken diagnoseliste, der er tale om. Følgende værdier er valide: I10 for ICD10 ICPC for ICPC N.B.: Diagnosekoder strippes for SPACE og skal være valide, ellers uden kvalifikator. Version 2.40 rel

16 REMINDERSEKTION Indhold: reminder=<nummer> dato=<dato> (oprettelses-dato) aktivdato=<dato> ( popup -dato) ftx=<fri tekst> atr=<evt. attributter til fri tekst> ftx=<fri tekst> atr=<evt. attributter til fri tekst> dato=<dato> (oprettelses-dato) aktivdato=<dato> ( popup -dato) ftx=<fri tekst> atr=<evt. attributter til fri tekst> endreminder=<nummer> Forklaring: Datalinien med kodeordet atr bliver kun evalueret, når den foregående linie er en ftx - linie. Ny forekomst af dato betyder ny reminder. atr -linien angiver hvilke tegn, der har hvilken attribut i ftx -linien. For at give mulighed for bløde og hårde linieskift, indføres der en reserveret 4-bytes-sekvens - <CR> - som kun kan forekomme sidst i en ftx - linie. En ftx-tekst kan indeholde CHR$-værdier under 32 (se side 4). Følgende er gældende: U chr$(85) -> understreget F chr$(70) -> fed K chr$(75) -> kursiv L chr$(76) -> lille skrift S chr$(83) -> stor skrift Eksempel: reminder=17 dato= ftx=dette er fed skrift, og dette er understreget <CR> atr=10,11,f,34,12,u (position,antal,attribut) ftx=her står næste frie tekstlinie i det følgende afsnit - stadig samme reftx=minder; der er ikke behov for en atr -line, da alt er i normalskrift<cr> dato= ftx=vaccination endreminder=17 Hvis der er flere attributter samtidigt, kunne det f.ex. se sådan ud: atr=10,11,fu,34,12,ku Det bør overvejes, hvorvidt dato -linien skal være mandatory. Version 2.40 rel

17 VACCSEKTION Indhold: vaccination =<nummer> dato=<dato> navn=<vaccination navn> batch=<vaccination batch> ftx=<vaccination tekst>... endvaccination =<nummer> Forklaring: Angiver vaccinationer for patient. Skrives vaccinationer her, bør de ikke anføres i Notesektion under type 5 Eksempel 1: vaccination =17 dato= navn=mfr1 batch=b556-4 ftx=mæslinger Fåresyge Rubella endvaccination =17 Version 2.40 rel

18 NOTERSEKTION Indhold: noter=<nummer> notetype=<note type> noteart=<art> dato=<dato> icpc=l12 icd10=r298 icpctekst=1 (default) diagtekst=sympt/klage fra hånd/fingre icpc=... ftx=<notattekst> atr=<attribbutter til notattekst> ftx=<notattekst> notetype=<note type> dato=<dato> icpc=l12 icd10=r298 icpctekst=1 (default) diagtekst=sympt/klage fra hånd/fingre icpc=... ftx=<notattekst> ftx=<notattekst> notetype=<note type> ftx=<notattekst> atr=<attributter til notattekst> endnoter=<nummer> Forklaring: notetype er indført for at kunne dirigere tekst til forskellige kontinuationsmoduler. Notetypen er gældende indtil der kommer en ny - uanset om datoen ændres. dato skal forekomme mindst én gang. Datoen er gældende indtil der kommer en ny dato - uanset om notetypen skifter. Notetype foreslås at kunne variere fra 1 til 99. Notetype = 1 er default. atr er gennemgået under REMINDERSEKTION. ICPC-E diagnose-blokken er optionel, men kræver altid, at stå umiddelbart efter dato-dataen. Version 2.40 rel

19 Eksempel: noter=17 notetype=1 dato= ftx=henvist til sygehus p.g.a.... notetype=3 ftx=selve indlæggelses-teksten ligger måske i et andet modul ftx=o.s.v... notetype=1 dato= ftx=selve epikriseteksten er måske pladseret i dette notatmodul endnoter=17 Hvis ikke notetype overhovedet er nævnt er der altid tale om samme notattype, nemlig 1. Følgende notetyper reserveres : 1: Continuation 4: Attester, blanketter m.m. 2: Resume 5: Vaccination 3: Modtagne svar / epikriser 50: Ustruktureret overførsel af alle journaldata Version 2.40 rel

20 ICPC-E SEKTION Indhold: icpce=17 icpc=l12 icd10=r298 icpctekst=1 (default) diagtekst=sympt/klage fra hånd/fingre fritekst= datost= datosl= icpc=... icpc=... icpc=... ktype=1 forløbsnr= icpc=l12 icd10=r298 icpctekst=1 (default) diagtekst=sympt/klage fra hånd/fingre fritekst= datost= datosl= icpc=l88 icd10=m069 icpctekst=1 (default) diagtekst=reumatoid artrit og beslægtet sgd fritekst= datost= datosl= endktype=1 ktype= n forløbsnr= icpc=... endktype=n Version 2.40 rel

21 ICPC-E (fortsat) ptype=1 navn=gigt icpc=l88 icd10=m069 icpctekst=1 (default) diagtekst=reumatoid artrit og beslægtet sgd fritekst= datost= icpc=... icpc=... endptype=1 ptype=n navn= icpc=... endptype=n endicpce=17 Forklaring / terminologi: Afsluttet forløb Uafsluttet forløb Kombineret forløb Profil En ICPC-E kode med tilhørende startdato samt slutdato En ICPC-E kode med tilhørende startdato uden slutdato Ét afsluttet forløb som er forbundet med ét uafsluttet forløb. 2 eller flere uafsluttede forløb kan samles til en profil ICPCE-sektionen er opbygget af et antal ICPC-diagnoser efterfulgt af optionelle oplysninger om kombinerede forløb samt profiler. En ICPCE-diagnose består af en ICPC-kode, en ICD10-kode, en diagnosetekst og optionelt en fritekst til diagnoseteksten. Friteksten vises normalt umiddelbart i forlængelse af diagnoseteksten. Feltet icpctekst angiver om diagnoseteksten svarer til ICPC-teksten (default) eller ICD10-teksten fra ICPCE-registret (værdien 0). Til hver ICPCE-diagnose er der tilknyttet en startdato samt optionelt en slutdato. En ICPC-diagnose uden slutdato svarer til en uafsluttet forløb. Kodning af organkapitler foretages ved at skrive en ICPC-kode fx L00 og en ICD10 kode 00. Kombinerede forløb er kendetegnet ved at de er opbygget af par af ICPCE-diagnoser, hvor første diagnose er et afsluttet forløb. Derudover kan kombinerede forløb optionelt sammenkædes via et forløbsnummer. Profiler opbygges af 2 eller flere uafsluttede forløb og er benævnt ved et navn. Version 2.40 rel

22 Version 2.40 rel

23 DIAGNOSESEKTION Indhold: diagnose=<nummer> dato=<dato> diagkode=<diagnosekode> kodekval=<kvalifikator for diagnosekoden> diagtx=<diagnosetekst> ftx=<fri tekst> atr=<attributter til fri tekst>... dato=<dato> diagkode=<diagnosekode> kodekval=<kvalifikator for diagnosekoden> diagtx=<diagnosetekst> ftx=<fri tekst> atr=<attributter til fri tekst> enddiagnose=<nummer> Forklaring: Mindst én dato og dermed én diagtx er mandatory, hvis sektionen tages i brug. Næste dato gør automatisk næste diagtx mandatory. Diagnosekoden er ikke mandatory. Fri tekst med tekstattributter kan benyttes. Eksempel: diagnose=17 dato= diagkode=r23.6 kodekval=icpc diagtx=diabetes ftx=i meget svær grad atr=9,9,f enddiagnose=17 Version 2.40 rel

24 LABSKEMASEKTION Indhold: labskema=<nummer> notatdato=<dato for generel tekst for alle prøver> ftx=<fri tekst gældende for hele dagen> atr=<attributter for fri tekst> anadato=<dato> labtype=<type af laboratoiedata (se liste)> (default = kemi) anatid=<tidspunkt> icpc=l12 icd10=r298 icpctekst=1 (default) diagtekst=sympt/klage fra hånd/fingre icpc=... ananr=<analyse-nr. - IUPAC-kode, LABKA-nr. m.m.> (indtil 17 tegn) labid=<laboratorie-id> CQU, MDS, AAH (se offic. lister) anakode=<analyse forkortelse> typisk 1-16 (indtil 16) tegn ananavn=<analysens navn> fulde navn (indtil 70 tegn) rekvnr=<rekvisition-nr.> rekvirent=<rekvirent> resultat=<resultat> enhed=<måleenhed for prøven> minmaxref=<min.- max. ref. værdi i ét felt> minref=<minimum ref.værdi> maxref=<maximum ref.værdi> ftx=<fri tekst for selve prøven> atr=<attributter for den frie tekst> status=<status> prioritet=<prioritet> endlabskema=<nummer> Forklaring: De to forskellige blokke eller records, som kan forekomme, anses som påbegyndt, når enten der man møder en anadato -linie eller en notatdato -linie. labtype kan være: kemi, patologi, mikrobiologi, vækst, lungefunktion, hjertefunktion, andet ICPC-E diagnose-blokken er optionel, men kræver altid, at stå umiddelbart efter dato-dataen. Version 2.40 rel

25 Eksempel: labskema=17 notatdato= ftx=alle prøver gik tabt i posten p.g.a. strejke anadato= anatid=11:11 ananr=11202 anakode=hgb ananavn=hemoglobin rekvnr= resultat=9.6 (der anvendes altid. for decimalkomma) enhed=mmol/l minmaxref= mmol/l (ustruktureret angivelse) minref=8.0 maxref=11.0 endlabskema=17 N.B.: resultat kan være ren tekst. minref og maxref skal opgives, hvis de er tilgængelige. Version 2.40 rel

26 BARNSKEMASEKTION Indhold barnskema=<nummer> butype=<barnskema (se konvention)> budato=<undersøgelses-dato> buapgar=<fri tekst for undersøgelser> ftx=<fri tekst gældende generelt for BU> bsanakode=<analysenavn (kortnavn, se liste)> bsanadato=<dato> bsananavn=<analysenavn (fulde navn)> ftx=<fri tekst for selve prøven> resultat=<resultat> enhed=<måleenhed for prøven>.. endbarnskema=<nummer> Forklaring: En børneundersøgelse (og dermed et skema) konstitueres af butype og budato, som begge er mandatory. Herunder evt. målinger af vægt, højde (og hovedomfang, syne- og høreprøver). Den repeterede blok med prøver - eller typer af records - som kan forekomme, anses som påbegyndt, når man møder en bsanakode. Konvention for butype (børneundersøgelsestype): Gyldigt format er et tal efterfulgt af 'u', 'm' eller a - derved identificeres børneundersøgelsen i forhold til barnets alder i uger, måneder eller år: f.eks. 60m og 5a identificerer begge 5 år. Gældende (og fremtidige) børneundersøgelser anses at kunne identificeres på denne måde: <tal>u Alder i uger <tal>m Alder i måneder <tal>a Alder i år Konvention for resultat og ftx i analyseblokken: Enten resultat eller ftx skal være udfyldt under evt. iagttagelse af konventionen for bsanakode Konvention for bsanakode (tvungen, da den anses at være statisk) og enhed vaegt angives i kg. afleder enhed: kg hoejde angives i cm afleder enhed: cm homf angives i cm afleder enhed: cm syn-h angives bedst som decimaltal; enhed ikke krævet syn-v angives bedst som decimaltal; enhed ikke krævet hoer-h angives som tekst; ingen enhed hoer-v angives som tekst; ingen enhed Version 2.40 rel

27 Eksempel: barnskema=1 butype=4a budato= ftx= Sund og frisk pige med normal motorik. bsanakode=vaegt bsanadato= resultat=19,6 enhed=kg bsanakode=hoejde bsanadato= resultat=97 enhed=cm bsanakode=homf bsanadato= resultat=42 enhed=cm bsanakode=syn-h bsanadato= resultat=1,0 enhed=arb.enh. bsanakode=syn-v bsanadato= resultat=0,9 enhed=arb.enh. bsanakode=hoer-v bsanadato= ftx=i.a. bsanakode=hoer-h bsanadato= ftx=i.a. butype=36m budato= ftx= Sund pige, taler som et vandfald. bsanakode=vaegt bsanadato= resultat=16 enhed=kg. bsanakode=hoejde bsanadato= resultat=82 enhed=cm. endbarnskema=1 Version 2.40 rel

28 MEDICINSEKTION Indhold: medicinskema=<nummer> varenavn=<varenavn> varenr=<varenummer+optionelt løbenr. - altid 8 cifre> bør medtages atckode=<atc-kode> fabrikant=<fabrikant> form=<form> styrke=<styrke> pakstr=<pakningsstørrelse> pakenhed=>pakkeenhed> dosenhed=<doseringsenhed> anvendelse=<anvendelse> medtype=<typeangivelse (til inhouse brug)> dato=<ordinationsdato> icpc=l12 icd10=r298 icpctekst=1 (default) diagtekst=sympt/klage fra hånd/fingre icpc=... dosmønster=<doseringsmønster> specdosering=<specialdosering> pakstr=<pakningsstørrelse> pakantal=<pakningsantal> genudlev=<genudleveringsantal> endmedicinskema=<nummer> Forklaring: varenavn trigger et præparat med mulighed for mange ordinationer. Der kan være mange ordinationsgrupper for hver varenavn -gruppe. N.B.: dosmøster eller specdosering skal være udfyldt ( specdosering overstyrer dosmønster ). ICPC-E diagnose-blokken er optionel, men kræver altid, at stå umiddelbart efter dato-dataen. Version 2.40 rel

29 Eksempel: medicinskema=17 varenavn=primcillin varenr= atckode= J01CE02 form=tabletter styrke=800 mg pakstr=20 anvendelse=mod infektion dato= dosmønster=2 x 3 daglig dato= dosmønster=1 x 3 daglig endmedicinskema=17 (se side 10 vedr. format af ATC-kode) N.B.: form, styrke og pakstr udfyldes konsekvent, hvis muligt, selvom varenr er opgivet. Version 2.40 rel

30 REFERENCESEKTION Indhold: reference=<nummer> dato=<dato for registrering> ydernr=<ydernr hvorunder registrering er sket> system=<epj system> type=<type af data / registrering> ftx=<beskrivelse af reference> ftx=<yderligere beskrivelse af reference> endreference=<nummer> Forklaring: Referencesektion anvendes til at fortælle om data som er dannet i lægepraksis, hvor EPJ systemet er vidende om data, men ikke selv indeholder disse data. Skal man se disse data må der rettes henvendelse til den pågældende lægepraksis. EPJ system er de systemer der fremgår i listen af afsendersystemer, markeret ved præfix Eksempel: reference=17 dato= ydernr= system=dar type=ekg fra Cardiosoft ftx=her beskrives at pt. har en hjertefejl endreference=17 Version 2.40 rel

31 BINÆRSEKTION Indhold: binær=<nummer> bintype=<angivelse af datatype f.eks. billede + evt. nr.> binbytes=<antal bytes for den binære blok> bintype=<angivelse af datatype> binbytes=<antal bytes> endbinær=<nummer> Forklaring: Eksempel: bintype er indføjet for at kunne fortælle hvilken slags data der er tale om. De binære blokke, som kan overføres, skal altid være indledt med en binbytes -linie, da linielæsningen ellers går bananas. Det forudsættes her, at de 2 bytes, som CRLF udgør i slutningen af Binbytes -linien er læst (sammen med linien selv). Selv om man ikke vil benytte denne facilitet, skal man altså kunne springe over disse binære blokke, uden at den egentlige linielæsning ødelægges. binær=17 bintype=test binbytes=6 $50 $41 $53 $20 $50 $8F ;// de 6 bytes er tegnene for PAS PÅ endbinær=17 Der er ikke nogen CRLF som afslutning på de 6 bytes. Version 2.40 rel

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

XML Facitliste for Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata. PLO-format version 3.0 OIO-XML 14.08.2014

XML Facitliste for Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata. PLO-format version 3.0 OIO-XML 14.08.2014 FNUX XL Facitliste for Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata. PLO-format version 3.0 OIO-XL 14.08.2014 Namespace: urn:oio:medcom:plo:2009.12.31 edcom FNUX Facitliste -- PLO-format

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Praktik logbog. Glarmester. Virksomhed:

Praktik logbog. Glarmester. Virksomhed: Praktik logbog Glarmester Elev: Cpr. nr: Virksomhed: CVR: Praktikskema Eleven skal sidst i hver periode i virksomheden have udfyldt et skema i denne praktik logbog, og logbogen skal eleven medbringe på

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste

Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse Indberetning til Børnedatabasen... 3 A: Beskrivelse... 3 Baggrund... 3 Indsamling af data fra den kommunale sundhedspleje....

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger Notat Vedrørende: Skrevet af: Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere UNI-C: Jesper Lund/Lars Strange/Henrik Rosendahl-Kaa

Læs mere

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Grundoplysninger AK-Samvirke, den 6. marts 2012, version 3.03 afsender_reference ex Efterlønsreg.projekt 2001 el. j.nr. 01-02-1234 Afsendende a-kasses

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler.

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler. ANNONCER Proces Beskrivelse Handling Fremfind job Fremfind jobbet via boksen Jobs Klik på jobtitlen Start annonceringsproces Slå jobbet op Annoncer på Ekstern side (egen hjemmeside) Klik på fanen Annoncering

Læs mere

Lægepraksissystem specielt for Otologer

Lægepraksissystem specielt for Otologer Lægepraksissystem specielt for Otologer ...er et fuldt integreret speciallæge-praksissystem, der kan varetage de daglige arbejdsrutiner i enhver dansk speciallægepraksis. ÆSKULAP OTO er et 100% dansk produkt,

Læs mere

Oprettelse af nye medarbejdere

Oprettelse af nye medarbejdere Kom godt i gang med: Oprettelse af nye medarbejdere EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 Indholdsfortegnelse 01. WinPLCs opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Notater... 5 04. Diagnoser... 6 05. Medicinkort... 7 06. Paraklinisk... 11 07. Regninger...

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel

Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel Vejledning til: Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

Forside. 1 Introduktion

Forside. 1 Introduktion Forside MADS MENU: MODTAGELSE MANUEL REKVISITION FORSIDE (B.1.1.) Revideret 19-08-2011 1 Introduktion I programmet Forside registreres modtagne prøver via den tilhørende prøvetagningsseddel (manuelle rekvisition).

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Releasenote november 2014

Releasenote november 2014 Releasenote november 2014 Generelle funktioner Leverandørfelt påkrævet på ydelser Linjeskift i datavisninger Printknap Filtre på indsatskataloget MedCom Autosignatur på medcom Indlæggelsesrapport Kalender

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Side 1 af 5 REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Skemaet skal udfyldes én gang om året for alle diabetespatienter med følgende diagnosekoder: E10.0 E10.9 Insulinkrævende sukkersyge

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3 FOTOKLUBBEN KRONBORG KURSUSAKTIVITETER 2011 8. SEPTEMBER 2011 Medbring kamera, USB-stick, kortlæser, kabel og bærbar pc. Der vil være brug for flere instruktører, så også de, der allerede kan organisere

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere

ÆSKULAP Danmarks største system til den primære sundhedssektor! ÆSKULAP Windows. altid i front!

ÆSKULAP Danmarks største system til den primære sundhedssektor! ÆSKULAP Windows. altid i front! ÆSKULAP Danmarks største system til den primære sundhedssektor! ÆSKULAP Windows altid i front! Velkommen til ÆSKULAP Windows - her behøver du ikke mus..! ÆSKULAP Windows er den komplette windows-version

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Integrationer Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Revisionshistorie Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 1.0 23-10-2014 Lars Christensen Dokument oprettet 1.1 24-3-2015 Kasper Hansen Yderligere

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - FRAVÆR Om FA s vejledninger...2

Læs mere

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES 16-04-2014 J.nr.: 2014-14-1119-00002/AJK Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES Log på TRACES Hvis du og din virksomhed/bedrift mv. ikke allerede er oprettet som henholdsvis bruger og organisation

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung Tunge særtransporter Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest Jeg er tung Version 08 November 2013 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Brug af evidensbaserede standardplaner et Proof-of-Concept

Brug af evidensbaserede standardplaner et Proof-of-Concept Brug af evidensbaserede standardplaner et Proof-of-Concept E-Sundhedsobservatoriet 21. Oktober 2009 John Møller-Jensen Læge, Chefarkitekt Copyright 2009 CSC Scandihealth A/S, CSC Proprietary Erfaringer

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter 18. november 2011 EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter Indhold 1 SVENDEPRØVER, FU05... 2 1.1 ANTAL ELEVER PÅ EN SVENDEPRØVE VISES NU... 2 1.2 NYT BEMÆRKNINGSFELT PR. ELEV

Læs mere