2. IUPAC-nomenklaturens grundkomponenter og grundlæggende regler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. IUPAC-nomenklaturens grundkomponenter og grundlæggende regler"

Transkript

1 . IUPAC-nomenklaturens grundkomponenter og grundlæggende regler ,,7,0,,-hexaoxacyclooctadecan 8-krone- Komponenter og grundregler,7,,,,-hexaoxa-,0-diaza bicyclo[8.8.8]hexacosan cryptand.. Indledning vor det foregående kapitel introducerede de forskellige konstruktionsmåder for systematiske IUPAC-navne, drejer det sig i nærværende kapitel om de grundbestanddele, som navnene konstrueres ud fra stamnavne, substituentgruppe- og ligandbetegnelser samt diverse hjælpestavelser og tegnsætning... Grundstofnavnene Tabel giver navnene på de første grundstoffer samt nogle afledninger af disse navne. Da Kemisk rdbog udkom første gang i 99, var det stadig ikke klart, hvordan diskussionen om navnene på grundstofferne med atomnummer 0-09, som havde stået på længe, ville ende. Endelig i 997 kunne Council, IUPAC s øverste besluttende organ, til hvis møder alle medlemslande sender repræsentanter hvert andet år, vedtage de navne, vi kender nu. For-

2 Kapitel løbet har været skildret i fagpressen, herunder i artikler i Dansk Kemi []. Problemet var bl.a., at man ikke havde nedfældet klare og internationalt accepterede regler for, hvornår og hvordan nyopdagede grundstoffer skulle navngives. Det er i mellemtiden sket med [9], og grundstofferne med atomnummer 0 og, hvis eksistens er blevet fastslået i de senere år, er blevet navngivet under behørig iagttagelse af den i [9] beskrevne procedure, som bl.a. involverer nedsættelse af en ekspertgruppe med repræsentation fra både IUPAC og IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics) til vurdering af de forsøg, hvori fremstilling af nye grundstoffer påberåbes. IUPAC foreslog i [] et system til navngivning af grundstoffer, som mildt sagt har givet anledning til blandede reaktioner i kemikersamfundet, fordi formålet med det er blevet misforstået. Systemet er baseret på følgende grundstavelser for talordene fra 0 til 9: 0 = nil = quad 8 = oct = un = pent 9 = enn = bi = hex = tri 7 = sept Disse stavelser kombineres i henhold til atomnummeret, og navnet forsynes til sidst med endelsen (i)um, dvs. grundstof nummer hedder i dette system ununbium, og grundstof nummer 0 hedder unbinilium. De tilsvarende symboler er Uub og Ubn. Meningen med disse navne var at have et navn og et symbol (undtagelsesvis altså med tre bogstaver), som kunne bruges i den fase, hvor opdagelsen var gjort, men diskussionen om, hvem der opdagede/fremstillede grundstoffet først, og hvad det skulle hedde, ikke var tilendebragt. I det øjeblik, hvor et egentligt grundstofnavn tildeles, er det systematiske navn automatisk forældet og bør ikke bruges mere. Af samme grund er systematiske navne og tilhørende symboler for grundstofferne til og med roentge nium (nummer ) klassificeret som forældede i de tilfælde, hvor de er medtaget i Kemiske rd. vis man er interesseret i yderligere oplysninger om de seneste opdagelser af grundstoffer, anbefales det at konsultere IUPAC s hjemmeside (www.iupac.org) under Chemical Elements. Grundstofnavnene, de tabellerede afledninger og andre afledninger er vigtige elementer i koordinationsnomenklatur (...), nomenklatur for

3 Komponenter og grundregler udskiftning af carbonatomer i stamcarbonhydrider (..8.) og i binær nomenklatur (...)... Stamforbindelser og stamnavne Andre vigtige byggesten i IUPAC-nomenklaturen er navne på stamforbindelser. Begrebet stamforbindelse (hos IUPAC parent structure) er ikke begrundet i nogen dybere teoretisk klassifikation, men snarere fastlagt ved udnævnelse af bestemte forbindelser eller klasser af forbindelser til stamforbindelser. Eksempler på forbindelser, alle umiddelbart vil tænke på som stamforbindelser, er simple carbonhydrider som methan, ethan, propan osv., ben zen, naphthalen, cyclohexan, måske buckminsterfulleren, phosphan (phos phin) og sulfan (hydrogensulfid); men sådan som IUPAC-nomenklaturen er opbygget, er forbindelser som penta-,-dien, benzoesyre, urinstof,,,7- triazonan og ferrocen også stamforbindelser. Andre forbindelser kan under revisioner af IUPAC-reglerne været blevet deklassificeret, så de ikke længere regnes for stamforbindelser, fx acet ophenon. Atter andre er stadig stamforbindelser, men deres tidligere navn er forladt, fx valerianesyre (stadig stamforbindelse, kan nu kun hedde pen tansyre). Det eller de navne på en stamforbindelse, som kan anvendes som byggesten ved navngivning af derivater af den, kaldes stamnavnet (-navnene). Det afgørende ved stamnavne er, at de kan (må) underkastes de fundamentale nomenklaturoperationer fra substitutiv nomenklatur: tilføjelse af substituentgruppeaffikser (..8.) og dannelse af substituentgruppenavne (.). Bemærk, at stamforbindelser undertiden, hvis de har et accepteret ikke-systematisk navn, nummereres anderledes i forbindelse med dette end når de navngives systematisk [se -azirin (tabel ) og purin (tabel 7)]; eller der kan være to lige gode systematiske navne, som fører til forskellig nummerering (se [9]annulen,.., og,-dihydrofuran,..). En særlig vigtig type stamforbindelser er stamhydriderne, og en væsentlig del af nærværende kapitel handler om dannelse af stamhydridnavne (.). En række forbindelser er stamforbindelser i en snævrere forstand, fx kan oxosyrer underkastes visse substitutionsoperationer (..). For en bestemt klasse af hydrider, nemlig borhydriderne (boranerne), og derivater af disse som carbaboraner (carboraner), er bindingsforholde-

4 Kapitel ne så specielle, at man har måttet udvikle en særlig nomenklatur. Den vil det føre for vidt at komme ind på her, og vi må, på nær for de allersimpleste forbindelser i kategorien, henvise til [, kap. I-].... avne på homonukleare acykliske stamhydrider (uforgrenede kæder)... De simpleste stamhydrider Tabel indeholder anbefalede navne for de simpleste stamhydrider af grundstoffer andre end carbon, inklusive de laveste borhydrider (jf. bemærkning i slutningen af forrige afsnit). Den systematik, der er tilstræbt, bortset fra nogle få etablerede trivialnavne som ammoniak, kunne for så vidt overføres til carbonhydriderne, således at man fik navne som C, carban C, dicarban C, dicarben C, dicarbyn CCC, tricarbyn C CCC, tetracarba-,-dien osv., men her har vi valgt, som IUPAC, at bevare de traditionelle systemnavne, hvoraf de første methan til og med butan ikke er systematiske. De resterende er systematiske, idet de er afledt af talordene (samme stammer som de multiplikative præfikser i første kolonne af tabel ), men indeholder ikke en rod, der viser tilbage til grundstoffet carbon. avne på de laveste carbonhydrider er anført i tabel.... Angivelse af umættetheder I tabel og har vi set eksempler på angivelse af umættetheder, dvs. dobbelt- og tripelbindinger, i stamhydrider. Principperne herfor er generelle og kan for de vigtigste tilfælde opsummeres således: ummering af strukturen vælges først og fremmest [a] så umættethederne som helhed får lavest nummerering (jf..8.); dernæst, hvis dette ikke fastlægger nummereringen,

5 Komponenter og grundregler [b] således at dobbeltbindinger får lavest nummerering. I det færdige navn for forbindelsen udskiftes endelsen i navnet for det tilsvarende mættede hydrid med en (i tilfælde af at der er dobbeltbindinger), om nødvendigt forsynet med multiplikativt præfiks (tabel, første spalte) og lokant(er), i givet fald efterfulgt af yn, også med eventuelle lokanter og multiplikativt præfiks. vis den samlede umættethedsendelse starter med konsonant, er det kun det afsluttende n i det oprindelige navn, der skiftes ud, ellers er det an. C C CCC, pent--en (ikke pent--en, regel [a]) C CCCC, penta-,-dien (ikke penta-,-dien, regel [a]) CCC CC, pent--en--yn (ikke pent--en--yn, regel [b]), pentaaz--en I alle disse tilfælde anvendes én lokant for hver multipel binding; bindingen går så fra atomet med det pågældende nummer til atomet med nummer højere. I tilfælde, hvor bindingen forbinder atomer, der ikke har nabonumre, angives også det højst nummererede i en rund parentes, jf. lokanten 0(9) i navnet for ergocalciferol (se formel allerførst i kap. ).... avne på homonukleare monocykliske stamhydrider uden sidekæder Cykliske hydrider navngives som de acykliske hydrider, vi omtalte i.., blot sættes forstavelsen cyclo forrest i navnet som en integrerende del af dette (sml. cyclo-, tabel ). Man får altså navne som cyclooctasilan, cy lotetraazadien, cyclooctan, cyclooctatetraen (de to sidste foretrækkes stadig frem for cyclooctacarban, hhv. cyclooctacarbatetraen). Systemer med umættetheder nummereres ligesom ved de acykliske forbindelser (..) således, at dobbeltbindinger får lavest mulige numre. Dette kan ses illustreret i tabel, hvor de laveste cykliske stamcarbonhydrider er angivet med systematiske navne.

6 Kapitel Særlige navne er indført for de mancude monocykliske carbonhydrider med ringstørrelse >, dvs. dem med det maksimale antal ikke-kumulerede dobbeltbindinger. Ringens størrelse anføres i kantet parentes, efterfulgt af ordet annulen. For ringe med ulige antal atomer er der netop én C -gruppe; den kan angives med indiceret hydrogen (jf..7..). Da indiceret hydrogen skal nummereres lavest (.8.), får man på denne måde for de ulige ringe en anden nummerering end ved brug af den ligeledes tilladte, ovenfor indførte navngivning (cycloheptatrien osv.) [0]annulen -[9]annulen cyclonona-,,,7-tetraen cyclodecapentaen avne på heteronukleare acykliske stamhydrider (uforgrenede kæder) Vi har i..8. stiftet bekendtskab med udskiftningsnomenklaturen som en generel metodik til dannelse af navne på stamhydrider med heteroatomer. Kæder med alle heteroatomer nabostillet, specielt kæder med kun ét heteroatom, navngives oftest substitutivt (..8.) ud fra det tilsvarende stamhydrid (tabel ) eller radikofunktionelt (...), men udskiftningsnavne er i princippet altid en mulighed ( a-navnene nedenfor), selv om IUPAC-reglerne går i retning af at begrænse brugen af dem: C C dimethyloxidan, dimethylether, oxapropan C C C C C ethylpropylamin, ethylpropylazan, -azahexan C C SSC ethylmethyldisulfan, ethylmethyldisulfid,, -dithiapentan C Si Si Si C,-dimethyltrisilan (C ) AsAs(C ) tetramethyldiarsan For det særlige tilfælde, hvor kæden består af alternerende atomer af to slags, altså kæder af typen ABAB...ABA (hydrogenatomer udeladt), med

7 Komponenter og grundregler 7 B højere prioriteret end A i rækken > S > Se > Te > > P > As > Sb > Bi > C > Si > Ge > Sn > Pb > B, anvendes navne af typen multiplikativt præfiks + {A} + {B} + an hvor {A} betegner grundstofnavnet for A i a-formen (tabel, sidste søjle) og {B} tilsvarende. Dobbelte vokaler efter {A} og {B} i det færdige navn slettes, mens en eventuel dobbeltvokal efter det multiplikative præfiks bevares. Umættetheder angives også i disse navne som forklaret i... Si SSi SSi SSi SSi As AsAsAs C CC pentasilathian tetraarsazan tricarbaza-,-dien vis et atom optræder med et andet bindingstal n end for C, Si, Ge, Sn, Pb for B,, P, As, Sb, Bi for, S, Se, Te udstyres navnet med en deskriptor ë n sammen med de relevante lokanter, altså eksempelvis PP P P, ë,ë,ë,7ë -tetraphosphaza-,,-trien Sml. med PPPP, tetraphosphaza-,,-trien (Bemærk den udbredte brug af navne som tetraphosphazen for den første af disse forbindelser). ogle heteronukleare acykliske stamhydrider bestående af uforgrenede kæder har specielle navne, såsom CC, keten (jf....) C, carbodiimid (jf. tabel D) C, formazan (jf. tabel D)

8 8 Kapitel... avne på heteronukleare monocykliske stamhydrider... Udskiftningsnomenklatur Grundlæggende kan den tidligere præsenterede udskiftningsnomenklatur (»a-nomenklaturen«) anvendes til samtlige af overskriften dækkede stamhydrider. Se nogle eksempler i..8.. Man har dog traditionelt i heterocykelkemien anvendt antzsch-widman-navne (...). Disse er til gengæld ikke udviklet eller anbefalet af IUPAC for meget store ringe som fx kroneethere, hvor man stadig må ty til udskiftningsnomenklatur, jf. venstre figur allerførst i kap.. Vi giver i en række eksempler nedenfor såvel -W-navn som udskiftningsnavn til illustration af begge metoder.... antzsch-widman-navngivning for heteromonocykler Disse navne udmærker sig ved generelt at være mere kompakte end udskiftningsnavnene omtalt i... Princippet i -W-nomenklaturen er, at forbindelsen opfattes som afledt af en carbocyklisk ring, hvis størrelse angives ved et suffiks, ved udskiftning af visse atomer med heteroatomer, hvis art og antal så specificeres ved passende præfikser. Ringsuffikset indeholder også oplysning om mættetheden af systemet. Præfikserne for heteroatomerne er ligesom i udskiftningsnomenklaturen de i tabel, sidste kolonne, anførte. Med ringsuffikserne forholder det sig lidt mere komplekst. De fremgår af følgende tabel: Ringstørrelse -W-suffiks, fuldt mættet ring -W-suffiks, mancud ring iran (iridin) iren (irin) etan (etidin) et olan (olidin) ol an (inan) in (inin) 7 epan epin 8 ocan ocin 9 onan onin 0 ecan ecin oter: Endelserne iridin, etidin, olidin foretrækkes for nitrogenholdige ringsystemer af de respektive størrelser. Endelsen irin er et alternativ

9 Komponenter og grundregler 9 til iren for ringe, der som heteroatomer kun indeholder nitrogen. For seksleddede ringe bestemmes ringsuffikset af det i navnet sidst nævnte heteroatom (se eksempler nedenfor). I fuldt mættede seksringe bruges an, hvis dette heteroatom er, S, Se eller Te, og inan, hvis det er, P, As, Sb, Si, Ge, Sn, Pb eller B. I mancude seksringe (mancud, se..) bruges in, hvis det sidst nævnte heteroatom er, S, Se, Te,, Si, Ge, Sn eller Pb og inin, hvis det er P, As, Sb eller B. avnene azin for pyridin og oxin for pyran må ikke bruges, da de har, hhv. har haft andre betydninger (se Kemiske rd). Som det ses, kan talordene, som vi kender fra tabel, anes i ringsuffikserne, bortset fra dem for - og -leddede ringe. Man anvender ikke -W-systemet for ringe større end 0-leddede. Fremgangsmåden ved konstruktion af -W-navne illustreres nu ved nogle eksempler: S Si thiiran thiacyclopropan silolan silacyclopentan azocin aza[8]annulen azocan azacyclooctan I hvert tilfælde er øverst anført -W-navnet, nederst udskiftningsnavnet. Bemærk, at alle præfiksslutvokaler i -W-navnet elimineres ved sammenstød med en startvokal i den efterfølgende del af navnet, altså thiiran snarere end thiairan, silolan snarere end silaolan, azocin snarere end azaocin. I monoheterocykler starter nummereringen ved heteroatomet azepin oxepan -thiocin 7 8 S C

10 0 Kapitel Bemærk anvendelse af indiceret hydrogen (jf..7..) til fuldstændig specifikation af konstitutionen. Ved flere ens heteroatomer anvendes det relevante multiplikative præfiks fra tabel, og nummereringen starter ved et heteroatom og således, at heteroatomsættet som helhed nummereres lavest muligt (se note i.8.), eksempelvis: S S,-dithiolan,,-triazin,,,7-tetroxocan,,,7-tetraoxacyclooctan 7 8 år der er adskillige slags heteroatomer, gives nummer til det grundstof, der kommer først i rækken > S > Se > Te > > P > As > Sb > Bi > Si > Ge > Sn > Pb > B. Derefter nummereres, så heteroatomsættet som helhed får lavest mulig nummerering (jf. igen note i.8.). P As,,-oxazaphospholidin,,-oxaphospharsolan -,,-dithiazin P S S Yderligere eksempler på antzsch-widman-navne kan ses i tabellerne og 7, der giver IUPAC-godkendte ikke-systematiske navne for cykliske stamhydrider med ét eller flere heteroatomer (pyrrol, thiophen, imidazol osv.). Bemærk, at tidligere accepterede navne for umættede forbindelser med et antal dobbeltbindinger mindre end hos de tilsvarende mancude systemer (..) nu er forladt (det gælder azetin, pyrrolin, oxazolin mfl.). Disse forbindelser må nu navngives enten ud fra den tilsvarende mættede forbindelse ved præfikset dehydro (så pyrrolin bliver til didehydropyrrolidin), jf...7, eller ud fra den tilsvarende mancude forbindelse ved præfikset hy dro (så pyrrolin bliver til dihydropyrrol), jf....; IUPAC synes at foretrække den sidste mulighed. Udskiftningsnomenklatur er stadig også en mulighed.

11 Komponenter og grundregler,-dihydrofuran oxacyclopent--en,-dihydrofuran oxacyclopent--en,-dihydro--pyrrol azacyclopent--en,-dihydro--pyrrol azacyclopent--en,-dihydro--pyrrol azacyclopent--en Se også tetrahydrophosphepin-eksemplet i..7. Vedrørende nummerering af ringatomerne, se.8.. En konsekvens af -W-definitionerne er, at forbindelser med det samme navn, men forskellige substitutionsmønstre, kan have forskelligt antal dobbeltbindinger, fx,-dioxin (tabel 7, to dobbeltbindinger) og,-dioxin (=,-dioxacyclohex--en, altså kun én dobbeltbinding). Systemer med lutter ikke-carbonatomer kan fremdeles navngives ved både -W-nomenklatur og»a-nomenklatur«, og en generalisation af nomenklaturen for homonukleare acykliske hydrider (..) er også mulig (til navne som cyclopentasilan, cyclohexagerman osv.): B B Ge Ge Ge B B Ge Ge Ge tetraboretan B tetraboracyclobutan hexagerminan cyclohexagerman B hexagermacyclohexan,,,-tetrahydro-,,,,,-tetrazadiborinin,,,-tetraaza-,-diboracyclohex--en Endelig er der ved ringe af gentagne enheder af typen A m B n en oplagt generalisation af nomenklaturen for tilsvarende kædesystemer præsenteret i..:

12 Kapitel 8 7,,,7,,,,8-tetroxotetrazocan cyclotetraazoxan P B B P P B,,,,,-triphosphatriborinan cyclotriboraphosphan Si Si Si cyclotrisilaza-,,-trien,,-triaza-,,-trisilabenzen avnene borazin, boroxin og borthiin er tilladte ikke-systematiske navne for hhv. cyclotriborazan, -triboroxan og -triborathian (se tabel 7).... avne på oligocykliske stamhydrider Godkendte ikke-systematiske stamnavne for homo- og heterooligocykliske stamhydrider er givet i tabellerne, og 7 med den nummerering af skeletatomerne, der er vedtaget til brug sammen med disse navne. I en række tilfælde er alternative systematiske navne også givet, eller strukturer, der kun har sådanne, er vist for at illustrere bestemte navnetyper. Mange brugere vil kunne klare sig et langt stykke vej alene med disse stamhydridnavne fra tabellerne, men vi vil alligevel kort omtale nogle generelle metoder til dannelse af yderligere navne for oligocykliske stamhydrider.... avne på sammensætninger af identiske ringsystemer Princippet i denne nomenklatur er forklaret i..9.. Særlige navne gælder for sammensætning af benzenringe, hvor stammen phenyl ligger til grund (se biphenyl og,a:a,b-terphenyl i tabel ). I de sammensatte systemer bevares nummereringerne i de enkelte ringe, blot adskilt ved mærker på numrene, fx,a-dimethyl-,a-bipyridin-,a-diium (se..9. og tabel i kap., pa raquat) [,a-binaphthalen]-,a,,a-tetramin (se...) (IUPAC er ikke konsekvent mht. anvendelsen af kantet parentes i sådanne afledte navne).

13 Komponenter og grundregler... avne på mancude annelerede ringsystemer (fusionsnavne) år to ringe deler netop én kant, kaldes de annelerede. Der findes en nomenklaturtype, en slags substitutiv nomenklatur, for navngivning af mancude (se..) annelerede ringsystemer ud fra de indgående ringe, og den kan udvides til også at dække annelering af flere end to ringe. Reglerne for denne nomenklatur foreskriver, hvorledes det centrale ringsystem, hhv. den eller de substituerende sideringe vælges; hvordan disse komponenter repræsenteres i det færdige navn; og hvordan den færdige struktur nummereres. Reglerne er temmelig omfattende [8], så vi indskrænker os her til et par eksempler til demonstration af, hvorledes sådanne navne afkodes. I det simpleste tilfælde skal blot angives, at ét ringsystem er anneleret til det andet; det sker ved endelsen o, således at benzen bliver til benzo, naphthalen til naphtho osv. (men anthracen til anthra). Er det ene system benzen og det andet []annulen (jf...), fås (bemærk nummereringen): benzo[]annulen I stedet for []annulo, []annulo osv. bruges cyclobuta, cyclopenta osv. som vist her: C 7 -cyclobuta[ f]inden cyclopenta[at]porphyrin Steroiderne (...) kan afledes af et gennemhydrogeneret cyclopen ta[a]phenanthrenskelet.

14 Kapitel Indeholder en af ringene heteroatomer, bliver der forskel på det annelerede system alt efter hvilke(n) kant(er) heterocyklen deler med sin(e) naboring(e). Med bogstaverne a, b, c... angives, hvilken kant anneleringen er sket på, fx + c d b e a benzen furan benzo[c]furan isobenzofuran + c d b e a benzen furan benzo[b]furan benzofuran avnene benzofuran og isobenzofuran er kortformer, der er godkendt som stamnavne (tabel ). ummereringen af disse to stamforbindelser fremgår af nævnte tabel; bemærk, at i annelerede heterocykliske ringsystemer er atom nr. ikke nødvendigvis et heteroatom. Ifølge en særskilt nomenklatur for lige netop benzoannelerede systemer kan benzofuran og isobenzofuran i øvrigt også kaldes hhv. -benzofuran og - benzofuran. Er der også heteroatomer i de ringsystemer, der anneleres til det centrale ringssystem, identificeres annelerende kanter i disse ved numeriske lokanter: + a i h g b c f d e pyridin indol pyrido[,-b]indol

15 Komponenter og grundregler S,-oxathiol + c d b e a pyrrol S -[,]oxathiolo[,-b]pyrrol S I det sidste eksempel ses, at lokanterne fra delsystemet,-oxathiol følger med over i det færdige navn i kantet parentes. I anneleringsdeskriptoren placeres lokanterne, der definerer den deltagende kant fra oxathiolringen, i den rækkefølge, der er fastlagt ved bogstaveringen af pyrrolringen, så man får [,-b]. ummereringen af det samlede system har igen intet med nummereringen af delsystemerne at gøre. Afslutningsvis skal nævnes, at mange annelerede ringsystemer har status som stamforbindelser med stamnavne, der er betydeligt simplere end fusionsnavnene ville være; se tabellerne, og ligocykliske ringsystemer ved von Baeyer-nomenklatur år to ringe har to eller flere atomer fælles (se fx quinuclidin, tabel, der er opbygget af to seksleddede ringe, der har fire fælles atomer), kan systemet navngives som bicyklisk forbindelse i henhold til von Baeyer-nomenklaturen. pbygningen specificeres ved at man angiver antallet af atomer i hver bro, idet man gennemløber systemet fra et brohoved (atom, hvor de to ringe mødes) gennem først længste bro, så næstlængste og til sidst korteste bro. Undervejs nummereres atomerne, begyndende med nr. ved brohovedet. Det til quinuclidin svarende mættede carbonhydrid bliver herved bicy clo[..]octan og quinuclidin dermed -azabicyclo[..]octan. Andre eksempler er den højre struktur i figuren allerførst i kap. og ,,7-triazabicyclo[..0]dec--en hvoraf det sidste viser, at annelerede ringsystemer (...) også kan navngives ved von Baeyer-nomenklatur. Atter andre eksempler på bicykliske forbindelser, alle fra tabel, er bicyclo[..0]hexa-,-dien

16 Kapitel -isopropyl--methylbicyclo[..0]hexan (thujan),7,7-trimethylbicyclo[..0]heptan (caran),,-trimethylbicyclo[..]heptan (pinan),7,7-trimethylbicyclo[..]heptan (bornan) De sidste fire har status som stamforbindelser (med navnene i parentes som stamnavne og nummerering som vist i tabel ). Systemet kan udvides til tricykliske systemer osv.; vi nævner blot som eksempel adamantan (tabel ), som er tricyclo[...,7 ]decan (superskripterne tilkendegiver, at der ud over de tre broer mellem carbonatomerne nr. og er en bro indeholdende ét carbonatom mellem atomerne nr. og 7).... avne på spiroforbindelser Systemer, hvori to ringe har netop ét atom til fælles, kaldes spiroforbindelser. avngivningen i et par enkle systemer illustrerer spironomenklaturen, der kan opfattes som et slags specialtilfælde af von Baeyer-nomenklaturen med kun ét brohoved: spiro[.]octan -oxaspiro[.]decan I en anden type spironavne tilkendegives i kantet parentes de indgåede ringsystemer, samt hvilke positioner i disse, der besættes af spiroatomet; se fx navnet for fluorescein i Kemiske rd.... Komplicerede systemer Multicykliske carbonhydrider kan blive så komplicerede, at en navngivning enten fører til et uacceptabelt langt navn eller er umulig. Se fx diskussioner af de polyedriske forbindelser dodecahedran og buckminsterfulleren []; sidstnævnte har et IUPAC-navn, der fylder linier; uden lokanter er det hentriacontacyclohexacontatriacontaen, altså en 0-atomig struktur med ringe og 0 dobbeltbindinger.

17 Komponenter og grundregler 7.. avne på substituentgrupper afledt af stamhydrider Se tabel 8 for et udvalg af sådanne. Grundlæggende dannes substituentgruppenavne ud fra stamhydridnavne ved tilføjelse af endelserne yl, diyl, triyl osv. Dobbeltbindinger og tripelbindinger tilkendegives ved i stedet for diyl at bruge yliden, hhv. i stedet for triyl at bruge ylidyn. Lokanter viser positionen af den eller de frie valenser, fx propan--yl. ogle hydridnavne afkortes: methanyl bliver til methyl, germanyl til germyl osv. For propan, butan osv. anvendes den afkortede form i den specifikke betydning af -yl-substituentgruppen, altså butyl betyder butan--yl osv. Substituentgruppenavne dannet ud fra stamhydrider uden karakteristiske grupper kan kun bruges som præfikser. En del substituentgrupper har godkendte trivialnavne eller halvsystematiske navne, fx oxy (= oxidandiyl), isopropyl (= propan--yl), vinyl (= ethenyl). Bropræfikserne bruges til divalente substituenter, når de forbinder atomer i kæder eller i ringsystemer. Se fx i Kemiske rd navne for ace naphthen og acenaphthylen, hvori der er anvendt bropræfikser... Andre substituentgruppenavne... Generelt Ud fra de substituentgrupper, der er direkte afledt af stamhydrider (.), kan andre dannes ved substitution, og deres navne kan tilsvarende dannes ved anvendelse af substitutiv nomenklatur: -chlorpropan--yl for ClC C(C ), (-oxoethyl)azanyl eller acetylamino for C C() osv. For en hel række substituentgrupper er alternative navne tilladt, som oftest navne, der er beslægtede med et accepteret trivialnavn for den tilsvarende forbindelse, hvor den frie valens er erstattet med eller, fx me syl eller methansulfonyl for C S (helsystematisk ville det være methyldioxo-ë -sulfanyl) og acetamido for C C(). avne for en række sammensatte substituentgrupper, altsammen præfikser, er givet i tabellerne 9, 0 og. For karakteristiske grupper, der kan optræde som hovedfunktion og dermed blive angivet ved suffiks i substitutive navne, kan suffikset endvidere findes i tabel.

18 8 Kapitel... Kæder af substituentgrupper I.. omtalte vi substitutiv navngivning af sammensatte substituentgrupper. avne på substituentgrupper bestående af kæder af substituentgrupper kan alternativt dannes ved direkte sammenstilling af disses navne, fx C S C C C C (C ) 7 C CC C < methylsulfonyl (se også ovenfor) oxydimethylen methylendioxy decanoyloxyethylennitrilo... Acylsubstituentgrupper Acylsubstituentgrupper (RC()) navngives generelt ved at navnet på stamhydridet svarende til den længste kæde i R-gruppen, som ender med C()-gruppen, tilføjes endelsen -oyl: C (C ) C hexanoyl C 7 C C C C C C hepta-,-dienoyl Bemærk, at nummereringen starter ved carbonylgruppen, således at vi får,- i navnet ovenfor, selv om det tilsvarende carbonhydrid hedder hepta -,-dien. Der kan være tale om kæder med en carbonylgruppe i begge ender, hvor endelsen -dioyl så benyttes: C(C ) 8 C decandioyl vis carbonylgruppen er bundet til en ring, eller hvis der er flere end to ca rbonylgrupper, navngives ud fra det stamhydrid, carbonylgruppen eller -grupperne er bundet til, ved tilføjelse af endelsen -carbonyl, om fornødent med et multiplikativt præfiks (tabel ):

19 Komponenter og grundregler 9 C C C C CC C C cyclohexancarbonyl butan-,,-tricarbonyl.. Ligandbetegnelser Tabel giver en lang række ligandbetegnelser, såvel præfikser til brug i koordinationsnavne som forkortelser til brug i formler. Man bemærker, at en del af præfikserne i tabellens første del er sat i parentes. Dette kan virke omstændeligt, men er hensigtsmæssigt for at ungå misforståelser. Inden for ligandpræfikser er der en del forskelle på IUPAC- og CASnomenklatur (jf..). Yderligere ligandpræfikser kan efter behov konstrueres som følger: Systemnavne på anioniske ligander, som ender på id eller eller at, tilføjes endelsen o og bliver derved til de tilsvarende ligandpræfikser, altså As B P C C (C ) C C arsenido borido osv. phosphato eller mere udførligt tetraoxidophosphato() (acetato) (propan--olato) (phenolato) osv. IUPAC foreskriver i denne kategori, at navnene på de organiske ligander generelt skrives i parentes. ydrocarbyl-ligandpræfikser kan uden videre tages fra tabel 8 eller dannes tilsvarende (man får altså methyl, cyclopropyl osv.) og acyl-ligandpræfikser fra tabel 9 (altså ligandpræfikserne bliver formyl, acetyl osv.). De herved fremkomne præfikser behøver i øvrigt ikke at sættes i parentes.

20 0 Kapitel Systemnavne på organiske ligander i øvrigt sættes i parentes og kan derefter anvendes som ligandpræfikser, fx (phthalocyanin) eller forkortet ( pc), jf. tabellerne.ii og D..7. Øvrige elementer af IUPAC-nomenklaturen: tegnsætning, affikser, lokanter, stereokemiske deskriptorer.7.. Tegnsætning Tegnsætning i kemiske navne er i de fleste tilfælde ukompliceret og fremgår af eksemplerne rundt om i bogen. Det gælder anvendelse af komma, semikolon, kolon, punktum og bindestreg samt plus- og minustegn. Et særligt tegn i IUPAC-nomenklaturen er den lange bindestreg, som anvendes i additionsnomenklatur (...,.8) og i nomenklatur for flerkernede kompleksforbindelser (.9..). Parenteser anvendes bl.a. for at tydeliggøre substituentgruppers tilhørsforhold og kan være afgørende for betydningen af navnet, sml. (cyclohexylmethyl)amin C C og cyclohexyl(methyl)amin C C eller (dimethylamido)trioxidosulfat [S[(C ) ] ] og dimethyl(amidotrioxidosulfat) S( )(C ) Man skriver tilsvarende butan(dithiosyre) for C C C CSS for at undgå forveksling med butandi(thiosyre), der dog endnu bedre navngives butanbis(thiosyre), SCC C CS (se...8). Er der brug for parenteser på flere niveauer, anvendes i denne bog først ( ), dernæst [ ] på de efterfølgende niveauer, altså...[ [ [ ( ) ] ] ]... (IUPAC

21 Komponenter og grundregler foreskrev to andre, indbyrdes forskellige systemer i hhv. [] og []). Der er dog undtagelser. omenklaturreglerne dikterer i visse tilfælde brug af en bestemt type parentes til et bestemt formål, uanset hvilket niveau, man befinder sig på [runde parenteser ved angivelse af visse multiple bindinger (...) og ved isotopsubstitution (.); firkantede parenteser i navne for brosubstituentgrupper (eksempler i tabel 8) og for annulener (..), i fusionsnavne (...), i von Baeyer-nomenklatur for ringsystemer (...), i navne på spiroforbindelser (...), i navne på afledninger af sammensætninger af identiske ringe (...), i koordinationsnavne for polymerer (.0) samt ved isotopmærkning]. Eksempelvis (jf..) er di([ ]methyl)sulfoxid ikke det samme som di[( )methyl]sulfoxid. For anvendelse af parenteser på flere niveauer i formler foreskriver IUPAC en anden rækkefølge end i navne. Vi har valgt at anvende rækkefølgen...[ [ [ ( ) ] ] ]... også i formler, bortset fra i koordinationsforbindelser, der har [ ] yderst, fx [CoF ] (kan undlades i simplere tilfælde), og når isotopmodifikation nødvendiggør en anden rækkefølge (se eksempler i.)..7.. Affikser (præfikser, infikser, suffikser) Multiplikative præfikser er givet i tabel. Deres brug er eksemplificeret i forbindelse med de enkelte nomenklaturtyper (.) og talrige steder i kap. og. er skal blot nævnes, at præfikserne i anden kolonne altid bruges med efterfølgende parentes, også når misforståelser ikke er mulige, fx Ca (P ) [C (C ) 8 C ] + calciumbis(phosphat) tetrakis(decyl)ammonium Affikserne en, yn, dien, trien, diyn osv. tilkendegiver umættetheder. Deres brug, herunder den modifikation, der sker af stamhydridnavnet, er eksemplificeret i... Præfikser og suffikser for substituentgrupper og ligander er behandlet i.,. og.. Sammensætning af affikser kan føre til vokalsammenstød, fx tetraam minzink(+); triethanolatooxidophosphor;,,9,,-pentaazaoctadecan. ovedreglen er, at begge vokaler bibeholdes; undtagelser er () antzsch-widman-navne (...); det hedder,-oxazol (ikke,- oxaazaol) og,,,7-tetroxocan (ikke,,,7-tetraoxaocan).

3. IUPAC-nomenklatur efter stofklasser

3. IUPAC-nomenklatur efter stofklasser 3. IUPAC-nomenklatur efter stofklasser H 3 C CH 3 CH 3 CH 3 CH2 H CH 3 (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl) nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol retinol IUPAC-nomenklatur efter stofklasser

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

FP-2: Supplerende noter i funktionsprogrammering

FP-2: Supplerende noter i funktionsprogrammering FP-2: Supplerende noter i funktionsprogrammering Nils Andersen juli 2005 (revideret juli 2006) Datalogisk Institut Københavns Universitet Redaktion: c Nils Andersen 2006 ISSN 0108-3708 Forord Disse noter

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH

BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH Kursussite: www.plan-k.dk/chemsketch Helge Blom Andersen Center for Undervisningsmidler Damhaven 13A, 7100 Vejle heba@ucl.dk side 1 De følgende sider er udskrifter af

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Naturfag - naturligvis. 2. Kemi

Naturfag - naturligvis. 2. Kemi Naturfag - naturligvis af Kenneth ansen 2. Kemi C C O C C O C C C C C O O Acetylsalicylsyre (bedre kendt som aspirin) 2. Kemi Indhold 1. Grundstoffer og kemiske forbindelser 2 2. Atomets opbygning 5 3.

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Vagtplanlægning med constraint programming

Vagtplanlægning med constraint programming Vagtplanlægning med constraint programming Christine Bliddal Ole Tranberg oktober 2002 ii iii Forord Denne rapport er resultatet af vores eksamensprojekt udarbejdet på Institut for Informatik og Matematisk

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner LEGO OG LABYRINTER Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme Vejleder Torben Braüner 4. semester, forår 2008 NatBas RUC Abstrakt Vi har undersøgt hvilken

Læs mere

Indhold 1 Compilerens opbygning 2 Leksikalsk analyse 3 Grammatikker 4 LL-parsing 5 LR-parsing 6 Det abstrakte syntaks-træ 7 Attribut-grammatikker

Indhold 1 Compilerens opbygning 2 Leksikalsk analyse 3 Grammatikker 4 LL-parsing 5 LR-parsing 6 Det abstrakte syntaks-træ 7 Attribut-grammatikker Indhold 1 Compilerens opbygning 4 1.1 Compilerensfunktion... 4 1.2 Fasericompileringen... 4 1.3 TinyogC-... 7 2 Leksikalsk analyse 9 2.1 Strengeogsprog... 9 2.2 Regulæreudtryk... 10 2.3 Deterministiskeendeligeautomater...

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

En Introduktion til Sandsynlighedsregning

En Introduktion til Sandsynlighedsregning En Introduktion til Sandsynlighedsregning 4. Udgave Michael Sørensen 26. juni 2003 0 Forord Til 2. udgave Disse forelæsningsnoter trækker i betydelig grad på noter udarbejdet af en række kolleger. Det

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere