NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Copenhagen A/S"

Transkript

1 Berlin IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 14 / 2014 Aarhus, 16. September 2014 CVR. nr Berlin IV A/S Årsrapport 2013/2014 Den positive udvikling i selskabet fortsætter og årets resultat efter skat udgør EUR 22,8 mio. svarende til en egenkapitalforrentning på 24,4%. Resultatet før skat ekskl. dagsværdiændringer på ejendomme og kursregulering af gæld og finansielle instrumenter stiger med 38% til EUR 4,0 mio. i forhold til sidste år. Omsætning steg til EUR 14,6 mio. mod EUR 14,4 mio. sidste år korrigeres der for salg af ejendomme er der tale om en like for like stigning på 4,1%. Egenkapitalen er EUR 102,8 mio. - fratrækkes selskabets beholdning af egne aktier er den indre værdi pr. aktie DKK 2,75, hvilket er en vækst på ca. 30%. Egenkapitalen er fortsat negativt påvirket af dagsværdireguleringen af selskabets renteswaps med i alt EUR -15,1 mio. Selskabet har i finansåret gennemført et aktietilbagekøbsprogram, hvor der er hjemkøbt i alt stk. egne aktier for EUR 4,0 mio. Bestyrelsen har på baggrund af positive forventninger til såvel driftsudviklingen selskabet og markedsudviklingen i Berlin tilpasset strategien for selskabet og defineret en række forventninger til den fremadrettede udvikling. Forventning om yderligere fremgang i 2014/2015: Ledelsen ser den positive udvikling på lejemarkedet i Berlin fortsætte og der forventes en omsætning på ca. 15 mio. svarende det til ca. 3% vækst. Der forventes et resultat før skat ekskl. dagsværdiændringer på ejendomme og kursregulering af gæld og finansielle instrumenter på EUR 4,3 4,6 mio. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes fredag d. 10. oktober kl hos Kromann Reumert på adressen Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Aarhus, september 2014 Erik Stannow, formand Kontaktpersoner: Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til selskabets administrerende direktør Søren Krarup på eller formand Erik Stannow på telefon Berlin IV A/S Side 1 af 1 Jens Baggesens vej 90N Selskabsmeddelelse 8200 Aarhus N nr. 14/2014

2 !!!!!!!! BERLINIVA/S Årsrapport2013/2014 CVR9nr.: Årsrapportenerfremlagtoggodkendtpå selskabetsordinæregeneralforsamling 10.oktober2014 dirigent

3 Årsrapport2013/2014 LEDELSENS&BERETNING& Hoved1&og&Nøgletal&...&3 Ejendomsporteføljen&...&5 Berlin&IV&...&6 Selskabets&økonomiske&udvikling&...&8 Ejendomsmarkedet&i&Berlin&...&10 Værdiansættelse&af&ejendomme&...&12 Forventninger&til&2014/2015&...&13 Risikofaktorer&...&14 Aktionærforhold&...&17 Selskabsoplysninger&...&19 Vederlagspolitik&...&21 Redegørelse&om&virksomhedsledelse&...&22 Redegørelse&om&samfundsansvar&...&22 Redegørelse&om&interne&kontroller&og&risikostyring&i&forbindelse&med&regnskabsprocessen&...&23 Ledelsespåtegning&...&24 Den&uafhængige&revisors&erklæringer&...&25 Resultatopgørelse&1.&juli&2013& &30.&juni&2014&...&27& Balance&pr.&30.&juni&2014&...&29& Egenkapitalopgørelse&1.&juli&2013& &30.&juni&2014&...&31& Pengestrømsopgørelse&1.&Juli&2013& &30.&Juni&2014&...&33& Noter&...&34& & Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 2 af 54

4 Hoved- og nøgletal Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning Der henvises til afsnittet om regnskabspraksis i note 29. HOVEDTAL 2013/ / / / /2010 RESULTATOPGØRELSE teur. teur. teur. teur. teur. Omsætning Resultat før finansielle poster 1) Finansielle poster, netto 1) Resultat før skat 1) Periodens resultat før skat ekskl. dagsværdiændring på ejendomme og realiseret tab/gevinst på swap Værdiændring på ejendommene Årets resultat BALANCE Balancesum Investeringsejendomme til markedsværdi Årets investeringer til anskaffelsessummer Egenkapital Langfristede forpligtelser PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktivitet ) 334 2) Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider FINANSIELLE NØGLETAL ROIC (Afkastningsgrad) 4,3% 4,3% 4,3% 4,2% 4,4% Soliditetsgrad 39,4% 34,9% 27,1% 26,9% 14,5% Forrentning af egenkapital før dagsværdiændring 4,3% 4,0% 2,5% 2,0% 0,2% Forrentning af egenkapital efter dagsværdiændring 24,4% 28,0% 17,8% 54,7% 21,2% Aktiekurs, ultimo 2,55 1,37 1,09 0,57 0,35 Antal medarbejdere 2,00 2,00 1,00 0,50 0,50 Afkast på ejendomsporteføljen 5,0% 4,8% 4,8% 4,9% 5,4% Indre værdi pr. aktie, DKK 2,60 2,13 1,53 1,46 0,70 Indre værdi pr. aktie ekskl. egenbeholdning, DKK 2,75 2,15 1,54 1,46 0,70 Indtjening pr. aktie (EPS), EUR 0,08 0,07 0,04 0,08 0,02 Indtjening pr. aktie ekskl. egenbeholdning, EUR 0,08 0,07 0,04 0,08 0,02 Indtjening pr. aktie (EPS), DKK 0,60 0,52 0,30 0,59 0,15 Indtjening pr. aktie ekskl. egenbeholdning, DKK 0,61 0,52 0,30 0,59 0,15 1) Nøgletallene er påvirket af ændring i præsentationen af resultatopgørelsen, se note 1. 2) 2009/10 og 2010/11 har været påvirket af forlig vedr. Greta 60 Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 3 af 54

5 Hoved- og nøgletal 2013/ / / / /2010 IKKE FINANSIELLE NØGLETAL Ejendomsværdi pr. m 2 i EUR Ist faktor anvendt ved værdifastsættelsen 17,10 16,21 15,22 15,10 13,70 Tomgang - I alt, kvm Tomgang - I alt t.eur Tomgang - I alt i % (kvm.) 2,8% 2,4% 3,1% 4,3% 6,3% Samlet akkumulerede fluktuation i %. 10,1 9,6 14,4 12,3 12,9 Antal kvm - Boliger Antal kvm - Erhverv Gennemsnitlig udlejningspris pr. kvm - Boliger, eur. 6,01 5,66 5,47 5,17 5,03 Gennemsnitlig udlejningspris pr. kvm - Erhverv, eur. 8,25 8,10 8,22 8,35 8,44 Restancer - Boliger, % af lejeindtægt for boliger 0,8% 1,1% 1,6% 1,9% 2,4% Restancer - Erhverv, % af lejeindtægt for erhverv 1,4% 1,2% 2,0% 14,4% 12,6% I regnskabets note 29, anvendt regnskabspraksis, fremgår nøgletalsforklaringer og definitioner. Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 4 af 54

6 Ejendomsporteføljen Berlin IV A/S portefølje af boligudlejningsejendomme består af 135 ejendomme med i alt boligenheder, 250 er9 hvervslejemålog425p9pladser.detsamledeudlejningsarealudgør kvm.afde135ejendommeer134beliggende iberlins12centraledistrikter,mensenenkeltejendomliggerienforstadtilberlin. SelskabetsinvesteringererkoncentreretiBerlinogejendomsporteføljenindeholderenfornuftigspredningafrisikofordelt på såvel geografiske placeringer som de enkelte ejendommes strukturer.ejendomsporteføljen rummer således en god blandingafvelbeliggendeejendommeligefraområdersomcharlottenburg9wilmersdorf,dereretafberlinsmestvelha9 vendeområdermedbl.a.kurfürstendamm,tilområdersomfriedrichshain9kreuzberg,dertidligerevarsocialismenshøj9 borg.enstordelafporteføljenliggerineukölln,deridesenereårharudvikletsigtiletafdemesthippestederiberlin medrelativtbilligeboligerforstuderende,kunstnereogsenestogsåbørnefamilier. IndenfordeenkelteområderiBerlinerderenbetydeligvariationitomgangogudlejningspriser,hvilketfremgårafneden9 ståendefigur,derviserejendommenesnøgletalpåboligsegmentetopdeltefterplaceringiberlin. Signaturforklaring:/ Gennemsnitlig*leje*pr.*KVM*bolig*:*Tomgang*baseret* på*tomme*kvm*bolig* Bydelene*er*markeret*e<er*antal*lejemål*i*bydelen:* Reinickendorf/ 5,25/ /:/0,00/%/tomgang/ Pankow/ 6,94/ /:/3,48/%/tomgang/ Lichtenberg/ 6,23/ /:/6,57/%/tomgang/ Spandau/ 5,63/ /:/5,80%/Tomgang/ CharloQenburg(Wilmersdorf/ 9,27/ /:/3,60/%/tomgang/ MiQe/ 6,03/ /:/1,79/%/tomgang/ Friedrichshain(Kreuzberg/ 6,60/ /:/3,48/%/tomgang/ Marzahn(Hellersdorf/ 6,34/ /:/5,51/%/tomgang/ Tempelhof(Schöneberg/ 6,23/ /:/2,43/%/tomgang/ Steglitz(Zehlendorf/ 7,00/ /:/4,81/%/tomgang/ Neukölln/ 6,23/ /:/1,99/%/tomgang/ Treptow(Köpenick/ 7,10/ /:/7,99/%/tomgang/ TOMGANGOGLEJEROMSÆTNING! Tomgangenmåltpåantalledigekvadratmetervar2,8%pr.30.juni2014(2,4%i12/13)fordeltmed2,6%påboliger(2,0% 12/13)og3,9%påerhvervslejemål(4,6%12/13).Stigningenkanprimærthenførestilatca.43%afdeledigelejemålvar underrenoveringpåskæringsdagen,hvilketermarkantflereendsidsteår.værdienafdenaktuelletomgangudgørpå årsbasiseur0,6mio.(eur0,4mio.i2012/2013). Denakkumuleredefluktuation(lejeromsætning)forperiodenersammenlignetmedsidsteårstegetenanelsefra9,6%til 10,1%.Denrelativthøjelejeromsætningerpositivirelationtilselskabetsmulighederforathævehuslejeniforbindelse medgenudlejning.! Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 5 af 54

7 BerlinIV INVESTERINGSSTRATEGI Berlin IV investerer primært i boligudlejningsejendom9 me beliggende i Berlin, idet lejepotentialet for dette segmenterstort,ogrisikoenerbegrænset. Selskabet har et positivt syn på mulighederne for den fremadrettede vækstudvikling, herunder ikke mindst denløbendedriftmed positivepengestrømmeogmu9 ligheden for fortsat aktiv porteføljepleje. Samtidig vurderes såvel udviklingen i Berlin som helhed og det nuværende finansielle klima som værende yderligere faktorer, der vil kunne være medvirkende til at styrke selskabetsfremadrettededrift.fleredetaljerheromkan læsesiafsnittetejendomsmarkedetiberlin(side10). Som en konsekvens, har selskabet tilpasset strategien og arbejder med en langsigtet investeringshorisont, medfokuspåløbendeatinvestereiogoptimereejen9 dommene, således at værdierne i selskabet udvikles. Strategienindeholderfølgendenøglepunkter: BerlinIVvilfortsættesomselskabudoverløbeti9 denpådeaktuelleseniorlån,somforventesrefi9 nansieretvedudløb. Berlin IV vil fremadrettet løbende udlodde over9 skydendelikviditettilaktionærerneiformafud9 bytteellertilbagekøbafegneaktier. Berlin IV har foreløbigt identificeret og igangsat enopdelingafejendommetilejerlejlighedersva9 rendetilca.30%afporteføljen(ca kvm) ogvilfokuserepåløbendeatfrasælgedisse. BerlinIVvilløbendeudnyttedetpotentiale,som deneksisterendeporteføljerummeriformafmu9 lighederforatudbyggetagrum,nybyggerim.v. BerlinIVvilaktivtkøbeogsælgeejendomme. Berlin IV vil, idet den historiske begrundelse for selskabetstoaktieklasserikkelængereertilste9 de,aktivtafsøgemulighedenforatsammenlægge aktieklasserneiselskabet. Porteføljens blanding af attraktive beliggenheder og solide boligområder forventes fremadrettet at sikre selskabet såvel en værdistigning som et fornuftigt cashflowfralejeindtægterne. Setilysetafdenlangsigtedeinvesteringshorisont,har selskabetudarbejdetenrækkekonkretemålsætninger tildefremadrettedefinansielleresultater: a. Berlin IV tilstræber, at selskabets egenkapital udgørmindst30%afaktiverne(soliditetsgrad) b. BerlinIVtilstræber,athaveenlikviditetsreserve, derudgørmindst25%afdenårligeomsætning reservenkanudgøresafenkassekrediteller andentrækningsret. c. BerlinIVviliforbindelsemedrefinansieringenaf selskabetsseniorlåntilstræbe,atmindst70%af selskabetslånafdækkesmedrentesikringsaftaler medengennemsnitligløbetidpåmereendfem år. d d. Berlin IV har efter refinansiering af nuværende seniorlån, som målsætning at kunne levere føl9 genderesultater: 9 Årligt resultat før værdiregulering af ejen9 domme og kursregulering af gæld og andre finansielleinstrumenter(driftsresultat)>25% afdenårligeomsætning. 9 Årligefriepengestrømme>25%afdenårlige omsætning 9 Årligudlodningelleraktietilbagekøbistørrel9 sesordenen3%afegenkapitalen. ÅRETSVIGTIGSTEBEGIVENHEDER Bestyrelsen i selskabet har jf. selskabsmeddelelse nr. 10/2014ogafsnittetovenforafsluttetarbejdetomkring den fremadrettede strategi og som følge af positive forventninger til fremtidig vækstmuligheder for selska9 bet,tilpassetstrategienherefter. Selskabet har fortsat den fokuserede driftsoptimering som ud over genforhandling af eksisterende aftaler og renoveringafledigelejemål,ihøjgraderfokuseretpå en løbende tilpasning af genudlejningspriserne i et markedikraftigbevægelse..sideløbendemedoptime9 ring af driften er fokus på salg af ejerlejligheder hvor denførsteejendomsomselskabetharopdeltnuerved atvære100%solgt. Det prioriteres fortsat at investere i ejendommene herunder ikke mindst at opgradere ledige lejemål til tidssvarendestandard,såejendommenetilstadigheder iengodstand.dererifinansåretigangsatrenoveringaf ialt109lejligheder,hvorafde91erfærdigrenoverede Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 6 af 54

8 indenfinansåretsudløb.81afderenoveredelejligheder er udlejet i finansåret og den gennemsnitlige lejeind9 tægtfordisseenhederstegmed51%fra5,62eur/kvm pr.månedtil8,49eur/kvmpr.måned. Dererifinansåretfrasolgt9ejerlejlighederogyderligere 4købsaftalererunderskrevet.Derresterersåledesalene tre lejligheder før ejendommen Strassmannstrasse 6 er 100% frasolgt. Ejerlejlighederne fra dette projekt er i gennemsnitsolgttileur2.450pr.kvm. Markedsføring og salg af næste projekt (Strass9 mannstrasse8med33lejligheder+2projektlejlighederi tagrummet) er igangsat. Salget herfra er dog blevet forsinket grundet konstatering af en svampeskade i ejendommen med deraf følgende komplikationer om9 kring kortlægning af omfang, udbedring og flytning af lejere.forsinkelsenforventesikkeatfåindflydelsepådet forventedeafkastforprojektet. Udover de to førnævnte ejendomme, har selskabet identificeretyderligereca.30%afporteføljen(ca kvm), der har potentialet til efter større eller mindre investeringer, at blive solgt som ejerlejligheder. Proces9 senomkringopdelingenafdisseejendommeiejerlejlig9 hedererigangogvedudgangenaffinansåretvar15%af porteføljen (ca kvm) opdelt og yderligere ca iproces.Detforventesatstørstedelenafarbejdet hermedafsluttesifinansåret2014/2015hvorefterfokus vilværesalgetafdennestorepipeline. Potentialet i porteføljen i relation til udbygning af tag9 rum,tilbygningerognybyggerierblevetkortlagtveden eksternarkitektogisammeforbindelseermuligheder9 ne for at opnå byggetilladelser blevet vurderet. Dette potentiale rummer mulighed for at udvide antallet af kvadratmeter i porteføljen med ca. 12,5% (ca kvm). Værdien heraf er som en integreret del af den årlige vurdering af ejendomsporteføljen ved ekstern valuar (Jones Lang Lasalle), vurderet at være EUR 9,2 mio., der indgår som en del af de samlede ejendoms9 værdier.senote1fornærmereoplysninger. Selskabet har i finansåret modtaget restkøbesummen fra salget af Kurfürstendamm 173/174 og har anvendt størstedelen heraf til at gennemføre et tilbagekøb af egneaktier.selskabetharidenforbindelsehjemkøbt i alt stk.aktierheraf stk.a9aktier.de hjemkøbte aktier er erhvervet til DKK 2,10 per aktie. Selskabetstotalebeholdningafegneaktierudgørheref9 ter stk. aktier heraf stk. A9aktier, hvilket totalt svarer til 5,73% af selskabets aktiekapital og4,11%afstemmerettighederne.fornærmereoplys9 ningerhenvisestilselskabsmeddelelsenr.25/2013. Eftersom selskabets forretningsmodel har udviklet sig de senere år, således, at der løbende sælges såvel ejerlejligheder som enkeltejendomme, og dette også vurderes, at være tilfældet fremadrettet, er det med virkning fra indeværende finansår besluttet, at følge IFRS9retningslinjerneforplaceringafdagsværdiændrin9 geriresultatopgørelsen.dettemedfører,atogsåikke9 realiserede dagsværdiændringer anses for en del af driftsresultatet.selskabetvilfortsatbasereguidancepå driftsresultatekskl.dagsværdiændringerogskat,dervil være angivet i tilknytning til resultatopgørelsen. For yderligeredetaljerhenvisestilnote1. Ledelsen vurderer, at selskabet qua værdien af ejen9 domsporteføljen og investeringens struktur i øvrigt er omfattet af Lov om forvaltere af alternative investe9 ringsfonde (FAIF9loven). Som en konsekvens heraf har selskabet indleveret ansøgning til Finanstilsynet om tilladelse som selvforvaltende alternativ investerings9 fond. Myndighedernes behandling af ansøgningen er endnuikkeafsluttet. Selskabethariperiodenfåetnystoraktionær.Fornær9 mereinformationheromhenvisestilselskabsmeddelel9 senr.26/2013. BEGIVENHEDEREFTERÅRETSAFSLUTNING Dererikkeindtruffetvæsentligebegivenhederefter åretsafslutning. Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 7 af 54

9 Selskabetsøkonomiskeudvikling! RESULTATOPGØRELSE! 9 4,1% likeforlike vækstiomsætningen 9 37% vækst i resultat før dagsværdiregulering og skat Koncernens samlede lejeindtægter steg med 1,8% til EUR 14,6 mio. mod EUR 14,4 mio. året før. Korrigeres der for salget af ejendommen på Kurfürstendamm, er denårligestigningpå4,1%tiltrodsforatselskabethar undladt at genudleje tomme lejemål i de to ejendom9 me,somerklargjorttilsalg. Omsætningsforholdet mellem erhverv og bolig er ca. 78% af omsætningen på beboelse og ca. 21% på Er9 hverv.jf.note4. ResultatetførfinansielleposterblevEUR34,1mio.mod EUR33,3mio.åretfør.Forbedringenskyldesenkombi9 nation af højere lejeindtægter og lavere driftsomkost9 ninger, idet den positive dagsværdiregulering af ejen9 dommeneerpåniveaumedsidsteårsregulering. Selskabetsordinæreresultatførdagsværdireguleringog skatblevetoverskudpåeur4,0mio.modetoverskud på EUR 2,9 mio. året før. Resultatet er i overensstem9 melsemedledelsensforventninger. Nedenforvisesomsætningenogresultatetførdagsvær9 direguleringogskatdesenestefemår: & &mio.& Omsætning&vs&resultat&før& dagsværdiregulering&og&skat& 2009/ / / / /2014 Omsætning Resultatførdagsværdiogskat DefinansielleomkostningererreduceretmedEUR1,4 mio.sammenlignetmedsidsteår.dennereduktionkan primært henføres til effekten af at selskabet året før i forbindelse med salget af en ejendom førtidsindfriede rentesikringsaftaler og også effekten af afdrag på lån i forbindelsemedsalgafejendomme/ejerlejligheder. Årets resultat efter skat blev et overskud på EUR 22,8 mio., hvilket primært kan henføres til en dagsværdire9 guleringafejendomsværdiernepåeur22,9mio. Værdien af selskabets ejendomme er fastlagt på bag9 grundafeneksternvurderingforetagetafdetinterna9 tionalt anerkendte valuarfirma Jones Lang LaSalle. Der henvises til afsnittet Værdiansættelse af ejendomme og til regnskabets note 2 for yderligere informationer omkringværdiansættelsen. Selskabet arbejder løbende på at optimere omkost9 ningsstrukturen og effektivisere driften yderligere, hvilketharførttiletfaldidetotaledriftsomkostninger påialteur0,5mio.sammenlignetmedsidsteår. Nedenfor vises den årlige udvikling i forholdet mellem omkostningerogomsætning. 40% 35% 30% 25% 20% 15% Omkostningsprocent& 2009/ / / / /2014 Bestyrelsen anser periodens resultat for tilfredsstillen9 de. BALANCE 9 Ejendomsværdierstigermed10,3% 9 Soliditetsgradstigertil39,4% De samlede aktiver andrager EUR 261,3 mio., som pr. 30. juni 2014 hovedsageligt består af ejendomme, indeståendepåkontihospengeinstituttersamttilgode9 havendeskatityskland. Ejendomsværdierne på de 135 ejendomme ultimo regnskabsåret 2013/2014 opgøres til en markedsværdi påeur255,2mio.modeur231,3mio.åretfør. Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 8 af 54

10 Nedenfor vises udviklingen i ejendomsværdierne de seneste fem år. De primære årsager til den positive udvikling,erdelsvækstilejeindtægter,udviklingenide underliggende markedsforhold samt inddragelse af værdienafbyggeretter: Ejendomsværdier& 2009/ / / / /2014 Selskabetharfastlåstrentenpåenstordelafdenlang9 fristedegældvedanvendelseaffinansielleinstrumenter (renteswaps). De finansielle instrumenter måles til dagsværdiogreguleringenføresdirektepåegenkapita9 len.åretsændringidagsværdienharpåvirketegenkapi9 talennegativtmedeur0,2mio.egenkapitalener ialt negativtpåvirketmedeur15,1mio.somfølgeheraf. Den negative påvirkning relateret til renteswaps med udløbi2017erca.eur3,4mio.forsåvidtangårrente9 swaps med udløb i 2021, er den aktuelle negative på9 virkningca.eur11,7mio. værdienherafskønnesved enuforandretrentekurveatværeca.eur8mio.,nårde underliggendelånudløberi2016. SelskabethariperiodennedbragtgældenmedEUR3,0 mio., heraf EUR 2,3 mio. som ordinære afdrag og EUR 0,7mio.iforbindelsemedsalgafejendomme. Egenkapitalen udgør EUR 102,8 mio. svarende til en soliditetsgradpå39,4%mod34,9%påsammetidspunkt sidsteår. PENGESTRØMME! 9 PositivpengestrømpåEUR1,0mio. KoncernenspengestrømfradriftsaktivitetenvarEUR3,8 mio. og fra investeringsaktiviteten (herunder salg af ejendomme) EUR 3,9 mio. Finansieringsaktiviteten i regnskabsåret var EUR 96,7 mio., heraf EUR 94,0 mio., someranvendttilaktietilbagekøb.koncernenslikvider blevsåledesforøgetmedeur1,0mio.tilialteur4,5 mio. KURSUDVIKLINGOGMARKEDSVÆRDI BerlinIV aktienhariregnskabsåretudvikletsigsærde9 lespositivtmedenkursstigningpå86%. Kursenpr.30.juni2014varDKK2,55pr.B9aktieá1kr. svarende til en markedsværdi for B9aktierne på EUR 92,4mio.(DKK688,5mio.).MedtagesA9aktierneligele9 destilbørskursenpr.30.juni2013,udgørdensamlede markedsværdiforselskabeteur100,1mio.(dkk752,25 mio.) Aktiekursen har i periodens løb bevæget sig i intervalletdkk1,33ogdkk2,59. Den indre værdi per aktie er DKK 2,60 og såfremt be9 holdningenafegneaktierfratrækkeserdendkk2, ,5 2 1,5 1 0,5 0 Udvikling&i&ak\ekurs&og&indre&værdi& 2009/ / / / /2014 Akqekurs Indreværdi(IV) IVex.egneakqer Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 9 af 54

11 EjendomsmarkedetiBerlin! MARKEDETFORINVESTERINGSEJENDOMME " Fortsatstortransaktionsvolumen " Stigendeudbudspriser Ejendomsmarkedet i Berlin har efter en rekordstor transaktionsvolumen i 2013 (kraftigt påvirket af fusio9 nen mellem GSW og Deutsche Wohnen) fortsat ind i 2014somværendeetrobustmarkedmedstortransak9 tionsvolumensamtstigendemarkedspriser.ifølgejones LangLasallekunnedersåledesi1.Halvåraf2014kon9 stateresentransaktionsvolumenpåeur0,5mia. Berlinansesfortsatforatværeenattraktivbyforejen9 domsinvesteringer og er således på en 4. plads over europæiske byer med bedste muligheder for generelle ejendomsinvesteringer foran såvel London som Paris, jf.emergingtrendsinrealestateeurope2014(pwc). DereriWohnmarktreport2014(CBRE/GSW)konstate9 retengennemsnitligstigningiudbudsprisernepåinve9 steringsejendomme i de seneste 12 måneder på i alt 9,1%ogdenstigendetendensforventesihele2014. BerlinerendvidereendnuengangiTrendbarometerfor Immobilien9Investmentmarkt Deutschland 2014 (Ernst & Young) blevet ratet som den klart mest attraktive tyskebyforinvesteringiboligudlejningsejendomme. Deterledelsensforventninger,atdergrundetkombina9 tionen af en positiv demografisk udvikling, stigende indtægterpr.indbygger,lavbyggeaktivitetogdetaktu9 ellelaverenteniveaufremadrettetvilværeetattraktivt marked for boligudlejningsejendomme i Berlin såvel i relationtilefterspørgselsomprisudvikling. BOLIGLEJEMARKEDET " Fortsatmarkantestigningerilejepriserne " Uændretstorefterspørgsel Boliglejemarkedet fortsætter den positive udvikling fra desenesteparår9enddamedøgetstyrke.detteskyl9 desprimærtenvækstiantalletafsåvelindbyggeresom husholdninger kombineret med et endnu meget lavt antal nybyggede boliger i forhold til efterspørgslen. Antalletafbyggetilladelserogfærdigbyggedeboligerer dog stigende, og der forventes nye boliger i løbetaf2014modca.4.000åretfør.behovetestimeres dogjf.joneslanglasalleatværeopmodca nye boligenhederp.a. Påtrodsafatmarkedetsåvelpålejersompåudlejersi9 den,sidenoffentliggørelsenafdennyetyskeregerings planer om at gribe ind i den frie lejefastsættelse og gennemføreandre lejervenlige reguleringerharværet prægetafusikkerhed,hardetteikkehaftnævneværdig indflydelse på udviklingen i lejepriserne. Gennemsnits9 prisenforudbudtelejemålersåledesfor1.halvår2014 opgjort til 8,65 /kvm, hvilket er en stigning på 7,7% sammenlignetmedsammeperiodesidsteårjf.residen9 tialcityprofileberlin(joneslanglasalle). Lovforslaget omkring en Mietpreisbremse er endnu ikkeendeligt,menvilformentligkommetilatindeholde følgendeelementer: " Begrænsning af prisfastsættelsen ved udlejning, således at denne maksimalt kan ligge 10% over markedslejen,dogaltidmindstpåetniveausva9 rendetilsenesteudlejning " Markedslejen vil for Berlin blive defineret som Mietspiegel. Aktuelt er der ca. 2 EUR pr. kvm til forskelmellemmietspigelniveauogaktueltnyud9 lejningsniveau. " Nybyggeri og omfattende renoverede lejligheder vilformentligbliveundtaget. " Lovenforventesatkunnetrædeikraftiløbetaf 1.halvåraf2015ogforventesikkeatfåindflydel9 sepåforventningernetilfinansåret2014/2015. Ifølge en undersøgelse fra Investitionsbank Berlin (IBB Wohnungsbarometer 2013) vil det i de kommende tre åraleneværeidetøvreprissegment,atdereretafba9 lanceret forhold mellem udbud og efterspørgsel. I det mellemste9 og nedre segment forudser man et under9 udbudiforholdtilefterspørgslen. Detforventes,atdenpositiveudviklingpålejemarkedet fortsætter og det er fortsat ledelsens forventning, at lejeniveauetforporteføljenvilværestigendefremover. Selskabet følger naturligvis den politiske udvikling tæt og vil løbende i takt med at der vedtages nye regler vurdereindflydelsenherafforselskabetsudvikling. MARKEDETFOREJERLEJLIGHEDER " 13%stigningiudbudsprisen " Fortsatstorefterspørgsel Markedet for ejerlejligheder fortsatte de seneste års positive udvikling i 2013 jf. Wohnmarktreport 2014 (CBRE/GSW). Denne stigende tendens er fortsat ind i 2014, hvor der jf. Residential City Profile Berlin (Jones LangLasalle)kankonstateresenstigningiudbudsprisen på13%sammenlignetmedsammeperiodesidsteår. IIBBWohnungsbarometer2013forudsesderetunder9 udbudafejerlejlighederiforholdtilefterspørgslensom minimum frem mod 2016 særligt i områderne, Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 10 af 54

12 Neukölln,Treptow9KöpenickogSteglitz9Zehlendorf. Kombinationen af de demografiske faktorer som er nævntnedenfor,samtdestigendelejepriserogdetlave renteniveau gør, at det er ledelsens vurdering, at der fortsatidekommendeår,særligtiattraktivebydele,vil være en stabil og let stigende efterspørgsel på ejerlej9 ligheder. DEMOGRAFISKEFAKTORER " Fortsatvækstibefolkningogantalhusholdninger " Lavbyggeaktivitetiforholdtilbehov " Stigendeindtægterperindbygger Forventningerne til den fremtidige udvikling på de enkelte markeder er hovedsageligt begrundet i de konjunkturmålinger og statistiske data (www.berlin.de og Amt für Statistik Berlin9Brandenburg), som er til rådighed,herundersærligtnedenståendeforhold: & o EjendomsmarkedetiBerlinertrodsstigende priser, fortsat lavt prissat i forhold til andre storbyer i Europa,og såvel lejeniveauet som prisniveauet for ejerlejligheder er lavt sam9 menlignet med andre større tyske og euro9 pæiskebyer. o Berlin er hovedstad i Europas pt. stærkeste økonomiogcentrumidetudvidedeeu. o Berlinerdenstørstetyskebymedmereend 3,5mio.indbyggere(+2,5%iforholdtil2011 og + ca nye indbyggere i de seneste 12måneder) næstendetsammesomham9 borg,frankfurtogmünchentilsammen.!are9 almæssigt er! Berlin endvidere den næststør9 stehovedstadieuropaefterlondon. o Antalletafhusholdningerstiger (+1,8%ifor9! o o o o o o o holdtil2011),samtidigmedatdeindeholder færre personer, og der efterspørges flere kvadratmeterpr.person. BNPpr.indbyggeriBerlinerstigende. Berlinerregeringsbyoghjemstedforenlang række organisationer samt uddannelses9 og forskningsinstitutioner. ArbejdsløshedeniBerlinerhøjmenfaldende ogerijuni2014på11%mod11,6%påsam9 metidspunkti2013. Lave etableringsomkostninger og forholdsvis billigogvelkvalificeretarbejdskrafttiltrækker mangenyevirksomheder særligtindenfor servicefag,itogbiotech. Antalletafnybyggedeboligerharideseneste år ikke modsvaret behovet og trods en stig9 ningiantalletafbyggetilladelser,stårantallet fortsatikkemålmeddetstadigtstigendebe9 hovforboligeribyen. Dereretmegetsolidtmarkedforlejeboliger ca.83%afalleberlinerebortilleje. Efterspørgslenefterejerboligererstigende. Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 11 af 54

13 Værdiansættelseafejendomme Selskabet har indgået en ny 39årig aftale med Jones LangLaSalleomkringvurderingafejendomsporteføljen og som et led heri, er der pr foretaget en Full Scope vurdering med grundig besigtigelse og gen9 nemgangafsamtligeejendomme. På baggrund af input fra den fysiske gennemgang af ejendommene, aktuelle data og andre kilder, er der foretaget en beregning med en 109årig fremdiskonte9 ringafdetløbendecash9flowfraejendommene.samti9 digerderforetagetenselvstændigværdiansættelseaf debyggeretter,somporteføljenindeholder. Selveværdiansættelsenerforetagetioverensstemmel9 semedfølgendestandarder: " RICS Appraisal and Valuation Standards, red book " IVSCInternationalValuationStandards " TEGOVAEuropeanValuationStandards " InternationalFinancialReportingStandards " IFRS13 Markedsværdien af ejendommene er fastsat på bag9 grund af den gældende Fair Value definition ifølge International Financial Reporting Standards (IFRS 13). Værdienerherudfradefineretsomfølger,jf.JonesLang LaSalle:! The!price!that!would!be!received!to!sell!an!asset!or!paid! to!transfer!a!liability!in!an!orderly!transaction!between! market!participants!at!the!measurement!date.! På baggrund af en markant positiv udvikling i såvel de løbende pengestrømme som andrenøgletal har besty9 relsen besluttet, at de 135 ejendomme ultimo regn9 skabsåret2013/2014indregnestilenmarkedsværdipå!!! Følsomhed&ved&indregning&og&måling&af&ejendomme& EUR255,2mio.modEUR231,3mio.åretfør.Porteføl9 jens værdi har således udviklet sig positivt med EUR 23,9mio. Denneværditilvækstkanhenførestilbl.a.deforetagen9 de investeringer på i alt ca. EUR 2,5 mio. og til årets dagsværdiregulering af selskabets ejendomme på EUR 22,5mio.(herafkanEUR9,2mio.henførestilinddragel9 se af værdien af byggeretter), men er reduceret med EUR 1,1 mio. svarende til de bogførte værdier af de solgteejendomme/ejerlejligheder. Ejendommenes markedsværdi på EUR 255,2 mio. er vurderetudfraejendommenesaktuelleanvendelseved udløbetaffinansåretogunderhensyntagentilværdien af uudnyttede byggemuligheder m.v. Ejendommene er værdiansatbaseretpåengennemsnitligfaktorpå17,1 svarende til et bruttoafkast på 5,9% mod faktor 16,2 (bruttoafkast på 6,2%) i 2012/2013. Værdien svarer til en kvadratmeterpris på EUR De multipler, som denfaktiskelejeindtægtgangesopmedvedopgørelsen af markedsværdien, ligger i intervallet 12,1 25,7 for udlejningsejendomme. Ejendomme, som er opdelt i ejerlejligheder og hvor der er igangsat en proces med salgafdeenkeltelejlighederværdiansættestilenskøn9 netnettosalgsprispr.kvadratmeter.detoejendomme, hvordetteergældendeerværdiansattileur2.200pr. kvm. Deterbestyrelsensopfattelse,atejendommenesværdi er fastlagt med den størst mulige præcision, særligt underhensyntagentil,atdetmedenhøjtransaktions9 volumen i højere grad er muligt at dokumentere og kortlæggeværdierneendidesenesteår Det er således bestyrelsens vurdering, at den bogførte værdiafejendommeneerudtrykfordagsværdienheraf. Ændringifaktor -1,5-1,0-0,5 0,0& 0,5 1,0 1,5 Faktor 15,6 16,1 16,6 17,1 & 17,6 18,1 18,6 Bruttoafkast 6,4 6,2 6,0 5,9 & 5,7 5,5 5,4 Teoretiskmarkedsværdi(EURmio.) & Ændringimarkedsværdi(EURmio.) ,0& Kalkuleretegenkapital(EURmio.) & Bogførtværdi(EUR./m2) & !! Berlin IV A/S - Årsrapport 2013/2014 Side 12 af 54

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Berlin IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 06 / 2013 Aarhus, 17. September 2013 CVR. nr. 29 14 98 60 Berlin IV A/S Årsrapport 2012/2013 Resultat før dagsværdiregulering og skat på EUR

Læs mere

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012, Nasdaq&OMX&Copenhagen&A/S& & & & Selskabsmeddelelse& nr.02&/&2013& Aarhus,&19.&februar&2013& CVR.&nr.&29&14&98&60&&&& www.berlin4.dk& & & Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Berlin IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 99 / 2012 Aarhus, 18. September 2012 CVR. nr. 29 14 98 60 Berlin IV A/S Årsregnskabsmeddelelse 2011/2012 Resultat før dagsværdiregulering

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Omsætning stiger til EUR 15,2 mio. mod EUR 14,6 mio. sidste år, hvilket svarer til en stigning på 4%.

Omsætning stiger til EUR 15,2 mio. mod EUR 14,6 mio. sidste år, hvilket svarer til en stigning på 4%. Berlin IV A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 14/2015 Aarhus, 15. september 2015 CVR. nr. 29 14 98 60 Berlin IV A/S Årsrapport 2014/2015 Omsætning stiger til EUR 15,2 mio. mod EUR 14,6

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.67 / 2011 Hellerup, 28. februar 2011 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta.

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hellerup, 19. september 2011 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011 Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2011 Selskabsoplysninger Selskabet Scandinavian Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 28 98 25 50 Regnskabsår:

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

For det indeværende regnskabsår forventes et resultat før skat og værdiregulering på omkring mio. kr.

For det indeværende regnskabsår forventes et resultat før skat og værdiregulering på omkring mio. kr. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 51 / 2010 Hellerup, 26. februar 2010 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2009 Bestyrelsen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

CVR-nr.: halvår

CVR-nr.: halvår CVR-nr.: 30 69 16 44 0 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2011

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 90 / 2012 Birkerød, 29. februar 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011. Tomgangen er reduceret til 4,4 % mod 5,9 % i 2010/2011.

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011. Tomgangen er reduceret til 4,4 % mod 5,9 % i 2010/2011. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.91 / 2012 Aarhus, 28. februar 2012 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

CVR-nr.: Delårsrapport 1. januar 30. september

CVR-nr.: Delårsrapport 1. januar 30. september CVR-nr.: 30 69 16 44 Delårsrapport 1. januar 30. september 0 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 6/2015 20. april 2016 Delårsrapport, 1. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 31.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013.

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013. Meddelelse nr. 19/2013 København, d. 22. august 2013 Meddelelse nr. 19/2013: Delårsrapport 1. halvår 2013 Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere