Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata."

Transkript

1 Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata PLO format version 2.40 Release 2 (Erstatter tidligere udgaver af version 2.40, fra før 1/ ) Implementeringstermin: Implementeringstermin: PLO-format Styregruppen, Trondhjemsgade 9, DK 2100 København Ø

2 Formål Formålet med denne definition af et import/export-filformat er at fastlægge en fælles snitflade til brug ved udveksling af patientdata. Denne snitflade skal i særdeleshed udmærke sig ved at tage sit udgangspunkt i en strukturel opbygning, som tilgodeser de praktiske problemer enhver konvertering vil inducere - det være sig fra egne til egne data, fra egne til andres data og fra andres til egne data. Formatet understøtter export/import en enkelt patients data, grupper af patienter eller hele patientdatabaser. Det har været hensigten, at snitfladen skal kunne tilpasses næsten ethvert tænkeligt ambitionsniveau for flytning af patientdata, - højt eller lavt. Det indebærer blandt andet, at det i princippet vil være muligt, at man definerer sine egne kodeord, hvis standarden ikke er dækkende for differentieringen af data, uden at formatet kolapser. Derudover har det været højt prioriteret, at formatet skulle være udmiddelbart læsbart og editerbart i enhver simpel editor (uden for evt. binære afsnit). Møgeltønder-formatet er en ægte delmængde af formatets rummelighed. Det er således bl.a. et krav, at simple tekst-attributter overføres. Endvidere er muligheden for overførsel at binære datablokke til stede (lyd, billeder og private datastrukturer). Version 2.40 rel

3 Rettelsesliste 2.40 rel2 Rettet typografiske fejl i VACCSEKTION 2.40 rel1 Tilføjet felter i Headersektion ( udtræksdato) Tilføjet felter i Stamdatasektion( kommunenr, regionnr, ) Tilføjet sektion VACCSEKTION, ICPC-ESEKTION, REFERENCESEKTION 2.30 Rettelsesliste start Version 2.40 rel

4 Filstruktur Filformatet tænkes opbygget ligesom en simpel ascii-fil - med evt. binære afsnit. D.v.s. filen består af linier, der altid afsluttes af CRLF (chr$(13)+chr$(10)). CRLF regnes ikke med til liniens nettoindhold. De evt. binære afsnit vil være annonceret af en forudgående almindelig linie, der angiver, hvor mange bytes der skal læses, inden der igen er tale om linielæsbar filformat. De enkelte liniers nettoindhold består udelukkende af tegn i området chr$(32)-chr$(255), - bortset fra ftx -linierne, idet der her fra version 2.20 er åbnet for en del tegn under chr$(32). Det er således en forudsætning at flytningsmediet eller transportkanalen for filen kan overføre 8 bit uden nogen undtagelser og uden nogen ændring af filen. Følgende grundregler gælder for den interne syntakst af formatet: 1) Filen består af nogle sektioner, der kan være obligatoriske eller valgfrie. 2) Rækkefølgen af sektioner skal overholdes. 3) De enkelte sektioner består af datalinier, som kan være obligatoriske eller valgfrie. 4) De enkelte datalinier består af et kodeord (skrevet med små bogstaver) plus et lighedtegn efterfulgt af det egentlige dataindhold, - d.v.s. at alt efter lighedstegnet er indholdet. 5) Eksempel: cprnr= " Kodeord: cprnr (der skelnes ikke mellem store/små bogstaver) Adskiller: = Dataindhold: " 6) Der må ikke forekomme = i et kodeord. Det egentlige dataindhold står altid efter først forekommende =. Datainholdet kan være ingenting (den tomme tekst). 7) Foranstillede spaces (chr$(32)) på en linie undertrykkes og regnes ikke med til kodeordet. 8) Tomme datalinier er tilladt. 9) Kommentarlinier er tilladt. En kommentarlinie starter med ;. 10) En tom linie og linien der kun har indholdet ; er i princippet ens. 11) En linie kan højst have en længde på 255 tegn. Version 2.40 rel

5 12) Rækkefølgen af kodeordene skal overholdes inden for hver enkelt sektion. 13) Binære data består af et antal bytes. Forud for disse antal bytes kommer linien: binbytes=53214 (efterfulgt af CRLF) De binære data består derefter af de følgende bytes. N.B.: denne facilitet gør snitfladen uforenelig med EDIFACT (indtil videre). 14) Filen afsluttes ikke af noget specielt tegn. 14) Filen navngives således: EKSPORT EKSPORT.999 (.001 default) 15) Mandatory datalinier (felter) må ikke være tomme (dvs intet efter lighedstegnet) 16) Ethvert systemhus har lov til at tilføje kodeord for data, som protokollen ikke understøtter endnu. Dog skal kodeordets 4 første bytes altid være xxx_, hvor xxx er entydigt for det pågældende afsendersystem. 17) Ethvert systemhus har lov til at tilføje sektioner for datasamlinger eller strukturer, som protokollen ikke understøtter endnu. Dog skal sektionens 4 første bytes altid være xxx_, hvor xxx en entydigt for det pågældende afsendersystem. 18) logiske ja/nej (f.eks. medlem af Danmark ) angives med 1 og 0 ( f.eks. dkmedl=1 ) 19) Det er tilladt at anvende ASCII-værdier under 32 i ftx-datalinier af tekstformateringshensyn dog ikke følgende ASCII-værdier: CHR$(27),CHR$(26), CHR$(13), CHR$(10) og CHR$(0). Liste af systemer med tilhørende præfix for nye kodeord og sektioner: Afsendersystem DARWIN DOCBASE EMAR GANGLION MEDWIN MEDICARE MULTIMED MY CLINIC NOVAX PC-PRAXIS PLC ÆSKULAP Præfix dar doc ema gan mew mec mul myc nov pcx plc æsk Version 2.40 rel

6 Version 2.40 rel

7 Filtransport Traditionel forsendelse: Filen kan enten "transporteres" på magnetisk eller elektrisk medie - dvs diskette, CD- ROM, RAM-stick eller evt. flytbar harddisk. Forudsætningen er dog, at der i modtager og afsendersystemernes applikationer findes "brugervenlige" rutiner, der kan adressere disse mediers læse- og skriveenheder. Selve forsendelse vil normal ske ved forsendelse af diskette(r) pr. almindelig post. Ved flytning af større datamængder - f.eks. hele registre - anvendes de andre nævnte medier. Elektronisk forsendelse: I efteråret 2003 er det blevet muligt at sende MEDBIN edifact-filer i hele VANS-nettet. Dette indebærer, at det bliver væsentlig billigere for afsenderen at sende disse oplysninger, og gør det endvidere muligt for systemhusene at automatisere ind- og udlæsningsrutinerne yderligere. Man undgår herved også genforsendelser pga ødelagte disketter, der enten ikke har kunnet tåle postsendelsen eller ikke kan læses pga delvis defekte diskettedrev i begge ender. MEDBIN'ens indhold kvalificeres som "systempost" med indholdstypen "proprietær" filstandard jf MedCom's dokumentation "Den gode MEDBIN" (Nr. 19). Vedr. systempost: S07+07' PNA+PAT++++SU:PLO-UDVEKSLINGSFORMAT+FO:Data' RFF+XPI:Systempost' Vedr. proprietær filstandard: UNO+1+AID: _DGM_PT_FORT+OBJ:PRP:TXT: :14:1:A' Version 2.40 rel

8 Sektion diagram HEADERSEKTION PATIENTSEKTION STAMDATASEKTION CAVESEKTION KRONISKSEKTION REMINDERSEKTION VACCSEKTION NOTERSEKTION ICPC-ESEKTION RESUMESEKTION DIAGNOSESEKTION LABSKEMASEKTION BARNSKEMASEKTION MEDICINSEKTION REFERENCESEKTION BINÆRSEKTION M M C C C C C C C C C C C C C C Gentagne sektioner... PATIENTSEKTION STAMDATASEKTION Version 2.40 rel

9 HEADERSEKTION Indhold: header=1 versionsnr=<versionsnummeret for PLO-formatet> afsender=<afsendersystem> afsenderid=<afsender identifikation> tegn=cp850 ydenr=<afsenderens ydernr> lokationsnr=<afsenderens evt. EAN-lokaltionsnr> antalpatient=<antal patienter for denne fil> datoformat=<datoformat i dato-felter> udtræksdato=<data for export af data> endheader=1 Forklaring: Eksempel: Alle sektioner startes og afsluttes med et sektions-id samt et endsektions-id. Nummeret angiver det fortløbende antal forekomster af den pågældende sektion. Header-sektionen foreslåes i første omgang kun at kunne forekomme én gang. Formålet med angivelse af afsenderen er, at optimere muligheden for import i det modtagende system. N.B.: Her benyttes samme afsender-id som i MEDPRE. Antal patienter angives for på dette tidspunkt at give modtageren en simpel mulig styring af den efterfølgende læsning af patientsektioner. Det lavest mulige tal for antal patienter er 1. header=1 versionsnr=201 afsender=apex afsenderid=jesper Theilgaard tegn=cp850 ydernr= lokationsnr= antalpatient=2514 datoformat=dd.mm.yy endheader=1 I dette eksempel skal der således efterfølgende forekomme 2514 patientsektioner. Det benyttede tegnsæt er codepage 850, hvilket p.t. både er default tegnsættet og eneste tilladte tegnsæt. Datoformat: ddmmyy dd.mm.yy dd.mm.yyyy dd-mm-yyyy yyyy-mm-dd yyyy.mm.dd yy.mm.dd yymmdd Version 2.40 rel

10 Ved tocifret årstalsformat vil være i 1900-tallet, resten i 2000-tallet. Version 2.40 rel

11 PATIENTSEKTION Indhold: patient=1 stamdata= endstamdata=1 cave= endcave=1 endpatient=1... patient=<nummer> stamdata=<nummer> endstamdata=<nummer> cave=<nummer> endcave=<nummer> endpatient=<nummer> Forklaring: Patientsektion nummer 1 er mandatory. Stamdatasektionen, som er en undersektion, er mandatory når patientsektionen er påbegyndt. De foranstillede spaces (indrykningen) er kun lavet for at lette forståelsen af struk- turen, men er iøvrigt tilladt!!! Patientsektionsnummeret står at læse i hvert eneste undersektion-id inden for hele den enkelte hovedsektion (patientsektionen). Dette gør det muligt på en let måde op foretage importen i flere tempi. Eksempel: patient=1 stamdata=1 cpr= eftn=petersen grp=1 endstamdata=1 endpatient=1 Version 2.40 rel

12 STAMDATASEKTION Indhold: stamdata=<nummer> cpr=<personnummer> (måske ikke valid) cprval=<formodet validitet af cpr> (0 = default) tilmeldtdato=<dato> frameldtdato=<dato> stilling=<stilling> eftn=<efternavn> grp=<sygesikringsgruppe> forn=<fornavn(e)> kaldn=<kaldenavn>.. telefonnr=<telefonnummer> (kan gentages).. adr1=<adresse 1> adr2=<adresse 2> postnr=<postnummer> by=<bynavn> kommune=<komnr> ( 3 cifre) regionnr=<regnr> ( 3 cifre) amt=<amtnr> ( 3 cifre, udgår! )... relcpr=<relateret persons cprnr.> (kan gentages) cprval=<formodet validitet af cpr> (0 = default) reltype=<relationstype (se liste)> (værge=default) relnavn=<relateret persons navn> relfnavn=<relateret persons fornavn> relenavn=<relateret persons efternavn>... =< adresse> pens=<pesionist> dkmedl=<medlem af Danmark> medkt=<medicinkort> endstamdata=<nummer> Forklaring: Rækkefølgen af de enkelte linier kan ikke tages for givet. Kommer samme kodeord (på nær de, der kan gentages ) inden for samme stamdatasektion har modtager lov til at overskrive den pågældende data. Hvis de obligatoriske felter ikke alle er at finde, regnes den samlede stamdatasektion for invalid. cprval behøves kun angivet, hvis der er særlige forhold vedr. cpr-nummeret følgende værdier foreslåes: 0 = cpr.-nummer valid (default / behøves ikke angivet) 1 = cpr.-nummer ikke valid 2 = udlænding Version 2.40 rel

13 3 = flygtning cprval kan angives umiddelbart efter alle andre cpr-datalinier. reltype angiver hvilken type relateret individ, der er tale om. Følgende værdier er valide: værge, mor, far, bror, søster, søn, datter, partner, mand, hustru, ægtefælle, andet Tilmeldtdato er den dato patient er tilmeldt lægepraksis, dvs. den dato patienten første gang forekommer i systemet. Frameldtdato er den dato patient er frameldt lægepraksis, dvs. den dato hvor patienten ikke mere forventes at komme. Er ikke udfyldt ved ferie PLO, hvor PLO format anvendes som transport af journaloplysninger ved ferie vikariater. Eksempel: stamdata=17 cpr= cprval=1 eftn=petersen grp=1 forn=*unavngivet* relcpr= relnavn=pia Petersen adr1=privatvej 1 adr2=dalby postnr=6000 by=kolding dkmedl=1 endstamdata=17 Version 2.40 rel

14 CAVESEKTION Indhold: cave=<nummer> dato=<dato> datooph=<dato for ophør af cave> caveatc=<atc-kode> cavetx=<cave tekst> caveeff=<virkning>... dato=<dato> datooph=<dato for ophør af cave> caveatc=<atc-kode> cavetx=<cave tekst> caveeff=<virkning> endcave=<nummer> Forklaring: Da ingen af kodeordene inden for selve cavesektionen er mandatory og den samlede gruppe af linier eller dele heraf er repeterbar, forventes det, at der er tale om en ny cave, når blot én af de 5 kodeord forekommer igen. Eksempel 1: cave=17 dato= caveatc= J01CE01 cavetx=penicillin caveeff=terminal endcave=17 Eksempel 2: cave=17 cavetx=penicillin cavetx=jod cavetx=birkepollen endcave=17 I eksempel 1 er der én caveangivelse. I eksempel 2 er der 3 forskellige caveangivelser. ATC-koden angives som max. 8 tegn uden SPACE mellem bogstaver og cifre, men med foranstillet SPACE, hvis der ikke er tale om veterinære præparater. Version 2.40 rel

15 KRONISKSEKTION Indhold: kronisk=<nummer> dato=<dato> kode=<diagnose kode> kodekval=<kvalifikator for diagnosekoden> diagtx=<diagnose tekst>... dato=<dato> kode=<diagnose kode> diagtx=<diagnose tekst> endkronisk=<nummer> Forklaring: Eksempel 1: Da ingen af kodeordene for selve kronisksektionen er mandatory og den samlede gruppe af linier er repeterbar, forventes det, at der er tale en ny kronisk lidelse, når blot én af de 3 koderord forekommer igen. Kodekvalifikatoren skal benyttes, hvis den kendes. Her benyttes samme kode som i EDIFACT-sammenhæng for ICD10, nemlig I10 eller for ICPC, ICPC. Angives kvalifikatoren ikke, kan den være læge- lokalt defineret eller system- lokalt defineret. kronisk=17 dato= kode=r20.2 kodekval=i10 diagtx=barselsfeber endkronisk=17 Eksempel 2: kronisk=17 diagtx=anorexia nervosa diagtx=anorgasmus diagtx=tumores hæmorrhoidales endkronisk=17 I eksempel 1 er der tale om én hoveddiagnose. I eksempel 2 er der tale om 3 forskellige hoveddiagnoser. kodekval angiver hvilken diagnoseliste, der er tale om. Følgende værdier er valide: I10 for ICD10 ICPC for ICPC N.B.: Diagnosekoder strippes for SPACE og skal være valide, ellers uden kvalifikator. Version 2.40 rel

16 REMINDERSEKTION Indhold: reminder=<nummer> dato=<dato> (oprettelses-dato) aktivdato=<dato> ( popup -dato) ftx=<fri tekst> atr=<evt. attributter til fri tekst> ftx=<fri tekst> atr=<evt. attributter til fri tekst> dato=<dato> (oprettelses-dato) aktivdato=<dato> ( popup -dato) ftx=<fri tekst> atr=<evt. attributter til fri tekst> endreminder=<nummer> Forklaring: Datalinien med kodeordet atr bliver kun evalueret, når den foregående linie er en ftx - linie. Ny forekomst af dato betyder ny reminder. atr -linien angiver hvilke tegn, der har hvilken attribut i ftx -linien. For at give mulighed for bløde og hårde linieskift, indføres der en reserveret 4-bytes-sekvens - <CR> - som kun kan forekomme sidst i en ftx - linie. En ftx-tekst kan indeholde CHR$-værdier under 32 (se side 4). Følgende er gældende: U chr$(85) -> understreget F chr$(70) -> fed K chr$(75) -> kursiv L chr$(76) -> lille skrift S chr$(83) -> stor skrift Eksempel: reminder=17 dato= ftx=dette er fed skrift, og dette er understreget <CR> atr=10,11,f,34,12,u (position,antal,attribut) ftx=her står næste frie tekstlinie i det følgende afsnit - stadig samme reftx=minder; der er ikke behov for en atr -line, da alt er i normalskrift<cr> dato= ftx=vaccination endreminder=17 Hvis der er flere attributter samtidigt, kunne det f.ex. se sådan ud: atr=10,11,fu,34,12,ku Det bør overvejes, hvorvidt dato -linien skal være mandatory. Version 2.40 rel

17 VACCSEKTION Indhold: vaccination =<nummer> dato=<dato> navn=<vaccination navn> batch=<vaccination batch> ftx=<vaccination tekst>... endvaccination =<nummer> Forklaring: Angiver vaccinationer for patient. Skrives vaccinationer her, bør de ikke anføres i Notesektion under type 5 Eksempel 1: vaccination =17 dato= navn=mfr1 batch=b556-4 ftx=mæslinger Fåresyge Rubella endvaccination =17 Version 2.40 rel

18 NOTERSEKTION Indhold: noter=<nummer> notetype=<note type> noteart=<art> dato=<dato> icpc=l12 icd10=r298 icpctekst=1 (default) diagtekst=sympt/klage fra hånd/fingre icpc=... ftx=<notattekst> atr=<attribbutter til notattekst> ftx=<notattekst> notetype=<note type> dato=<dato> icpc=l12 icd10=r298 icpctekst=1 (default) diagtekst=sympt/klage fra hånd/fingre icpc=... ftx=<notattekst> ftx=<notattekst> notetype=<note type> ftx=<notattekst> atr=<attributter til notattekst> endnoter=<nummer> Forklaring: notetype er indført for at kunne dirigere tekst til forskellige kontinuationsmoduler. Notetypen er gældende indtil der kommer en ny - uanset om datoen ændres. dato skal forekomme mindst én gang. Datoen er gældende indtil der kommer en ny dato - uanset om notetypen skifter. Notetype foreslås at kunne variere fra 1 til 99. Notetype = 1 er default. atr er gennemgået under REMINDERSEKTION. ICPC-E diagnose-blokken er optionel, men kræver altid, at stå umiddelbart efter dato-dataen. Version 2.40 rel

19 Eksempel: noter=17 notetype=1 dato= ftx=henvist til sygehus p.g.a.... notetype=3 ftx=selve indlæggelses-teksten ligger måske i et andet modul ftx=o.s.v... notetype=1 dato= ftx=selve epikriseteksten er måske pladseret i dette notatmodul endnoter=17 Hvis ikke notetype overhovedet er nævnt er der altid tale om samme notattype, nemlig 1. Følgende notetyper reserveres : 1: Continuation 4: Attester, blanketter m.m. 2: Resume 5: Vaccination 3: Modtagne svar / epikriser 50: Ustruktureret overførsel af alle journaldata Version 2.40 rel

20 ICPC-E SEKTION Indhold: icpce=17 icpc=l12 icd10=r298 icpctekst=1 (default) diagtekst=sympt/klage fra hånd/fingre fritekst= datost= datosl= icpc=... icpc=... icpc=... ktype=1 forløbsnr= icpc=l12 icd10=r298 icpctekst=1 (default) diagtekst=sympt/klage fra hånd/fingre fritekst= datost= datosl= icpc=l88 icd10=m069 icpctekst=1 (default) diagtekst=reumatoid artrit og beslægtet sgd fritekst= datost= datosl= endktype=1 ktype= n forløbsnr= icpc=... endktype=n Version 2.40 rel

21 ICPC-E (fortsat) ptype=1 navn=gigt icpc=l88 icd10=m069 icpctekst=1 (default) diagtekst=reumatoid artrit og beslægtet sgd fritekst= datost= icpc=... icpc=... endptype=1 ptype=n navn= icpc=... endptype=n endicpce=17 Forklaring / terminologi: Afsluttet forløb Uafsluttet forløb Kombineret forløb Profil En ICPC-E kode med tilhørende startdato samt slutdato En ICPC-E kode med tilhørende startdato uden slutdato Ét afsluttet forløb som er forbundet med ét uafsluttet forløb. 2 eller flere uafsluttede forløb kan samles til en profil ICPCE-sektionen er opbygget af et antal ICPC-diagnoser efterfulgt af optionelle oplysninger om kombinerede forløb samt profiler. En ICPCE-diagnose består af en ICPC-kode, en ICD10-kode, en diagnosetekst og optionelt en fritekst til diagnoseteksten. Friteksten vises normalt umiddelbart i forlængelse af diagnoseteksten. Feltet icpctekst angiver om diagnoseteksten svarer til ICPC-teksten (default) eller ICD10-teksten fra ICPCE-registret (værdien 0). Til hver ICPCE-diagnose er der tilknyttet en startdato samt optionelt en slutdato. En ICPC-diagnose uden slutdato svarer til en uafsluttet forløb. Kodning af organkapitler foretages ved at skrive en ICPC-kode fx L00 og en ICD10 kode 00. Kombinerede forløb er kendetegnet ved at de er opbygget af par af ICPCE-diagnoser, hvor første diagnose er et afsluttet forløb. Derudover kan kombinerede forløb optionelt sammenkædes via et forløbsnummer. Profiler opbygges af 2 eller flere uafsluttede forløb og er benævnt ved et navn. Version 2.40 rel

22 Version 2.40 rel

23 DIAGNOSESEKTION Indhold: diagnose=<nummer> dato=<dato> diagkode=<diagnosekode> kodekval=<kvalifikator for diagnosekoden> diagtx=<diagnosetekst> ftx=<fri tekst> atr=<attributter til fri tekst>... dato=<dato> diagkode=<diagnosekode> kodekval=<kvalifikator for diagnosekoden> diagtx=<diagnosetekst> ftx=<fri tekst> atr=<attributter til fri tekst> enddiagnose=<nummer> Forklaring: Mindst én dato og dermed én diagtx er mandatory, hvis sektionen tages i brug. Næste dato gør automatisk næste diagtx mandatory. Diagnosekoden er ikke mandatory. Fri tekst med tekstattributter kan benyttes. Eksempel: diagnose=17 dato= diagkode=r23.6 kodekval=icpc diagtx=diabetes ftx=i meget svær grad atr=9,9,f enddiagnose=17 Version 2.40 rel

24 LABSKEMASEKTION Indhold: labskema=<nummer> notatdato=<dato for generel tekst for alle prøver> ftx=<fri tekst gældende for hele dagen> atr=<attributter for fri tekst> anadato=<dato> labtype=<type af laboratoiedata (se liste)> (default = kemi) anatid=<tidspunkt> icpc=l12 icd10=r298 icpctekst=1 (default) diagtekst=sympt/klage fra hånd/fingre icpc=... ananr=<analyse-nr. - IUPAC-kode, LABKA-nr. m.m.> (indtil 17 tegn) labid=<laboratorie-id> CQU, MDS, AAH (se offic. lister) anakode=<analyse forkortelse> typisk 1-16 (indtil 16) tegn ananavn=<analysens navn> fulde navn (indtil 70 tegn) rekvnr=<rekvisition-nr.> rekvirent=<rekvirent> resultat=<resultat> enhed=<måleenhed for prøven> minmaxref=<min.- max. ref. værdi i ét felt> minref=<minimum ref.værdi> maxref=<maximum ref.værdi> ftx=<fri tekst for selve prøven> atr=<attributter for den frie tekst> status=<status> prioritet=<prioritet> endlabskema=<nummer> Forklaring: De to forskellige blokke eller records, som kan forekomme, anses som påbegyndt, når enten der man møder en anadato -linie eller en notatdato -linie. labtype kan være: kemi, patologi, mikrobiologi, vækst, lungefunktion, hjertefunktion, andet ICPC-E diagnose-blokken er optionel, men kræver altid, at stå umiddelbart efter dato-dataen. Version 2.40 rel

25 Eksempel: labskema=17 notatdato= ftx=alle prøver gik tabt i posten p.g.a. strejke anadato= anatid=11:11 ananr=11202 anakode=hgb ananavn=hemoglobin rekvnr= resultat=9.6 (der anvendes altid. for decimalkomma) enhed=mmol/l minmaxref= mmol/l (ustruktureret angivelse) minref=8.0 maxref=11.0 endlabskema=17 N.B.: resultat kan være ren tekst. minref og maxref skal opgives, hvis de er tilgængelige. Version 2.40 rel

26 BARNSKEMASEKTION Indhold barnskema=<nummer> butype=<barnskema (se konvention)> budato=<undersøgelses-dato> buapgar=<fri tekst for undersøgelser> ftx=<fri tekst gældende generelt for BU> bsanakode=<analysenavn (kortnavn, se liste)> bsanadato=<dato> bsananavn=<analysenavn (fulde navn)> ftx=<fri tekst for selve prøven> resultat=<resultat> enhed=<måleenhed for prøven>.. endbarnskema=<nummer> Forklaring: En børneundersøgelse (og dermed et skema) konstitueres af butype og budato, som begge er mandatory. Herunder evt. målinger af vægt, højde (og hovedomfang, syne- og høreprøver). Den repeterede blok med prøver - eller typer af records - som kan forekomme, anses som påbegyndt, når man møder en bsanakode. Konvention for butype (børneundersøgelsestype): Gyldigt format er et tal efterfulgt af 'u', 'm' eller a - derved identificeres børneundersøgelsen i forhold til barnets alder i uger, måneder eller år: f.eks. 60m og 5a identificerer begge 5 år. Gældende (og fremtidige) børneundersøgelser anses at kunne identificeres på denne måde: <tal>u Alder i uger <tal>m Alder i måneder <tal>a Alder i år Konvention for resultat og ftx i analyseblokken: Enten resultat eller ftx skal være udfyldt under evt. iagttagelse af konventionen for bsanakode Konvention for bsanakode (tvungen, da den anses at være statisk) og enhed vaegt angives i kg. afleder enhed: kg hoejde angives i cm afleder enhed: cm homf angives i cm afleder enhed: cm syn-h angives bedst som decimaltal; enhed ikke krævet syn-v angives bedst som decimaltal; enhed ikke krævet hoer-h angives som tekst; ingen enhed hoer-v angives som tekst; ingen enhed Version 2.40 rel

27 Eksempel: barnskema=1 butype=4a budato= ftx= Sund og frisk pige med normal motorik. bsanakode=vaegt bsanadato= resultat=19,6 enhed=kg bsanakode=hoejde bsanadato= resultat=97 enhed=cm bsanakode=homf bsanadato= resultat=42 enhed=cm bsanakode=syn-h bsanadato= resultat=1,0 enhed=arb.enh. bsanakode=syn-v bsanadato= resultat=0,9 enhed=arb.enh. bsanakode=hoer-v bsanadato= ftx=i.a. bsanakode=hoer-h bsanadato= ftx=i.a. butype=36m budato= ftx= Sund pige, taler som et vandfald. bsanakode=vaegt bsanadato= resultat=16 enhed=kg. bsanakode=hoejde bsanadato= resultat=82 enhed=cm. endbarnskema=1 Version 2.40 rel

28 MEDICINSEKTION Indhold: medicinskema=<nummer> varenavn=<varenavn> varenr=<varenummer+optionelt løbenr. - altid 8 cifre> bør medtages atckode=<atc-kode> fabrikant=<fabrikant> form=<form> styrke=<styrke> pakstr=<pakningsstørrelse> pakenhed=>pakkeenhed> dosenhed=<doseringsenhed> anvendelse=<anvendelse> medtype=<typeangivelse (til inhouse brug)> dato=<ordinationsdato> icpc=l12 icd10=r298 icpctekst=1 (default) diagtekst=sympt/klage fra hånd/fingre icpc=... dosmønster=<doseringsmønster> specdosering=<specialdosering> pakstr=<pakningsstørrelse> pakantal=<pakningsantal> genudlev=<genudleveringsantal> endmedicinskema=<nummer> Forklaring: varenavn trigger et præparat med mulighed for mange ordinationer. Der kan være mange ordinationsgrupper for hver varenavn -gruppe. N.B.: dosmøster eller specdosering skal være udfyldt ( specdosering overstyrer dosmønster ). ICPC-E diagnose-blokken er optionel, men kræver altid, at stå umiddelbart efter dato-dataen. Version 2.40 rel

29 Eksempel: medicinskema=17 varenavn=primcillin varenr= atckode= J01CE02 form=tabletter styrke=800 mg pakstr=20 anvendelse=mod infektion dato= dosmønster=2 x 3 daglig dato= dosmønster=1 x 3 daglig endmedicinskema=17 (se side 10 vedr. format af ATC-kode) N.B.: form, styrke og pakstr udfyldes konsekvent, hvis muligt, selvom varenr er opgivet. Version 2.40 rel

30 REFERENCESEKTION Indhold: reference=<nummer> dato=<dato for registrering> ydernr=<ydernr hvorunder registrering er sket> system=<epj system> type=<type af data / registrering> ftx=<beskrivelse af reference> ftx=<yderligere beskrivelse af reference> endreference=<nummer> Forklaring: Referencesektion anvendes til at fortælle om data som er dannet i lægepraksis, hvor EPJ systemet er vidende om data, men ikke selv indeholder disse data. Skal man se disse data må der rettes henvendelse til den pågældende lægepraksis. EPJ system er de systemer der fremgår i listen af afsendersystemer, markeret ved præfix Eksempel: reference=17 dato= ydernr= system=dar type=ekg fra Cardiosoft ftx=her beskrives at pt. har en hjertefejl endreference=17 Version 2.40 rel

31 BINÆRSEKTION Indhold: binær=<nummer> bintype=<angivelse af datatype f.eks. billede + evt. nr.> binbytes=<antal bytes for den binære blok> bintype=<angivelse af datatype> binbytes=<antal bytes> endbinær=<nummer> Forklaring: Eksempel: bintype er indføjet for at kunne fortælle hvilken slags data der er tale om. De binære blokke, som kan overføres, skal altid være indledt med en binbytes -linie, da linielæsningen ellers går bananas. Det forudsættes her, at de 2 bytes, som CRLF udgør i slutningen af Binbytes -linien er læst (sammen med linien selv). Selv om man ikke vil benytte denne facilitet, skal man altså kunne springe over disse binære blokke, uden at den egentlige linielæsning ødelægges. binær=17 bintype=test binbytes=6 $50 $41 $53 $20 $50 $8F ;// de 6 bytes er tegnene for PAS PÅ endbinær=17 Der er ikke nogen CRLF som afslutning på de 6 bytes. Version 2.40 rel

Oversigt over tilbagemelding fra de forskellige lægesystemer:

Oversigt over tilbagemelding fra de forskellige lægesystemer: Oversigt over tilbagemelding fra de forskellige lægesystemer: 1. Tilbagemelding fra Emar Windows: Hej alle Hermed har jeg afsluttet min 2. testrunde, og har fundet flg. fejl og bemærkninger: Jeg er klar

Læs mere

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX FNUX Testprotokol Version 2.3 for Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX Lægesystem udgave 11.06.2013 Styring af dokumentversion Version Forfatter Dato Beskrivelse 0.1 JAG 24-08-2012 Udkast 1.0 GHE 10-09-2012

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

1 Indledning Sentinel åbnes for en installation af Support.

1 Indledning Sentinel åbnes for en installation af Support. Emne Vejledning til bruger vedr. Sentinel Status Referencer til tidligere dokumenter Revision 1.0 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 BRUGEROPSÆTNING AF SENTINEL... 2 2.1 Aktivering af Praksisenhed... 2 2.2 Aktivering

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag D - Forsendelse via printfiler Version 1.3

Digital post Snitflader Bilag D - Forsendelse via printfiler Version 1.3 Digital post Snitflader Bilag D - Forsendelse via printfiler Version 1.3 1 Forsendelse via printfiler Dette dokument beskriver hvilke forudsætninger en kunde, som ønsker konvertering af en AFP datastrøm

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

XML Facitliste for Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata. PLO-format version 3.0 OIO-XML 14.08.2014

XML Facitliste for Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata. PLO-format version 3.0 OIO-XML 14.08.2014 FNUX XL Facitliste for Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata. PLO-format version 3.0 OIO-XL 14.08.2014 Namespace: urn:oio:medcom:plo:2009.12.31 edcom FNUX Facitliste -- PLO-format

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Snitfladebeskrivelse Import og Eksport af.csv fil til Tabulex Skema

Snitfladebeskrivelse Import og Eksport af.csv fil til Tabulex Skema Snitfladebeskrivelse Import og Eksport af.csv fil til Tabulex Skema Version 2.0 9. juli 2012 Side 1 af 8 Dokument oplysninger Dette dokument er udfærdiget af Tabulex ApS og beskyttet af copyright. Ret

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

XMO Quickguide V8 - 1 -

XMO Quickguide V8 - 1 - XMO Quickguide V8-1 - XMO Quickguide Menu... - 4 - Generel beskrivelse af XMO menu punkter.... - 4 - Hjælpemenuen.... - 5 - Patient ... - 6 - Søg patient... - 6 - Søg patient & patientstamkort...

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Svarbreve og Korrespondance

Svarbreve og Korrespondance Kom godt i gang med: Svarbreve og Korrespondance EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FORSENDELSESADVIS Upload/download...2 Opbygning af Forsendelsesadvisfil...4 Forsendelsesadvishoved...5 Referencer...7 Forsendelsesadvislinier...8 Mærkningsinformation,

Læs mere

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Der anvendes XML. Denne version

Læs mere

E-Journal - adgang til journaldata fra sygehuse og praksis på Svensk: Min journal på nättet

E-Journal - adgang til journaldata fra sygehuse og praksis på Svensk: Min journal på nättet E-Journal - adgang til journaldata fra sygehuse og praksis på Svensk: Min journal på nättet MedCom - 27 2013 Seniorkonsulent Jens Rahbek Nørgaard jrn@medcom.dk Borgere Praksis Hospital P H MinLog Sundhed.dk

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

udgangen af 2011 Region Hovedstaden og Sjælland klar kroner Er udbetalt med december 2011 afregning fremadrettede ordinationer

udgangen af 2011 Region Hovedstaden og Sjælland klar kroner Er udbetalt med december 2011 afregning fremadrettede ordinationer FMK-udbredelse Hvad siger overenskomsten? Hvor er vi nu? Flere lægesystemer har ikke tilbudt FMK deres kunder endnu. Hvad gør vi ved det? Hvordan skal den fremtidige udbredelse ske? Hvad med de kommende

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

APO-internat. 2008 ICPC og Datafangst. 8. Marts 2008. Henrik Schroll

APO-internat. 2008 ICPC og Datafangst. 8. Marts 2008. Henrik Schroll APO-internat 2008 ICPC og Datafangst 8. Marts 2008 Henrik Schroll ICPC -kodenetværket ICPC kodning er nøglen n til: Kvalitetsudvikling Informationer (Linkportalen) Forskning (Ny viden i faget) ICPC -kodenetværket

Læs mere

OPBYGNING AF INSTRUMENTER. Online Designeren Record ID Felttyper Validering og variabelnavne

OPBYGNING AF INSTRUMENTER. Online Designeren Record ID Felttyper Validering og variabelnavne OPBYGNING AF INSTRUMENTER Online Designeren Record ID Felttyper Validering og variabelnavne Online Designer Online designeren er det primære værktøj til at opbygge skemaet til dataindsamling. I REDCap

Læs mere

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Opdateret 25. juni 2012 Indhold Aktivering af skærmbilledet Administration af Sentinel (for alm. brugere)... 2 Hvordan tilmelder

Læs mere

Den gode Børnedatabaseindberetning fra almen praksis

Den gode Børnedatabaseindberetning fra almen praksis Den gode Børnedatabaseindberetning fra almen praksis Indholdsfortegnelse Indberetning til Børnedatabasen... 3 A: Beskrivelse... 3 Baggrund... 3 Indsamling af data fra de alment praktiserende læger....

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS Sygehus: Oprettet af: Gælder for: Oprettet dato: August 2011 Side 1 af 11 ANVENDELSE AF CPR-KOMPONENT ved generering af Erstatnings CPR-numre Formål: At sikre, at der oprettes éntydige erstatnings CPR-numre

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension Snitfladebeskrivelse Side 1 af 7 Snitflade beskrivelse vedr. Tillæg/fradrag til KMD Social Pension via datafangst (EA012001Q) Snitfladebeskrivelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse: Side Historik:... 2 Ændringsvarsel:...

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...8 Ordre upload/download - August 2005

Læs mere

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

MAG5.dk En brugervejledning

MAG5.dk En brugervejledning MAG5.dk En brugervejledning Indledning Når du ser B&U s løsning til administration af IT-brugere første gang, så ser det sådan her ud: Løsningen er lavet specielt til Børn og Unge og vedligeholdes af BU-IT.

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.82. 102 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Breve Fraser Makroer m.m.

Breve Fraser Makroer m.m. Koncern IT Anvendelse og udvikling Breve Fraser Makroer m.m. Oprettelse af brevprofiler (margintekst) 2 Anvendelse af brevmodul 4 Funktionsfelter i notatmodulet 6 Fremhævet tekst i notater 8 Standardtekster

Læs mere

Den Nationale Børnedatabase

Den Nationale Børnedatabase FÆLLESINDHOLD FOR INDBERETNING 2017 Den Nationale Børnedatabase Indberetning til Den Nationale Børnedatabase Udgiver Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Design Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

NOVAX manual Indholdsfortegnelse

NOVAX manual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Journalen... 3 FMK... 3 Suspendering af FMK... 3 Multiseponering på FMK... 3 Rette en vaccination i Det Danske Vaccinationsregister (DDV)... 3 Procesregistrering... 3 Oversigten...

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Værgeoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

- beskrivelse af snitflader

- beskrivelse af snitflader - beskrivelse af snitflader 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Ændringer... 3 3. Læsevejledning... 4 4. Tilmeldingslisten... 5 5. Materiale-indlæsningsfilen... 7 6. Fejl- og kvitteringslisterne...

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Datafangst Praksis opsætning

Datafangst Praksis opsætning NY Sentinel Datafangst Indstillinger i Praksis opsætning Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed Hvad er nyt i Sentinel? Der er lavet omfattende ændringer i Sentinel Datafangst. Der er lavet helt nye funktioner,

Læs mere

Hjælp til egne analyser i WebReq

Hjælp til egne analyser i WebReq INDHOLD Hjælp til egne analyser i WebReq Lægens egne analyser 01 Introduktion 02 Oprettelse af egen analyse 04 Forklaring til felterne i analyseoplysninger 05 Redigere egne analyser 06 Sletning af egen

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere INDHOLDSFORTEGNELSE: MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere... 1 1 Indledning... 3 2 Understøttede

Læs mere

Patient import og eksport

Patient import og eksport Kom godt i gang med: Patient import og eksport EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Opgave formulering... 2 Krav til dokumentation af programmer... 3 ASCII tabel... 4 Værktøjer... 5 Versioner af ASCII tabel... 6 v1.9... 6 Problemer og mangler... 6 v2.1...

Læs mere

Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste

Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse Indberetning til Børnedatabasen... 3 A: Beskrivelse... 3 Baggrund... 3 Indsamling af data fra den kommunale sundhedspleje....

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Opfølgende ICPC kursus Målsætning

Opfølgende ICPC kursus Målsætning Opfølgende ICPC kursus Målsætning At konsolidere brugen af ICPC kodning til brug for Opfølgende ICPC kursus Målsætning: At fremme oversigt i egen journal Brug af koder til brug for kronikerkontrol Journalskabeloner

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Juni Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Nyhedsbrev fra Afdelingen for Kommunesamarbejde, om elektronisk kommunikation Afdelingen for Kommunesamarbejde udsender kvartalsvis

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere Indhold 1. Versionshistorik... 3 2. Definitioner... 4 3. Login... 5 4. Beskeder... 6 5. Elev administration... 7 Elev administration tabel... 9 Redigering... 10 Bestilling... 11 6. Opret elev... 12 Opret

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m.

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videre sendelse og kvitteringer m.m. 1 Indledning...1 Rollehåndtering...2

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

Fællesindhold for indberetning til. Den Nationale Børnedatabase

Fællesindhold for indberetning til. Den Nationale Børnedatabase Den Nationale Børnedatabase Indberetning til Den Nationale Børnedatabase Kolofon Den Nationale Børnedatabase Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Dato 20-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig udgave Ansvarlig Egon Thor Hansen Side 2 af 15 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 0.9 Dokumentet.

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Eunomias Ansættelsesregister

Eunomias Ansættelsesregister August 2014 Version 1-2014 Vejledning til Eunomias Ansættelsesregister 0. INDLEDNING... 3 1. SKOLENS OPGAVER VEDRØRENDE ANSÆTTELSESREGISTRET... 3 2. ADGANG TIL EUNOMIA... 4 3. LISTE OVER ANSÆTTELSER...

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

Appendix C - Databeskrivelse

Appendix C - Databeskrivelse Appendix C - Databeskrivelse D1: Entitet: Person En Person repræsenterer en borger, som anvender systemet. En Person har ved oprettelsen ingen Barselsforløb og orlovsperioder, men kan generelt have flere

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 13. SUP-Styregruppen. SUP-klassifikationer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 13. SUP-Styregruppen. SUP-klassifikationer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 13 SUP-klassifikationer Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Notater...

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender.

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender. Dokumentlog Dato Version Beskrivelse Applikation version 2015.11.30 1.0 Ny MDS 4.1 godkendelsesproces Reference Forfatter Godkender K15 Transition Oprydning CPRDOK Godkendt af leverandør ifb. med Transition

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere