Effektivitetsmåling på krydsninger af svage og binomiale prioritetskøer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektivitetsmåling på krydsninger af svage og binomiale prioritetskøer"

Transkript

1 Effektivitetsmåling på krydsninger af svage og binomiale prioritetskøer Asger Bruun Datalogisk Institut, Københavns Universitet Universitetsparken 1, 2100 København Ø Resumé. Formålet med undersøgelsen er at afklare slægtsskab og performanceegenskaber mellem den binomiale og den svage kø. Undersøgelsen er gennemført ved at sammenligne testresultater efter ombytning af komponenter mellem de to typer af køer. Det viser sig, at den binomiale kø er effektiv forudsat den implementeres som oprindeligt beskrevet. Selvom den svage kø på mange måder optimerer den binomiale kø, viser undersøgelsen, at vi stadig har noget at hente i de gamle kilder. Tak Lektor Jyrki Katajainen takkes for inspiration og talrige frugtbare diskussioner. 1. Indledning Den fundamentale abstrakte datatype, der kaldes en prioritetskø, har været genstand for forbedringsforslag, lige siden dens fremkomst i 1964 [1]. Et kendt forslag herpå er Vuillemins binomiale kø fra 1978 [2]. Den binomiale kø er herefter blevet genfortalt i forskellige variationer [3]. Et nyere helt entydigt og grundigt beskrevet forslag er den svage kø [4]. Den binomiale og den svage kø er nært beslægtede, på den måde, at de begge lagrer deres elementer i en skovlignende struktur, af hobordnede træer, og ved at deres trætyper kan gøres indbyrdes kompatible. Måderne, hvorpå deres skove er strukturerede og håndteres, er dog helt forskellige. En fordel ved den svage kø fremfor den binomiale kø er at tidskompleksiteten for elementindsættelse i værste fald kun er konstant i stedet for logaritmisk. Forklaringen til dette resultat findes i den svage køs skov, men et spørgsmål er hvad denne optimering koster. Formålet med det følgende eksperiment er, indenfor CPH STL [7], at sammenligne effektiviteten mellem den binomiale og den svage kø. CPH STL rapport , februar 2010.

2 2 Asger Bruun 2. Træerne Vuillemin anvender det binomiale træ som konceptuel model for at forklare den binomiale prioritetskø, men foreslår samtidigt at implementere disse som binære træer hvor rodens venstre undertræ er et fuldt træ og hvor rodens højre undertræ er tomt. Et binært træs knudes venstre undertræ er dermed binomialt største barn og højre undertræ binomialt næste søskende. Figur 1. Vuillemins binomiale træ og dets implementering. Det binomiale træ understøtter to operationer: join samler to træer af ens størelse til et nyt træ af dobbelt størelse og construct løsner børnene fra en given knude og returnerer som resultat en liste med børnene i stigende højde. Et problem med den binære træstruktur er at der ikke gives nogen vej fra en knude til dens forælder, hvilket er nødvendigt hvis f.eks en knude ændrer værdi og derfor må ombyttes med dens forælder jævnfør hobbetingelsen, hvilket er en tredje standardoperation på træet betegnet promote. En almindelig løsning er at implementere et binomialt træ direkte, men dette indebærer at ofte flere end een forælderpeger må opdateres ifald barn og forælder bytter plads. Figur 2. Et binomialt træ fra lærebøgerne [3]. Den svage kø [4] anvender en alternativ træstruktur, der ikke har ovennævnte opdateringsproblem med et stigende antal forælderpegere. Det som det kan koste ekstra at finde den binomiale forælder 1 mere end opvejer det som det ville koste at opdatere forældrepegere. Det svage træ 2 understøtter join, men eftersom det svage træ opereres anderledes i den svage kø, gives i stedet for construct operationen split der deler et træ midt over i to lige 1 I termer af den svage kø kaldes den binomiale forælder for distinguished parent. 2 Et svagt træ er på engelsk betegnet a perfect weak heap.

3 Effektivitetsmåling på krydsninger af svage og binomiale prioritetskøer 3 store dele. De svage træer er tæt på at være de binære træer som Vuillemin foreslog som implementering (de er spejlvendte) og begge typer af træer kan bringes til at understøtte de fire grundlæggende operationer. Derfor kan den binomiale og den svage prioritetskø direkte bytte komponenter med hinanden i form af deres trætyper. Figur 3. Et svagt træ og et binomialt træ med identiske pegere. Selve operationen promote er relativt kompliceret at implementere og er også dyr at eksekvere. En mulighed for at gøre promote billigere, er at adskille knudens værdi og struktur fra hinanden med dobbelte lænker. Forudsat barn og binomial forælder på forhånd er kendte, da består operationen i en simpel ombytning af to par af pegere. Figur 4. Et svagt træ med indirekte knuder. 3. Skovene Træerne har en overskydende peger i deres rodknude, som kan bruges til at pege på hvad som helst med. Vuillemins skov er en liste af træer hvis rødder er direkte hægtede sammen via den overskydende peger og denne skov kan have nul eller eet træ af hver højde, som modsvarer skovens størrelse målt i antal af knuder og skrevet som et binært tal. Maskinkodeinstruktioner der kan manipulere sådanne bits 3 kan udnyttes på den måde at den eneste træhøjdeinformation der kræves er den som allerede er indeholdt i skovens binære repræsentation for dens størrelse. Vuillemin implementerer binær addition på størrelsestallene og træerne parallelt. Systemet er kompakt og 3 Intel: BSF (bit scan forward) og BSR (bit scan reverse).

4 4 Asger Bruun letvægtet. En ulempe er at andre typer information kan koste tid at finde, hvis vi f.eks har en rod og gerne vil kende dens højde, da er vi nødt til at skanne bits i skovens størrelse samtidig med at vi hopper fra træ til træ i skovens rodliste indtil pågældende rod er fundet. Et problem med det binære talsystem er at hvis man inkrementerer et binært tal bestående af lutter af et-taller, da vil menten propagere hele vejen op, f.eks = 10000, hvilket betyder at indsættelse af et enkelt element i Vuillemins skov kan koste logaritmisk tid i værste fald. Figur 5. Vuillemins binomiale kø og implementation. Den svage kø adresserer problemet i det binære talsystem ved at anvende et binært redundant talsystem, der tillader flere repræsentationer for et og samme tal. Eksempelvis kan det decimale tal 17 skrives binært redundant som enten 1201, 2001 eller Størrelsestallet er skrevet almindeligt binært i den svage kø og det binære redundante system ligger derimod implicit i at skovens antal af træer i enhver højde kan skrives binært redundant. Systemet fungerer på den måde at der altid først propageres det mindst betydende ciffer lig 2 før inkrementering og dette trin benytter en hjælpestak til hele tiden at holde rede på næste 2-tal, den såkalde join schedule. Det sikres derved dels at to nabocifre aldrig begge kan være 2, og dels at mindst betydende ciffer aldrig kan være 2 før en faktisk inkrementering. Resultatet er at maksimalt eet binært redundant 2-tal propageres per inkrementering, hvilket vil sige at indsættelse af eet elemenet i den svage skov kan udføres i konstant tid. Den svage kø er også optimeret for at et træs højde kan findes direkte fra dets rod med et enkelt opslag, idet træerne er hægtede indirekte

5 Effektivitetsmåling på krydsninger af svage og binomiale prioritetskøer 5 sammen via en højde liste og er nu senest blevet integreret med join schedule [6]. Den svage skovs metode for addition er ved i stigende højde at udtage træerne og pushe dem på en temporær stak indtil en af de to skove løber tør for træer. Dernæst poppes træerne fra stakken og indsættes i den skov, der stadig havde træer tilbage. Fordelen herved er at join schedule stadig er valid, men ulempen er en temporær stak. Figur 6. En svag kø. 4. Talsystemer Vuillemin kan kritiseres for sin måde at inkrementere en skovs størrelse på og det er oplagt at forsøge udvidde Vuillemins løsning med et talsystem med samme garantier som den svage skovs. Mit forslag er et lazy carry talsystem, kaldet sådan fordi, jeg tør ikke garantere at det 100 pct modsvarer den svage køs binære redundante. Systemet skal forstås således at menten altid kun propageres een position ad gangen og at den dovne eventuelt multiple mente altid er mindre end akkumulator. Hvis det redundante binære systems størrelse kan repræsenteres med to ord, w1 og w2, da kan det konverteres til det dovne mentesystem ved: accu = w1 OR w2, carry = w1 AND w2 og size = accu + carry. Operationerne er herefter trivielle: propagering: if (carry) { n = (1 << bit scan forward(carry)); carry -= n; accu -= n; n <<= 1; if((accu & 1)==0) accu = n; else carry = n; } inkrementering: if ((accu & 1)==0) ++accu; else ++carry; dekrementering: n = (1 << bit scan forward(accu OR carry)); if (n & carry) { carry -= n; accu +=n; }; --accu; addition: w1 = (accu + other.carry + other.accu); w2 = carry; accu = w1 OR w2; carry = w1 AND w2; Addition foretages som Vuillemins løsning og efterfølges eventuelt af reparation på join schedule, men rummer også et designvalg, idet man istedet

6 6 Asger Bruun kunne vælge at addere mod carry. Betydningen er at når man vælger addition mod accu, vil resultatet kunne have en mindre join schedule og havde man gjort omvendt kunne vi ende med end større join schedule og som skulle genopbygges. 5. Billigere pegerarrangementer Under en diskussion havde vi på Jyrkis tavle visket alle tredje pegere ud, fordi vi fik øje på at det var let at gøre. Den delte peger kunne gå til forældre om ingen børn og ellers til mindre søskende. Det samme kan gøres på et svagt træ og i dettes termer vil det sige at slette alle forælderpegere og lade alle bladknuder (dem hvor højre undertræ er tomt) pege deres venstre undertræ på distinguished parent. Imidlertid stod det snart klart at adgang fra blad til rod i dette arrangement kan koste op mod log 2 n, hvor n er antallet af elementer. Figur 7. En binomial kø med to pegere per knude. Det gode ved strukturen er at den var let at implementere 4 og at den gav en enkel måde at iterere mellem knuderne 5 : efterfølger er = hvis har børn da største barn, ellers binomiale forælders næste søskende. For denne naive to-peger struktur kan efterfølger på denne måde findes i konstant tid. Figur 8. Binomial kø, naturlig iterator. 4 Strukturen er i min kode navngivet binomial light 5 De hidtil implementerede svage træers iteratorer var komplicerede og benyttede sig af hjælpestrukturer.

7 Effektivitetsmåling på krydsninger af svage og binomiale prioritetskøer 7 Således inspireret har jeg læst på Browns [5] to-peger arrangementer. Hans mest simple eksempel er det tre-peger arrangement som vi også kan finde i lærebøger [3]. Men dernæst giver han følgende to mere overaskende to-peger strukturer (og som det viste sig at være en udfordring at implementere): Figur 9. Browns R- & K-strukturer. Det problem som Brown dermed løser er at Vuilllemins construct er nød til at ombytte rækkefølgen på de søskende, for at de kan være en del af en ordnet rodliste i stigende højde idet at med Browns to letvægtede strukturer er alt allerede iorden. Browns skitse giver ikke præcis forklaring på hvordan man tester for om en given knude er en rod og det koster tilsyneladende log n tid at besvare, fordi man skal søge om hvorvidt der kan findes en forælder eller ej. Et andet problem med Browns løsning er at han nu i hans K & R strukturer vil have os til at implementere bidirektionelle rodlister. Hvad angår Browns rodlistes bidirektionalitet, er det let at modificere hans forslag til noget unidirektionelt. En fordel herved at at det atter i konstant tid kan afgøres om vi har en rod. Ulempen er at rodlisten skal omkobles i hver eneste construct.

8 8 Asger Bruun Figur 10. Browns unidirektionelle R- & K-strukturer. Nærværende benchmarks er på det foreliggende baseret på Browns unidirektionelle R & K strukturer. 6. Implementering De oplagte komponentombytninger er, at afprøve de svage træer i den binomiale skov, at afprøve de binomiale træer i den svage skov, og at afprøve disse plus minus indirektion aht. promote. Arbejdet modsvarer og kan dele komponenter med den svage kø, som er en del af CPH STL og er betegnet priority-queue framework. De udarbejdede performancetests er viderudviklede versioner af dem der findes for den svage kø og dertil er skrevet yderligere tre tests. Arbejdet kan benchmarkes mod enhver implementation der kan realisere CPH STL s meldable priority queue. Koden er skrevet crossplatform i C++ med Microsoft Visual Studio 2008 / VC9 og GCC 4.3 på Ubuntu Linux. Et problem har været at måle tid præcist 6, det har medført et større antal moduler måttes skrives og disse er flyttet over i et underprojekt med navnet Benchmarking. Det at skrive et framework, der er fuldt ud kompatibelt med den svage køs, kræver opfyldelse af et større antal interfaces. Mit framework er på den måde følsomt overfor forandringer i det framework, som findes for den 6 Der har været problemer med voldsom støj i målingerne især på Windows og i mindre grad på Linux.

9 Effektivitetsmåling på krydsninger af svage og binomiale prioritetskøer 9 svage kø. For at håndtere sammenbrud er der sat beskyttende klasser ind foran, men trods dette, da findes tilfælde, hvor det har været nødvendigt at branche koden. Figur 11. De væsentligste forbindelsespunkter mellem de to frameworks. 7. Resultatet De første standard CPH STL weak-queue benchmarkkørsler på mit Microsoft Windows/MSC-miljø var utilfredstillende. Nøjagtigheden på de rapporterede performancetal kunne have mindre end et betydende ciffer og nogle gange kunne observeres endog negative kørselstider, dvs. at et givent eksperiment havde kostet minus x sekunder at udføre. Windows 7 er mindre tilregneligt at måle tid i end Linux på en lille f- lerkernet maskine. I en benchmarkkørsel kunne tallene vise at den svage kø var hurtigere end den binomiale, for så i næste kørsel at vise det modsatte. Undersøgelsesstrategien ændredes derfor successivt. Første rettelse var at fordele støjen jævnt mellem de enkelte tests ved at skifte mellem dem for hver eneste repetition af et givent eksperiment og at indbygge fuld dataopsamling for efterfølgende statistisk behandling. Når man derpå beregnede kvartilerne sås det at antallet af repetitioner var nød til at være meget stort for meget små størrelser af skove for at holde en ensartet måleusikkerhed. Valgte at bruge 2 (k/c) som antallet af elementer og omvendt proportionalt antallet af repetitioner, hvor konstant c = 1.. er antallet af intervaller mellem hver potens af 2. Et andet problem i at måle tid på små antal af elementer var at CPH STL s benchmarks havde anvendt den almindelige

10 10 Asger Bruun std::clock som rapporterer 0 for alt der tager mindre end 25 millisekunder 7 og derfor skulle koden rettes med lidt maskinkode der tæller clockcykler 8 hvilket er let muligt på nyere Intel hardware. Styresystemet var imidlertid stadig stærkt interfererende og måleusikkerheden blev først i orden efter koden fik tilføjet nogle systemkald til Windows, der låser målingen til en enkelt kerne og prioriterer dennes process højest muligt indenfor styresystemet. Målingerne var nu præcise og de måleusikkerheder, der kunne observeres i et givent eksperiment, kunne reproduceres. Støjen er bragt ned i et niveau der er lavere end den naturlige spredning der kan opstå ved at permutere testdata for hver eneste repetition. Derfor permuteres testdata nu, for at sikre mod heldige kombinationer af værdier. For alle benchmarks er gældende at antallet af elementer er ført på x- aksen og at omkostningen er ført på y-aksen. Såfremt man har andgang til nærværende dokument i farver kan det vejlede, at de tre mest grønne implementationer benytter den svage skovs indirekte struktur mellem træerne og at de øvrige farver betegner variationer på direkte rodlistede skove. (a) Push (b) Increase (c) Erase (d) Pop (e) Meld (f) Pop & Push (g) Clear (h) Stefan Figur 12. Oversigt. 7 Granulariteten på std::clock afhænger af hardware og operativsystem. 8 Intel: RDTSC (read time stamp counter).

11 Effektivitetsmåling på krydsninger af svage og binomiale prioritetskøer 11 Det er det samme sæt af implementationer, der er målt på i de efterfølgnende plots og implementationernes grafer er punkterede og farvekodede efter følgende skema:

12 12 Asger Bruun Figur 13. Push: antal clockcykler per operation, som funktion af antal elementer. Den direkte binære skov og den indirekte svage skov pusher lige hurtigt. Den dovne mente skov er lidt bagefter. De skove der har træer med indirekte værdi er tungere og performer som forventet ringest.

13 Effektivitetsmåling på krydsninger af svage og binomiale prioritetskøer 13 Figur 14. Increase: antal clockcykler per operation, som funktion af antal elementer. Den direkte binære skov med bionomiale tre-peger knuder og indirekte værdi er hurtigst. Dette er den fordel som træer med indirekte værdi kan forventes at have, men fordelen er relativ lille, omkring 20%. Browns R- og K-strukturer er uventet ringere end vores naive binomiale to-peger træ.

14 14 Asger Bruun Figur 15. Erase med extract(p): antal clockcykler per operation, som funktion af antal elementer. Direkte binær skov med eller uden langsom top er hurtigst. Direkte dovne mente skove kan følge med. Indirekte binære redundante skove yder mere konstant, men ringere.

15 Effektivitetsmåling på krydsninger af svage og binomiale prioritetskøer 15 Figur 16. Pop med extract(find-min()): antal clockcykler per operation, som funktion af antal elementer. Direkte binær skov med langsom top er hurtigst, men bemærkes må det at med hurtig top følger lige efter, til trods for at den hver gang må kalde findmin. Indirekte binære redundante skove yder mindre konstant og ringere.

16 16 Asger Bruun Figur 17. Meld: antal clockcykler per operation, som funktion af antal elementer. Direkte binære skove er hurtigst. Direkte dovne mente skove kan følge med, men peaks på den tunge join-schedule antyder et problem i dens implementering. Indirekte binære redundante skove yder ringere og lidt mindre konstant.

17 Effektivitetsmåling på krydsninger af svage og binomiale prioritetskøer 17 Figur 18. Pop & Push: antal clockcykler per operation, som funktion af antal elementer. De forventede peaks i direkte binære skove af størrelser på potenser af to kan observeres. Det ses også at den direkte dovne mente skov performer mere konstant end den binære. Imidlertid performer indirekte binære redundante skove ringere og endnu mindre konstant.

18 18 Asger Bruun Figur 19. Clear med extract(): antal clockcykler per operation, som funktion af antal elementer. Direkte binær skov med eller uden langsom top er hurtigst. Direkte dovne mente skove kan følge med. Indirekte binære redundante skove yder mindre konstant og ringere.

19 Effektivitetsmåling på krydsninger af svage og binomiale prioritetskøer 19 Figur 20. Stefans benchmark: antal clockcykler per operation, som funktion af antal elementer. Direkte binær skov med eller uden langsom top er hurtigst. Direkte dovne mente skove kan følge med. Indirekte binære redundante skove yder ringere. Stefan Edelkamps test [8] er en enkel benchmark der beskriver et typisk mix af operationerne ved dagligdags anvendelse af en prioritetskø med antallet af dataelementer lig max N.

20 20 Asger Bruun Pseudo: N x insert() N x increase() N/2 x extract(p) N/2 x pop() 8. Diskussion Det er overraskende at måtte observere den gamle direkte binære skov eksekvere hurtigere end den indirekte mere moderne binært redundante skov i adskillige sammenligninger. Inklusionen af en direkte skov med doven mente viser at forskellen ikke kan tilskrives talsystemet. Det kan se ud til at årsagen kan findes i den indirekte binært redundante skovs ekstra allokationer og h- vor, i alle kørte tests, de to øvrige skovtypers allokeringer er konstante og ofte nul. (a) Erase (b) Pop (c) Meld (d) Pop & Push (e) Clear (f) Stefan Figur 21. Allokerede bytes per operation. Angående svaret på Vuillemins problem med menten, der worst case propagerer hele vejen igennem, har det været nødvendigt at foretage en check måling, hvor bl.a. indirekte binært redundante skove er skåret fra, fordi de var for langsomme.

21 Effektivitetsmåling på krydsninger af svage og binomiale prioritetskøer 21 Figur 22. Pop & Push: antal clockcykler og compares per operation, som funktion af antal elementer. Den tydeligste effekt er at den direkte binære skov derved får en dyr findmin, som til et vist mål afspejles i testens eksekveringstid og at det dovne mente talsystem er mere stabilt, end det enkle binære, imod denne værste situation. 9. Konklusion Indirekte systemer kan optimere udvalgte fordele. Træer med indirekte værdier er hurtige ifald promote eksekveres mere end noget andet. Ligeledes er indirekte skove velegnede ifald push og increase er prioriterede operationer. I øvrige hermed målte tilfælde, da er de direkte strukturer hurtigere. Nærværende rapport har afsløret problemer, der fremover kræver nærmere analyse. Litteratur [1] Floyd, Kaupe, Williams. Algorithms 113, 143, 144, 232 & 245. Communications of the ACM ( ). [2] Jean Vuillemin. A data structure for manipulating priority queues. Communications of the ACM 21 (1978), [3] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein. Introduction to Algorithms, 2nd Edition, The MIT Press (2001).

22 22 Asger Bruun [4] Amr Elmasry, Claus Jensen, and Jyrki Katajainen. Relaxed weak queues: An alternative to run-relaxed heaps. CPH STL rapport , Datalogisk Institut, Københavns Universitet (2005). [5] M. R. Brown. Implementation and analysis of binomial queue algorithms. SIAM J. Computing 7(3) (1978), [6] Stefan Edelkamp, Jyrki Katajainen, Jens Rasmussen. Generic-programming framework for benchmarking weak queues and their relatives (2009). [7] The Copenhagen Standard Template Library, ( ). [8] Stefan Edelkamp, Møde den 5. januar om prioritetskøer på Datalogisk Institut, Københavns Universitet (2010).

23 Effektivitetsmåling på krydsninger af svage og binomiale prioritetskøer 23 Bilag A.1 benchmarking.hpp Bilag A. Code 1 #ifndef CPHSTL BENCHMARKING HPP 2 #define CPHSTL BENCHMARKING HPP 3 / 4 Desc : Repeated measurements o f r e s o u r c e consumption. 5 An attempt to s i m p l i f y measurements and to improve 6 accuracy in time, i n c l u d e s some b a s i c s t a t i s t i c s. 7 8 Auth : Asger Bruun Impl : t i m e c o u n t e r - counts system time t i c k s. 11 compare counter - counts compares. 12 a l l o c c o u n t e r - counts a l l o c a t i o n s. 13 s t o p w a t c h - t i m e c o u n t e r c o n v e r t e d to seconds. 14 combi counter - t h e above c o u n t e r s combined counting compare - wrapper, makes your comparator count. 17 c o u n t i n g a l l o c a t o r - counting a l l o c a t o r replacement c p u a t t e n t i o n - g e t optimal system p r i o r i t y f o r timing. 20 / #include a s s e r t. h++ 23 #include m s c f i x. hpp #include b e n c h m a r k s t a t i s t i c s. hpp 26 #include benchmark compare counter. hpp 27 #include b e n c h m a r k a l l o c c o u n t e r. hpp 28 #include benchmark time counter. hpp 29 #include b e n c h m a r k f a s t e r c l o c k p o l i c y. hpp 30 #include b e n c h m a r k t s c c l o c k p o l i c y. hpp 31 #include benchmark cpu attention. hpp 32 #include benchmark combi counter. hpp #endif Bilag A.2 binary number system.hpp 1 #ifndef CPHSTL BINARY NUMBER SYSTEM H 2 #define CPHSTL BINARY NUMBER SYSTEM H 3 4 / 5 Desc : Vuillemin s t y l e bina ry number system. 6 Auth : Asger Bruun Ref : Jean Vuillemin. A data s t r u c t u r e f o r manipulating p r i o r i t y queues. 8 : Communications o f t h e ACM 21 ( 1978), / namespace c p h s t l { template<typename C, typename E> 14 // where E and C have t h e same t y p e o f comparator and v a l u e. 15 class binary number : public E : : r o o t l i s t t y p e { 16 public : typedef typename E : : comparator type comparator type ; 19 typedef typename E : : r o o t l i s t t y p e r o o t l i s t t y p e ; 20 typedef typename r o o t l i s t t y p e : : b a c k i n s e r t e r b a c k i n s e r t e r ; 21 typedef typename E : : s i z e t y p e s i z e t y p e ; 22 typedef typename E : : p o i n t e r p o i n t e r ;

24 24 Asger Bruun // would l i k e p r o t e c t e d : class b i t s c a n n e r { 27 s i z e t y p e c u r r e n t, b i t s l e f t ; public : b i t s c a n n e r ( s i z e t y p e const& d ) : b i t s l e f t ( d ) { 32 i f ( b i t s l e f t ==0) c u r r e n t = 0 ; 33 else { 34 c u r r e n t = 1 ; 35 n e x t b i t ( ) ; 36 } 37 } s i z e t y p e c u r r e n t ( ) { return c u r r e n t ; } void n e x t b i t ( ) { 42 a s s e r t ( c u r r e n t!=0) ; 43 while ( true ) { 44 i f ( ( ( this ). b i t s l e f t & 1)!=0) { - - ( this ). b i t s l e f t ; break ; } 45 else i f ( ( this ). b i t s l e f t ==0) { c u r r e n t =0; break ; } 46 else { ( this ). b i t s l e f t >>= 1 ; c u r r e n t <<= 1 ; } 47 } 48 } private : friend std : : ostream & operator << 53 ( std : : ostream & os, b i t s c a n n e r const& bs ) 54 { 55 b i t s c a n n e r tmp( bs ) ; 56 while (tmp. c u r r e n t ( ) ) { 57 os << tmp. c u r r e n t ( ) << ; tmp. n e x t b i t ( ) ; 58 } 59 return os ; 60 } 61 } ; public : enum { number system = 2 } ; typedef binary number<c, E> f a s t n u m b e r t y p e ; 68 typedef typename f a s t n u m b e r t y p e : : b i t s c a n n e r f a s t b i t s c a n n e r ; binary number ( r o o t l i s t t y p e l i s t, s i z e t y p e s i z e ) 71 : r o o t l i s t t y p e ( l i s t ), accu ( s i z e ) { a s s e r t ( i s v a l i d ( ) ) ; } bool i s v a l i d ( ) / const / { return r o o t l i s t t y p e : : i s v a l i d ( accu ) ; } s i z e t y p e s i z e ( ) const { return accu ; } 76 s i z e t y p e max size ( ) const { 77 // Note : I t i s c l e a r to t h e LWG t h a t t h e v a l u e r eturned by 78 // max size ( ) can t change from c a l l to c a l l. 79 // Ref : www. open - s t d. org / j t c 1 / sc22 /wg21/ docs / lwg - c l o s e d. html# return std : : n u m e r i c l i m i t s <s i z e t y p e >::max ( ) / E : : f o o t p r i n t ( ) ; 81 } void swap ( binary number<c, E> & h2 ) { 84 a s s e r t ( ( this ). i s v a l i d ( ) ) ; a s s e r t ( h2. i s v a l i d ( ) ) ;

25 Effektivitetsmåling på krydsninger af svage og binomiale prioritetskøer r o o t l i s t t y p e : : swap ( h2 ) ; 86 std : : swap ( accu, h2. accu ) ; 87 } // f r i e n d s t r u c t j s p o l i c y ; // i s t h i s v a l i d gcc??? 90 // f o l l o w i n g : temporarely made p u b l i c because o f problem with f r i e n d. 91 s i z e t y p e accu ; protected : s t a t i c comparator type comparator ; 96 s t a t i c const bool t r a c e=f a l s e ; private : // adder 101 s t a t i c void a c c e p t c a r r y ( b a c k i n s e r t e r & nxt, p o i n t e r& c ) { 102 nxt. add ( c ) ; c = 0 ; 103 } 104 s t a t i c void a c c e p t r e s ( b a c k i n s e r t e r & nxt, r o o t l i s t t y p e& l ) { 105 nxt. add ( l. s k i p ( ) ) ; 106 } 107 s t a t i c void p r o p c a r r y ( p o i n t e r& c, r o o t l i s t t y p e& l ) { 108 c = ( l. e j e c t ( ) ). j o i n ( c, comparator ) ; 109 } 110 s t a t i c void p r o p c a r r y 2 ( p o i n t e r& c, r o o t l i s t t y p e& l ) { 111 c = ( c ). j o i n ( l. e j e c t ( ), comparator ) ; 112 } 113 s t a t i c void c o n s t r u c t c a r r y ( p o i n t e r& c, r o o t l i s t t y p e& l1, r o o t l i s t t y p e& l 2 ) { 114 c = ( l 1. e j e c t ( ) ). j o i n ( l 2. e j e c t ( ), comparator ) ; 115 } protected : s i z e t y p e remove root ( p o i n t e r r ) { 120 // Desc : remove r o o t from r o o t l i s t and r e t u r n i t s s i z e. 121 // Todo : e i t h e r implement t h e b i d i r e c t i o n a l r o o t l i s t so t h a t 122 // : we can remove a r o o t in c o n s t a n t time or 123 // : implement r e m o v e a f t e r ( p r e v i o u s r o o t ). 124 a s s e r t ( ( r ). i s r o o t ( ) ) ; 125 p o i n t e r y ( ( this ). begin ( ) ), z ( ( this ). end ( ) ) ; 126 b i t s c a n n e r bs ( ( this ). accu ) ; 127 while ( y!= r ) { 128 bs. n e x t b i t ( ) ; z=y ; y=n e x t g e t ( y ) ; 129 } 130 s i z e t y p e d e l t a ( bs. c u r r e n t ( ) ) ; 131 r o o t l i s t t y p e : : r e m o v e a f t e r ( z ) ; 132 ( this ). accu -= d e l t a ; 133 return d e l t a ; 134 } void add ( binary number& b ) { 137 // T(n,m) = O( min ( l g m, l g n) ). 138 i f ( t r a c e ) std : : cout << add ( << b << ) - ; 139 a s s e r t ( ( this ). i s v a l i d ( ) ) ; a s s e r t ( b. i s v a l i d ( ) ) ; 140 r o o t l i s t t y p e & r1 ( this ), & r2 ( b ) ; 141 s i z e t y p e n1 ( ( this ). accu ), n2 ( b. accu ) ; 142 p o i n t e r c ( 0 ) ; 143 r o o t l i s t t y p e r e s ; 144 b a c k i n s e r t e r nxt ( r e s ) ; 145 while ( ( n1!= 0 && n2!= 0) ( c!= 0) ) { 146 switch ( ( c ==0?0:4) + ( ( n2 & 1) << 1) + ( n1 & 1) ) { 147 case 0 / 000 / : / output d i g i t zero / ; break ;

26 26 Asger Bruun 148 case 1 / 001 / : a c c e p t r e s ( nxt, r1 ) ; break ; 149 case 2 / 010 / : a c c e p t r e s ( nxt, r2 ) ; break ; 150 case 3 / 011 / : c o n s t r u c t c a r r y ( c, r1, r2 ) ; break ; 151 case 4 / 100 / : a c c e p t c a r r y ( nxt, c ) ; break ; 152 case 5 / 101 / : p r o p c a r r y ( c, r1 ) ; break ; 153 case 6 / 110 / : p r o p c a r r y 2 ( c, r2 ) ; break ; 154 case 7 / 111 / : a c c e p t r e s ( nxt, r1 ) ; p r o p c a r r y ( c, r2 ) ; break ; 155 default : a s s e r t ( 0 ) ; break ; 156 } 157 n1 >>= 1 ; n2 >>= 1 ; 158 } 159 i f ( n1!= 0) { 160 a s s e r t ( n2 == 0) ; a s s e r t ( r2. is empty ( ) ) ; 161 a c c e p t r e s ( nxt, r1 ) ; 162 r1. c l e a r ( ) ; 163 } else i f ( n2!= 0) { 164 a s s e r t ( r1. is empty ( ) ) ; 165 a c c e p t r e s ( nxt, r2 ) ; 166 r2. c l e a r ( ) ; 167 } else { 168 a s s e r t ( r1. is empty ( ) ) ; 169 a s s e r t ( r2. is empty ( ) ) ; 170 } 171 ( this ). accu += b. accu ; 172 b. accu = 0 ; 173 r1. swap ( r e s ) ; i f ( t r a c e ) std : : cout << ->( << ( this ) << ) \n ; 176 a s s e r t ( ( this ). i s v a l i d ( ) ) ; a s s e r t ( b. i s v a l i d ( ) ) ; 177 } void increment ( p o i n t e r p ) { 180 // Opti : only every second c o n t i g u o u s i n s e r t does meld. 181 a s s e r t ( i s v a l i d ( ) ) ; 182 i f ( t r a c e ) std : : cout << increment ( << ( p ). element ( ) << ) - ; 183 a s s e r t ( p!= 0) ; a s s e r t ( ( p ). h e i g h t ( ) == 0) ; 184 a s s e r t ( ( p ). i s r o o t ( ) ) ; 185 i f ( ( ( this ). accu & 1)==0) { 186 i n j e c t ( p ) ; accu ; 188 } else { 189 binary number hs ( p, 1) ; 190 add ( hs ) ; 191 } 192 i f ( t r a c e ) std : : cout << ->( << ( this ) << ) \n ; 193 } p o i n t e r decrement ( ) { 196 // Opti : Meld i s never needed because t h e t r e e e x t r a c t e d 197 // i s always t h e l e a s t s i g n i f i c a n t d i g i t. 198 a s s e r t ( ( this ). i s v a l i d ( ) ) ; 199 i f ( t r a c e ) std : : cout << decrement ( ) - ; 200 a s s e r t (! ( this ). is empty ( ) ) ; 201 p o i n t e r p ( r o o t l i s t t y p e : : e j e c t ( ) ) ; 202 p o i n t e r t ( ( p ). m o s t s i g n i f i c a n t c h i l d ( ) ) ; 203 i f ( t!= 0) { //! ( p ). i s l e a f ( ) 204 s i z e t y p e n ; 205 p o i n t e r r ( ( p ). c o n s t r u c t ( n, constant <bool, false >() ) ) ; 206 i n j e c t r a n g e ( r, t ) ; 207 } accu ; 209 a s s e r t ( i s v a l i d ( ) ) ; 210 a s s e r t ( ( p ). i s r o o t ( ) ) ; 211 a s s e r t ( ( p ). h e i g h t ( ) == 0) ;

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere:

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Serbio - Biobooking server Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Jesper Bromose Jakob Lindholm Kaspersen Søren Sand Vegeberg

Læs mere

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS Juni 2001 Nr 6, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #6 OUGDK DBA SIG Dato for næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: juni 2001 Developer SIG Dato

Læs mere

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner LEGO OG LABYRINTER Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme Vejleder Torben Braüner 4. semester, forår 2008 NatBas RUC Abstrakt Vi har undersøgt hvilken

Læs mere

Web service baseret integration mellem CICS og Windows

Web service baseret integration mellem CICS og Windows DTU Danmarks Tekniske Universitet IMM Institut for matematisk modulering Kandidatspeciale Web service baseret integration mellem CICS og Windows Kongens Lyngby 29. marts 2010 Vejleder: Hubert Baumister

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel

En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel Hovedopgave, Datanomuddannelsen ved Niels Brock - Copenhagen Business College Forårssemesteret 1998 En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel Illustration

Læs mere

Det virker, og hvad så?

Det virker, og hvad så? Det virker, og hvad så? Interfacets betydning og spørgsmålet om overflade versus dybde eksemplificeret med en analyse af Google Peter Sejersen Specialeserie/Master Thesis Specialeserie/Master Thesis: Digital

Læs mere

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a The MTIDD Firewall Language 10. november 2003 AALBORG UNIVERSITET Institut for Datalogi Titel: The MTIDD Firewall Language Tema: Sprog og oversættelse Projektperiode: 3. februar - 30. maj 2003 Semester:

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist Universitet: Danmark Tekniske Universitet (DTU) Uddannelse: IT / Økonomi diplom Ingeniør Emne: Automatisering af Nessus Scan og Antivirus Afleveringsfrist: Fredag den 03-06-2011 Vejleder: DTU - Finn Gustafsson,

Læs mere

Simulering af Poker Gruppe 8

Simulering af Poker Gruppe 8 Simulering af Poker Gruppe 8 Kasper Emil Dueholm Freiman Roy Bergholdt Christian Arentsen Morten Egedal Allan Laursen Johan Følsgaard Rasmus Kristoffer Pedersen Under vejledning af: Maja Tønnesen Roskilde

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

[Søgemaskineoptimering]

[Søgemaskineoptimering] [] [IVA Bacheloropgave 2012] Ordtælling: 16866 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. ABSTRACT... 4 2. INDLEDNING... 4 2.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3. METODE (METTE)... 5 3.1 INTERVIEW... 6 3,2

Læs mere

Analyse af Intruder Detection Systemer

Analyse af Intruder Detection Systemer Datalogi Institut ved Københavns Universitet November 2004 Analyse af Intruder Detection Systemer Udarbejdet af: Orod Badjelan orod@diku.dk Vejleder: Klaus Hansen khan@diku.dk Af Orod Badjelan, DIKU november

Læs mere

Installationsguide for Debian GNU/Linux

Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Ophavsret 2004 2015 holdet bag Debian-installationsprogrammet Det her dokument indeholder installationsinstruktioner for

Læs mere

Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer

Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer Pesto et deklarativt sprog til partiel evaluering Helle Markmann Maj 2003 Datalogisk Institut Aarhus Universitet Tak til Mikkel Ricky for den fantastiske

Læs mere

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet Kunstigt liv Bachelorprojekt 21. juni 2005 Mikkel Boje mikkel@diku.dk Datalogisk Institut Københavns Universitet Forord Denne rapport er resultatet af et bachelorprojekt udført ved Datalogisk Institut

Læs mere

Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge

Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge Specialerapport af Lars Kjær Nielsen Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet - Odense 1 Forord Dette speciale er skrevet i perioden

Læs mere

Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk

Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk September 2000 Laila Dybkjær med bidrag fra Niels Ole Bernsen, Eddie Jørgensen og Sven Madsen Feasibility-studium

Læs mere

O RACLE D ATA HUB 2 AFHÆNGIGHEDER 4 I JUST MIGHT TELL YOU THE TRUTH 2 10 S PØRGEJØRGEN ET 8 O RACLE AS AND P ERFORMANCE - A SECOND OPINION...

O RACLE D ATA HUB 2 AFHÆNGIGHEDER 4 I JUST MIGHT TELL YOU THE TRUTH 2 10 S PØRGEJØRGEN ET 8 O RACLE AS AND P ERFORMANCE - A SECOND OPINION... Februar 2005 Nr 28, Årgang 6 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #28 Questioning Solutions Since 2OOO LIVE 23 OUGDK DesWeb SIG Dato: 23. februar 2005 MasterClass med Chris Date

Læs mere

Agil IT-udvikling i et lille team,

Agil IT-udvikling i et lille team, Kandidatspeciale Datalogi & Informatik Roskilde Universitet Agil IT-udvikling i et lille team, Udvikling og test med Scrum og agile principper Udarbejdet af: Anders Olsen (andeols@ruc.dk - 45189) Rasmus

Læs mere

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Maria Miland Elmvang, s991112 31 marts, 2005 Polyteknisk eksamensprojekt Institut for Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE.

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE. Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk L IVE 23 Kursus: Avanceret Systemanalyse 12.-14. september 2006 DesWeb SIG-møde: 13. september 2006 Database

Læs mere

#12 ORACLE TIL COM VIA JAVA 4 OUGDK 23

#12 ORACLE TIL COM VIA JAVA 4 OUGDK 23 Juni 2002 Nr 12, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #12 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde er endnu ikke fastlagt. DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer

Læs mere

M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K

M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K H? E M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K I. INDHOLD II. Indledning... 5 Forbrug.dk... 5 Afgrænsning... 6 Læsevejledning... 8 III. Kortsortering kort og godt... 9 Hvad er kortsortering?...

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt?

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Af Iben Fugl Andersen Studienummer: 284473 Vejleder: Morten Munkgaard Møller BA Økonomi Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere