Tilsynserklæring 2011/2012. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynserklæring 2011/2012. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen"

Transkript

1 Tilsynserklæring 2011/2012 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode Tilsynet er gennemført efter gældende regler i friskoleloven

2 Krav til tilsynserklæringen I bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. står i kapitel 3 9d, hvad den tilsynsførende skal: 1) aflægge mindst ét årligt tilsynsbesøg på skolen, 2) overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, 3) overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, 4) drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og 5) vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige kvalitet. Generelt om tilsynet Michaelskolen har i 2011 haft fokus på at beskrive samtlige udbudte fag ud fra de kompetencer, undervisningen søger at understøtte. Motivationen har været at synliggøre evalueringsgrundlaget for elever og forældre samt skabe klarhed internt om undervisningens niveau. Dette mente vi var en nødvendighed for at kunne evaluere skolens samlede undervisning. (Fremhævelsen er min) Det fortjener anerkendelse og en nærmere beskrivelse. Jeg har bedt om et notat fra lærer Martin Lauesen desangående. I første omgang vedrører det især overskolen, men det har perspektiv ned i grundskolen. Derfor er uddrag af notatet med i tilsynserklæringen. Uddrag af notat: Michaelskolen har haft løbende udbytte af de færdiggjorte kompetencemål, der er blevet diskuteret til forældremøder, i klassens time i overskolen og ved introduktionsaften til overskolen for 8. klasses forældre. Vi har positiv respons på, at de nu er tilgængelige på hjemmesiden, så elever, forældre og interesserede, kommende elever og forældre kan orientere sig i de forventninger, de kan have til undervisningen. Kompetencemålene ligger nu på hjemmesiden under pædagogik og undervisningsplaner. Eleverne har udvist glæde ved, at kunne sammenholde kompetencemålene med deres egen vurdering af allerede opnåede kompetencer.

3 Intern Anvendelse Internt har vi brugt arbejdet med kompetencemålene som en god anledning til at se på det samlede billede af vores undervisningstilbud samt en ny anledning til at se tilbage på de del-og slutmål, vi har for mellemskolen, så de harmonerer med de slutkompetencer, vi stiler imod. Arbejdet har ført til revision af mål og undervisningspraksis for enkelte fag efter længere overvejelser og evaluering af den hidtidige undervisningspraksis. Fremtidigt arbejde Kompetencemålene har dannet grundlag for, at vores elever efter endt skolegang har kunnet få udstedt såkaldte realkompetencebeviser. Kompetencemålene er endvidere blevet set på ved en omfattende rapport om Steinerskolernes didaktik og kompetence fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Inspireret af det store interne og formidlingsmæssige udbytte af det forløbne arbejde har vi på Michaelskolen nu påbegyndt en tilsvarende revision af grundskoleforløbet, så der bliver sat ord på de fagområder, vi fra ministeriets side ikke har været tvunget til at beskrive som f.eks. eurytmi, keramik, drama m.v. Tilsynet ser denne proces som en opfølgning på de seneste års fokusering på præcise fagbeskrivelser og evalueringskulturen på Michaelskolen. Og som det fremgår af ovenstående, så er det en proces, som er vedvarende fremadskridende. Skoler er jo ikke statiske. Skoler er dynamiske. Den erkendelse kan måske være særlig svær at nå frem til på en Steinerskole, hvor det pædagogiske fundament er tidløst, givet videre over generationer med samme ideindhold. Men skal skolen holdes levende er der alt mulig grund til konstant at overveje didaktikken. Derfor er den løbende didaktiske debat afgørende for at fremme kvaliteten af undervisningen. Og derfor anerkender tilsynet det arbejde, der er gjort. Jeg har således alt i alt været meget tilfreds med tilsynet i år. Der er en god stemning på skolen og tilsynet har en klar fornemmelse af et godt lærerteam, der arbejder sammen, og som er indstillet på forandring og fornyelse. Børnene er glade og tillidsfulde og interesserer sig for hinanden. De er frimodige og præget af glæde ved at gå i skole. På baggrund af den umiddelbare oplevelse, hæfter, bøger, den aktuelle undervisning, og efterfølgende samtale med elever, lærere og ledelse samt tilsynets fornemmelse giver tilsynet sin vurdering. Alt i alt efterlader det et generelt indtryk af en velfungerende skole, som er i bevægelse, tilfredsstillende faglighed, trivsel og gensidig respekt.

4 Tilsynets vurdering set i forhold til 1, stk. 2.4 pkt. : Skolen skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds-og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Tilsynets vurdering er, at Michael Skolen på alle måder lever op til ovenstående i ånd og handling. Det er således tilsynets generelle vurdering, at elevernes standpunkt og skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Specielt om tilsynet Besøgene i de enkelte klasser er blevet til i samarbejde med min kontaktperson Tine Brigelsgaard. Besøgene kom til at se sådan ud: Mandag den 5. marts Hovedfag: Dansk 9. kl. Lærer: Elsebeth Thing Tilværelsens store spørgsmål er på bordet i forbindelse med emnet: Oplysningstiden. Holberg og Brorson, fornuften, tro og hjertets inderlighed dukker op og eleverne er meget spørgelystne for at få styr på de mange begreber, deisme, sekularisering m.fl. Det var undervisning på ret højt niveau. På et tidspunkt trak jeg Zack Ottesen til side, for at få en snak med ham om dansk som fag. Han fortæller, at klassen gennemgår prøver fra fsa, Folkeskolens Afgangsprøve. Dansk skriftlig fremstilling. Det tilfredsstiller tilsynet. Zack er glad for skolen men som han siger: Jeg er betydelig bedre til matematik end dansk. Hovedfag: Regning 4. kl. Lærer: Nicolai Randsøe Da jeg kom ind i klassen læste eleverne op af Jules Verne: En Verdensomsejling under havet. Nicolai lod dem læse en for en ned gennem rækkerne og alle læste uden besvær. Et signalement om, at læsefærdigheden er på niveau. Derpå tabeller. I kor. Den lille og den store. Ret imponerende. Og som for tilsynet noget nyt: Brøktabeller! Det er tydeligt, at eleverne synes, det er sjovt at regne og løse de efterfølgende opgaver, som måske var lidt for svære. Spørgsmålene var mange. Læreren og jeg selv havde rigeligt at gøre med at svare på spørgsmål.

5 1.fagtime: Matematik 9. kl. Lærer: Britta Jørgensen Hvordan er sammenhængen mellem 10-tals systemet og Det binære Talsystem, og hvordan kan man oversætte fra det ene til det andet system. Det var emnet for denne fagtime. Britta var konstant i dialog med eleverne og de spurgte frit fra leveren og havde tilsyneladende fin forståelse for problemet. I en lille samtale med Benedicte Zacko gav hun udtryk for at matematik og specielt dagens emne om det binære talsystem kunne ses som et led i en dannelsesproces. Godt set. Tal er ikke bare tal. I forhold til klassens niveau, så afholdes der Opgavedage i uge 15 for at vurdere klassens standpunkt sammenlignet med folkeskolen i: dansk, matematik, engelsk og tysk. 2.fagtime: Engelsk 2. kl. Lærer: Suchata Svanberg Undervisningen foregår i rundkreds på gulvet og der tales engelsk fra første minut. Meget af undervisningen forgår i kor og som leg. Ting cirkulerer, remser opstår, kropsligt giver børnene udtryk for det, de siger. Ingen taler om gloser og grammatik. Det er sproglig leg. Tirsdag den 6. marts Hovedfag: Geografi/Dansk. 5. kl. Lærer: Inger Mose Emnet er Nordens geografi. Inger fortæller og eleverne tager notater undervejs. At lytte og koncentrere sig er her vigtige læringselementer. Efterfølgende retter Inger deres referater, hvorpå eleverne renskriver og laver illustrationer til. Men hvad med læsefærdigheden? Jeg trak en tilfældig bog ud af reolen og bad en elev, Alba, læse. Hun læste hurtigt og flydende. Hovedfag: Dansk/Smedning. 3. kl. Lærer: Susanne Løwe Pihl Syv elever skal i smedjen. De skal banke vægtskåle i kobber. Med høreværn, en lille kobberplade, hammer og huggeblok hamrer børnene sig frem til skålforme. Intenst, koncentreret og med stor entusiasme former børnene skålene. Hånd og ånd i én bevægelse. Tilbage til klassen. Her er eleverne i gang med fjerpen. Senere får de lov at bruge pen og penneskaft for så at slutte med fyldepen. En bevidst rækkefølge. Øvelsen i dag går ud på at transformere fra formskrift til skråskrift. Tænk sig fjerpen midt i en sms-tid. Det er tankevækkende.

6 1.Fagtime. Engelsk 6. Kl. Lærer: Pernille Lund Det er de stærke verber, der er på programmet, og timen udvikler sig senere til en samtale om Harry Potter. Tavlen er, som i næsten alle timer på Michaelskolen, det samlende midtpunkt for undervisningen. Således også her. Tavle, lærer, dialog. Det er grundmodellen. Der tales kun engelsk i denne time. Eleverne læser højt for hinanden af The sorting hat. Derpå individuel læsning. Det er tilsynets vurdering, at børnenes engelskkundskaber klart er på niveau svarende til folkeskolen. 2. Fagtime: 1.klasse. Håndarbejde. Lærere: Ida Dey og Susanne Løwe Pihl Se jeg har mine hænder og derfor jeg fornemmer At jeg i verden står. Jeg planter og jeg sår. Jeg læser, skriver flot og skaber smukt og godt og ting som aldrig før er set er gennem mine hænder sket. Jeg virker, virker, virker. Det er fast ritual på Michaelskolen at indlede timerne med et vers. Således også i 1. klasse. Verset har klar relation til det, der skal foregå i timen. Børnene skal bruge hænderne. Strikker ret! De fineste hvide bamser. Nogen strikker fuldstændig jævnt andre mere ujævnt. Mine hænder kan noget! Virker! Hammeren i hånd i tredje klasse. Strikkepindene i hånd i 1. klasse. Vi er tilbage ved noget helt grundlæggende: Værdien i håndens arbejde. Steinerpædagogikken i fuld udfoldelse. 3. Fagtime: Matematik 8. kl. Lærer: Inger Mose Det er hen på dagen. Eleverne kommer tilbage fra bevægelse. Der er lidt uro på bagsmækken. 29 teenager i et forholdsvist lille lokale. Det kræver sin lærer. Og det har de. Koordinatsystem og ligninger er dagens emne. Som timen udvikler sig bliver der større og større koncentration omkring de opgaver, som er udleveret i kopi. Der er godt humør, relativt god arbejdsro og Inger Mose balancerer konsekvent mellem gulerod og irettesættelse som pædagogisk værktøj. Tilsynets vurdering er at eleverne er dygtige, og på spørgsmål til enkelte elever om deres kunnen i sammenligning med venner i folkeskolen, mente de samstemmende, at de på nogle områder var dygtigere.

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Tilsyn 2008-2009 af Rudolf Steiner Skolen i Odense

Tilsyn 2008-2009 af Rudolf Steiner Skolen i Odense Tilsyn 2008-2009 af Rudolf Steiner Skolen i Odense Tilsynserklæring Det er mit tredje år som tilsynsførende og jeg har valgt at følge samme fremgangsmåde som de to foregående år. Jeg har ført tilsyn tre

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag Om at Ole Ditlev NielseN undervise 20 skridt til at blive en bedre lærer DaNsk psykologisk forlag OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL AT BLIVE EN BEDRE LÆRER Ole Ditlev Nielsen OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune September 2002 Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsprogram om professionalisering og ledelse Per Fibæk Laursen

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2014 Tilsynserklæring 2014 Skole Byens Skole, Høffdings vej 75, 2500 Valby Skolekode 101111 Tilsynsførende Lektor, ph.d. Camilla Hutters, fam@koedhutters.dk Tilsynets art og omfang Tilsynet er gennemført 10.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere