Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse"

Transkript

1 Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge den rigtige driftsenhed. VIGTIGT! Inden du anvender ReproAnalyse ReproAnalyse bygger på ganske store datamængder fra Kvægdatabasen vedr. bedriften dels de traditionelle dataregistreringer og dels kliniske dataregistreringer. Der udføres en statistisk analyse af data, inden udskriften vises. Det må derfor forventes, at programmet bruger længere tid på denne udskrift end andre udskrifter. Til gengæld giver ReproAnalyse en vurdering af, hvilke hændelser på bedriften, som er vigtige at tage højde for, for at opnå en bedre reproduktion. Om automatisk statistisk analyse Udskriften er resultatet af en forholdsvis avanceret statistisk beregning. Ofte vil en sådan beregning skulle kontrolleres og tolkes af en statistiker el.lign., inden den præsenteres for slutbrugeren. En del af denne kontrol har vi automatiseret, så analysens resultater bliver nemt og hurtigt tilgængelige. Men der vil være en række forhold, som er vigtige at være opmærksom på:

2 1. Den statistiske analyse er en såkaldt logistisk regression. I logistiske regressioner kan det ske, at alle køer med den samme hændelse har den samme respons, - f.eks. at alle køer med tilbageholdt efterbyrd har resultatet ikke er insemineret indenfor opnået start ins dage. Disse tilfælde kan være svære at tolke, eller vil kræve ekstra analyser. For at sikre at slutbrugeren får mest mulig information, ud fra de data som vi har mulighed for at analysere automatisk, vælger vi at fjerne de data, som er skyld i dette fænomen. 2. Dele af data kan blive udelukket pga. ovenstående, og data vil ikke altid give et klart billede af sammenhænge på bedriften og udpege særlige indsatsområder. Det er helt naturligt, fordi virkeligheden af og til ikke er så enkel også selv om vi har en statistisk analyse til at hjælpe. 3. Til tider vil en statistisk analyse giver resultater som er højst overraskende, eller måske ligefrem mærkværdige. Hvis der var et hold af statistikere og kvægfaglige folk til rådighed, så kunne det måske give anledning til nye undersøgelser og analyser. Men ved en automatiseret statistisk analyse er den mulighed ikke til rådighed. Derfor er det nødvendigt, at disse automatiserede analyser kobles med almindelig sund fornuft og god kvægfaglig viden. Et godt kendskab til behandlingsstrategi og registreringsgrad i den enkelte besætning er et vigtigt element, når der diskuteres og rådgives ud fra resultaterne af den besætningsspecifikke dataanalyse. 4. ReproAnalyse kan være en øjen-åbner, som hjælper til, at landmand, driftsleder og rådgiver kan udpege de tiltag, der giver størst effekt. På den måde danner analysen grundlag for operative beslutninger på staldgangen. Baggrund Med den statistiske analyse søger vi at klarlægge, hvilke hændelser, der påvirker andelen af køer der - Ikke er insemineret ved start ins dage Omløber indenfor 56 dage efter 1. ins. Altså to indsatsområder som man typisk ønsker at forbedre. De hændelser, som vi mener, kan påvirke indsatsområderne er bl.a. Race Koens kælvningskvartal Forskellige slags sygdomme For lidt og for meget huld 2

3 Eksempel på indsatsområde med tilhørende hændelser: Der udføres en selvstændig statistisk analyse for 1. kalvs køer, 2. kalvs køer og ældre køer. Der analyseres så vidt muligt på alle køer, som indenfor det seneste år på bedriften, er kommet til måletidspunktet altså start ins dage henholdsvis 1. ins dage. Præsentation af resultater Grafer Øverst på side 1 og 2 ses en graf der for 1.kalvs, 2.kalvs og øvr. viser andelen af køer, der Ikke er insemineret ved opnået start ins dage Er løbet om indenfor 1. inseminering + 56 dage Graferne følger kalenderårets kvartaler. Der afbildes de seneste 8 afsluttede kvartaler, samt indeværende kvartal, såfremt man på opgørelsestidspunktet (den dag udskriften trækkes) er min. 1 mdr. inde i kvartalet. 3

4 Til grafen Ikke insemineret ved opnået start ins dage er hvert datapunkt beregnet som ((antal køer, der ikke er insemineret indenfor gruppens opnået start ins dage ) x 100) / (antal køer, der (i kvartalet) har opnået / passeret tidspunktet for gruppens opnået start ins dage ). Til grafen Omløber indenfor 56 dage efter 1. inseminering er hvert datapunkt beregnet som ((antal køer, der er insemineret 2. gang indenfor 56 dage fra 1. inseminering) x 100) / (antal køer, der (i kvartalet) har opnået / passeret tidspunktet for 1. inseminering + 56 dage). Tabeller Resultatet af den statistiske analyse formidles for hvert indsatsområde i tre tabeller - A1, A2, A3 for Ikke insemineret ved start ins dage og B1, B2, B3 for Omløber indenfor 56 dage efter 1. ins.. I nedenstående bruges tabellerne A1, A2, A3 som eksempler, for at forklare opbygningen. Tabel A-1: Optælling af køer Den første tabel viser en optælling af køer, der har opnået måletidspunktet (laktationsgruppens start ins dage) indenfor de seneste 12 mdr. Derfor er det naturligt, at dette ko-antal afviger fra antallet af 1.kalvs, 2.kalvs og øvrige køer, man kan gå ud og tælle op i besætningen, eller fra det antal køer, der fremgår af andre udskrifter, som har andre formål. Tabel A-2 Indsatsområder Den statistiske analyse, som foretages, er en multifaktoriel logistisk regression, hvor vi kun inddrager hovedvirkningerne af de forklarende variable, dvs. der indgår ikke vekselvirkninger i den logistiske model. Indsatsområde er en binær variabel (0/1-variabel eller nej/ja-variabel), hvor f.eks. koen er blevet insemineret eller også er den ikke insemineret. Det er grunden til at vi vælger en logistisk regression. I de fleste tilfælde er hændelserne også binære. F.eks. har koen fået en registrering med kælvningsfeber, eller også har den ikke. For de hændelser, som er binære giver det mening at snakke om, hvorvidt koen er med eller uden hændelsen. Dog kan race og kælvningskvartal antage flere en to forskellige værdier. Koens race er en af følgende fire grupper: 1. DRH + HOL 2. JER 3. RDM 4. Andre (inkl. KRY) 4

5 I tabel A-2 ses de vigtigste resultater af den logistiske regression. Her vises de hændelser, som ifølge analysen har størst betydning for indsatsområdet. Oplysningerne for alle tre laktationsgrupper er samlet i denne tabel. For hver hændelse er angivet, hvor stor statistisk usikkerhed analyseresultatet er behæftet med. Jo mindre usikre vi er på analyseresultatet, desto bedre eller omvendt jo mere sikre vi er på resultatet af analysen, desto bedre er det. Jo færre data der ligger bag en bestemt hændelse, desto større risiko er der for at sikkerheden på analysen forringes. En hændelse og de dertil hørende analyseresultater er vist i tabel A-2, såfremt analysen viser en usikkerhed på mindre end 15. Jo mindre usikkerheden på resultatet er, desto mere sikkert kan vi sige, at en given hændelse har haft betydning for ikke at være blevet insemineret indenfor start ins dage. Oplysningerne i tabel A-2 kommer fra tabel A-3, som viser resultater fra alle hændelser (resultater vedr. race og kælvningskvartal vises ikke) Ud for hver hændelse ses en linje for hver laktationsgruppe med følgende oplysninger / resultater: 5

6 Hændelse indgår i tabel A-2 og A-3 Navnet på den hændelse, som indgår i analysen Lakt.nr. indgår i tabel A-1, A-2 og A-3 Angiver hvilken af de tre laktationsgrupper oplysninger gælder: 1 1. kalvs køer 2 2. kalvs køer 3+ Ældre køer Antal køer med data indgår i tabel A-1 og A-3 Antal køer i laktationsgruppen, som har tilstrækkelige data til at indgå i analysen. Antal køer, som har hændelsen indgår i tabel A-2 og A-3 Antal køer i laktationsgruppen, som har den angivne hændelse. Procent køer, som har hændelsen indgår i tabel A-2 og A-3 Procent køer i laktationsgruppen, som har den angivne hændelse. Data indgår indgår i tabel A-3 Angives med et JA, hvis hændelsen indgår i analysen. Såfremt hændelsen ikke indgår i analysen skrives en anmærkning: Anm. #1: Ingen eller for få data Anm. #2: Ingen køer (eller alle køer) har hændelsen Anm. #3: Hændelse er udeladt af analysetekniske årsager Race og kælvningskvartal indgår så vidt muligt i analysen, men det vises ikke på udskriften om disse hændelser indgår. Pct. risiko for uden hændelse indgår i tabel A-2 og A-3 Den estimerede risiko for at en ko, som ikke har hændelsen, ikke er insemineret ved start ins dage (eller i tabel B3, at koen er løbet om inden for 56 dage efter 1. ins. ). Eksempel: Hvis der ud for kælvningsfeber, står 25,1, betyder det, at køer, der ikke har kælvningsfeber, har 25,1 % risiko for, ikke at være insemineret ved start ins dage. Pct. risiko for med hændelse indgår i tabel A-2 og A-3 Den estimerede risiko for at en ko, som har hændelsen, ikke er insemineret ved start ins dage (eller i tabel B3, at koen er løbet om inden for 56 dage efter 1. ins. ). Eksempel: Hvis der ud for kælvningsfeber, står 32,3, betyder det, at køer, der har kælvningsfeber, har 32,3 % risiko for, ikke at være insemineret ved start ins dage Mulig forbedring pr. ko indgår i tabel A-3 Tallet mulig forbedring pr. ko angiver, hvor mange procentpoint risikoen for ikke at være insemineret ved start ins dage stiger, når vi sammenligner en ko, der har hændelsen, med en ko, der ikke har hændelsen. Under forudsætning af, at alt andet er lige. 6

7 Tallet beregnes som Pct. risiko for med hændelse minus Pct. risiko for uden hændelse, svarende til, at ovenstående eksempel er 32,3 % - 25,1 % = 7,2 procentpoint Tallet er som regel positivt, fordi vi forventer, at risikoen for ikke at være insemineret, er større for en ko med en hændelse (f.eks. en sygdom) end for en ko uden den samme hændelse. Men i nogle tilfælde viser resultatet, at en given hændelse tilsyneladende har en positiv effekt på det ene eller begge indsatsområder. Det kan f.eks. virke mærkeligt, hvis der insemineres flere køer til tiden (indenfor start ins dage), når de har børbetændelse, end hvis de ikke har børbetændelse. En forklaring kan være, at behandling med antibiotika eller der managementmæssigt bliver taget ekstra godt hånd om køerne med børbetændelse, tilsammen sikrer, at køerne faktisk bliver insemineret til tiden. Usikkerhed på analyse indgår i tabel A-2 og A-3 Tal mellem 00 og 99 angiver, hvor usikre vi er på, at der reelt er en Mulig forbedring pr. ko. Jo højere tallet er, desto større usikkerhed er der forbundet med resultatet. Når vi skal vurdere mulig forbedring pr. ko, er vi nødt til at tage højde for, at tallet er forbundet med en vis usikkerhed. Denne usikkerhed forekommer f.eks., fordi vi ikke har særlig mange data (køer) i beregningsgrundlag, og kan også forekomme, hvis data ikke er specielt entydige. I den statistiske analyse beregnes denne usikkerhed og præsenteres, som p-værdi ud for effekten af den enkelte hændelse. Det er denne p-værdi, som vises her i tabellen. Hvis usikkerhed på analyse er fra 00 til 04, har vi en signifikant virkning, og tallet markeres med en *, f.eks. 04*. Vi er altså meget sikre på, at hændelsen har en betydning for indsatsområdet, ( ikke insemineret ved start ins dage eller omløber indenfor 56 dage efter 1. ins. ). Såfremt tallet ligger mellem 05 og 09, kan vi sige, at vi formodentlig har en klar tendens, og tallet ledsages i så fald af +, f.eks Såfremt tallet er 15 eller derover, bør man ikke lægge større vægt på, hvad Mulig forbedring pr. ko (og Mulig forbedring i driftsenhed ) er udregnet til. Mulig forbedring pr. paritet indgår i tabel A-2 og A-3 Tallet angiver, hvor meget risikoen for ikke at være insemineret indenfor start ins dage kan reduceres i laktationsgruppen, såfremt ingen køer i laktationsgruppen får den angivne hændelse. Under forudsætning af at alt andet er lige. Hvis der ud for kælvningsfeber står 1,3, betyder det, at andelen af køer i driftsenheden, der ikke er insemineret ved start ins dage, kan reduceres med 1,3 procentpoint, hvis ingen køer får kælvningsfeber. Et positivt tal viser altså, at når ingen køer har kælvningsfeber, bliver flere køer insemineret til tiden. Tallet er normalt positivt, fordi hændelsen normalt øger risikoen for ikke at blive insemineret til tiden eller ikke at blive drægtig ved 1. inseminering. Såfremt Mulig forbedring pr. ko er negativ, vil Mulig forbedring pr. paritet også være negativ. Og forklaringerne på, at forbedringen kan være negativ, er de samme. 7

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Hvor melder de sig ind?

Hvor melder de sig ind? 123 Hvor melder de sig ind? Analyse af lønmodtageres tilbøjelighed til at vælge gule frem for LO-organisationer Christian Lyhne Ibsen Februar 2012 ISBN 978-87-91833-69-4 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

En statistisk analyse af aktieafkast

En statistisk analyse af aktieafkast En statistisk analyse af aktieafkast Af cand.scient.oecon. Erik Christiansen IBC Kolding Efterår 2008 Forord Kan man ved bruge af statistiske modeller og de historiske aktiekurser forudsige fremtidens

Læs mere

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 SimHerd øvelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 Herned vises indholdsfortegnelsen af dette dokument og dermed en oversigt af alle øvelser som du kan lave med SimHerd. Du er velkommen til at springe

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen

Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen Resumé I dette notat beskrives en række vigtige faktorer, der skal tages i betragtning, når dankortomsætningen sammenlignes med detailomsætningsindekset.

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Danskernes finansielle forståelse

Danskernes finansielle forståelse MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Analyserapport 2:5 Morten Brønnum Andersen Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen Analyserapport 2011:7 Derfor skal livrenter ikke Finansiel ind under forståelses 100.000 betydning kr. s for loftet privatøkonomien AnnKathrine Ejsing Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1,

Læs mere

HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE

HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE 14:26 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 14:26 HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28 Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport Kasper Møller Hansen og Jens Hoff Institut for Statskundskab Arbejdspapir

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere