NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Copenhagen A/S"

Transkript

1 Berlin IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 14 / 2014 Aarhus, 16. September 2014 CVR. nr Berlin IV A/S Årsrapport 2013/2014 Den positive udvikling i selskabet fortsætter og årets resultat efter skat udgør EUR 22,8 mio. svarende til en egenkapitalforrentning på 24,4%. Resultatet før skat ekskl. dagsværdiændringer på ejendomme og kursregulering af gæld og finansielle instrumenter stiger med 38% til EUR 4,0 mio. i forhold til sidste år. Omsætning steg til EUR 14,6 mio. mod EUR 14,4 mio. sidste år korrigeres der for salg af ejendomme er der tale om en like for like stigning på 4,1%. Egenkapitalen er EUR 102,8 mio. - fratrækkes selskabets beholdning af egne aktier er den indre værdi pr. aktie DKK 2,75, hvilket er en vækst på ca. 30%. Egenkapitalen er fortsat negativt påvirket af dagsværdireguleringen af selskabets renteswaps med i alt EUR -15,1 mio. Selskabet har i finansåret gennemført et aktietilbagekøbsprogram, hvor der er hjemkøbt i alt stk. egne aktier for EUR 4,0 mio. Bestyrelsen har på baggrund af positive forventninger til såvel driftsudviklingen selskabet og markedsudviklingen i Berlin tilpasset strategien for selskabet og defineret en række forventninger til den fremadrettede udvikling. Forventning om yderligere fremgang i 2014/2015: Ledelsen ser den positive udvikling på lejemarkedet i Berlin fortsætte og der forventes en omsætning på ca. 15 mio. svarende det til ca. 3% vækst. Der forventes et resultat før skat ekskl. dagsværdiændringer på ejendomme og kursregulering af gæld og finansielle instrumenter på EUR 4,3 4,6 mio. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes fredag d. 10. oktober kl hos Kromann Reumert på adressen Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Aarhus, september 2014 Erik Stannow, formand Kontaktpersoner: Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til selskabets administrerende direktør Søren Krarup på eller formand Erik Stannow på telefon Berlin IV A/S Side 1 af 1 Jens Baggesens vej 90N Selskabsmeddelelse 8200 Aarhus N nr. 14/2014

2 !!!!!!!! BERLINIVA/S Årsrapport2013/2014 CVR9nr.: Årsrapportenerfremlagtoggodkendtpå selskabetsordinæregeneralforsamling 10.oktober2014 dirigent

3 Årsrapport2013/2014 LEDELSENS&BERETNING& Hoved1&og&Nøgletal&...&3 Ejendomsporteføljen&...&5 Berlin&IV&...&6 Selskabets&økonomiske&udvikling&...&8 Ejendomsmarkedet&i&Berlin&...&10 Værdiansættelse&af&ejendomme&...&12 Forventninger&til&2014/2015&...&13 Risikofaktorer&...&14 Aktionærforhold&...&17 Selskabsoplysninger&...&19 Vederlagspolitik&...&21 Redegørelse&om&virksomhedsledelse&...&22 Redegørelse&om&samfundsansvar&...&22 Redegørelse&om&interne&kontroller&og&risikostyring&i&forbindelse&med&regnskabsprocessen&...&23 Ledelsespåtegning&...&24 Den&uafhængige&revisors&erklæringer&...&25 Resultatopgørelse&1.&juli&2013& &30.&juni&2014&...&27& Balance&pr.&30.&juni&2014&...&29& Egenkapitalopgørelse&1.&juli&2013& &30.&juni&2014&...&31& Pengestrømsopgørelse&1.&Juli&2013& &30.&Juni&2014&...&33& Noter&...&34& & Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 2 af 54

4 Hoved- og nøgletal Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning Der henvises til afsnittet om regnskabspraksis i note 29. HOVEDTAL 2013/ / / / /2010 RESULTATOPGØRELSE teur. teur. teur. teur. teur. Omsætning Resultat før finansielle poster 1) Finansielle poster, netto 1) Resultat før skat 1) Periodens resultat før skat ekskl. dagsværdiændring på ejendomme og realiseret tab/gevinst på swap Værdiændring på ejendommene Årets resultat BALANCE Balancesum Investeringsejendomme til markedsværdi Årets investeringer til anskaffelsessummer Egenkapital Langfristede forpligtelser PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktivitet ) 334 2) Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider FINANSIELLE NØGLETAL ROIC (Afkastningsgrad) 4,3% 4,3% 4,3% 4,2% 4,4% Soliditetsgrad 39,4% 34,9% 27,1% 26,9% 14,5% Forrentning af egenkapital før dagsværdiændring 4,3% 4,0% 2,5% 2,0% 0,2% Forrentning af egenkapital efter dagsværdiændring 24,4% 28,0% 17,8% 54,7% 21,2% Aktiekurs, ultimo 2,55 1,37 1,09 0,57 0,35 Antal medarbejdere 2,00 2,00 1,00 0,50 0,50 Afkast på ejendomsporteføljen 5,0% 4,8% 4,8% 4,9% 5,4% Indre værdi pr. aktie, DKK 2,60 2,13 1,53 1,46 0,70 Indre værdi pr. aktie ekskl. egenbeholdning, DKK 2,75 2,15 1,54 1,46 0,70 Indtjening pr. aktie (EPS), EUR 0,08 0,07 0,04 0,08 0,02 Indtjening pr. aktie ekskl. egenbeholdning, EUR 0,08 0,07 0,04 0,08 0,02 Indtjening pr. aktie (EPS), DKK 0,60 0,52 0,30 0,59 0,15 Indtjening pr. aktie ekskl. egenbeholdning, DKK 0,61 0,52 0,30 0,59 0,15 1) Nøgletallene er påvirket af ændring i præsentationen af resultatopgørelsen, se note 1. 2) 2009/10 og 2010/11 har været påvirket af forlig vedr. Greta 60 Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 3 af 54

5 Hoved- og nøgletal 2013/ / / / /2010 IKKE FINANSIELLE NØGLETAL Ejendomsværdi pr. m 2 i EUR Ist faktor anvendt ved værdifastsættelsen 17,10 16,21 15,22 15,10 13,70 Tomgang - I alt, kvm Tomgang - I alt t.eur Tomgang - I alt i % (kvm.) 2,8% 2,4% 3,1% 4,3% 6,3% Samlet akkumulerede fluktuation i %. 10,1 9,6 14,4 12,3 12,9 Antal kvm - Boliger Antal kvm - Erhverv Gennemsnitlig udlejningspris pr. kvm - Boliger, eur. 6,01 5,66 5,47 5,17 5,03 Gennemsnitlig udlejningspris pr. kvm - Erhverv, eur. 8,25 8,10 8,22 8,35 8,44 Restancer - Boliger, % af lejeindtægt for boliger 0,8% 1,1% 1,6% 1,9% 2,4% Restancer - Erhverv, % af lejeindtægt for erhverv 1,4% 1,2% 2,0% 14,4% 12,6% I regnskabets note 29, anvendt regnskabspraksis, fremgår nøgletalsforklaringer og definitioner. Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 4 af 54

6 Ejendomsporteføljen Berlin IV A/S portefølje af boligudlejningsejendomme består af 135 ejendomme med i alt boligenheder, 250 er9 hvervslejemålog425p9pladser.detsamledeudlejningsarealudgør kvm.afde135ejendommeer134beliggende iberlins12centraledistrikter,mensenenkeltejendomliggerienforstadtilberlin. SelskabetsinvesteringererkoncentreretiBerlinogejendomsporteføljenindeholderenfornuftigspredningafrisikofordelt på såvel geografiske placeringer som de enkelte ejendommes strukturer.ejendomsporteføljen rummer således en god blandingafvelbeliggendeejendommeligefraområdersomcharlottenburg9wilmersdorf,dereretafberlinsmestvelha9 vendeområdermedbl.a.kurfürstendamm,tilområdersomfriedrichshain9kreuzberg,dertidligerevarsocialismenshøj9 borg.enstordelafporteføljenliggerineukölln,deridesenereårharudvikletsigtiletafdemesthippestederiberlin medrelativtbilligeboligerforstuderende,kunstnereogsenestogsåbørnefamilier. IndenfordeenkelteområderiBerlinerderenbetydeligvariationitomgangogudlejningspriser,hvilketfremgårafneden9 ståendefigur,derviserejendommenesnøgletalpåboligsegmentetopdeltefterplaceringiberlin. Signaturforklaring:/ Gennemsnitlig*leje*pr.*KVM*bolig*:*Tomgang*baseret* på*tomme*kvm*bolig* Bydelene*er*markeret*e<er*antal*lejemål*i*bydelen:* Reinickendorf/ 5,25/ /:/0,00/%/tomgang/ Pankow/ 6,94/ /:/3,48/%/tomgang/ Lichtenberg/ 6,23/ /:/6,57/%/tomgang/ Spandau/ 5,63/ /:/5,80%/Tomgang/ CharloQenburg(Wilmersdorf/ 9,27/ /:/3,60/%/tomgang/ MiQe/ 6,03/ /:/1,79/%/tomgang/ Friedrichshain(Kreuzberg/ 6,60/ /:/3,48/%/tomgang/ Marzahn(Hellersdorf/ 6,34/ /:/5,51/%/tomgang/ Tempelhof(Schöneberg/ 6,23/ /:/2,43/%/tomgang/ Steglitz(Zehlendorf/ 7,00/ /:/4,81/%/tomgang/ Neukölln/ 6,23/ /:/1,99/%/tomgang/ Treptow(Köpenick/ 7,10/ /:/7,99/%/tomgang/ TOMGANGOGLEJEROMSÆTNING! Tomgangenmåltpåantalledigekvadratmetervar2,8%pr.30.juni2014(2,4%i12/13)fordeltmed2,6%påboliger(2,0% 12/13)og3,9%påerhvervslejemål(4,6%12/13).Stigningenkanprimærthenførestilatca.43%afdeledigelejemålvar underrenoveringpåskæringsdagen,hvilketermarkantflereendsidsteår.værdienafdenaktuelletomgangudgørpå årsbasiseur0,6mio.(eur0,4mio.i2012/2013). Denakkumuleredefluktuation(lejeromsætning)forperiodenersammenlignetmedsidsteårstegetenanelsefra9,6%til 10,1%.Denrelativthøjelejeromsætningerpositivirelationtilselskabetsmulighederforathævehuslejeniforbindelse medgenudlejning.! Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 5 af 54

7 BerlinIV INVESTERINGSSTRATEGI Berlin IV investerer primært i boligudlejningsejendom9 me beliggende i Berlin, idet lejepotentialet for dette segmenterstort,ogrisikoenerbegrænset. Selskabet har et positivt syn på mulighederne for den fremadrettede vækstudvikling, herunder ikke mindst denløbendedriftmed positivepengestrømmeogmu9 ligheden for fortsat aktiv porteføljepleje. Samtidig vurderes såvel udviklingen i Berlin som helhed og det nuværende finansielle klima som værende yderligere faktorer, der vil kunne være medvirkende til at styrke selskabetsfremadrettededrift.fleredetaljerheromkan læsesiafsnittetejendomsmarkedetiberlin(side10). Som en konsekvens, har selskabet tilpasset strategien og arbejder med en langsigtet investeringshorisont, medfokuspåløbendeatinvestereiogoptimereejen9 dommene, således at værdierne i selskabet udvikles. Strategienindeholderfølgendenøglepunkter: BerlinIVvilfortsættesomselskabudoverløbeti9 denpådeaktuelleseniorlån,somforventesrefi9 nansieretvedudløb. Berlin IV vil fremadrettet løbende udlodde over9 skydendelikviditettilaktionærerneiformafud9 bytteellertilbagekøbafegneaktier. Berlin IV har foreløbigt identificeret og igangsat enopdelingafejendommetilejerlejlighedersva9 rendetilca.30%afporteføljen(ca kvm) ogvilfokuserepåløbendeatfrasælgedisse. BerlinIVvilløbendeudnyttedetpotentiale,som deneksisterendeporteføljerummeriformafmu9 lighederforatudbyggetagrum,nybyggerim.v. BerlinIVvilaktivtkøbeogsælgeejendomme. Berlin IV vil, idet den historiske begrundelse for selskabetstoaktieklasserikkelængereertilste9 de,aktivtafsøgemulighedenforatsammenlægge aktieklasserneiselskabet. Porteføljens blanding af attraktive beliggenheder og solide boligområder forventes fremadrettet at sikre selskabet såvel en værdistigning som et fornuftigt cashflowfralejeindtægterne. Setilysetafdenlangsigtedeinvesteringshorisont,har selskabetudarbejdetenrækkekonkretemålsætninger tildefremadrettedefinansielleresultater: a. Berlin IV tilstræber, at selskabets egenkapital udgørmindst30%afaktiverne(soliditetsgrad) b. BerlinIVtilstræber,athaveenlikviditetsreserve, derudgørmindst25%afdenårligeomsætning reservenkanudgøresafenkassekrediteller andentrækningsret. c. BerlinIVviliforbindelsemedrefinansieringenaf selskabetsseniorlåntilstræbe,atmindst70%af selskabetslånafdækkesmedrentesikringsaftaler medengennemsnitligløbetidpåmereendfem år. d d. Berlin IV har efter refinansiering af nuværende seniorlån, som målsætning at kunne levere føl9 genderesultater: 9 Årligt resultat før værdiregulering af ejen9 domme og kursregulering af gæld og andre finansielleinstrumenter(driftsresultat)>25% afdenårligeomsætning. 9 Årligefriepengestrømme>25%afdenårlige omsætning 9 Årligudlodningelleraktietilbagekøbistørrel9 sesordenen3%afegenkapitalen. ÅRETSVIGTIGSTEBEGIVENHEDER Bestyrelsen i selskabet har jf. selskabsmeddelelse nr. 10/2014ogafsnittetovenforafsluttetarbejdetomkring den fremadrettede strategi og som følge af positive forventninger til fremtidig vækstmuligheder for selska9 bet,tilpassetstrategienherefter. Selskabet har fortsat den fokuserede driftsoptimering som ud over genforhandling af eksisterende aftaler og renoveringafledigelejemål,ihøjgraderfokuseretpå en løbende tilpasning af genudlejningspriserne i et markedikraftigbevægelse..sideløbendemedoptime9 ring af driften er fokus på salg af ejerlejligheder hvor denførsteejendomsomselskabetharopdeltnuerved atvære100%solgt. Det prioriteres fortsat at investere i ejendommene herunder ikke mindst at opgradere ledige lejemål til tidssvarendestandard,såejendommenetilstadigheder iengodstand.dererifinansåretigangsatrenoveringaf ialt109lejligheder,hvorafde91erfærdigrenoverede Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 6 af 54

8 indenfinansåretsudløb.81afderenoveredelejligheder er udlejet i finansåret og den gennemsnitlige lejeind9 tægtfordisseenhederstegmed51%fra5,62eur/kvm pr.månedtil8,49eur/kvmpr.måned. Dererifinansåretfrasolgt9ejerlejlighederogyderligere 4købsaftalererunderskrevet.Derresterersåledesalene tre lejligheder før ejendommen Strassmannstrasse 6 er 100% frasolgt. Ejerlejlighederne fra dette projekt er i gennemsnitsolgttileur2.450pr.kvm. Markedsføring og salg af næste projekt (Strass9 mannstrasse8med33lejligheder+2projektlejlighederi tagrummet) er igangsat. Salget herfra er dog blevet forsinket grundet konstatering af en svampeskade i ejendommen med deraf følgende komplikationer om9 kring kortlægning af omfang, udbedring og flytning af lejere.forsinkelsenforventesikkeatfåindflydelsepådet forventedeafkastforprojektet. Udover de to førnævnte ejendomme, har selskabet identificeretyderligereca.30%afporteføljen(ca kvm), der har potentialet til efter større eller mindre investeringer, at blive solgt som ejerlejligheder. Proces9 senomkringopdelingenafdisseejendommeiejerlejlig9 hedererigangogvedudgangenaffinansåretvar15%af porteføljen (ca kvm) opdelt og yderligere ca iproces.Detforventesatstørstedelenafarbejdet hermedafsluttesifinansåret2014/2015hvorefterfokus vilværesalgetafdennestorepipeline. Potentialet i porteføljen i relation til udbygning af tag9 rum,tilbygningerognybyggerierblevetkortlagtveden eksternarkitektogisammeforbindelseermuligheder9 ne for at opnå byggetilladelser blevet vurderet. Dette potentiale rummer mulighed for at udvide antallet af kvadratmeter i porteføljen med ca. 12,5% (ca kvm). Værdien heraf er som en integreret del af den årlige vurdering af ejendomsporteføljen ved ekstern valuar (Jones Lang Lasalle), vurderet at være EUR 9,2 mio., der indgår som en del af de samlede ejendoms9 værdier.senote1fornærmereoplysninger. Selskabet har i finansåret modtaget restkøbesummen fra salget af Kurfürstendamm 173/174 og har anvendt størstedelen heraf til at gennemføre et tilbagekøb af egneaktier.selskabetharidenforbindelsehjemkøbt i alt stk.aktierheraf stk.a9aktier.de hjemkøbte aktier er erhvervet til DKK 2,10 per aktie. Selskabetstotalebeholdningafegneaktierudgørheref9 ter stk. aktier heraf stk. A9aktier, hvilket totalt svarer til 5,73% af selskabets aktiekapital og4,11%afstemmerettighederne.fornærmereoplys9 ningerhenvisestilselskabsmeddelelsenr.25/2013. Eftersom selskabets forretningsmodel har udviklet sig de senere år, således, at der løbende sælges såvel ejerlejligheder som enkeltejendomme, og dette også vurderes, at være tilfældet fremadrettet, er det med virkning fra indeværende finansår besluttet, at følge IFRS9retningslinjerneforplaceringafdagsværdiændrin9 geriresultatopgørelsen.dettemedfører,atogsåikke9 realiserede dagsværdiændringer anses for en del af driftsresultatet.selskabetvilfortsatbasereguidancepå driftsresultatekskl.dagsværdiændringerogskat,dervil være angivet i tilknytning til resultatopgørelsen. For yderligeredetaljerhenvisestilnote1. Ledelsen vurderer, at selskabet qua værdien af ejen9 domsporteføljen og investeringens struktur i øvrigt er omfattet af Lov om forvaltere af alternative investe9 ringsfonde (FAIF9loven). Som en konsekvens heraf har selskabet indleveret ansøgning til Finanstilsynet om tilladelse som selvforvaltende alternativ investerings9 fond. Myndighedernes behandling af ansøgningen er endnuikkeafsluttet. Selskabethariperiodenfåetnystoraktionær.Fornær9 mereinformationheromhenvisestilselskabsmeddelel9 senr.26/2013. BEGIVENHEDEREFTERÅRETSAFSLUTNING Dererikkeindtruffetvæsentligebegivenhederefter åretsafslutning. Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 7 af 54

9 Selskabetsøkonomiskeudvikling! RESULTATOPGØRELSE! 9 4,1% likeforlike vækstiomsætningen 9 37% vækst i resultat før dagsværdiregulering og skat Koncernens samlede lejeindtægter steg med 1,8% til EUR 14,6 mio. mod EUR 14,4 mio. året før. Korrigeres der for salget af ejendommen på Kurfürstendamm, er denårligestigningpå4,1%tiltrodsforatselskabethar undladt at genudleje tomme lejemål i de to ejendom9 me,somerklargjorttilsalg. Omsætningsforholdet mellem erhverv og bolig er ca. 78% af omsætningen på beboelse og ca. 21% på Er9 hverv.jf.note4. ResultatetførfinansielleposterblevEUR34,1mio.mod EUR33,3mio.åretfør.Forbedringenskyldesenkombi9 nation af højere lejeindtægter og lavere driftsomkost9 ninger, idet den positive dagsværdiregulering af ejen9 dommeneerpåniveaumedsidsteårsregulering. Selskabetsordinæreresultatførdagsværdireguleringog skatblevetoverskudpåeur4,0mio.modetoverskud på EUR 2,9 mio. året før. Resultatet er i overensstem9 melsemedledelsensforventninger. Nedenforvisesomsætningenogresultatetførdagsvær9 direguleringogskatdesenestefemår: & &mio.& Omsætning&vs&resultat&før& dagsværdiregulering&og&skat& 2009/ / / / /2014 Omsætning Resultatførdagsværdiogskat DefinansielleomkostningererreduceretmedEUR1,4 mio.sammenlignetmedsidsteår.dennereduktionkan primært henføres til effekten af at selskabet året før i forbindelse med salget af en ejendom førtidsindfriede rentesikringsaftaler og også effekten af afdrag på lån i forbindelsemedsalgafejendomme/ejerlejligheder. Årets resultat efter skat blev et overskud på EUR 22,8 mio., hvilket primært kan henføres til en dagsværdire9 guleringafejendomsværdiernepåeur22,9mio. Værdien af selskabets ejendomme er fastlagt på bag9 grundafeneksternvurderingforetagetafdetinterna9 tionalt anerkendte valuarfirma Jones Lang LaSalle. Der henvises til afsnittet Værdiansættelse af ejendomme og til regnskabets note 2 for yderligere informationer omkringværdiansættelsen. Selskabet arbejder løbende på at optimere omkost9 ningsstrukturen og effektivisere driften yderligere, hvilketharførttiletfaldidetotaledriftsomkostninger påialteur0,5mio.sammenlignetmedsidsteår. Nedenfor vises den årlige udvikling i forholdet mellem omkostningerogomsætning. 40% 35% 30% 25% 20% 15% Omkostningsprocent& 2009/ / / / /2014 Bestyrelsen anser periodens resultat for tilfredsstillen9 de. BALANCE 9 Ejendomsværdierstigermed10,3% 9 Soliditetsgradstigertil39,4% De samlede aktiver andrager EUR 261,3 mio., som pr. 30. juni 2014 hovedsageligt består af ejendomme, indeståendepåkontihospengeinstituttersamttilgode9 havendeskatityskland. Ejendomsværdierne på de 135 ejendomme ultimo regnskabsåret 2013/2014 opgøres til en markedsværdi påeur255,2mio.modeur231,3mio.åretfør. Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 8 af 54

10 Nedenfor vises udviklingen i ejendomsværdierne de seneste fem år. De primære årsager til den positive udvikling,erdelsvækstilejeindtægter,udviklingenide underliggende markedsforhold samt inddragelse af værdienafbyggeretter: Ejendomsværdier& 2009/ / / / /2014 Selskabetharfastlåstrentenpåenstordelafdenlang9 fristedegældvedanvendelseaffinansielleinstrumenter (renteswaps). De finansielle instrumenter måles til dagsværdiogreguleringenføresdirektepåegenkapita9 len.åretsændringidagsværdienharpåvirketegenkapi9 talennegativtmedeur0,2mio.egenkapitalener ialt negativtpåvirketmedeur15,1mio.somfølgeheraf. Den negative påvirkning relateret til renteswaps med udløbi2017erca.eur3,4mio.forsåvidtangårrente9 swaps med udløb i 2021, er den aktuelle negative på9 virkningca.eur11,7mio. værdienherafskønnesved enuforandretrentekurveatværeca.eur8mio.,nårde underliggendelånudløberi2016. SelskabethariperiodennedbragtgældenmedEUR3,0 mio., heraf EUR 2,3 mio. som ordinære afdrag og EUR 0,7mio.iforbindelsemedsalgafejendomme. Egenkapitalen udgør EUR 102,8 mio. svarende til en soliditetsgradpå39,4%mod34,9%påsammetidspunkt sidsteår. PENGESTRØMME! 9 PositivpengestrømpåEUR1,0mio. KoncernenspengestrømfradriftsaktivitetenvarEUR3,8 mio. og fra investeringsaktiviteten (herunder salg af ejendomme) EUR 3,9 mio. Finansieringsaktiviteten i regnskabsåret var EUR 96,7 mio., heraf EUR 94,0 mio., someranvendttilaktietilbagekøb.koncernenslikvider blevsåledesforøgetmedeur1,0mio.tilialteur4,5 mio. KURSUDVIKLINGOGMARKEDSVÆRDI BerlinIV aktienhariregnskabsåretudvikletsigsærde9 lespositivtmedenkursstigningpå86%. Kursenpr.30.juni2014varDKK2,55pr.B9aktieá1kr. svarende til en markedsværdi for B9aktierne på EUR 92,4mio.(DKK688,5mio.).MedtagesA9aktierneligele9 destilbørskursenpr.30.juni2013,udgørdensamlede markedsværdiforselskabeteur100,1mio.(dkk752,25 mio.) Aktiekursen har i periodens løb bevæget sig i intervalletdkk1,33ogdkk2,59. Den indre værdi per aktie er DKK 2,60 og såfremt be9 holdningenafegneaktierfratrækkeserdendkk2, ,5 2 1,5 1 0,5 0 Udvikling&i&ak\ekurs&og&indre&værdi& 2009/ / / / /2014 Akqekurs Indreværdi(IV) IVex.egneakqer Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 9 af 54

11 EjendomsmarkedetiBerlin! MARKEDETFORINVESTERINGSEJENDOMME " Fortsatstortransaktionsvolumen " Stigendeudbudspriser Ejendomsmarkedet i Berlin har efter en rekordstor transaktionsvolumen i 2013 (kraftigt påvirket af fusio9 nen mellem GSW og Deutsche Wohnen) fortsat ind i 2014somværendeetrobustmarkedmedstortransak9 tionsvolumensamtstigendemarkedspriser.ifølgejones LangLasallekunnedersåledesi1.Halvåraf2014kon9 stateresentransaktionsvolumenpåeur0,5mia. Berlinansesfortsatforatværeenattraktivbyforejen9 domsinvesteringer og er således på en 4. plads over europæiske byer med bedste muligheder for generelle ejendomsinvesteringer foran såvel London som Paris, jf.emergingtrendsinrealestateeurope2014(pwc). DereriWohnmarktreport2014(CBRE/GSW)konstate9 retengennemsnitligstigningiudbudsprisernepåinve9 steringsejendomme i de seneste 12 måneder på i alt 9,1%ogdenstigendetendensforventesihele2014. BerlinerendvidereendnuengangiTrendbarometerfor Immobilien9Investmentmarkt Deutschland 2014 (Ernst & Young) blevet ratet som den klart mest attraktive tyskebyforinvesteringiboligudlejningsejendomme. Deterledelsensforventninger,atdergrundetkombina9 tionen af en positiv demografisk udvikling, stigende indtægterpr.indbygger,lavbyggeaktivitetogdetaktu9 ellelaverenteniveaufremadrettetvilværeetattraktivt marked for boligudlejningsejendomme i Berlin såvel i relationtilefterspørgselsomprisudvikling. BOLIGLEJEMARKEDET " Fortsatmarkantestigningerilejepriserne " Uændretstorefterspørgsel Boliglejemarkedet fortsætter den positive udvikling fra desenesteparår9enddamedøgetstyrke.detteskyl9 desprimærtenvækstiantalletafsåvelindbyggeresom husholdninger kombineret med et endnu meget lavt antal nybyggede boliger i forhold til efterspørgslen. Antalletafbyggetilladelserogfærdigbyggedeboligerer dog stigende, og der forventes nye boliger i løbetaf2014modca.4.000åretfør.behovetestimeres dogjf.joneslanglasalleatværeopmodca nye boligenhederp.a. Påtrodsafatmarkedetsåvelpålejersompåudlejersi9 den,sidenoffentliggørelsenafdennyetyskeregerings planer om at gribe ind i den frie lejefastsættelse og gennemføreandre lejervenlige reguleringerharværet prægetafusikkerhed,hardetteikkehaftnævneværdig indflydelse på udviklingen i lejepriserne. Gennemsnits9 prisenforudbudtelejemålersåledesfor1.halvår2014 opgjort til 8,65 /kvm, hvilket er en stigning på 7,7% sammenlignetmedsammeperiodesidsteårjf.residen9 tialcityprofileberlin(joneslanglasalle). Lovforslaget omkring en Mietpreisbremse er endnu ikkeendeligt,menvilformentligkommetilatindeholde følgendeelementer: " Begrænsning af prisfastsættelsen ved udlejning, således at denne maksimalt kan ligge 10% over markedslejen,dogaltidmindstpåetniveausva9 rendetilsenesteudlejning " Markedslejen vil for Berlin blive defineret som Mietspiegel. Aktuelt er der ca. 2 EUR pr. kvm til forskelmellemmietspigelniveauogaktueltnyud9 lejningsniveau. " Nybyggeri og omfattende renoverede lejligheder vilformentligbliveundtaget. " Lovenforventesatkunnetrædeikraftiløbetaf 1.halvåraf2015ogforventesikkeatfåindflydel9 sepåforventningernetilfinansåret2014/2015. Ifølge en undersøgelse fra Investitionsbank Berlin (IBB Wohnungsbarometer 2013) vil det i de kommende tre åraleneværeidetøvreprissegment,atdereretafba9 lanceret forhold mellem udbud og efterspørgsel. I det mellemste9 og nedre segment forudser man et under9 udbudiforholdtilefterspørgslen. Detforventes,atdenpositiveudviklingpålejemarkedet fortsætter og det er fortsat ledelsens forventning, at lejeniveauetforporteføljenvilværestigendefremover. Selskabet følger naturligvis den politiske udvikling tæt og vil løbende i takt med at der vedtages nye regler vurdereindflydelsenherafforselskabetsudvikling. MARKEDETFOREJERLEJLIGHEDER " 13%stigningiudbudsprisen " Fortsatstorefterspørgsel Markedet for ejerlejligheder fortsatte de seneste års positive udvikling i 2013 jf. Wohnmarktreport 2014 (CBRE/GSW). Denne stigende tendens er fortsat ind i 2014, hvor der jf. Residential City Profile Berlin (Jones LangLasalle)kankonstateresenstigningiudbudsprisen på13%sammenlignetmedsammeperiodesidsteår. IIBBWohnungsbarometer2013forudsesderetunder9 udbudafejerlejlighederiforholdtilefterspørgslensom minimum frem mod 2016 særligt i områderne, Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 10 af 54

12 Neukölln,Treptow9KöpenickogSteglitz9Zehlendorf. Kombinationen af de demografiske faktorer som er nævntnedenfor,samtdestigendelejepriserogdetlave renteniveau gør, at det er ledelsens vurdering, at der fortsatidekommendeår,særligtiattraktivebydele,vil være en stabil og let stigende efterspørgsel på ejerlej9 ligheder. DEMOGRAFISKEFAKTORER " Fortsatvækstibefolkningogantalhusholdninger " Lavbyggeaktivitetiforholdtilbehov " Stigendeindtægterperindbygger Forventningerne til den fremtidige udvikling på de enkelte markeder er hovedsageligt begrundet i de konjunkturmålinger og statistiske data (www.berlin.de og Amt für Statistik Berlin9Brandenburg), som er til rådighed,herundersærligtnedenståendeforhold: & o EjendomsmarkedetiBerlinertrodsstigende priser, fortsat lavt prissat i forhold til andre storbyer i Europa,og såvel lejeniveauet som prisniveauet for ejerlejligheder er lavt sam9 menlignet med andre større tyske og euro9 pæiskebyer. o Berlin er hovedstad i Europas pt. stærkeste økonomiogcentrumidetudvidedeeu. o Berlinerdenstørstetyskebymedmereend 3,5mio.indbyggere(+2,5%iforholdtil2011 og + ca nye indbyggere i de seneste 12måneder) næstendetsammesomham9 borg,frankfurtogmünchentilsammen.!are9 almæssigt er! Berlin endvidere den næststør9 stehovedstadieuropaefterlondon. o Antalletafhusholdningerstiger (+1,8%ifor9! o o o o o o o holdtil2011),samtidigmedatdeindeholder færre personer, og der efterspørges flere kvadratmeterpr.person. BNPpr.indbyggeriBerlinerstigende. Berlinerregeringsbyoghjemstedforenlang række organisationer samt uddannelses9 og forskningsinstitutioner. ArbejdsløshedeniBerlinerhøjmenfaldende ogerijuni2014på11%mod11,6%påsam9 metidspunkti2013. Lave etableringsomkostninger og forholdsvis billigogvelkvalificeretarbejdskrafttiltrækker mangenyevirksomheder særligtindenfor servicefag,itogbiotech. Antalletafnybyggedeboligerharideseneste år ikke modsvaret behovet og trods en stig9 ningiantalletafbyggetilladelser,stårantallet fortsatikkemålmeddetstadigtstigendebe9 hovforboligeribyen. Dereretmegetsolidtmarkedforlejeboliger ca.83%afalleberlinerebortilleje. Efterspørgslenefterejerboligererstigende. Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 11 af 54

13 Værdiansættelseafejendomme Selskabet har indgået en ny 39årig aftale med Jones LangLaSalleomkringvurderingafejendomsporteføljen og som et led heri, er der pr foretaget en Full Scope vurdering med grundig besigtigelse og gen9 nemgangafsamtligeejendomme. På baggrund af input fra den fysiske gennemgang af ejendommene, aktuelle data og andre kilder, er der foretaget en beregning med en 109årig fremdiskonte9 ringafdetløbendecash9flowfraejendommene.samti9 digerderforetagetenselvstændigværdiansættelseaf debyggeretter,somporteføljenindeholder. Selveværdiansættelsenerforetagetioverensstemmel9 semedfølgendestandarder: " RICS Appraisal and Valuation Standards, red book " IVSCInternationalValuationStandards " TEGOVAEuropeanValuationStandards " InternationalFinancialReportingStandards " IFRS13 Markedsværdien af ejendommene er fastsat på bag9 grund af den gældende Fair Value definition ifølge International Financial Reporting Standards (IFRS 13). Værdienerherudfradefineretsomfølger,jf.JonesLang LaSalle:! The!price!that!would!be!received!to!sell!an!asset!or!paid! to!transfer!a!liability!in!an!orderly!transaction!between! market!participants!at!the!measurement!date.! På baggrund af en markant positiv udvikling i såvel de løbende pengestrømme som andrenøgletal har besty9 relsen besluttet, at de 135 ejendomme ultimo regn9 skabsåret2013/2014indregnestilenmarkedsværdipå!!! Følsomhed&ved&indregning&og&måling&af&ejendomme& EUR255,2mio.modEUR231,3mio.åretfør.Porteføl9 jens værdi har således udviklet sig positivt med EUR 23,9mio. Denneværditilvækstkanhenførestilbl.a.deforetagen9 de investeringer på i alt ca. EUR 2,5 mio. og til årets dagsværdiregulering af selskabets ejendomme på EUR 22,5mio.(herafkanEUR9,2mio.henførestilinddragel9 se af værdien af byggeretter), men er reduceret med EUR 1,1 mio. svarende til de bogførte værdier af de solgteejendomme/ejerlejligheder. Ejendommenes markedsværdi på EUR 255,2 mio. er vurderetudfraejendommenesaktuelleanvendelseved udløbetaffinansåretogunderhensyntagentilværdien af uudnyttede byggemuligheder m.v. Ejendommene er værdiansatbaseretpåengennemsnitligfaktorpå17,1 svarende til et bruttoafkast på 5,9% mod faktor 16,2 (bruttoafkast på 6,2%) i 2012/2013. Værdien svarer til en kvadratmeterpris på EUR De multipler, som denfaktiskelejeindtægtgangesopmedvedopgørelsen af markedsværdien, ligger i intervallet 12,1 25,7 for udlejningsejendomme. Ejendomme, som er opdelt i ejerlejligheder og hvor der er igangsat en proces med salgafdeenkeltelejlighederværdiansættestilenskøn9 netnettosalgsprispr.kvadratmeter.detoejendomme, hvordetteergældendeerværdiansattileur2.200pr. kvm. Deterbestyrelsensopfattelse,atejendommenesværdi er fastlagt med den størst mulige præcision, særligt underhensyntagentil,atdetmedenhøjtransaktions9 volumen i højere grad er muligt at dokumentere og kortlæggeværdierneendidesenesteår Det er således bestyrelsens vurdering, at den bogførte værdiafejendommeneerudtrykfordagsværdienheraf. Ændringifaktor -1,5-1,0-0,5 0,0& 0,5 1,0 1,5 Faktor 15,6 16,1 16,6 17,1 & 17,6 18,1 18,6 Bruttoafkast 6,4 6,2 6,0 5,9 & 5,7 5,5 5,4 Teoretiskmarkedsværdi(EURmio.) & Ændringimarkedsværdi(EURmio.) ,0& Kalkuleretegenkapital(EURmio.) & Bogførtværdi(EUR./m2) & !! Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 12 af 54

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Berlin IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 06 / 2013 Aarhus, 17. September 2013 CVR. nr. 29 14 98 60 Berlin IV A/S Årsrapport 2012/2013 Resultat før dagsværdiregulering og skat på EUR

Læs mere

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012, Nasdaq&OMX&Copenhagen&A/S& & & & Selskabsmeddelelse& nr.02&/&2013& Aarhus,&19.&februar&2013& CVR.&nr.&29&14&98&60&&&& www.berlin4.dk& & & Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Berlin IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 99 / 2012 Aarhus, 18. September 2012 CVR. nr. 29 14 98 60 Berlin IV A/S Årsregnskabsmeddelelse 2011/2012 Resultat før dagsværdiregulering

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Omsætning stiger til EUR 15,2 mio. mod EUR 14,6 mio. sidste år, hvilket svarer til en stigning på 4%.

Omsætning stiger til EUR 15,2 mio. mod EUR 14,6 mio. sidste år, hvilket svarer til en stigning på 4%. Berlin IV A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 14/2015 Aarhus, 15. september 2015 CVR. nr. 29 14 98 60 Berlin IV A/S Årsrapport 2014/2015 Omsætning stiger til EUR 15,2 mio. mod EUR 14,6

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta.

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hellerup, 19. september 2011 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2011

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 90 / 2012 Birkerød, 29. februar 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011. Tomgangen er reduceret til 4,4 % mod 5,9 % i 2010/2011.

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011. Tomgangen er reduceret til 4,4 % mod 5,9 % i 2010/2011. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.91 / 2012 Aarhus, 28. februar 2012 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 55 / 2010 Hellerup, 30. september 2010 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 10. 10. 2014

Generalforsamling 10. 10. 2014 Generalforsamling 10. 10. 2014 Velkommen! Generalforsamling 10. 10. 2014 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3.

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Om Berlin IV. Ejendomsporteføljen og strategien

Om Berlin IV. Ejendomsporteføljen og strategien November 2014 AGENDA 1. Om Berlin IV A/S - overblik over porteføljen og strategien 2. Finansielle resultater og forventninger 3. Hvorfor investere i Berlin 4. Hvorfor investere i Berlin IV A/S 2 Om Berlin

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3/2015 Aarhus, 24. februar 2015 CVR. Nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december Selskabet

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 1 af 28 Delårsrapport for 1. halvår Resumé Fortsat stigning i omsætning og primært resultat baseret på god underliggende drift Victoria Properties forøgede omsætningen til EUR 8,7 mio. i 1. halvår fra

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 14 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Nyhedsbrev 3. Kære Aktionær / Læser

Nyhedsbrev 3. Kære Aktionær / Læser Kære Aktionær / Læser Nu hvor overgangen til det nye år er vel overstået er det blevet tid til tredje udgave af vores nyhedsbrev. I denne udgave vil vi kort: Præsentere selskabets nye bestyrelsesmedlem

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S. Årsrapport for perioden 1. juli 2014 30. juni 2015. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og

ADMIRAL CAPITAL A/S. Årsrapport for perioden 1. juli 2014 30. juni 2015. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og ADMIRAL CAPITAL A/S Årsrapport for perioden 1. juli 2014 30. juni 2015 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den 22/10-2015 Dirigent: Side 1

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 Core German Residential II 1 CORE GERMAN RESIDENTIAL INDHOLD: II Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 INDHOLD: 1. Carl-Fried-Haus købt i Köln Læs om en stor dejlig ejendom i Köln, som vi har købt for

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere